Do Wszystkich Wykonawców. Zapytanie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do Wszystkich Wykonawców. Zapytanie 1"

Transkrypt

1 Szpital Powiatowy w Chmielniku Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie fax REGON NIP Chmielnik r. Do Wszystkich Wykonawców Szanowni Państwo Udzielamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej EURO na zakup i dostawę odczynników do badań serologicznych nr sprawy 2/26/PN/15/15, nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia r. Zapytanie 1 Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr II formularz asortymentowo-cenowy W celu porównywalności ofert wnosimy o określenie w tabeli załącznik nr 2.1, formularza asortymentowo-cenowego w kolumnie ilość opakowań na 12 miesięcy, ilości wyspecyfikowanego asortymentu. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podczas opisu przedmiotu zamówienia niedopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający przenosi na wykonawców ciężar doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma bowiem obowiązku domyślania się jakiej ilości zamawianych wyrobów potrzebuje zamawiający, czy też wyręczenia zmawiającego z opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencją braku jasnego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia jest złożenie nieporównywalnych ofert w zakresie ilości oferowanych produktów. Zauważyć należy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa określonych rzeczy odczynników, a nie świadczenie przez wykonawcę usług leczniczych (opis 3000 badań w skali roku). Tym samym za nieuzasadnione należy uznać żądanie przez zamawiającego wyceny ilości badań przewidywanych przez niego do wykonania w określonym w okresie 12 miesięcy, zamiast przedstawienia wyceny oczekiwanej ilości opakowań w/w wyrobów. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż powyższy opis obliczania ceny sporządzony został w sposób niewłaściwy w kontekście przedmiotu zamówienia stanowiącego w głównej mierze dostawę, a nie usługę, przez co nie dał zamawiającemu gwarancji wyboru oferty najkorzystniejszej z jednoczesnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika asortymentowo cenowego nr 2.1 i zamieszcza go na stronie internetowej w zakładce przetargi. Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr II formularz asortymentowo-cenowy standard anty-d mikro Czy Zamawiający posiada dokument uprawniający do stosowania odczynników innych producentów niż firmy DiaMed w metodzie mikrokolumnowej żelowej DiaMed będącej na wyposażeniu Zamawiającego stosowanego niezgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych? Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytanie, nie mniej jednak wymaga stężenia wskazanego w załączniku asortymentowo cenowym w pozycji nr 9. 1

2 Pytanie 3 Dotyczy Pakietu nr II, formularz asortymentowo-cenowy standard anty-d mikro Wnioskujemy o wykreślenie wskazanej pozycji asortymentowej z Pakietu nr II i włączenie jej do Pakietu nr I, gdyż Zamawiający oczekuje odczynników do badań manualnych z jednoczesnym zaoferowaniem odczynnika standard anty-d mikro do posiadanej przez Zamawiającego mikrometody (w postępowaniu przetargowym na mikrometodę dotyczy Pakietu nr I) Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr II Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji stosowania odczynników w formie książkowej (zbindowanej) tylko przy pierwszej dostawie odczynników? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczania instrukcji stosowania odczynników przy każdej dostawie. Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr II, formularz asortymentowo-cenowy, poz. 11 zestaw krwi kontrolnej Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów krwi kontrolnej z poz. 11 Pakietu nr II do stosowania w metodach manualnych? Odpowiedź: TAK Pytanie 6 - Dotyczy Pakietu nr II, formularz asortymentowo-cenowy Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw w Pakiecie nr II, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby do umowy dołączony był harmonogram dostaw. Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr II, warunki graniczne pkt 4 Wnoszę o wykreślenie wymogu pkt. 4 warunków granicznych określonych w Pakiecie nr II lub dopuszczenie opinii równoważnych. Uzasadnienie Zgodnie z art. 4 ustawy dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi jednostkami konsultacyjnymi są: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Opinie wymienionych jednostek konsultacyjnych są równoważne. Ponadto zgodnie z zapisami Dyrektywy 98/79/WE oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do 2

3 diagnostyki in vitro opinie wydaje się dla produktów zakwalifikowanych do Wykazu A, podlegających certyfikacji. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z zapisami ustawy dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi jednostką merytorycznie nadrzędną dla zamawiającego jest RCKiK. Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr II, formularz asortymentowo-cenowy, poz.10 - zbuforowany fizjologiczny roztwór soli Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanego odczynnika z możliwością przechowywania w temp C? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pytanie 9 Dotyczy Pakietu nr II, formularz asortymentowo-cenowy, poz. 8 - konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania antygenów układu AB0 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanych krwinek wzorcowych z możliwością stosowania ich w metodzie szkiełkowej, probówkowej i mikrokulumnowej (metody opisane w instrukcji stosowania)? Odpowiedź: Zamawiający będzie wykorzystywał tylko metodę szkiełkową i probówkową. Pytanie 10 - Dotyczy Pakietu nr II, formularz asortymentowo-cenowy, poz. 8 - konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania antygenów układu AB0 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych o stężeniu 26-27% Odpowiedź: Zamawiający wymaga krwinek wzorcowych o stężeniu % Pytanie 11 Dotyczy Pakietu nr II. Formularz asortymentowo-cenowy, poz.10 zbuforowany fizjologiczny roztwór soli Wnioskujemy o zmianę opisu zbuforowany fizjologiczny roztwór soli o ph 6,9 do przemywania oraz sporządzania zawiesin krwinek czerwonych na zapis zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie tj: zbuforowany fizjologiczny roztwór soli o ph 6,85 7,2 do przemywania oraz sporządzania zawiesin krwinek czerwonych Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w poz. 10 w pakiecie nr II i zamieścił go na stronie internetowej w zakładce przetargi. Zapytanie nr 2 Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr I, warunki graniczne Ze względu na opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr I wskazujący na pochodzenie określonego przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne karty, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Wskazany przepis jednoznacznie wskazuje, iż poprzez opisanie przedmiotu zamówienia wskazującego na pochodzenie Zamawiający jest zobowiązany do wskazania w opisie przedmiotu zamówienia wyrażenia lub równoważny. Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr I Czy Komisja przetargowa (Zamawiający) będzie prowadził niniejsze postępowanie przetargowe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty 3

4 mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r ( DzU 2013 poz 231) w tym będzie sankcjonował ( czyli uzna) prawo wykonawcy wynikające z 6. Z ostrożności procesowej przy negatywnej odpowiedzi na pytanie wnosimy o unieważnienie postępowania w całości na postawie art. 93 ust 1 pkt 7. Odpowiedź: Zamawiający przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Zamawiający precyzyjnie określił dokumenty oraz oświadczenia, których będzie wymagał w celu określenia spełniania wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Pytanie 3 Dotyczy Pakietu nr I, warunki graniczne Wnioskujemy o możliwość posiadania opinii jednostki równoważnej do określonego w warunkach granicznych wymagania posiadania pozytywnej opinii IHiT w Warszawie w Pakiecie nr I. (dla producentów majach swoją siedzibę poza terytorium RP nie obowiązuje umowa z PCBC) Zgodnie z 6, ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane cyt. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. i pkt 2-4, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego W przypadku odmiennego stanowiska Zamawiającego z ustawodawstwem proszę o uzasadnienie merytoryczne i prawne. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączenia pozytywnej opinii IHiT w Warszawie ewentualnie innej placówki, która odpowiada za Polską Służbę Krwi. Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr I, poz. 3 karta do BTA Wnosimy o uwzględnienie zmian proponowanych poniżej oraz dopuszczenie propozycji które pozwolą Zamawiającemu na pozyskanie więcej niż 1 oferta w najwyższej cenie zgodnie z art. 7 oraz art. 29 Pzp, co pozwoli w sposób transparentny uzyskanie korzystnej umowy na zamówienie publiczne. Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia : mikrokarty do badania BTA Wskazujemy, że w publikacji IHiT pkt.7.5 techniki badania (BTA) jednoznacznie wskazują,że badanie wykonuje się używając surowicy antyglobulinowej w skład której wchodzą przeciwciała klasy IgG oraz składniki C3 dopełniacza czyli C3d lub C3b czyli na karcie AHG COOMBS ( pozycja 1 formularza asortymentowo-cenowego) lub na karcie z surowica monowalentna. Zamawiający wymaga zaoferowania karty, która zawiera przeciwciała monowalentna oraz poliwalentne o określonej konfiguracji : IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl dostępnej tylko w firmie DiaMed nie uwzględniając innych rozwiązań technologicznych. Przy czym przeciwciała IgM lub IgA mogą być obecne ale nie muszą ponieważ nie mają znaczenia klinicznego. Po drugie Zamawiający posiada wiedze, że na rynku jest karta o konfiguracji: IgG-C3d-CTL IgG- C3d-CTL ( dostępna również w DiaMed o numerze katalogowym oraz w opakowaniach np. 1x12 kod ) Opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia zaoferowanie karty IgG-C3d-CTL IgG-C3d- CTL. Ponadto Szpital nie posiada jednostki konsultacyjnej ( RCKIK właściwy dla siedziby Zamawiającego prowadzi konsultacje ). Po trzecie opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać wymagania funkcjonalne i techniczne aby wykonać określone badanie aby wykonawca identyfikował wymagania zamawiającego i mógł zaproponować rozwiązanie technologiczne które posiada w ofercie oraz spieniające wymagania SIWZ. 4

5 Specyfikacje techniczne sporządzane przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie zamówień publicznych na konkurencję oraz realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, norm i specyfikacji technicznych na rynku, w tym ofert opracowanych na podstawie kryteriów wykonania związanych z cyklem życia procesu produkcji robót budowlanych, dostaw i usług oraz ich zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Po czwarte zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający jest zobowiązany do dopuszczenia rozwiązań równoważnych z opisywanymi tym bardziej, że zastosowano opis konkretnej marki, źródło pochodzenia, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co prowadzi do uprzywilejowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów i stawia w uprzywilejowanej pozycji konkurencję w celu wyeliminowania pozostałych uczestników rynku, a co z kolei nie znajduje uznania w doktrynie Urzędu Zamówień Publicznych. Podsumowując zarzucamy dedykowanie przetargu firmie DiaMed i ustawienie przetargu poprzez opis w/w karty oraz zmowę przetargowa w celu podpisania umowy z określoną firmą /producentem. Odpowiedź: Zamawiający od kilku lat używa wyżej wymienione karty i w szczególnych przypadkach ma prawo weryfikować wynik, mając na uwadze dobro pacjenta. Zamawiający wymaga niewielkie ilości kart BTA co nie stanowi o istotnym obciążeniu kwoty przetargowej. SIWZ bez zmian. Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr I Czy Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty w ramach Pakietu nr I były dopuszczone do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej? Zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro art. 1 ust. 2 pkt. b oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 2 ust 1 pkt. 39, został jednoznacznie określony jako wyrób medyczny do zastosowania w diagnostyce in vitro cyt.: Wyroby do ogólnego zastosowania laboratoryjnego nie są wyrobami medycznymi używanymi do diagnozy in vitro, chyba że produkty te mając na uwadze ich właściwości, zostały wyraźnie przeznaczone przez wytwórcę do zastosowania w badaniach diagnostycznych in vitro. Ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie zawartymi w Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi jednoznacznie określa wymóg oznakowania CE wszystkich wyrobów (sprzęt i odczynniki) używanych w diagnostyce in vitro cyt: Sprzęt jednorazowego użytku oraz wszystkie stosowane odczynniki i testy diagnostyczne muszą posiadać certyfikaty jakości (oznakowanie CE, deklaracje zgodności wyrobów medycznych itp.) Powyższe przepisy jednoznacznie określają stosowanie w diagnostyce in vitro wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, posiadających deklaracje zgodności oraz dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiedź: Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty w ramach pakietu 1 były dopuszczone do obrotu i stosowania z zakładach opieki zdrowotnej z wyjątkiem asortymentu który nie musi posiadać oznakowania CE w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dnia r.(końcówki do pipet )Zamawiający będzie używał końcówek wskazanych przez wykonawcę zamówienia, zgodną z metodyką. Pytanie 6 Dotyczy Pakietu nr I, poz. 2 zestaw krwinek 5

6 Czy Zamawiający w ramach Pakietu nr I dopuści możliwość zaoferowania w poz. 2 zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał gotowych do użycia o objętości 10 ml w ilości zapewniającej ciągłość pracy laboratorium z zachowaniem wymaganych ilości badań? Odpowiedź: TAK. Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr I, poz. 6 końcówki do pipety Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr I zaoferowania końcówek do pipet w ilości 4 opakowań, z czego każde opakowanie wynosi 1000 szt.? Wnosimy o doprecyzowanie zapisu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4000 sztuk końcówek. Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr I, poz. 4 międzynarodowa zewnątrzlaboratortyjna kontrola jakości Wnosimy o dopuszczenie kontroli zewnętrznej wykonywanej w IHiT w Warszawie jako równoważnej dla wyspecyfikowanej kontroli międzynarodowej zewnętrznej. W związku z faktem, iż kontrola międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna stanowi zewnętrzną usługę wykonywaną przez uprawnione laboratoria do wykonywania badań wnosimy o dopuszczenie wykonania w/w usługi opisanej w poz. 4 przez zewnętrzne laboratorium. Zewnętrzna międzynarodowa kontrola serologiczna ma zostać przeprowadzona przez uprawniony podmiot tj. laboratorium certyfikowane do wykonywania tego typu badań tj. inna niż producent oferowanych odczynników i mikrokart jako zewnętrzna usługa, która jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT. Ponadto wskazujemy, iż opis przedmiotu zamówienia winien być zgodny z dyspozycją art. 29 ust. 1-3 oraz art. 7. Zachowanie uczciwej konkurencji i przestrzeganie zapisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów obowiązujących laboratoria serologiczne nie może być podstawą do opisu przedmiotu zamówienia pod jednego Wykonawcę tj. firmę DiaHem dystrybutora firmy DiaMed, do którego zamawiający dedykuje niniejsze postępowanie przetargowe. Ponadto wprowadzenie do postępowania takiego kryterium, które jest w stanie spełnić tylko jeden wykonawca, ponieważ tylko on dysponuje wymaganym przez Zamawiającego rozwiązaniem, w sposób pośredni prowadzi do naruszenia konkurencji i faktycznie oznacza pozorność postawionego wymagania. W tym stanie swoje stanowisko wyraziła również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO z 22 września 2010r. KIO/UZP 1934/10. Oczywistym jest zatem fakt, iż na rynku istnieją laboratoria certyfikowane zajmujące się tego typu usługami oferujące wykonanie międzynarodowej kontroli serologicznej nie będącej kontrolą pochodząca od producenta odczynników. Ponadto zawarty w specyfikacji wymóg jednoznacznie wskazuje na preferencje Zamawiającego w stosunku do określonego Wykonawcy przed złożeniem ofert, co jednoznacznie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne i wskazuje dokonanie wyboru Wykonawcy na etapie sporządzania SIWZ. W związku z powyższym wnosimy o możliwość wykonania zewnętrznej międzynarodowej kontroli serologicznej u innego podmiotu niż producent odczynników i mikrokart, co będzie stanowić wiarygodność uzyskanych wyników. Zgodnie z otrzymanym pismem z RCKiK, to RCKiK kontroluje w ramach pełnionego nadzoru merytorycznego, czy pracownia bierze udział w zewnętrznej ocenie jakości badań wymagając przedstawienia certyfikatu uczestnictwa. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo pracowni serologii w programie zewnętrznej oceny jakości musi być wydany przez organizatora programu, a nie przez producenta odczynników, przy użyciu których jest badany materiał kontrolny. Dlatego też, RCKiK nie wymaga aby kontrole wykonywać przy użyciu materiału kontrolnego określonej firmy ani aby to był materiał kontrolny dostarczany przez producenta odczynników, przy użyciu których wykonuje się rutynowe badania. 6

7 Pytanie 9 Dotyczy pakietu nr I Czy w celu uzyskania porównywalności składanych w Pakiecie nr I ofert do wyceny należy przyjąć pełne opakowania, czy zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglić ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku, w taki sposób, aby zgadzała się liczba kart w stosunku do podanej ilości badań? Odpowiedź: Pełne opakowania z zaokrągleniem w górę. Pytanie 10 Dotyczy pakietu nr I, warunki graniczne dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C Wnioskujemy zmianę powyższego zapisu wymagania na zapis: dostawa odczynników transportem zgodnie z zaleceniami producenta co jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Zapytanie nr 3 1. Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z warunkiem granicznym: "Odczynniki do żelowej mikrometody kolumnowej dostosowane do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (DiaHem): - wirówka ID-Certifuge 6S, - Id-incubator 37 SI, - pipeta FP-4,", Zamawiający wymaga zaoferowania w zakresie pakietu nr I mikrokart, których stosowanie zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy o wyrobach medycznych przewidują instrukcje posiadanego sprzętu produkcji DiaMed? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby mikrokarty były zalecane przez instrukcje posiadanego sprzętu DiaMed. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga kart i odczynników pochodzących od jednego producenta celem walidacji oferowanej metody? Odpowiedź: Tak. 3. Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem "Pozytywne opinie IHiT w Warszawie o powyższych produktach" Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii opinii dot. oferowanej metody? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie kopii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dotyczące testów mikrokolumnowych oraz krwinek wzorcowych. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości nie posiadającej certyfikatu CE i wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych? Zestawy służące do zewnętrznych procedur oceny jakości nie są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 z 2010r., poz. 679 ze zmianami), nie podlegają Dyrektywie 98/79/EC o wyrobach do diagnostyki in vitro i nie noszą oznaczenia CE wg tej dyrektywy. Odpowiedź: Tak. 7

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom ul. Limanowskiego 42 Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611 ZP-250-10-2017-1 Radom, 7 grudnia 2017 r. Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Oferowana ilość pełnych opakowań. Nr katalogowy. wielkość opakowania

Oferowana ilość pełnych opakowań. Nr katalogowy. wielkość opakowania Załącznik Nr 2.. Nowy PAKIET I ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE ORAZ KONTROLE DO PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ DO OZNACZEŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MIKROMETODY ŻELOWEJ OPARTEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-cenowa. Wymagania dla aparatury przeznaczonej do badań mikrometodą kolumnową

Specyfikacja techniczno-cenowa. Wymagania dla aparatury przeznaczonej do badań mikrometodą kolumnową Specyfikacja techniczno-cenowa Zał. nr 1 do SIWZ Dostawa odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych do mikrometody wraz z dzierżawą aparatury do badań immunohematologicznych z zakresu serologii

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa tel. i faks: 34/ 367-37-53 Oznaczenie sprawy: DAZ.26.036.2014 L.dz. 1879 /14 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /15 Data: r.

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /15 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 30.11.2015 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę odczynników i i barwników na potrzeby Pro-Medica

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. SSM.DZP

Toruń, dnia r. SSM.DZP Toruń, dnia 15.02.2013 r. SSM.DZP.200.19.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy - wszyscy. Wałbrzych r. DZPZ/192/AR/08/08

Wykonawcy - wszyscy. Wałbrzych r. DZPZ/192/AR/08/08 Wałbrzych 20.08.2008 r. DZPZ/192/AR/08/08 Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy odczynników, szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz odczynników

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 42/2015 Mińsk Mazowiecki, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Numer sprawy 42/2015 Mińsk Mazowiecki, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Numer sprawy 42/2015 Mińsk Mazowiecki, 2015-08-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 42/2015. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Dostawa odczynników

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-03/16 Załącznik Nr 6 AE/ZP--0/ Załącznik Nr Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr - Lp Parametry wymagane Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr poz..... Surowica antyglobulinowa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 12.08.2014

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań serologicznych dla SPZOZ Krotoszyn pakiet nr 1-2 Nr sprawy: RZP-V/1/06/13 Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 7 2013-11-29 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ZP/220/106/17 Parametry wymagane dla zadania nr 1 załącznik nr 4 do formularza oferty PO MODYFIKACJI

ZP/220/106/17 Parametry wymagane dla zadania nr 1 załącznik nr 4 do formularza oferty PO MODYFIKACJI Zadanie nr 1 odczynniki do badań serologicznych UWAGA: wszystkie metodyki badań opracowane przez producentów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Lp. Nazwa PARAMETRY WYMAGANE TAK / NIE Reagujący

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne

Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Pytania i Odpowiedzi do Przetargu na Odczynniki Laboratoryjne Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 29 wymaga testu o czułości: 0,1 ng/ml ( w tabeli podano wartość 01 ng/ml brak przecinka)? Odp. Tak wymaga

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP /15

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP /15 Grudziądz, dnia 17.11.2015 r. Wszyscy Wykonawcy ZP- 1445 /15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do mikrometody kolumnowej żelowej wraz z dzierżawą wirówek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zaszła pomyłka. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące.

Odpowiedź: Zaszła pomyłka. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące. KCZ/ORG/ZM/197/12/2015 Krapkowice, dnia 18.12.2015r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę odczynników do badań transfuzjologicznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/../2010 r. Wszyscy Wykonawcy Oleśnica, dnia 07 czerwca 2010 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zuŝywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER Znak Sprawy: ZP/07/2016 Lipsko dnia 18.05.2016 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl Lipsko: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-06-03 09:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawę filtrów do usuwania leukocytów

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa próżniowego systemu do pobrań krwi do badań laboratoryjnych z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 168678-2013;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/173 /12/2011 Warszawa 22.12.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/26DzOL/10/2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 275718-2014;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w pakietach. Pakiet I - Odczynniki do oznaczeń w zakresie koagulologii metodą optyczną do analizatora

Bardziej szczegółowo

Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty opinię IHiT lub RCKiK Warszawa dotyczącej testów mikrokolumnowych w żelu.

Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty opinię IHiT lub RCKiK Warszawa dotyczącej testów mikrokolumnowych w żelu. Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty opinię IHiT lub RCKiK Warszawa dotyczącej testów mikrokolumnowych w żelu. Pytanie 6 Dotyczy Pakietu nr 2. Czy zgodnie z Art. 90 ust 1. Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO POSIADANEGO SYSTEMU DO BADAŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ I METODĄ MIKROPŁYTKOWĄ NA OKRES 2 LAT WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wadowice, dnia r. Znak: ZP/PRZET/8/3/2016

Wadowice, dnia r. Znak: ZP/PRZET/8/3/2016 Znak: ZP/PRZET/8/3/2016 Wadowice, dnia 22.03.2016r. Informacja o modyfikacji SIWZ na dostawę kart i odczynników wraz z najem wirówek i akcesoriów do mikrometody kolumnowo żelowej oraz dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/ 4 UE PN/2014 Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI

DZPZ/333/ 4 UE PN/2014 Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 94745-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Numer ogłoszenia: 94745-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą zestawu manualnego oraz czytnika kart umożliwiającego przesył wyników

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy 1 z 9 2017-11-13, 07:51 Dostawy - 450999-2017 11/11/2017 S217 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Warszawa: Materiały medyczne 2017/S 217-450999 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: na zakup i dostawy igieł jednorazowego użytku, igieł podpajęczynówkowych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/9/ANESTEZJA/2015 na dostawę preparatów farmaceutycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl z 5 2015-12-30 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa mikropłytek oraz materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dostawa separatorów komórkowych - 4 szt. Numer ogłoszenia: 93857-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa aparatury medycznej Numer ogłoszenia: 111386-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy DZ.381-1-19/12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę 38 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich

Bardziej szczegółowo

Słupsk: Dostawa pojemników na odpady medyczne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Słupsk: Dostawa pojemników na odpady medyczne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy z 5 2016-04-14 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl Słupsk: Dostawa pojemników na odpady medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90094-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 054-090094 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa leków do apteki szpitala DZP/31/2016 Numer ogłoszenia: 55202-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-05-31 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 15020-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

Zakup odczynników do prowadzenia badań

Zakup odczynników do prowadzenia badań Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 7 Tel. 22 601 55 95 Fax. 22 601 55 57 E-mail a.wicki@policja.gov.pl WWW www.clk.policja.pl Warszawa: w Centralnym Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dostawa testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA (antygeny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz ekspanderów tkankowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, Bielsko-Biała POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl psse.bielskobiala@pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych,

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: DOSTAWA NARZĘDZI I SPRZĘTU DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Stymulatory przeciwbólowe i rdzeniowe Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Stymulatory przeciwbólowe i rdzeniowe Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Stymulatory przeciwbólowe i rdzeniowe Numer ogłoszenia: 155038-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych. SzWNr2 ZPZ/250/079/2017/ 469 Rzeszów, 2017.12.20 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-03-18 15:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/68/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą do SPZOZ w Wieluniu endoprotez stawu biodrowego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Materiały eksploatacyjne stosowane w Centralnej Sterylizatorni Numer

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 05.08.2016 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/37/2016 WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawy odczynników do oznaczeń manualnych oraz podłoża transportowego dla bakterii wymagajacych i beztlenowych.

Tarnów: Dostawy odczynników do oznaczeń manualnych oraz podłoża transportowego dla bakterii wymagajacych i beztlenowych. Tarnów: Dostawy odczynników do oznaczeń manualnych oraz podłoża transportowego dla bakterii wymagajacych i beztlenowych. Numer ogłoszenia: 75134-2008; data zamieszczenia: 11.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Puck: przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia do karetki wodnej, znak zp/9/2011 Numer ogłoszenia: 118118-2011; data zamieszczenia: 18.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawa materiałów stomatologicznych, protetycznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 504042-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całości lub w częściach dostaw odczynników i surowic,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-05-14 13:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59844-2014 z dnia 2014-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze Dostawa materiałów laboratoryjnych do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, na który składa się 7 Części:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Zakup i sukcesywną dostawę specjalistycznych materiałów opatrunkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Kraków: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z jałowymi zestawami materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-08 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.lebork.pl Lębork: Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 20160617 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do stosowania

Bardziej szczegółowo

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adreses strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298214-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 163-298214

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości do euro na,, Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych" Nr sprawy: PN/D/10/07

dot. przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości do euro na,, Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych Nr sprawy: PN/D/10/07 dot. przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości do 211.000 euro na,, Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych" Nr sprawy: PN/D/10/07 PROTEST na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów: zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych Numer ogłoszenia: 330626-2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296705-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne 2017/S 144-296705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Sprzęt medyczny na Oddział Okulistyczny Numer ogłoszenia: 122287-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Olsztyn: Sprzęt medyczny na Oddział Okulistyczny Numer ogłoszenia: 122287-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Olsztyn: Sprzęt medyczny na Oddział Okulistyczny Numer ogłoszenia: 122287-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pogotowie.bielsko.pl Bielsko Biała: sukcesywna dostawa leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138281-2012:text:pl:html PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S 84-138281 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Brzeg: Dostawa: odczynników do analizatora parametrów koagulologicznych wraz z jego dzierżawą, paski do badania moczu wraz z dzierżawą czytnika oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/20/2014 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 77368-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-05 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=411_2015 Poznań: Odczynniki do wykonywania badań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital ketrzyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital ketrzyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital ketrzyn.pl Kętrzyn: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z oprzyrządowaniem do Szpitala

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE. Zapytanie nr 1

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE. Zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. Świętokrzyskie konkursy@szpital-chmielnik.pl 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 Chmielnik

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, woj. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne Sosnowiec: Dostawa sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Nowy Tomyśl: DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH Numer ogłoszenia: 163811-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nowy Tomyśl: DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH Numer ogłoszenia: 163811-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów opatrunkowych - II Numer ogłoszenia: 100030-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213582-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S 120-213582 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo