DKK1-422/13/12/ES Warszawa, dnia 5 września 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 89/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DKK1-422/13/12/ES Warszawa, dnia 5 września 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 89/2012"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-422/13/12/ES Warszawa, dnia 5 września 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 89/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek ADM International S.á.r.l. z siedzibą w Rolle (Szwajcaria) oraz Wilmar Switzerland S.á.r.l. z siedzibą w Rolle (Szwajcaria) wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez ADM International S.á.r.l. z siedzibą w Rolle (Szwajcaria) oraz Wilmar Switzerland S.á.r.l. z siedzibą w Rolle (Szwajcaria) wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą OLENEX C.V. z siedzibą w Koog aan de Zaan (Holandia), na zasadach określonych we wniosku. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2012 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej Prezesem Urzędu lub organem antymonopolowym, wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na utworzeniu przez ADM International S.á.r.l. z siedzibą w Rolle (Szwajcaria) (dalej ADMI ) oraz Wilmar Switzerland S.á.r.l. z siedzibą w Rolle (Szwajcaria) (dalej Wilmar Switzerland ) wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą OLENEX C.V. z siedzibą w Koog aan de Zaan (Holandia) (dalej OLENEX ). W związku z tym, iż spełnione zostały niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie koncentracji, tj.: - łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

2 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej także ustawą antymonopolową, przy czym łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w tym okresie przekroczył równowartość 50 mln euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, - utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy jest jednym ze sposobów koncentracji, określonym w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy antymonopolowej, - w przedmiotowej sprawie nie występuje żadna okoliczność z katalogu przesłanek wymienionych w art. 14 ww. ustawy, powodująca wyłączenie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, zostało wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie, o czym zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) Prezes Urzędu powiadomił ADMI oraz Wilmar Switzerland pismem z dnia 12 lipca 2012 r. W trakcie postępowania organ antymonopolowy ustalił i zważył, co następuje: Uczestnicy koncentracji I. ADMI aktywny uczestnik koncentracji jest spółką wchodzącą w skład Grupy ADM, zarządzanej przez amerykańską spółkę giełdową Archer Daniels Midland Company 1 z siedzibą w Decatur (USA). ADMI działa w charakterze europejskiej centrali Grupy ADM i jest odpowiedzialna za handel globalny i zakup produktów rolnych, jak również finansowanie, marketing oraz działalność handlową w ramach różnorodnych jednostek biznesowych Grupy ADM w Europie. Działalność Grupy ADM prowadzona w skali całego świata koncentruje się w trzech segmentach, obejmujących: - przetwarzanie roślin oleistych, kukurydzy, pszenicy, kakao oraz innych produktów rolnych, - produkcję olejów i tłuszczów roślinnych, mączki roślinnej wysokobiałkowej, słodzików kukurydzianych, mąki, biopaliw, etanolu, kakao w proszku, 1 Archer Daniels Midland Company jest notowana na giełdach w Nowym Jorku i Frankfurcie 2

3 czekolady oraz innych produktów spożywczych i składników paszy o wartości dodanej, - usługi dla rolnictwa. Grupa ADM posiada również rozbudowaną sieć silosów zbożowych i środków transportu, umożliwiającą nabywanie, magazynowanie, czyszczenie, transport surowców rolnych, takich jak nasiona oleiste, kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, jak również przetworzonych towarów rolnych. Na terenie Polski Grupa ADM prowadzi działalność za pośrednictwem następujących spółek zależnych: - ADM Trading Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach Spółka świadczy usługi marketingowe i usługi związane z zamówieniami rzepaku i mączki białkowej dla ADM International S.á.r.l. z siedzibą w Szwajcarii, - ADM Direct Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach Spółka zajmuje się kupnem i sprzedażą na terenie Polski pszenicy, jęczmienia, żyta, kukurydzy i rzepaku, - Alfred C. Toepfer International (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Spółka prowadzi handel pszenicą, żytem, jęczmieniem, kukurydzą, nasionami roślin oleistych, olejami roślinnymi, śrutą (słonecznikową, sojową, koprową), - ADM Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach Spółka zajmuje się przetwarzaniem nasion oleistych na zamówienie, - ADM Czernin S.A. z siedzibą w Elblągu Spółka zajmuje się tłoczeniem rzepaku, rafinowaniem olejów, paczkowaniem tłuszczów stałych i butelkowaniem oleju, - ADM Malbork S.A. z siedzibą w Malborku Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą biopaliw, - Elfood Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu - spółka utworzona w 2010 r., która nie podjęła dotychczas działalności operacyjnej. Grupa ADM sprzedaje również na terenie Polski za pośrednictwem swoich spółek zależnych z Niemiec, Holandii, Szwajcarii i USA m.in. białka spożywcze, lecytynę, gumę ksantanową, lizynę, proszek kakaowy, masło kakaowe, czekoladę oraz biomasę, śrutę z roślin oleistych. W Polsce działają również dwie spółki w 50 % należące do Grupy ADM, tj. EOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach, zajmująca się butelkowaniem oleju 3

4 rafinowanego, oraz Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, świadcząca usługi terminalowe dla przeładunku i składowania towarów. II. Wilmar Swizterland aktywny uczestnik koncentracji jest spółką holdingową Grupy Wilmar, na której czele stoi Wilmar International Limited z siedzibą w Singapurze. Wilmar Switzerland nie prowadziła dotychczas żadnej działalności gospodarczej. Działalność Grupy Wilmar obejmuje hodowlę palm, produkcję olejów i tłuszczów roślinnych, mielenie i rafinację cukru, wytwarzanie produktów oleochemicznych, produkcję biopaliw, nawozów oraz przetwarzanie ziarna i mączki. Grupa Wilmar działa na skalę globalną. Grupa Wilmar nie posiada spółek zależnych w Polsce, ale jej spółki zależne z Holandii, Niemiec, Singapuru i Chin sprzedają w Polsce oleje i tłuszcze roślinne, oleochemikalia oraz ziarna oleiste. III. OLENEX pasywny uczestnik koncentracji będzie spółką handlową podobną w formie prawnej do polskiej spółki komandytowej, podlegającą prawu holenderskiemu. OLENEX będzie (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 1 załącznika do decyzji). OLENEX (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 2 załącznika do decyzji), ale będzie wykorzystywany przez Grupę ADM i Grupę Wilmar do centralizowania działalności w zakresie planowania produkcji, zaopatrzenia w sferze hurtowej działalności związanej z roślinnymi olejami rafinowanymi i tłuszczami roślinnymi. W szczególności działalność OLENEX obejmie: - (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 3 załącznika do decyzji). Działalność OLENEX nie obejmie: - (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 4 załącznika do decyzji). Przyczyny i opis transakcji W dniu (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 5 załącznika do decyzji) Archer Daniels Midland Company z siedzibą w Decatur (USA) oraz Wilmar International Limited z siedzibą w Singapurze podpisały Memorandum o Porozumieniu (dalej MOP ), w którym określono utworzenie, zakres oraz działalność strategicznego partnerstwa pomiędzy tymi przedsiębiorcami w obszarze nawozów sztucznych, 4

5 transportu morskiego i rafinacji oleju w Europie. ADMI spółka z Grupy ADM, kontrolowanej przez Archer Daniels Midland Company i Wilmar Switzerland spółka z Grupy Wilmar, kontrolowanej przez Wilmar International Limited utworzą wspólnego przedsiębiorcę pod nazwą OLENEX. OLENEX będzie zaangażowany w działania marketingowe i sprzedaż (dalej dostawy ) roślinnych olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych w EOG i Szwajcarii. Jak wskazali ADMI i Wilmar Switzerland utworzenie OLENEX ma na celu zracjonalizowanie działalności Grupy ADM i Grupy Wilmar w sektorze olejów i tłuszczów w EOG i Szwajcarii poprzez scentralizowanie, w ramach działalności wspólnego przedsiębiorcy, generowania popytu, zakupów, a tym samym planowania produkcji oraz samego procesu wytwarzania w zakresie działalności obu grup kapitałowych w sektorze olejów i tłuszczów. Rynki właściwe, na które koncentracja wywiera wpływ W myśl art. 4 pkt. 9 ustawy antymonopolowej, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. A zatem rynek ten wyznaczają zasadniczo dwa elementy: towar (rynek produktowy) i terytorium (rynek geograficzny). Mając na względzie definicję rynku właściwego oraz kryteria wyznaczania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937) organ antymonopolowy uznał, iż: A) Przedmiotowa koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym na : - regionalny rynek roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo (luzem) obejmujący Polskę, Niemcy, Czechy, Słowację, Austrię, Litwę, Łotwę oraz Estonię oraz - regionalny rynek hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych (z wyłączeniem tłuszczów w opakowaniach) obejmujący Polskę, Niemcy, Czechy, Słowację, Austrię, Litwę, Łotwę oraz Estonię. 5

6 Analizując przedmiot działalności ADMI i Wilmar Switzerland, ich grup kapitałowych oraz wspólnego przedsiębiorcy można wskazać dwa rynki produktowe, na których dojdzie do horyzontalnej styczności działalności uczestników koncentracji. Rynki te obejmują: 1) rynek roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo (luzem), 2) rynek hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych (z wyłączeniem tłuszczów w opakowaniach). Ad.1) Rynek roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo (luzem) Oleje rafinowane otrzymuje się z olejów surowych poddanych procesowi rafinacji oraz procesom uszlachetniania, których celem jest uzyskanie jak najlepszych właściwości odżywczych. Jak wskazali wnioskodawcy, wszystkie rafinowane oleje roślinne są wzajemnie substytucyjne i są powszechnie mieszane oraz poddawane dalszemu przetwarzaniu przez klientów niższego szczebla, kupujących hurtowo oleje roślinne. Nie jest stosowany podział olejów roślinnych pod kątem odmian roślin służących do ich produkcji 2. Cena roślinnych olejów rafinowanych jest bezpośrednio zależna od ceny roślinnych olejów surowych. Rafinowane mieszanki olejów, w których używa się danego rodzaju oleju roślinnego, można ponownie poddać procesowi mieszania, aby wykorzystać olej z innego rodzaju nasion w odpowiedzi na zmiany cen, co zostało potwierdzone przez analizy rynku prowadzone przez Komisję Europejską 3. Ponadto rafinerie olejów roślinnych mogą w łatwy sposób przestawić produkcję na inny rodzaj oleju roślinnego (w tym rzepak, słonecznik, soję, palmę czy kokos), bez potrzeby dokonywania znaczących inwestycji. Nowoczesne rafinerie z kolei zazwyczaj mają możliwość rafinacji wszystkich olejów roślinnych. Oleje rafinowane sprzedawane są zarówno w postaci konfekcjonowanej, czyli w opakowaniach konsumenckich (butelki lub puszki), jak i hurtowo (luzem). Oleje rafinowane konfekcjonowane dostarczane są przede wszystkim na rynek detaliczny oraz do odbiorców z sektora gastronomicznego. Natomiast kluczowymi odbiorcami olejów sprzedawanych hurtowo są zakłady przetwórstwa spożywczego. Zarówno oleje rafinowane sprzedawane hurtowo, jak i konfekcjonowane są tym samym produktem, pozyskiwanym w ramach jednego procesu technologicznej obróbki surowego oleju 2 Sprawa COMP/M.3188 ADM/VDBO z 31 lipca 2003 r., pkt 16 3 Sprawa COMP/M.3188 ADM/VDBO z dnia 31 lipca 2003 r., pkt 14 6

7 roślinnego. Różnice pomiędzy olejami w opakowaniach konsumenckich i przemysłowych sprowadzają się zatem do wielkości opakowania oraz kategorii odbiorców. Komisja Europejska w dotychczasowych sprawach dokonywała jednak rozróżnienia między sprzedażą hurtową a sprzedażą olejów konfekcjonowanych 4. Wskazać w tym miejscu należy, że rynek dostaw olejów butelkowanych nie będzie należeć do zakresu działalności OLENEX i pozostanie w ramach działalności Grupy ADM. Z kolei Grupa Wilmar nie prowadzi na terenie EOG tego rodzaju dostaw, a jedynie zajmuje się dostawami hurtowymi. Również w przypadku segmentu sprzedaży pakowanych olejów rafinowanych na rzecz klientów z sektora gastronomii nie występuje horyzontalne nakładanie się działalności Grupy ADM i Grupy Wilmar w tym zakresie na terenie EOG. Grupa Wilmar nie działa bowiem w tym segmencie rynku. Z powyższych względów w niniejszej sprawie przyjęto, że rynkiem właściwym produktowo jest rynek roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo (luzem). Komisja Europejska w swoich wcześniejszych decyzjach rynek olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo określała jako co najmniej europejski z uwagi na zbliżone ceny na tym obszarze, odzwierciedlające ceny oleju surowego, istotną wymianę handlową oraz stosunkowo niskie koszty transportu 5. Podobne stanowisko co do geograficznego wymiaru tego rynku przedstawił ADMI i Wilmar Switzerland, wskazując na rynek co najmniej EOG 6. Należy zauważyć, iż w jednej z decyzji 7 Komisja Europejska przedstawiła również argumenty, które mogą świadczyć o tym, iż rynek ten powinien być określony w węższym wymiarze (m.in. wskazała, że koszty transportu oraz odległość odgrywają jednak rolę w decyzjach zakupowych odbiorców). Na węższy wymiar tego rynku wskazał również Prezes Urzędu w decyzji DOK-12/06, w której przyjęto, iż rynek ten ma wymiar regionalny, obejmujący co najmniej rynek Polski i Niemiec, Czechy, Słowację, Austrię, Litwę, Łotwę oraz Estonię. 4 Sprawa COMP/M.1126 Cargill/Vandemoortele z 20 lipca 1998 r. 5 Sprawa COMP/M.3044 ADM/Pura z dnia 3 kwietnia 2003 r. 6 Sprawy m.in.: COMP/M.3044 ADM/Pura z 3 kwietnia 2003 r., pkt 15, COMP/M.3188 ADM/VDBO z 31 lipca 2003 r., pkt 30, COMP/M.2980 CARGILL/AOP z 19 grudnia 2002 r., COMP/M.3876 Diester Industrie/Bunge/JV z 30 września 2005 r., pkt 34, 7 Sprawa COMP/M.3188 ADM/VDBO z 31 lipca 2003 r. 7

8 Również na potrzeby niniejszej sprawy organ antymonopolowy przyjął definicję rynku odpowiadającą ustaleniom wynikającym z ww. decyzji DOK-12/06. Wskazać w tym miejscu należy, że w przypadku przyjęcia szerszej definicji rynku geograficznego, tj. rynku EOG, łączny udział Grupy ADM i Grupy Wilmar w rynku olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo w 2011 r. nie przekroczył progu 20 % i wynosił ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 6 załącznika do decyzji) % (z tego Grupa ADM ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 7 załącznika do decyzji) %, Grupa Wilmar ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 8 załącznika do decyzji) %). W przypadku uwzględnienia tej definicji rynku, koncentracja nie wywierałaby zatem na niego wpływu. Udział Grupy ADM i Grupy Wilmar w regionalnym rynku roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo w 2011 r. na tle ich konkurentów obrazuje poniższa tabela: Przedsiębiorca ADM Cargill Bunge IOI Loders Crocklan Wilmar Thywissen Power Oil Broekelmann Inni (w tym import) Łącznie Szacunkowa ilość sprzedaży (MT) Tabela 1 Szacunkowy udział w rynku (%) (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 9 załącznika do decyzji) Źródło: Szacunki własne Grupy ADM i Grupy Wilmar dokonane w oparciu o informacje z Oil World Annual 2012 r. Z powyższego zestawienia wynika, iż łączny udział Grupy ADM i Grupy Wilmar w rynku regionalnym w 2011 r. wynosił ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 10 załącznika do decyzji) % (w tym Grupa ADM ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 11 załącznika do decyzji) %, Grupa Wilmar - ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 12 załącznika do decyzji) %). W regionalnym rynku roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo, według szacunków uczestników koncentracji, udziały największych konkurentów Grupy ADM i Grupy Wilmar, tj., 8

9 Grupy Cargill, Grupy Bunge i IOI Loders Crocklan w 2011 r. wyniosły odpowiednio ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 13 załącznika do decyzji) %. Ad.2) Rynek hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych (z wyłączeniem tłuszczów w opakowaniach) Olej rafinowany może być po dalszej obróbce przekształcony w tłuszcze, a mianowicie w tłuszcze białe używane m.in. do gotowania, pieczenia i płytkiego smażenia oraz tłuszcze żółte wykorzystywane głównie do smarowania pieczywa. W związku z tym, że przygotowanie, pakowanie oraz surowce wymagane do produkcji tłuszczów roślinnych są bardzo podobne oraz wykonywane w ten sam sposób przez wszystkich większych przedsiębiorców, produkcja tłuszczów białych może zostać zastąpiona produkcją tłuszczów żółtych i odwrotnie. Zamiana taka może nastąpić w stosunkowo krótkim czasie i bez ponoszenia większych nakładów finansowych. Z uwagi na substytucyjność podażową oba rodzaje tłuszczów roślinnych zaliczane są do tego samego rynku produktowego. Stanowisko takie wynika z decyzji Komisji Europejskiej 8, w których wskazano, iż pomimo tego, że wykorzystanie białych i żółtych tłuszczów może być różne, procesy produkcyjne, opakowania i surowce, które są w pewnym zakresie podobne przesądzają o zaliczeniu ich do jednego rynku produktowego. Analogiczne stanowisko zajął Prezes Urzędu w decyzji Nr DOK-12/06. Rynek tłuszczów może być również podzielony, podobnie jak rynek olejów rafinowanych, z uwagi na rodzaj odbiorców i rodzaj opakowania (do odbiorców przemysłowych i w opakowaniach konsumenckie) takie stanowisko wyraziła Komisja Europejska np. w sprawie COMP/M.3044 ADM/Pura z 3 kwietnia 2003 r. Komisja Europejska rozważała zasadność wyodrębnienia potencjalnego segmentu sprzedaży tłuszczów do kanałów detalicznych i gastronomicznych 9. Jak wskazali ADMI i Wilmar Switzerland nie ma styczności horyzontalnej dla tych przedsiębiorców w odniesieniu do dostaw pakowanych tłuszczów na rzecz klientów w sektorze detalicznym i gastronomicznym na obszarze EOG, z uwagi na nieobecność w tym segmencie Grupy Wilmar. 8 Sprawa COMP/M.3044 ADM/Pura z 3 kwietnia 2003 r. 9 Sprawa COMP/M.3044 ADM/Pura z 3 kwietnia 2003 r. 9

10 W świetle powyższego w niniejszej sprawie przyjęto, że właściwym rynkiem produktowym jest rynek hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych (z wyłączeniem tłuszczów w opakowaniach), co jest zgodne ze stanowiskiem ADMI i Wilmar Switzerland. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa Urzędu rynkiem właściwym geograficznie dla sprzedaży tłuszczów roślinnych był co najmniej rynek regionalny, obejmujący obszar Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii 10. Jednakże zdaniem Zgłaszających rynek ten powinien mieć wymiar szerszy, co najmniej europejski, z uwagi na fakt, że tłuszcze są sprzedawane na standardowych zasadach związanych z obrotem towarowym (commodity), a wymiana handlowa ma miejsce pomiędzy różnymi państwami. Wymogi klientów dotyczą określonych właściwości (np. zawartość tłuszczów nasyconych, fosforu, wilgotność, barwa oraz temperatura topnienia), które są mierzalne i stałe. Producenci tłuszczów w EOG i na świecie mogą produkować tłuszcze zgodnie z takimi wymogami. Klienci często dokonują transgranicznych zakupów u dostawców na terenie całej Europy. Wskazuje na to również Komisja Europejska. 11 Na przykład Grupa ADM sprzedaje tłuszcze ze swojego zakładu produkcyjnego w Niemczech na terenie całego EOG, a także w wielu krajach poza EOG. Ceny tłuszczów roślinnych na obszarze EOG są zasadniczo podobne, a koszty transportu nie są znaczące w porównaniu do wartości produktów (ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 14 załącznika do decyzji) ok. %). Producenci tłuszczów roślinnych w dużej mierze uzależnieni są od dużych, międzynarodowych klientów, ponieważ przy sprzedaży dla takich klientów mogą wykorzystać efekty skali. Takimi klientami są np. Unilever, 12 Danisco, 13 Wilhelm Reuss, 14 CSM 15 and Dairy Crest 16. Międzynarodowe koncerny podejmują centralnie decyzje zakupowe w 10 Decyzja DOK-12/06 z 23 lutego 2006 r. 11 Sprawa COMP/M.3044 ADM/Pura z 3 kwietnia 2003, par. 17 ( wielu producentów posiada globalne pozycjonowanie marki w Eruopie i wspólne, zagraniczne źródła zaopatrzenia)

11 oparciu o zapytania ofertowe kierowane na rynek lub przetargi otwarte dla producentów tłuszczów roślinnych w EOG i na całym świecie. Komisja Europejska w swoich poprzednich decyzjach wskazała, że właściwy rynek geograficzny dla tłuszczów może być rynkiem co najmniej o wymiarze EOG 17. Komisja Europejska zostawiła otwartą kwestię, czy właściwy rynek geograficzny mógłby być szerszy niż EOG. Dla celów niniejszego zgłoszenia przyjęto, że rynek hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych (z wyłączeniem tłuszczów w opakowaniach) ma charakter rynku regionalnego, obejmującego, analogicznie jak rynek roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo (luzem), obszar Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii. Wskazać w tym miejscu należy, że w przypadku uznania rynku hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych w wymiarze geograficznym za rynek EOG, łączny udział uczestników koncentracji w tym rynku oscylowałby w granicach ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 15 załącznika do decyzji) % (z tego Grupa ADM - ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 16 załącznika do decyzji) %, Grupa Wilmar - ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 17 załącznika do decyzji) %). Udział ten nie odbiegałby w istotny sposób od udziału w rynku regionalnym i nie zmieniłby oceny niniejszej koncentracji. Udział Grupy ADM i Grupy Wilmar w 2011 r. w regionalnym rynku hurtowych dostaw tłuszczów roślinnych obrazuje poniższa tabela. Przedsiębiorca ADM Cargill AAK Sime Darby/Unimills IOI Loders Crocklan Wilmar Walter Rau Bunge Inny (w tym import) Łącznie Szacowana sprzedaż (MT) Tabela 2 Szacowany udział w rynku (%) (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 18 załącznika do decyzji) 17 Sprawa COMP/M.1126 Cargill/Vandemoortele z 20 lipca 1998 r., pkt 13; COMP/M.3044 ADM/Pura z 3 kwietnia 2003 r., pkt

12 Źródło: Szacunki własne Grupy ADM i Grupy Wilmar dokonane w oparciu o informacje z Oil World Annual 2012 r. Łączny udział Grupy ADM i Grupy Wilmar w 2011 r. wyniósł ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 19 załącznika do decyzji) % (z tego Grupa ADM - ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 20 załącznika do decyzji) %, Grupa Wilmar - ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 21 załącznika do decyzji) %). Jako swojego największego konkurenta w regionalnym rynku tłuszczów roślinnych uczestnicy koncentracji wskazali firmę Cargill, której udział w tym rynku w 2011 r. został oszacowany na poziomie ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 22 załącznika do decyzji) %. Udziały pozostałych konkurentów, według uczestników koncentracji, nie przekroczyły poziomu (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 23 załącznika do decyzji) %. B) Koncentracja nie wywiera wpływu w układzie wertykalnym. Pomiędzy uczestnikami koncentracji będą występować relacje typu dostawca odbiorca w zakresie dostaw roślinnych olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych. Dostawy te będą realizowane przez Grupę ADM i Grupę Wilmar na rzecz OLENEX, lecz zarówno indywidualne, jak i łączne udziały obu grup kapitałowych nie przekraczają w tych rynkach (co wykazano w punkcie A) niniejszej decyzji) poziomu 30 %. W związku z tym przedmiotowa koncentracja nie będzie wywierała wpływu w układzie wertykalnym na żaden rynek właściwy. C) W przedmiotowej sprawie nie występują rynki właściwe, na które koncentracja wywiera w układzie konglomeratowym. W niniejszej sprawie nie występują rynki właściwe, w których uczestnicy koncentracji dysponowaliby udziałami wyższymi niż 40 % i jednocześnie na rynkach tych nie istniałyby między nimi powiązania horyzontalne i wertykalne. Ocena skutków planowanej koncentracji Przepis art. 18 ustawy antymonopolowej stanowi, iż Prezes Urzędu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie 12

13 istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Organ antymonopolowy dokonując oceny zasadności wyrażenia zgody na przeprowadzenie niniejszej koncentracji wziął pod uwagę następujące przesłanki. W przedmiotowej koncentracji rynkami wspólnymi dla uczestników koncentracji są: rynek olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo, obejmujący obszar Polski oraz Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii, oraz rynek sprzedaży tłuszczów roślinnych, obejmujący obszar Polski oraz Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii. Na tak określonych rynkach właściwych Grupa ADM i Grupa Wilmar osiągnęły w 2011 r. łączne udziały na poziomie odpowiednio (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 24 załącznika do decyzji) %, a więc znacznie poniżej 40 %. Z uwagi na fakt, iż OLENEX połączy dotychczasową działalność Grupy ADM i Grupy Wilmar w obszarze dystrybucji roślinnych olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych na terytorium EOG i Szwajcarii, przedsiębiorca ten będzie spotykał się z konkurencją ze strony przedsiębiorców dotychczas rywalizujących na tych rynkach z Grupą ADM i Grupą Wilmar, w szczególności Grupy Cargill, Bunge, IOI Loders Crocklan na rynku olejów rafinowanych, dysponujących odpowiednio udziałem na poziomie ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 25 załącznika do decyzji) % oraz Cargill, AAK, Sime Darby/Unimils czy też IOI Loders Crocklan na rynku tłuszczów roślinnych, dysponujących odpowiednio udziałem na poziomie ok. (tajemnica przedsiębiorstwa pkt 26 załącznika do decyzji) %. Z uwagi na powyższe brak jest podstaw aby przypuszczać, iż koncentracja wpłynie w istotny sposób na pozycję dotychczasowych odbiorców produktów dostarczanych przez Grupę ADM i Grupę Wilmar lub pozycję ich konkurentów. W wyniku koncentracji nie zostanie zamknięty lub ograniczony w istotny sposób dostęp ani do regionalnego rynku roślinnych olejów rafinowanych sprzedawanych hurtowo (luzem), ani też regionalnego rynku dostaw hurtowych tłuszczów roślinnych. Nie zachodzi więc podejrzenie, że konkurencja na tych rynkach zostanie istotnie ograniczona. Koncentracja nie wywiera wpływu w układzie wertykalnym i konglomeratowym. 13

14 Konkludując należy stwierdzić, że planowana koncentracja spełnia przesłanki określone w art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Postępowanie w sprawie wykazało, że utworzenie OLENEX przez ADMI i Wilmar Switzerland nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DYREKTOR Departamentu Kontroli Koncentracji Robert Kamiński Otrzymują: 1. ADM International S.á.r.l. (Szwajcaria) (decyzja +załącznik) 2. Wilmar Switzerland S.á.r.l. (Szwajcaria) (decyzja +załącznik) za pośrednictwem Pana Marcina Kolasińskiego Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. k. Rondo ONZ Warszawa 3. aa (decyzja + załącznik) 14

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421-00012/04/EK Warszawa,23.02.2005 r. DECYZJA Nr DAR - 2 /2005 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/16/03/EK Warszawa, 26.09.2003r. DECYZJA Nr DAR- 14 /2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/6/12/DL Warszawa, dnia 07 maja 2012 r. DECYZJA Nr DKK -42/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/44/14/DL Warszawa, dnia 20 października 2014 r. DECYZJA Nr DKK-137/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-421/00010/04/DL Warszawa, dnia 06.12.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 15/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

DKK1-421/33/14/GG Warszawa, dnia 03 września 2014 r. DECYZJA nr DKK - 116/2014

DKK1-421/33/14/GG Warszawa, dnia 03 września 2014 r. DECYZJA nr DKK - 116/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/14/GG Warszawa, dnia 03 września 2014 r. DECYZJA nr DKK - 116/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/60/14/MIW Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. DECYZJA nr DKK- 172/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-423/02/04/DL Warszawa, 26.07.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 8 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 24/10

DECYZJA nr DKK - 24/10 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-422/7/09/AI Warszawa, dnia 09 marca 2010 r. DECYZJA nr DKK - 24/10 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

DKK-1-421/20/07/GG Warszawa, dnia 15 listopada 2007 r. DECYZJA Nr DKK - 46/07

DKK-1-421/20/07/GG Warszawa, dnia 15 listopada 2007 r. DECYZJA Nr DKK - 46/07 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-421/20/07/GG Warszawa, dnia 15 listopada 2007 r. DECYZJA Nr DKK - 46/07 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/20/03/EK Warszawa, 06.11.2003 DECYZJA Nr DAR- 17/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDI-1-411/01/946/03/ES Warszawa, 2003-02-12 DECYZJA Nr DPI - 11/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 127/2013

DECYZJA nr DKK - 127/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/33/13/MIW Warszawa, dnia 14 października 2013 r. DECYZJA nr DKK - 127/2013 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-421/36/04/GG Warszawa, 2004-09-17 D E C Y Z J A Nr DOK - 93/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-42-7/05/SS Warszawa, dn. 18 marca 2005 r. DECYZJA nr RWA 8/2005 Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/31/03/EK Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR- 2 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421-57/07/EK Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421-57/07/EK Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421-57/07/EK Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r. DECYZJA Nr DKK - 23 /2008 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

DKK1-422/9/12/GG Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 73/2012

DKK1-422/9/12/GG Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 73/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-422/9/12/GG Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. DECYZJA Nr DKK - 73/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr DKK 41/2012

D E C Y Z J A Nr DKK 41/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/9/12/ES Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r. D E C Y Z J A Nr DKK 41/2012 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/15/MAB Warszawa, 2 września 2015 r. DECYZJA nr DKK - 150/2015

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/15/MAB Warszawa, 2 września 2015 r. DECYZJA nr DKK - 150/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/33/15/MAB Warszawa, 2 września 2015 r. DECYZJA nr DKK - 150/2015 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 421-06/07/EK Warszawa, dnia 24września 2007 r. DECYZJA Nr DKK - 24 /2007 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-420-3/11/EBK Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r. DECYZJA Nr DKK - 89 /2011 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-1/08/AZ Warszawa, dn. 31 stycznia 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 2/2008 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK -23/10

DECYZJA nr DKK -23/10 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/1/10/DL Warszawa, dnia 08 marca 2010 r. DECYZJA nr DKK -23/10 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr DOK - 90/2004 U Z A S A D N I E N I E

D E C Y Z J A Nr DOK - 90/2004 U Z A S A D N I E N I E PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-422/06/04/GG Warszawa, 2004-09-13 D E C Y Z J A Nr DOK - 90/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK 174/2014. Uzasadnienie

DECYZJA nr DKK 174/2014. Uzasadnienie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-422/10/14/ES Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. DECYZJA nr DKK 174/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-430/5/13/MA Warszawa, dnia 22 października 2013 r. DECYZJA nr DKK -132/2013 Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Antymonopolowa kontrola koncentracji

Antymonopolowa kontrola koncentracji Antymonopolowa kontrola koncentracji Autorzy: Tomasz Dobrowolski - partner, radca prawny, Kancelaria Prawna Hogan&Hartson; Lech Najbauer - radca prawny Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (2017/C 232/13)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (2017/C 232/13) C 232/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.7.2017 Streszczenie decyzji Komisji z dnia 17 lipca 2015 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr DOK 137/ 2004

Decyzja Nr DOK 137/ 2004 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-2-423/2/2004/MKK Warszawa, dnia 29 grudnia 2004r. Decyzja Nr DOK 137/ 2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 oraz 12 ust. 3 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK [Podtytuł dokumentu] [DATA] A [Adres firmy] Badanie krajowego rynku olejów opałowych przeprowadzone zostało na skutek sygnałów docierających do Prezesa Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DKK - 11/2011

DECYZJA Nr DKK - 11/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK-1-423/12/10/GG Warszawa, dnia 02 lutego 2011 r. DECYZJA Nr DKK - 11/2011 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych Departament Rynków Rolnych Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DKK2-430/1/09/LK

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DKK2-430/1/09/LK PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-430/1/09/LK Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r. DECYZJA nr DKK - 37 /09 I. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/21 7 kwietnia 21

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK 67/2014

DECYZJA nr DKK 67/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-421/17/14/MAB Warszawa, dnia 23 maja 2014 r. DECYZJA nr DKK 67/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2011 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 10/2009 12 marca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 3/2010 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU Lubsko, 14 kwietnia 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2006 23 lutego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2010 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2008 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/2010 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 36/20 16 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/2009 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 53/2009 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 1786

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 1786 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 1786 PREZES Wrocław, dnia 15 maja 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR-4210-18/2012/11/VIII-B/AŁ DECYZJA w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 39/2008 2 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/2005 22 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2006 30 marca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 23/2006 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 29/2005 21 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2009 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 10/2009 25 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DOK-1-422/8/2005/PŁ Warszawa, 30 czerwca 2005 r. D E CY Z J A Nr DOK - 67/05 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 26/2010 8 lipiec

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-423/5/10/LK Warszawa, dnia 1 grudnia 2010 r. DECYZJA Nr DKK - 126/10 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 50/20 23 grudzień

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 9/2006 2 marca 2006

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 44/2008 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2007 5 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 46/2007 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 16/2008 24 kwiecień

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL Warszawa, dnia 09 grudnia 2009 r. DKK1-421/39/09/AS Decyzja Nr DKK - 83/2009 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

DKK1-422/4/14/GG Warszawa, dnia 07 października 2014 r. DECYZJA nr DKK - 131/2014

DKK1-422/4/14/GG Warszawa, dnia 07 października 2014 r. DECYZJA nr DKK - 131/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK1-422/4/14/GG Warszawa, dnia 07 października 2014 r. DECYZJA nr DKK - 131/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo