Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce"

Transkrypt

1 Ramy regulacyjne wsparcia energii elektrycznej z OZE w Polsce by Piotr Rudyszyn, W4E, dr Christian Schnell, SOLIVAN B.Miszkurka Adwokaci i Radcy Prawni sp.p. Słupsk

2 Spis treści System Zielonych Certyfikatów oraz analiza oparta na regulacji EEAG Prognoza cen dla Zielonych Certyfikatów System aukcyjny w związku z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i analiza oparta na regulacji EEAG Przetargi w systemie pay-as-bid 2

3 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG(1) Umarzanie Zielonych Certyfikatów przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) Własna produkcja albo umorzenie Zielonych Certyfikatów najpóźniej przed 31 marca poprzedzającego roku. Opłata zastępcza w wysokości 300,03 PLN za MWh(ok EUR) Obecna wartość obowiązująca do roku 2021/w projekcie ustawy o OZE: 20%, z corocznym obniżaniem kwoty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Płatny na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /w projekcie ustawy: do budżetu [pomoc publiczna]. System wsparcia Zielonych Certyfikatów odzwierciedla efekt zachęty Bezpośrednio związany ze wspólnym celem zwiększania udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Przykładowo: całkowite koszty inwestycyjne jako oddzielna inwestycja, ponieważ zielony element z łatwością można zidentyfikować jako wartość dodaną dla istniejącego wcześniej obiektu, W każdym innym przypadku uzasadnione koszty są dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi obliczonymi poprzez porównanie wspieranej inwestycji z scenariuszem alternatywnym w sytuacji braku takiego wsparcia. 3

4 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG(2) Wymagania co udziału energii z OZE w rynku (jako procent zużycia energii netto): 13 % w2014r.(~ 16 TWh/a), 14 % w2015r.(~17.5 TWh/a), 15 % w2016r.(~19 TWh/a), 16% w2017r.(~21 TWh/a) 19.13% w 2021 r. (~32TWh/a). Ustawa o OZE: udział na poziomie 20% (~32 TWh/a), ale corocznie zmniejszana przez rozporządzenie Sprzedawcyzobowiązani mają obowiązek kupować całość energii elektrycznej (albo jej część) wyprodukowanej przez lokalny producent OZE podłączone do sieci na określonym obszarze za tzw. Cenę URE (obecnie 181,55 PLN/MWh) Cena URE (w odniesieniu rocznym)nie zawiera (a)ceny dla transakcji w ramach grup (która z reguły jest wyższa/transakcje w ramach grup stanowią jednak część kwartalnej URE-ceny) oraz(b) również nie zawiera informacji o cenach używanych w transakcjach typu forward, > cena URE wskazuje zmiany ceny z opóźnieniem mniej więcej 2 lat Więksi producenci energii z OZE sprzedają tylko część swojej energii sprzedawcom zobowiązanym (base load) > sprzedawcy zobowiązani chcą przeforsować zmiany, czy nabywają albo całą, albo żadnej energii z OZE 4

5 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG(3) Zielone Certyfikaty mogą być bankowane Cena Zielonych Certyfikatów nie może spaść do wartości zerowej, ponieważ można ich spieniężyć w przyszłości Ceny Zielonych Certyfikatów są niestabilne Opłata zastępcza warunkuje ryzyko dla zobowiązanych podmiotów w razie niemożliwości wypełnienia ich zobowiązań Wartość kary ( ceny wykupu ) funkcjonuje jako rodzaj ceny maksymalnej Produkcja energii przez OZE w Polsce w 2012 i 2013 r. kształtowała się na poziomie pomiędzy 16 a 17TWh/a, ale mikszmienił się w sposób znaczący Instalacje współspalające spowodowały nadpodaży w 2012 r., ale już w 2013 r. produkcja tej technologii spadła o połowę do obecnej wartości na poziomie ~ 3.5 TWh/a Lądowe elektrownie wiatrowe zwiększyły swój udział z 1.25 TWhw 2013 r. do ~ 5.5TWh/a Duże instalacje spalające biomasy zwiększyły produkcję o 1.4 TWh do wartości ~ 5.5 TWh/a Elektrownie wodne, z uwagi na warunki pogodowe, zwiększyły produkcję energii odnawialnej z poziomu 1.7 TWhw2012r. do2.4 TWhw2013r. 5

6 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG (4) Oficjalna nadwyżka Zielonych Certyfikatów wzrosła od ok. 5(31 marca 2013 r.) do ok. 7 TWh (31 marca 2014 r.) Ceny Zielonych Certyfikatów na indeksie POLPX (tylko ok. 20% wolumenu sprzedaży Zielonych Certyfikatów ) zmniejszały się w następujący sposób 68 EUR/MWh(275 PLN/MWh) w 2010 i 2011r. do60 EUR/MWh(250 PLN/MWh) w2012r. 39 EUR/MWh (164 PLN/MWh) w2013r. aby oscylować wokół ceny PLN/MWhpo umorzeniu certyfikatów w 2013 r.. Obecna cena Zielonych Certyfikatów na indeksie POLPX nie jest uwarunkowana przez technologię, ale przez (rozsądne) zachowania rynkowe Możliwość opt out dla istniejącychproducentów energii z OZE w ramach systemu aukcyjnego, producenci energii z OZE będą mieli możliwość wychodzenia z istniejącego systemu Zielonych Certyfikatów i wziąć udział w przetargu dla istniejących OZE. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia aukcji, producenci pozostaną w obecnym systemie wsparcia. 6

7 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG(5) Wartość [GWh] Cena [EUR/MWh] Miesięczna średnia wartości dla Zielonych Certyfikatów [EUR/MWh] Miesięczne wartości [GWh] -

8 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG(6) Ustawa o OZE nie w pełni zgadza się z wytycznymi Energy and Environmental Aid Guidelines (EEAG) W nawiązaniu do EEAG FAQ od 2016 r., producenci OZE muszą sprzedawać swoją energię na rynku i być przedmiotem zbilansowanej energii. Od tego czasu, Państwa Członkowskie są również zobligowane, aby używać w charakterze wsparcia instrumentów premii rynkowych wyrównania ceny rynkowej albo certyfikatóww celu promowania urynkowienia odnawialnej energii. a także w latach , Państwa Członkowskie zaczną implementować procedury przetargowej dla częsci nowych podmiotów na rynku energii z OZE. Od roku 2017Państwa Członkowskie zaczną organizować przetargi aby zapewnić wsparcie dla wszystkich nowych instalacji. Ustawa o OZE: wsparcie dla technologii z niewłaściwą intensywnością (wysokością) wsparcia jest obniżona Instalacje współspalające otrzymują 0,5 Certyfikatu za 1 MWh produkcji Elektrownie wodne o wydajności > 5MWnie będą wspierane Efekt zachęty w związku z zapisami od (53)do(55) EEAG, Państwa Członkowskie muszą wprowadzić przed 1 lipca 2014 formularz umożliwiający uzasadnienia celowości pomocy publicznej: Zawierający wartość pomocy potrzebnej do realizacji projektu Z załączeniem dowodów uzasadniających efektu zachęty Uzasadnienie (nie dotyczy MŚP) odnoszące się do scenariuszu alternatywnego ( counterfactual scenario ) 8

9 System Zielonych Certyfikatów i analiza oparta na EEAG(7) W razie braku systemu konkurencyjnych ofert, pomoc publiczna od 1 stycznia 2016 r. stanie się zgodna z zasadami rynku wewnętrznego: Jeśli pomoc w przeliczeniu na jednostkę energii nie przekroczy różnicy między całkowitymi kosztami produkcji energii ( LCOE ) dla konkretnej technologii produkcji energii, a ceną rynkową danego rodzaju energii elektrycznej, Jeśli wskaźnik LCOE nie zawiera zwyczajny zwrot kapitału obliczony na podstawie całkowitej wartości inwestycji orazpomoc inwestycyjna Jeśli koszty produkcyjne są aktualizowane regularnie, przynajmniej raz do roku, Jeśli pomoc jest zagwarantowana wyłącznie do momentu, w którym elektrownia się w pełni zamortyzowała, zgodnie ze zasadami rachunkowości, Jeśli system wsparcia zapewnia, że producenci OZE nie będą otrzymać wsparcie w przypadku negatywnych cenach energii na rynku hurtowym, Jeśli ustawa o OZE nie wejdzie w życie przed 1 stycznia 2016 roku, niezbędne staną się znaczne zmiany Prawa energetycznego Zwiększanie nacisku na instalacje współspalające i duże elektrownie wodne będzie powodowało wzrost cen Zielonych Certyfikatów przez najbliższe trzy lata Ryzyko uschnięcia rynku Zielonych Certyfikatów w średnim i długim okresie 9

10 Prognoza cen dla Zielonych Certyfikatów 10

11 System aukcyjny i analiza na podstawie EEAG(1) Przetargi będą co do zasady neutralne technologicznie FIT < 500 kw, pozostali producenci energii z OZE kontrakty różnicowe CfD [zawierające zindeksowane ceny CfDpomniejszone o indeks Day-aheadna POLPX -rozliczenia przez spółkę SP OREO ], Oddzielne przetargi dla nowych i istniejących jednostek (z ceną referencyjną 225PLN/MWh plus cena URE obowiązująca w roku przetargu) Limit na produkcję energii z OZE dla producentów, które oferują mniej niż 4000 godzin produkcji w ciągu roku Oddzielne przetargi dla urządzeń z zainstalowaną mocą do i powyżej 1 MW (z dwoma różnymi systemami wsparcia dla koszyka małych instalacji) Wstępna kwalifikacja dla przetargów na projekty typu gotowość do budowy organizowanych przez URE, (zwrotne) wadium za udział w przetargu na poziomie PLN/MW Przetargi w trybie pay-as-bid oparte na cenie referencyjnej (odnoszącej się do LCOE) Podmiot wybrany w przetargu jest zobowiązany do dostarczania zaoferowanej ilości energii, a uzgodnienia co do tej ilości zawierane są na 3-letnie okresy; za niedostarczoną kontraktowaną energię producent płaci karę w wysokości 150% ceny aukcyjnej Producent OZE musi podłączyć się do sieci publicznej i dostarczać energię przed upływem 48 miesięcy (24 miesiące dla PV, 78 dla morskich farm wiatrowych) 11

12 System aukcyjny i analiza na podstawie EEAG(2) (?) System przetargów w projekcie ustawy o OZE nie wymaga notyfikowania pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem o Wyłączeniach Blokowych (GBER) Nawet jeśli ustawa o OZE byłaby w pełni zgodna z GBER, rozporządzenie to nie działa w przypadku, gdy roczna pomoc przekracza równowartość 150 milionów EUR odnosząc się do uzasadnienia projektu ustawy, roczna wartość pomocy dla OZE, uwzględniając instalacje istniejące, wynosi około 1 miliarda EUR Zgodnie z EEAG, jest możliwe, że mechanizm wsparcia dla dużych instalacji może się zmienić z CfDna premię rynkową; Ograniczenie rozmiaru instalacji do 500kW (albo1 MW, jak obecnie przewiduje projekt ustawy) ma znaczny wpływ na rentowności danej technologii OZE Prawo do wprowadzenia przepisów ustalających limit dla technologii OZE które produkują poniżej 4000MWh/MW/rocznie jest dyskryminującym miernikiem dla grupy technologii, a nie dla specyficznej technologii Dozwolone wyłącznie dla niektórych technologii, np. z powodu sprawnego funkcjonowania sieci publicznej, ale nie dla grupy technologii Jakiekolwiek ograniczenia konkretnych technologii, wymagają oceny Komisji Europejskiej na rok przed wprowadzeniem takich rozwiązań 12

13 Aukcje w trybie Pay-as-bid W Europie na chwilę obecną jest znikome doświadczenie z przetargami neutralnie technologiczne W Ameryce Południowej doświadczenia z lat związane z przetargami na budowę lądowych siłowni wiatrowych wykazały stabilny wzrost cen,potwierdzony przez przetargi we Włoszech 13

14 Dziękuję za uwagę. 14

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Wprowadzenie 1. pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści Warszawa, Maj 2015 Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić Moc Polskiej Elektroenergetyki Instytut Jagielloński Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo