HALA STULECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HALA STULECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA SPORTOWA W KRAKOWIE W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO LUB KONCESJI HALA STULECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wstępne informacje dla sektora prywatnego Źródło grafiki: Maj

2 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: WSTĘP CEL KONSULTACJI ZASTRZEŻENIA DEFINICJE WPROWADZENIE BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KRAKOWIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I FAKTYCZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WKŁAD WŁASNY MIASTA NIERUCHOMOŚCI MIASTA ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA W KONTEKŚCIE UDOSTĘPNIONEJ PARTNEROWI PRYWATNEMU NIERUCHOMOŚCI FORMY ROZPORZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WKŁADY WŁASNE STRON: ROZWAŻANE MODELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA MODEL 1 - KONCESJA BEZ DOPŁAT MIASTA MODEL 2 PPP/PROCEDURA KONCESYJNA BEZ DOPŁAT MIASTA MODEL 3 - KONCESJA Z DOPŁATĄ MIASTA (MNIEJ NIŻ 50% WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA) MODEL 4 PPP/PROCEDURA KONCESYJNA Z DOPŁATĄ MIASTA (MNIEJ NIŻ 50% WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA) MODEL 5 PPP/PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TABELA ZESTAWIENIE MODELI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DODATKOWE UWAGI DO MODELI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGADNIENIA FINANSOWE SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU BRUTTO W ZŁOTYCH PLANOWANY WKŁAD WŁASNY MIASTA PLANOWANA FORMA WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO LUB KONCESJONARIUSZA ATUTY INFRASTRUKTURY POWSTAŁEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA UZYSKIWANE W RAMACH JEGO REALIZACJI POŻYTKI UDZIAŁ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE PYTANIA DO PARTNERÓW PRYWATNYCH LUB KONCESJONARIUSZY

3 1. WSTĘP 1.1 Cel konsultacji Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą Hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowoczesnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia. Intencją Miasta jest jak najpełniejsza realizacja celów związanych z budową miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a więc uzyskanie atrakcyjnych, nowoczesnych, funkcjonalnych i spełniających wysokie standardy obiektów, przy wspólnej realizacji Przedsięwzięcia w oparciu o podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. W niniejszym dokumencie prezentujemy wstępne podstawowe założenia dotyczące Przedsięwzięcia, przedstawiamy możliwe zakresy oraz warianty jego realizacji, które aktualnie brane są pod uwagę przez Miasto. Celem Miasta jest uzyskanie potwierdzenia, iż przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania są interesujące dla sektora prywatnego, a w przypadku odpowiedzi negatywnej uzyskanie ewentualnych sugestii co do ich modyfikacji tak, aby zapewnić Państwa udział w postępowaniu przetargowym. W ostatniej części dokumentu zawarte są pytania do Państwa, tj. do potencjalnego partnera prywatnego, oraz dodatkowe propozycje dotyczące rozważanych przez Miasto modeli Przedsięwzięcia. Uprzejmie prosimy o ustosunkowanie się do nich. Państwa współpraca już na wstępnym etapie Przedsięwzięcia jest dla Miasta bardzo istotna. Pozwoli ona na eliminację rozwiązań, które nie spotykają się z zainteresowaniem sektora prywatnego, a tym samym na sprawniejsze przygotowanie Przedsięwzięcia. 1.2 Zastrzeżenia (c) (d) Przedstawione modele realizacji Przedsięwzięcia mają jedynie charakter wstępny i organizacyjny. Modele podlegać będą szczegółowym analizom prawnym, podatkowym i finansowym, po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi co do ich atrakcyjności dla sektora prywatnego. W szczególności dotyczyć to będzie podstaw prawnych przepływów pieniężnych pomiędzy uczestnikami transakcji, z uwagi na zmieniające się regulacje Ustawy o Finansach Publicznych. Wszystkie przedstawione w niniejszym dokumencie informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w pełnym zakresie na dalszych etapach realizacji Przedsięwzięcia. Uzyskane od Państwa informacje mają charakter poufny i wykorzystane zostaną przez Miasto oraz jego doradców wyłącznie do celów realizacji Przedsięwzięcia. W szczególności nie zostaną udostępnione innym zainteresowanym podmiotom. Uzyskane od Państwa informacje nie mają charakteru wiążącego. Służą jedynie właściwemu ukształtowaniu Przedsięwzięcia przez Miasto. 3

4 (e) (f) Udział w konsultacjach w żaden sposób nie uprzywilejowuje ich uczestników w stosunku do innych podmiotów, które wezmą udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza w faktycznej fazie realizacji Przedsięwzięcia. Partner prywatny lub koncesjonariusz wybrany zostanie na podstawie Ustawy o PPP (tryb koncesyjny lub tryb zamówień publicznych) lub na podstawie Ustawy o Koncesjach, w zależności od wyników niniejszych konsultacji oraz dalszych analiz prawnych i ekonomicznych przeprowadzonych przez Miasto. 2. DEFINICJE Użyte w niniejszym dokumencie pojęcie: Miasto oznacza Gminę Miejską Kraków, reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ul. Walerego Sławka 10, Kraków, tel. +48 (12) , faks +48 (12) ) PPP oznacza partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu Ustawy o PPP. Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U z późn. zm.). Prawo Zamówień Publicznych oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z późn. zm.). Przedsięwzięcie oznacza inwestycję Miasta w postaci realizacji Przedsięwzięcia pod nazwą: Hala Stulecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Obiekty oznaczają jakiekolwiek elementy infrastruktury wytworzonej lub eksploatowanej w ramach Przedsięwzięcia. Spółka PPP oznacza spółkę utworzoną przez podmiot publiczny i partnera prywatnego, w trybie art. 14 Ustawy o PPP. Ustawa o Finansach Publicznych oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U ). Ustawa o Koncesjach oznacza ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz.U z późn. zm.). Ustawa o PPP oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (tj. Dz.U z późn. zm.). Ustawa o samorządzie gminnym oznacza ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z późn. zm.). 4

5 3. WPROWADZENIE 3.1 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Krakowie uwarunkowania prawne i faktyczne Informacja wstępna W oparciu o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy (Miasta) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które Przedsięwzięcie realizuje (w różnym zakresie) w następujących obszarach: (i) (ii) (iii) (iv) (v) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, promocji gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zieleni gminnej i zadrzewień, Podstawowym uzasadnieniem dla realizacji Przedsięwzięcia jest potrzeba stworzenia miejsca dla rozwoju sportu i rekreacji, w tym przede wszystkim sportu osób niepełnosprawnych. Wyjątkowym elementem Przedsięwzięcia jest to, że obiekt został od podstaw zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych zarówno uczestnikach imprez (widzach), jak i sportowcach. Ponadto obiekt może pełnić funkcje rehabilitacyjne, a także sprzyjać integracji osób niepełnosprawnych. Z infrastruktury korzystać będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Należy dodać, że na terenie Krakowa jest niewiele miejsc, gdzie niepełnosprawni mogliby bez przeszkód uprawiać różne, odpowiednie dla swoich zainteresowań i swoich możliwości dyscypliny sportu. Tego typu miejsca, jak planowana hala, sprzyjają spotkaniom, integracji ludzi i wzmacniają więzi społeczne. Uwarunkowania popytowe i podażowe Miasto Kraków położone jest nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Do 1795 r. Kraków był formalnie stolicą Polski a do 1611 r. siedzibą władców państwa polskiego. W latach , czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla. Obecnie Kraków jest stolicą województwa małopolskiego, a także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej. W zapisach historycznych jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. 5

6 Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego, turystycznego i sportowo - rekreacyjnego. Kraków jest drugim, po Warszawie, największym w kraju rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej, a także jednym z kluczowych węzłów drogowych i kolejowych w Polsce. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym. Według raportu inwestycyjnego Konferencji ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD) z 2011 roku Kraków jest najlepszym miejscem na świecie do lokowania centrów usług dla biznesu. W kwietniu 2012 r. Kraków znalazł się w gronie 120 najatrakcyjniejszych miast świata (tzw. lista hot spots dotycząca konkurencyjności biznesowej) w ujęciu jednostki badawczej Economist Intelligence Unit wykonującej badania na zlecenie banku Citi Handlowy. Miasto Kraków zamieszkiwane jest aktualnie przez 756 tys. mieszkańców i plasuje się na drugim miejscu w kraju pod tym względem. W mieście zlokalizowanych jest łącznie 165 klubów sportowych zrzeszających członków. Dane na temat infrastruktury sportowej oraz osób uprawiających sport w Mieście Kraków zawarto w poniższej tabeli. Jednostka miary 2010 Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS kluby szt 165 członkowie osoba ćwiczący ogółem osoba ćwiczący mężczyźni osoba ćwiczący kobiety osoba 6598 ćwiczący do lat 18 ogółem osoba ćwiczący do lat 18 chłopcy osoba ćwiczący do lat 18 dziewczęta osoba 4713 sekcje sportowe szt 473 trenerzy osoba 338 instruktorzy sportowi osoba 559 inne osoby prowadzące zajęcia sportowe osoba 190 Obiekty sportowe stadiony obiekty ogółem ob. 34 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 12 boiska do gier wielkich obiekty ogółem ob. 45 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 17 boiska do gier małych obiekty ogółem ob. 19 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 boiska uniwersalne-wielozadaniowe obiekty ogółem ob. 24 6

7 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 11 hale sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m i większe obiekty ogółem ob. 9 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 6 hale sportowe o wymiarach od 36x19 do 44x22 m obiekty ogółem ob. 11 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 5 sale gimnastyczne o wymiarach od 24x12 m do poniżej 36x19 m obiekty ogółem ob. 16 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 sale pomocnicze poniżej 24x12 m obiekty ogółem ob. 23 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 7 korty tenisowe otwarte obiekty ogółem ob. 57 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 11 korty tenisowe kryte obiekty ogółem ob. 6 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 pływalnie kryte obiekty ogółem ob. 15 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 6 pływalnie otwarte obiekty ogółem ob. 4 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 4 tory obiekty ogółem ob. 9 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 5 strzelnice obiekty ogółem ob. 3 lodowiska sztucznie mrożone obiekty ogółem ob. 4 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 2 aquaparki obiekty ogółem ob. 1 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ob. 1 Trasy narciarskie i ścieżki rowerowe ścieżki rowerowe km 98,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 7

8 W ostatnich latach obserwuje się systematyczny wzrost ilości klubów sportowych; których działalność jest dotowana z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, realizujących zadanie upowszechniania sportu i rekreacji oraz osób obejmowanych rokrocznie stałym systemem szkolenia sportowego, co obrazuje poniższe zestawienie. Miasto rokrocznie organizuje własne imprezy sportowo - rekreacyjne oraz wspiera organizację takich imprez inicjowanych przez kluby sportowe i organizacje działające w ramach kultury fizycznej. Za główne przyczyny wzrostu zainteresowania uprawiania sportu oraz uczestnictwa w imprezach sportowych w Mieście Kraków uznać należy: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) upowszechnianie się prozdrowotnego modelu życia; wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, co spowoduje zwiększenie wydatków na aktywne formy wypoczynku; postrzeganie Krakowa przez turystów i mieszkańców jako ośrodka turystyki aktywnej, zdrowotnej oraz kwalifikowanej; przyznanie Polsce organizacji imprez sportowych rangi Mistrzostw Świata czy Europy; zwiększenie wysokości dotacji oraz ich wykorzystanie na rozwój i rozbudowę obiektów sportowo - rekreacyjnych w ramach środków centralnych i UE; wzrost aktywności i profesjonalizmu w zarządzaniu obiektami sportowymi przez krakowskie kluby; zawiązanie współpracy pomiędzy klubami i szkołami dotyczącej wzajemnego udostępniania obiektów; rozwój współpracy z okręgowymi związkami sportowymi oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie; tworzenie podstaw dla klubów do nawiązywania partnerskiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji lub modernizacji istniejących obiektów oraz szeroko rozumianej wymiany doświadczeń; konsekwentna (rankingowa) realizacja zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w uzasadnionym ekonomicznie cyklu; 3.2 Podstawowe założenia realizacji Przedsięwzięcia Mając na uwadze powyższe dane dotyczące aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na wielofunkcyjną halę sportową w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym osób niedowidzących) przyjmuje się następujące wstępne założenia dotyczące realizacji Przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na podstawie Ustawy o PPP lub Ustawy o Koncesjach. 8

9 Opracowana dokumentacja projektowa Przedsięwzięcia obejmuje: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) wielofunkcyjną halę sportową z trybunami, część gościnną, zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne, salę konferencyjno-szkoleniową, funkcje gastronomiczne (np. kawiarnię), taras widokowy, otoczenie obiektu (bardziej szczegółowo opisane w pkt 4.2 poniżej) (c) (d) Umowa o PPP lub koncesji zapewniać będzie realizację Przedsięwzięcia zgodnie z oczekiwaniami Miasta, w gestii partnera prywatnego pozostanie zaś możliwość wygenerowania w ramach Przedsięwzięcia dodatkowych powierzchni z przeznaczeniem na funkcje użytkowe i komercyjne. Pozostawienie inwestorowi prywatnemu określonego zakresu swobody projektowej pozwoli mu uzyskać najbardziej optymalną ze względu na jego interes funkcjonalność obiektów. Planowany w ramach Przedsięwzięcia podział zadań pomiędzy stronami: (i) zobowiązania partnera prywatnego: wniesienie wiedzy i doświadczenia (know-how) w zakresie zarządzania obiektami sportowymi i zapleczem (funkcje: gastronomia, rekreacja), wkład finansowy w budowę obiektu, wkład finansowy w wyposażenie obiektu, zarządzanie obiektem, promocja i marketing obiektu. (ii) zobowiązania Miasta: wkład rzeczowy o znacznej wartości w postaci gruntów pod inwestycję, opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń, sfinansowanie robót przygotowawczych pod inwestycję, wkład finansowy w budowę obiektu, współpraca przy promocji obiektu i organizacji imprez. (e) Planowany harmonogram realizacji Przedsięwzięcia: (i) data rozpoczęcia procedury przetargowej: wrzesień 2013, (ii) podpisanie umowy z partnerem prywatnym: wrzesień 2014, (iii) termin zakończenia prac budowlanych: czerwiec 2016, (iv) okres trwania koncesji/umowy: ok. 25 lat. 9

10 Źródło grafiki: 4. WKŁAD WŁASNY MIASTA 4.1 Nieruchomości Miasta W ramach realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Ustawy o PPP, kluczowym wkładem własnym Miasta będą nieruchomości, na których realizowane zostaną roboty budowlane. Nieruchomości zostanę wniesione na podstawie uzgodnionego przez strony tytułu prawnego. W przypadku zastosowania Ustawy o Koncesjach nieruchomości te zostaną przekazane koncesjonariuszowi na podstawie umowy koncesji. Istotnym elementem inwestycji jest jej wyjątkowa lokalizacja. Hala powstanie przy Alei Focha, która znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń Krakowskich i w odległości ok 3 km od centrum Krakowa Rynku Głównego. Obiekt znajduje się naprzeciwko Błoń i niedaleko Parku im. H. Jordana, miejsc w których mieszkańcy Krakowa czynnie uprawiają rekreację ruchową. Okolica jest bardzo atrakcyjna pod względem możliwości organizowania wydarzeń sportowych i kulturalnych w Krakowie. Lokalizacja zapewnia również bezpośredni dostęp do głównych dróg publicznych. Najbliższy przystanek autobusowy obsługujący 4 linie łączące zachodnia część miasta z jego centrum, znajduje się w odległości ok. 100 m od planowej inwestycji, natomiast pętla autobusowa i tramwajowa - Cichy Kącik jest oddalona jest o ok. 1 km. Przebiegająca tędy linia autobusowa nr 292 łączy bezpośrednio lotnisko Kraków Balice oraz Dworzec Główny. Alternatywne formy transportu: ścieżka pieszo-rowerowa. 10

11 (c) Nieruchomość: Miasto Kraków, Dzielnica VII Zwierzyniec, Aleja F. Focha. Projekt posiada kompletną dokumentacje projektową oraz prawomocne pozwolenia na budowę. Właścicielem terenu pod budowę jest Gmina Miejska Kraków Stan prawny ww. nieruchomości umożliwia przeznaczenie jej przez Miasto do zagospodarowania w ramach umowy o PPP lub umowy koncesji. 4.2 Zakres Przedsięwzięcia w kontekście udostępnionej partnerowi prywatnemu nieruchomości Budynek hali uzyskał atrakcyjną formę architektoniczną, odpowiednią do prestiżowej lokalizacji, jest wkomponowany w otoczenie, posiada płaski dach porośnięty zielenią, na który prowadzi wał z zaprojektowaną pochylnią. Charakterystyczne parametry techniczne: - długość budynku 97,3 m, - szerokość budynku 47,5 m, - wysokość budynku 9,7 m, - powierzchnia użytkowa m 2, - kubatura m 3. Proponowany zakres Przedsięwzięcia: (i) hala sportowa Główną część obiektu zajmuje sala gier o wymiarach 44 x 26 m, pozwalająca na rozgrywanie meczów większości dyscyplin halowych. Umożliwią to akcesoria sportowe takie jak bramki, kosze, słupki do siatek, które w zależności od potrzeb mogą być demontowane. Wokół placu gier planowane są trybuny na łącznie 819 miejsc siedzących, w tym 48 miejsc dla wózków inwalidzkich, (ii) zaplecze W ramach obiektu powstanie także część gościnna (17 pokoi), zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne, sala konferencyjno-szkoleniowa oraz kawiarnia wraz z zapleczem kuchennym. Na najwyższej kondygnacji zlokalizowany zostanie taras widokowy. (iii) Otoczenie obiektu W ramach inwestycji zostanie wykonane także zagospodarowanie otoczenia hali w zakresie m.in. budowy parkingu, zieleni wysokiej i niskiej oraz oświetlenia i ogrodzenia. 11

12 4.3 Formy rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi wkłady własne stron: Miasto rozważa różne warianty rozporządzania przez partnera prywatnego nieruchomościami wniesionymi przez strony do Przedsięwzięcia. Umowa może w szczególności przewidywać, że żadna z nieruchomości wniesionych tytułem wkładu własnego, jak również powstałych w ramach Przedsięwzięcia (wybudowane i wyodrębnione obiekty) nie będzie mogła zostać zbyta przez partnera prywatnego w okresie trwania umowy, a po jej rozwiązaniu własność wszystkich składników majątkowych przejdzie na Miasto (lub pozostanie miejska). Taki model gospodarowania wkładami zawsze występował będzie w przypadku koncesji. Ze względu na swobodę stron w kształtowaniu relacji umownych w analizowanym zakresie, Miasto rozważa następujące warianty rozporządzania przez partnera prywatnego składnikami majątkowymi, stanowiącymi wkład własny do Przedsięwzięcia: Wariant 1: Brak możliwości zbywania nieruchomości. Partner prywatny nie nabywa na własność nieruchomości wniesionych przez Miasto, natomiast ewentualne nieruchomości wniesione przez partnera prywatnego stają się własnością Miasta. Wszystkie stanowią przez okres trwania umowy własność Miasta. Partner prywatny nie ma możliwości uzyskania przychodu ze sprzedaży choćby części nieruchomości gruntowej lub wybudowanych obiektów. Partner prywatny pozostaje jedynie posiadaczem zależnym wszystkich nieruchomości, a po rozwiązaniu umowy przysługuje mu jedynie zwrot nierozliczonych nakładów na składniki majątkowe. Partner prywatny na dzierżawionych (użytkowanych) nieruchomościach wniesionych tytułem wkładu własnego przez Miasto buduje obiekty w ramach Przedsięwzięcia, które następnie udostępnia Miastu. Partner prywatny zarządza obiektami oraz utrzymuje je w stanie niepogorszonym. Wariant 2: Możliwość częściowego zbywania nieruchomości. W takim przypadku Umowa o PPP powinna wyraźnie określać, które nieruchomości stają się własnością partnera prywatnego, a także rozstrzygać tytuł prawny przekazania własności (sprzedaż, darowizna), jak również określać, które nieruchomości wnoszone są na podstawie innych tytułów prawnych. Umowa powinna również precyzować sposób zaliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości przez partnera prywatnego na poczet jego wynagrodzenia. Rozwiązanie takie, choć teoretycznie możliwe, nie jest rozważane przez Miasto. W odniesieniu do części nieruchomości zabudowanych obiektami realizującymi podstawowe cele Przedsięwzięcia, partner prywatny pozostaje ich dzierżawcą (użytkownikiem), a następnie udostępnia je Miastu. Partner prywatny zarządza i utrzymuje lokale w stanie niepogorszonym, jak również ma możliwość dodatkowo wynajmować wybudowane obiekty. Zdefiniowanie, które elementy Przedsięwzięcia zaliczać należy jako podstawowe, a które jako uzupełniające (tj. towarzyszące realizacji głównych celów Przedsięwzięcia), będzie miało miejsce w umowie pomiędzy Miastem a partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem. 12

13 5. ROZWAŻANE MODELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Miasto rozważa następujące wstępne modele realizacji Przedsięwzięcia: 5.1 Model 1 - Koncesja bez dopłat Miasta (c) (d) (e) (f) (g) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o Koncesjach. Koncesjonariusz finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanych obiektów. Miasto nie uczestniczy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nie ponosi żadnych opłat na rzecz koncesjonariusza (czynsze, opłaty za zarządzanie etc.). Koncesjonariusz nie może stać się właścicielem nieruchomości Miasta, a co za tym idzie nie może sprzedawać wybudowanych obiektów, które pozostaną własnością Miasta. Koncesjonariusz zarządza nimi na podstawie umowy koncesji. Nie przewiduje się budowy obiektów na nieruchomościach koncesjonariusza. Koncesjonariusz uprawniony jest do wynajmowania wskazanej przez Miasto części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowić będą wpływy z prawa do eksploatacji wytworzonej infrastruktury. 5.2 Model 2 PPP/procedura koncesyjna bez dopłat Miasta (c) (d) (e) (f) (g) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP przy dokonaniu wyboru partnera prywatnego w trybie Ustawy o Koncesjach. Partner prywatny finansuje całość robót budowlanych i ponosi wydatki związane z eksploatacją wybudowanych obiektów. Miasto nie uczestniczy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nie ponosi żadnych opłat na rzecz partnera prywatnego (czynsze, opłaty za zarządzanie etc.). Partner prywatny uprawniony jest do wynajmowania, wskazanej przez Miasto, części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. Partner prywatny może stać się właścicielem nieruchomości Miasta oraz może sprzedawać wybudowane obiekty. Wariant ten jest jednak mało prawdopodobny Partner prywatny może wnieść nieruchomości do Przedsięwzięcia i wybudować na nich infrastrukturę w ramach Przedsięwzięcia, chociaż uwarunkowania terenu nie pozostawiają tutaj wiele możliwości. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu, wskazanej przez Miasto, części obiektów podmiotom innym niż Miasto oraz ewentualne wpływy ze sprzedaży wybudowanych obiektów. 5.3 Model 3 - Koncesja z dopłatą Miasta (mniej niż 50% wartości Przedsięwzięcia) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o Koncesjach. 13

14 (c) Koncesjonariusz finansuje w przeważającej części roboty budowlane i ponosi wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem obiektami. Miasto uczestniczy w kosztach inwestycyjnych, pokrywając część faktur, lub przekazując z góry koncesjonariuszowi sumę pieniężną. (d) Płatności Miasta na rzecz koncesjonariusza nie przekroczą łącznie 50% łącznych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych na Przedsięwzięcie. (e) (f) (g) (h) (i) Koncesjonariusz nie może stać się właścicielem nieruchomości Miasta, a co za tym idzie nie może sprzedawać wybudowanych obiektów, które pozostaną własnością Miasta. Koncesjonariusz zarządza nimi na podstawie umowy koncesji. Nie przewiduje się budowy obiektów na nieruchomościach koncesjonariusza. Koncesjonariusz uprawniony jest do wynajmowania części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. Klub Sportowy Cracovia oraz w ograniczonym zakresie Miasto wynajmować będą część obiektów od koncesjonariusza z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia i uiszczać z tego tytułu czynsz. Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu obiektów podmiotom innym niż Miasto oraz wpływy z tytułu czynszu najmu płaconego przez KS Cracovia (oraz w ograniczonym zakresie przez Miasto) - maksymalnie do wysokości nie przekraczającej 50% wartości nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Przedsięwzięcia. 5.4 Model 4 PPP/procedura koncesyjna z dopłatą Miasta (mniej niż 50% wartości Przedsięwzięcia) (c) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP przy dokonaniu wyboru partnera prywatnego w trybie Ustawy o Koncesjach. Partner prywatny finansuje w przeważającej części roboty budowlane i ponosi wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem obiektami. Miasto uczestniczy w kosztach inwestycyjnych, pokrywając część faktur, lub przekazując z góry partnerowi prywatnemu sumę pieniężną. (d) Łączne płatności Miasta na rzecz partnera prywatnego nie przekroczą 50% wartości jego wynagrodzenia. (e) (f) Partner prywatny może stać się właścicielem nieruchomości Miasta, a co za tym idzie może sprzedawać wybudowane obiekty. Wariant ten jest jednak mało prawdopodobny. Partner prywatny uprawniony jest do wynajmowania części obiektów na zasadach komercyjnych podmiotom innym niż Miasto. (g) Miasto wynajmować będzie część lokali od partnera prywatnego z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia i uiszczać z tego tytułu czynsz. 14

15 (h) Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu części obiektów podmiotom innym niż Miasto, wpływy z tytułu czynszu najmu płaconego przez Miasto (maksymalnie do poziomu 50% wartości Przedsięwzięcia włącznie z wkładem własnym) oraz wpływy ze sprzedaży ew. obiektów. 5.5 Model 5 PPP/procedura zamówień publicznych (c) (d) Podstawą prawną realizacji będzie Ustawa o PPP z dokonaniem wyboru partnera prywatnego w trybie Prawa Zamówień Publicznych - jest to model pozwalający na największą swobodę stron w zakresie ukształtowania relacji umownych. Partner prywatny finansuje w przeważającej części roboty budowlane i ponosi wydatki eksploatacyjne związane z zarządzaniem obiektami. Miasto uczestniczy w kosztach inwestycyjnych, pokrywając część faktur, lub przekazując z góry partnerowi prywatnemu sumę pieniężną. Dopuszczalna jest płatność Miasta na rzecz partnera prywatnego łącznie w wysokości od 50% do 100% wartości Przedsięwzięcia w postaci wkładu własnego oraz opłaty za dostępność. (e) Dopuszczalne, aczkolwiek bardzo mało prawdopodobne, jest przeniesienie własności nieruchomości Miasta na rzecz partnera prywatnego, a co za tym idzie sprzedaż przez niego obiektów użytkowych w ramach realizacji Przedsięwzięcia. (f) (g) Dopuszczalne jest wniesienie do Przedsięwzięcia nieruchomości partnera prywatnego. Dopuszczalne i zgodne z istotą modelu jest utworzenie Spółki PPP. (h) Miasto wynajmować będzie część lokali od partnera prywatnego z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia i uiszczać z tego tytułu czynsz. (i) Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić mogą wpływy z komercyjnego najmu części obiektów podmiotom innym niż Miasto, wpływy z tytułu czynszu najmu płaconego przez Miasto (od 50% do 100% wartości nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych Przedsięwzięcia) oraz wpływy ze sprzedaży obiektów. 5.6 Tabela zestawienie modeli realizacji Przedsięwzięcia Tabela 1. Zestawienie modeli realizacji Przedsięwzięcia Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Podstawa Prawna Płatności Miasta Ustawa o Koncesjach Brak Ustawa o PPP/Ustawa o Koncesjach Brak Ustawa o Koncesjach Nie więcej niż 50% Ustawa o PPP/ Ustawa o Koncesjach Nie więcej niż 50% Ustawa o PPP/ Prawo Zamówień Publicznych 50% - 100% 15

16 Sprzedaż nieruchomości Miasta Wniesienie nieruchomości przez stronę prywatną Spółka PPP Źródła przychodó w strony prywatnej Nie Tak Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Tak Nie 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Raczej nie choć dopuszczalne 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Nie 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Raczej nie choć dopuszczalne 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów Tak 1. Czynsze z najmu komercyjnego obiektów 2.Ewentualne przychody ze sprzedaży nieruchomości 2. Czynsze i inne płatności od Miasta nie więcej niż 50% 2. Czynsze i inne płatności od Miasta nie więcej niż 50% 3. Ewentualne przychody ze sprzedaży nieruchomości 2. Czynsze i inne płatności od Miasta nie więcej niż 50% 3. Ewentualne przychody ze sprzedaży nieruchomości Ryzyko braku zapłaty po Tak Tak Tak Tak Tak stronie Miasta Źródło: opracowanie własne 5.7 Dodatkowe uwagi do modeli realizacji Przedsięwzięcia Uwaga do Modelu 5 PPP w formie Spółki W wyniku zawarcia umowy o PPP strony będą mogły powołać Spółkę PPP. Będzie to możliwe jedynie po dokonaniu wyboru partnera prywatnego w trybie wskazanym w Ustawie o PPP. Brak jest przeszkód prawnych dla powołania Spółki PPP również w Modelu 2 i 4, jednak ich koncesyjny charakter, wskazujący na brak ścisłej współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego, przemawia raczej za kontraktowym modelem PPP. Istotą modeli koncesyjnych jest powierzenie realizacji Przedsięwzięcia stronie prywatnej bez angażowania się podmiotu publicznego, którego rola ogranicza się do monitoringu i nadzoru. Spółka PPP może przyjąć formę spółki kapitałowej (z o.o. lub SA), bądź komandytowej lub komandytowo-akcyjnej z zastrzeżeniem, że Miasto nie może być komplementariuszem. Celowy charakter spółki oznacza, że cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony w umowie. 16

17 Udziały lub akcje w spółce strony obejmą w zamian za wniesione wkłady własne (aport). Wkładem własnym Miasta do spółki będą nieruchomości bezpośrednio służące realizacji Przedsięwzięcia, ale również nieruchomości służące przeprowadzeniu dodatkowych inwestycji (budowie infrastruktury towarzyszącej). Wkładem partnera prywatnego będą środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji inwestycji oraz kosztów bieżących. W zależności od treści umowy o PPP, Miasto będzie mogło dodatkowo wnieść środki pieniężne tytułem wkładu własnego. Spółka celowa zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje infrastrukturę w ramach Przedsięwzięcia, a następnie będzie odpowiadać za jej utrzymanie oraz zarządzanie nią. Wytworzone obiekty spółka udostępni Miastu. Spółka będzie zarządzać również częścią infrastruktury wyjmowaną komercyjnie. Zyski generowane przez spółkę będą wypłacane w formie dywidendy wspólnikom na zasadach określonych w umowie o PPP, proporcjonalnie do zaangażowania. Dochodem spółki mogą być również zyski ze sprzedaży nieruchomości wniesionych tytułem wkładu własnego, a także nieruchomości powstałe w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. W ramach utrzymania obiektów Spółka PPP ponosić będzie nakłady na ich remonty i modernizację w zakresie ustalonym w umowie, zachowując je w stanie niepogorszonym. Spółka będzie również zarządzała powierzonymi jej nieruchomościami. Uwaga do Modelu 2, 4 i 5 - PPP w oparciu o nieruchomość partnera prywatnego. Ustawowa definicja wkładu własnego obejmuje zarówno składniki majątkowe wniesione przez podmiot publiczny, jak i przez partnera prywatnego. Oznacza to, że również wkładem własnym do Przedsięwzięcia może być nieruchomość partnera prywatnego. Dopuszczalne będzie wniesienie przez partnera prywatnego tytułem wkładu własnego zarówno nieruchomości niezabudowanej, jak zabudowanej. Niezależnie od gotowości Miasta do wniesienia do Przedsięwzięcia nawet czterech nieruchomości, umowa o PPP w zakresie struktury własnościowej wkładów może zakładać różne konfiguracje. Partner prywatny może bowiem wnieść do umowy nieruchomość, na której sam lub w ramach Spółki PPP zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną lub komercyjną. Miasto będzie wówczas nabywcą lub najemcą obiektów z przeznaczeniem na samodzielną realizację części zadań w ramach Przedsięwzięcia (w ramach opłaty za dostępność). W przypadku, gdyby partner prywatny wniósł do umowy nieruchomość już zabudowaną obiektami odpowiadającymi oczekiwaniom Miasta, w ramach umowy o PPP Miasto będzie wówczas najemcą przedmiotowych obiektów. W okresie trwania umowy Miasto płacić będzie czynsz najmu partnerowi prywatnemu. Wkład własny może być wniesiony m.in. tytułem umowy zamiany. W świetle Ustawy o PPP brak jest przesłanek wykluczających model, w którym partner prywatny wniesie do umowy nieruchomości zabudowane w zamian za niezabudowaną nieruchomość Miasta. W takiej sytuacji Miasto korzystać będzie z 17

18 obiektów dostarczonych przez partnera prywatnego, a kolejne obiekty budowane będą w ramach Przedsięwzięcia na nieruchomościach przekazanych przez Miasto. Zakres zaangażowania partnera prywatnego w umowę (projektowanie, budowanie, finansowanie, utrzymanie i zarządzanie) będzie bezpośrednio w niej określony. (c) Modele realizacji Przedsięwzięcia podsumowanie Modele 1 i 2 zakładają brak jakichkolwiek płatności od Miasta na rzecz strony prywatnej. Wynagrodzeniem partnera prywatnego lub koncesjonariusza będzie w takiej sytuacji jedynie prawo do eksploatacji (sprzedaży) części obiektów. Pozostałe modele zakładają płatności od Miasta na rzecz partnera prywatnego, z tym zastrzeżeniem, że w Modelu 3 i 4 płatności te nie mogą być równe ani przekroczyć połowy wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. W Modelu 5 wysokość płatności Miasta może zostać ustalona na wyższym poziomie tj. pokryć od 50% do 100% wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Modele 1 i 3 uniemożliwiają uzyskanie dodatkowych wpływów przez koncesjonariusza ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ nie są dopuszczalne przekształcenia własnościowe nieruchomości udostępnionych przez Miasto. W tych modelach nie przewiduje się także wniesienia nieruchomości koncesjonariusza do Przedsięwzięcia. Modele 2, 4 i 5 umożliwiają partnerowi prywatnemu uzyskanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości (realna założenia b ardzo mało prawdopodobne, aczkolwiek dopuszczalne), jak również wniesienie do Przedsięwzięcia nieruchomości, których jest on dysponentem. Źródło grafiki: 18

19 6. ZAGADNIENIA FINANSOWE 6.1 Szacunkowy koszt projektu brutto w złotych 45,1 mln zł brutto (wartość inwestycji bez gruntów), 6.2 Planowany wkład własny Miasta Gmina Miejska Kraków zabezpieczyła część środków finansowych na realizację inwestycji. Ponadto na potrzeby realizacji inwestycji zostaną przekazane grunty będące w posiadaniu przez Gminę Miejską Kraków. Wkład podmiotu publicznego to: grunty o znacznej wartości (wyjątkowa lokalizacja) stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. W zależności od rodzaju i formy współpracy oraz możliwości prawnych, rozważana jest możliwość rozszerzenia współpracy w zakresie dodatkowej zabudowy komercyjnej. 6.3 Planowana forma wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza (c) (d) korzyści finansowe z prowadzenia usług komercyjnych: gastronomia, parking, wynajem sal oraz wpływy z reklamy i organizacji imprez, możliwość korzystania z dotacji i subwencji PFRON oraz podobnych funduszy, możliwość uzyskania dotacji, subwencji w zakresie dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych Gminy Miejskiej Kraków, możliwość pozyskania sponsorów i dotacji. 6.4 Atuty infrastruktury powstałej w ramach Przedsięwzięcia mające bezpośredni wpływ na uzyskiwane w ramach jego realizacji pożytki możliwość zarządzania i operowania obiektem na wspólnie ustalonych zasadach (zabezpieczenie potrzeb KS Cracovia), możliwość organizowania różnorodnych wydarzeń i imprez, 6.5 Udział finansowania ze środków pomocowych UE Nie dotyczy 19

20 7. PYTANIA DO PARTNERÓW PRYWATNYCH LUB KONCESJONARIUSZY Czy zaproponowany zakres przedmiotowy Przedsięwzięcia (w rozumieniu wytworzenia infrastruktury o określonych funkcjach) rozpatrywany przez Miasto Kraków jest dla Państwa satysfakcjonujący i odpowiada Państwa wizji realizacji Przedsięwzięcia? Jeśli nie, prosimy o przekazanie Państwa sugestii odnośnie zakresu pozwalającego na podjęcie decyzji o udziale w postępowaniu na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza w realizacji Przedsięwzięcia? Czy zaproponowany przez Miasto podział zadań i związanych z nimi ryzyk pomiędzy stronami Przedsięwzięcia jest z Państwa punktu widzenia optymalny? Jeśli nie, prosimy o przekazanie Państwa sugestii w tym zakresie. (c) Czy fakt, iż to Miasto dysponuje gotową dokumentacją budowlaną Przedsięwzięcia, w oparciu o którą chciałoby je realizować, jak również zamierza częściowo sfinansować budowę obiektu, jest z Państwa perspektywy atrakcyjne? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. (d) Podmiot publiczny Miasto Kraków zakłada rozpoczęcie fazy budowlanej po wrześniu 2014 r., a ukończenie prac budowlanych w połowie 2016 r. Czy proponowany harmonogram jest zgodny z Państwa oczekiwaniami i możliwościami? Jeśli nie to prosimy o sugestie. Prosimy ponadto o zaproponowanie harmonogramu realizacji etapu poprzedzającego prace budowlane tj. opracowanie dokumentacji projektowej. 20

21 (e) Czy dysponujecie Państwo nieruchomościami, które mogłyby zostać wniesione do Przedsięwzięcia jako wkład własny partnera prywatnego? (f) Czy rozwiązanie wskazane w pkt. powyżej byłoby dla Państwa bardziej interesujące niż sytuacja, w której obiekty budowane są wyłącznie na nieruchomościach Miasta? (g) Który z możliwych wariantów realizacji Przedsięwzięcia (pkt 5) jest dla Państwa najbardziej interesujący? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. (h) Czy zaproponowane przez Miasto Kraków źródła wynagrodzenia partnera prywatnego lub koncesjonariusza są dla Państwa atrakcyjne? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi oraz ew. przekazanie sugestii odnośnie ukształtowania wynagrodzenia strony prywatnej zgodnej z Państwa oczekiwaniami. (i) Prosimy o przedstawienie wszelkich dodatkowych uwag oraz wniosków, łącznie z ew. warunkami progowymi, po których spełnieniu przez Gminę Miejską Kraków byliby Państwo gotowi przystąpić do postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza w realizacji Przedsięwzięcia. DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 21

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

W MIESZKALNICTWIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PORADNIK ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP

W MIESZKALNICTWIE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PORADNIK ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W MIESZKALNICTWIE ŚCIEŻKA DOJŚCIA PODMIOTU PUBLICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PPP PORADNIK Autorzy: dr Irena Herbst Bartosz Mysiorski adw. Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną

Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Op Memorandum Inwestycyjne Sierpień 2013 Rozbudowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR 4.1 BILANS ZUŻYCIA CIEPŁA I PALIW KOPALNYCH ORAZ PALIWA W TRANSPORCIE W LATACH 1999, 2011 ORAZ PERSPEKTYWICZNE ZUŻYCIE CIEPŁA I PALIW W ROKU 2020... 2 ZAŁĄCZNIK NR 5.1 BILANS ENERGII

Bardziej szczegółowo

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy Marcin Wawrzyniak adwokat, Instytut PPP 5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy W dość powszechnym przekonaniu ppp nie jest metodą realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej

Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej Anna Górczyńska * Nina Kolczyńska ** Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji w różnych obszarach sfery użyteczności publicznej Wstęp Jednostki należące do sektora publicznego są zobligowane

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo