PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Obrady prowadził Bernard Ptaszyński Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŝenia woli udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego. 2. Podsumowanie programów operacyjnych na lata , w których wdraŝanie zaangaŝowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (stan na 31 grudnia 2008). 3. Informacja nt. realizacji projektów własnych samorządu województwa opolskiego w 2008 roku (stan na r.). 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2008 rok. (wysłana pocztą sesyjną) 5. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. 6. Sprawy róŝne. - pismo RZGW z Wrocławia * * * B.PTASZYŃSKI, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. * * * Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŝenia woli udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego. G.SZYMAŃSKI (dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki) omówił projekt uchwały w załączeniu. 1

2 B.PTASZYŃSKI czy są pytania odnośnie przedmiotowego projektu uchwały? J.CZERWIŃSKI (członek Komisji) dlaczego dajemy pieniądze Województwu Dolnośląskiemu na budowę drogi? G.SZYMAŃSKI zajmuję się tą sprawą od dłuŝszego czasu i poprzednie Zarządy Województwa Dolnośląskiego deklarowały, Ŝe tą drogę zrobią, ale nie było Ŝadnego efektu. Dopiero po rozmowie Marszałka, Ŝe będzie w jakiejś części partycypował w modernizacji sprawa nabrała tempa. Takie są uzgodnienia, w budŝecie radni przyjęli określone kwoty i teraz jest wymagana zgoda na udzielenie pomocy finansowej. J.PAWLICKI (członek Komisji) czy w naszej historii zdarzyła się taka sytuacja, Ŝe Województwo Dolnośląskie dofinansowywało jakieś nasze drogi? G.SZYMAŃSKI nie. T.KAROL (członek Komisji) paradoks polega na tym, Ŝe to jest 3km odcinek łączący Brzeg- Grodków i Województwo Dolnośląskie nie jest Ŝywotnie zainteresowane tymi 3km. PoniewaŜ jest to w ramach przygotowania do budowy obwodnicy ten odcinek jest bardzo waŝny i to jest nasz interes, aby to jak najszybciej zrobić i ze wzglądu na Grodków, i ze względu na połączenie z Brzegiem i dojazd do autostrady. To my jesteśmy zainteresowani, zaś dolnośląskie musi wyrazić zgodę, aby to robić na ich terenie. J.CZERWIŃSKI to jest pewnego rodzaju proteza, bo budujemy dobra drogę a potem przyjdzie czas na remonty i znowu będziemy musieli dokładać np. kwestia odśnieŝania, która zawsze była kulą u nogi. Z tego co pamiętam granica województw leŝy wzdłuŝ tej drogi. To jest w naszym interesie, ale pytanie czy nie pokusić się o ta niewielką zmianę granic. G.SZYMAŃSKI sadzę, Ŝe to jest dobry wniosek, ale na pewno po modernizacji będziemy czynić starania o przejęcie tego odcinka. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? GŁOSOWANIE JEDNOGLOŚNIE ZA ***WNIOSEK*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŝenia woli udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego. Ad. 2. i Ad. 3. Podsumowanie programów operacyjnych na lata , w których wdraŝanie zaangaŝowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (stan na 31 grudnia 2008). Informacja nt. realizacji projektów własnych samorządu województwa opolskiego w 2008 roku (stan na r.). K.BEDRUNKA (dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych) omówiła przedmiotowe informacje w załączeniu. B.PTASZYŃSKI co do PO KL wspomniała pani, Ŝe trudnością jest pokazanie wg. miejsca realizacji projektu, dlaczego? K.BEDRUNKA sytuacja jest taka, Ŝe bardzo często w projektach dot. Kapitału Ludzkiego jest bardzo duŝo projektów gdzie beneficjent jest z miasta Opola np. Opolskie Centrum Demokracji i oni pokazują, ze szkolą ludzi i we wniosku bardzo często wpisują cały teren województwa opolskiego. Na 2

3 pewno nie jest to rozłoŝone równomiernie, bo moŝemy tylko przypuszczać, Ŝe jest np. 5 osób z powiatu krapkowickiego, 5 z kędzierzyńsko-kozielskiego, 4 z nyskiego, 4 z głubczyckiego. Próba weryfikowania jak to dokładnie jest realizowane jest bardzo trudna, bo trzeba byłoby kaŝdy projekt analizować indywidualnie pod kątem tego z jakiego terenu osoby były szkolone i później próbować przeliczyć te pieniądze na osoby, Ŝeby wyszło, Ŝe ostatecznie do powiatu X trafiło tyle a do Y tyle. Pod tym kątem jest to trudne i dlatego ten obraz jest dla nas zamazany, ale w wielu przypadkach projekty maja miejsce realizacji nie w mieście Opolu tylko poza nim. Zrobienie takiej analizy jest bardzo trudne, chociaŝ chcieliśmy się tego podjąć, aby to pokazać i spróbować podzielić te pieniądze na powiaty. Niestety z samej treści wniosku tego nie wyciągniemy. J.CZERWIŃSKI informacja nt. projektów własnych. Państwo przedstawiacie swoje sukcesy jeśli chodzi o lata 2007 i 2008 jeśli chodzi o nabory. W 2008 roku pierwotnie miało być 12 naborów a zmniejszono do 8. Z tego co pamiętam to niektóre projekty kluczowe powypadały, poniewaŝ w tej tabelce nie ma tych, które pierwotnie miały być realizowane w Będę miał pytanie szczegółowe odnośnie projektu prudnickiego czy to wynika z winy beneficjenta czy teŝ Urzędu Marszałkowskiego. Obserwujemy te liczby i one się zmniejszają, na samym końcu jest sprawdzian refundacja. Mamy taką informację, ale szkoda Ŝe nie jest w formie tabelarycznej wypłacono w 2008 roku 26,9mln, z tego 23mln w formie zaliczek na projekty, które nie zostały zakończone. Czyli faktycznie wypłacono około 4mln mając na uwadze projekty zakończone. Proszę aby się pani do tego stosunkowała w szczególności w aspekcie tego działania lub poddziałania, które rozpoczęto jeszcze w marcu tamtego roku i obchodzimy juŝ pierwsza rocznicę, a tam było mnóstwo wniosków 256, a umów podpisanych jest z tego co widzę 19, ale najbardziej ciekawe jest ile kasy wypłacono. Ilu mikroprzedsiębiorców dostało pieniądze po roku czasu? Proszę o szczegółową informację. K.BEDRUNKA jeśli chodzi o RPO to faktycznie zmniejszyliśmy ilość naborów i ta ilość naborów wynikała z dwóch faktów, Ŝe niektóre rozporządzenia nie weszły w Ŝycie w zakresie pomocy publicznej, lub tez wynikało to z tego, Ŝe wiedzieliśmy iŝ w tych projektach sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko nie zostaną przygotowane. Jeśli chodzi o projekty kluczowe to w przypadku Prudnika gmina poprosiła nas o przesunięcie terminu złoŝenia wniosku. Ten wniosek został złoŝony w zeszłym tygodniu. Wnioski w przypadku projektów indywidualnych składa się wtedy kiedy ma się dokumentacje techniczną i załatwione sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko. To się przeciągało w czasie w przypadku projektów indywidualnych. Prudnikowi udało się w tym roku zakończyć sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko i dlatego wniosek został złoŝony w tym roku. Między innymi miasto Opole ma zagospodarowanie Odry i równieŝ wniosek miało złoŝyć w zeszłym roku, ale im takŝe przesunęliśmy termin na ich prośbę, tylko i wyłącznie ze względu na to, Ŝe kończą sprawy związane z oceną oddziaływania na środowisko. Wypadł projekt Uniwersytetu opolskiego w zakresie jednego kompleksowego projektu kluczowego, który dotyczył przebudowy biotechnologii, chemii i prawa. Zrezygnowano z tego projektu tylko i wyłącznie z tego powodu, Ŝe kurs euro w ubiegłym roku bardzo drastycznie spadł. Natomiast ZWO bardzo szybko ogłosił konkurs w tym miesiącu, na projekt Uniwersytetu troszeczkę w innym kształcie. Będzie podpisana umowo na chemię, biotechnologia będzie prawdopodobnie w kwietniu ale czekamy na jeszcze jedno odwołanie, natomiast prawo zostało zrobione ze środków budŝetu państwa. Uniwersytet równieŝ zrezygnował z projektu Centrum Biznesowego w Dąbrowie Niemodlińskiej. Jeśli chodzi o refundacje jako Województwo Opolskie wg. danych na dzień r. jesteśmy na 1 miejscu jeśli chodzi o wartość dofinansowania projektów w zakresie podpisanych umów w stosunku do alokacji, i mamy tą wartość na poziomie 11,38%. Za nami wartość 8,43% jest małopolskie, 6% podlaskie. Dla porównania mazowieckie, lubuskie nie przekracza nawet 1%. Jeśli chodzi o płatności to Województwo Opolskie równieŝ jest na 1 miejscu, ale to miejsce pokazuje, Ŝe mamy procent płatności w wysokości 1,19%, na drugim miejscu jest małopolskie z 0,8%. J.CZERWIŃSKI to są przecieŝ promile. 1,19% wykorzystania i pierwsze miejsce, ale na jaką datę? K.BEDRUNKA r. J.CZERWIŃSKI a na r.? 3

4 K.BEDRUNKA 1,41% jeśli dobrze pamiętam. To jest przeliczane w euro więc proszę pamiętać, ze pomiędzy a wzrósł kurs euro i nasz procent w stosunku do całej alokacji nie wzrasta tylko spada, dlatego Ŝe przelicza się złotówki na euro. J.CZERWIŃSKI czyli jaki jest procent wykorzystania na r.? K.BEDRUNKA musimy pamiętać o tym, Ŝe mamy program w euro. W związku z tym jeśli pokaŝe w złotówkach na dany moment to będzie to inaczej wyglądało jeśli przeliczę na euro. J.CZERWIŃSKI a propo mikroprzedsiębiorców ilu dostało kasę? K.BEDRUNKA faktycznie jest bardzo mało podpisanych umów. OCRG planuje, ze w najbliŝszym czasie tj. do końca marca, poniewaŝ jest bardzo wysoki kurs euro, zostanie podpisanych co najmniej 40 umów. To są szacunki które zweryfikujemy wg. stanu na 31 marca. W tym roku poszła tylko jedna płatność, zaś w ubiegłym roku poszło kilka. Jeśli chce pan znać dokładną kwotę to muszę poprosić kierownika, aby to pokazał. J.CZERWIŃSKI na pewno będę chciał tą informacje na sesję. B.PTASZYŃSKI przy tej okazji chciałbym zapytać o poddziałanie i bo jest zakończone. Na bazie bo były kontrowersje z przesuwaniem projektów, proszę o takie zestawienie, listę rankingową, jak to było ocenione i kto tak naprawdę przeszedł. K.BEDRUNKA sytuacja wygląda tak, Ŝe Zarząd przyjął listę do działania jednocześnie taki był wniosek jednego z panów radnych. Zarząd przyjął 91 projektów, nie dokonał Ŝadnych zmian na liście czyli według punktacji tak jak zostały projekty ocenione. Na liście rezerwowej jest 11 projektów i została kwota na rezerwę 1,5mln. Zarząd zwiększył alokacje o 16,3mln. Projektów na liście czyli tych, które mają więcej niŝ 50% punktów jest zostało złoŝonych. B.PTASZYŃSKI ile było w drugim etapie? K.BEDRUNKA ocenę merytoryczna I i II stopnia przeszły tylko 2 projekty. B.PTASZYŃSKI jeśli Komisja jest zainteresowana informacją nt. poddziałania to proszę o taką dla kaŝdego członka Komisji. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? GŁOSOWANIE ZA 4 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 ***WNIOSEK*** Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przygotowanie członkom Komisji na sesję Sejmiku w dniu r listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO na lata , takŝe listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach. K.BEDRUNKA mam juŝ informację o procencie wykorzystania środków i wynosi on 1,72% na koniec roku. J.CZERWIŃSKI to jest w euro czy w złotówkach. K.BEDRUNKA w złotówkach, ale jeśli Ŝyczy pan sobie w euro to na sesję to przeliczymy. J.CZERWIŃSKI taki procent to tragedia, to jest procent w ramach RPO płatności, które zostały dane beneficjentom do z puli ogólnej. Dlaczego w marcu 2009 ten procent się zmniejszył? 4

5 Rozumiem, Ŝe to powinno rosnąć na pewno w euro. Proszę mi to wytłumaczyć, dlaczego jest wyŝszy procent wg. stanu na niŝ w marcu 2009? Ja wy to przeliczacie? K.BEDRUNKA liczymy to w ten sposób, Ŝe pieniądze, które wypłaciliśmy do beneficjenta i złoŝyliśmy na nie wnioski o płatność do Urzędu Wojewódzkiego, to juŝ liczymy, Ŝe to są nasze płatności. Natomiast te dane, które podałam to dane, które widzi tylko i wyłącznie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czyli to są wnioski zaakceptowane przez Urząd Wojewódzki przekazane do Ministerstwa. Kolejne wnioski leŝą i czekają w Urzędzie Wojewódzkim. J.CZERWIŃSKI to jest jakieś niespójne, bo procentowo w marcu 2009 jest mniej niŝ w grudniu 2008, a to powinno rosnąć skoro wypłaciliście dodatkowe pieniądze beneficjentom. Jeśli metodyka pozwala, aby w marcu 2009 było o 0,54% mniej niŝ w grudniu, to jaka to jest metodyka liczenia? Nie wyobraŝam sobie tego, Ŝe ta kwota moŝe się zmniejszać. B.PTASZYŃSKI rozumiem, Ŝe jest jakby inna metodyka liczenia w UMWO i UW, i to co zostało podane czyli 1,19 zostało zaakceptowane przez Ministerstwo. Mój wniosek jest taki, aby UMWO usystematyzował metodykę liczenia, aby nie było niepotrzebnych dyskusji. Generalnie rzecz biorąc jeśli jest to tylko tego typu problem to według mnie problemu nie ma. K.BEDRUNKA chciałam Państwu pokazać ten obraz i jak to wygląda faktycznie jeśli chodzi o cały kraj. Nigdy nie będziemy mieli tego obrazu w odniesieniu do tych wniosków, które juŝ w województwach są złoŝone ale jeszcze nie zaakceptowane przez urzędy wojewódzkie czy Ministerstwo. Przepraszam, ale mogłam się posługiwać tylko i wyłącznie tymi danymi, które my mamy jako UMWO, ale wówczas nie mogłabym się odnieść do innych województw. Nigdy nie będzie tak, Ŝe coś będzie jednocześnie zaakceptowane w UMWO i UW. J.CZERWIŃSKI teraz rozumiem dlaczego to jest niespójne, bo to jest kompletnie rozjechane. T.KAROL te zadania, które zostały zrealizowane to się nie zmieni na grudzień i na marzec, dlatego Ŝe to były inwestycje drogowe. Na którejś sesji o tym mówiliśmy, Ŝe ze względu na to, iŝ nie było aktualnej oceny oddziaływania na środowisko ale mieliśmy dokumentację, to bez względu na to czy będzie refundacja czy nie to ZWO zdecydował o budowie tych dróg. Inwestycje zostały zakończone na koniec 2008 roku i do tej pory, proszę popatrzeć jaka jest pogoda, w tej chwili te inwestycje nie są kontynuowane. Co do wielkości będzie niewielka zmiana, a później okazało się, Ŝe zostało to jednak przyjęte ryzykując, Ŝe budowa będzie wyłącznie ze środków własnych. RóŜnice procentowe wynikają ze sposobu liczenia przez nas i przez Ministerstwo. J.CZERWIŃSKI kwestia mikroprzedsiębiorców czy K.Bedrunka moŝe podać jakie oni kwoty otrzymali do ? Chodzi mi o to działanie czyli te nabory, które były jeszcze w lutym zeszłego roku. To nam pokaŝe jacy tak naprawdę jesteśmy sprawni czyli ilu przedsiębiorców dostało pieniądze i jaki to jest procent. K.BEDRUNKA w sobotę na posiedzeniu ZWO alokacja była 5,9mln euro i wówczas zostało przyjętych 50 projektów, gdzie 50-ty nie dostawał pełnej alokacji o która wnioskował. ZWO zwiększył alokację o 1,5mln euro i weszło dodatkowo 85 projektów. J.CZERWIŃSKI czyli dodatkowo 85 czy do tych 50-iu? K.BEDRUNKA dodatkowo, czyli razem 135 projektów. W związku ze zwiększeniem kursu euro sporo projektów mogło wejść dodatkowo. J.CZERWIŃSKI była taka informacja, która jest istotna, Ŝe państwo nie dostaliście środków z centrali. A później jest informacja, Ŝe na postulowane 24mln pierwsza transza została przyznana 17 lutego. Zgodnie z przekazana informację z MRR otrzymanie dalszych środków z dotacji rozwojowej w 2009 roku będzie moŝliwe po wykorzystaniu środków nie wygasających. Czy to jest prawda? Ja to rozumiem tak, Ŝe póki niewygasły nie zostaną skonsumowane, a będzie to gdzieś w czerwcu 2009, to my Ŝadnych środków z dotacji rozwojowej nie dostaniemy. 5

6 K.BEDRUNKA mamy ponad 24mln środków nie wygasających i dostaniemy kolejna transzę, natomiast środki nie wygasające są dzielone na konkretne zadania i paragrafy a z tego MRR się wycofało. W związku z tym my środki nie wygasające moŝemy wydatkować na bieŝące sprawy, które przychodzą. Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców to jeśli w OCRG wnioski będą zaakceptowane to od razu będziemy przekazywać środki. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. Podsumowanie programów operacyjnych na lata , w których wdraŝanie zaangaŝowany jest Samorząd Województwa Opolskiego (stan na 31 grudnia 2008). ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. realizacji projektów własnych samorządu województwa opolskiego w 2008 roku (stan na r.). Ad. 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2008 rok. T.CYGAN (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy) omówiła przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI to jest podział bezrobotnych w ramach ogólnej puli. Czy Państwo dysponują danymi ile jest bezrobotnych z wyŝszym wykształceniem dla puli z wyŝszym wykształceniem udział bezrobocia w danej grupie. Chodzi mi o ty czy my nie kształcimy osób z wyŝszym wykształceniem, które są w ogóle nie potrzebne na rynku pracy, bo np. kształcą się 3 czy 5 lat po to aby wydłuŝyć sobie okres młodości ale to nic im nie daje. T.CYGAN takie dane są moŝliwe do pozyskania, ale generalnie trudno jest o tym mówić bo np. szkoły nie dopasowują kształcenia do wymagań rynku pracy. Mamy przykładowo duŝo marketingowców, którzy nie mają zatrudnienia. J.CZERWIŃSKI chodzi mi o procent z wyŝszym wykształceniem w ogóle w społeczeństwie i procent bezrobotnych z wyŝszym wykształceniem, to by nam powiedziało jak to mniej więcej wygląda. T.CYGAN kontynuowała omawianie informacji. B.PTASZYŃSKI czy są pytania? J.CZERWIŃSKI taka mała uwaga, rozumiem, Ŝe na sesji będą te dane dociągnięte do marca T.CYGAN tak. J.CZERWIŃSKI mamy co prawda informacje z opolskiego ale kryzys jest przecieŝ w całej Polsce. Czy na sesji moŝemy otrzymać taka informacje za pierwsze 2 miesiące 2009 w odniesieniu do sytuacji innych województw w Polsce, abyśmy zobaczyli jak ten kryzys się objawia na Opolszczyźnie na tle całego kraju. T.CYGAN pod jakim kątem te dane wielkości stopy bezrobocia. J.CZERWIŃSKI podstawowe wskaźniki stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych jak rosła czyli dynamika przyrostu. Gdzieś przeczytałem, ze w grudniu przodowaliśmy w bezrobociu. T.CYGAN to się zgadza, bo w listopadzie i w grudniu rzeczywiście przodowaliśmy jeśli chodzi o przyrost bezrobocia, ale juŝ w styczniu byliśmy na 3 miejscu. Jeśli zaś chodzi o dynamikę spadku w całym 2008 to byliśmy na 6 miejscu w kraju. 6

7 A.KOKOT (członek Komisji) czyli my na sesji potwierdzimy albo nie potwierdzimy to co zagraniczne media podają, Ŝe kryzys w Polsce ma najłagodniejszy przebieg w całej UE. Tak się mówi ale dane pokaŝą jak jest rzeczywiście, choć wydaje mi się Ŝe kryzys w województwie opolskim nie dotyka nas tak jak pozostałe województwa. B.PTASZYŃSKI czy są pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego za 2008 rok. Ad. 5. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. G.SZYMAŃSKI omówił przedmiotową informację w załączeniu. J.CZERWIŃSKI jeśli Państwo wiedzieliście we wrześniu 2007 roku to trzeba było wtedy wystąpić do Jaspera, a faktycznie występujecie o studium wykonalności we wrześniu 2008 roku. To jeszcze nie wszystko, bo Jaspers chce mieć uzupełnienia to Crowley uzupełnia. Pierwsze wystąpienie było o ile dobrze pamiętam w październiku 2008 roku a mamy juŝ marzec 2009 roku. Ja mam w takim razie prośbę do G.Szymańskiego o przedstawienie pełnej dokumentacji tego co się działo na styku Crowley, a właściwie samorząd województwa a inicjatywa Jaspers. Było kilka etapów i bez przerwy są uwagi ekspertów, no ktoś poniesie odpowiedzialność za tak długie rozciągniecie tego w czasie i dobrze by było, aby to nie był samorząd województwa. Proszę o zrobienie tego zestawu o co tak naprawdę chodziło. Zgłosiłem wniosek o udostępnienie studium wykonalności pierwotnego i odpowiedź otrzymałem taką, ze to nie jest dokument samorządu województwa, nie został zaakceptowany przez Zarząd. Pytanie więc jest takie na czym tak naprawdę operuje inicjatywa Jaspers? Wygląda zatem na to, Ŝe odpowiedzialność ponosi Crowley. Co tak naprawdę przedstawiono? My odpowiadamy za realizację RPO a to jest jeden z kluczowych projektów. G.SZYMAŃSKI Ministerstwo sobie zaŝyczyło, Ŝe Komisja Europejska moŝe uruchomić środki po ustaleniu decyzji na podstawie opinii Jaspersa. Nasza kwota dofinansowania środkami unijnymi miała być rzędu 10-20%. W skrócie Ŝyczą sobie, aby Jaspers odniósł się do naszego studium wykonalności. J.CZERWIŃSKI chciałbym zatem zgłosić wniosek formalny, aby Zarząd przedstawił nam harmonogram wymiany dokumentacji z Jaspersem dotyczącej przygotowania decyzji Jaspersa, Wymianę korespondencji między Crowleyem działającym z upowaŝnienia Zarządu Województwa a Jaspersem takŝe. Czyli kiedy zostało wykonane studium wykonalności, kiedy były podejmowane konkretne kroki i oczywiście z załącznikami. Rozumiem, Ŝe zbliŝamy się do ostatecznego sformułowania studium wykonalności więc nie powinno być problemu. B.PTASZYŃSKI będzie jeszcze wniosek J.Pawlickiego o wycofanie się Zarządu Województwa z projektu budowy lotniska. Najpierw głosujemy wniosek J.Czerwińskiego kto jest za wnioskiem? GŁOSOWANIE JEDNOGŁOSNIE ZA ***WNIOSEK*** Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przygotowanie członkom Komisji na sesję Sejmiku w dniu r. kalendarium korespondencji Zarządu Województwa wraz z załącznikami, dotyczące opracowania studium wykonalności przez firmę Crowley i uzgodnień z inicjatywą Jaspers. B.PTASZYŃSKI kto jest za wnioskiem J.Pawlickiego o wycofanie się z projektu budowy lotniska? 7

8 GŁOSOWANIE ZA 1 PRZECIW 3 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 B.PTASZYŃSKI wniosek nie przeszedł. Czy ktoś ma jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. Ad. 6. Sprawy róŝne. B.PTASZYŃSKI mieliśmy zająć się korespondencją z RZGW Wrocław, ale na wniosek J.Pawlickiego przesuwamy ten punkt na posiedzenie absolutoryjne. PrzekaŜemy Państwu materiały, aby moŝna było się z tym spokojnie zapoznać. Następne posiedzenie będzie o godz. 13:00. Ponadto chciałbym prosić, aby Biuro Sejmiku przygotowało nam listy obecności członków naszej Komisji na naszych posiedzeniach za 2008 i 2009 rok, bo nie pierwszy raz dochodzi do sytuacji, Ŝe musimy szukać członków aby było kworum. Teraz po zwiększeniu liczby członków Komisji do 9 osób mamy coraz trudniej, a to nam paraliŝuje pracę. Jedyną osobę, która będę bronił to A.Kasiura, bo nawet kiedy nie był członkiem Komisji to na nasze zaproszenie zawsze się pojawiał. Szczerze mówiąc to nie pamiętam kiedy się nie pojawił. Kiedy będziemy to mieć to na pewno omówię tą sprawę z Przewodniczącym Sejmiku bo tak nie powinno być. J.CZERWIŃSKI to jest odpowiedzialność klubów za osoby, które delegują do Komisji. Szczerze mówiąc uwaŝam, Ŝe członkowie Zarządu nie powinni brać udziału w posiedzeniach jako członkowie Komisji, przykładowo członkowie Rządu RP nie są członkami komisji sejmowych. B.PTASZYŃSKI wcześniej nie było problemu ale po tym zwiększeniu składu mamy paranoję. A.KOKOT proponuję, aby członków Komisji zobowiązać do poinformowania, Ŝe będzie albo nie będzie brał udziału w posiedzeniu. B.PTASZYŃSKI jeśli mam być szczery to czujemy się pokrzywdzeni, Ŝe nas olewają, i nie powinno tak być. Czy są jeszcze pytania? nie było. * * * Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. * * * Zakończenie godz Czas trwania posiedzenia 2 godziny Protokołował: Radosław Nowosielecki STARSZY SPECJALISTA BIURO SEJMIKU 8

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r.

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Br.0012.41.2013 Protokół Nr 16/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 6 czerwca 2013 roku Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w godzinach 15 00-15 50 w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r.

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Protokół nr 21/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Rozpoczęcie: godz: 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków Komisji w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 13.00 Obecni: Sebastian Burdzy- Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/05

P r o t o k ó ł Nr XLI/05 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XLI/05 z XLI - szej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 7 października 2005 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 i trwały do godziny 13.30. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia 28-04-2017r w Białym Dunajcu Protokół w sprawie ponownej wniosków w ramach naboru 3/2016 przez Radę Podhalańskiej Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Protokół nr 11-10/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR3/III/

P R O T O K Ó Ł NR3/III/ P R O T O K Ó Ł NR3/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 14 września 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r.

Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r. Protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 7 lipca 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 15:11 W posiedzeniu udział wzięli 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 36/2009. z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie GODZINA :30 DATA. 29 października 2009 r.

PROTOKÓŁ NR 36/2009. z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie GODZINA :30 DATA. 29 października 2009 r. PROTOKÓŁ NR 36/2009 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA 22 października 2009 r. ORGANIZATOR GODZINA 13.30 15:30 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 99 26 stycznia-2 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Środa, 28 stycznia SEMINARIUM INFORMACYJNE: AUTOSTRADA NOWYCH MOśLIWOŚCI 28 stycznia odbędzie się seminarium informacyjne:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE

PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE ORO-OO41/45/2010 PROTOKÓŁ NR XLVI/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 41/2013. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r.

PROTOKÓŁ nr 41/2013. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r. PROTOKÓŁ nr 41/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji według załączonej listy obecności. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół 13/09 Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 13/09 z dnia 21 października 2009 r.

Protokół 13/09 Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 13/09 z dnia 21 października 2009 r. Protokół 13/09 Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 13/09 z dnia 21 października 2009 r. Rozpoczęcie godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 22/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 września 2012 r.

PROTOKÓŁ 22/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 września 2012 r. PROTOKÓŁ 22/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 września 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Stan na 15.09.2010 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/520/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/520/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVII/520/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Posiedzenie z dnia r. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ Posiedzenie z dnia r. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ Posiedzenie z dnia 14.11.2016 r. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Opiniowanie projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku

Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku Dnia 17 czerwca 2014 roku odbyła się XLI sesja Rady Gminy Luzino w sali posiedzeń Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, która

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców.

BRM.MG /08. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wędkarskim Rybaczówka przy ulicy Powstańców. BRM.MG.0063-9-15/08 Protokół Nr 15/08 z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Obywatelskich, Administracji oraz Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. w dniu

Bardziej szczegółowo

Plusy i minusy unijnej pomocy

Plusy i minusy unijnej pomocy Plusy i minusy unijnej pomocy Tegoroczne nabory wniosków potwierdzają, Ŝe pomimo kryzysu gospodarczego polscy przedsiębiorcy wciąŝ podejmują nowe inwestycje i prowadzą badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Projekty realizowane przez GDDKiA w ramach PO Infrastruktura i Środowisko współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu r.

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu r. Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu 23.03.2012r. Obecni: Lista obecności w załączeniu (Zał. nr 1) Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 02.12.2009r. Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 02.12.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo