ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/09/INF/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/09/INF/2015"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/09/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej usługi konserwacji oraz utrzymania systemu instalacji opróżniania zamkniętych układów wagonowych WC w Hali Całopociągowej oraz instalacji oczyszczalni ścieków dla stanowiska czyszczeń okresowych wagonów oraz instalacji oczyszczalni kontenerowej wody obiegowej na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów z uwzględnieniem poniższych wymagań. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury wyboru dostawcy w PKP Intercity S.A., zwanej dalej Procedurą. Procedura jest dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego, i z której postanowieniami, Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest się zapoznać. 2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim. 4. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postepowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże

2 informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 6. Warunki wyboru ofert określone niniejszym zapytaniem nie mogą być zmienione przez Oferenta pod rygorem odrzucenia oferty. 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do uwzględnienia niniejszych warunków w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia pod rygorem unieważnienia wyboru. 2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA oraz WYMAGANIA MERYTORYCZNE I HANDLOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oraz utrzymania systemu instalacji opróżniania zamkniętych układów wagonowych WC w Hali Całopociągowej oraz instalacji oczyszczalni ścieków dla stanowiska czyszczeń okresowych wagonów oraz instalacji oczyszczalni kontenerowej wody obiegowej na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. 2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej powinno zostać załączone do oferty formalno merytorycznej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do zapytania. Wizja lokalna powinna odbyć się po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Dariuszem Matyszczakiem, telefon MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / REALIZACJI DOSTAWY/ REALIZACJI USŁUGI Termin realizacji zamówienia ustanawia się na 24 m-ce od dnia podpisania umowy. 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. PKP Intercity S.A. nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu niniejszego zapytania. 2. Wynagrodzenie za wykonanie prac będzie płatne na podstawie faktur, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. WYMAGANIA FORMALNE 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

3 a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego w ofercie formalno - merytorycznej, b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedną usługę zawierającą w swoim zakresie: stałą konserwację oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków technologicznych (co najmniej 2 szt.) lub/i wywozu ścieków lub/i konserwacji systemu instalacji technicznej opróżniania zamkniętych układów wagonowych WC, o wartości minimum zł netto. c. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca: - Dysponuje minimum 1 osobą posiadającą ukończony kurs uprawnień elektroenergetycznych do 1kV wraz z aktualnym Świadectwem kwalifikacyjnym (eksploatacyjne E) uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego w ofercie formalno - merytorycznej. 2. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferenci zobowiązani są złożyć: a. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu b. wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie (wzór załącznik nr 5), na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 lit. b). c. informację o potencjale kadrowym Wykonawcy zgodną z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 6 wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca. Treść informacji musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c). Ponadto do wykazu należy dołączyć kserokopię uprawnień, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c). 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku - spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4 4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Oferenta w następujących okolicznościach: a. Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od Umowy / Zamówienia, z powodu okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie do 3 lat przed prowadzonym postępowaniem, b. Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed prowadzonym postępowaniem uchylił się od zawarcia z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, c. Oferent wyrządził szkodę Zamawiającemu nie wykonując Umowy / Zamówienia lub wykonując je nienależycie w okresie 3 lat przed prowadzonym postępowaniem, d. w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono upadłość. 5. Zamawiający powiadomi Oferenta o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest ona niezgodna z wymaganiami zapytania ofertowego lub Oferent nie dostarczył oświadczeń i dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem ust Jeśli w ofercie występują braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Oferent zostanie wzywany do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 8. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 6. PODWYKONAWCY 1. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania: a. listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców), b. zakresu prac podzlecanych. 2. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich Podwykonawców w takim samym zakresie jak za własne działania i zaniechania. 7. ZASADY SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy złożyć do dnia do godziny 10: Oferent pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Warszawa, ul. Żelazna 59a, pokój nr 302/302A, Biuro Zakupów Centralnych. 4. Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów: a. części formalno-merytorycznej i

5 b. części handlowej 5. Oferty w formie papierowej składa się w jednej kopercie zewnętrznej i dwóch odrębnych kopertach wewnętrznych oddzielnych dla części formalno-merytorycznej i części handlowej. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób: PKP Intercity S.A. w Warszawie... nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy Oferta na... znak sprawy... Nie otwierać przed terminem roku godzina Koperty wewnętrzne należy opisać jak wyżej z odpowiednim dopiskiem część formalnomerytoryczna, część handlowa. 6. Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz powinna zawierać: a. oświadczenie Oferenta o: i. braku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, ii. akceptacji projektu Umowy, iii. przyjęciu terminu związania ofertą, iv. numerze konta bankowego dla potrzeb kontroli danych przedstawianych na fakturach w przypadku współpracy z Oferentem, b. dokument rejestrowy wskazujący na osoby umocowane do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis). c. wykaz wykonanych usług, d. wykaz osób. e. oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej. 7. Oferta handlowa powinna zawierać: a. formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 3, 8. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. 9. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub więcej niż jednego projektu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert (projektów) złożonych przez Oferenta. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania ofertowego.

6 8. WADIUM I FORMA JEGO WNIESIENIA: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form, w zależności od wyboru Wykonawcy tj.: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr rachunku: Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli umowa zabezpieczająca będzie zawierała co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jej oryginał zostanie złożony w Biurze Zakupów Centralnych, Warszawa ul. Żelazna 59a, Warszawa, pokój nr 302/302A, piętro III, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 6. Umowa zabezpieczająca wniesiona na poczet wadium winna zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: a) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b) gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i w treści oferty, c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia kwoty dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, 4) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 5) okres ważności umowy zabezpieczającej musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 8. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniężna w języku obcym, dokument wadium musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski przez przysięgłego tłumacza.

7 9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Zamawiający udziela wyjaśnień treści Zapytania, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła nie później, niż do końca dnia Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów, którzy biorą udział w postepowaniu, bez wskazywania autora pytania. 3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Oferentów, którzy biorą udział w postępowaniu. 10. DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POSTĘPOWANIE Łukasz Gabrych, ul. Żelazna 59a, pok Warszawa, tel.: , adres KRYTERIA OCENY OFERT, NEGOCJACJE 1. Kryteria oceny ofert wstępnych cena ryczałtowa waga 100%. 2. Punkty będą liczone według wzoru: Cn X = x 100 (waga kryterium) Cb gdzie: X ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) Cn najtańsza cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert, Cb cena brutto oferty ocenianej. 3. Do negocjacji dopuszczonych zostanie co najmniej 2 Oferentów, którzy spełniają kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów. W przypadku otrzymania 1 oferty Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenie drugiego etapu postępowania. 4. Zamawiający planuje przeprowadzenie 1 etapu negocjacji. 5. W toku negocjacji Oferenci przedstawiają oferty ostateczne. 6. Kryteria oceny ofert ostatecznych - cena ryczałtowa waga 100%. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana zgodnie z ust Do wyboru oferty ostatecznej dokonywana jest ocena handlowa wg kryteriów oceny ofert ostatecznych.

8 12. POUFNOŚC INFORMACJI PKP Intercity S.A. i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz w trakcie realizacji zlecenia. Informacje te nie mogą być ujawnione osobom trzecim. 13. ZASADY SKŁADANIA ODWOŁAŃ Odwołania można składać pisemnie lub elektronicznie na adres poczty kupca wskazany w pkt 10 zaproszenia. 14. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 - Formularz oferty formalno-merytorycznej, Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (wchodzący w zakres części handlowej oferty) Załącznik nr 4 - Projekt umowy, Załącznik nr 5 - Wykaz usług, Załącznik nr 6 - Wykaz osób, Załącznik nr 7 - Oświadczenie o odbyciu wizji. Z poważaniem, Łukasz Gabrych

9 Załącznik nr 1 do Zapytania do Zapytania Ofertowego nr 13/09/INF/2015 Szczegółowy zakres prac wchodzący w skład przedmiotu Umowy I. Zakres prac przy prowadzeniu stałej konserwacji i utrzymania systemu opróżniania zamkniętych układów wagonowych WC w Hali Całopociągowej na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. 1. Raz w tygodniu sprawdzanie szczelności oraz prawidłowego funkcjonowania: a) Instalacji odfekalniania, b) Pistoletów odsysających, c) Wózków prowadzących pistolety odsysające, d) Pomp próżniowych oraz pomp ściekowych tłoczących, e) Zbiorników zbiorczych oraz buforowych. f) Urządzeń sterowniczych oraz sygnalizacyjnych. 2. Płukanie zbiorników zbiorczych wg instrukcji płukania. 3. Raz w miesiącu uzupełnienie w pompach próżniowych środka chemicznego odkamieniającego KALEKS lub równoważnego. 4. Co 6 miesięcy czyszczenie kanalizacji ściekowej. 5. Wymiana zużytych części i podzespołów. 6. Prowadzenie książki przeglądów konserwacyjnych i napraw awaryjnych urządzeń odfekalniania. 7. Naprawy awaryjne czas przyjazdu pracownika serwisu do usunięcia awarii niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 4 godzin od zgłoszenia telefonicznego i natychmiastowe przystąpienie do usunięcia awarii. Stacja zmiękczająca: 1. Uzupełnianie soli tabletkowej w zasobniku, 2. Okresowa wymiana wkładu filtra na wodzie surowej, 3. Okresowe przeglądy tj. demontaż i czyszczenie głowicy, wymiana inżektorów - według potrzeb co 6 do 12 miesięcy, 4. Wymiana złoża filtracyjnego według potrzeb. Pompa podciśnieniowa (dmuchawa): 1. Kontrola poprawności działania automatyki sterowania według potrzeb regulacja presostatu i falownika, 2. Kontrola poprawności działania układu chłodzenia bloku dmuchawy Kaeser Omega 62PV wewnątrz obudowy dźwiękochłonnej, 3. Sprawdzenie połączeń elastycznych rurociągów tłocznych według potrzeb ich wymiana, 4. Sprawdzenie połączeń sztywnych rurociągów ssawnych według potrzeb ich dokręcenie, 5. Kontrola i wymiana oleju w bloku dmuchawy Kaeser Omega 62PV według potrzeb wymiana filtra, 6. Kontrola przekładni pasowej regulacja oraz według potrzeb wymiana pasków zębatych, 7. Kontrola zanieczyszczenia głównego filtra ssawnego bloku Kaeser Omega 62PV według potrzeb wymiana filtra,

10 8. Kontrola zanieczyszczenia filtrów ssawnych na chłodzeniu bloku Kaeser Omega 62PV według potrzeb wymiana Filtrów, 9. Okresowe przełączanie układu na pompy z pierścieniem wodnym. II. Zakres czynności przy konserwacji oraz utrzymaniu instalacji oczyszczalni ścieków dla stanowiska czyszczeń okresowych wagonów oraz instalacji oczyszczalni kontenerowej wody obiegowej na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Oczyszczalnia ścieków dla stanowiska czyszczeń okresowych wagonów na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów: 1. Okresowa kontrola pracy urządzeń oczyszczania ścieków i wykonywanie czynności bieżących: 1) Usuwanie w celu utylizacji nagromadzonych w pojemniku zanieczyszczeń ropopochodnych, 2) Opróżnianie i utylizacja zawartości kontenera błota, 3) Okresowa wymiana wkładów filtrów koalescencyjno-sorpcyjnych, 4) Dozowanie preparatów biologicznych, o ile są stosowane, 5) Uzupełnianie pojemników pomp dozujących, 6) Przeglądy i konserwacja urządzeń zgodnie z ich DTR, 7) Okresowe czyszczenie komór zbiorników, 8) Bieżąca kontrola stanu napełnienia kontenera na błoto i pojemnika na zanieczyszczenia ropopochodne. 2. Urządzenie do odzysku wody typu UOW-12/H: 1) Obsługa cotygodniowa: a) Wyjąć filtry koszowe, b) Usunąć nieczystości i wypłukać strumieniem wody wkłady siatkowe, c) Założyć filtry koszowe i pokrywy zbiorników, 2) Obsługa co miesiąc: a) Wyjąć filtry koszowe, b) Usunąć nieczystości i wypłukać strumieniem wody wkłady siatkowe, c) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić wkłady siatkowe na nowe, d) Wyjąć filtr płytkowy i sprawdzić stan wkładu filtrującego, w przypadku silnego zabrudzenia wkład wymienić na nowy, e) Zaworami spustowymi spuścić wodę ze zbiorników komorowych, f) Wypłukać zanieczyszczenia, które osadziły się na ścianach i dnach zbiorników, g) Zamknąć zawory spustowe, h) Wstawić filtry, i) Założyć pokrywy zbiorników, j) Napełnić urządzenie wodą do pełna.\ 3) Obsługa co 6 miesięcy: a) Wykonać czynności jak dla obsługi comiesięcznej, b) Jeśli zachodzi potrzeba wymienić wkłady siatkowe filtrów koszowych, c) Wymienić wkład filtrujący filtra płytkowego, d) Uzupełnić ewentualne ubytki lakieru na konstrukcji urządzenia. 3. Pompa wirowa zatapialna PZM: Przegląd okresowy co trzy miesiące zgodnie z DTR.

11 Kontenerowa oczyszczalnia wody obiegowej mechanicznej myjni wagonów na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów: 1) Prowadzenie dziennika ruchu stacji, 2) Wykonywanie oględzin i okresowych przeglądów urządzeń elektroenergetycznych oraz utrzymanie ich w stałym ruchu i należytym stanie technicznym, 3) W przypadku stwierdzenia zakłóceń lub uszkodzeń w urządzeniach elektroenergetycznych nie powodujących poważniejszych przerw w pracy, obsługa zobowiązana jest zastosować samodzielnie niezbędne środki zmierzające do likwidacji zakłóceń lub uszkodzeń, 4) Wykonywanie czynności eksploatacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi: a) Uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń technologicznych, b) Konserwacje elementów mechanicznych, c) Bieżąca kontrola pracy urządzeń dawkujących reagenty, d) Wykonywanie operacji technologiczno-eksploatacyjnych jak: spust osadu, płukanie filtra, regulacja przepływu, e) Cykliczne dokonywanie spustu osadu z komory osadowej urządzenia oczyszczającego, f) Cykliczne dokonywanie spustu zawartości zbiorników zasobowo-roztworowych, 5) Opróżnianie i utylizacja zawartości błota w zbiornikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/09/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/09/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/09/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania węzła cieplnego dla potrzeb nowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/INF/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/INF/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/INF/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wymiany 10 sztuk słupów oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/12/INF/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/12/INF/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/12/INF/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej budowy budynku zaplecza do bieżącego utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/08/INF/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/08/INF/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/08/INF/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania pełnej wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/07/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/07/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/07/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie robót remontowych pomieszczeń piwnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/06/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/06/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/06/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania pełnej wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/10/PRZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/10/PRZ/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/10/PRZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/TUT/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/TUT/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/TUT/2017 na dostawę wstawek hamulcowych DO250B z dylatacją do taboru kolejowego dla PKP INTERCITY Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

dostawy koksu opałowego dla PKP Intercity S.A.

dostawy koksu opałowego dla PKP Intercity S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE nr BFZ-24/07/TCZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy koksu opałowego dla PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/TUT/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/TUT/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/TUT/2016 na dostawy części zamiennych do toalet w obiegu zamkniętym do taboru kolejowego PKP Intercity S.A. Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/12/2015. Dostawa amortyzatorów Koni do pojazdów ED74 dla PKP Intercity S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/12/2015. Dostawa amortyzatorów Koni do pojazdów ED74 dla PKP Intercity S.A ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/12/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawa amortyzatorów Koni do pojazdów ED74

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/02/TUT/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/02/TUT/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/02/TUT/2017 na dostawy fabrycznie nowych przenośnych sygnałów końca pociągu na uchwytach w technologii LED i ładowarek stacjonarnych do przenośnych sygnałów końca pociągu do taboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/09/PRZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/09/PRZ/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/09/PRZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPO/OZG/21/2017. Katowice, dnia 15 września 2017 r.

ZAPO/OZG/21/2017. Katowice, dnia 15 września 2017 r. ZAPO/OZG/21/2017 Katowice, dnia 15 września 2017 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 09/04/PRZ/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 09/04/PRZ/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 09/04/PRZ/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: Usługi odbioru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/07/TCZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/07/TCZ/2015 Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/07/TCZ/2015 PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawy bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/PS / 1 / 07 /2017 Katowice, dnia 8 sierpnia 2017 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387123-2015:text:pl:html Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2015/S 212-387123 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Jelenia Góra, 12 maja 2014 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO I. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289783-2015:text:pl:html Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru dostawców w PKP Intercity S.A.

Procedura wyboru dostawców w PKP Intercity S.A. Procedura wyboru dostawców w PKP Intercity S.A. 1 Zakres stosowania Procedury Niniejszą Procedurę stosuje się do procesów zakupowych na dostawy, usługi i roboty budowlane będących zamówieniami sektorowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/11/TCZ/2015. Dostawy latarek specjalistycznych dla PKP Intercity S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/11/TCZ/2015. Dostawy latarek specjalistycznych dla PKP Intercity S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/11/TCZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawy latarek specjalistycznych dla PKP

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/01/ADM/2016 dotyczące zakupu usługi dla PKP Intercity S.A. serwis samochodów Ford

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/01/ADM/2016 dotyczące zakupu usługi dla PKP Intercity S.A. serwis samochodów Ford ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/01/ADM/2016 dotyczące zakupu usługi dla PKP Intercity S.A. serwis samochodów Ford Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A, zwana dalej Zamawiającym, zwraca się z uprzejmą prośbą o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-28 10:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie nr 307561-2016 z dnia 2016-09-12 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 305302-2016 Data: 05/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383325-2016:text:pl:html Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S 210-383325 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183925-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/ 11 / 05 /2016 Katowice, dnia 10 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 2017-03-17 r. Nr: 2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia :

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia : 03/12/BFW/2015 Warszawa, dnia 16.12/2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: ram

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 6 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu Numer ogłoszenia: 193110-2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-03-27 09:11 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 79398-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań Przedmiotem zamówienia jest realizacja zintegrowanej kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210944-2015:text:pl:html Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 117-210944 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu HR w Spółce Telekomunikacja Kolejowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; (postępowanie nr LA-003/05/10). NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/02/TCZ/2016. Wykonania napraw zderzaków wagonowych oraz lokomotywowych dla PKP Intercity S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/02/TCZ/2016. Wykonania napraw zderzaków wagonowych oraz lokomotywowych dla PKP Intercity S.A ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/02/TCZ/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Wykonania napraw zderzaków wagonowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/AZ/2/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 19 lutego 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67596-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zuk.tworog.wer.pl/ogloszenia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zuk.tworog.wer.pl/ogloszenia. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zuk.tworog.wer.pl/ogloszenia.htm Tworóg: Zakup paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa- Jednostka Wojskowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa- Jednostka Wojskowa. Olsztyn: Roboty budowlane polegające na przekształceniu strzelnicy garnizonowej typu B- 200 m na strzelnicę pistoletową 50 m w kompleksie 261 przy Alei Wojska Polskiego 1 w Olsztynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Komputer tablet 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Komputer tablet 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388671-2017:text:pl:html Polska-Opole: Komputer tablet 2017/S 190-388671 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi prawnicze 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Usługi prawnicze 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236324-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi prawnicze 2016/S 131-236324 Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na prace leśne w Leśnictwie Osięciny w 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu na prace leśne w Leśnictwie Osięciny w 2012r. Ogłoszenie o zamówieniu na prace leśne w Leśnictwie Osięciny w 2012r. Włocławek: Realizacja zadań gospodarczych z zakresu gospodarki leśnej w 2012 roku w Nadleśnictwie Włocławek - Leśnictwo Osięciny Numer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia Opis przedmiotu zamówienia 2. LP Nazwa podzespołu Zakład Centralny

19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia Opis przedmiotu zamówienia 2. LP Nazwa podzespołu Zakład Centralny 19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia 20-07-2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: sprężarek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nazwa zamówienia: Usuwanie awarii sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy, na zlecenie Zakładów Energetyki Cieplnej Veolia Energia Warszawa S.A. Sporządził: Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kowary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kowary.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kowary.pl Kowary: WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/02/TUT/2017. Dostawa filtrów do układów klimatyzacji do taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/02/TUT/2017. Dostawa filtrów do układów klimatyzacji do taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/02/TUT/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawa filtrów do układów klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 5 2012-11-23 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Dostawa materiałów promocyjnych Poprawy Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Żary, 27.04.2017 r dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Żarach. prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo