ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR"

Transkrypt

1 ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Wrzesień 2015

2 Altus TFI S.A. - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Zarządzane fundusze Źródło: opracowanie własne 2

3 Altus TFI S.A. - Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie funduszami 7 lipca 2009 rejestracja pierwszego funduszu inwestycyjnego 16 czerwca 2010 zgoda KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych 30 grudnia 2011 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 1 mld zł 30 kwietnia 2012 Altus TFI zarządza 25 funduszami inwestycyjnymi 28 września 2012 uruchomienie Altus FIO Parasolowy 31 stycznia 2013 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 2 mld zł 28 lutego 2014 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 3 mld zł 11 lipca 2014 debiut Altus TFI na Głównym Rynku GPW w Warszawie (EBOR i ING OFE akcjonariuszami z udziałem pow. 5%). Kapitalizacja spółki ok. 650 mln. zł. 30 kwietnia 2015 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 8 mld zł Stabilność i wiarygodność 1. Altus TFI tworzy zespół profesjonalistów mających ogromne doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami 2. Część osób zarządzających Towarzystwem jest jednocześnie akcjonariuszami Altus TFI 3. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5,769 miliona złotych w całości opłacony 4. Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a staranny dobór projektów daje efekt w postaci generowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa 3

4 Altus TFI S.A. Nasza Misja Naszą Misją jest realizacja celów inwestycyjnych naszych Klientów poprzez: świadczenie najwyższej klasy usług zarządzania aktywami wysokie standardy etyczne i profesjonalizm niskie koszty zarządzania i funkcjonowania zarządzanych funduszy uzależnienie części wynagrodzenia towarzystwa od realizowanego wyniku inwestycyjnego wykorzystanie ogromnego doświadczenia pracowników Towarzystwa stabilność kadry 4

5 Altus TFI S.A. Doświadczenie 1. Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący. Altus TFI dysponuje bardzo dobrym kapitałem dzięki zatrudnianiu najlepszych specjalistów i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. 2. Altus TFI zatrudnia 10 zarządzających funduszami. Trzech posiada tytuł CFA. Kolejny zarządzający zdał wszystkie trzy etapy egzaminu CFA oraz dwóch zarządzających zdało dwa etapy egzaminu CFA. Ponadto trzech zarządzających posiada licencję doradcy inwestycyjnego. 3. Planujemy zatrudnienie kolejnych starannie dobranych specjalistów. 4. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. 5. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management. 6. Posiadamy doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów zarówno w ramach sprzedaży własnej jak i poprzez współpracę m.in. z ING Bankiem Śląskim, Raiffeisen Bank Polska, mwealth Management, DI Xelion. 5

6 Altus TFI S.A. Nasze standardy I. starannie dobrani pracownicy i zarządzający II. procedury inwestycyjne proces alokacji aktywów warunki makroekonomiczne szacowanie stóp zwrotu strategiczna alokacja aktywów taktyczna alokacja aktywów bieżący monitoring ryzyka i zachowania się funduszy III. kontrola ryzyka ryzyko rynkowe ryzyko kredytowe ryzyko płynności ryzyko operacyjne IV. standardy wewnętrzne obszary chronione przez chińskie mury lista obserwacyjna lista restrykcyjna procedury kontroli wewnętrznej V. kontrola kosztów TFI/kontrola efektywności kosztowej proces kontroli i zarządzania usługami outsourcingu benchmarking i bieżące śledzenie kosztów 6

7 Altus TFI S.A. Kluczowe kompetencje Zarządzanie Aktywami Jesteśmy przekonani, że nasze kluczowe kompetencje tworzą dużą wartość dodaną w relacji z naszymi klientami. W skład Zespołu Zarządzających wchodzą osoby mające ogromne doświadczenie na rynku kapitałowym. Piotr Osiecki (CFA), który między innymi w latach podczas swojej pracy w PZU Asset Management jako Wiceprezes Zarządu, Chief Investment Officer zarządzał aktywami spółki na poziomie 26 mld zł. Był również odpowiedzialny za nadzór nad biurami: Instrumentów Dłużnych i Pochodnych, Rynku Publicznego, Analiz i Strategii oraz Głównego Ekonomisty. Witold Chuść, twórca sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2, z którym za cały okres swojej pracy tj. od do osiągnął wynik inwestycyjny w wysokości 46,59%. Fundusz Altus ASZ FIZ Obligacji 1 osiągnął w okresie 7 stycznia grudnia 2013 stopę zwrotu w wysokości 22,14%. Krzysztof Madej, zarządzający przez 8 lat portfelem obligacji w PTE Amplico, gdzie osiągnął najlepszą stopę zwrotu spośród wszystkich OFE w horyzoncie 10 lat według zestawienia KNF, wcześniej pracował w BPH TFI, CAIB Investment Management, jeden z najlepszych zarządzający na rynku długu w Polsce i wśród PTE/OFE. 7

8 Altus TFI S.A. Kluczowe kompetencje Zarządzanie Aktywami Andrzej Zydorowicz w okresie odpowiadał za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i nadzór na procesem inwestycyjnym Biura Rynku Publicznego w PZU Asset Management. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 1995 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., później BPH TFI SA. Jakub Ryba w okresie był odpowiedzialny za analizę spółek z sektora bankowego, chemicznego i gastronomicznego w PZU Asset Management SA, a od września 2007 roku zarządzający portfelem akcji w szczególności funduszem PZU FIO Nowa Europa (dwa lata z rzędu pobity benchmark). Tomasz Gaszyński, CFA w 2009 roku w Raiffeisen Bank Polska, od 2010 w Altus TFI, Licencjonowany doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, analityk rynku akcji i zarządzający, wybrany przez środowisko najlepszym zarządzającym portfeli ASA Andrzej Lis, CFA w okresie w Noble Funds TFI (jako dyrektor działu zarządzania aktywami), od w Altus TFI, Licencjonowany doradca inwestycyjny, analityk rynku akcji i zarządzający. Otrzymał 2 złote portfele za wyniki Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus za 2010r i 2013r. Został również wybrany przez brytyjski Citywire do grona najlepszych zarządzających na świecie (112 miejsce w rankingu magazynu Citywire, najwyższe wśród polskich zarządzających w rankingu 1000 the World s Top Fund Managers. ) 8

9 Altus TFI S.A. Zarządzane Fundusze Altus TFI zarządza obecnie 66 funduszami, w tym 46 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Łączne aktywa w funduszach zarządzanych przez Altus TFI na dzień to wartość ponad 6,57 mld zł. Wartość portfeli zarządzanych w usłudze Asset Management na dzień wyniosła ponad 2,312 mld zł. Flagowe fundusze inwestycyjne zarządzane aktywnie przez Altus TFI to fundusze absolutnej stopy zwrotu o łącznej wartości aktywów na ponad 1,884 mld złotych, w tym: akcyjny Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wartość aktywów netto 519 milionów złotych akcyjny Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 - wartość aktywów netto ponad 122 miliony złotych Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 2 wartość aktywów netto ponad 86 milionów złotych inwestujący w instrumenty dłużne Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 wartość aktywów netto ponad 274 miliony złotych. inwestujący we wszystkie klasy aktywów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl wartość aktywów netto ponad 102 miliony złotych 9

10 Altus TFI S.A. Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy W ramach Altus FIO Parasolowy oferujemy 9 Subfunduszy: 1. ALTUS Akcji 2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 3. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 4. ALTUS Short 5. ALTUS Stabilnego Wzrostu Pierwsza wycena: 28 września 2012 Pierwsza wycena: 31 maja ALTUS Aktywnego Zarządzania Pierwsza wycena: 30 sierpnia ALTUS Pieniężny 8. ALTUS Optymalnego Wzrostu 9. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy Pierwsza wycena: 22 listopada 2013 Pierwsza wycena: 14 kwietnia

11 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Pieniężny DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz polecany jest inwestorom ceniącym systematyczny wzrost zainwestowanego kapitału oraz zainteresowanym zachowaniem wysokiej płynności. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 1 miesiąc. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK WIBID 3M POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (min. 50% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne, np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a ponadto także instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią: obligacje państw o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym, przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty dłużne: min. 50% Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje: max. 50% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 11

12 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują poziom ryzyka wynikający z inwestowania w instrumenty dłużne. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 3 lata. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK WIBID12M * 1,5 POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Zarządzający podejmują decyzję inwestycyjne dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim rynku obligacji. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe: min. 70% pozostałe obligacje państw o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym przyznanym przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, akcje i obligacje zamienne na akcje: max. 30% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 12

13 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK 1,5 x WIBID 12M POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne (np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Fundusz może inwestować do 40% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: max. 40% Instrumenty dłużne: min. 60% Inwestycje w ramach spektrum inwestycyjnego: min. 66% (w rozumieniu statutu, udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 13

14 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK WIBID12M * 2 POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz realizuje cel inwestycyjny absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w zależności od oceny perspektyw spółek i branż polskiego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat wskazanych w Statucie. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe wskazane w Statucie i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: min. 20% Instrumenty dłużne: max. 80% Instrumenty polskie: min. 66% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 14

15 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK 2 x WIBID 12M POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Fundusz może inwestować do 80% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 30% aktywów w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może inwestować min. 20% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji, przy czym co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: 20%-100% Instrumenty dłużne: max. 80% Inwestycje w ramach spektrum inwestycyjnego: min. 66% (w rozumieniu statutu, udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 15

16 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 3 lata. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK Średnia ważona proc. zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 70% i indeksu WIG z wagą 30% POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (min. 60%) stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarb., listy zastawne, cert. depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Nie mniej niż 40% stanowią obligacje i depozyty bankowe w banku depozytariuszu. Fundusz może lokować nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: max. 40% Instrumenty dłużne: min. 60% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 16

17 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz jest skierowany do inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, jednocześnie oczekujący możliwości osiągnięcia zysków, wynikających ze wzrostu cen akcji. inwestycyjny min. 4 lata. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 4 lata. CEL INWESTYCYJNY Wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK MLPG 1-4 Yrs - 50% i WIG 50% POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (max. 70% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Nie mniej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: max. 70% Instrumenty dłużne: min. 30% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 17

18 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Akcji DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK WIG POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w instrumenty udziałowe, tj. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Ze względu na dużą zmienność cen tych instrumentów, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom. Maksymalnie 30% Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone ustawą o funduszach inwestycyjnych. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: min. 70% Instrumenty dłużne: max. 30% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 18

19 Altus TFI S.A. ALTUS Subfundusz Short DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat w długoterminowym horyzoncie czasowym. BENCHMARK WIG20short POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający dążą do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w Subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w szczególności kontrakty terminowe na indeks WIG20 (pozycje krótkie): % Instrumenty udziałowe: max. 20% Instrumenty dłużne: max. 90% Depozyty bankowe: max. 25% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 19

20 Zespół Altus TFI S.A. Załącznik A

21 Altus TFI S.A. - Zespół Piotr Osiecki, CFA Prezes Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA University of Minnesota Carlson School of Management, absolwent London School of Economics w ramach programu CEMS. Od 1994 roku związany z branżą finansową. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego (128) oraz maklera papierów wartościowych (991), a w latach był członkiem komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych. Był Członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, PKN Orlen, TFI PZU, GTFI, Amica Wronki, Lentex, Wólczanka, Travelplanet, Promultimedia. Był również Członkiem Rady Banku PKO BP Wiceprezes Zarządu w PZU Asset Management, Chief Investment Officer Prezes Zarządu NFI Progress Wiceprezes Zarządu w PZU NFI Management Doradca Inwestycyjny w Domu Maklerskim ELIMAR Doradca Sekretarza Stanu w Gabinecie Ministra Skarbu Makler giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego Podczas swojej pracy w PZU Asset Management jako Wiceprezes Zarządu, Chief Investment Officer zarządzał aktywami spółki na poziomie 26 mld zł. Był również odpowiedzialny za nadzór nad biurami: Instrumentów Dłużnych i Pochodnych, Rynku Publicznego, Analiz i Strategii oraz Głównego Ekonomisty. Wcześniej w NFI Progress i PZU NFI Management zarządzał aktywami kilkuset milionów złotych. Pracując w Ministerstwie Skarbu jako Doradca Sekretarza Stanu współuczestniczył w procesach prywatyzacyjnych m.in.: TP S.A, PKO S.A., PBR S.A. oraz BZ S.A. Współtwórca, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu Altus TFI.

22 Altus TFI S.A. - Zespół Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 258. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 1995 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Pełnił tam funkcje Zastępcy Dyrektora Biura oraz Dyrektora Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta. W PZU Asset Management pracował na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Publicznego gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i nadzór na procesem inwestycyjnym Biura Dyr. Biura Rynku Publ. w PZU Asset Management Z-ca Dyr. Zarządzający Portfelami Akcji w CAIB IM/BPH TFI Z-ca Dyr. Biura i Dyr. Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta w DM BOŚ W CAIB Investment Management, a następnie w BPH TFI odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji. Od kwietnia 2009 r. Członek Zarządu ALTUS TFI odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Akcjonariusz Towarzystwa.

23 Altus TFI S.A. - Zespół Jakub Ryba Członek Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Metody Ilościowe i systemy informacyjne. Od 2006 roku związany z branżą finansową. Zdane egzaminy CFA Level II. W PZU Asset Management SA odpowiedzialny za analizę spółek z sektora bankowego, chemicznego i gastronomicznego. Od września 2007 roku zarządzający portfelem akcji, w szczególności funduszem PZU FIO Nowa Europa (dwa lata z rzędu pobity benchmark). Dodatkowo współodpowiedzialny za portfele akcji PZU S.A. i PZU Życie S.A zarządzający portfelem akcji (początkowo analityk akcji) w PZU Asset Management 2004 praktyki w Departamencie Rynków Finansowych w BRE Banku oraz w Departamencie Skarbu w Banku Ochrony Środowiska W Altus TFI współzarządza portfelami Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Rynków Zagranicznych oraz funduszem Private Equity. Poza tym jest odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym. Nadzoruje również prace Biura Analiz. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.

24 Altus TFI S.A. - Zespół Tomasz Gaszyński, CFA Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Bankowość Inwestycyjna. Doradca Inwestycyjny (licencja nr 293). Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2033). Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) Altus TFI - Zarządzający Portfelami Altus TFI Analityk Akcji Raiffeisen Bank Polska SA Makler/Specjalista 2006 Raiffeisen Bank Polska SA - Praktykant W Raiffeisen Bank Polska SA odpowiedzialny za projekt asset management oraz rynek wtórny w ramach tworzonych struktur Biura Maklerskiego. Od marca 2010 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Analityka Akcji, a następnie Zarządzającego Portfelami.

25 Altus TFI S.A. - Zespół Andrzej Lis, CFA Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Doradca Inwestycyjny (licencja nr 304). Otrzymał 2 złote portfele za wyniki Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus za 2010 r. i 2013 r. Został wybrany przez brytyjski Citywire do grona najlepszych zarządzających na świecie (112 miejsce w rankingu magazynu Citywire, najwyższe wśród polskich zarządzających w rankingu 1000 the World s Top Fund Managers. ) 2014 Altus TFI, Zarządzający Noble Funds TFI, Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami Noble Funds TFI, Fund Manager Noble Funds TFI, Analityk Rynku Akcji Dom Inwestycyjny BRE Banku, Analityk Finansowy Od listopada 2014 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Zarządzającego.

26 Altus TFI S.A. - Zespół Witold Chuść Zarządzający Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Od 1998 roku związany z branżą finansową. Zdane egzaminy CFA Level III. Twórca sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu Total Profit manager portfeli w Pioneer Investment Management starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie makroanalityk Centralny Dom Maklerski Bardzo dobre wyniki inwestycyjne podczas pracy w Pioneer IM, gdzie zarządzał aktywami ok. 10 mld złotych. Twórca indeksu Banku Handlowego. Od 2011 roku związany z Altus TFI.

27 Altus TFI S.A. - Zespół Remigiusz Zalewski Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (licencja 2673). Od 2001 roku związany z branżą finansową. Wykładowca Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych pod patronatem stowarzyszenia rynków finansowych ACI Polska Altus TFI, Zarządzający Societe Generale, Vice President FI Trader BRE Bank Główny specjalista - FI Trader Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny - Trader Remigiusz Zalewski przez blisko 12 lat zdobywał doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w czołowych instytucjach rynku polskiego, osiągając regularnie bardzo dobre wyniki tradingowe. W maju 2013 roku, dołączył do zespołu zarządzających w Altus TFI.

28 Altus TFI S.A. - Zespół Krzysztof Madej Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 roku związany z branżą finansową. Przez 8 lat zarządzał portfelem obligacyjnym Amplico PTE o wartości 13 mld zł, który według danych KNF osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich OFE w horyzoncie dziesięcioletnim Altus TFI, Zarządzający Amplico PTE, Dyrektor Zarządzający Portfelem Dłużnym CA IB Investment Management S.A., Zarządzający Portfelem Amerbank S.A. Trader międzybankowy na rynku Fixed Income BISE S.A. Specjalista w Dziale Transakcji Finansowych Krzysztof Madej przez ponad 13 lat zdobywał doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w czołowych instytucjach rynku polskiego, osiągając regularnie bardzo dobre wyniki tradingowe. Od sierpnia 2013 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Długiem.

29 Altus TFI S.A. Zespół Mariusz Adamski Zarządzający Absolwent Wake Forest Univeristy, programu Bachelor of Science na wydziale Biznesu i Finansów w The Calloway School of Business and Accountancy W latach pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej Mitchell Madison Group w Nowym Jorku W latach związany z rynkiem akcji. Przez cztery lata pracował jako analityk inwestycyjny w Pershing Square Capital Management, funduszu inwestycyjnym o kapitale 12 mld USD z siedzibą w Nowym Jorku, gdzie był odpowiedzialny za fundamentalną analizę rynku akcji, nieruchomości oraz sytuacji specjalnych. Od Lipca 2015 roku dołączył do Altus TFI i jest odpowiedzialny za fundamentalną analizę międzynarodowych firm i zarządzanie funduszem amerykańskich i europejskich akcji Altus TFI, zarządzający Pershing Square Capital Management, Analityk Inwestycyjny Mitchell Madison Group, Analityk Finansowy

30 Altus TFI S.A. - Zespół Czcibor Dawid Członek Zarządu Absolwent University of Chicago, programu MBA w Chicago Booth School of Business. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 426). W latach związany z rynkiem akcji. Przez cztery lata pracował w londyńskich bankach inwestycyjnych odpowiadając za obrót na LSE akcji z Europy Środkowej i Rosji, w tym za zarządzanie inwestycjami własnymi banku w tym regionie. W latach w Citi Handlowy odpowiadał za wprowadzenie do oferty i sprzedaż produktów strukturyzowanych, obligacji korporacyjnych i produktów związanych z rynkiem walutowym Altus TFI, Członek Zarządu Noble Securities, Prezes Zarządu TMS Brokers, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, Dyrektor Departamentu Dresdner Kleinwort Benson (Londyn), Block Trader Amplico PTE, Zarządzający Portfelem Akcji JPMorgan Securities (Londyn), Equity Trader Biuro Maklerskie PBK, Dealer W latach prowadził projekt uruchomienia i zarządzał Centrum Inwestycyjnym CitiGold centralnym oddziałem private banking w Citi Handlowy. W latach współautor 4-krotnego wzrostu zysków TMS Brokers domu maklerskiego specjalizującego się w oferowaniu produktów z rynków międzynarodowych - giełd, surowców i rynku walutowego. W latach jako Prezes Zarządu Noble Securities m.in. nadzorował i uczestniczył w projektach emisji obligacji korporacyjnych o wartości blisko 6mld zł, głównie w branży deweloperskiej, windykacyjnej i finansowej. Od kwietnia 2015 roku Członek Zarządu Altus TFI odpowiedzialny za sprzedaż międzynarodową i zarządzanie funduszem obligacji korporacyjnych.

31 Zastrzeżenia Prawne Załącznik B

32 Zastrzeżenia Prawne Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Niniejszy Materiał został opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI S.A.), zgodnie ze stanem na dzień 31 sierpnia 2015 r. i ma charakter wyłącznie promocyjny. Materiał nie stanowi również rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty znajdują się w Warunkach Emisji certyfikatów inwestycyjnych danego Funduszu udostępnionych w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Pankiewicza 3). Przedstawione informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, ani realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze. Źródła: wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub obliczenia własne ALTUS TFI na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu ALTUS TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Analizy Online Sp. z o.o. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy ALTUS TFI i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; Kapitał zakładowy w wysokości ,60 złotych w całości opłacony; NIP , REGON

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR kwiecień 2013 Altus TFI S.A. Akcjonariusze Zarząd: Rafał Mania 8,7% Andrzej Zydorowicz 8,8% Bogusław Galewski 11,5% Michał Kowalczews ki 11,5% Jakub Ryba 1,4% Tomasz Gaszyński 0,5%

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA:

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: - po akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: Firma i siedziba spółki zarządzającej nie dotyczy.

Bardziej szczegółowo

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku. Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmujące

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo