w Tarnowie. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Tarnowie. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny."

Transkrypt

1 1 Szkolny system oceniania Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Tarnowie na podstawie Statutu Gimnazjum oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma więc na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 4. Dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. I. Podział roku szkolnego. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. II. Skala i formy oceniania bieżącego i śródokresowego. 1. Skala ocen * Celujący 6 * Bardzo dobry 5 * Dobry 4 * Dostateczny 3 * Dopuszczający 2 * Niedostateczny 1 Oceny cząstkowe mogą być ze wskaźnikiem + Dopuszcza się stosowanie zapisu np. / tzn. nie przygotowanie do lekcji /. Ilość np. w semestrze ustala nauczyciel przedmiotu.

2 2 2. Ocenianiu bieżącemu podlegają: a/ Wypowiedzi ustne: Odpowiedzi z bieżącego materiału Referaty b/ Prace pisemne: testy, sprawdziany - obejmują większą partię materiału kończącą jakiś dział - zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Trzecia końcowa naganna ocena z zachowania w cyklu nauczania uniemożliwia promocję do klasy następnej bądź ukończenia gimnazjum. III. Kryteria ocen szkolnych. a/ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: * Posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. * Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. * Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim / regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. b/ Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: * Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. * Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. c/ Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: * Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania. * Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. d/ Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : * Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postęp w dalszym uczeniu się tego przedmiotu. * Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. e/ Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: * W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. * Rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

3 3 f/ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: * Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określo - nych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. * Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim / elementarnym / stopniu trudności. 2. Ilość sprawdzianów z danego przedmiotu w semestrze 2 do 4. a/ kartkówka / dyktando/ - obejmująca 3 tematy lekcyjne - nie wymaga zapowiedzi - ilość tygodniowo nie może przekraczać 3 b/ 1 sprawdzian dziennie c/ praca na lekcji aktywność d/ przygotowanie do zajęć lekcyjnych e/ praca domowa uczniów * dłuższe formy wypracowań jak rozprawka, referat zadawane są z tygodniowym wyprzedzeniem f/ zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy g/ wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków h/ udział w konkursach, zawodach, turniejach itp. i/ prace zaliczeniowe / okresowe, roczne / j/ wytwory pracy wykonywane pomoce rysunki projekty krzyżówki praktyczne wykorzystanie wiedzy k/ umiejętności komunikacyjne praca w zespole 3. Ponadto ocenianiu podlegają: a/ badanie wyników nauczania przeprowadzone przez dyrektora b/ ocena zewnętrzna sporządzona przez nadzór pedagogiczny 4. Dokumentem odzwierciedlającym zaangażowanie i postęp uczniów jest dziennik lekcyjny, gdzie wpisywane są oceny cząstkowe, śródroczne i końcowe. Kolorem zielonym wpisywane są adnotacje / oceny, tematy/ z realizacji ścieżek edukacyjnych; czerwonym sprawdziany i testy.

4 4 5. Proponuje się stosowanie następujących skrótów w dzienniku: O odpowiedź ustna S - sprawdzian pisemny T test K kartkówka A aktywność Z zadanie domowe ZS- zeszyt C ćwiczenia R referaty IV. Sposoby i formy informowania rodziców o bieżących osiągnięciach ucznia. 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów / poprzez zapis do zeszytu przedmiotowego na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym o : a/ wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, wymagających z realizowanego przez siebie programu nauczania b/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów c/ warunkach i trybie poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów / o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 3. Ocenione prace pisemne będą przechowywane w szkole do 31 sierpnia br. szkolnego Na prośbę ucznia, rodzica lub jego prawnego opiekuna nauczyciel udostępnia na terenie szkoły prace do wglądu. 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów / nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 5. Wychowawcy klasy zobowiązani są 4 razy w roku szkolnym zorganizować zebranie z rodzicami. 6. Dyrektor szkoły zapewnia konsultację dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

5 5 V. Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych / śródrocznych, rocznych i końcoworocznych. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia wg obowiązującej skali, z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 i 4 z działu V. 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opra cowanym dla niego. 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym są opisane. 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej / semestralnej / oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej. 6. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał w obowiązkowych zaję ciach edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami /. 8. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 9. W przypadku, kiedzy uczeń jest nieklasyfikowany z jednych lub więcej obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę. 10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowią zkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy / z wyjątkiem klasy programowo najwyższej /.

6 6 11. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 13. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. 14. Uczeń kończy gimnazjum: a/ jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej b/ przystąpił do egzaminu 15. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami /. 16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący, a z zachowania wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 18. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 19. Ustalana przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 20. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna. 21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 22. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumen tacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 23. O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu nauczyciel uczący informuje uczniów na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 24. Do obliczania średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie przedmioty wynikające z planu nauczania

7 7 25. Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych 26. Ulgowe traktowanie ucznia z powodów zdrowotnych może mieć miejsce tylko w przypadku dostarczenia przez rodziców odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. 27. Uczniowie dyslektyczni są zobowiązani uczęszczać systematycznie na zajęcia do specjalistów lub wykonywać ćwiczenia wyznaczone przez polonistę, w przeciwnym wypadku nie będą korzystać z ulg im przysługujących. VI. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców / prawnych opiekunów / Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: realizuje indywidualny program lub tok nauki. 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego. 5. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów nie wymienionych w pkt. 4 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 6. O przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego zwraca się na piśmie do dyrektora szkoły zainteresowany uczeń lub jego rodzic / opiekun prawny / nie później niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony ustnie z uczniem i jego rodzicami / praw nymi opiekunami / przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia obowiązkowe. 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego obowiązującego zajęcia edukacyj - nego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. 9. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice / prawni opiekunowie / dziecka. 10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: a/ imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,

8 8 b/ termin egzaminu klasyfikacyjnego c/ zadania / ćwiczenia / egzaminacyjne d/ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego przedmiotu Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego przedmiotu. VII. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 1. Podanie pisemne o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice / opiekuni prawni / do dyrektor szkoły do 3 dni przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a/ dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator c/ nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma obowiązek podać uczniowi na piśmie wymagania egzaminacyjne do końca roku szkolnego / przedłożyć kopię do dyrektora szkoły/. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 7. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna.

9 9 VIII. Skala i formy oceniania z zachowania. 1. Ocenianie zachowania uczniów odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na, które składa się: a/ ocenianie bieżące b/ klasyfikacja śródroczna c/ klasyfikacja roczna d/ klasyfikacja końcowa 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a/ respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych b/ kulturę osobistą ucznia. 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg następującej skali: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne W przypadku uczniów z upośledzeniem umiarkowanym ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną opisową. 4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: - ocenę z zajęć edukacyjną 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania 6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: - samoocenę ucznia - opinię klasy - uwagi nauczycieli i katechetów - własne spostrzeżenia 7. O przewidywanej ocenie z zachowania informuje ucznia wychowawca klasy na 3 dni przed przewidywanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

10 10 IX. Kryteria ocen ze sprawowania Oceny z zachowania. Zachowanie: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne W Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Tarnowie przyjęto punktowy system oceniania zachowania. Uczeń powinien: wywiązywać się z obowiązków w zakresie przyjętych zadań szkolnych, szanować ludzką pracę, troszczyć się o mienie publiczne i osobiste, mieć życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Aktywność społeczna ucznia powinna przejawiać się w a) udziale w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, dbałości o ład i porządek b) dbaniu o środowisko naturalne c) pomaganie kolegom w nauce d) braniu udziału w pozaszkolnych zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach e) reprezentowaniu szkoły w środowisku f) szanowaniu kultury, tradycji i wyznania w kraju zamieszkania i pochodzenia g) szanowaniu świąt i symboli narodowych kraju zamieszkania i pochodzenia Uczeń otrzymuje na początku semestru kredyt zaufania w wysokości 200 punktów na semestr, co odpowiada ocenie dobrej ze sprawowania. Uczeń ma możliwość podwyższenia, utrzymania lub zmiany oceny na lepszą lub gorszą, otrzymując punkty dodatnie lub ujemne. Wobec tego uczniowi daje się możliwość świadomego kształtowania swojego charakteru, jednak ma on prawo do popełniania drobnych błędów.

11 11 Suma uzyskanych punktów przeliczana jest na oceny ze sprawowania według następującej skali: 350 i więcej punktów zachowanie wzorowe punktów zachowanie bardzo dobre punktów zachowanie dobre punktów zachowanie poprawne punktów zachowanie nieodpowiednie 0-99 punktów zachowanie naganne 1. Punktowy system oceniania wspomaga wychowawcę w sprawiedliwej ocenie zachowania ucznia. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do brania pod uwagę poniższych zasad oceniania uczniów przy ustalaniu ocen z zachowania. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie. 2.Nauczyciel posiada prawo do oceny zachowania ucznia określoną ilością punktów zgodnie z regulaminem, wraz z pisemnym uzasadnieniem, datą i podpisem w zeszycie uwag. Osoby upoważnione do wpisywania punktów uwzględnione są w tabeli kategorii zachowań. 3.Oceny ze sprawowania ustala wychowawca klasy według opracowanego kryterium. Informacja o przewidywanych ocenach przekazywana jest uczniom na 3 dni przed posiedzeniem Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 5.Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien Wysłuchać samooceny ucznia, któremu wystawia ocenę Wziąć pod uwagę opinię o uczniu od nauczycieli uczących oraz pracowników szkoły Uwzględnić ocenę zespołu klasowego 6. Na kryterium punktowe nakłada się następujące ograniczenia: Uczeń ma prawo do oceny wzorowej ze sprawowania pod warunkiem, że nie uzyskał więcej niż 50 punktów ujemnych, a bardzo dobrej nie więcej niż 50 punktów ujemnych. W takim wypadku uczeń otrzymuje ocenę o stopień niższą od tej, na którą wskazuje punktacja

12 12 Za zachowanie bardzo dobre w pierwszym semestrze uczeń dostaje dodatkowo 10 punktów, które doliczane są do oceny końcoworocznej, za zachowanie wzorowe w pierwszym semestrze uczeń dostaje dodatkowo 20 punktów, które doliczane są do oceny końcoworocznej. Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze otrzymali zachowanie naganne lub nieodpowiednie nie otrzymują puli 200 punktów na kolejny semestr, tylko obniżoną pulę punktów o połowę, czyli 100 punktów. 7.Wychowawca i nauczyciel wspomagający dostaje dodatkowo pulę 20 punktów na semestr na nagrodzenie działalności i osiągnięć nie ujętych w poniższym wykazie. Samorząd klasowy ma do dyspozycji do 10 punktów dodatnich i do 10 punktów ujemnych, które może przyznawać podczas ocenia zachowania w klasie na koniec semestru i na koniec roku szkolnego. Nauczyciele uczący mogą na koniec semestru podczas wpisywania propozycji oceny z zachowania mogą przyznać uczniowi od -5 do +5 punktów za pracę podczas zajęć i zachowanie. 8. Ocena wychowawcy jest ostateczna 9. Na ostatniej godzinie wychowawczej miesiąca wychowawca podsumowuje zachowanie w klasie przedkładając łączną liczbę uzyskanych punktów- dodatnich i ujemnych. 10.W sytuacji, kiedy zachowanie ucznia doprowadza do ujemnego konta punktowego, uczeń nie może korzystać z dodatkowych imprez klasowych i szkolnych ( np. dyskotek, rajdów, wycieczek) do uznania wychowawcy. 11.Reakcje i zachowania ucznia w społeczności szkolnej ocenia się, co semestr w siedmiu kategoriach opisowych, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. Każdemu zachowaniu w danej kategorii przyznawane są punkty zarówno dodatnie jak i ujemne. Kategorie opisowe dotyczą: frekwencji, taktu i kultury osobistej, dbałości o wygląd zewnętrzny, dbałości o własny rozwój, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, postawę wobec nałogów, uzależnień oraz subkultur 12. Wskazane jest, aby nauczyciele i pracownicy szkoły pozostawiali wychowawcy klasy decyzję, co do ilości przyznawanych punktów (opisując jedynie zdarzenie)

13 13 FREKWENCJA Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów A Frekwencja Uczeń zyskuje punkty, jeżeli: Ma 100% obecności +20 punktów Wszystkie nieobecności ma +10 punktów usprawiedliwione oraz nie ma żadnego nieusprawiedliwionego spóźnienia w ciągu semestru. Uczeń traci punkty, jeżeli: Ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru. Ma powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru. Ma do 3 spóźnień w ciągu semestru. Ma powyżej 3 spóźnień. Uczniowie, którzy opuszczają zajęcia dodatkowe rewalidacja, logopeda, rewalidacja ruchowa itp. -25 punktów (-5pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę) -10 pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę) -6 punktów ( dwa punkty za każde spóźnienie) po -4 punkty za każde spóźnienie Przyznawanie punktacji- jak wyżej Wychowawca Nauczyciel prowadzący zajęcia

14 14 TAKT I KULTURA OSOBISTA Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów B. Takt i kultura osobista Uczeń zyskuje punkty, jeżeli: Jest życzliwy dla swoich kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Pomaga uczniom niepełnosprawnym np. przy poruszaniu się lub innych czynnościach. Wykonuje dodatkowe czynności polecone przez nauczyciela lub pracownika szkoły. Uczeń traci punkty (każdorazowo), jeśli: Niewłaściwie zachowuje się na lekcjach np. chodzi po klasie, korzysta z telefonu komórkowego, je lub pije podczas lekcji, krzyczy, śmieje się, utrudnia prowadzenie lekcji. Niszczy mienie klasy, rysuje po ławkach, pisze po ścianach, niszczy wystrój klasy (np. gazetkę klasową) Nieodpowiednio zachowuje się na uroczystościach szkolnych, wyjściach do miejsc pamięci narodowej lub podczas wycieczek patriotycznych oraz wszelkich wyjść poza teren szkoły. do 10 punktów na semestr do 10 punktów na semestr do 10 punktów każdorazowo do - 10 punktów do -15 punktów Nauczyciele uczący, wychowawca, Nauczyciele uczący, wychowawca, Nauczyciele uczący, wychowawca, Nauczyciel, u którego uczeń łamie regulamin, wychowawca. Wychowawca, wszyscy nauczyciele, - 15 punktów Wychowawca, nauczyciele pod opieką, których są uczniowie. Zachowuje się arogancko wobec nauczycieli oraz pracowników szkoły (niestosowne gesty, lekceważące lub wulgarne słownictwo, pyskówki do nauczycieli lub pracowników szkoły) punktów Wszyscy nauczyciele,

15 15 Okłamuje wychowawcę nauczycieli i rodziców. Psychicznie i fizycznie znęca się nad innymi wyśmiewa się przezywa innych w tym uczniów niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Fałszuje lub niszczy dokumentację szkolną Otrzymuje nagany od wychowawcy klasy. Otrzymuje nagany od dyrektora szkoły. -15 punktów Wychowawca, wszyscy nauczyciele. do -150 punktów do -100 punktów Wszyscy nauczyciele. Przyznanie większej ilości punktów niż - 50 następuje po konsultacji z pedagogiem Wychowawca - 30 punktów Wychowawca - 50 punktów Wychowawca Brak kultury osobistej (np. niekłanianie się nauczycielom i pracownikom szkoły) - 5 punktów Wszyscy nauczyciele, DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów C. Dbałość o wygląd zewnętrzny Uczeń zyskuje punkty leżeli: W czasie uroczystości szkolnych i podczas reprezentowania szkoły na zewnętrznych uroczystościach ma strój galowy zgodny ze statutem szkoły punktów Wychowawca, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami poza szkołą. Uczeń traci punkty (każdorazowo), jeżeli: Brak stroju galowego. -10 punktów Wychowawca klasy, Brak jednolitego stroju (mundurka) - 2 punkty za każdą lekcję, na której uczeń nie ma jednolitego stroju Nauczyciele uczący Mundurek jest zniszczony (popisany, podarty itp.)- dopuszcza się podpisanie mundurka w dyskretnym miejscu Brak stosownego stroju Nosi zbyt krótkie spódnice i bluzki, niezasłaniające pleców i brzucha oraz spodnie krótsze niż do kolana. Od -5 do -20 punktów Wychowawca (wychowawca decyduje o wymianie mundurka na nowy) - 5 punktów Wychowawca klasy,

16 16 Nosi czapki z daszkiem, kaptury na terenie szkoły i w miejscach publicznych wymagających przestrzegania zasad kultury - 5 punktów Wychowawca klasy, i poszanowania symboli narodowych. Nie nosi właściwego obuwia tj. tenisówek lub pantofli na bezpiecznej podeszwie. Brak stosownej fryzurywłosy w nienaturalnej kolorystyce, głowa ogolona na łyso, zarost, postawione zbyt wyzywająco włosy. Nosi niewłaściwą biżuterię i niestosowny makijażpomalowane na ostre kolory usta, policzki i wymalowane oczy, długie jaskrawo pomalowane paznokcie. Nosi zbyt długie kolczyki z dużymi elementami- lub więcej niż jedną parę kolczyków dla dziewczynek -(chłopcy nie noszą kolczyków). Nosi zbyt szerokie i długie łańcuszki z wieloma wiszącymi elementami oraz wszelkiego rodzaju korale, bransoletki szersze niż 5 cm oraz tatuaże. Nosi paski, zapinki i plecaki nabijane ćwiekami z agrafkami i innymi dużymi elementami. - 5 punktów Wychowawca klasy, - 5 punktów Wychowawca klasy, - 5 punktów Wychowawca klasy, - 5 punktów Wychowawca klasy, Do 10 punktów Wychowawca klasy,

17 17 DBAŁOŚĆ O WŁASNY ROZWÓJ ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów D. Dbałość o własny rozwój Uczeń zyskuje punkty, jeżeli: Bierze udział w konkursie przedmiotowym za każdy przedmiot (olimpiady) 1 etap 15 punktów 2 etap 20 punktów 3 etap 30 punktów Bierze udział w innych konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych szkolny gminny powiatowy wojewódzki Bierze udział w zawodach sportowych. udział w rozgrywkach, turniejach, zawodach szkolnych reprezentowanie szkoły na poziomie powiatu reprezentowanie szkoły na poziomie województwa reprezentowanie szkoły na poziomie ogólnopolskim Reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez wystąpienie publiczne - artystyczne, sportowe, inne związane z jakąś dziedziną zainteresowań. wystąpienie indywidualne wystąpienie grupowe Reprezentuje szkołę poprzez wystąpienie publiczne artystyczne, sportowe, inne związane z jakąś dziedziną zainteresowań na terenie szkoły. 10 punktów 30 punktów 50 punktów 80 punktów 10 punktów 50 punktów 80 punktów 120 punktów 30 punktów każdorazowo 15 punktów każdorazowo Nauczyciel przygotowujący do konkursu przedm. Nauczyciel przygotowujący do konkursu. Nauczyciele W-F Nauczyciel, który przygotowuje lub typuje ucznia do wystąpienia publicznego. Nauczyciel, który przygotowuje lub typuje ucznia do wystąpienia publicznego.

18 18 wystąpienie indywidualne wystąpienie grupowe 10 punktów każdorazowo 5 punktów każdorazowo Bierze dział w kole zainteresowań, w kole wyrównawczym, chórze również poza szkołą. Poziom wiadomości i umiejętności przedmiotowych odpowiadający górnym granicom możliwości ucznia (wyjątkowo wysoki poziom jak na możliwości ucznia. Uczeń pracuje systematycznie, wytrwale, sumiennie) - z zakresu niektórych przedmiotów min. 2 Poziom wiadomości i umiejętności przedmiotowych odpowiadający górnym granicom możliwości ucznia (wyjątkowo wysoki poziom jak na możliwości ucznia. Uczeń pracuje systematycznie, wytrwale, sumiennie) z zakresu jednego przedmiotu. Uczeń, który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę bardzo dobrą z wszystkich przedmiotów lub otrzymał tylko jedną ocenę dobrą przy pozostałych bardzo dobrych. Uczeń z orzeczeniem, który włożył bardzo dużo wysiłku w opanowanie wiadomości i umiejętności z wszystkich przedmiotów ( prawie wszystkich), jeśli nauczyciel wspomagający uzna, że uczeń sumiennie na to zapracował. do 10 punktów za semestr do 15 punktów za semestr do 10 punktów za semestr 30 punktów za semestr 30 punktów za semestr Nauczyciel opiekun koła, chóru. W przypadku kół pozaszkolnych wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie dostarczonego przez ucznia. Wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń posiada wyjątkowo wysokie osiągnięcia jak na swoje możliwości - informuje o tym wychowawcę) Wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń posiada wyjątkowo wysokie osiągnięcia jak na swoje możliwości - informuje o tym wychowawcę) Wychowawca klasy. Nauczyciel wspomagający. Dba o rozwój duchowy 10 punktów za Ksiądz, katechetka na

19 19 udział w grupach oazowych i pokrewnych, lektorzy itp. semestr podstawie zaświadczenia o uczestnictwie dostarczonego przez ucznia. Systematycznie pracuje na rzecz stowarzyszenia, wolontariat rozwijanie empatii. Wolontariusz osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (odpowiadające świadczeniu pracy) na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) Sporadyczne, okazjonalne działania na rzecz stowarzyszenia rozwijanie empatii. Bierze udział w akcji charytatywnej - rozwijanie empatii Pracuje na rzecz pożytku publicznego systematycznie Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 20 punktów za semestr do 20 punktów każdorazowo działanie do 20 punktów za semestr Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o działalności dostarczonego przez ucznia. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o działalności dostarczonego przez ucznia. Nauczyciel organizujący akcję. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o działalności dostarczonego przez ucznia. Jeśli organizatorem działania jest nauczyciel, to on odpowiada.

20 20 rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zbiórka surowców wtórnych pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Czytelnictwo Za średnią ilość wypożyczonych książek w miesiącu ( średnia ustalana przez bibliotekarza) 2 punkty Bibliotekarz Uczeń bierze udział w redagowaniu gazetki szkolnej Uczeń bierze udział w wykonywaniu gazetki klasowej Uczeń solidnie wypełnia dyżury klasowe Uczeń opiekuje się sprzętem nagłaśniającym Samodzielne inicjatywy uczniów Uczeń traci punkty (każdorazowo,)jeżeli: Nie dotrzymuje terminów podjętych zobowiązań na rzecz klasy i szkoły bez podania istotnej przyczyny Odmawia współpracy z klasą w ustalonych przez zespół działaniach. Jeden raz w semestrze do 40 punktów 20 punktów każdorazowo do 15 punktów jeden raz w semestrze do 30 punktów każdorazowo 10 punktów za każdą inicjatywę Opiekun gazetki szkolnej. Wychowawca. Wychowawca. Opiekun sprzętu. Wychowawca Wszyscy nauczyciele, - 50punktów Wychowawca - 20 punktów Wychowawca Brak zeszytu uwag -5 punktów Wychowawca

21 21 PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów E. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Uczeń zyskuje punkty (każdorazowo), jeżeli: Udziela pomocy uczniowi, który znalazł się w niebezpieczeństwie. Informuje o niebezpieczeństwie lub łamaniu regulaminu szkoły wychowawcę, dyrekcję bądź pracownika szkoły. Podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów: pojednanie zwaśnionych stron, mediacje, usuwanie zagrożeń. Uczeń traci punkty jeżeli: Dokonuje czynów chuligańskich poza szkołą (udokumentowane) Bierze udział w bójkach na terenie szkoły i poza nią Zastrasza, wymusza pieniądze lub przedmioty, grozi kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły. Przynosi do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów: noże, pałki, kastety, petardy itp. Często przebywa w czasie lekcji na korytarzu szkolnym Wychodzi w czasie zajęć szkolnych poza teren szkoły. Wychodzi przez okna, zjeżdża po poręczach, wspina się po budynku, przechodzi przez ogrodzenie. do 50 punktów do 50 punktów do 50 punktów Wszyscy nauczyciele, Wszyscy nauczyciele, Wszyscy nauczyciele, - 50 punktów Wszyscy nauczyciele, punktów Wszyscy nauczyciele, punktów Wszyscy nauczyciele, - 50 punktów Wszyscy nauczyciele, - 30 punktów Wychowawca,pedagog, dyrektor -30 punktów Wszyscy nauczyciele, - 20 punktów Wszyscy nauczyciele,

22 22 Porusza się po szkole w łyżworolkach, na deskorolce, rowerze. Stwarza niebezpieczne sytuacje w czasie lekcji, przerwie, wycieczce szkolnej. Okalecza swoje ciało, uszkadza ciało swoje oraz innego ucznia. Wprowadza na teren szkoły osoby nieupoważnione punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, - 50 punktów Wychowawca/pedagog - 30 punktów Wszyscy nauczyciele, POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW ORAZ SUBKULTUR Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów F. Postawa wobec nałogów i uzależnień oraz subkultur Uczeń traci punkty ( każdorazowo), jeżeli: Pali papierosy, wnosi papierosy na teren szkoły. Pije alkohol lub wnosi alkohol na teren szkoły. Przebywa w szkole pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Używa lub rozprowadza narkotyki, inne środki odurzające np. leki. Propaguje, reklamuje wizerunki związane z narkotykami, noszenie lufek, naszywek, pieczątek itp. Propaguje lub reklamuje przynależność do subkultur np. kibice- szaliki klubów, naklejki z logo klubów. Należy do grupy nieformalnej o działalności przestępczej. Propaguje lub rozprowadza treści pornograficzne na terenie szkoły. Przebywa w towarzystwie osób spożywających alkohol lub narkotyki punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, -200 punktów Wszyscy nauczyciele, -150 punktów Wszyscy nauczyciele, punktów Wszyscy nauczyciele,

23 23 Przebywa w towarzystwie osób palących papierosy. Namawia inne osoby do sięgania po używki (papierosy, alkohol, narkotyki, leki) -50 punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, X. Wykaz zajęć, które kończą się zaliczeniem. 1. Do obowiązujących zajęć edukacyjnych, które uczniowie winni zaliczyć należy: a/ edukacja filozoficzna b/ edukacja prozdrowotna c/ edukacja ekologiczna d/ edukacja czytelnicza i medialna e/ edukacja regionalna f/ edukacja europejska g/ obrona cywilna h/ kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej 2. Formy zaliczania ścieżek edukacyjnych określone są w Szkolnym Zestawie Programów i uzgadniane corocznie z dyrektorem szkoły. 3. Nauczyciel prowadzący jest zobowiązany poinformować uczniów o trybie i formie zaliczania ścieżek edukacyjnych z właściwym wyprzedzeniem / co najmniej dwa tygodnie przed realizacją kolejnej formy zaliczenia/. XI. Warunki i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 1. Niedostateczną ocenę roczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych może uczeń poprawić tylko w formie egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami dt. przeprowadzania egzaminów poprawkowych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę kla-

24 24 syfikacyjną z zachowania. 3. W skład w/w komisji wchodzą: a/ w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego - dyrektor szkoły lub vice dyrektor / jako przewodniczący komisji - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne b/ w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - dyrektor szkoły lub vice dyrektor / jako przewodniczący komisji / - wychowawca klasy - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie - pedagog - psycholog - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - przedstawiciel Rady Rodziców 4. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowie dniego nauczyciela lub wychowawcę. 5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 6. Pisemne wnioski od rodziców / opiekunów prawnych / informujące o niezgodnej ich zdaniem z przepisami prawa rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych lub rocznej ocenie z zachowania ucznia będą rozpatrywane jeżeli wpłyną nie później niż siedem dni po zakończeniem roku szkolnego. 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z przedmiotu zdając egzamin sprawdzający po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do dyrektora szkoły w terminie nie później niż dwa dni przed datą klasyfikacji końcoworocznej. 8. Jeżeli niezadowalająca ucznia ocena wynika z niespełnienia warunków przedmiotowego systemu oceniania / szczególnie w przypadku przedmiotów artystycznych i sportowych / uczeń nie ma podstaw do ubiegania się o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. 9. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wydaje dyrektor szkoły, który wyznacza termin egzaminu i skład komisji egzaminacyjnej. 10. Egzamin sprawdzający przeprowadzony jest w formie pisemnego sprawdzianu wiadomości a w przypadku języków obcych także ustnego sprawdzianu. 11. Ocena z egzaminu sprawdzającego jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej wystawionej oceny końcoworocznej. 12. Tylko uczniowie, którzy przestrzegają regulaminu szkolnego, przygotowują się

25 25 systematycznie do zajęć lekcyjnych i nie sprawiają problemów wychowawczych mogą ubiegać się o egzamin sprawdzający. XII. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce oraz problemach wychowawczych. 1. O postępach dziecka rodzic jest informowany na zebraniach klasowych / 4 razy w roku / oraz w trakcie comiesięcznych konsultacji. 2. O semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz obniżonej ocenie z zachowania (zgodnie z wiedzą na dzień,w którym odbywa się zebranie) informuje rodziców / prawnych opiekunów / wychowawca na zebraniu klasowym w formie ustnej lub pisemnej przed końcem semestru. 3. Obecność rodziców na zebraniach klasowych i konsultacyjnych jest obowiązkowa. 4. Wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog, psycholog, kadra kierownicza przekazuje rodzicom / prawnym opiekunom / w ważnych przypadkach informację / min. nieobecność rodziców / pr. opiekunów / na zebraniach lub konsultacjach /telefonicznie lub listownie. 5. O wynikach egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego poinformowany jest rodzic / prawny opiekun / przez nauczyciela przedmiotu lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po egzaminie lub w dniu następnym w formie ustnej. XIII. Formy wyrównywania braków. Dla uczniów mających trudności w opanowaniu standardów edukacyjnych szkoła organizuje następujące formy pomocy: 1. Indywidualną pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku wystąpienia trudności lub niezrozumienia omawianych treści. 2. W miarę możliwości organizowanie zajęć wyrównawczych. 3. Pomoc logopedyczną i pedagogiczną dla uczniów z dysfunkcjami. 4. Pomoc rewalidacyjno kompensacyjną dla uczniów w klasach integracyjnych posiadających orzeczenia do nauczania specjalnego / a w miarę możliwości dla pozostałych uczniów /. 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychologicznych i edu kacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymogom. 6. W przypadku uczenia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

26 Uwaga: Zagadnienia nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają przepisom prawnym aktualnego prawa oświatowego. 26

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

w Tarnowie. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny.

w Tarnowie. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny. 1 Szkolny system oceniania Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty: Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w zdobywaniu wiedzy i motywowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 100 97% ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami: wzorowe 170 i więcej bardzo dobre 140

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły

Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Uchwała nr 32/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH ul. Zamkowa 2a 40-414 Katowice tel/fax 32/ 255-71-95 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne:

1) W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym ustala się następujące oceny bieżące i klasyfikacyjne: ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SPRAWDZIANÓW WRAZ Z TRYBEM ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Poniższe zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo