w Tarnowie. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Tarnowie. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny."

Transkrypt

1 1 Szkolny system oceniania Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Janusza Korczaka w Tarnowie na podstawie Statutu Gimnazjum oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Ocenianie ma diagnozować przyrost wiedzy i poziom jej opanowania oraz umiejętności, aby motywować do pracy i samooceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma więc na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 4. Dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. I. Podział roku szkolnego. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. II. Skala i formy oceniania bieżącego i śródokresowego. 1. Skala ocen * Celujący 6 * Bardzo dobry 5 * Dobry 4 * Dostateczny 3 * Dopuszczający 2 * Niedostateczny 1 Oceny cząstkowe mogą być ze wskaźnikiem + Dopuszcza się stosowanie zapisu np. / tzn. nie przygotowanie do lekcji /. Ilość np. w semestrze ustala nauczyciel przedmiotu.

2 2 2. Ocenianiu bieżącemu podlegają: a/ Wypowiedzi ustne: Odpowiedzi z bieżącego materiału Referaty b/ Prace pisemne: testy, sprawdziany - obejmują większą partię materiału kończącą jakiś dział - zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Trzecia końcowa naganna ocena z zachowania w cyklu nauczania uniemożliwia promocję do klasy następnej bądź ukończenia gimnazjum. III. Kryteria ocen szkolnych. a/ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: * Posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. * Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. * Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim / regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. b/ Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: * Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. * Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. c/ Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: * Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania. * Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. d/ Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : * Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postęp w dalszym uczeniu się tego przedmiotu. * Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela. e/ Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: * W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. * Rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

3 3 f/ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: * Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określo - nych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. * Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim / elementarnym / stopniu trudności. 2. Ilość sprawdzianów z danego przedmiotu w semestrze 2 do 4. a/ kartkówka / dyktando/ - obejmująca 3 tematy lekcyjne - nie wymaga zapowiedzi - ilość tygodniowo nie może przekraczać 3 b/ 1 sprawdzian dziennie c/ praca na lekcji aktywność d/ przygotowanie do zajęć lekcyjnych e/ praca domowa uczniów * dłuższe formy wypracowań jak rozprawka, referat zadawane są z tygodniowym wyprzedzeniem f/ zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy g/ wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków h/ udział w konkursach, zawodach, turniejach itp. i/ prace zaliczeniowe / okresowe, roczne / j/ wytwory pracy wykonywane pomoce rysunki projekty krzyżówki praktyczne wykorzystanie wiedzy k/ umiejętności komunikacyjne praca w zespole 3. Ponadto ocenianiu podlegają: a/ badanie wyników nauczania przeprowadzone przez dyrektora b/ ocena zewnętrzna sporządzona przez nadzór pedagogiczny 4. Dokumentem odzwierciedlającym zaangażowanie i postęp uczniów jest dziennik lekcyjny, gdzie wpisywane są oceny cząstkowe, śródroczne i końcowe. Kolorem zielonym wpisywane są adnotacje / oceny, tematy/ z realizacji ścieżek edukacyjnych; czerwonym sprawdziany i testy.

4 4 5. Proponuje się stosowanie następujących skrótów w dzienniku: O odpowiedź ustna S - sprawdzian pisemny T test K kartkówka A aktywność Z zadanie domowe ZS- zeszyt C ćwiczenia R referaty IV. Sposoby i formy informowania rodziców o bieżących osiągnięciach ucznia. 1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów / poprzez zapis do zeszytu przedmiotowego na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym o : a/ wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, wymagających z realizowanego przez siebie programu nauczania b/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów c/ warunkach i trybie poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów / o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 3. Ocenione prace pisemne będą przechowywane w szkole do 31 sierpnia br. szkolnego Na prośbę ucznia, rodzica lub jego prawnego opiekuna nauczyciel udostępnia na terenie szkoły prace do wglądu. 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów / nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 5. Wychowawcy klasy zobowiązani są 4 razy w roku szkolnym zorganizować zebranie z rodzicami. 6. Dyrektor szkoły zapewnia konsultację dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

5 5 V. Tryb ustalania ocen klasyfikacyjnych / śródrocznych, rocznych i końcoworocznych. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia wg obowiązującej skali, z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 i 4 z działu V. 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym programie edukacyjnym opra cowanym dla niego. 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym są opisane. 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej / semestralnej / oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej. 6. Uczeń gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał w obowiązkowych zaję ciach edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami /. 8. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 9. W przypadku, kiedzy uczeń jest nieklasyfikowany z jednych lub więcej obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę. 10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowią zkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy / z wyjątkiem klasy programowo najwyższej /.

6 6 11. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 13. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. 14. Uczeń kończy gimnazjum: a/ jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej b/ przystąpił do egzaminu 15. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami /. 16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący, a z zachowania wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 18. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 19. Ustalana przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 20. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna. 21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 22. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumen tacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 23. O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu nauczyciel uczący informuje uczniów na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 24. Do obliczania średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie przedmioty wynikające z planu nauczania

7 7 25. Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych 26. Ulgowe traktowanie ucznia z powodów zdrowotnych może mieć miejsce tylko w przypadku dostarczenia przez rodziców odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. 27. Uczniowie dyslektyczni są zobowiązani uczęszczać systematycznie na zajęcia do specjalistów lub wykonywać ćwiczenia wyznaczone przez polonistę, w przeciwnym wypadku nie będą korzystać z ulg im przysługujących. VI. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców / prawnych opiekunów / Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: realizuje indywidualny program lub tok nauki. 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego. 5. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów nie wymienionych w pkt. 4 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 6. O przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego zwraca się na piśmie do dyrektora szkoły zainteresowany uczeń lub jego rodzic / opiekun prawny / nie później niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony ustnie z uczniem i jego rodzicami / praw nymi opiekunami / przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia obowiązkowe. 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego obowiązującego zajęcia edukacyj - nego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. 9. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice / prawni opiekunowie / dziecka. 10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: a/ imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,

8 8 b/ termin egzaminu klasyfikacyjnego c/ zadania / ćwiczenia / egzaminacyjne d/ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego przedmiotu Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego przedmiotu. VII. Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 1. Podanie pisemne o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice / opiekuni prawni / do dyrektor szkoły do 3 dni przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a/ dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator c/ nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma obowiązek podać uczniowi na piśmie wymagania egzaminacyjne do końca roku szkolnego / przedłożyć kopię do dyrektora szkoły/. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 7. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna.

9 9 VIII. Skala i formy oceniania z zachowania. 1. Ocenianie zachowania uczniów odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na, które składa się: a/ ocenianie bieżące b/ klasyfikacja śródroczna c/ klasyfikacja roczna d/ klasyfikacja końcowa 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a/ respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych b/ kulturę osobistą ucznia. 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg następującej skali: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne W przypadku uczniów z upośledzeniem umiarkowanym ocena klasyfikacyjna z zachowania jest oceną opisową. 4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: - ocenę z zajęć edukacyjną 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania 6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: - samoocenę ucznia - opinię klasy - uwagi nauczycieli i katechetów - własne spostrzeżenia 7. O przewidywanej ocenie z zachowania informuje ucznia wychowawca klasy na 3 dni przed przewidywanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

10 10 IX. Kryteria ocen ze sprawowania Oceny z zachowania. Zachowanie: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne W Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Tarnowie przyjęto punktowy system oceniania zachowania. Uczeń powinien: wywiązywać się z obowiązków w zakresie przyjętych zadań szkolnych, szanować ludzką pracę, troszczyć się o mienie publiczne i osobiste, mieć życzliwy stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Aktywność społeczna ucznia powinna przejawiać się w a) udziale w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, dbałości o ład i porządek b) dbaniu o środowisko naturalne c) pomaganie kolegom w nauce d) braniu udziału w pozaszkolnych zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach e) reprezentowaniu szkoły w środowisku f) szanowaniu kultury, tradycji i wyznania w kraju zamieszkania i pochodzenia g) szanowaniu świąt i symboli narodowych kraju zamieszkania i pochodzenia Uczeń otrzymuje na początku semestru kredyt zaufania w wysokości 200 punktów na semestr, co odpowiada ocenie dobrej ze sprawowania. Uczeń ma możliwość podwyższenia, utrzymania lub zmiany oceny na lepszą lub gorszą, otrzymując punkty dodatnie lub ujemne. Wobec tego uczniowi daje się możliwość świadomego kształtowania swojego charakteru, jednak ma on prawo do popełniania drobnych błędów.

11 11 Suma uzyskanych punktów przeliczana jest na oceny ze sprawowania według następującej skali: 350 i więcej punktów zachowanie wzorowe punktów zachowanie bardzo dobre punktów zachowanie dobre punktów zachowanie poprawne punktów zachowanie nieodpowiednie 0-99 punktów zachowanie naganne 1. Punktowy system oceniania wspomaga wychowawcę w sprawiedliwej ocenie zachowania ucznia. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do brania pod uwagę poniższych zasad oceniania uczniów przy ustalaniu ocen z zachowania. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie. 2.Nauczyciel posiada prawo do oceny zachowania ucznia określoną ilością punktów zgodnie z regulaminem, wraz z pisemnym uzasadnieniem, datą i podpisem w zeszycie uwag. Osoby upoważnione do wpisywania punktów uwzględnione są w tabeli kategorii zachowań. 3.Oceny ze sprawowania ustala wychowawca klasy według opracowanego kryterium. Informacja o przewidywanych ocenach przekazywana jest uczniom na 3 dni przed posiedzeniem Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 5.Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien Wysłuchać samooceny ucznia, któremu wystawia ocenę Wziąć pod uwagę opinię o uczniu od nauczycieli uczących oraz pracowników szkoły Uwzględnić ocenę zespołu klasowego 6. Na kryterium punktowe nakłada się następujące ograniczenia: Uczeń ma prawo do oceny wzorowej ze sprawowania pod warunkiem, że nie uzyskał więcej niż 50 punktów ujemnych, a bardzo dobrej nie więcej niż 50 punktów ujemnych. W takim wypadku uczeń otrzymuje ocenę o stopień niższą od tej, na którą wskazuje punktacja

12 12 Za zachowanie bardzo dobre w pierwszym semestrze uczeń dostaje dodatkowo 10 punktów, które doliczane są do oceny końcoworocznej, za zachowanie wzorowe w pierwszym semestrze uczeń dostaje dodatkowo 20 punktów, które doliczane są do oceny końcoworocznej. Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze otrzymali zachowanie naganne lub nieodpowiednie nie otrzymują puli 200 punktów na kolejny semestr, tylko obniżoną pulę punktów o połowę, czyli 100 punktów. 7.Wychowawca i nauczyciel wspomagający dostaje dodatkowo pulę 20 punktów na semestr na nagrodzenie działalności i osiągnięć nie ujętych w poniższym wykazie. Samorząd klasowy ma do dyspozycji do 10 punktów dodatnich i do 10 punktów ujemnych, które może przyznawać podczas ocenia zachowania w klasie na koniec semestru i na koniec roku szkolnego. Nauczyciele uczący mogą na koniec semestru podczas wpisywania propozycji oceny z zachowania mogą przyznać uczniowi od -5 do +5 punktów za pracę podczas zajęć i zachowanie. 8. Ocena wychowawcy jest ostateczna 9. Na ostatniej godzinie wychowawczej miesiąca wychowawca podsumowuje zachowanie w klasie przedkładając łączną liczbę uzyskanych punktów- dodatnich i ujemnych. 10.W sytuacji, kiedy zachowanie ucznia doprowadza do ujemnego konta punktowego, uczeń nie może korzystać z dodatkowych imprez klasowych i szkolnych ( np. dyskotek, rajdów, wycieczek) do uznania wychowawcy. 11.Reakcje i zachowania ucznia w społeczności szkolnej ocenia się, co semestr w siedmiu kategoriach opisowych, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. Każdemu zachowaniu w danej kategorii przyznawane są punkty zarówno dodatnie jak i ujemne. Kategorie opisowe dotyczą: frekwencji, taktu i kultury osobistej, dbałości o wygląd zewnętrzny, dbałości o własny rozwój, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, postawę wobec nałogów, uzależnień oraz subkultur 12. Wskazane jest, aby nauczyciele i pracownicy szkoły pozostawiali wychowawcy klasy decyzję, co do ilości przyznawanych punktów (opisując jedynie zdarzenie)

13 13 FREKWENCJA Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów A Frekwencja Uczeń zyskuje punkty, jeżeli: Ma 100% obecności +20 punktów Wszystkie nieobecności ma +10 punktów usprawiedliwione oraz nie ma żadnego nieusprawiedliwionego spóźnienia w ciągu semestru. Uczeń traci punkty, jeżeli: Ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru. Ma powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru. Ma do 3 spóźnień w ciągu semestru. Ma powyżej 3 spóźnień. Uczniowie, którzy opuszczają zajęcia dodatkowe rewalidacja, logopeda, rewalidacja ruchowa itp. -25 punktów (-5pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę) -10 pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę) -6 punktów ( dwa punkty za każde spóźnienie) po -4 punkty za każde spóźnienie Przyznawanie punktacji- jak wyżej Wychowawca Nauczyciel prowadzący zajęcia

14 14 TAKT I KULTURA OSOBISTA Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów B. Takt i kultura osobista Uczeń zyskuje punkty, jeżeli: Jest życzliwy dla swoich kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Pomaga uczniom niepełnosprawnym np. przy poruszaniu się lub innych czynnościach. Wykonuje dodatkowe czynności polecone przez nauczyciela lub pracownika szkoły. Uczeń traci punkty (każdorazowo), jeśli: Niewłaściwie zachowuje się na lekcjach np. chodzi po klasie, korzysta z telefonu komórkowego, je lub pije podczas lekcji, krzyczy, śmieje się, utrudnia prowadzenie lekcji. Niszczy mienie klasy, rysuje po ławkach, pisze po ścianach, niszczy wystrój klasy (np. gazetkę klasową) Nieodpowiednio zachowuje się na uroczystościach szkolnych, wyjściach do miejsc pamięci narodowej lub podczas wycieczek patriotycznych oraz wszelkich wyjść poza teren szkoły. do 10 punktów na semestr do 10 punktów na semestr do 10 punktów każdorazowo do - 10 punktów do -15 punktów Nauczyciele uczący, wychowawca, Nauczyciele uczący, wychowawca, Nauczyciele uczący, wychowawca, Nauczyciel, u którego uczeń łamie regulamin, wychowawca. Wychowawca, wszyscy nauczyciele, - 15 punktów Wychowawca, nauczyciele pod opieką, których są uczniowie. Zachowuje się arogancko wobec nauczycieli oraz pracowników szkoły (niestosowne gesty, lekceważące lub wulgarne słownictwo, pyskówki do nauczycieli lub pracowników szkoły) punktów Wszyscy nauczyciele,

15 15 Okłamuje wychowawcę nauczycieli i rodziców. Psychicznie i fizycznie znęca się nad innymi wyśmiewa się przezywa innych w tym uczniów niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Fałszuje lub niszczy dokumentację szkolną Otrzymuje nagany od wychowawcy klasy. Otrzymuje nagany od dyrektora szkoły. -15 punktów Wychowawca, wszyscy nauczyciele. do -150 punktów do -100 punktów Wszyscy nauczyciele. Przyznanie większej ilości punktów niż - 50 następuje po konsultacji z pedagogiem Wychowawca - 30 punktów Wychowawca - 50 punktów Wychowawca Brak kultury osobistej (np. niekłanianie się nauczycielom i pracownikom szkoły) - 5 punktów Wszyscy nauczyciele, DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów C. Dbałość o wygląd zewnętrzny Uczeń zyskuje punkty leżeli: W czasie uroczystości szkolnych i podczas reprezentowania szkoły na zewnętrznych uroczystościach ma strój galowy zgodny ze statutem szkoły punktów Wychowawca, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami poza szkołą. Uczeń traci punkty (każdorazowo), jeżeli: Brak stroju galowego. -10 punktów Wychowawca klasy, Brak jednolitego stroju (mundurka) - 2 punkty za każdą lekcję, na której uczeń nie ma jednolitego stroju Nauczyciele uczący Mundurek jest zniszczony (popisany, podarty itp.)- dopuszcza się podpisanie mundurka w dyskretnym miejscu Brak stosownego stroju Nosi zbyt krótkie spódnice i bluzki, niezasłaniające pleców i brzucha oraz spodnie krótsze niż do kolana. Od -5 do -20 punktów Wychowawca (wychowawca decyduje o wymianie mundurka na nowy) - 5 punktów Wychowawca klasy,

16 16 Nosi czapki z daszkiem, kaptury na terenie szkoły i w miejscach publicznych wymagających przestrzegania zasad kultury - 5 punktów Wychowawca klasy, i poszanowania symboli narodowych. Nie nosi właściwego obuwia tj. tenisówek lub pantofli na bezpiecznej podeszwie. Brak stosownej fryzurywłosy w nienaturalnej kolorystyce, głowa ogolona na łyso, zarost, postawione zbyt wyzywająco włosy. Nosi niewłaściwą biżuterię i niestosowny makijażpomalowane na ostre kolory usta, policzki i wymalowane oczy, długie jaskrawo pomalowane paznokcie. Nosi zbyt długie kolczyki z dużymi elementami- lub więcej niż jedną parę kolczyków dla dziewczynek -(chłopcy nie noszą kolczyków). Nosi zbyt szerokie i długie łańcuszki z wieloma wiszącymi elementami oraz wszelkiego rodzaju korale, bransoletki szersze niż 5 cm oraz tatuaże. Nosi paski, zapinki i plecaki nabijane ćwiekami z agrafkami i innymi dużymi elementami. - 5 punktów Wychowawca klasy, - 5 punktów Wychowawca klasy, - 5 punktów Wychowawca klasy, - 5 punktów Wychowawca klasy, Do 10 punktów Wychowawca klasy,

17 17 DBAŁOŚĆ O WŁASNY ROZWÓJ ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów D. Dbałość o własny rozwój Uczeń zyskuje punkty, jeżeli: Bierze udział w konkursie przedmiotowym za każdy przedmiot (olimpiady) 1 etap 15 punktów 2 etap 20 punktów 3 etap 30 punktów Bierze udział w innych konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych szkolny gminny powiatowy wojewódzki Bierze udział w zawodach sportowych. udział w rozgrywkach, turniejach, zawodach szkolnych reprezentowanie szkoły na poziomie powiatu reprezentowanie szkoły na poziomie województwa reprezentowanie szkoły na poziomie ogólnopolskim Reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez wystąpienie publiczne - artystyczne, sportowe, inne związane z jakąś dziedziną zainteresowań. wystąpienie indywidualne wystąpienie grupowe Reprezentuje szkołę poprzez wystąpienie publiczne artystyczne, sportowe, inne związane z jakąś dziedziną zainteresowań na terenie szkoły. 10 punktów 30 punktów 50 punktów 80 punktów 10 punktów 50 punktów 80 punktów 120 punktów 30 punktów każdorazowo 15 punktów każdorazowo Nauczyciel przygotowujący do konkursu przedm. Nauczyciel przygotowujący do konkursu. Nauczyciele W-F Nauczyciel, który przygotowuje lub typuje ucznia do wystąpienia publicznego. Nauczyciel, który przygotowuje lub typuje ucznia do wystąpienia publicznego.

18 18 wystąpienie indywidualne wystąpienie grupowe 10 punktów każdorazowo 5 punktów każdorazowo Bierze dział w kole zainteresowań, w kole wyrównawczym, chórze również poza szkołą. Poziom wiadomości i umiejętności przedmiotowych odpowiadający górnym granicom możliwości ucznia (wyjątkowo wysoki poziom jak na możliwości ucznia. Uczeń pracuje systematycznie, wytrwale, sumiennie) - z zakresu niektórych przedmiotów min. 2 Poziom wiadomości i umiejętności przedmiotowych odpowiadający górnym granicom możliwości ucznia (wyjątkowo wysoki poziom jak na możliwości ucznia. Uczeń pracuje systematycznie, wytrwale, sumiennie) z zakresu jednego przedmiotu. Uczeń, który w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę bardzo dobrą z wszystkich przedmiotów lub otrzymał tylko jedną ocenę dobrą przy pozostałych bardzo dobrych. Uczeń z orzeczeniem, który włożył bardzo dużo wysiłku w opanowanie wiadomości i umiejętności z wszystkich przedmiotów ( prawie wszystkich), jeśli nauczyciel wspomagający uzna, że uczeń sumiennie na to zapracował. do 10 punktów za semestr do 15 punktów za semestr do 10 punktów za semestr 30 punktów za semestr 30 punktów za semestr Nauczyciel opiekun koła, chóru. W przypadku kół pozaszkolnych wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie dostarczonego przez ucznia. Wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń posiada wyjątkowo wysokie osiągnięcia jak na swoje możliwości - informuje o tym wychowawcę) Wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń posiada wyjątkowo wysokie osiągnięcia jak na swoje możliwości - informuje o tym wychowawcę) Wychowawca klasy. Nauczyciel wspomagający. Dba o rozwój duchowy 10 punktów za Ksiądz, katechetka na

19 19 udział w grupach oazowych i pokrewnych, lektorzy itp. semestr podstawie zaświadczenia o uczestnictwie dostarczonego przez ucznia. Systematycznie pracuje na rzecz stowarzyszenia, wolontariat rozwijanie empatii. Wolontariusz osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (odpowiadające świadczeniu pracy) na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) Sporadyczne, okazjonalne działania na rzecz stowarzyszenia rozwijanie empatii. Bierze udział w akcji charytatywnej - rozwijanie empatii Pracuje na rzecz pożytku publicznego systematycznie Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 20 punktów za semestr do 20 punktów każdorazowo działanie do 20 punktów za semestr Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o działalności dostarczonego przez ucznia. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o działalności dostarczonego przez ucznia. Nauczyciel organizujący akcję. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia o działalności dostarczonego przez ucznia. Jeśli organizatorem działania jest nauczyciel, to on odpowiada.

20 20 rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zbiórka surowców wtórnych pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Czytelnictwo Za średnią ilość wypożyczonych książek w miesiącu ( średnia ustalana przez bibliotekarza) 2 punkty Bibliotekarz Uczeń bierze udział w redagowaniu gazetki szkolnej Uczeń bierze udział w wykonywaniu gazetki klasowej Uczeń solidnie wypełnia dyżury klasowe Uczeń opiekuje się sprzętem nagłaśniającym Samodzielne inicjatywy uczniów Uczeń traci punkty (każdorazowo,)jeżeli: Nie dotrzymuje terminów podjętych zobowiązań na rzecz klasy i szkoły bez podania istotnej przyczyny Odmawia współpracy z klasą w ustalonych przez zespół działaniach. Jeden raz w semestrze do 40 punktów 20 punktów każdorazowo do 15 punktów jeden raz w semestrze do 30 punktów każdorazowo 10 punktów za każdą inicjatywę Opiekun gazetki szkolnej. Wychowawca. Wychowawca. Opiekun sprzętu. Wychowawca Wszyscy nauczyciele, - 50punktów Wychowawca - 20 punktów Wychowawca Brak zeszytu uwag -5 punktów Wychowawca

21 21 PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów E. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa Uczeń zyskuje punkty (każdorazowo), jeżeli: Udziela pomocy uczniowi, który znalazł się w niebezpieczeństwie. Informuje o niebezpieczeństwie lub łamaniu regulaminu szkoły wychowawcę, dyrekcję bądź pracownika szkoły. Podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów: pojednanie zwaśnionych stron, mediacje, usuwanie zagrożeń. Uczeń traci punkty jeżeli: Dokonuje czynów chuligańskich poza szkołą (udokumentowane) Bierze udział w bójkach na terenie szkoły i poza nią Zastrasza, wymusza pieniądze lub przedmioty, grozi kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły. Przynosi do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów: noże, pałki, kastety, petardy itp. Często przebywa w czasie lekcji na korytarzu szkolnym Wychodzi w czasie zajęć szkolnych poza teren szkoły. Wychodzi przez okna, zjeżdża po poręczach, wspina się po budynku, przechodzi przez ogrodzenie. do 50 punktów do 50 punktów do 50 punktów Wszyscy nauczyciele, Wszyscy nauczyciele, Wszyscy nauczyciele, - 50 punktów Wszyscy nauczyciele, punktów Wszyscy nauczyciele, punktów Wszyscy nauczyciele, - 50 punktów Wszyscy nauczyciele, - 30 punktów Wychowawca,pedagog, dyrektor -30 punktów Wszyscy nauczyciele, - 20 punktów Wszyscy nauczyciele,

22 22 Porusza się po szkole w łyżworolkach, na deskorolce, rowerze. Stwarza niebezpieczne sytuacje w czasie lekcji, przerwie, wycieczce szkolnej. Okalecza swoje ciało, uszkadza ciało swoje oraz innego ucznia. Wprowadza na teren szkoły osoby nieupoważnione punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, - 50 punktów Wychowawca/pedagog - 30 punktów Wszyscy nauczyciele, POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW ORAZ SUBKULTUR Kategoria Opisowe kategorie zachowań Punktacja Osoba odpowiedzialna za przyznanie punktów F. Postawa wobec nałogów i uzależnień oraz subkultur Uczeń traci punkty ( każdorazowo), jeżeli: Pali papierosy, wnosi papierosy na teren szkoły. Pije alkohol lub wnosi alkohol na teren szkoły. Przebywa w szkole pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Używa lub rozprowadza narkotyki, inne środki odurzające np. leki. Propaguje, reklamuje wizerunki związane z narkotykami, noszenie lufek, naszywek, pieczątek itp. Propaguje lub reklamuje przynależność do subkultur np. kibice- szaliki klubów, naklejki z logo klubów. Należy do grupy nieformalnej o działalności przestępczej. Propaguje lub rozprowadza treści pornograficzne na terenie szkoły. Przebywa w towarzystwie osób spożywających alkohol lub narkotyki punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, -200 punktów Wszyscy nauczyciele, -150 punktów Wszyscy nauczyciele, punktów Wszyscy nauczyciele,

23 23 Przebywa w towarzystwie osób palących papierosy. Namawia inne osoby do sięgania po używki (papierosy, alkohol, narkotyki, leki) -50 punktów Wszyscy nauczyciele, -50 punktów Wszyscy nauczyciele, X. Wykaz zajęć, które kończą się zaliczeniem. 1. Do obowiązujących zajęć edukacyjnych, które uczniowie winni zaliczyć należy: a/ edukacja filozoficzna b/ edukacja prozdrowotna c/ edukacja ekologiczna d/ edukacja czytelnicza i medialna e/ edukacja regionalna f/ edukacja europejska g/ obrona cywilna h/ kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej 2. Formy zaliczania ścieżek edukacyjnych określone są w Szkolnym Zestawie Programów i uzgadniane corocznie z dyrektorem szkoły. 3. Nauczyciel prowadzący jest zobowiązany poinformować uczniów o trybie i formie zaliczania ścieżek edukacyjnych z właściwym wyprzedzeniem / co najmniej dwa tygodnie przed realizacją kolejnej formy zaliczenia/. XI. Warunki i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 1. Niedostateczną ocenę roczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych może uczeń poprawić tylko w formie egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami dt. przeprowadzania egzaminów poprawkowych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę kla-

24 24 syfikacyjną z zachowania. 3. W skład w/w komisji wchodzą: a/ w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego - dyrektor szkoły lub vice dyrektor / jako przewodniczący komisji - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne b/ w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - dyrektor szkoły lub vice dyrektor / jako przewodniczący komisji / - wychowawca klasy - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie - pedagog - psycholog - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - przedstawiciel Rady Rodziców 4. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez odpowie dniego nauczyciela lub wychowawcę. 5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 6. Pisemne wnioski od rodziców / opiekunów prawnych / informujące o niezgodnej ich zdaniem z przepisami prawa rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych lub rocznej ocenie z zachowania ucznia będą rozpatrywane jeżeli wpłyną nie później niż siedem dni po zakończeniem roku szkolnego. 7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z przedmiotu zdając egzamin sprawdzający po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do dyrektora szkoły w terminie nie później niż dwa dni przed datą klasyfikacji końcoworocznej. 8. Jeżeli niezadowalająca ucznia ocena wynika z niespełnienia warunków przedmiotowego systemu oceniania / szczególnie w przypadku przedmiotów artystycznych i sportowych / uczeń nie ma podstaw do ubiegania się o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. 9. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wydaje dyrektor szkoły, który wyznacza termin egzaminu i skład komisji egzaminacyjnej. 10. Egzamin sprawdzający przeprowadzony jest w formie pisemnego sprawdzianu wiadomości a w przypadku języków obcych także ustnego sprawdzianu. 11. Ocena z egzaminu sprawdzającego jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej wystawionej oceny końcoworocznej. 12. Tylko uczniowie, którzy przestrzegają regulaminu szkolnego, przygotowują się

25 25 systematycznie do zajęć lekcyjnych i nie sprawiają problemów wychowawczych mogą ubiegać się o egzamin sprawdzający. XII. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce oraz problemach wychowawczych. 1. O postępach dziecka rodzic jest informowany na zebraniach klasowych / 4 razy w roku / oraz w trakcie comiesięcznych konsultacji. 2. O semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej z przedmiotu oraz obniżonej ocenie z zachowania (zgodnie z wiedzą na dzień,w którym odbywa się zebranie) informuje rodziców / prawnych opiekunów / wychowawca na zebraniu klasowym w formie ustnej lub pisemnej przed końcem semestru. 3. Obecność rodziców na zebraniach klasowych i konsultacyjnych jest obowiązkowa. 4. Wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog, psycholog, kadra kierownicza przekazuje rodzicom / prawnym opiekunom / w ważnych przypadkach informację / min. nieobecność rodziców / pr. opiekunów / na zebraniach lub konsultacjach /telefonicznie lub listownie. 5. O wynikach egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego poinformowany jest rodzic / prawny opiekun / przez nauczyciela przedmiotu lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po egzaminie lub w dniu następnym w formie ustnej. XIII. Formy wyrównywania braków. Dla uczniów mających trudności w opanowaniu standardów edukacyjnych szkoła organizuje następujące formy pomocy: 1. Indywidualną pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, w przypadku wystąpienia trudności lub niezrozumienia omawianych treści. 2. W miarę możliwości organizowanie zajęć wyrównawczych. 3. Pomoc logopedyczną i pedagogiczną dla uczniów z dysfunkcjami. 4. Pomoc rewalidacyjno kompensacyjną dla uczniów w klasach integracyjnych posiadających orzeczenia do nauczania specjalnego / a w miarę możliwości dla pozostałych uczniów /. 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychologicznych i edu kacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymogom. 6. W przypadku uczenia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

26 Uwaga: Zagadnienia nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają przepisom prawnym aktualnego prawa oświatowego. 26

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo