BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK Grupa Kapitalowa PROCAD Gdafsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2013. Grupa Kapitalowa PROCAD Gdafsk"

Transkrypt

1 BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za ROK 2013 Grupa Kapitalowa PROCAD Gdafsk Gdafsk, marzec 2014

2 GFUPA K^Pr^rowA PROCAD Spis tre6ci: optnta uezate2heeo BIEGLEGo REwIDENTA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPTTATOWEJ PROCAD ZA ROK OBROTOWY OD R. DO R...5 r. czqs6ogolna il. ANALTZA vvyntx6w rrunsowych oraz syruacjt MAJATKoWEJ I FtNANsowEJ GRUPY KAPITATOWEJ DORADCA Auditors SD. z o,o.

3 GFUPA KAPITATOWA PROCAO OPINIA NIEZALEZN EGO BIEGTEGO REWIDENTA dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej PROCAD SA z siedzibq w Gdarisku przy ul. Kartuskiej 215 Pzeprowadzili5my badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitafowej procac, w kt6rej jednostke dominujqce jest Procad SA z siedzibq w Gdarisku, na kt6re sklada sie: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej spozqdzone na dzied r., k6re po stronie aktyw6w ipasyw6wzamyka sie kwote tys. zl, 2) skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w za rok obrotowy od r. do r., wykazujqce calkowity doch6d netto w wysokosci tys. zl, 3) skonsofidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujqce zwiekszenie kapitafu wlasnego o kwotg 770 tys. zl, 4) skonsolidowane sprawozdanie z pneptyw6w pienig2nych za rok obrotowy od r. do 3't r., wykazuiqce zwiekszenie stanu Srodk6w pienig2nych o kwote 981 tys. zf, 5) dodatkowe informacje i objasnienia. Za sporzadzenie zgodnego z obowiqzujqcymi pzepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci Grupy odpowiedzialny jeit zazed Jednostki Dominuiqcej. zarzed oraz czlonkowie Rady Nadzbrczel.leonoitt' Dominuiqcej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci Grupy spetniaty wymagania przewidziane w Migdzynarodowych standardach Rachunkowosci i lvtigrizyriarodlwych standardach SprawozdawczoSci Finansowej, a takze ustawie z Ania ZS wzesnia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p52n. zm.\. Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zetelnosci, prawidfowosci ijasnosc tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe jego spozqdzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowie6: 1) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wzesnia 1994 roku (Dz. u. z 2oog t. Nr 152, poz. 1223, z p62niejszymi zmianami), 2) krajowych standard6w rewizji finansowei, wydanych przez KrajowE Rade Bieglych Rewident6w, DORADCA Auditors So. z o.o.

4 GRUPA KAP TAToWA PROCAD 3) rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biezqcych i okresowych pzekazywanych pzez emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowa2ne informacji wymaganych pzepisami prawa paristwa nie bedqcego panstwem czfonkowskim (Dz.U.z 20Ogr. nr 33, poz. 259), 4) Miqdzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania skonsolidowanego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnos6, pozwalajqcq na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostki powiqzane zasad rachunkowosci i sprawdzenie - w Wzewa2ajqcej mieze metodq wyrywkowe - podslaw, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym, jak i cato5ciowe ocene sprawozdania skonsolidowanego. Uwazamy, Ze badanie dostarczylo wystarczajecej podstawy do wyra2enia miarodajnej ooinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie skonsolidowane, obejmujece dane liczbowe i objasnienia slowne:. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje lstotne dla oceny sytuacji majqtkowej i flnansowej Grupy Kapitafowej Procad na dziefi O13r., jak te2 jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r.,. spotzedzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo, to jest zgodnie z zasadami rachunkowosci, wynikajqcymi z Migdzynarodowych Standard6w Rachunkowosci, Miedzynarodowych Standard6w Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwiezanych z nimi interpretacji ogloszonych w formie rozpozedzefi Komisji Europeiskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymog6w ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie pzepis6w wykonawczych oraz na podstawie prawidfowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,. jest zgodne z wplywajqcymi na tres6 sprawozdania finansowego przepisami obowiezujecymi Grupg Kapitalowe. Sprawozdanie z dzialalno6ci Grupy Kapitalowej Procad jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci oraz rozpozqdzenia w sprawie informacji bie2qcych i okresowych pzekazywanych pzez emitent6w papier6w wartosciowych, a zawarte w nim informacje, pochodzece ze zbadanego sprawozdania finansowego, se z nim zgodne. Kluczowy biegly rewioent. //r1 7/Qfn- Joanna Oeja wpisana do #jestru bieglych rewident6w ood numerem' Gdahsk, 17 marca2o14t. I -... l.t)i.l -. '11- Podmiot wpisany na liste uprawnionych do badania pod numerem 913: Gdansk ul. Grunwaldzka 212

