WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007 r.) z późniejszymi zmianami zawartymi między innymi w Rozporządzeniach z dnia 20 sierpnia 2010 r. i z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów publicznych egzaminów w szkołach publicznych ustala się szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę 2. Klasyfikacja uczniów na koniec pierwszego półrocza nazywa się klasyfikacją śródroczną, a na koniec drugiego półrocza klasyfikacją roczną 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole; 1 S t r o n a

2 3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej; 4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce 7) Ocenianie powinno: 1) być trafne, obiektywne, rzetelne i systematyczne; 2) motywować uczniów do systematycznej pracy i samooceny; 3) wspierać rozwój uczni; 4) uwzględniać wkład pracy i możliwości intelektualne ucznia. Klasyfikowanie uczniów 2 1. Klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według przyjętej skali 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 3. Ustala się następującą skalę dla ocen bieżących i ocen klasyfikacji śródrocznej: 2 S t r o n a 1) celujący cel 6 2) bardzo dobry plus bdb+ 5+ 3) bardzo dobry bdb 5 4) bardzo dobry minus bdb- 5-5) dobry plus db+ 4+ 6) dobry db 4 7) dobry minus db- 4-8) dostateczny plus dst+ 3+ 9) dostateczny dst 3 10) dostateczny minus dst- 3-11) dopuszczający plus dop ) dopuszczający dop 2

3 13) dopuszczający minus dop- 2-14) niedostateczny plus ndst ) niedostateczny ndst 1 4. Klasyfikacja roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z określonych w danym roku szkolnym zajęć edukacyjnych 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 7. Oceny klasyfikacyjne roczne, ustala się według następującej skali: 1) celujący 6 2) bardzo dobry 5 3) dobry 4 4) dostateczny 3 5) dopuszczający 2 6) niedostateczny 1 7. Najpóźniej na tydzień przed kończącym półrocze lub rok szkolny klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 8. Nauczyciel uczący zaproponowaną ocenę wpisuje do dzienniczka ucznia, a w przypadku jego braku do zeszytu przedmiotowego 9. Gdy nauczyciel uczący nie jest w stanie wystawić oceny klasyfikacyjnej, to ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem uczącym tego samego lub pokrewnego przedmiotu, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum 10. Fakt poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych należy odnotować w dzienniku lekcyjnym (na stronie z ocenami) wpisując: Uczniów poinformowano o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i wpisano je do dzienniczków (zeszytów przedmiotowych) w dniu... podpis nauczyciela. 11. Najpóźniej na 40 dni kalendarzowych przed kończącym półrocze lub rok szkolny klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele obowiązani są podać wychowawcy klasy wykaz uczniów, którzy na podstawie ocen cząstkowych mogą otrzymać ocenę niedostateczną lub mogą być nieklasyfikowani 12. Wychowawca klasy, najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego, informuje rodziców ucznia (opiekunów prawnych) o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu, poprzez: 3 S t r o n a

4 a) wpis do dzienniczka (zeszytu przedmiotowego nauczanego przedmiotu) w przypadku oceny śródrocznej, b) przekazanie pisemnej informacji podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnie lub wysłanie listu poleconego do rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku oceny rocznej. 13. Nauczyciel, który w wyniku klasyfikacji rocznej wystawił ocenę niedostateczną, składa pisemne oświadczenie wskazujące na przyczyny wystawienia tej oceny w dniu rady klasyfikacyjnej, wg załączonego wzoru (Załącznik nr 4) 14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej za powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ogólne wymagania na poszczególne oceny 3 1. Ustala się następujące ogólne kryteria uzyskania oceny rocznej: 4 S t r o n a 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria stopnia bardzo dobrego oraz wypełnia jedno z poniższych kryteriów: a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, c) proponuje rozwiązania nietypowe, d) rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności objęte programem nauczania, e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

5 b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b) rozwiązuje (wykonuje) zadania praktyczne i teoretyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 2. Kryteria ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ustalają samodzielnie nauczyciele, kierując się wyżej wymienionymi zasadami. 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. Zasady przeprowadzania sprawdzianów 4 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 2. Nauczyciel w ciągu semestru powinien wystawić co najmniej: 1) trzy oceny bieżące w tym minimum jedną z pracy klasowej jeżeli nauczanie przedmiotu jest realizowane w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 5 S t r o n a

6 2) pięć ocen bieżących w tym minimum dwie z pracy klasowej jeżeli nauczanie przedmiotu jest realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 3) siedem ocen bieżących w tym minimum dwie z pracy klasowej jeżeli nauczanie przedmiotu jest realizowane w wymiarze 3 i więcej godzin tygodniowo. 3. Podczas sprawdzanie wiedzy i umiejętności należy przestrzegać następujących zasad: 1) trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, 2) praca klasowa powinna być zapowiedziana co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym; brak wpisu do dziennika uniemożliwia przeprowadzenie pracy klasowej, 3) ustalenia zawarte w punktach 3.1 i 3.2 nie dotyczą sprawdzianu przełożonego na prośbę uczniów, 4) pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności, 5) uczeń, który nie pisał pracy klasowej pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, 6) ocenę niedostateczną uzyskaną z pracy klasowej można poprawiać tylko raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 7) w przypadku notorycznego i celowego unikana przez ucznia pracy klasowej, nauczyciel ma prawo wyznaczyć termin pisania pracy bez porozumienia z uczniem, 8) najpóźniej w ciągu 14 dni, a w przypadku języka polskiego i języków obcych najpóźniej w ciągu 21 dni, uczeń powinien otrzymać sprawdzony i oceniony sprawdzian, 9) materiał egzekwowany w ramach odpowiedzi ustnych lub tzw. kartkówek nie może przekraczać dwóch ostatnich lekcji na których był uczeń i podstawowych wiadomości z danego przedmiotu za wyjątkiem zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych z ustnym sprawdzeniem wiedzy i umiejętności, 10) uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie z każdego przedmiotu; nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa, oraz zadań domowych długoterminowych np. czytanie lektury, projekt, referat. 11) uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, nie pisze kartkówki z przerobionego materiału, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji; na lekcji wychowania fizycznego nie wykonuje ćwiczeń. 4. Proponuje się następujące kryteria oceny sprawdzianów w formie testów: 1) ocena celujący powyżej 95% możliwych do uzyskania punktów, 2) ocena bardzo dobry od 90% możliwych do uzyskania punktów, 3) ocena dobry od 70% możliwych do uzyskania punktów, 4) ocena dostateczny od 50% możliwych do uzyskania punktów, 5) ocena dopuszczający od 40% możliwych do uzyskania punktów, 6) ocena niedostateczny poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów. 6 S t r o n a

7 Sposoby informowania o wymaganiach i osiągnięciach 5 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do końca września, informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów): 1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 2. Dokumenty o których mowa wyżej nauczyciele składają corocznie w sekretariacie szkoły do końca września 3. Wymagania edukacyjne znajdują się w sekretariacie szkoły do wglądu dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) i na stronie internetowej szkoły 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) 5. Wychowawca, na minimum trzech zebraniach w ciągu roku szkolnego, informuje w formie pisemnej rodziców (opiekunów prawnych) o ocenach uzyskanych przez uczniów 6. Rodzic może uzyskać informację od nauczyciela podczas okresowych dyżurów nauczycielskich 7. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy mogą być przeprowadzone pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela 8. Nauczyciel powinien na bieżąco wpisywać oceny cząstkowe do dzienniczka będącego w posiadaniu ucznia 9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania, uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują do wglądu na warunkach ustalonych przez nauczyciela z zachowaniem następujących zasad: 1) pracę kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 7 dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych; 2) po 7 dniach od zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych prace mogą być zwracane uczniowi; 3) rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wglądu w prace uczniów podczas dyżurów nauczycieli przeznaczonych na spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić: 1) na prośbę ustną uzasadnienie ustne; 2) na prośbę pisemną uzasadnienie pisemne w terminie 14 stu dni od daty wpłynięcia stosownego pisma. 7 S t r o n a

8 Dostosowanie wymagań 6 1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 4) nie posiadających orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony albo zwolniona Warunki poprawy ocen 7 1. Zasady poprawy ocen bieżących określa sam nauczyciel przestrzegając ogólnych zasad i informuje o nich ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na początku roku szkolnego w dokumencie zwanym Przedmiotowym Systemem Ocenia 2. Ustalona przez nauczyciela śródroczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna 3. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna za wyjątkiem sytuacji w której nastąpi konieczność przeprowadzenia egzaminów sprawdzających lub poprawkowych 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 6. Sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) 8 S t r o n a

9 7. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu o którym mowa w 7 pkt. 3, zwanego egzaminem sprawdzającym zawarte są w Regulaminie egzaminów sprawdzających 8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć 9. Jeżeli uczeń nie jest klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w Regulaminie egzaminów klasyfikacyjnych 10. Uczeń ma prawo, od momentu uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, nie późnej niż do ostatniego dnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poprawić na wyższą ocenę niż przewidywana, na warunkach i trybie określonym przez nauczyciela na początku roku szkolnego Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające 8 1. Uczeń, które spełni niezbędne warunki zapisane w Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej może przystąpić do: 1) egzaminów klasyfikacyjnych; 2) egzaminów poprawkowych; 3) egzaminów sprawdzających 2. Regulaminy egzaminów wymienionych w ust. 1 są załącznikami do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zajęć edukacyjnych Załączniki: 1. Regulamin egzaminów klasyfikacyjnych 2. Regulamin egzaminów poprawkowych 3. Regulamin egzaminów sprawdzających 4. Oświadczenie nauczyciela o przyczynach wystawienia oceny niedostatecznej Kostrzyn, dnia... Wewnątrzszkolny System Oceniania przyjęty Uchwałą nr. z dnia 9 S t r o n a

10 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz z 2004 r.) z późniejszymi zmianami Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ustala się szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania 2 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 2. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) lub na prośbę pedagoga szkolnego, złożoną przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również: 1) uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 4. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi, który zmienił miejsce zamieszkania, a co za tym idzie również szkołę, a różnice w planach nauczania w znacznym stopniu wystawienie ocen klasyfikacyjnych w normalnym trybie. 3 Egzaminy klasyfikacyjne wymienione w 2 należy przeprowadzić nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminach wyznaczonych przez dyrektora gimnazjum po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu (jako egzaminator) w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka i muzyka z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń. 10 S t r o n a

11 3. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany 4. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala się stopień według przyjętej w gimnazjum skali ocen Uczeń, który w wyniku przeprowadzonych rocznych egzaminów klasyfikacyjnych uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne, może zdawać egzamin poprawkowy lub egzaminy poprawkowe w trybie i w terminie określonym w regulaminie egzaminów poprawkowych 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne oraz stopień ustalony przez komisję 2. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 7 Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum. Regulamin ten stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania S t r o n a

12 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz z 2004 r.) z późniejszymi zmianami Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ustala się szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 1 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 2. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o promowaniu ucznia, mimo że nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z zajęć edukacyjnych. Decyzję taką może podjąć tylko jeden raz w danym etapie kształcenia 3. Nie wyznacza się egzaminów poprawkowych w przypadku śródrocznej oceny niedostatecznej. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia, rodziców (opiekunów prawnych), a w szczególnych wypadkach pedagoga szkolnego, który należy złożyć do Dyrektora Gimnazjum przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 2 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich 2. W ciągu jednego dnia uczeń może zdawać tylko jeden egzamin 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września następnego roku szkolnego Dyrektor gimnazjum powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie: 1) dyrektor gimnazjum lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator, 3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji. 2. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony na jego prośbę z pracy w komisji egzaminacyjnej Wówczas, w takich lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły powołuje na egzaminatora nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem przedmiotów: informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 4. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator 5. Pytania oraz zakres materiału programowego obowiązującego na egzaminie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30 czerwca bieżącego roku szkolnego 12 S t r o n a

13 6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymuje informację pisemną o zakresie materiału programowego, który będzie obowiązywał na egzaminie. Informację przekazuje nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną najpóźniej w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowyrównawczych 7. Tematy na egzamin poprawkowy powinny być tak opracowane, aby uwzględniały kryteria na poszczególne oceny, tj. w skali od 1 do 6 8. Pytania na egzamin poprawkowy zatwierdza dyrektor szkoły Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję 2. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 5 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum, nie później niż do końca września Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 3. Przeprowadza się wtedy egzamin sprawdzający według regulaminy egzaminów sprawdzających 4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna. Regulamin ten stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania S t r o n a

14 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH OSIĄGNIECIA EDUKACYJNE na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz z 2004 r.) z późniejszymi zmianami Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie ustala się szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 4. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 3) dwóch nauczycieli ze szkoły lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 14 S t r o n a

15 1) skład komisji, 2) termin sprawdzianu, 3) zadania (pytania) sprawdzające, 4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły 10. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 11. Regulamin ten stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Strona 15

16 Uzasadnienie wystawienia rocznej oceny niedostatecznej w roku szkolnym 1. Imię i nazwisko ucznia.. 2. Klasa. 3. Przedmiot 4. Imię i nazwisko nauczyciela. 5. Czy uczeń 1) posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Tak Nie 2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania? Tak Nie 3) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się? Tak Nie 4) nie posiadających orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów Tak Nie 6. Czy zostały dostosowane wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 7. Stosunek ucznia do przedmiotu i obowiązków 8. Przyczyny wystawienia oceny Strona 16

17 9. Środki zaradcze zastosowane przez nauczyciela w celu uniknięcia niepowodzenia szkolnego ucznia (zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna, współpraca z rodzicami, pedagogiem, ) 10. Jakich efektów wychowawczo dydaktycznych spodziewa się nauczyciel wystawiając ocenę niedostateczną w tym przypadku?.. Data Podpis nauczyciela Strona 17

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA w TYCHACH 1 Podstawa prawna: Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych załącznik nr 2 Podstawy prawne: REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

i Promowania Uczniów

i Promowania Uczniów Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3)

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie obowiązujący od dnia 1 września 2015r. (załącznik 3) 98 ustęp 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) monitorowanie pracy ucznia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła Techniczna w Chojnicach. Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Opracowany na podstawie na podstawie: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r.,Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami) 2.

Bardziej szczegółowo

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Załącznik nr 17 do Statutu ZST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH CKU Podstawa prawna: 1) art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu. Ocenianie przedmiotowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu. Ocenianie przedmiotowe WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu Ocenianie przedmiotowe Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły

Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Uchwała nr 32/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody dla klasy IV - VI Ogólne zasady oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody dla klasy IV - VI Ogólne zasady oceniania: Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody dla klasy IV - VI Ogólne zasady oceniania: 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniówi rodziców o wymaganiach edukacyjnych z przyrody oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo