PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Obrady prowadził Bernard Ptaszyński Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŝenia woli udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego. 2. Podsumowanie programów operacyjnych na lata , w których wdraŝanie zaangaŝowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (stan na 31 grudnia 2008). 3. Informacja nt. realizacji projektów własnych samorządu województwa opolskiego w 2008 roku (stan na r.). 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2008 rok. (wysłana pocztą sesyjną) 5. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. 6. Sprawy róŝne. - pismo RZGW z Wrocławia * * * B.PTASZYŃSKI, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. * * * Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŝenia woli udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego. G.SZYMAŃSKI (dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki) omówił projekt uchwały w załączeniu. 1

2 B.PTASZYŃSKI czy są pytania odnośnie przedmiotowego projektu uchwały? J.CZERWIŃSKI (członek Komisji) dlaczego dajemy pieniądze Województwu Dolnośląskiemu na budowę drogi? G.SZYMAŃSKI zajmuję się tą sprawą od dłuŝszego czasu i poprzednie Zarządy Województwa Dolnośląskiego deklarowały, Ŝe tą drogę zrobią, ale nie było Ŝadnego efektu. Dopiero po rozmowie Marszałka, Ŝe będzie w jakiejś części partycypował w modernizacji sprawa nabrała tempa. Takie są uzgodnienia, w budŝecie radni przyjęli określone kwoty i teraz jest wymagana zgoda na udzielenie pomocy finansowej. J.PAWLICKI (członek Komisji) czy w naszej historii zdarzyła się taka sytuacja, Ŝe Województwo Dolnośląskie dofinansowywało jakieś nasze drogi? G.SZYMAŃSKI nie. T.KAROL (członek Komisji) paradoks polega na tym, Ŝe to jest 3km odcinek łączący Brzeg- Grodków i Województwo Dolnośląskie nie jest Ŝywotnie zainteresowane tymi 3km. PoniewaŜ jest to w ramach przygotowania do budowy obwodnicy ten odcinek jest bardzo waŝny i to jest nasz interes, aby to jak najszybciej zrobić i ze wzglądu na Grodków, i ze względu na połączenie z Brzegiem i dojazd do autostrady. To my jesteśmy zainteresowani, zaś dolnośląskie musi wyrazić zgodę, aby to robić na ich terenie. J.CZERWIŃSKI to jest pewnego rodzaju proteza, bo budujemy dobra drogę a potem przyjdzie czas na remonty i znowu będziemy musieli dokładać np. kwestia odśnieŝania, która zawsze była kulą u nogi. Z tego co pamiętam granica województw leŝy wzdłuŝ tej drogi. To jest w naszym interesie, ale pytanie czy nie pokusić się o ta niewielką zmianę granic. G.SZYMAŃSKI sadzę, Ŝe to jest dobry wniosek, ale na pewno po modernizacji będziemy czynić starania o przejęcie tego odcinka. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? GŁOSOWANIE JEDNOGLOŚNIE ZA ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŝenia woli udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego. Ad. 2. i Ad. 3. Podsumowanie programów operacyjnych na lata , w których wdraŝanie zaangaŝowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (stan na 31 grudnia 2008). Informacja nt. realizacji projektów własnych samorządu województwa opolskiego w 2008 roku (stan na r.). K.BEDRUNKA (dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych) omówiła przedmiotowe informacje w załączeniu. B.PTASZYŃSKI co do PO KL wspomniała pani, Ŝe trudnością jest pokazanie wg. miejsca realizacji projektu, dlaczego? K.BEDRUNKA sytuacja jest taka, Ŝe bardzo często w projektach dot. Kapitału Ludzkiego jest bardzo duŝo projektów gdzie beneficjent jest z miasta Opola np. Opolskie Centrum Demokracji i oni pokazują, ze szkolą ludzi i we wniosku bardzo często wpisują cały teren województwa opolskiego. Na 2

3 pewno nie jest to rozłoŝone równomiernie, bo moŝemy tylko przypuszczać, Ŝe jest np. 5 osób z powiatu krapkowickiego, 5 z kędzierzyńsko-kozielskiego, 4 z nyskiego, 4 z głubczyckiego. Próba weryfikowania jak to dokładnie jest realizowane jest bardzo trudna, bo trzeba byłoby kaŝdy projekt analizować indywidualnie pod kątem tego z jakiego terenu osoby były szkolone i później próbować przeliczyć te pieniądze na osoby, Ŝeby wyszło, Ŝe ostatecznie do powiatu X trafiło tyle a do Y tyle. Pod tym kątem jest to trudne i dlatego ten obraz jest dla nas zamazany, ale w wielu przypadkach projekty maja miejsce realizacji nie w mieście Opolu tylko poza nim. Zrobienie takiej analizy jest bardzo trudne, chociaŝ chcieliśmy się tego podjąć, aby to pokazać i spróbować podzielić te pieniądze na powiaty. Niestety z samej treści wniosku tego nie wyciągniemy. J.CZERWIŃSKI informacja nt. projektów własnych. Państwo przedstawiacie swoje sukcesy jeśli chodzi o lata 2007 i 2008 jeśli chodzi o nabory. W 2008 roku pierwotnie miało być 12 naborów a zmniejszono do 8. Z tego co pamiętam to niektóre projekty kluczowe powypadały, poniewaŝ w tej tabelce nie ma tych, które pierwotnie miały być realizowane w Będę miał pytanie szczegółowe odnośnie projektu prudnickiego czy to wynika z winy beneficjenta czy teŝ Urzędu Marszałkowskiego. Obserwujemy te liczby i one się zmniejszają, na samym końcu jest sprawdzian refundacja. Mamy taką informację, ale szkoda Ŝe nie jest w formie tabelarycznej wypłacono w 2008 roku 26,9mln, z tego 23mln w formie zaliczek na projekty, które nie zostały zakończone. Czyli faktycznie wypłacono około 4mln mając na uwadze projekty zakończone. Proszę aby się pani do tego stosunkowała w szczególności w aspekcie tego działania lub poddziałania, które rozpoczęto jeszcze w marcu tamtego roku i obchodzimy juŝ pierwsza rocznicę, a tam było mnóstwo wniosków 256, a umów podpisanych jest z tego co widzę 19, ale najbardziej ciekawe jest ile kasy wypłacono. Ilu mikroprzedsiębiorców dostało pieniądze po roku czasu? Proszę o szczegółową informację. K.BEDRUNKA jeśli chodzi o RPO to faktycznie zmniejszyliśmy ilość naborów i ta ilość naborów wynikała z dwóch faktów, Ŝe niektóre rozporządzenia nie weszły w Ŝycie w zakresie pomocy publicznej, lub tez wynikało to z tego, Ŝe wiedzieliśmy iŝ w tych projektach sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko nie zostaną przygotowane. Jeśli chodzi o projekty kluczowe to w przypadku Prudnika gmina poprosiła nas o przesunięcie terminu złoŝenia wniosku. Ten wniosek został złoŝony w zeszłym tygodniu. Wnioski w przypadku projektów indywidualnych składa się wtedy kiedy ma się dokumentacje techniczną i załatwione sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko. To się przeciągało w czasie w przypadku projektów indywidualnych. Prudnikowi udało się w tym roku zakończyć sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko i dlatego wniosek został złoŝony w tym roku. Między innymi miasto Opole ma zagospodarowanie Odry i równieŝ wniosek miało złoŝyć w zeszłym roku, ale im takŝe przesunęliśmy termin na ich prośbę, tylko i wyłącznie ze względu na to, Ŝe kończą sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko. Wypadł projekt Uniwersytetu opolskiego w zakresie jednego kompleksowego projektu kluczowego, który dotyczył przebudowy biotechnologii, chemii i prawa. Zrezygnowano z tego projektu tylko i wyłącznie z tego powodu, Ŝe kurs euro w ubiegłym roku bardzo drastycznie spadł. Natomiast ZWO bardzo szybko ogłosił konkurs w tym miesiącu, na projekt Uniwersytetu troszeczkę w innym kształcie. Będzie podpisana umowo na chemię, biotechnologia będzie prawdopodobnie w kwietniu ale czekamy na jeszcze jedno odwołanie, natomiast prawo zostało zrobione ze środków budŝetu państwa. Uniwersytet równieŝ zrezygnował z projektu Centrum Biznesowego w Dąbrowie Niemodlińskiej. Jeśli chodzi o refundacje jako Województwo Opolskie wg. danych na dzień r. jesteśmy na 1 miejscu jeśli chodzi o wartość dofinansowania projektów w zakresie podpisanych umów w stosunku do alokacji, i mamy tą wartość na poziomie 11,38%. Za nami wartość 8,43% jest małopolskie, 6% podlaskie. Dla porównania mazowieckie, lubuskie nie przekracza nawet 1%. Jeśli chodzi o płatności to Województwo Opolskie równieŝ jest na 1 miejscu, ale to miejsce pokazuje, Ŝe mamy procent płatności w wysokości 1,19%, na drugim miejscu jest małopolskie z 0,8%. J.CZERWIŃSKI to są przecieŝ promile. 1,19% wykorzystania i pierwsze miejsce, ale na jaką datę? K.BEDRUNKA r. J.CZERWIŃSKI a na r.? 3

4 K.BEDRUNKA 1,41% jeśli dobrze pamiętam. To jest przeliczane w euro więc proszę pamiętać, ze pomiędzy a wzrósł kurs euro i nasz procent w stosunku do całej alokacji nie wzrasta tylko spada, dlatego Ŝe przelicza się złotówki na euro. J.CZERWIŃSKI czyli jaki jest procent wykorzystania na r.? K.BEDRUNKA musimy pamiętać o tym, Ŝe mamy program w euro. W związku z tym jeśli pokaŝe w złotówkach na dany moment to będzie to inaczej wyglądało jeśli przeliczę na euro. J.CZERWIŃSKI a propo mikroprzedsiębiorców ilu dostało kasę? K.BEDRUNKA faktycznie jest bardzo mało podpisanych umów. OCRG planuje, ze w najbliŝszym czasie tj. do końca marca, poniewaŝ jest bardzo wysoki kurs euro, zostanie podpisanych co najmniej 40 umów. To są szacunki które zweryfikujemy wg. stanu na 31 marca. W tym roku poszła tylko jedna płatność, zaś w ubiegłym roku poszło kilka. Jeśli chce pan znać dokładną kwotę to muszę poprosić kierownika, aby to pokazał. J.CZERWIŃSKI na pewno będę chciał tą informacje na sesję. B.PTASZYŃSKI przy tej okazji chciałbym zapytać o poddziałanie i bo jest zakończone. Na bazie bo były kontrowersje z przesuwaniem projektów, proszę o takie zestawienie, listę rankingową, jak to było ocenione i kto tak naprawdę przeszedł. K.BEDRUNKA sytuacja wygląda tak, Ŝe Zarząd przyjął listę do działania jednocześnie taki był wniosek jednego z panów radnych. Zarząd przyjął 91 projektów, nie dokonał Ŝadnych zmian na liście czyli według punktacji tak jak zostały projekty ocenione. Na liście rezerwowej jest 11 projektów i została kwota na rezerwę 1,5mln. Zarząd zwiększył alokacje o 16,3mln. Projektów na liście czyli tych, które mają więcej niŝ 50% punktów jest zostało złoŝonych. B.PTASZYŃSKI ile było w drugim etapie? K.BEDRUNKA ocenę merytoryczna I i II stopnia przeszły tylko 2 projekty. B.PTASZYŃSKI jeśli Komisja jest zainteresowana informacją nt. poddziałania to proszę o taką dla kaŝdego członka Komisji. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? GŁOSOWANIE ZA 4 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 ***WNIOSEK*** Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przygotowanie członkom Komisji na sesję Sejmiku w dniu r listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO na lata , takŝe listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach. K.BEDRUNKA mam juŝ informację o procencie wykorzystania środków i wynosi on 1,72% na koniec roku. J.CZERWIŃSKI to jest w euro czy w złotówkach. K.BEDRUNKA w złotówkach, ale jeśli Ŝyczy pan sobie w euro to na sesję to przeliczymy. J.CZERWIŃSKI taki procent to tragedia, to jest procent w ramach RPO płatności, które zostały dane beneficjentom do z puli ogólnej. Dlaczego w marcu 2009 ten procent się zmniejszył? 4

5 Rozumiem, Ŝe to powinno rosnąć na pewno w euro. Proszę mi to wytłumaczyć, dlaczego jest wyŝszy procent wg. stanu na niŝ w marcu 2009? Ja wy to przeliczacie? K.BEDRUNKA liczymy to w ten sposób, Ŝe pieniądze, które wypłaciliśmy do beneficjenta i złoŝyliśmy na nie wnioski o płatność do Urzędu Wojewódzkiego, to juŝ liczymy, Ŝe to są nasze płatności. Natomiast te dane, które podałam to dane, które widzi tylko i wyłącznie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czyli to są wnioski zaakceptowane przez Urząd Wojewódzki przekazane do Ministerstwa. Kolejne wnioski leŝą i czekają w Urzędzie Wojewódzkim. J.CZERWIŃSKI to jest jakieś niespójne, bo procentowo w marcu 2009 jest mniej niŝ w grudniu 2008, a to powinno rosnąć skoro wypłaciliście dodatkowe pieniądze beneficjentom. Jeśli metodyka pozwala, aby w marcu 2009 było o 0,54% mniej niŝ w grudniu, to jaka to jest metodyka liczenia? Nie wyobraŝam sobie tego, Ŝe ta kwota moŝe się zmniejszać. B.PTASZYŃSKI rozumiem, Ŝe jest jakby inna metodyka liczenia w UMWO i UW, i to co zostało podane czyli 1,19 zostało zaakceptowane przez Ministerstwo. Mój wniosek jest taki, aby UMWO usystematyzował metodykę liczenia, aby nie było niepotrzebnych dyskusji. Generalnie rzecz biorąc jeśli jest to tylko tego typu problem to według mnie problemu nie ma. K.BEDRUNKA chciałam Państwu pokazać ten obraz i jak to wygląda faktycznie jeśli chodzi o cały kraj. Nigdy nie będziemy mieli tego obrazu w odniesieniu do tych wniosków, które juŝ w województwach są złoŝone ale jeszcze nie zaakceptowane przez urzędy wojewódzkie czy Ministerstwo. Przepraszam, ale mogłam się posługiwać tylko i wyłącznie tymi danymi, które my mamy jako UMWO, ale wówczas nie mogłabym się odnieść do innych województw. Nigdy nie będzie tak, Ŝe coś będzie jednocześnie zaakceptowane w UMWO i UW. J.CZERWIŃSKI teraz rozumiem dlaczego to jest niespójne, bo to jest kompletnie rozjechane. T.KAROL te zadania, które zostały zrealizowane to się nie zmieni na grudzień i na marzec, dlatego Ŝe to były inwestycje drogowe. Na którejś sesji o tym mówiliśmy, Ŝe ze względu na to, iŝ nie było aktualnej oceny oddziaływania na środowisko ale mieliśmy dokumentację, to bez względu na to czy będzie refundacja czy nie to ZWO zdecydował o budowie tych dróg. Inwestycje zostały zakończone na koniec 2008 roku i do tej pory, proszę popatrzeć jaka jest pogoda, w tej chwili te inwestycje nie są kontynuowane. Co do wielkości będzie niewielka zmiana, a później okazało się, Ŝe zostało to jednak przyjęte ryzykując, Ŝe budowa będzie wyłącznie ze środków własnych. RóŜnice procentowe wynikają ze sposobu liczenia przez nas i przez Ministerstwo. J.CZERWIŃSKI kwestia mikroprzedsiębiorców czy K.Bedrunka moŝe podać jakie oni kwoty otrzymali do ? Chodzi mi o to działanie czyli te nabory, które były jeszcze w lutym zeszłego roku. To nam pokaŝe jacy tak naprawdę jesteśmy sprawni czyli ilu przedsiębiorców dostało pieniądze i jaki to jest procent. K.BEDRUNKA w sobotę na posiedzeniu ZWO alokacja była 5,9mln euro i wówczas zostało przyjętych 50 projektów, gdzie 50-ty nie dostawał pełnej alokacji o która wnioskował. ZWO zwiększył alokację o 1,5mln euro i weszło dodatkowo 85 projektów. J.CZERWIŃSKI czyli dodatkowo 85 czy do tych 50-iu? K.BEDRUNKA dodatkowo, czyli razem 135 projektów. W związku ze zwiększeniem kursu euro sporo projektów mogło wejść dodatkowo. J.CZERWIŃSKI była taka informacja, która jest istotna, Ŝe państwo nie dostaliście środków z centrali. A później jest informacja, Ŝe na postulowane 24mln pierwsza transza została przyznana 17 lutego. Zgodnie z przekazana informację z MRR otrzymanie dalszych środków z dotacji rozwojowej w 2009 roku będzie moŝliwe po wykorzystaniu środków nie wygasających. Czy to jest prawda? Ja to rozumiem tak, Ŝe póki niewygasły nie zostaną skonsumowane, a będzie to gdzieś w czerwcu 2009, to my Ŝadnych środków z dotacji rozwojowej nie dostaniemy. 5

6 K.BEDRUNKA mamy ponad 24mln środków nie wygasających i dostaniemy kolejna transzę, natomiast środki nie wygasające są dzielone na konkretne zadania i paragrafy a z tego MRR się wycofało. W związku z tym my środki nie wygasające moŝemy wydatkować na bieŝące sprawy, które przychodzą. Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców to jeśli w OCRG wnioski będą zaakceptowane to od razu będziemy przekazywać środki. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. Podsumowanie programów operacyjnych na lata , w których wdraŝanie zaangaŝowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (stan na 31 grudnia 2008). ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. realizacji projektów własnych samorządu województwa opolskiego w 2008 roku (stan na r.). Ad. 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2008 rok. T.CYGAN (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy) omówiła przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI to jest podział bezrobotnych w ramach ogólnej puli. Czy Państwo dysponują danymi ile jest bezrobotnych z wyŝszym wykształceniem dla puli z wyŝszym wykształceniem udział bezrobocia w danej grupie. Chodzi mi o ty czy my nie kształcimy osób z wyŝszym wykształceniem, które są w ogóle nie potrzebne na rynku pracy, bo np. kształcą się 3 czy 5 lat po to aby wydłuŝyć sobie okres młodości ale to nic im nie daje. T.CYGAN takie dane są moŝliwe do pozyskania, ale generalnie trudno jest o tym mówić bo np. szkoły nie dopasowują kształcenia do wymagań rynku pracy. Mamy przykładowo duŝo marketingowców, którzy nie mają zatrudnienia. J.CZERWIŃSKI chodzi mi o procent z wyŝszym wykształceniem w ogóle w społeczeństwie i procent bezrobotnych z wyŝszym wykształceniem, to by nam powiedziało jak to mniej więcej wygląda. T.CYGAN kontynuowała omawianie informacji. B.PTASZYŃSKI czy są pytania? J.CZERWIŃSKI taka mała uwaga, rozumiem, Ŝe na sesji będą te dane dociągnięte do marca T.CYGAN tak. J.CZERWIŃSKI mamy co prawda informacje z opolskiego ale kryzys jest przecieŝ w całej Polsce. Czy na sesji moŝemy otrzymać taka informacje za pierwsze 2 miesiące 2009 w odniesieniu do sytuacji innych województw w Polsce, abyśmy zobaczyli jak ten kryzys się objawia na Opolszczyźnie na tle całego kraju. T.CYGAN pod jakim kątem te dane wielkości stopy bezrobocia. J.CZERWIŃSKI podstawowe wskaźniki stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych jak rosła czyli dynamika przyrostu. Gdzieś przeczytałem, ze w grudniu przodowaliśmy w bezrobociu. T.CYGAN to się zgadza, bo w listopadzie i w grudniu rzeczywiście przodowaliśmy jeśli chodzi o przyrost bezrobocia, ale juŝ w styczniu byliśmy na 3 miejscu. Jeśli zaś chodzi o dynamikę spadku w całym 2008 to byliśmy na 6 miejscu w kraju. 6

7 A.KOKOT (członek Komisji) czyli my na sesji potwierdzimy albo nie potwierdzimy to co zagraniczne media podają, Ŝe kryzys w Polsce ma najłagodniejszy przebieg w całej UE. Tak się mówi ale dane pokaŝą jak jest rzeczywiście, choć wydaje mi się Ŝe kryzys w województwie opolskim nie dotyka nas tak jak pozostałe województwa. B.PTASZYŃSKI czy są pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2008 rok. Ad. 5. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. G.SZYMAŃSKI omówił przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI jeśli Państwo wiedzieliście we wrześniu 2007 roku to trzeba było wtedy wystąpić do Jaspera, a faktycznie występujecie o studium wykonalności we wrześniu 2008 roku. To jeszcze nie wszystko, bo Jaspers chce mieć uzupełnienia to Crowley uzupełnia. Pierwsze wystąpienie było o ile dobrze pamiętam w październiku 2008 roku a mamy juŝ marzec 2009 roku. Ja mam w takim razie prośbę do G.Szymańskiego o przedstawienie pełnej dokumentacji tego co się działo na styku Crowley, a właściwie samorząd województwa a inicjatywa Jaspers. Było kilka etapów i bez przerwy są uwagi ekspertów, no ktoś poniesie odpowiedzialność za tak długie rozciągniecie tego w czasie i dobrze by było, aby to nie był samorząd województwa. Proszę o zrobienie tego zestawu o co tak naprawdę chodziło. Zgłosiłem wniosek o udostępnienie studium wykonalności pierwotnego i odpowiedź otrzymałem taką, ze to nie jest dokument samorządu województwa, nie został zaakceptowany przez Zarząd. Pytanie więc jest takie na czym tak naprawdę operuje inicjatywa Jaspers? Wygląda zatem na to, Ŝe odpowiedzialność ponosi Crowley. Co tak naprawdę przedstawiono? My odpowiadamy za realizację RPO a to jest jeden z kluczowych projektów. G.SZYMAŃSKI Ministerstwo sobie zaŝyczyło, Ŝe Komisja Europejska moŝe uruchomić środki po ustaleniu decyzji na podstawie opinii Jaspersa. Nasza kwota dofinansowania środkami unijnymi miała być rzędu 10-20%. W skrócie Ŝyczą sobie, aby Jaspers odniósł się do naszego studium wykonalności. J.CZERWIŃSKI chciałbym zatem zgłosić wniosek formalny, aby Zarząd przedstawił nam harmonogram wymiany dokumentacji z Jaspersem dotyczącej przygotowania decyzji Jaspersa, Wymianę korespondencji między Crowleyem działającym z upowaŝnienia Zarządu Województwa a Jaspersem takŝe. Czyli kiedy zostało wykonane studium wykonalności, kiedy były podejmowane konkretne kroki i oczywiście z załącznikami. Rozumiem, Ŝe zbliŝamy się do ostatecznego sformułowania studium wykonalności więc nie powinno być problemu. B.PTASZYŃSKI będzie jeszcze wniosek J.Pawlickiego o wycofanie się Zarządu Województwa z projektu budowy lotniska. Najpierw głosujemy wniosek J.Czerwińskiego kto jest za wnioskiem? GŁOSOWANIE JEDNOGŁOSNIE ZA ***WNIOSEK*** Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przygotowanie członkom Komisji na sesję Sejmiku w dniu r. kalendarium korespondencji Zarządu Województwa wraz z załącznikami, dotyczące opracowania studium wykonalności przez firmę Crowley i uzgodnień z inicjatywą Jaspers. B.PTASZYŃSKI kto jest za wnioskiem J.Pawlickiego o wycofanie się z projektu budowy lotniska? 7

8 GŁOSOWANIE ZA 1 PRZECIW 3 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 B.PTASZYŃSKI wniosek nie przeszedł. Czy ktoś ma jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. Ad. 6. Sprawy róŝne. B.PTASZYŃSKI mieliśmy zająć się korespondencją z RZGW Wrocław, ale na wniosek J.Pawlickiego przesuwamy ten punkt na posiedzenie absolutoryjne. PrzekaŜemy Państwu materiały, aby moŝna było się z tym spokojnie zapoznać. Następne posiedzenie będzie o godz. 13:00. Ponadto chciałbym prosić, aby Biuro Sejmiku przygotowało nam listy obecności członków naszej Komisji na naszych posiedzeniach za 2008 i 2009 rok, bo nie pierwszy raz dochodzi do sytuacji, Ŝe musimy szukać członków aby było kworum. Teraz po zwiększeniu liczby członków Komisji do 9 osób mamy coraz trudniej, a to nam paraliŝuje pracę. Jedyną osobę, która będę bronił to A.Kasiura, bo nawet kiedy nie był członkiem Komisji to na nasze zaproszenie zawsze się pojawiał. Szczerze mówiąc to nie pamiętam kiedy się nie pojawił. Kiedy będziemy to mieć to na pewno omówię tą sprawę z Przewodniczącym Sejmiku bo tak nie powinno być. J.CZERWIŃSKI to jest odpowiedzialność klubów za osoby, które delegują do Komisji. Szczerze mówiąc uwaŝam, Ŝe członkowie Zarządu nie powinni brać udziału w posiedzeniach jako członkowie Komisji, przykładowo członkowie Rządu RP nie są członkami komisji sejmowych. B.PTASZYŃSKI wcześniej nie było problemu ale po tym zwiększeniu składu mamy paranoję. A.KOKOT proponuję, aby członków Komisji zobowiązać do poinformowania, Ŝe będzie albo nie będzie brał udziału w posiedzeniu. B.PTASZYŃSKI jeśli mam być szczery to czujemy się pokrzywdzeni, Ŝe nas olewają, i nie powinno tak być. Czy są jeszcze pytania? nie było. * * * Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. * * * Zakończenie godz Czas trwania posiedzenia 2 godziny Protokołował: Radosław Nowosielecki STARSZY SPECJALISTA BIURO SEJMIKU 8

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r.

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Protokół nr 21/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Rozpoczęcie: godz: 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków Komisji w załączeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 28 stycznia SEMINARIUM INFORMACYJNE: AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 28 stycznia odbędzie się seminarium informacyjne:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Plusy i minusy unijnej pomocy

Plusy i minusy unijnej pomocy Plusy i minusy unijnej pomocy Tegoroczne nabory wniosków potwierdzają, Ŝe pomimo kryzysu gospodarczego polscy przedsiębiorcy wciąŝ podejmują nowe inwestycje i prowadzą badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Bardziej szczegółowo

Protokół 13/09 Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 13/09 z dnia 21 października 2009 r.

Protokół 13/09 Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 13/09 z dnia 21 października 2009 r. Protokół 13/09 Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 13/09 z dnia 21 października 2009 r. Rozpoczęcie godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r.

Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Protokół nr 31/XXXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 26 sierpnia 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r.

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 13.00.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 02 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 I. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

PROTOKÓŁ z I posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego PROTOKÓŁ z I posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Kraków, 9 maja 2013 r., godz. 13:00-15:00, Międzynarodowe Centrum Kultury Liczba członków: 82 (w tym jeden bez prawa głosu) Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r.

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz, odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz, pod przewodnictwem Danuty Świerk - przewodniczącej Rady. Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 20/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Sobota, 2-7 lutego SEMINARIA INFORMACYJNE: EURO NA ZDROWIE W nadchodzącym tygodniu odbędą się seminaria informacyjne

Bardziej szczegółowo

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W związku z ogłoszonym w dniu 01.12.2010 r. naborem projektów do działania IV.1 PO RPW bardzo proszę o interpretację poniżej opisanej sytuacji: Zgodnie z dokumentem Procedura naboru projektów do Listy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Katarzyna Kubicka Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 17.02.2011 r. System wypłacania zaliczek beneficjentom 1.Pierwsza transza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Jak złoŝyć wniosek w Programie Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków

Jak złoŝyć wniosek w Programie Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Jak złoŝyć wniosek w Programie Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wraz z ogłoszeniem pierwszego konkursu w ramach nowej edycji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 23/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 26 października 2009 roku

P R O T O K Ó Ł NR 23/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 26 października 2009 roku 1 P R O T O K Ó Ł NR 23/2009 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 26 października 2009 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych.

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Or-BRP.0012-2.5.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 47/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 47/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 47/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 października 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i

Bardziej szczegółowo

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Połaniec, dnia 30.09.2015 r. Projekt Protokołu Nr XIII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 września 2015 roku. Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbyły się w sali narad

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/07. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00 i trwało do godz. 9.00.

Protokół Nr 10/07. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00 i trwało do godz. 9.00. Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu Rady Gminy w Niebylcu odbytego w dniu 1 sierpnia 2007 roku w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu. W posiedzeniu komisji udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 37/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 września 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 37/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 września 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 37/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 września 2009r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok

Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Protokół Nr 6/4/2015 Komisja Polityki Mieszkaniowej 11 marca 2015 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Koniec roku w organizacji obowiązki!

Koniec roku w organizacji obowiązki! Koniec roku w organizacji obowiązki! Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których

Bardziej szczegółowo

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r.

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 13:30 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/13 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/13 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/13 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011 KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 20 października 2011 Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 1/10. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2010 r. BR.0052-5-1/ 10 Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia 2010 r. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2011r.

Protokół Nr V/2011 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2011r. Protokół Nr V/2011 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2011r. Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 14.00. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo