ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR"

Transkrypt

1 ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014

2 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2

3 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie funduszami 7 lipca 2009 rejestracja pierwszego funduszu inwestycyjnego 16 czerwca 2010 zgoda KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych 30 grudnia 2011 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 1 mld zł 30 kwietnia 2012 Altus TFI zarządza 25 funduszami inwestycyjnymi 28 września 2012 uruchomienie Altus FIO Parasolowy 31 stycznia 2013 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 2 mld zł 28 lutego 2014 wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI przekroczyła 3 mld zł 11 lipca 2014 debiut Altus TFI na Głównym Rynku GPW w Warszawie (EBOR i ING OFE akcjonariuszami z udziałem pow. 5%). Kapitalizacja spółki ok. 550 mln. zł. Stabilność i wiarygodność 1. Altus TFI tworzy zespół profesjonalistów mających ogromne doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami 2. Część osób zarządzających Towarzystwem jest jednocześnie akcjonariuszami Altus TFI 3. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5,757 miliona złotych w całości opłacony 4. Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a staranny dobór projektów daje efekt w postaci generowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa 3

4 Nasza Misja Naszą Misją jest realizacja celów inwestycyjnych naszych Klientów poprzez: świadczenie najwyższej klasy usług zarządzania aktywami wysokie standardy etyczne i profesjonalizm niskie koszty zarządzania i funkcjonowania zarządzanych funduszy uzależnienie części wynagrodzenia towarzystwa od realizowanego wyniku inwestycyjnego wykorzystanie ogromnego doświadczenia pracowników Towarzystwa stabilność kadry 4

5 Doświadczenie 1. Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący. Altus TFI dysponuje bardzo dobrym kapitałem dzięki zatrudnianiu najlepszych specjalistów i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. 2. Altus TFI zatrudnia 8 zarządzających funduszami. Trzech posiada tytuł CFA. Ponadto trzech zarządzających posiada licencję doradcy inwestycyjnego. 3. Planujemy zatrudnienie kolejnych starannie dobranych specjalistów. 4. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. 5. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management. 6. Posiadamy doświadczenie w zakresie dystrybucji produktów zarówno w ramach sprzedaży własnej jak i poprzez współpracę m.in. z ING Bankiem Śląskim, Raiffeisen Bank Polska, mwealth Management. 5

6 Nasze standardy I. starannie dobrani pracownicy i zarządzający II. procedury inwestycyjne proces alokacji aktywów warunki makroekonomiczne szacowanie stóp zwrotu strategiczna alokacja aktywów taktyczna alokacja aktywów bieżący monitoring ryzyka i zachowania się funduszy III. kontrola ryzyka ryzyko rynkowe ryzyko kredytowe ryzyko płynności ryzyko operacyjne IV. standardy wewnętrzne obszary chronione przez chińskie mury lista obserwacyjna lista restrykcyjna procedury kontroli wewnętrznej V. kontrola kosztów TFI/kontrola efektywności kosztowej proces kontroli i zarządzania usługami outsourcingu benchmarking i bieżące śledzenie kosztów 6

7 Kluczowe kompetencje Zarządzanie Aktywami Jesteśmy przekonani, że nasze kluczowe kompetencje tworzą dużą wartość dodaną w relacji z naszymi klientami. W skład Zespołu Zarządzających wchodzą osoby mające ogromne doświadczenie na rynku kapitałowym. Piotr Osiecki (CFA), który między innymi w latach podczas swojej pracy w PZU Asset Management jako Wiceprezes Zarządu, Chief Investment Officer zarządzał aktywami spółki na poziomie 26 mld zł. Był również odpowiedzialny za nadzór nad biurami: Instrumentów Dłużnych i Pochodnych, Rynku Publicznego, Analiz i Strategii oraz Głównego Ekonomisty. Witold Chuść, twórca sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2, z którym za cały okres swojej pracy tj. od do osiągnął wynik inwestycyjny w wysokości 46,59%. Fundusz Altus ASZ FIZ Obligacji 1 osiągnął w okresie 7 stycznia grudnia 2013 stopę zwrotu w wysokości 22,14%. Krzysztof Madej, zarządzający przez 8 lat portfelem obligacji w PTE Amplico, gdzie osiągnął najlepszą stopę zwrotu spośród wszystkich OFE w horyzoncie 10 lat według zestawienia KNF, wcześniej pracował w BPH TFI, CAIB Investment Management, jeden z najlepszych zarządzający na rynku długu w Polsce i wśród PTE/OFE. 7

8 Kluczowe kompetencje Zarządzanie Aktywami Andrzej Zydorowicz w okresie odpowiadał za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i nadzór na procesem inwestycyjnym Biura Rynku Publicznego w PZU Asset Management. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 1995 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., później BPH TFI SA. Jakub Ryba w okresie był odpowiedzialny za analizę spółek z sektora bankowego, chemicznego i gastronomicznego w PZU Asset Management SA, a od września 2007 roku zarządzający portfelem akcji w szczególności funduszem PZU FIO Nowa Europa (dwa lata z rzędu pobity benchmark). Tomasz Gaszyński (CFA) w 2009 roku w Raiffeisen Bank Polska, od 2010 w Altus TFI, Licencjonowany doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, analityk rynku akcji i zarządzający, wybrany przez środowisko najlepszym zarządzającym portfeli ASA. Andrzej Lis (CFA) w okresie w Noble Funds TFI (jako dyrektor działu zarządzania aktywami), od w Altus TFI, licencjonowany doradca inwestycyjny, analityk rynku akcji i zarządzający. 8

9 Zarządzane Fundusz Altus TFI zarządza obecnie 49 funduszami, w tym 36 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Łączne aktywa w funduszach zarządzanych przez Altus TFI na dzień to wartość ponad 3,71 mld zł. Wartość portfeli zarządzanych w usłudze Asset Management na dzień wyniosła ponad 2,565 mld zł. Flagowe fundusze inwestycyjne zarządzane aktywnie przez Altus TFI to fundusze absolutnej stopy zwrotu o łącznej wartości aktywów na ponad 1,927 mld złotych, w tym: akcyjny Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wartość aktywów netto 448 milionów złotych akcyjny Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 - wartość aktywów netto ponad 119 milionów złotych akcyjny Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ NOWA EUROPA+ wartość aktywów netto ponad 186 miliony złotych inwestujący w instrumenty dłużne Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 wartość aktywów netto ponad 389 milionów złotych. Inwestujący we wszystkie klasy aktywów Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl wartość aktywów netto ponad 111 milionów złotych 9

10 Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy W ramach Altus FIO Parasolowy oferujemy obecnie 9 Subfunduszy: 1. ALTUS Akcji 2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 3. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 4. ALTUS Short 5. ALTUS Stabilnego Wzrostu Pierwsza wycena: 28 września 2012 Pierwsza wycena: 31 maja ALTUS Aktywnego Zarządzania Pierwsza wycena: 30 sierpnia ALTUS Pieniężny 8. ALTUS Optymalnego Wzrostu 9. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy Pierwsza wycena: 22 listopada 2013 Pierwsza wycena: 14 kwietnia

11 ALTUS Subfundusz Pieniężny DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz polecany jest inwestorom ceniącym systematyczny wzrost zainwestowanego kapitału oraz zainteresowanym zachowaniem wysokiej płynności. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 1 miesiąc. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK WIBID 3M POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (min. 50% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne, np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a ponadto także instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią: obligacje państw o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym, przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty dłużne: min. 50% Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje: max. 50% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 11

12 ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują poziom ryzyka wynikający z inwestowania w instrumenty dłużne. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 3 lata. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK WIBID12M * 1,5 POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Zarządzający podejmują decyzję inwestycyjne dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim rynku obligacji. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe: min. 70% pozostałe obligacje państw o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym przyznanym przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, akcje i obligacje zamienne na akcje: max. 30% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 12

13 ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK 1,5 x WIBID 12M POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne (np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Fundusz może inwestować do 40% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: max. 40% Instrumenty dłużne: min. 60% Inwestycje w ramach spektrum inwestycyjnego: min. 66% (w rozumieniu statutu, udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 13

14 ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK WIBID12M * 2 POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz realizuje cel inwestycyjny absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w zależności od oceny perspektyw spółek i branż polskiego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat wskazanych w Statucie. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe wskazane w Statucie i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: min. 20% Instrumenty dłużne: max. 80% Instrumenty polskie: min. 66% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 14

15 ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK 2 x WIBID 12M POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Fundusz może inwestować do 80% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 30% aktywów w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może inwestować min. 20% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji, przy czym co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: 20%-100% Instrumenty dłużne: max. 80% Inwestycje w ramach spektrum inwestycyjnego: min. 66% (w rozumieniu statutu, udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 15

16 ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 3 lata. CEL INWESTYCYJNY Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu. BENCHMARK Średnia ważona proc. zmiany indeksu Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs z wagą 70% i indeksu WIG z wagą 30% POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (min. 60%) stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarb., listy zastawne, cert. depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Nie mniej niż 40% stanowią obligacje i depozyty bankowe w banku depozytariuszu. Fundusz może lokować nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: max. 40% Instrumenty dłużne: min. 60% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 16

17 ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz jest skierowany do inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, jednocześnie oczekujący możliwości osiągnięcia zysków, wynikających ze wzrostu cen akcji. inwestycyjny min. 4 lata. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 4 lata. CEL INWESTYCYJNY Wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK MLPG 1-4 Yrs - 50% i WIG 50% POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Główną kategorię lokat (max. 70% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Nie mniej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: max. 70% Instrumenty dłużne: min. 30% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 17

18 ALTUS Subfundusz Akcji DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. BENCHMARK WIG POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w instrumenty udziałowe, tj. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Ze względu na dużą zmienność cen tych instrumentów, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom. Maksymalnie 30% Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone ustawą o funduszach inwestycyjnych. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty udziałowe: min. 70% Instrumenty dłużne: max. 30% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 18

19 ALTUS Subfundusz Short DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SUBFUNDUSZ Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. HORYZONT INWESTYCYJNY Minimum 5 lat. CEL INWESTYCYJNY Wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat w długoterminowym horyzoncie czasowym. BENCHMARK WIG20short POZIOM RYZYKA POLITYKA INWESTYCYJNA Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający dążą do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w Subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. PODSTAWOWE LOKATY / LIMITY FUNDUSZU Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w szczególności kontrakty terminowe na indeks WIG20 (pozycje krótkie): % Instrumenty udziałowe: max. 20% Instrumenty dłużne: max. 90% Depozyty bankowe: max. 25% (udział procentowy w Aktywach Subfunduszu) 19

20 Zespół Altus TFI S.A. Załącznik A

21 - Zespół Piotr Osiecki Prezes Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada dyplom MBA University of Minnesota Carlson School of Management, absolwent London School of Economics w ramach programu CEMS. Od 1994 roku związany z branżą finansową. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego (128) oraz maklera papierów wartościowych (991), a w latach był członkiem komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych Wiceprezes Zarządu w PZU Asset Management, Chief Investment Officer Prezes Zarządu NFI Progress Wiceprezes Zarządu w PZU NFI Management Doradca Inwestycyjny w Domu Maklerskim ELIMAR Doradca Sekretarza Stanu w Gabinecie Ministra Skarbu Makler giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego Był Członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, PKN Orlen, TFI PZU, GTFI, Amica Wronki, Lentex, Wólczanka, Travelplanet, Promultimedia. Był również Członkiem Rady Banku PKO BP. Podczas swojej pracy w PZU Asset Management jako Wiceprezes Zarządu, Chief Investment Officer zarządzał aktywami spółki na poziomie 26 mld zł. Był również odpowiedzialny za nadzór nad biurami: Instrumentów Dłużnych i Pochodnych, Rynku Publicznego, Analiz i Strategii oraz Głównego Ekonomisty. Wcześniej w NFI Progress i PZU NFI Management zarządzał aktywami kilkuset milionów złotych. Pracując w Ministerstwie Skarbu jako Doradca Sekretarza Stanu współuczestniczył w procesach prywatyzacyjnych m.in.: TP S.A, PKO S.A., PBR S.A. oraz BZ S.A. Współtwórca, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu Altus TFI.

22 - Zespół Andrzej Zydorowicz Członek Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 258. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 1995 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. Pełnił tam funkcje Zastępcy Dyrektora Biura oraz Dyrektora Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta Dyr. Biura Rynku Publ. w PZU Asset Management Z-ca Dyr. Zarządzający Portfelami Akcji w CAIB IM/BPH TFI Z-ca Dyr. Biura i Dyr. Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta w DM BOŚ W PZU Asset Management pracował na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Publicznego gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i nadzór na procesem inwestycyjnym Biura. W CAIB Investment Management, a następnie w BPH TFI odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji. Od kwietnia 2009 r. Członek Zarządu ALTUS TFI odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Akcjonariusz Towarzystwa.

23 - Zespół Jakub Ryba Członek Zarządu Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Metody Ilościowe i systemy informacyjne. Od 2006 roku związany z branżą finansową. Zdane egzaminy CFA Level II zarządzający portfelem akcji (początkowo analityk akcji) w PZU Asset Management 2004 praktyki w Departamencie Rynków Finansowych w BRE Banku oraz w Departamencie Skarbu w Banku Ochrony Środowiska W PZU Asset Management SA odpowiedzialny za analizę spółek z sektora bankowego, chemicznego i gastronomicznego. Od września 2007 roku zarządzający portfelem akcji, w szczególności funduszem PZU FIO Nowa Europa (dwa lata z rzędu pobity benchmark). Dodatkowo współodpowiedzialny za portfele akcji PZU S.A. i PZU Życie S.A. W Altus TFI współzarządza portfelami Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Rynków Zagranicznych oraz funduszem Private Equity. Poza tym jest odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym. Nadzoruje również prace Biura Analiz. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.

24 - Zespół Witold Chuść Członek Zarządu Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Od 1998 roku związany z branżą finansową Zdane egzaminy CFA Level III. Twórca sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu Total Profit manager portfeli w Pioneer Investment Management starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie makroanalityk Centralny Dom Maklerski Bardzo dobre wyniki inwestycyjne podczas pracy w Pioneer IM, gdzie zarządzał aktywami ok. 10 mld złotych. Twórca indeksu Banku Handlowego. Od 2011 roku związany z Altus TFI, gdzie obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.

25 - Zespół Tomasz Gaszyński Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Bankowość Inwestycyjna Doradca Inwestycyjny (licencja nr 293) Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2033) Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) W Raiffeisen Bank Polska SA odpowiedzialny za projekt asset management oraz rynek wtórny w ramach tworzonych struktur Biura Maklerskiego Od marca 2010 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Analityka Akcji, a następnie Zarządzającego Portfelami Altus TFI - Zarządzający Portfelami Altus TFI Analityk Akcji Raiffeisen Bank Polska SA Makler/Specjalista 2006 Raiffeisen Bank Polska SA - Praktykant

26 - Zespół Remigiusz Zalewski Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (licencja 2673) Od 2001 roku związany z branżą finansową Wykładowca Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych pod patronatem stowarzyszenia rynków finansowych ACI Polska 2013 Altus TFI, Zarządzający Societe Generale, Vice President FI Trader BRE Bank Główny specjalista - FI Trader Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny - Trader Remigiusz Zalewski przez blisko 12 lat zdobywał doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w czołowych instytucjach rynku polskiego, osiągając regularnie bardzo dobre wyniki tradingowe. W maju 2013 roku, dołączył do zespołu zarządzających w Altus TFI.

27 - Zespół Krzysztof Madej Zarządzający Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Bankowości. Doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Od 2000 roku związany z branżą finansową Przez 8 lat zarządzał portfelem obligacyjnym Amplico PTE o wartości 13 mld zł, który według danych KNF osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich OFE w horyzoncie dziesięcioletnim Altus TFI, Zarządzający Amplico PTE, Dyrektor Zarządzający Portfelem Dłużnym CA IB Investment Management S.A., Zarządzający Portfelem Amerbank S.A. Trader międzybankowy na rynku Fixed Income BISE S.A. Specjalista w Dziale Transakcji Finansowych Krzysztof Madej przez ponad 13 lat zdobywał doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w czołowych instytucjach rynku polskiego, osiągając regularnie bardzo dobre wyniki tradingowe. Od sierpnia 2013 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Zarządzającego Portfelami.

28 - Zespół Andrzej Lis (CFA) Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, finanse i bankowość. Doradca Inwestycyjny (licencja nr 304). Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W Noble Funds TFI pełnił funkcję Dyrektora Działu Zarządzania Funduszami. Odpowiedzialny za zarządzanie funduszami Noble Funds. Od 2000 roku związany z branżą finansową Altus TFI - Zarządzający Portfelami Noble Funds TFI Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami, fund manager, analityk rynku akcji DI Bre Banku analityk finansowy Telekomunikacja Polska S.A analityk VATECH Elin EBG - Asystent Kierownika Projektu Dom Maklerski Wood & Company S.A. - współtworzenie raportów Od listopada 2014 roku zatrudniony w Altus TFI na stanowisku Zarządzającego Portfelami.

29 - Zespół Grzegorz Cichecki Menedżer Projektów Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Od 1995 roku związany z branżą finansową, a od 1996 z rynkiem funduszy zbiorowego inwestowania Posiada licencję maklera papierów wartościowych (1160) i specjalisty ewidencji p.w. (183/96) Altus TFI Członek Zarządu BPH TFI / CAIB Investment Management Dyrektor i Prokurent 2003 GTFI Project Manager PZU CL Agent Transferowy - Członek Zarządu Pekao/Alliance TFI / Pekao/Alliance PTE Dyrektor ING Bank Śląski Naczelnik Wydziału Agenta Transferowego Beskidzki Dom Maklerski Dyrektor Specjalizuje się w zarządzaniu projektami. Realizował szereg projektów związanych z funduszami inwestycyjnymi, w tym uczestniczył w powstawaniu jednego z otwartych funduszy emerytalnych (OFE NN), uczestniczył w tworzeniu wielu funduszy inwestycyjnych otwartych (ING, Pekao/Alliance TFI, BPH TFI) funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym tworzenia funduszy nieruchomości (BPH TFI) i funduszy sekurytyzacyjnych (BPH TFI) oraz funduszy dedykowanych (Altus TFI). Uczestniczył również w projektach przejmowania funduszy inwestycyjnych. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej oraz prowadzonej obecnie działalności gospodarczej realizował również szereg innych projektów biznesowych, w tym organizacji i optymalizacji działalności operacyjnej, projektach informatycznych, łączenia przedsiębiorstw, wdrażania i optymalizowania usług, w tym usług zarządzania aktywami (BPH TFI / PKO TFI) Od 2007 roku współorganizował Altus TFI i obecnie realizuje szereg projektów biznesowych na rzecz Altus TFI jako Project Manager

30 Zastrzeżenia Prawne Załącznik B

31 Zastrzeżenia Prawne Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Niniejszy Materiał został opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI S.A.), zgodnie ze stanem na dzień 28 listopada 2014 r. i ma charakter wyłącznie promocyjny. Materiał nie stanowi również rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez dany fundusz inwestycyjny zamknięty znajdują się w Warunkach Emisji certyfikatów inwestycyjnych danego Funduszu udostępnionych w siedzibie Towarzystwa (Warszawa, ul. Pankiewicza 3). Przedstawione informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, ani realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze. Źródła: wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub obliczenia własne ALTUS TFI na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu ALTUS TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Analizy Online Sp. z o.o. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy ALTUS TFI i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; Kapitał zakładowy w wysokości złotych w całości opłacony; NIP , REGON

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV Sebastian Buczek Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, kwiecień 2010 r. 2 Agenda Kim jesteśmy? Co do tej pory

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo