Java i bazy danych. 1. JDBC podstawy, transakcje. 2. Mapowanie relacyjno obiektowe. Hibernate, przykład.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java i bazy danych. 1. JDBC podstawy, transakcje. 2. Mapowanie relacyjno obiektowe. Hibernate, przykład."

Transkrypt

1 Java i bazy danych 1. JDBC podstawy, transakcje. 2. Mapowanie relacyjno obiektowe. Hibernate, przykład. 1

2 JDBC - wprowadzenie Java Database Connectivity (JDBC) to specyfkacja określająca zbiór klas i interfejsów napisanych w Javie, które mogą być wykorzystane przez programistów tworzących oprogramowanie korzystające z baz danych. Implementacja JDBC jest dostarczany przez producentów baz danych. Jedną z ważniejszych zalet takiego rozwiązania jest ukrycie przed programistą kwestii technicznych dotyczących komunikacji z bazą danych. Dzięki temu ten sam program napisany w Javie może współpracować z różnymi systemami baz danych. 2

3 JDBC połączenie // zaladowanie klasy z driverem. opcjonalne stworzenie obiektu drivera Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); // utworzenie obiektu java.sql.connection Connection con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://localhost/test?user=monty&password="); Nazwa klasy ze sterownikiem jak również postać argumentu metody getconnection() jest uzależniona od używanego RDBMS'a i opisana w jego dokumentacji (tutaj przykład dla MySQL). Alternatywa: źródło danych DataSource i usługa JNDI: Context ctx = new InitialContext(); DataSource ds = (DataSource)ctx.lookup("jdbc/MojaDB"); Connection con = ds.getconnection("monty", ""); 3

4 JDBC polecenie Statement stmt = con.createstatement(); Obiekt java.sql.statement reprezentuje polecenie. Istnieją jego rozszerzenia, reprezentujące polecenie z argumentami (PreparedStatement) czy też wywołanie procedury bazodanowej (CallableStatement). 4

5 JDBC polecenie Statement stmt = con.createstatement(); Obiekt java.sql.statement reprezentuje polecenie. Istnieją jego rozszerzenia, reprezentujące polecenie z argumentami (PreparedStatement) czy też wywołanie procedury bazodanowej (CallableStatement). 5

6 JDBC zapytanie ResultSet rs = stmt.executequery("select * FROM tabela"); Obiekt java.sql.resultset umożliwia dostęp do wyników zapytania (typu SELECT) wysłanego do bazy danych. while (rs.next()) { System.out.println(rs.getString("kolumna1")); W ramach jednego polecenia (java.sql.statement) można wykonać wiele zapytań różnorodnego typu (SELECT, UPDATE, DELETE,...). Dostęp do statusu realizacji zapytań (błędy, ilość zmienionych danych, wygenerowane klucze automatyczne) jest dostępny za pomocą instancji java.sql.statement. 6

7 JDBC zwolnienie zasobów rs.close() stmt.close(); con.close(); Używane obiekty, jeśli nie będą już wykorzystywane, należy zwalniać metodą close(). Metody dostępu do baz danych mogą zwracać wyjątek (java.sql.sqlexception), który musi zostać odpowiednio obsłużony. 7

8 JDBC modele komunikacji klient serwer aplikacja aplikacja JDBC JDBC baza baza danych danych protokół bazy danych klient - GUI aplikacja, aplikacja, applet applet lub lub przeglądarka przeglądarka WWW WWW serwer serwer aplikacji aplikacji serwer JDBC JDBC HTTP, RMI, CORBA lub inne wywołanie protokół bazy danych logika biznesowa baza baza danych danych 8

9 JDBC transakcje Transakcje to zbiór operacji zgrupowanych w jednym lub wielu obiektach Statement. Aby zakończyć transakcję należy wywołać metodę commit() na rzecz obiektu Connection. Domyślnie metoda commit() jest wywoływana po zakończeniu wykonywania zapytań w ramach jednego obiektu Statement. Aby to zmienić należy użyć metody setautocommit(false). Do anulowania zmian wprowadzonych przez niezatwierdzoną transakcję służy metoda rollback(). 9

10 JDBC poziomy izolacji Zwykle w systemy baz danych realizują jednocześnie wiele transakcji. Aby zapewnić kontrolę nad tym procesem wprowadzono tzw. poziomy izolacji, poprzez które określa się zasady równoległej realizacji kilku transakcji. JDBC przewiduje pięć poziomów izolacji: TRANSACTION_NONE brak transakcji. TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED dopuszcza odczyt danych przed wywołaniem metody commit(). TRANSACTION_READ_COMMITTED inne transakcje nie mogą odczytywać zmienionych wierszy przed wywołaniem metody commit() (dirty reads). 10

11 JDBC poziomy izolacji TRANSACTION_REPEATABLE_READ dodatkowo chroni przed sytuacją gdy transakcja odczytuje wiersz, druga transakcja go zmienia a pierwsza ponownie go odczytuje otrzymując inne dane (non-repetable reads). TRANSACTION_SERIALIZABLE dodatkowo chroni przed sytuacją, gdy jedna transakcja odczytuje zbiór wierszy spełniający kryteria zawarte w warunku WHERE, następnie druga transakcja wstawia wiersz spełniający ten warunek, po czym pierwsza transakcja ponownie odczytuje zbiór wierszy dostając nowy rekord (phantom-read). Poziomy izolacji ustawia się metodą settransactionisolation() wywołaną na rzecz obiektu klasy Connection. 11

12 JDBC etapy transakcji Obiekt Savepoint (JDBC 3.0) umożliwia częściowe odwrócenie (rollback) transakcji zamiast całkowitego. Do utworzenia tego obiektu służy metoda setsavepoint(). Statement stmt = con.createstatement(); int rows = stmt.executeupdate("insert INTO AUTHORS VALUES " + "(LAST, FIRST, HOME) 'TOLSTOY', 'LEO', 'RUSSIA'"); Savepoint save1 = con.setsavepoint("savepoint_1"); int rows = stmt.executeupdate("insert INTO AUTHORS VALUES " + "(LAST, FIRST, HOME) 'MELVOY', 'HAROLD', 'FOOLAND'");... con.rollback(save1);... con.commit(); 12

13 Mapowanie relacyjnoobiektowe Mapowanie relacyjno-obiektowe (ORM) umożliwia zastąpienie bezpośrednich operacji na bazie danych operacjami na obiektach javy, reprezentującymi te dane. Operacje bazodanowe, związane z np. z wyszukiwaniem czy aktualizacją tych obiektów odbywają się (pół)automatycznie. Najpopularniejszą implementację takiego mapowania dla języka Java udostępnia biblioteka Hibernate ( 13

14 ORM - przykład contractors con_id con_name con_address 1:N orders odr_id odr_date 14

15 ORM struktura rzykładu src data Contractor.java ContractorManager.java Contractor.hbm.xml Order.java OrderManager.java Order.hbm.xml util HibernateUtil.java Example.java hibermate.cfg.xml log4j.properties 15

16 ORM Contractor.java package data; import java.util.hashset; import java.util.set; public class Contractor { private int id; private String name; private String address; private Set orders = new HashSet(); public Contractor(){ // pusty konstruktor public void setid(int id) { this.id = id; public int getid() { return this.id; 16

17 ORM Contractor.java public void setname(string name) { this.name = name; public String getname() { return this.name; public void setaddress(string address) { this.address = address; public String getaddress() { return this.address; public void setorders(set orders) { this.orders = orders; public Set getorders() { return this.orders; 17

18 ORM Contractor.hbm.xml <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"> <hibernate-mapping> <class name="data.contractor" table="contractors"> <id name="id" column="con_id"> <generator class="native"/> </id> <property name="name" column="con_name"/> <property name="address" column="con_address"/> <set name="orders" inverse="true"> <key column="con_id"/> <one-to-many class="data.order"/> </set> </class> </hibernate-mapping> 18

19 ORM Order.java... public class Order { private int id; private Date date; private Contractor contractor; public Order(){ // pusty konstruktor public void setid(int id) { this.id = id;... public int getid() { return this.id; 19

20 ORM Order.hbm.xml... <hibernate-mapping> <class name="data.order" table="orders"> <id name="id" column="odr_id"> <generator class="native"/> </id> <property name="date" type="date" column="odr_date"/> <many-to-one name="contractor" column="con_id" class="data.contractor" /> </class> </hibernate-mapping> 20

21 public class ContractorManager { ORM ContractorManager.java public void create(string sname, String saddress) { Session session = HibernateUtil.getSessionFactory(). getcurrentsession(); session.begintransaction(); Contractor c = new Contractor(); c.setname(sname); c.setaddress(saddress); session.save(c); session.gettransaction().commit(); public Contractor load(int id) { Session session = HibernateUtil.getSessionFactory(). getcurrentsession(); session.begintransaction(); Contractor c = (Contractor) session.load( Contractor.class, new Integer(id)); session.gettransaction().commit(); return c; 21

22 ORM HibernateUtil.java package util; import org.hibernate.sessionfactory; import org.hibernate.cfg.configuration; public class HibernateUtil { private static final SessionFactory sessionfactory; static { try { // inicjalizacja na podstawie konfiguracji z pliku // hibernate.cfg.xml sessionfactory = new Configuration().configure(). buildsessionfactory(); catch (Throwable ex) { System.err.println("failure " + ex); throw new ExceptionInInitializerError(ex); public static SessionFactory getsessionfactory() { return sessionfactory; 22

23 ORM - struktura rzykładu src data Contractor.java ContractorManager.java Contractor.hbm.xml Order.java OrderManager.java Order.hbm.xml util HibernateUtil.java Example.java hibermate.cfg.xml log4j.properties 23

24 ORM - Example.java public class Example { public static void main(string[] args) { ContractorManager cm = new ContractorManager(); if (args[0].equals("create")) { Contractor c1, c2; cm.create("adam", "Lesna 11/3"); cm.create("tomasz", "Zielona 123/65"); cm.create("pawel", "Krotka 6"); c1 = cm.load(1); c2 = cm.load(2); OrderManager om = new OrderManager(); om.create(c1); om.create(c2); om.create(c1); 24

25 ORM - Example.java else if (args[0].equals("print")) { Order o; Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().GetCurrentSession(); session.begintransaction(); List l = session.createquery("from Contractor").list(); for (int i = 0; i < l.size(); i++) { Contractor c = (Contractor) l.get(i); System.out.println("Contractor:"); System.out.println(c.getId() + ", " + c.getname()) + ", " + c.getaddress()); for (Iterator it=c.getorders().iterator(); it.hasnext();){ o = (Order) it.next(); System.out.println("Order:"+o.getId()+", "+o.getdate()); session.gettransaction().commit(); HibernateUtil.getSessionFactory().close(); 25

26 ORM - Hibernate.cfg.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> <hibernate-configuration> <session-factory> <property name="connection.driver_class"> com.mysql.jdbc.driver </property> <property name="connection.url"> jdbc:mysql://localhost/example </property> <property name="connection.username"></property> <property name="connection.password"></property> <property name="connection.pool_size">1</property> 26

27 ORM - Hibernate.cfg.xml <property name="dialect"> org.hibernate.dialect.mysqldialect </property> <property name="current_session_context_class"> thread </property> <property name="cache.provider_class"> org.hibernate.cache.nocacheprovider </property> <property name="show_sql">true</property> <property name="hbm2ddl.auto">create</property> <mapping resource="data/contractor.hbm.xml"/> <mapping resource="data/order.hbm.xml"/> </session-factory> </hibernate-configuration> 27

28 ORM - uruchomienie Niezbędne biblioteki: antlr.jar asm.jar asm-attrs.jars cglib.jar commons-collections.jar commons-logging.jar dom4j.jar hibernate3.jar jta.jar log4j.jar mysql-connector (http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/) Pierwsze uruchomienie programu spowoduje utworzenie odpowiednich tabel: java -cp [biblioteki] Example create 28

29 ORM - uruchomienie Drugie uruchomienie programu: z pliku hibernate.cfg.xml usuwamy element: <property name="hbm2ddl.auto">create</property> java -cp [biblioteki] Example print Hibernate: select contractor0_.con_id as con1_0_, contractor0_.con_name as con2_0_, contractor0_.con_address as con3_0_ from contractors contractor0_ Contractor: 1, Adam, Lesna 11/3 Hibernate: select orders0_.con_id as con3_1_, orders0_.odr_id as odr1_1_, orders0_.odr_id as odr1_1_0_, orders0_.odr_date as odr2_1_0_, orders0_.con_id as con3_1_0_ from orders orders0_ where orders0_.con_id=? Order: 3, Order: 1, Contractor:... 29

30 Podsumowanie Dostęp do baz danych jest możliwy poprzez interfejs JDBC. Aby z niego skorzystać, należy pobrać sterownik (bibliotekę jar) dostarczony przez producenta RDBMS implementującą ten inferfejs. Takie rozwiązanie zapewnia możliwie dużą niezależność aplikacji od konkretego RDBMS. Mapowanie relacyjno-obiektowe jest powszechnie wykorzystywane w aplikacjach klasy enterprise. Przy realizacji dużych projektów, znacznie upraszcza ono architekturę aplikacji, dodatkowo oddzielając ją od RDBMS. 30

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

przygotował: Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Wersja 2006Z

przygotował: Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Wersja 2006Z Bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy Przesłanie zapytania SQL Odebranie rezultatów Pierwszy przykład JDBC

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate

Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate Wirtualne przedsiębiorstwo II Mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem Hibernate Łukasz Macierzyński 157588 Daniel Nikończuk 157621 Kacper Oko 157626 Agenda 1. Co to jest mapowanie obiektowo-relacyjne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Dostęp do danych w aplikacji bazy danych i XML Data Access Objects (DAO) Główna idea: uniezależnić aplikację od źródła danych Interfejs DAO zapewnia wszystkie operacje na danych (tzw.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java

Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java Rozdział 9 Obsługa baz danych w języku Java 9.1 Obsługa baz danych w Javie - pakiet SQL 9.2 Utworzenie połączenia z bazą danych 9.3 Sterowniki 9.4 Wysłanie polecenia SQL 9.5 Rezultaty i ich przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Łączenie z bazą danych Podstawy Klient Serwer Sterownik Własne API (Application Programmer Interface) Łączenie z bazą danych Sterownik Protokół komunikacyjny Adres serwera Port nasłuchowy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.

Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql. Łączenie z bazą danych przykładowa klasa infpolaczenie import java.sql.drivermanager; import java.sql.connection; import java.sql.sqlexception; public class infpolaczenie { public static void main(string[]

Bardziej szczegółowo

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java

JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC - Obsługa baz danych w języku Java JDBC (Java Database Conectiviti) jest interfejsem pozwalającym połączyć aplikację Javy z zewnętrzną bazą danych za pomocą odpowiednich sterowników. Dużą zaletą JDBC

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >.

Wybierz kategorię Java Web i typ projektu Web Application. Kliknij przycisk Next >. Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Hibernate. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans IDE 6.7.1 (do pobrania z http://www.netbeans.org/downloads/index.html).

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 28.04.2014 WYKŁAD 9 Trwałość w Java cz. 2 wykład

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu.

Java Zadanie 1. Aby poprawnie uruchomić aplikację desktopową, należy zaimplementować główną metodę zapewniającą punkt wejścia do programu. Wstęp Java Zadanie Celem laboratorium jest zapoznanie się z podstawami platformy oraz języka Java. W ramach zadania należy przygotować aplikację zarządzania notatkami użytkownika obsługiwaną z konsoli.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych

Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Java i jej wykorzystanie do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych Zadanie do wykonania na następny tydzień: Przedstawić aplikację napisaną w JSP realizującą analogiczne zadania jak pierwsza aplikacja

Bardziej szczegółowo

Java, bazy danych i SSL

Java, bazy danych i SSL Java, bazy danych i SSL 1. MySQL: własności połączenia, transmisja z wykorzystaniem SSL. 2. Własne programy wykorzystujące SSL. 3. RMI i SSL - implementacja własnych wersji klas ServerSocket i Socket.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania aplikacji bazodanowych

Kurs programowania aplikacji bazodanowych Wykład 1 Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Plan wykładu Architektury aplikacji Architektura aplikacji Jednowarstwowa Dwuwarstowa Rozproszona (JDBC) Wprowadzenie Architektura JDBC Sterowniki,

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo