BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK Grupa Kapitalowa PROCAD Gdafsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2013. Grupa Kapitalowa PROCAD Gdafsk"

Transkrypt

1 BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2013 Grupa Kapitalowa PROCAD Gdafsk Gdafsk, marzec 2014

2 GFUPA K^Pr^rowA PROCAD Spis tre6ci: optnta uezate2heeo BIEGLEGo REwIDENTA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPTTATOWEJ PROCAD ZA ROK OBROTOWY OD R. DO R...5 r. czqs6ogolna il. ANALTZA vvyntx6w rrunsowych oraz syruacjt MAJATKoWEJ I FtNANsowEJ GRUPY KAPITATOWEJ DORADCA Auditors SD. z o,o.

3 GFUPA KAPITATOWA PROCAO OPINIA NIEZALEZN EGO BIEGTEGO REWIDENTA dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej PROCAD SA z siedzibq w Gdarisku przy ul. Kartuskiej 215 Pzeprowadzili5my badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitafowej procac, w kt6rej jednostke dominujqce jest Procad SA z siedzibq w Gdarisku, na kt6re sklada sie: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spozqdzone na dzied r., k6re po stronie aktyw6w ipasyw6wzamyka sie kwote tys. zl, 2) skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w za rok obrotowy od r. do r., wykazujqce calkowity doch6d netto w wysokosci tys. zl, 3) skonsofidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujqce zwiekszenie kapitafu wlasnego o kwotg 770 tys. zl, 4) skonsolidowane sprawozdanie z pneptyw6w pienig2nych za rok obrotowy od r. do 3't r., wykazuiqce zwiekszenie stanu Srodk6w pienig2nych o kwote 981 tys. zf, 5) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzadzenie zgodnego z obowiqzujqcymi pzepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci Grupy odpowiedzialny jeit zazed Jednostki Dominuiqcej. zarzed oraz czlonkowie Rady Nadzbrczel.leonoitt' Dominuiqcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci Grupy spetniaty wymagania przewidziane w Migdzynarodowych standardach Rachunkowosci i lvtigrizyriarodlwych standardach SprawozdawczoSci Finansowej, a takze ustawie z Ania ZS wzesnia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p52n. zm.\. Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zetelnosci, prawidfowosci ijasnosc tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe jego spozqdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowie6: 1) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wzesnia 1994 roku (Dz. u. z 2oog t. Nr 152, poz. 1223, z p62niejszymi zmianami), 2) krajowych standard6w rewizji finansowei, wydanych przez KrajowE Rade Bieglych Rewident6w, DORADCA Auditors So. z o.o.

4 GRUPA KAP TAToWA PROCAD 3) rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biezqcych i okresowych pzekazywanych pzez emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych pzepisami prawa paristwa nie bedqcego panstwem czfonkowskim (Dz.U.z 20Ogr. nr 33, poz. 259), 4) Miqdzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnos6, pozwalajqcq na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostki powiqzane zasad rachunkowosci i sprawdzenie - w Wzewa2ajqcej mieze metodq wyrywkowe - podslaw, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym, jak i cato5ciowe ocene sprawozdania skonsolidowanego. Uwazamy, Ze badanie dostarczylo wystarczajecej podstawy do wyra2enia miarodajnej ooinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujece dane liczbowe i objasnienia slowne:. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje lstotne dla oceny sytuacji majqtkowej i flnansowej Grupy Kapitafowej Procad na dziefi O13r., jak te2 jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r.,. spotzedzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo, to jest zgodnie z zasadami rachunkowosci, wynikajqcymi z Migdzynarodowych Standard6w Rachunkowosci, Miedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwiezanych z nimi interpretacji ogloszonych w formie rozpozedzefi Komisji Europeiskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie pzepis6w wykonawczych oraz na podstawie prawidfowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,. jest zgodne z wplywajqcymi na tres6 sprawozdania finansowego przepisami obowiezujecymi Grupg Kapitalowe. Sprawozdanie z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej Procad jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci oraz rozpozqdzenia w sprawie informacji bie2qcych i okresowych pzekazywanych pzez emitent6w papier6w wartosciowych, a zawarte w nim informacje, pochodzece ze zbadanego sprawozdania finansowego, se z nim zgodne. Kluczowy biegly rewioent. //r1 7/Qfn- Joanna Oeja wpisana do #jestru bieglych rewident6w ood numerem' Gdahsk, 17 marca2o14t. I -... l.t)i.l -. '11- Podmiot wpisany na liste uprawnionych do badania pod numerem 913: Gdansk ul. Grunwaldzka 212

5 GRUPA KAPfiAIowA PROCAD RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Grupy Kapitalowej Procad za rok obrotowy od r. do r. lnformacje dotyczqce Grupy Kapitalowej Jednostki wchodzace w sklad Grupy Kapitalowei procad 1 Procad SA bez zasltzeae{ Doradca Auditors Sp. z o.o. 2. Des Art Sp. z o.o. perna bez zasltze2eh Doradca Auditors Sp. z o.o t (. 3. Projekt Biz Sp. z o.o. wyrqczona z konsolidacji nie badane Nie dotyczy r. 4. Cador Consulting Sp. z o.o. pelna bez zaste.e2ei Doradca Auditors Sp. z o.o r. 5. AutoR KSI Sp. z o.o. pelna bez zastzezei Doradca Auditors Sp- z o.o t. Procad SA tworzy grupe kapitalowq poczawszy od 24 kwietnia 2008r., w zwiazku z n byciem 51% udzial6w w kapitale zakladowym sp6lki Des Art sp. z o.o. z siedzibe * 99.y!i. w wyniku tej transakcji procad sa stara sig jednostkq dominujqcq r6wnie2 dra s-pofki cador consulting Sp. z o.o., kt6rej Des Art sp.'z o.o. jest jedynym udzialowcem. w dniu 25 kwietnia 2012r. procad sa nabyta dodatkowycn i o,ei z'u;tzial6w w spotce

6 GRUPA KaprTALowa PROCAD zale2nej DES Art. Sp. z o.o., w wyniku czego zwiekszyla swoje zaanga2owanie kapitalowe z 51o/o do 61,81Vo. w dniu 26 lutego 2010 Procad SA nabyla s1o/o udzialcw w nienotowanej na gieldzie spolce AutoR KSI sp. z o.o. z siedzibe w warszawie. w dniu 27 kwietnia 2b12r. -procad SA nabyla dodatkowe 49Yo udzial6w w jednostce AutoR KSI Sp. z o.o., stajqc sie tym samym wlascicielem 100% udzial6w tej sp6lki. sprawozdanie finansowe Projekt Biz sp. z o.o. zostalo wyleczone z konsolidacji ze wzgledu na nieistotnos6 iej danych dra zetelnosci i jasno6ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Kapital wlasnv Grupv Kapitalowei Kapital podstawowy na roku wynosi 902 tys. zt Kapital wiasny Grupy Kapitalowej na dzie6 bilansowy wynosi 15 g66 tys. zl. Dane identyfikujqce jednostke dominujqcq Nazwa jednostki. forma i oodstawa prawna dzia{alnosci Procad Spolka Akcyjna z siedzibq w Gdafisku ul. Kartuska 215. OORADCA Auditors Sp. z o.o.

7 GFUPA KaP[ArowA PBOCAD Procad SA powstala z przeksztalcenia procad Sp. z o.o. W dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w podjglo Uchwafg o pzeksztalceniu sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq procad Sp. z o.o. w sp6lkg akcyjne procad Sp6lka Akcyjna. Akt zalozycielski spolki dominuiqcej jako spolki akcyjnej sporzadzono w formie aktu notarialnego w dniu r., Repertorium A nr 3140/2006. w dniu r. sqd Rejonowy Gdafisk-polnoc w Gdarisku wpisal procad sa do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KR Nr identldikacii podatkowej (Nt P) : Nr reiestracii statystyczn ej (REGON): Kapital i akcionariusze Kapitaf wlasny na dzieri roku wynosi tys. zl. Kapital akcyjny wynosi 902 tys. zr (dziewiecset dwa tysiqce) i dzieri sig na akcji o wartosci O,1O zl kazda. Na dzien bilansowy akcjonariuszami Sp6lki byli:. Jarosfaw Jazyriski. Janusz Szczg5niak. Pawel Wladyslaw Kowalski. Maciej Horeczy. PROCADSA. pozostaliakcjonariusze Zazad Sp6lki 15,680/" 15,300/o 11,O10/o 5,29o/o 13,09o/o 39,630/. Jaroslaw Jazyfiski - prezes ZarzEdu. Janusz SzczgSniak - Wiceprezes Zazqdu. Maciei Horeczy - Wiceprezes ZarzEdu Rada Nadzorcza Na roku sklad Rady Nadzorczej byt nastgpujqcy:. Andzej PzewoZnik,. Mariusz Jagodzinski,. Andrzej Chmietecki,

8 GFUPA KaP[arowA PROCAD. Hubert Kowalski,. Bozena Szczqsniak. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitalowej procad za 2012 rok zostalo zbadane pzez bieglego rewidenta Joanng Dejg nr ew. i 1456 wystepuiqcq w imieniu Doradca Auditors Sp. z o.o. wpisane na riste podmiot6w uprawnionych do-badania pod numerem 913. Sprawozdanie to uzyskalo opinie bez zastze2e6. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za zoiz rok zostalo zatwierdzone Uchwalq Zwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy procad sa z dnia roku. zgodnie z prawem sprawozdanie finansowe wtaz z wmaganymi zarqcznikami zostaro zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu roku. Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony do badania i bieglego rewidenta?.d3li9-" 9ryotidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od do r' crupy Kapitalowej procad zostaro izeprowadzone przez DoRADCA lll,l?j-"^ll,^.-31 :-"::9:ib? w Gdansku pzy ut. crunwatdzkiej 212, podmiot wpisany na llsrq uprawnronych do badania pod numerem g13. Badanie zostalo pzeprowad zone ptzez?'."gfjo rewidenta Joanng Dejg, wpisanq do rejestru bieglych rewident6w pod numerem Badanie zostalo przeprowadzone z w okresie od 12.0g.2014 do roku na podstawie umowy z dnia roku oraz Ucnwafy Rady Nadzorczq. O"i" roku. Podmiot uprawniony do badania oraz biegry rewident zachowari bezstronno56 i niezalezno5d wobec badanej jednostki w riiumieniu an. 56 ustawy o bieglych rewidentach i ich samoea.lzie,.'podmiotach,p."*nio,ry"n do badania sprawozda6 finansowych oraz o nadzorze publicznym. lnformacja o badaniu jednostkowych sprawozdafi finansowych Badan ie- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok jednostki dominuiacei!1oc1o sf ora1n3*pyj3gy.l iednostek zaleznyci: oes nrt 6;. ;;."".,;;il#:ffi;"j 5p. z o.o., AutoR KSI Sq..z _o.o. zostalo pzeprowadzone przez DORADCA Auditors Sp. z o.o. Sprawo?.rlania If3l"g!",.y.f"ty'opini" 0", i"rt..'"z.,i-. Opiii" o^,sprawozdaniu finansowym za rok 2013t. procad-sa zostara wydane w dniu roku_

9 GRUPA KaPrratowA PROCAO Dostgpno56 danych i oswiadczenie Zarz4du Nie wystqpilo ograniczenie badania. Jednostka dominujqca udostgpnila ZEdane ptzez bieglego rewidenta dane, informacje i wyjasnienia. przedfozono tak2e oswiadczenie o kompletnym ujgciu danych w ksiggach rachunkowych iwykazaniu wszelkich zobowiqzai warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, kt6re nastepily po dacie bilansu do dnia zfozenia oswiadczenia. w trakcie badania nie stwierdzono naruszen prawa wptywaiqcych na sprawozdanie finansowe. Prawidlowo56 i rzeternos6 dokumentacji konsoridacyjnej, kontrora wewnetrzna 1. Zasady rachunkowosci Grupy.Kapitalowej procad se zgodne z Migdzynarodowymi standardami sprawozdawczosci Finansowej i Miidzynarodowymi standardimi Rachunkowosci, a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach z ustawq o rachunkowosci. 2. Dokumentacja konsolidacyina,.spelnia wymagania stawiane ptzez ustawe o rachunkowosci z dnia 29 wzesnia 1g94 rok.r orai rozporz Edzenie Ministra Finans6w z dnia 12 grudnia 2OO1 roku w sprawie szczeg6lowych zasad spozqdz ania pz.ez jednostki inne niz banki i zakrady ubezpieczef jprawozdania finansowego i"jn6rr"r, powiqzanych. W szczeg6lnosci dokumentacja konsolidacy1na zawiera:. sprawozdania finansowe jednostek wchodzqcych w sklad Grupy Kapitalowej,. korekty iwylqczenia konsolidacyjne sprawozdan finansowych objgtych konsolidacjq,. opis polityki rachunkowosci stosowanej w Grupie Kapitafowej. w wyniku badania w jednostce dominuiqcej i w jednostkach zaleznych systemu kontrori wewnet'nei, nie stwierdzono niedociqgnig6 w dziaranru rego systemu. Kontrora wewnetzna funkcjonuje we wszystkich obszirach dziafatnosci,i1q"yjn ;dy* ;;;;; przedstawione w jednostkowych sprawozdaniacfr iin.n"o*y"n i sprawozdaniu skonsolidowanym. Wylqczenia i korekty konsolidacyjne Korekty konsoridacyjne zostaly dokonane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiezujqcymi pzepisami. W szczeg6lnosci:. salda rozrachunk6w pomigdzy.. spolkami wchodzqcymi w sklad Grupy Kapitalowej zostary uzgodnione oraz prawidlowo wylqczone w bilansie skonsotidowinvm. DORADCA Auditors Sp. z ;

10 GRUPA KaPrrArowa PROCAD. przychody i koszty dzialalno6ci, pozostale koszty i pzychody operacyjne oraz pzychody i koszty finansowe zostaly prawidlowo pomniejszone o transakcje zawarte pomiedzy jednostkami Grupy Kapitalowej, o prawidlowo dokonano eliminacji kapital6w spolek zaleznych i ceny nabycia akcji przez jednostke dominujece,. istotne zyski ztealizowane w transakcjach pomiedzy jednostkami powiezanymi i tkwiace w aktywach zostaly wyleczone.. wlasciwie ustalono kapitaty wlasne. Kapital wlasny Kapital podstawowy Grupy Kapitalowej na dzien t. w wysokosci 902 tys. zl stanowi kapital podstawowy jednostki dominujecej. Kapital wlasny wynosi na koniec 2013 roku tys. zl. Stan kapitatu udzialowc6w niesprawujecych kontroli wynosi na r tys. zl i zostal potwierdzony dokumentacjq konsolidacyjne. Spolka Dominujqca w okresie od 2 lutego 2009r. do O10t. prowadzila skup akcji wlasnych wykonujqc dyspozycje Uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Procad SA w sprawie skupu akcji wlasnych Sp6lki w celu umorzenia (uchwafa z dnia r. oraz uchwala z dnia r.). Na dzien O13r. Sp6lka posiadala '1.181.O24 akcje wlasne o lecznej wartosci tys. zl. Wynik finansowy R62nice pomiedzy wynikami finansowymi wynikajqcymi z jednostkowych sprawozdan finansowych, a wynikiem netto Grupy Kapitalowej sq nastepu,ece: Wyszczog6ln Wvnik netto za 2013 rok Procad SA 640,00 Wynik netto za 2013 rok Des Art Sp. z o.o. 288,00 Wynik netto za 2013 rok Cador Consulting Sp. z o.o. 75,00 wynik netto za 2013 rok AutoR KSI Sp. z o.o. 306,00 Razem wyniki sp6lki dominujqcej i sp6lek zale2nych 1 309,00 Korekty i wylqczenia konsolidacyjne 1,00 Zyski pzynalezne udzialowcom niesprawujqcym kontroli -138,00 Wynik netto Grupy Kapitalowej 1 't72,o0

11 GRUP^ KAPITAIoWA PROCAD Kompl tno56 i prawidlowosc sporzqdzenia pozostalych skonsolidowanego sprawozdania finansowego skladnik6w Dodatkowe informacje i objasnienia do skonsolidowanego sprawozdania zostaly spozqdzone kompletnie i prawidlowo. Pzedstawione do badania skonsolidowane sprawozdanie z przeplyw6w pienieznych oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale urlasnym wykazujq powiezanie ze skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej, skonsolidowanym sprawozdaniem z calkowitych dochod6w oraz dokumentacjq konsolidacyjnq. Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitafowej jest kompletne, a pzedstawione w nim dane se zgodne ze zbadanym sprawozdaniem skonsolidowanym. Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej spelnia wymagania wynikaiqce z ustawy o rachunkowosci oraz rozpotzqdzenia Ministra Finans6w z roku w sprawie informacji bie2qcych i okresowych przekazywanych pzez emitent6w papier6w wartosciowych. DORADCA Auditors So. z o.o.

12 GRUPA K^PrrAtowA PROCAD ill. A MAJATKOWEJ I FINANSOWEJ GRUPY KAPITALOWEJ Anafiza obejmuje ostatnie dwa okresy sprawozdawcze. poni2el zaprezentowano podstawowe wielkosci ekonomiczne charakteryzuiqce dzialalnosd Grupy Kapitarowel w latach (w tys. zlotych) Sumy bilansowe v. Aktywa trwafe I % Rzeczowe aktywa trwale /" Nale2noSci dlugoterminowe /" Aktywa finansowe dlugoterminowe 4t % Aktywa obrotowe o/o Zapasy Nale2noSci kr6tkoterminowe h I Vo Nale2no^ci z tytulu dostaw i uslug ,4 Aktywa tinansowe kr6tkoterminowe r' % Kapitaf wtasny /. Zobowiezania i rezerwy na zobowiazania to Zobowiezania dlugolerminowe Vo ZobowiEzania krotkotermi nowe "/o Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug h Pzychody ze spzeda2y produkt6w, towarow i material6w $ /" Koszty spzedanych towar6w, produkt6w i uslug Eo Wynik brutto ze sprzeda2y /6

13 GRUPA KAPTTAToWA PROCAD Koszty spzedazy i og6lnego zatzaou I 671 I '139. Pozostale pzychody operacyjne % Pozostale koszty operacvjne % Wynik z dzlalalnogci operacyjnel Przychody fnansowe n% Koszty finansowe % Vrynik brutto 619 'r 66r 1 J,.2 168% Podatek dochodowv 182 ' 69 93% Wynik netto przypadajqcl udzialowcom niesprawujqcym kontroli Wynik netto przypadalecy akcjonarluazom Jednoatki dominujecej 138 1N 1 433% 424 't % lijynik netto 437 t /0 Calkowlty doch6d netto 4U t 3t $o/o DORADCA Auditore So. z o.o.

14 GBUPA KaPrrArowa PROCAo Poni2q zaprezentowano kluczowe wska2niki charakteryzujqce sytuacje finansowe i majqtkowe Grupy Kapitalowej w latach lfis*atnk SfX,aOb wvliczenis mi2 RentownoSC netto Rentown066 spzedazy RentownoSC netto majetku PtynnoSC biezaca Wysoka plynnosc Plynno6e gotowkowa ObrotowosC nale2nosci handlowych w dniach Wynik netto * 100 Ptzychody ze sptzedazy Wvnik na spzedazv * 100 Pzychody ze sprzedazy Wynik netto * 100 Aktywa ogolem Aktywa obrotowe Zobowiazania kr6tkolerminowe Aktvwa obrotowe - Zaoasv Zobow i azania kr6tkoterm i nowe Srodki oieniezne Zobowiazania kr6tkoterminowe Pzecietny stian naleznosci * 365 Pzvchodv ze sdzedazv 1,000/0 2,A10/o 1,21% 3,75% 2,O80/" 5,66"/, 2,23 2,O4 2,10 1,99 o,47 0,54 58 ObrotowoSC zobowiqzan handlowych w dniach Przecietnv stan zobowiazan t 365 Koszt sprzedanvch produkt6w i towar6w Obrotowosd zapas6w w dniach Struktura aktyw6w Slrukury tinansowania majqtku Pokrycie majqtku zobowiazaniami Trwalosd struktury linansowania Pzecietnv stan zadas6w * 365 KosA sdzedanvch orodukt6w i towar6w Aktywa trwale * 100 Aktywa obrotowe Kapitalv w{asne * 100 Aktvwa ooolem Kaoitah/ obce * 100 Aktywa oo6lem (Kaoitalv wlasne + Zob. i rezerwv dluoot.) *1OO Aktwa trwale /. 69"/" 72% 690/" 2Ao/. 310h 143% W 2013 roku nastapil wzrost przychod6w ze sprzeda2y Grupy Kapitalowej o 2 94g tys zl co stanowi wzrost o 7olo w por6wnaniu z 2012 rokiem. Koszty dzialalnosci operacyjnej w badanym okresie wzrosfy o 4,01o/o. Powyzsze znalazlo odzwierciedlenie w osiqgnigtym wyniku finansowym. Grupa Procad osiqgnela zysk netto za 2O13 r. w wysokosci tys zf wobec 497 tys zl osiegnietych w 2012 roku. W ostatnim okresie nastepil wzrost zysku o 2OOo/". Pozytywnie nalezy oceni6 fakt, Ze Grupa osiegnela dodatnie wyniki finansowe na wszystkich rodzajach dzialalnosci. Adekwatnie do wynik6w finansowych ksztaftowaly sie DORADCA Audltors So. z o.o.

15 GRUPA K^PrTArowA PROCAD wskainiki rentownosci. Pokazujq one ile zysku pzyniosla w poszczeg6lnych latach jedna zlot6wka sprzedazy lub jedna zlot6wka majetku Grupy Kapitalowej. W ostatnim okresie nastepil wzrost rentownosci netto majqtku (wzrost z poziomu 2,OBo/o w 2O12r. do poziomu 5,667o w 2013r.). Wska2nik rentownosci spzeda2y wzr6sl w ostatnim okresie z poziomu 1,21o/o do poziomu 3,75%. Poziom wska2nik6w finnosci w calym analizowanym okresie utrzymuje sie na podobnym poziomie. W 2013r. wskaznik finnoi;ci biezqcej wyni6sl 2,04 wobec 2,29 na koniec 2012 roku. Wysokosc tych wska2nik6w w calym analizowanym okresie ksztaltuje sie powyzej zalecanego poziomu. W teorii za poaqdane wysokosc wskaznika plynnosci bie2qcej uznaje sie jego wielkosc w granicach 1,5 do 2,0, zas wskaznika wysokiej plynnosci w granicach 1,O-1,2. Wska2nik ptynnosci got6wkowej wzr6sl w stosunku do 2013 roku. poziom wskaznika na koniec 2013 roku wskazuje, 2e Grupa Kapitalowa mogla z posiadanych Srodk6w pienie2nych splaci6 54% swoich zobowiazan kr6tkoterminowych. W analizowanym okresie wska2nik obrotowosci nale2no5ci utzymywal sig na zblizonym poziomie i na koniec 2013 roku wyni6sl 57 dni wobec 58 dni na koniec 2012r. Jednoczesnie nastqpilo wydlu2enie okresu regulowania zobowiqzafi o 1 dzien. Wskaznik obrotowosci zobowiqzai handlowych na koniec 2013r. wyni6sl 51 dni. Wska2nik obrotowo6ci zapas6w spadl o 3 dni i na koniec 2013 roku jego wysko6d wyniosla 5 dni. Wska2nik struktury aktyw6w w analizowanym okresie wzr6sl o 3o/o. Na koniec 2013r. wyni6sl w stosunku do 66% na koniec 2012r. powy2sze, bylo wynikiem procentowo wigkszego wzrostu w 2013 roku aktyw6w trwatych w por6wnaniu do wzrostu aktyw6w obrotowych. W stosunku do 2012 roku nastepila nieznaczna zmiana w strukturze finansowania majetku Sp6lki. Kapitaly wlasne na koniec 2013 roku finansowaly w 69% majetek sp6lki. W 2013 roku jest spelniona regula bilansowa m6wiqca, 2e majetek trwaly powinien by6 sfinansowany w calosci z kapital6w wlasnych powiekszonych o zobowiqzania dlugoterminowe, o czym informuje wska2nik trwalosci struktury finansowania. Naszym zdaniem w najblizszej pzyszlosci nie wystepujq zagro2enia kontynuacji dzialalnosci Grupy Kapitalowej Procad. //?"a' //r / /Joaina Deja / Kluczowy biegly rewident (nr ewid ) ZAI'i co"o"*, 12.o3.2o14

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01 31.12.2014

za okres 01.01 31.12.2014 OPTNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANTA FINANSOWEGO za okres 01.01 31.12.2014 WILBO SP6tka AkcYina Gdarisk, marzec 2015 Spis tre6ci: OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA..."...3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

STOW ARZYSZENIA "KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ"

STOW ARZYSZENIA KAPIT AL-PRACA-ROZWOJ DEA TA PIETRASZKO KmtceJario ~ Rewidenfr1 ul Przonowskiego 4/35. 01-457 WQr.S'ZQWQ tel: 694 695533, e-mail: beata Dietraszko@o2.DI NIP: 521-278-30-67. REIiON: 141544400 Opinia oraz raport uzupelniajacy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003

Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 X Skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport pólroczny SA-PS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

QALlTY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITALOWY SPÓLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

QALlTY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITALOWY SPÓLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE QALlTY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITALOWY SPÓLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych Sp. z o. o. Opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WB Electronics Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Spotki

Ocena sytuacji Spotki Stanowisko Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z dnia L0 maja 20L0 r. Zgodnie z zasadami zawartymi w Czqici III. Zasada I.l. oraz Zasada 1.2. Dobrych Praktyk Sp6lek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY o'4.07.201 4-30.06.201 5 Auditors Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gd.iek tel./tax 58 558 1 3 94 tel. 58 553 81 58 ul. Mackiowicza 63lok. 205,

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

TMUHT TRUST SPOLKAAKCYJNA SKONSOTIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK

TMUHT TRUST SPOLKAAKCYJNA SKONSOTIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK TRUST SPOLKAAKCYJNA TMUHT SKONSOTIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK Sprawozdanie zostalo spozqdzone wedlug MiedzynarodowychStardard6wsprawozdawczosciFinansowej. h 4r*'*t sprs rrescl t. PtsMo zarzadu...3.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 maja 2016

Poznań, 30 maja 2016 GRODNO S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2015 do 31.03.2016 roku Poznań, 30 maja 2016 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

TRUST SPOLKA AKCYJNA. dt*usr SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNYZA 2012 ROK

TRUST SPOLKA AKCYJNA. dt*usr SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNYZA 2012 ROK TRUST SPOLKA AKCYJNA dt*usr SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNYZA 2012 ROK Sprawozdanie zostalo spo zadzone wedlug IVliedzynarodowych Standard6w SpEwozdawczosci Finansowej. TRLIST spts rrescl II. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19.

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19. Program Finansowo-Ksiegowy "RAKS" w. 2017.01 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT na 31.12.2015 na 31.12.2016 ----------------------------------------+----- -------------+------------------ A. PRZYCH. ZE SPRZED. I

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok byl dla Softbanku okresem przelomu. Spólka zwyciezyla w dwóch wielosetmilionowych przetargach na budowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego w PKO BP SA oraz systemu

Bardziej szczegółowo

Biuro Katowice al. Korfantego 2 40-004 Katowice t: +48 32 359 50 00 katowice@bdo.pl

Biuro Katowice al. Korfantego 2 40-004 Katowice t: +48 32 359 50 00 katowice@bdo.pl JUPITER NFI SA skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES RADA NADZORCZA BIOMAXIMA S.A. SPRAWOZDANIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES 1.01.2016 31.12.2016 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE FINANSOWE

SPRA WOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 - SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2011 e FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44. WY JASNIENIA

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie Tel: +48 22 543 16 00 Fax:+48 22 543 16 01 www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania sprawozdania za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. uzupelniajacy opinie ROZDZIAL. Czesc oaól na. "ATLANTIS" Spólka Akcyjna

RAPORT. z badania sprawozdania za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. uzupelniajacy opinie ROZDZIAL. Czesc oaól na. ATLANTIS Spólka Akcyjna RAPORT z badania sprawozdania za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. uzupelniajacy opinie ROZDZIAL I Czesc oaól na 1.1. Dane identyfikujace badany podmiot. Nazwa "ATLANTIS" Spólka Akcyjna Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów Lublin

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów Lublin GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA WARSZAWA UL. EMILII PLATER 53 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r.

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r. OPINIA I RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. GRUPY KAPITAŁOWEJ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^

OPINIA niezaleznego bieglego rewidenta oraz raport uzupehiiajqcy opini^ R) BIURO KONSULTINGOWE REWIZJI I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ul. Gajowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email:bilans@auditdor.com.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego E-ENERGO S.A. OD DNIA 24.02.2012 r. EASTSIDECAPITAL S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, 18 lipca 2012 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Assetus S.A.

Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Global Audit Partner Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Indykpol S.A. ul. Jesienna Olsztyn

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Indykpol S.A. ul. Jesienna Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Indykpol S.A. ul. Jesienna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie

Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RSY Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa RSY Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa RSY Spółka Akcyjna RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis

Bardziej szczegółowo

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań,

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

MEDICALGORITHMICS S.A. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Indykpol S.A. ul. Jesienna Olsztyn

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Indykpol S.A. ul. Jesienna Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Indykpol S.A. ul. Jesienna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo