PROTOKÓŁ z posiedzenia 53/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 października 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 53/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 października 2010r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 53/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 października 2010r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Obrady prowadził Bernard Ptaszyński Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. 2. System informacji turystycznej w Województwie Opolskim. 3. Dane przestrzenne w Internecie projekt Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego. 4. Informacja z działalności OCRG za II i III kwartał 2010 roku. 5. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji Sprawy róŝne. * * * B.PTASZYŃSKI, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. * * * Ad. 1. Działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. I.HEBDA (dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych) omówił działalność oraz zamierzenia przyszłościowe ZOPK. B.PTASZYŃSKI czy są pytania? nie było. Ad. 2. System informacji turystycznej w Województwie Opolskim. B.OSTROWSKI (kierownik Referatu Turystyki) omówił przedmiotową informację w załączeniu. 1

2 L.DAROWSKI (członek Komisji) ciekawą sprawa sa te organizowane przez Was konkursy w szczególności EDEN dlaczego z Opolszczyzny zgłosił się tylko jeden chętny? Co się stało, co było tego przyczyną? B.OSTROWSKI pomimo wysokiej jakości nagród w tej chwili na stronie województwa opolskiego jest informacja o przedłuŝeniu konkursu na najlepsze zdjęcia szlaku św.jakuba. Po prostu w mojej ocenie społeczeństwo o środowisku ma zbyt małą wiedzę, na razie nie potrzebuje korzystania z tego typu informacji jakimi są właśnie Centra Informacji Turystycznej, strony samorządu województwa, publikacje. Myślę, Ŝe to jest kwestia przyszłości Ŝeby te konkursy cieszyły się większym zainteresowaniem. L.DAROWSKI na ile współpracujecie ze szkołami? B.OSTROWSKI UMWO na promocję średnio przekazuje około 40tys. ulotek i publikacji. W tej chwili około 1/3 do 1/2 trafia do systemu informacji turystycznej w postaci tych punktów informacji turystycznej. Około ¼ to sa wydarzenia targowo wystawiennicze w kraju i zagranicą. Natomiast 1/3 to są wnioski instytucji, szkół, organizacji pozarządowych m.in. jest tu konkurs który organizował ZOPK dla dzieci. Jest to bieŝąca współpraca. L.DAROWSKI cieszy mnie ten projekt szkoleniowy dla przewodników. Ilu w tej chwili jest takich przewodników na Opolszczyźnie? B.OSTROWSKI przez 20 lat nie udało się Ŝadnej organizacji na naszym terenie takiego szkolenia przeprowadzić. W 2009 dzięki wsparciu programu Kapitał Ludzki ruszył pierwszy taki kurs i uprawnienia otrzymało około 15 osób i top była grupa krainy św.anny. to był taki klaster turystyczny, który się zbudował na bazie wcześniejszego projektu Turystyka wspólna sprawa. 8 osób ukończył o kurs przewodnicki na początku 2010 roku i teraz w czerwcu 2010 grupa studentów z UO, który równieŝ pisał ten program ukończyła w programie studiów materiał do tego kursu przewodnickiego. W związku z czym jeŝeli by przyjąć, Ŝe wszystkie te osoby przystąpią do egzaminu, który jest niezwykle trudny i obszerny, no występują tam zagadnienia geografii, historii, przyrody i to jest ponad 270 godzin samych wykładów teoretycznych + jeszcze terenowe. JeŜeli by te wszystkie osoby podeszły do egzaminu to podwoilibyśmy liczbę przewodników, która przez 20 lat istniała w województwie opolskim. Oczywiście są róŝne zapytania z róŝnych stron o te kursy ale organizator musi mieć odpowiednia kadrę, uprawnienia i określony program studiów podyplomowych. JeŜeli pojawią się kolejne środki w kapitale Ludzkim na pewno będą kolejne tego typu projekty. Największy projekt to jest tej grupy i to jest 60 osób. L.DAROWSKI czyli te 60 osób powinno mieć doskonałą wiedzę na temat Opolszczyzny. B.OSTROWSKI tak. J.CZERWIŃSKI ten kurs dla przewodników to bardzo dobra inicjatywa. Nie wiem jaki był skład osobowy grupy która brała udział w tym kursie ale na pewno taki kurs przydałby się w szkolnictwie. Dlatego mam propozycję dla dyrektora do zastanowienia się, czy by takiego program nie napisać i zaproponować. OtóŜ z kaŝdej szkoły 1-2 nauczycieli tylko i wyłącznie jeśli będą chcieli i to jako dodatkowe uprawnienia. Zrobić to w okresie wakacyjnym kiedy nauczyciele mają wolne moce przerobowe i wolny czas, a z drugiej strony zrobić to w postaci intensywnej łącznie z działaniami terenowymi. Powiem szczerze, Ŝe sam bym się na taki kurs zapisał, po to Ŝeby tej młodzieŝy coś więcej pokazać. Druga rzecz długo naciskałem na ta informacje turystyczna i tu mam satysfakcję, bo z tego wynika, Ŝe jednak ona była potrzebna. Miałem co prawda zastrzeŝenia co do lokalizacji w samym mieście Opolu ale jak widzę co robi prezydent Zembaczyński z centrum miasta, które wyprowadza w kierunku kinoplexu i na rynku zostają tylko banki, to moŝe i słusznie zdecydowaliście o tym, Ŝe robicie to bez miasta. Przyznam szczerze, Ŝe poszedłem tam Ŝeby sprawdzić jak to działa i dostałem tam jedna pozycje, której nigdzie indziej nie mogłem dostać. Dlatego mogę powiedzieć, Ŝe ten punkt jest dobrze zaopatrzony. 2

3 Jeszcze jednak propozycja jak się tak popatrzy na ten system informacji turystycznej to część województwa jest jeszcze nie dopieszczona. Nie jest wystarczająco ciekawa z punktu widzenia krajoznawczego. Co moŝna doradzić aby np. w urzędowych gablotach w urzędach, czy w jakimś wolnym pomieszczeniu udostępnić aktualne wydawnictwa promocyjne, Ŝeby kaŝdy kto wchodzi do urzędu natknął się na to, co moŝe tutaj dostać, a potem gdzieś w którymś pokoju Ŝeby moŝna było wydać takie promocyjne materiały bezpłatnie Więc póki nie powstaną punkty informacyjne z prawdziwego zdarzenia w kaŝdy powiecie i gminach, szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zapromować te wydawnictwa turystyczne, które są. Wprowadzić i w jednym miejscu zrobić powszechnie dostępnymi. B.OSTROWSKI mamy taki pomysł stojaka regionalnego który wyposaŝymy w pierwszej kolejności w skategoryzowane obiekty hotelowe, a kolejno idąc przez inne obiekty w tym typu uŝyteczności publicznej. Natomiast są tutaj ograniczenia nie tyle konstrukcji, która moŝe być niedroga, co finansowe związane z ilością tych materiałów. Za państwa kadencji powstało kilkanaście wydawnictw z turystyki i powstają kolejne. B.PTASZYŃSKI a moŝe wejść we współprace z hotelami, które działają sieciowo i mają strony internetowe aby promować Opolszczyznę poprzez zakładkę na ich stronach? B.OSTROWSKI na razie staramy się wymusić czy staramy się zaproponować hotelom, obiektom hotelarskim uŝywanie nazw prawnie chronionych, Ŝeby kaŝdy hotel, motel czy pensjonat robił to po kategoryzacji przez UMWO. TakŜe na razie pokonujemy pierwsze bariery z zakresu kategoryzacji obiektów hotelarskich, gdzie w tej kadencji udało nam się skategoryzować 27 z 41 takich obiektów. Myslę ze przyszłe 2 lata pozwolą powiększyć ta liczbę skategoryzowanych obiektów hotelarskich. Natomiast nie ma wśród nich obiektów sieciowych. Współpraca z hotelarzami to tez jakby osobny rozdział i myślę, Ŝe wymaga jakby określonego czasu. Byłem na spotkaniach organizowanych m.in. przez UMWO z zakresu turystyki i tych hotelarzy było bardzo mało, poniewaŝ to są ludzie niezwykle pochłonięci obowiązkami i tego typu inicjatywy co prawda staramy się podejmować, jednakŝe kaŝda próba wydania z nimi wspólnie np. publikatora do którego mieliby się dołoŝyć kończyła się fiaskiem. W związku z tym wszystko musimy robić jakby od siebie a to teŝ wymaga środków. B.PTASZYŃSKI to jest jak marchewka na kiju. Trzeba pokazać hotelarzowi dlaczego ma to wziąć. B.OSTROWSKI na razie pracujemy z tym stojakiem regionalnym ale do tego potrzebujemy jeszcze troszeczkę środków. Mamy w tej chwili paletę materiałów, skategoryzowane informacje turystyczne i kolejnym krokiem w przyszłym roku jeśli budŝet na to pozwoli będzie patrzenie na to szerzej bazując na tych danych z informacji turystycznej, które mam nadzieję Ŝe będą spływały dzięki koordynacji tego systemu. L.DAROWSKI kiedyś pręŝnie działało PTTK. Jak to teraz wygląda? Czy oni nadaj istnieją? B.OSTROWSKI PTTK istnieje i jest w regionie najliczniejszą organizacją pozarządową w obszarze turystyki. Poprzez kilkanaście oddziałów i oddział regionalny skupia wybitnych znawców, nauczycieli, szefów kół turystyczno-krajoznawczych i organizuje kilkadziesiąt imprez regionalnych i ponad 200 imprez w skali kraju, które są w stanie wygenerować dzięki tym oddziałom. Bardzo aktywnie szczególnie niektóre oddziały współpracują z dziećmi i młodzieŝą. W ramach otwartego konkursu ofert który organizujemy w obszarze turystyki oddziały PTTK są beneficjentem około 1/3 środków w zaleŝności od tego jak są organizowane te imprezy i ile ich jest. Te środki konsumują na realizację imprez głównie skierowanych do dzieci i młodzieŝy. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Stwierdzam, Ŝe Komisja przyjęła przedmiotowa informację. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. System informacji turystycznej w Województwie Opolskim. 3

4 Ad. 3. Dane przestrzenne w Internecie projekt Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego. E.WENZEL-BORKOWSKA (kierownik omówiła przedmiotową informację w załączeniu. B.PTASZYŃSKI jak zamierzacie zmusić do przekazywania tych informacji aby były aktualne, czy będzie jakaś decyzja marszałka? E.WENZEL-BORKOWSKA to są załoŝenia organizacyjne, które zostały przewidziane na etapie tworzenia projektu. Dane kartograficzne jeśli nie sa aktualne to nikomu nie sa potrzebne. Najbardziej obawiam się o utrzymanie tych 5 etatów, bo to jest warunkiem wykorzystania tych środków unijnych, aby ich nie zwracać, Ŝeby utrzymać cały projekt, mamy taki obowiązek przez 5 lat. J.CZERWIŃSKI w jaki sposób wymusicie na instytucjach nie podlegających samorządowi województwa, a które będą dostarczycielami baz danych do systemu spełnienie tego obowiązku? W pewnym zakresie to będzie aktualne a w pewnym nie np. Sieć dróg powiatowych. E.WENZEL-BORKOWSKA dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji bo zlikwidowano nam fundusz gospodarki drogowo-geodezyjno-kartograficznej, w zasadzie sa to zadania z administracji rządowej i powinien nam wojewoda dać nam środki na utrzymanie tej bazy. Dzisiaj mamy olbrzymie problemy i jesteśmy po rozmowach z dyrektorem Świetlikiem na ten temat aby były większe środki, bo otrzymywaliśmy 70tys.. to są prace geodezyjne, które trzeba zlecić i wymagają pomiarów w terenie. W tym roku miałam rekordowy budŝet ponad 1,5mln i wszystkie te środki prawie wydałam do końca więc jestem w wielkiej obawie, podobnie jak pan radny, odnośnie tego jaka będzie nasza przyszłość. Mam zapewnienie, Ŝe prawdopodobnie w styczniu jak zostanie zapewniony budŝet państwa to otrzymamy trochę więcej, ale na ile nam to starczy nie wiem. J.CZERWIŃSKI mamy dwa etapy tak naprawdę. Pierwszy etap polega na tym, Ŝe wprowadzamy po raz pierwszy dane do bazy i mi w zasadzie nawet nie chodzi o ten etap, ale o to jak zmusicie te instytucje zewnętrzne, które z punktu widzenia nadzoru prawnego nie podlegają marszałkowi do aktualizacji tych baz na bieŝąco? Czy są na to jakieś przepisy prawne? E.WENZEL-BORKOWSKA jeŝeli chodzi o te rejestry publiczne o których była mowa wcześniej to juŝ jest sprawa załatwiona. Natomiast jeśli chodzi o te bazy referencyjne w słuŝbie geodezyjnej to równieŝ, bo to jesteśmy w stanie sobie zrobić. Najgorzej w zasadzie by było z takimi danymi, które mogą być niezaleŝne. Planujemy, Ŝe niektóre rzeczy musimy przejąć na siebie i to jest te 5 etatów + wojewódzki ośrodek. Myślę, Ŝe przyszłość nam pokaŝe jak to będzie wyglądało. B.PTASZYŃSKI moŝe lepiej pomyśleć o tych którzy nie mają z wami obowiązku współpracować w ten sposób, aby dać im narzędzie a oni będą mogli z tego narzędzia korzystać. E.WENZEL-BORKOWSKA formy prawnej do tego, aby ich zmusić nie ma. B.PTASZYŃSKI czyli zostaje tylko zachęta. Te 5 etatów i bieŝąca aktualizacja jak to ma być? Czyli jak będziecie ściągać aktualizacje od instytucji, które nie mają prawnego obowiązku z Wami współpracować? Sam pomysł jest świetny i tu nie ma o czym dyskutować. E.WENZEL-BORKOWSKA tych warstw, które trzeba będzie wstawić będzie bardzo niewiele J.CZERWIŃSKI ile macie tych warstw w tej chwili? E.WENZEL-BORKOWSKI referencyjnych w tej chwili mamy kilkaset. My nie mamy tutaj w zasadzie informacji komercyjnych bo poszliśmy tym śladem, Ŝe jest to informacja publiczna. J.CZERWIŃSKI a jeśli banki będą się chciały do tego dołoŝyć 4

5 E.WENZEL-BORKOWSKA to nie ma Ŝadnego problemu, bo system jest tak zbudowany, Ŝe jest otwarty. Będzie moŝna go konfigurować, będzie moŝna dokładać warstwy tematyczne, atrybuty itp. Myśmy to budowali myśląc o przyszłości. B.PTASZYŃSKI moja mała uwaga zmierza do tego, Ŝeby w jakby drugim etapie napisać ten projekt w kierunku takim, Ŝeby te instytucje zechciały z wami współpracować, bo banki to jestem święcie przekonany, Ŝe będą chciały pokazywać swoje placówki i bankomaty. E.WENZEL-BORKOWSKA chciałabym państwu pokazać jak będzie wyglądał ten system. J.CZERWIŃSKI nam bardziej chodzi nie o system, a o efekt. E.WENZEL-BORKOWSKA dokonała prezentacji. L.DAROWSKI PAN kilka lat temu zorganizowała konferencję. Pracownik PAN ściągnął mapkę Polski i na tej mapce pokazał na stronie gdzie ta konferencja ma się odbywać. W tym roku został pozwany do sądu za to, ze naruszył prawa autorskie, bo jakaś firma wykupiła prawa autorskie od tego, który tą mapę stworzył i zbadali kto ta mapę wykorzystał, zgłosili do sądu i zaŝądali olbrzymiego odszkodowania. Ledwo ten człowiek się z tego wykaraskał a wielu odszkodowania zapłaciło. Jak ja sobie tutaj wejdę i ściągnę mapkę, to co wtedy? E.WENZEL-BORKOWSKA jeśli chodzi o prawa autorskie to jest to przede wszystkim cały wojewódzki geodezyjno-kartograficzny zasób jest państwowym zasobem i jest objęty prawami autorskimi. Dziś jeŝeli ktoś kupuje od nas te dane i będzie je powielał to muszą zapłacić za te prawa autorskie, bo myśmy na to wydali pieniądze i myśmy to utworzyli. Jak najbardziej prawo to przewiduje. L.DAROWSKI mogę sobie na to patrzeć ale nie mogę ściągnąć? E.WENZEL-BORKOWSKA moŝe pan to sobie analizować te dane i dla swoich potrzeb wydrukować, natomiast nie moŝna tego rozpowszechniać i reprodukować tych danych. Ideą takich systemów nie jest to Ŝeby wziąć sobie wydrukować mapę ewidencji gruntów z działką i załatwić decyzje administracyjną. To nie jest w tym kierunku. To idzie chociaŝby w tym kierunku, aby inwestor sobie sprawdził czy teren, który go interesuje nie leŝy w strefie zalewowej. Dzisiaj nie ma takich informacji publicznych dostępnych poza takimi właśnie systemami. J.CZERWIŃSKI czy będzie centralna serwerownia i gdzie to będzie? E.WENZEL-BORKOWSKA będzie centralna serwerownia, w projekcie zostało wszystko zapisane i zostały wskazane dwie lokalizacje tj. serwer u naszych informatyków lub u nas w Ośrodku geodezji na Placu Wolności, gdzie to tez jest problem bo dla tych 5 nowych ludzi + administrator baz danych musi być zapewniona siedziba. L.DAROWSKI czyli znowu poszerzamy administracje państwową? E.WENZEL-BORKOWSKA my jesteśmy skromnym ośrodkiem przy tym jak to wygląda w innych województwach. To jest jedna z najnowocześniejszych technologii, która jest w województwie. Prowadzą to trzy osoby. MoŜe nie będę mówić na ten temat, w kaŝdym razie ja juŝ napisałam wniosek zgodnie z projektem, bo w projekcie trzeba było podać te lokalizacje, poniewaŝ UE tego wymaga aby zdobyć tytuł prawny do tych nieruchomości. Nie moŝe to być jakiś najem bo chodzi o utrwalanie efektów projektu. To jest tez związane z cała infrastrukturą, sieć, wielkoformatowa linia produkcyjna, bo przecieŝ departamenty będą przychodziły po jakieś specjalne analizy, dedykowane, kontekstowe. To nie jest praca typowo urzędnicza. J.CZERWIŃSKI będziecie inwestować w plotery? 5

6 E.WENZEL-BORKOWSKA to będzie taki wydajny ploter na trzy formaty duŝe, małe i średnie formaty, do tego jest jeszcze skaner poszerzony. Do departamentów teŝ są przewidziane plotery wielkoformatowe ale takie jak drukarki, po to aby mogły dla siebie wydrukować niezbędne materiały. Proszę państwa to jest juŝ w naszej bazie. W tym roku opracowaliśmy bazę dotyczącą danych budynków i dzisiaj tak wyglądają te informacje, a do tego zostaną dołoŝone te dane tematyczne. Jeśli jest np. szpital to będą informacje o tym jakie tam są oddziały itd. i będzie to moŝna rozbudowywać. Teraz zupełnie novum chcemy korzystać z technologii scanningu laserowego lotniczego i naziemnego. Na wszystkie miasta powiatowe zostanie wykonany nalot i wygenerowane zdjęcie cyfrowe wysokorozdzielcze, z których zostanie wygenerowana wysokorozdzielcza ortofotomapa i numeryczny model terenu i jego pokrycia. Myślimy takŝe, Ŝe mamy w województwie piękne zabytki, które warto promować w nowoczesny sposób tj. przedstawić je w formie 3 D m.in. na podstawie tych danych ze scanningu laserowego, które zostaną uzupełnione scanningiem naziemnym. Przewidziany jest m.in. zamek w Mosznej, zabytki Opola, będzie moŝna budować taką ścieŝkę internetowa po Opolu od wzgórza uniwersyteckiego, przez cały rynek itd. J.CZERWIŃSKI wszystkie miejscowości nad rzekami będą dodatkowo? E.WENZEL-BORKOWSKA tak, i będzie tworzony numeryczny model terenu i pokrycia terenu. J.CZERWIŃSKI czy to będzie dokładność co do drzewa? E.WENZEL-BORKOWSKA tak. Posiadanie danych w takiej formie umoŝliwia ich bardzo szerokie wykorzystanie. J.CZERWIŃSKI to jest bardzo ciekawe i weźmy taki przypadek, Ŝe chce załoŝyć winnicę. Czy będę mógł sprawdzić w Internecie spadek terenu, rodzaj gleby i stan przemarzania gruntu, temperatury? E.WENZEL-BORKOWSKA będzie pan miał numeryczny model terenu czyli całe ukształtowanie terenu, roślinność itd. natomiast temperatury to przyznam Ŝe nie przewidujemy, chociaŝ mamy tam prognozę chociaŝ to w ujęciu średniorocznym bo nie mamy szans takiej bazy utrzymać. Od razu mogę powiedzieć, Ŝe nie szliśmy w takie bazy, których nie jesteśmy w stanie utrzymać. B.PTASZYŃSKI na Onecie tez jest codziennie prognoza pogody. J.CZERWIŃSKI ale to jest średnioroczna. E.WENZEL-BORKOWSKA Ŝeby zbudować model przestrzenny to trzeba mieć dane z tego i z tego, a później metodą kartograficzną opracować taką warstwę. J.CZERWIŃSKI i to będzie moŝliwe internetowo? E.WENZEL-BORKOWSKA oczywiście. J.CZERWIŃSKI jak daleko jest województwo opolskie w tym temacie na tle kraju? Czy ktoś jeszcze to robi? E.WENZEL-BORKOWSKA jesteśmy jedyni. J.CZERWIŃSKI tylko? Czy pozostali mają to juŝ zrobione? E.WENZEL-BORKOWSKA tak. Robią owszem ale ograniczają się do tych danych tematycznych, które myśmy kiedyś wypracowali i dziś one są szerokie. Miasta powiatowe np. Bełchatów czy jakieś inne Ida w tym kierunku, aby budować dzisiaj taki system informacji geograficznej, który nie jest taki drogi. My jako jedyni w kraju mamy pełne pokrycie jeśli chodzi o nieruchomości w sposób cyfrowy. J.CZERWIŃSKI gratuluje takiego pomysłu. 6

7 B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Stwierdzam, Ŝe Komisja przyjęła informację. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. Dane przestrzenne w Internecie projekt Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny Województwa Opolskiego. Ad. 4. Informacja z działalności OCRG za II i III kwartał 2010 roku. P.DANCEWICZ z-ca (dyrektora OCRG) omówił przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI mam jedno pytanie chodziło o zestawienie jak długo trwa okres od ogłoszenia konkursu do podpisania umowy? P.DANCEWICZ te dane są bardzo dynamiczne w tej chwili. Z 2008 roku pozostały nam 3 projekty kaŝdego poddziałań ale kaŝdy z tych projektów ma indywidualną zgodę ZWO. Przyczyny leŝały po stronie zupełnie niezaleŝnej od beneficjenta i nie odwaŝylibyśmy się na takie wydłuŝanie terminu, zwłaszcza Ŝe mamy ustanowione bardzo rygorystyczne warunki jeŝeli chodzi o krajową rezerwę wykonania. My w tej chwili pilnujemy i to jest na poziomie takich metod indywidualnego projektu, poniewaŝ poziom kontraktacji, który został nam narzucony dochodzi do 95% alokacji, która została przeznaczona generalnie na wszystkie konkursy. Natomiast z 2009 roku tych projektów jest kilka ale z prostej przyczyny poniewaŝ tuz po wakacjach ZWO podjął decyzje o dodatkowym wsparciu projektów, znalazł pieniądze. Oprócz tego została przyjęta lista po procedurach odwoławczych, poniewaŝ zakończyło się postępowanie przed NSA i mogliśmy zamknąć ostatnich beneficjentów, których mieliśmy sporo w procedurach odwoławczych. W tej chwili jesteśmy na bieŝąco. Mamy juŝ zamknięte wszystkie konkursy poniewaŝ 28 września została przyjęta lista rankingowa z 4 naboru do mikro czyli , tego który został ogłoszony wczesną wiosną. Udało nam się teŝ zgodnie z państwa sugestiami skrócić okres oceny do maks 5-,5,5 miesiąca przy wszystkich projektach, które spłynęły nam do ostatniego konkursu. Na koniec września zostały do podpisania umowy na kwotę blisko 396mln, natomiast jeśli chodzi o wnioski o płatność, które spłynęły do nas i są w obróbce, t jest to kwota ponad 218mln. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mimo iŝ jako z-ca dyrektora nie mam na to przełoŝenia, to bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność agencyjna i tu staramy się bardzo aktywnie działać w tym zakresie. L.DAROWSKI z czym są największe problemy? P.DANCEWICZ dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza i oczekiwania beneficjentów, natomiast my jesteśmy przecieŝ od tego, aby znaleźć jak najbardziej dogodne dla nich rozwiązania, aczkolwiek my nie piszemy za nich projektów. J.CZERWIŃSKI mamy pytanie, które zadałem juŝ wczoraj - Delta. P.DANCEWICZ nie przeprosiłem państwa za nieobecność dyrektora A.Tkocza ale w związku, Ŝe tutaj jest niejako dla nas sytuacja kryzysowa i dyrektor miał dzisiaj spotkanie w sprawie Delty. Staramy się to jakoś rozwiązać, aby ta sprawa nie połoŝyła się cieniem na naszej instytucji, przede wszystkim Ŝe chodzi o spektakularną inwestycje dla województwa opolskiego tj. Jurapark. J.CZERWIŃSKI to dobrze, bo liczymy Ŝe ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona. Tydzień czasu powinien wystarczyć. L.DAROWSKI ile procentowo z tych projektów współfinansowanych wpłynie na rozwój województwa opolskiego? P.DANCEWICZ na pewno podobnie jak ja tak i państwo wiedzą, Ŝe tylko niektóre z tych projektów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju województwa. Przykładowo w sobotę 7

8 uczestniczyłem w otwarciu fabryki narzędzi precyzyjnych i powiem szczerze, Ŝe byłem zaszokowany. Super nowoczesna, kosmiczna technologia, potęŝna gala i obecne grono posłów z Niemiec, jak równieŝ przewodniczący PE. Ta firma otrzymała potęŝne wsparcie z programu dotyczącego innowacyjności i podejrzewam, Ŝe w krótkim czasie będzie liderem w tym sektorze na południu Polski. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację z działalności OCRG za II i III kwartał 2010 roku. Ad. 5. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji B.PTASZYŃSKI podsumował prace Komisji w kadencji Ad. 6. Sprawy róŝne. B.PTASZYŃSKI otrzymaliśmy do zapoznania się kilka pism. Czy są w związku z tymi pismami jakieś pytania? nie było. * * * Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. Zakończenie godz * * * Czas trwania posiedzenia 2 godziny 30 minut Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Protokołował: Radosław Nowosielecki INSPEKTOR BIURO SEJMIKU BERNARD PTASZYŃSKI 8

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków Komisji w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r.

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 i trwały do godziny 13.30. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Br.0012.41.2013 Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 50 w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował:

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował: Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 2013 w dniu 1 października 2010 roku W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu

Bardziej szczegółowo

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych,

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych, PROTOKÓŁ 0012.6.15.2015 z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu w dniu 19 listopada 2015 roku Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta Czas posiedzenia: 15.00-16.30 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/16. Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2015. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2015/16. Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2015. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2015/16 Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2015 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie

Bardziej szczegółowo

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r.

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Protokół nr 21/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Rozpoczęcie: godz: 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 32/2014. posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Protokół nr 32/2014. posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. BRM.0012.14.2.2014 Protokół nr 32/2014 posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad:

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: Protokół Nr 12/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2012r. Wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/05

P r o t o k ó ł Nr XLI/05 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XLI/05 z XLI - szej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 7 października 2005 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Czaja Radny Miasta Sandomierza Zapytał czy stady tour to jest projekt?

Pan Mirosław Czaja Radny Miasta Sandomierza Zapytał czy stady tour to jest projekt? Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Nr 4/4/2007 oraz Komisji Praworządności Nr 5/5/2007 w dniu 9 marca 2007 roku Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców.

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców. BRM.MG.0063-9-15/08 Protokół Nr 15/08 z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Administracji oraz Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

3. Dane kontaktowe proponowanego kandydata na członka Podkomitetu

3. Dane kontaktowe proponowanego kandydata na członka Podkomitetu ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz zgłoszeniowy dla gmin z terenu województwa opolskiego do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (PKM PO KL) 1. Dane

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 36/2009. z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie GODZINA :30 DATA. 29 października 2009 r.

PROTOKÓŁ NR 36/2009. z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie GODZINA :30 DATA. 29 października 2009 r. PROTOKÓŁ NR 36/2009 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA 22 października 2009 r. ORGANIZATOR GODZINA 13.30 15:30 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO Nowy Sącz, 15 maja 2013 r. Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Forum P. Stanisława Sorysa, Członka Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (A1) OPOCZNO (GR.WOJ. ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO) GMINA ALEKSANDRÓW CZĘŚĆ I Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 02 02/2006

PROTOKÓŁ NR 02 02/2006 PROTOKÓŁ NR 02 02/2006 z posiedzenia Komisji Tur ystyki i Pr omocji Miasta Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dniu 13 gr udnia 2006 r. o godz. 13:00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku. Obecni:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku

Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku Dnia 17 czerwca 2014 roku odbyła się XLI sesja Rady Gminy Luzino w sali posiedzeń Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, która

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PSZÓW * * * WSTĘPNE ZGŁOSZENIE PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PSZÓW * * * WSTĘPNE ZGŁOSZENIE PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PSZÓW * * * WSTĘPNE ZGŁOSZENIE PROJEKTU / PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO UJĘCIA W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI Wprowadzenie: Urząd Miasta Pszów przystępuje

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2009 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 19 maja br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Władze Samorządowe Powiatu Sierpeckiego oraz sołtysi z terenu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/09. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXIV/09. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2009r. PROTOKÓŁ NR XXIV/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2009r. W posiedzeniu Komisji j udział brali: 1. Pan Leszek Bak - Przewodniczący Komisji 2. Pan Józef Kowal - Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 15/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu 3 czerwca 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 15/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu 3 czerwca 2009 roku PROTOKÓŁ NR 15/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu 3 czerwca 2009 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz.

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. 15 30 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011 KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011 Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował:

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował: Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 2013 w dniu 6 października 2010 roku W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania,, Dorzecze Bobrzy

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania,, Dorzecze Bobrzy Zagnańsk, dnia 10 listopada 2007r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania,, Dorzecze Bobrzy W dniu 10 listopada 2007 r. o godz. 14.00, w miejscowości Zagnańsk, na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Zasady Słupskiego BudŜetu Partycypacyjnego 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Słupski BudŜet Partycypacyjny to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, Ŝe władze lokalne

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo