PROTOKÓŁ z posiedzenia 53/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 października 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 53/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 października 2010r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 53/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 października 2010r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Obrady prowadził Bernard Ptaszyński Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. 2. System informacji turystycznej w Województwie Opolskim. 3. Dane przestrzenne w Internecie projekt Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego. 4. Informacja z działalności OCRG za II i III kwartał 2010 roku. 5. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji Sprawy róŝne. * * * B.PTASZYŃSKI, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. * * * Ad. 1. Działalność Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. I.HEBDA (dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych) omówił działalność oraz zamierzenia przyszłościowe ZOPK. B.PTASZYŃSKI czy są pytania? nie było. Ad. 2. System informacji turystycznej w Województwie Opolskim. B.OSTROWSKI (kierownik Referatu Turystyki) omówił przedmiotową informację w załączeniu. 1

2 L.DAROWSKI (członek Komisji) ciekawą sprawa sa te organizowane przez Was konkursy w szczególności EDEN dlaczego z Opolszczyzny zgłosił się tylko jeden chętny? Co się stało, co było tego przyczyną? B.OSTROWSKI pomimo wysokiej jakości nagród w tej chwili na stronie województwa opolskiego jest informacja o przedłuŝeniu konkursu na najlepsze zdjęcia szlaku św.jakuba. Po prostu w mojej ocenie społeczeństwo o środowisku ma zbyt małą wiedzę, na razie nie potrzebuje korzystania z tego typu informacji jakimi są właśnie Centra Informacji Turystycznej, strony samorządu województwa, publikacje. Myślę, Ŝe to jest kwestia przyszłości Ŝeby te konkursy cieszyły się większym zainteresowaniem. L.DAROWSKI na ile współpracujecie ze szkołami? B.OSTROWSKI UMWO na promocję średnio przekazuje około 40tys. ulotek i publikacji. W tej chwili około 1/3 do 1/2 trafia do systemu informacji turystycznej w postaci tych punktów informacji turystycznej. Około ¼ to sa wydarzenia targowo wystawiennicze w kraju i zagranicą. Natomiast 1/3 to są wnioski instytucji, szkół, organizacji pozarządowych m.in. jest tu konkurs który organizował ZOPK dla dzieci. Jest to bieŝąca współpraca. L.DAROWSKI cieszy mnie ten projekt szkoleniowy dla przewodników. Ilu w tej chwili jest takich przewodników na Opolszczyźnie? B.OSTROWSKI przez 20 lat nie udało się Ŝadnej organizacji na naszym terenie takiego szkolenia przeprowadzić. W 2009 dzięki wsparciu programu Kapitał Ludzki ruszył pierwszy taki kurs i uprawnienia otrzymało około 15 osób i top była grupa krainy św.anny. to był taki klaster turystyczny, który się zbudował na bazie wcześniejszego projektu Turystyka wspólna sprawa. 8 osób ukończył o kurs przewodnicki na początku 2010 roku i teraz w czerwcu 2010 grupa studentów z UO, który równieŝ pisał ten program ukończyła w programie studiów materiał do tego kursu przewodnickiego. W związku z czym jeŝeli by przyjąć, Ŝe wszystkie te osoby przystąpią do egzaminu, który jest niezwykle trudny i obszerny, no występują tam zagadnienia geografii, historii, przyrody i to jest ponad 270 godzin samych wykładów teoretycznych + jeszcze terenowe. JeŜeli by te wszystkie osoby podeszły do egzaminu to podwoilibyśmy liczbę przewodników, która przez 20 lat istniała w województwie opolskim. Oczywiście są róŝne zapytania z róŝnych stron o te kursy ale organizator musi mieć odpowiednia kadrę, uprawnienia i określony program studiów podyplomowych. JeŜeli pojawią się kolejne środki w kapitale Ludzkim na pewno będą kolejne tego typu projekty. Największy projekt to jest tej grupy i to jest 60 osób. L.DAROWSKI czyli te 60 osób powinno mieć doskonałą wiedzę na temat Opolszczyzny. B.OSTROWSKI tak. J.CZERWIŃSKI ten kurs dla przewodników to bardzo dobra inicjatywa. Nie wiem jaki był skład osobowy grupy która brała udział w tym kursie ale na pewno taki kurs przydałby się w szkolnictwie. Dlatego mam propozycję dla dyrektora do zastanowienia się, czy by takiego program nie napisać i zaproponować. OtóŜ z kaŝdej szkoły 1-2 nauczycieli tylko i wyłącznie jeśli będą chcieli i to jako dodatkowe uprawnienia. Zrobić to w okresie wakacyjnym kiedy nauczyciele mają wolne moce przerobowe i wolny czas, a z drugiej strony zrobić to w postaci intensywnej łącznie z działaniami terenowymi. Powiem szczerze, Ŝe sam bym się na taki kurs zapisał, po to Ŝeby tej młodzieŝy coś więcej pokazać. Druga rzecz długo naciskałem na ta informacje turystyczna i tu mam satysfakcję, bo z tego wynika, Ŝe jednak ona była potrzebna. Miałem co prawda zastrzeŝenia co do lokalizacji w samym mieście Opolu ale jak widzę co robi prezydent Zembaczyński z centrum miasta, które wyprowadza w kierunku kinoplexu i na rynku zostają tylko banki, to moŝe i słusznie zdecydowaliście o tym, Ŝe robicie to bez miasta. Przyznam szczerze, Ŝe poszedłem tam Ŝeby sprawdzić jak to działa i dostałem tam jedna pozycje, której nigdzie indziej nie mogłem dostać. Dlatego mogę powiedzieć, Ŝe ten punkt jest dobrze zaopatrzony. 2

3 Jeszcze jednak propozycja jak się tak popatrzy na ten system informacji turystycznej to część województwa jest jeszcze nie dopieszczona. Nie jest wystarczająco ciekawa z punktu widzenia krajoznawczego. Co moŝna doradzić aby np. w urzędowych gablotach w urzędach, czy w jakimś wolnym pomieszczeniu udostępnić aktualne wydawnictwa promocyjne, Ŝeby kaŝdy kto wchodzi do urzędu natknął się na to, co moŝe tutaj dostać, a potem gdzieś w którymś pokoju Ŝeby moŝna było wydać takie promocyjne materiały bezpłatnie Więc póki nie powstaną punkty informacyjne z prawdziwego zdarzenia w kaŝdy powiecie i gminach, szczególnie atrakcyjnych turystycznie, zapromować te wydawnictwa turystyczne, które są. Wprowadzić i w jednym miejscu zrobić powszechnie dostępnymi. B.OSTROWSKI mamy taki pomysł stojaka regionalnego który wyposaŝymy w pierwszej kolejności w skategoryzowane obiekty hotelowe, a kolejno idąc przez inne obiekty w tym typu uŝyteczności publicznej. Natomiast są tutaj ograniczenia nie tyle konstrukcji, która moŝe być niedroga, co finansowe związane z ilością tych materiałów. Za państwa kadencji powstało kilkanaście wydawnictw z turystyki i powstają kolejne. B.PTASZYŃSKI a moŝe wejść we współprace z hotelami, które działają sieciowo i mają strony internetowe aby promować Opolszczyznę poprzez zakładkę na ich stronach? B.OSTROWSKI na razie staramy się wymusić czy staramy się zaproponować hotelom, obiektom hotelarskim uŝywanie nazw prawnie chronionych, Ŝeby kaŝdy hotel, motel czy pensjonat robił to po kategoryzacji przez UMWO. TakŜe na razie pokonujemy pierwsze bariery z zakresu kategoryzacji obiektów hotelarskich, gdzie w tej kadencji udało nam się skategoryzować 27 z 41 takich obiektów. Myslę ze przyszłe 2 lata pozwolą powiększyć ta liczbę skategoryzowanych obiektów hotelarskich. Natomiast nie ma wśród nich obiektów sieciowych. Współpraca z hotelarzami to tez jakby osobny rozdział i myślę, Ŝe wymaga jakby określonego czasu. Byłem na spotkaniach organizowanych m.in. przez UMWO z zakresu turystyki i tych hotelarzy było bardzo mało, poniewaŝ to są ludzie niezwykle pochłonięci obowiązkami i tego typu inicjatywy co prawda staramy się podejmować, jednakŝe kaŝda próba wydania z nimi wspólnie np. publikatora do którego mieliby się dołoŝyć kończyła się fiaskiem. W związku z tym wszystko musimy robić jakby od siebie a to teŝ wymaga środków. B.PTASZYŃSKI to jest jak marchewka na kiju. Trzeba pokazać hotelarzowi dlaczego ma to wziąć. B.OSTROWSKI na razie pracujemy z tym stojakiem regionalnym ale do tego potrzebujemy jeszcze troszeczkę środków. Mamy w tej chwili paletę materiałów, skategoryzowane informacje turystyczne i kolejnym krokiem w przyszłym roku jeśli budŝet na to pozwoli będzie patrzenie na to szerzej bazując na tych danych z informacji turystycznej, które mam nadzieję Ŝe będą spływały dzięki koordynacji tego systemu. L.DAROWSKI kiedyś pręŝnie działało PTTK. Jak to teraz wygląda? Czy oni nadaj istnieją? B.OSTROWSKI PTTK istnieje i jest w regionie najliczniejszą organizacją pozarządową w obszarze turystyki. Poprzez kilkanaście oddziałów i oddział regionalny skupia wybitnych znawców, nauczycieli, szefów kół turystyczno-krajoznawczych i organizuje kilkadziesiąt imprez regionalnych i ponad 200 imprez w skali kraju, które są w stanie wygenerować dzięki tym oddziałom. Bardzo aktywnie szczególnie niektóre oddziały współpracują z dziećmi i młodzieŝą. W ramach otwartego konkursu ofert który organizujemy w obszarze turystyki oddziały PTTK są beneficjentem około 1/3 środków w zaleŝności od tego jak są organizowane te imprezy i ile ich jest. Te środki konsumują na realizację imprez głównie skierowanych do dzieci i młodzieŝy. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Stwierdzam, Ŝe Komisja przyjęła przedmiotowa informację. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. System informacji turystycznej w Województwie Opolskim. 3

4 Ad. 3. Dane przestrzenne w Internecie projekt Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego. E.WENZEL-BORKOWSKA (kierownik omówiła przedmiotową informację w załączeniu. B.PTASZYŃSKI jak zamierzacie zmusić do przekazywania tych informacji aby były aktualne, czy będzie jakaś decyzja marszałka? E.WENZEL-BORKOWSKA to są załoŝenia organizacyjne, które zostały przewidziane na etapie tworzenia projektu. Dane kartograficzne jeśli nie sa aktualne to nikomu nie sa potrzebne. Najbardziej obawiam się o utrzymanie tych 5 etatów, bo to jest warunkiem wykorzystania tych środków unijnych, aby ich nie zwracać, Ŝeby utrzymać cały projekt, mamy taki obowiązek przez 5 lat. J.CZERWIŃSKI w jaki sposób wymusicie na instytucjach nie podlegających samorządowi województwa, a które będą dostarczycielami baz danych do systemu spełnienie tego obowiązku? W pewnym zakresie to będzie aktualne a w pewnym nie np. Sieć dróg powiatowych. E.WENZEL-BORKOWSKA dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji bo zlikwidowano nam fundusz gospodarki drogowo-geodezyjno-kartograficznej, w zasadzie sa to zadania z administracji rządowej i powinien nam wojewoda dać nam środki na utrzymanie tej bazy. Dzisiaj mamy olbrzymie problemy i jesteśmy po rozmowach z dyrektorem Świetlikiem na ten temat aby były większe środki, bo otrzymywaliśmy 70tys.. to są prace geodezyjne, które trzeba zlecić i wymagają pomiarów w terenie. W tym roku miałam rekordowy budŝet ponad 1,5mln i wszystkie te środki prawie wydałam do końca więc jestem w wielkiej obawie, podobnie jak pan radny, odnośnie tego jaka będzie nasza przyszłość. Mam zapewnienie, Ŝe prawdopodobnie w styczniu jak zostanie zapewniony budŝet państwa to otrzymamy trochę więcej, ale na ile nam to starczy nie wiem. J.CZERWIŃSKI mamy dwa etapy tak naprawdę. Pierwszy etap polega na tym, Ŝe wprowadzamy po raz pierwszy dane do bazy i mi w zasadzie nawet nie chodzi o ten etap, ale o to jak zmusicie te instytucje zewnętrzne, które z punktu widzenia nadzoru prawnego nie podlegają marszałkowi do aktualizacji tych baz na bieŝąco? Czy są na to jakieś przepisy prawne? E.WENZEL-BORKOWSKA jeŝeli chodzi o te rejestry publiczne o których była mowa wcześniej to juŝ jest sprawa załatwiona. Natomiast jeśli chodzi o te bazy referencyjne w słuŝbie geodezyjnej to równieŝ, bo to jesteśmy w stanie sobie zrobić. Najgorzej w zasadzie by było z takimi danymi, które mogą być niezaleŝne. Planujemy, Ŝe niektóre rzeczy musimy przejąć na siebie i to jest te 5 etatów + wojewódzki ośrodek. Myślę, Ŝe przyszłość nam pokaŝe jak to będzie wyglądało. B.PTASZYŃSKI moŝe lepiej pomyśleć o tych którzy nie mają z wami obowiązku współpracować w ten sposób, aby dać im narzędzie a oni będą mogli z tego narzędzia korzystać. E.WENZEL-BORKOWSKA formy prawnej do tego, aby ich zmusić nie ma. B.PTASZYŃSKI czyli zostaje tylko zachęta. Te 5 etatów i bieŝąca aktualizacja jak to ma być? Czyli jak będziecie ściągać aktualizacje od instytucji, które nie mają prawnego obowiązku z Wami współpracować? Sam pomysł jest świetny i tu nie ma o czym dyskutować. E.WENZEL-BORKOWSKA tych warstw, które trzeba będzie wstawić będzie bardzo niewiele J.CZERWIŃSKI ile macie tych warstw w tej chwili? E.WENZEL-BORKOWSKI referencyjnych w tej chwili mamy kilkaset. My nie mamy tutaj w zasadzie informacji komercyjnych bo poszliśmy tym śladem, Ŝe jest to informacja publiczna. J.CZERWIŃSKI a jeśli banki będą się chciały do tego dołoŝyć 4

5 E.WENZEL-BORKOWSKA to nie ma Ŝadnego problemu, bo system jest tak zbudowany, Ŝe jest otwarty. Będzie moŝna go konfigurować, będzie moŝna dokładać warstwy tematyczne, atrybuty itp. Myśmy to budowali myśląc o przyszłości. B.PTASZYŃSKI moja mała uwaga zmierza do tego, Ŝeby w jakby drugim etapie napisać ten projekt w kierunku takim, Ŝeby te instytucje zechciały z wami współpracować, bo banki to jestem święcie przekonany, Ŝe będą chciały pokazywać swoje placówki i bankomaty. E.WENZEL-BORKOWSKA chciałabym państwu pokazać jak będzie wyglądał ten system. J.CZERWIŃSKI nam bardziej chodzi nie o system, a o efekt. E.WENZEL-BORKOWSKA dokonała prezentacji. L.DAROWSKI PAN kilka lat temu zorganizowała konferencję. Pracownik PAN ściągnął mapkę Polski i na tej mapce pokazał na stronie gdzie ta konferencja ma się odbywać. W tym roku został pozwany do sądu za to, ze naruszył prawa autorskie, bo jakaś firma wykupiła prawa autorskie od tego, który tą mapę stworzył i zbadali kto ta mapę wykorzystał, zgłosili do sądu i zaŝądali olbrzymiego odszkodowania. Ledwo ten człowiek się z tego wykaraskał a wielu odszkodowania zapłaciło. Jak ja sobie tutaj wejdę i ściągnę mapkę, to co wtedy? E.WENZEL-BORKOWSKA jeśli chodzi o prawa autorskie to jest to przede wszystkim cały wojewódzki geodezyjno-kartograficzny zasób jest państwowym zasobem i jest objęty prawami autorskimi. Dziś jeŝeli ktoś kupuje od nas te dane i będzie je powielał to muszą zapłacić za te prawa autorskie, bo myśmy na to wydali pieniądze i myśmy to utworzyli. Jak najbardziej prawo to przewiduje. L.DAROWSKI mogę sobie na to patrzeć ale nie mogę ściągnąć? E.WENZEL-BORKOWSKA moŝe pan to sobie analizować te dane i dla swoich potrzeb wydrukować, natomiast nie moŝna tego rozpowszechniać i reprodukować tych danych. Ideą takich systemów nie jest to Ŝeby wziąć sobie wydrukować mapę ewidencji gruntów z działką i załatwić decyzje administracyjną. To nie jest w tym kierunku. To idzie chociaŝby w tym kierunku, aby inwestor sobie sprawdził czy teren, który go interesuje nie leŝy w strefie zalewowej. Dzisiaj nie ma takich informacji publicznych dostępnych poza takimi właśnie systemami. J.CZERWIŃSKI czy będzie centralna serwerownia i gdzie to będzie? E.WENZEL-BORKOWSKA będzie centralna serwerownia, w projekcie zostało wszystko zapisane i zostały wskazane dwie lokalizacje tj. serwer u naszych informatyków lub u nas w Ośrodku geodezji na Placu Wolności, gdzie to tez jest problem bo dla tych 5 nowych ludzi + administrator baz danych musi być zapewniona siedziba. L.DAROWSKI czyli znowu poszerzamy administracje państwową? E.WENZEL-BORKOWSKA my jesteśmy skromnym ośrodkiem przy tym jak to wygląda w innych województwach. To jest jedna z najnowocześniejszych technologii, która jest w województwie. Prowadzą to trzy osoby. MoŜe nie będę mówić na ten temat, w kaŝdym razie ja juŝ napisałam wniosek zgodnie z projektem, bo w projekcie trzeba było podać te lokalizacje, poniewaŝ UE tego wymaga aby zdobyć tytuł prawny do tych nieruchomości. Nie moŝe to być jakiś najem bo chodzi o utrwalanie efektów projektu. To jest tez związane z cała infrastrukturą, sieć, wielkoformatowa linia produkcyjna, bo przecieŝ departamenty będą przychodziły po jakieś specjalne analizy, dedykowane, kontekstowe. To nie jest praca typowo urzędnicza. J.CZERWIŃSKI będziecie inwestować w plotery? 5

6 E.WENZEL-BORKOWSKA to będzie taki wydajny ploter na trzy formaty duŝe, małe i średnie formaty, do tego jest jeszcze skaner poszerzony. Do departamentów teŝ są przewidziane plotery wielkoformatowe ale takie jak drukarki, po to aby mogły dla siebie wydrukować niezbędne materiały. Proszę państwa to jest juŝ w naszej bazie. W tym roku opracowaliśmy bazę dotyczącą danych budynków i dzisiaj tak wyglądają te informacje, a do tego zostaną dołoŝone te dane tematyczne. Jeśli jest np. szpital to będą informacje o tym jakie tam są oddziały itd. i będzie to moŝna rozbudowywać. Teraz zupełnie novum chcemy korzystać z technologii scanningu laserowego lotniczego i naziemnego. Na wszystkie miasta powiatowe zostanie wykonany nalot i wygenerowane zdjęcie cyfrowe wysokorozdzielcze, z których zostanie wygenerowana wysokorozdzielcza ortofotomapa i numeryczny model terenu i jego pokrycia. Myślimy takŝe, Ŝe mamy w województwie piękne zabytki, które warto promować w nowoczesny sposób tj. przedstawić je w formie 3 D m.in. na podstawie tych danych ze scanningu laserowego, które zostaną uzupełnione scanningiem naziemnym. Przewidziany jest m.in. zamek w Mosznej, zabytki Opola, będzie moŝna budować taką ścieŝkę internetowa po Opolu od wzgórza uniwersyteckiego, przez cały rynek itd. J.CZERWIŃSKI wszystkie miejscowości nad rzekami będą dodatkowo? E.WENZEL-BORKOWSKA tak, i będzie tworzony numeryczny model terenu i pokrycia terenu. J.CZERWIŃSKI czy to będzie dokładność co do drzewa? E.WENZEL-BORKOWSKA tak. Posiadanie danych w takiej formie umoŝliwia ich bardzo szerokie wykorzystanie. J.CZERWIŃSKI to jest bardzo ciekawe i weźmy taki przypadek, Ŝe chce załoŝyć winnicę. Czy będę mógł sprawdzić w Internecie spadek terenu, rodzaj gleby i stan przemarzania gruntu, temperatury? E.WENZEL-BORKOWSKA będzie pan miał numeryczny model terenu czyli całe ukształtowanie terenu, roślinność itd. natomiast temperatury to przyznam Ŝe nie przewidujemy, chociaŝ mamy tam prognozę chociaŝ to w ujęciu średniorocznym bo nie mamy szans takiej bazy utrzymać. Od razu mogę powiedzieć, Ŝe nie szliśmy w takie bazy, których nie jesteśmy w stanie utrzymać. B.PTASZYŃSKI na Onecie tez jest codziennie prognoza pogody. J.CZERWIŃSKI ale to jest średnioroczna. E.WENZEL-BORKOWSKA Ŝeby zbudować model przestrzenny to trzeba mieć dane z tego i z tego, a później metodą kartograficzną opracować taką warstwę. J.CZERWIŃSKI i to będzie moŝliwe internetowo? E.WENZEL-BORKOWSKA oczywiście. J.CZERWIŃSKI jak daleko jest województwo opolskie w tym temacie na tle kraju? Czy ktoś jeszcze to robi? E.WENZEL-BORKOWSKA jesteśmy jedyni. J.CZERWIŃSKI tylko? Czy pozostali mają to juŝ zrobione? E.WENZEL-BORKOWSKA tak. Robią owszem ale ograniczają się do tych danych tematycznych, które myśmy kiedyś wypracowali i dziś one są szerokie. Miasta powiatowe np. Bełchatów czy jakieś inne Ida w tym kierunku, aby budować dzisiaj taki system informacji geograficznej, który nie jest taki drogi. My jako jedyni w kraju mamy pełne pokrycie jeśli chodzi o nieruchomości w sposób cyfrowy. J.CZERWIŃSKI gratuluje takiego pomysłu. 6

7 B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Stwierdzam, Ŝe Komisja przyjęła informację. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. Dane przestrzenne w Internecie projekt Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny Województwa Opolskiego. Ad. 4. Informacja z działalności OCRG za II i III kwartał 2010 roku. P.DANCEWICZ z-ca (dyrektora OCRG) omówił przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI mam jedno pytanie chodziło o zestawienie jak długo trwa okres od ogłoszenia konkursu do podpisania umowy? P.DANCEWICZ te dane są bardzo dynamiczne w tej chwili. Z 2008 roku pozostały nam 3 projekty kaŝdego poddziałań ale kaŝdy z tych projektów ma indywidualną zgodę ZWO. Przyczyny leŝały po stronie zupełnie niezaleŝnej od beneficjenta i nie odwaŝylibyśmy się na takie wydłuŝanie terminu, zwłaszcza Ŝe mamy ustanowione bardzo rygorystyczne warunki jeŝeli chodzi o krajową rezerwę wykonania. My w tej chwili pilnujemy i to jest na poziomie takich metod indywidualnego projektu, poniewaŝ poziom kontraktacji, który został nam narzucony dochodzi do 95% alokacji, która została przeznaczona generalnie na wszystkie konkursy. Natomiast z 2009 roku tych projektów jest kilka ale z prostej przyczyny poniewaŝ tuz po wakacjach ZWO podjął decyzje o dodatkowym wsparciu projektów, znalazł pieniądze. Oprócz tego została przyjęta lista po procedurach odwoławczych, poniewaŝ zakończyło się postępowanie przed NSA i mogliśmy zamknąć ostatnich beneficjentów, których mieliśmy sporo w procedurach odwoławczych. W tej chwili jesteśmy na bieŝąco. Mamy juŝ zamknięte wszystkie konkursy poniewaŝ 28 września została przyjęta lista rankingowa z 4 naboru do mikro czyli , tego który został ogłoszony wczesną wiosną. Udało nam się teŝ zgodnie z państwa sugestiami skrócić okres oceny do maks 5-,5,5 miesiąca przy wszystkich projektach, które spłynęły nam do ostatniego konkursu. Na koniec września zostały do podpisania umowy na kwotę blisko 396mln, natomiast jeśli chodzi o wnioski o płatność, które spłynęły do nas i są w obróbce, t jest to kwota ponad 218mln. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mimo iŝ jako z-ca dyrektora nie mam na to przełoŝenia, to bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność agencyjna i tu staramy się bardzo aktywnie działać w tym zakresie. L.DAROWSKI z czym są największe problemy? P.DANCEWICZ dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza i oczekiwania beneficjentów, natomiast my jesteśmy przecieŝ od tego, aby znaleźć jak najbardziej dogodne dla nich rozwiązania, aczkolwiek my nie piszemy za nich projektów. J.CZERWIŃSKI mamy pytanie, które zadałem juŝ wczoraj - Delta. P.DANCEWICZ nie przeprosiłem państwa za nieobecność dyrektora A.Tkocza ale w związku, Ŝe tutaj jest niejako dla nas sytuacja kryzysowa i dyrektor miał dzisiaj spotkanie w sprawie Delty. Staramy się to jakoś rozwiązać, aby ta sprawa nie połoŝyła się cieniem na naszej instytucji, przede wszystkim Ŝe chodzi o spektakularną inwestycje dla województwa opolskiego tj. Jurapark. J.CZERWIŃSKI to dobrze, bo liczymy Ŝe ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona. Tydzień czasu powinien wystarczyć. L.DAROWSKI ile procentowo z tych projektów współfinansowanych wpłynie na rozwój województwa opolskiego? P.DANCEWICZ na pewno podobnie jak ja tak i państwo wiedzą, Ŝe tylko niektóre z tych projektów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju województwa. Przykładowo w sobotę 7

8 uczestniczyłem w otwarciu fabryki narzędzi precyzyjnych i powiem szczerze, Ŝe byłem zaszokowany. Super nowoczesna, kosmiczna technologia, potęŝna gala i obecne grono posłów z Niemiec, jak równieŝ przewodniczący PE. Ta firma otrzymała potęŝne wsparcie z programu dotyczącego innowacyjności i podejrzewam, Ŝe w krótkim czasie będzie liderem w tym sektorze na południu Polski. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację z działalności OCRG za II i III kwartał 2010 roku. Ad. 5. Podsumowanie działalności Komisji w kadencji B.PTASZYŃSKI podsumował prace Komisji w kadencji Ad. 6. Sprawy róŝne. B.PTASZYŃSKI otrzymaliśmy do zapoznania się kilka pism. Czy są w związku z tymi pismami jakieś pytania? nie było. * * * Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. Zakończenie godz * * * Czas trwania posiedzenia 2 godziny 30 minut Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Protokołował: Radosław Nowosielecki INSPEKTOR BIURO SEJMIKU BERNARD PTASZYŃSKI 8

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 10.50 Godz. zamknięcia sesji: 17.15 Dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1 Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r.

Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. Rybnik, dnia 28 lutego 2011 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK PN-EN ISO 9001:2009 Or-0052/00002/11 (2011/030222) Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA ORGANIZACJI PO KL dla początkujących Poradnik dla organizacji pozarządowych Joanna Szymańska Jakub Zgierski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 24 listopada 2011 r. Radni nieobecni na XVIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: BR. 0002.3.2.2013 PROTOKÓŁ NR XXVII/ 2013 z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, sala narad (parter) Numery podjętych

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy XXXVI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy odbyła się w dniu 1 lutego 2010 roku w godzinach od 12,00 do 13,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego PROTOKÓŁ ze spotkania zespołu roboczego ds. monitoringu w ramach zleconego zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ NR 62-1/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 16:00, zakończyła

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (222.) w dniu 11 marca 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja Ministerstwa Gospodarki o warunkach funkcjonowania specjalnych stref

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze spotkania zespołu roboczego

Protokół. ze spotkania zespołu roboczego Protokół ze spotkania zespołu roboczego ds. monitoringu w ramach zleconego zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta

Bardziej szczegółowo

Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej

Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej Numer 14, luty 2009 r. Newsletter Banku PEKAO S.A. o Funduszach Unii Europejskiej W numerze: Fundusze UE w Małopolsce... 3 Nie zmarnujemy ani euro... 3 Małopolska jako pierwsza wypłaciła przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo