Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE Konferencja prasowa 21 listopada 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2014. Konferencja prasowa 21 listopada 2014"

Transkrypt

1 Raport: ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE 2014 Konferencja prasowa 21 listopada 2014 PATRON WYDANIA PATRONI MEDIALNI

2 GLOBALNE I POLSKIE TENDENCJE INWESTYCYJNE W SEKTORZE ENERGETYKI WIATROWEJ Łukasz Leśniewski Kierownik Wydziału Informacji PAIiIZ 2

3 Polska rynek przewidywalny i dynamiczny Rocznice: 25 transformacji 15 NATO 10 Unii Europejskiej 1995 WTO 1989 początek przemian 1996 OECD 2004 EU NATO Schengen 3

4 USD m Napływ inwestycji do Polski ,9 23,7 20, ,9 3,7 4,5 4,9 6,4 7,3 9,3 5,7 4,1 4,6 12,7 10,3 15,0 13,0 14,3 6,1-4,0 0-5 Source: PAIiIZ, NBP : Rynek wewnętrzny : Zasoby taniej siły roboczej >2000: jakość/kosztów Przyszłość: kreatywność Infrastruktura sprzedaży prywatyzacja montownie Centra outsourcingoe (BPO), infrastruktura transportowa KPO, R&D, energetyka Rynek Zasoby Strategia 4

5 Reinwestycje, rankingi międzynarodowe Atrakcyjność Polski najlepiej potwierdzają fakty: 221,0 miliardów USD w formie BIZ do końca 2013 roku (NBP), projektów greenfield od 2003 do sierpnia 2014 (FDI Intelligence) 822 tys. miejsc pracy dzięki inwestycjom (FDI Intelligence) Rankingi potwierdzają atrakcyjność, poprawiamy się: 32. miejsce globalnie w Doing Business 13. miejsce globalnie ze względu na atrakcyjność i plany inwestycyjne firm na lata (UNCTAD) 3. miejsce w Europie pod względem utworzonych miejscom pracy dzięki BIZ w 2013 roku (EY) Reinwestycje są najlepszym dowodem na atrakcyjność Polski Są najlepszą reklamą 96% firm niemieckich zainwestowałoby ponownie. 5

6 Polski sektor energetyczny 6

7 Energetyka wiatrowa modna globalnie 7

8 Produkcja energii w Polsce W 2013 całkowita produkcja energii wyniosła 162,5 TWh. Trzy największe grupy kapitałowe produkują 2/3 energii w kraju PGE Polska Grupa Energetyczna SA 39,3%, TAURON Polska Energia SA 13,6%, EDF 9,7%. Inni znaczący producenci: ENEA SA, ZE PAK SA, GDF SUEZ, PGNiG, Dalkia, CEZ, Fortum, RWE. 8

9 Charakterystyka sektora energetycznego Całkowita zainstalowana moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła 38,4 GW na koniec 2013 r. (+0,9%) Średni roczny popyt wyniósł 21,9 GW, (max 24.8 GW) w 2013 r. 87,0% wyniosła produkcja z węgla kamiennego i brunatnego (2013). 9

10 Główne firmy energetyczne obecne na rynku PGE PSE Tauron PE Dalkia EDF Fortum RWE Vattenfall EDP Energa ENEA PGNiG GDF SUEZ E.ON ZE PAK ČEZ EDP 10

11 Sytuacja na świecie Niemcy 34,2 GW USA 61,0 GW ChRL 91,4 GW megawaty na koniec 2013 roku, 12,5 % tempo przyrostu w 2013 roku Źródło: gwec.net 11

12 Energetyka wiatrowa w Polsce 892 MW nowych farm wiatrowych w 2013 roku i 3,4 GW na koniec roku Energetyka dominuje w regionach: zachodniopomorskie (1,04 GW) pomorskie (378 MW) kujawsko-pomorskie (306 MW) 3,7 GW mocy i 902 instalacji obecnie* *Stan na r. 12

13 Dziękuję za uwagę 13

14 UWAGI PSEW DO PROJEKTU USTAWY O OZE Arkadiusz Sekściński Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowe 14

15 Agenda I. System aukcyjny Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę ilości energii elektrycznej z OZE Etapowanie - wpływ systemu wsparcia na proces inwestycyjny Zapisy dyskryminujące energetykę wiatrową i MEW MWh/MW/rok II. Okres przejściowy Harmonogram wejścia w życie nowego systemu Luka inwestycyjna Zgodność propozycji PSEW z prawem EU III. Naprawa istniejącego systemu wsparcia Nadpodaż świadectw pochodzenia (ŚP) Transparentność systemu ŚP Obniżenie kwoty obliga zakupu ŚP poniżej 20% IV. Podsumowanie 15

16 Uwagi do systemu aukcyjnego 16

17 Uzupełnienie zapisu art. 83 o trzyletnim okresie rozliczania zadeklarowanej produkcji o dopuszczalne odchylenie +/- 15% w stosunku do ilości deklarowanej w aukcji, przy zachowaniu zasady, iż łączna suma MWh objęta wsparciem nie może przekraczać ilości zadeklarowanych w aukcji MWh pomnożonych przez ilość lat wsparcia Proponowane rozwiązanie: Wprowadzenie dopuszczalnej korekty rzeczywistej produkcji w stosunku do ilości deklarowanej w aukcji o 15% Pełne rozliczenie z ilości zadeklarowanych MWh w okresie wsparcia (15 lat) pod sankcją kar Są to rozwiązania rekomendowane przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji międzyresortowych, korzystające z ważnych doświadczeń modeli aukcyjnych, m. in. w Holandii. Przyjęcie takich rozwiązań umożliwi: Zracjonalizowanie decyzji inwestycyjnych Uniknięcie wyższych kosztów systemu wsparcia 17

18 Określanie poziomu oferowanej ceny w aukcji - konsekwencje proponowanego rozwiązania Ograniczenia metodologii szacowania produktywności są natury obiektywnej, niezależnej od inwestora i wynikają z dostępnych narzędzi prognostycznych. Inwestor oferując cenę w aukcji może: albo zaniżyć ilość deklarowanych ilości MWh by uniknąć płacenia kar (podejście racjonalne) pozostawić ilość produkcji na poziomie P50 z uwzględnieniem pewnego ryzyka System będzie więc wspierał podejście ryzykowne, kosztem racjonalnych i odpowiedzianych inwestorów, którzy by utrzymać zakładaną rentowność będą zmuszeni podwyższyć cenę za oferowaną MWh, co oznaczałoby też wyższe koszty systemu wsparcia Z tego właśnie powodu w systemach aukcyjnych w Europie przyjęte zostały rozwiązania, które uwzględniają specyfikę technologii korzystających z sił przyrody. System nie powinien zachęcać do zachowań ryzykownych (np. celowe zawyżanie ilość deklarowanych MWh) 18

19 Umożliwienie etapowego realizowania projektów OZE Definicja instalacji OZE vs okres wsparcia projektów realizowanych etapowo Z jednej strony zapisy zawarte w projekcie ustawy przyjmują jako moment objęcia systemem wsparcia moment pierwszego wytworzenia energii w instalacji OZE Z drugiej strony nie uwzględnia się specyfiki projektów realizowanych etapowo, gdyż definicja instalacji OZE mówi o jednym miejscu przyłączenia (art. 2 pkt 13 lit. a) Fraza przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia może być interpretowana w ten sposób, że kolejne fazy projektu OZE (np. uruchomionego w 2015 roku), jeżeli są przyłączone do sieci w tym samym miejscu, co wcześniej uruchomione urządzenia (np roku), to stanowią część tej samej instalacji OZE, a co za tym idzie, tylko urządzenia z I etapu korzystają z 15 letniego okresu wsparcia, zaś urządzenia uruchomione w II etapie z krótszego okresu wsparcia. 19

20 Postulujemy, aby definicja źródła OZE na potrzeby rozliczania okresu wsparcia była oparta o dokument koncesji i moc określoną w tym dokumencie. Realizowanie projektów w poszczególnych etapach wiązać się będzie z wydaniem nowej lub zmianą istniejącej koncesji, niezależnie od tego czy dany projekt jest przyłączony do jednego lub wielu punktów przyłączenia i czy jest jedna czy też wiele umów przyłączeniowych. 20

21 Regulacja polegająca na podziale na technologie powyżej i poniżej 4000 MWh/MW/rok Propozycja zawarta w zapisie art. 72 dyskryminuje technologie wiatrowe, ale również fotowoltaiczne czy małe elektrownie wodne Ograniczanie wolumenów przetargów dla technologii pracujących 4000 MWh/MW/rok jest bezpodstawne z punktu widzenia prawa krajowego, gdyż każdy podmiot przystępujący do aukcji musi mieć zawartą umowę przyłączeniową, a każda taka umowa wymagała analizy możliwości przyłączenia do sieci - nie ma więc uzasadnienia dla ograniczeń w dostępie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Idea przetargów prowadzi do wykorzystania instalacji o najlepszej produktywności pod względem kosztowym czyli w rozliczeniu PLN/MWh. Jest to wystarczające i właściwe kryterium zawierające w sobie składnik efektywności i produktywności instalacji. 21

22 Regulacja polegająca na podziale na technologie powyżej i poniżej 4000 MWh/MW/rok Propozycja Ministerstwa Gospodarki nie zawiera żadnych przesłanek w oparciu, o które Rada Ministrów w Rozporządzeniu miałaby określać wielkość wolumenu aukcji dla technologii poniżej 4000 MWh/MW/rok. W ocenie PSEW, gdyby ten zapis miał pozostać jednak w ustawie, powinien bezsprzecznie zawierać konkretne i obiektywne przesłanki do zastosowania, ale dopiero w momencie, gdy technologia wiatrowa na lądzie osiągnie poziom 6500 MW określonych w Krajowym Planie Działania w zakresie OZE do roku

23 Okres przejściowy 23

24 Propozycja wprowadzenia okresu przejściowego Utrzymanie obecnego systemu wsparcia do końca 2016 roku, co stworzy stabilne i przewidywalne warunki do inwestowania w OZE w okresie przed faktycznym rozpoczęciem funkcjonowania nowego, aukcyjnego systemu wsparcia. Tzw. rozwiązanie zakładkowe jednoczesne uruchomienie systemu aukcyjnego od 2016 roku i pozostawienie otwartych drzwi do systemu ZC do końca 2016 roku poprzez wprowadzenie okresu przejściowego, w którym przepisy niezbędne do przygotowania aukcji (rozdział IV projektu ustawy) OZE będą już obowiązywać, ale możliwe będzie jeszcze uzyskanie prawa do udziału w systemie certyfikatowym. Takie rozwiązania pozwolą na uruchomienie i wdrożenie systemu aukcyjnego jeszcze w roku 2016, a jednocześnie nie zatrzymają inwestycji w OZE w latach

25 Okres przejściowy - harmonogram wejścia w życie systemu aukcyjnego dla farm wiatrowych Wariant I - Harmonogram dla nowego systemu aukcyjnego i luka inwestycyjna (linia czerwona) Zakooczenie okresu przejściowego Wejście w życie rozdziału Rozstrzygnięcie pierwszej aukcji Wybudowanie pierwszej instalacji w nowym systemie Wstrzymanie inwestycji z PnB Wybudowanie ostatniej instalacji w starym systemie Wznowienie inwestycji z PnB Wariant II - Harmonogram dla nowego systemu aukcyjnego i luka inwestycyjna z rocznym okresem przejściowym Rozstrzygnięcie pierwszej aukcji Wejście w życie rozdziału Zakooczenie okresu przejściowego Wybudowanie pierwszej instalacji w nowym systemie Wstrzymanie inwestycji z PnB Wznowienie inwestycji z PnB Wybudowanie ostatniej instalacji w starym systemie Źródło: Lewiatan

26 Proponowane rozwiązanie stworzenia okresu przejściowego jest zgodne z prawem UE i rekomendowane w Wytycznych Komisji Europejskiej na bazie których jest wdrażana ustawa o OZE System ZC nie stanowi pomocy publicznej, a jego dalsze stosowanie i modyfikacje nie są w żaden sposób uzależnione od spełnienia warunków określonych w Wytycznych dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i energetyce (dokument Komisji Europejskiej przyjęty z 1 lipca 2014 roku) i Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER) Nawet gdyby wbrew stanowisku Polski uznać ZC za pomoc publiczną, to jest to system zgodny z prawem UE, w tym z Rozporządzeniem GBER i Wytycznymi KE Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej zawartą w Wytycznych dla pomocy publicznej w ochronie środowiska i energetyce (pkt 127 Wytycznych KE ) zasadne jest, by lata stanowiły okres przejściowy przed wprowadzeniem w roku 2017 systemu aukcyjnego. Dlatego z prawnego punktu widzenia system ZC może i wręcz powinien funkcjonować równolegle z systemem premii FiP przyznawanych w aukcjach, KE w żadnym razie nie wymaga od Polski przejścia z systemu ZC na system FiP, ani nie nakłada ograniczeń w czasie stosowanie systemu ZC, który nie jest pomocą publiczną. 26

27 Brak wprowadzenia okresu przejściowego skutki gospodarcze Istotne ograniczenie szans na: pozyskanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych - energetyka wiatrowa może zainwestować nawet 86 mld zł w perspektywie roku 2020, z czego około 40 mld zł bezpośrednio w Polsce, choćby na roboty budowlane czy komponenty turbin, których produkcja już rozpoczęła się w Polsce jak również inne usługi. Energetyka wiatrowa dziś 3,7 GW oznacza ok. 25,62 mld zł nakładów inwestycyjnych, z czego ponad 40% zostało wydane bezpośrednio w Polsce, Uzyskanie przychodów z tytułu podatku dochodowego do budżetu państwa, województw, gmin i powiatów na poziomie ok. 1 mld zł. w perspektywie roku Zainstalowane na dziś 3,7 GW przekładają się na ponad 400 mln zł rocznie przychodów do budżetu, Uzyskanie przez gminy w perspektywie 20 lat wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, na terenach których znajdą się elektrownie wiatrowe. Przy realizacji celu jakim jest instalacja 6,5 GW mocy w wietrze na lądzie, wpływy te mają szansę wynieść ok. 5 mld zł Energetyka odnawialna przyczynia się do wzrostu zatrudnienia kreując nowe, dobrze płatne i trwałe miejsca pracy. Z danych Ministerstwa Gospodarki rozwój OZE powinien przyczynić się stworzenia miejsc pracy w sektorze. Należy również mieć na względzie pośrednie miejsca pracy w sektorze budowlanym, usług urbanistycznych, geodezyjnych, z zakresu ochrony środowiska i innych, Luka inwestycyjna bezsprzecznie spowoduje nieosiągnięcie celu OZE określonego na rok

28 Naprawa istniejącego systemu wsparcia 28

29 Zakładając, że aukcje wejdą w życie w 2016 roku. Czy nowa ustawa to tylko aukcje? System zielonych certyfikatów System aukcji WIATR Moc: 3677 MW ~ 4600 MW MW (KPD) (IQ 2014) 100% 50% 70% 30% Przyrost: + ~1 000 MW MW ( ) ( ) 0% Wiatr BIOMASA Moc: 995 MW (IQ 2014) MW (KPD) 100% 50% 64% 36% Przyrost: MW ( ) 0% Biomasa WODA Moc: Wsparte: Ogółem: ~180 MW ~360 MW 974 MW (IQ 2014) MW (KPD) 100% 50% 50% 50% Przyrost: + ~180 MW ( ) 0% Woda WSPÓŁSPALANIE 100% 0% 100% Współspalanie 0% Do 2020 roku zasadnicza część projektów OZE będzie zależała od tego jak mechanizmy ustawy będą regulowały rynek zielonych certyfikatów i jaka będzie praktyka organów administracji rządowej w tym względzie. 29

30 Obecnie skala problemu nadpodaży jest największa w dotychczasowej historii systemu Zielonych Certyfikatów (ZC) w Polsce i wciąż rośnie. 1,3 TWh. Źródło: Wyliczenia PSEW na podstawie danych URE, ARE i TGE 30

31 Korekty w systemie zielonych certyfikatów Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku art. 44 ust oraz art. 59 i art. 60 Obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia - domyślny obowiązek kolorowania energii określony przez ustawę na poziomie 20% Świadectwa pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5 dla instalacji współspalania Brak wsparcia dla hydroenergii > 5 MW Wprowadzenie przejrzystego systemu informacji o sytuacji na rynku zielonych certyfikatów Zwiększony zakres i częstotliwość publikowania informacji nt. rynku ŚP Korekta art. 60 określająca przesłanki dla możliwości obniżenia kwoty obliga zakupu świadectw pochodzenia poniżej 20% Konieczność dodania przesłanki w zakresie sytuacji na rynku zielonych certyfikatów i jego zbilansowania 31

32 Zjawisko nadpodaży ulega redukcji w sytuacji wejścia w życie postulowanych rozwiązań Modelowanie uwzględnia podniesienie wymiaru zobowiązania na dwa kolejne lata po wejściu w życie Ustawy do 20% (czyli abstrahuje od autopoprawek Ministerstwa zmieniających proponujących zmiany zapisów w art. 179 projektu ustawy) 32

33 Konsekwencje wynikające z autopoprawki Ministerstwa Gospodarki ustalającej obowiązek umarzania ŚP na poziomie 14% i 15% odpowiednio w roku 2015 i art. 179 Po wprowadzeniu mechanizmów ograniczenia wsparcia dla współspalania i dużej energetyki wodnej oraz wolumenowego dla produkcji energii ze współspalania nadpodaż jest istotnie niższa i zaczyna powoli spadać od roku 2017, jednak nadal do roku 2020 utrzymuje się na wysokim poziomie powyżej 15 TWh, a zatem problemu nie można uznać za rozwiązany i należy się spodziewać krachu na rynku świadectw pochodzenia. 33

34 Podsumowanie 34

35 Podsumowanie wpływ ustawy o OZE na polską gospodarkę System aukcyjny to mechanizm wsparcia, które może być skuteczny, ale pod warunkiem dokonania zmian, które nadadzą mu bardziej obiektywny i neutralny technologicznie charakter Ustawa o OZE w większym stopniu powinna uwzględnić zapisy w zakresie naprawy systemu Zielonych Certyfikatów Tylko rzeczywisty i racjonalny okres przejściowy zapewni ciągłość inwestycji w energetykę odnawialną, które przełożą się na wypełnienie tzw. celu OZE w roku 2020 i spełnienie norm w zakresie emisji GHG w roku

36 Dziękujemy za uwagę 36

37 SCENARIUSZE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE SYSTEMU AUKCYJNEGO W OPARCIU O AKTUALNY STAN PRAC LEGISLACYJNYCH NAD USTAWĄ OZE Dominik Sołtysiak Partner adwokat BSJP Brockhuis Jurczak Prusak 37

38 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - proces legislacyjny Pierwszy projekt Ustawy OZE zaprezentowan y przez Ministerstwo Gospodarki Kolejny projekt ustawy OZE - system świadectw pochodzenia skorygowany współczynnikami korekcyjnymi wejście w życie tzw. Małego Trójpaku Założenia systemu aukcyjnego Złożenie projektu Ustawy OZE w Sejmie Pierwsze czytanie projektu prace w komisjach Czy system wsparcia OZE wejdzie w życie w 1 stycznia 2016 roku? 38

39 Dlaczego przygotowywany jest projekt nowej ustawy? Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Gewichteter Durchschnittspreis OZEX_A Index Zgodność z wytycznymi Komisji Europejskiej - wsparcie OZE na lata (2014/C 200/01) Ustabilizowanie rynku OZE PLN/MWh *Źródło: Towarowa Giełda Energii, POLPX raport miesięczny 39

40 Wejście w życie nowych zasad wsparcia w Ustawie OZE System zielonych certyfikatów tylko instalacje uruchomione przed wejściem w życie nowych zasad System Aukcyjny instalacje uruchomione po wejściu życie nowych zasad Możliwość przejścia do systemu aukcyjnego na zasadzie dobrowolności Gwarancja wsparcia w postaci świadectwa pochodzenia za każdą MWh Gwarancja odbioru i zakupu energii elektrycznej po minimalnej cenie Niepewna wysokości wsparcia zależna od rynkowej ceny świadectw pochodzenia i ceny energii Wsparcie jedynie po zaakceptowaniu oferty złożonej podczas aukcji Brak gwarancji wsparcia dla całej wyprodukowanej energii Odrębne aukcje dla instalacji uruchomionych przed wejściem w życie nowych zasad wsparcia oraz po tej dacie Stabilne wsparcia przez okres 15 lat na poziomie ustalonym w aukcji, waloryzowane wskaźnikiem inflacji Czy 1 stycznia 2016 System aukcyjny wejdzie w życie? 5

41 Proces legislacyjny w Polsce Brak terminu 30 dni 21 dni min. 14 dni Inicjatywa ustawodawcza Sejm Senat Prezydent Vacatio legis Wejście w życie Przygotowanie projektu ustawy Prezydent Rada Ministrów Posłowie (Komisja lub 15 posłów) Senat 1000 tyś obywateli 1 czytanie i skierowanie do komisji sejmowej (poprawki do projektu) 2 czytanie Prawo wnoszenia poprawek: Wnioskodawca, Posłowie, Rada Ministrów 3 czytanie jeżeli nie ma poprawek lub projekt ponownie do komisji Sejm uchwala zwykłą większością głosów, co najmniej ½ ustawowej liczby posłów Przyjmuje bez zmian albo wprowadza poprawki albo odrzuca w całościwtedy ustawa wraca do Sejmu Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością, co najmniej ½ ustawowej liczby posłów Podpisuje ustawę w ciągu 21 dni i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP 41

42 Scenariusze wejścia w życie ustawy OZE Scenariusz 1 nowy system wsparcia wejdzie w życie w 1 stycznia 2016 roku zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki kwartał Sejm Senat Prezydent Ustawa uchwalona przez Sejm i Senat na początku 2015 roku Podpis prezydenta po 21 dniach od przyjęcia ustawy przez Parlament Wejście w życie ustawy OZE Wejście w życie ustawy OZE 30 dni po podpisaniu przez Prezydenta Założenie: 12 miesięcy vacatio legis od wejścia w życie Ustawy OZE 42

43 Scenariusze wejścia w życie ustawy OZE Scenariusz 2 nowy system wsparcia wejdzie w życie w połowie 2016 roku Przyjęcie ustawy I kwartał połowa połowa 2016 Sejm Senat Prezydent wysłuchanie publiczne Ponad 300 uwag Podkomisja rozpatruje po kolei artykuły ustawy OZE brak terminu prac w komisjach 30 dni na rozpatrzenie ustawy przez Senat 21 dni na podpis Prezydenta + 30 dni vacatio legis Wejście w życie ustawy OZE Koniec kadencji sejmu Aukcje po 12 miesiącach od wejścia w życie Ustawy OZE Drugie i trzecie czytanie w Sejmie 2

44 Scenariusze wejścia w życie ustawy OZE Scenariusz 3 - niezgodność systemu wsparcia ze wspólnym rynkiem I połowa koniec 2015 II połowa 2017 Ustawa OZE zwolniona z obowiązku notyfikacji Podpis ustawy przez prezydenta Zawiadomienie KE wraz z planem ewaluacyjnym Decyzja KE o konieczności notyfikacji Wejście w życie Obowiązek notyfikacji pomocy publicznej do KE, wyjątek - wyłączenia blokowe (GBER) Rada Ministrów zdecydowała o braku notyfikacji do KE Niezgodność z GBER - przekroczenie rocznego budżetu 150 mln euro? Ryzyko obowiązku zawieszenia programu pomocowego i zwrotu przyznanego wsparcia 1

45 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Scenariusz 4 Ustawa OZE nie wejdzie w życie z uwagi na dyskontynuację prac Sejmu do Sejm Senat Podpis prezydenta Wybory parlamentarne Nowa kadencja sejmu Ustawa nie zostanie podpisana przez Prezydenta do końca kadencji Sejmu, tj. do października Wsparcie OZE będzie nadal uregulowane w ustawie Prawo Energetyczne; System świadectw pochodzenia zostanie utrzymany producent OZE nadal otrzyma przychód ze sprzedaży energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów 45

46 Jesteśmy rekomendowani przez: Więcej informacji o naszej kancelarii i obszarach praktyki znajdziecie Państwo na naszych stronach: Dziękuję za uwagę oraz na portalach: 9

47 BIZNESOWE MOŻLIWOŚCI I RYZYKA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O OZE Wojciech Sztuba Partner zarządzający TPA Horwath 47

48 Wydanie szóste Projekt nowej ustawy o OZE bliżej niż kiedykolwiek Zielone certyfikaty, model aukcyjny, okres przejściowy Punkty zapalne Co z offshorem? 48

49 Cel raportu Charakterystyka rynku energii wiatrowej Przedstawienie uwarunkowań inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce Ramy prawne Pomoc publiczna Główne bariery biznesowe Uśrednione parametry finansowe Perspektywy związane z realizacją inwestycji Prezentacja najciekawszych opinii uczestników rynku 49

50 Co się dziś dzieje z projektami farm wiatrowych? 50

51 Bariery rozwoju rynku OZE 51

52 Punkty zapalne Ryzyko luki inwestycyjnej w związku ze sposobem unormowania okresu przejściowego Niewystarczające rozwiązania stabilizujące rynek certyfikatów vs. 11 TWh nawisu nadpodażowego (zamrożenie opłaty zastępczej, brak rozwiązań adresujących równoległe funkcjonowanie z rynkiem aukcyjnym) 3-letni okres rozliczeniowy w modelu aukcyjnym Uznaniowość URE/MG w kształtowaniu istotnych parametrów modelu aukcyjnego (budżet aukcji, terminy, ceny referencyjne 52

53 Co z offshorem? Koszyk źródeł OZE > 4000 MWh/rok czy ustawa o OZE będzie wystarczająca dla rozwoju MEW w Polsce? Czy uznaniowość URE/MG może zadziałać na rzecz offshore (polityka energetyczna, koszty wytwarzania vs. cena referencyjna, konkurencja biomasy)? Brakujące regulacje (wyprowadzenie mocy, zagospodarowanie przestrzenne, opodatkowanie, wsparcie dedykowane do offshore np. odrębny koszyk aukcyjny) 53

54 Dziękuję za uwagę Download free PDF: 54

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Wprowadzenie 1. pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września

Bardziej szczegółowo

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.)

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy o odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia SYNTETYCZNA OCEN WDRAŻANIA APE Element oceny Efektywność energetyczna I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r. Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Poradnik dla gmin Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Drezno, Wrocław 2014 Wykonawca: DREBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden Tel.: +49-351-862643-0 Fax: +49-351-862643-10 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 213, NUMER 2 PODSUMOWANIE ROKU 212 NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII 213. 2. 2 W TYM NUMERZE: Artykuły: 3 25 2 15 1 5 obrót 211 212 Czytaj str. 7 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015

GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy. Maj 2015 GK POLENERGIA Wyniki za I kw 2015 i Strategia Grupy Maj 2015 AGENDA 1 Wyniki finansowe i kluczowe elementy Strategii Grupy 2 Załączniki A B C Szczegółowe wyniki finansowe Strategia Grupy - uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

... GARSCI STATYSTYKI

... GARSCI STATYSTYKI Najważniejszym wydarzeniem sierpnia była bez wątpienie sprzedaż polskich aktywów szwedzkiego potentata dwóm rodzimym spółkom. O wyborze Tauronu i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez Vattenfalla

Bardziej szczegółowo

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści Warszawa, Maj 2015 Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić Moc Polskiej Elektroenergetyki Instytut Jagielloński Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 5 sierpnia 2014 roku Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLISH ENERGY PARTNERS ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Zbigniew Prokopowicz Prezes

Bardziej szczegółowo