5 GRUPA KAPfiAIowA PROCAD RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Grupy Kapitalowej Procad za rok obrotowy od r. do r. lnformacje dotyczqce Grupy Kapitalowej Jednostki wchodzace w sklad Grupy Kapitalowei procad 1 Procad SA bez zasltzeae{ Doradca Auditors Sp. z o.o. 2. Des Art Sp. z o.o. perna bez zasltze2eh Doradca Auditors Sp. z o.o t (. 3. Projekt Biz Sp. z o.o. wyrqczona z konsolidacji nie badane Nie dotyczy r. 4. Cador Consulting Sp. z o.o. pelna bez zaste.e2ei Doradca Auditors Sp. z o.o r. 5. AutoR KSI Sp. z o.o. pelna bez zastzezei Doradca Auditors Sp- z o.o t. Procad SA tworzy grupe kapitalowq poczawszy od 24 kwietnia 2008r., w zwiazku z n byciem 51% udzial6w w kapitale zakladowym sp6lki Des Art sp. z o.o. z siedzibe * 99.y!i. w wyniku tej transakcji procad sa stara sig jednostkq dominujqcq r6wnie2 dra s-pofki cador consulting Sp. z o.o., kt6rej Des Art sp.'z o.o. jest jedynym udzialowcem. w dniu 25 kwietnia 2012r. procad sa nabyta dodatkowycn i o,ei z'u;tzial6w w spotce

6 GRUPA KaprTALowa PROCAD zale2nej DES Art. Sp. z o.o., w wyniku czego zwiekszyla swoje zaanga2owanie kapitalowe z 51o/o do 61,81Vo. w dniu 26 lutego 2010 Procad SA nabyla s1o/o udzialcw w nienotowanej na gieldzie spolce AutoR KSI sp. z o.o. z siedzibe w warszawie. w dniu 27 kwietnia 2b12r. -procad SA nabyla dodatkowe 49Yo udzial6w w jednostce AutoR KSI Sp. z o.o., stajqc sie tym samym wlascicielem 100% udzial6w tej sp6lki. sprawozdanie finansowe Projekt Biz sp. z o.o. zostalo wyleczone z konsolidacji ze wzgledu na nieistotnos6 iej danych dra zetelnosci i jasno6ci skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Kapital wlasnv Grupv Kapitalowei Kapital podstawowy na roku wynosi 902 tys. zt Kapital wiasny Grupy Kapitalowej na dzie6 bilansowy wynosi 15 g66 tys. zl. Dane identyfikujqce jednostke dominujqcq Nazwa jednostki. forma i oodstawa prawna dzia{alnosci Procad Spolka Akcyjna z siedzibq w Gdafisku ul. Kartuska 215. OORADCA Auditors Sp. z o.o.

7 GFUPA KaP[ArowA PBOCAD Procad SA powstala z przeksztalcenia procad Sp. z o.o. W dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w podjglo Uchwafg o pzeksztalceniu sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq procad Sp. z o.o. w sp6lkg akcyjne procad Sp6lka Akcyjna. Akt zalozycielski spolki dominuiqcej jako spolki akcyjnej sporzadzono w formie aktu notarialnego w dniu r., Repertorium A nr 3140/2006. w dniu r. sqd Rejonowy Gdafisk-polnoc w Gdarisku wpisal procad sa do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KR Nr identldikacii podatkowej (Nt P) : Nr reiestracii statystyczn ej (REGON): Kapital i akcionariusze Kapitaf wlasny na dzieri roku wynosi tys. zl. Kapital akcyjny wynosi 902 tys. zr (dziewiecset dwa tysiqce) i dzieri sig na akcji o wartosci O,1O zl kazda. Na dzien bilansowy akcjonariuszami Sp6lki byli:. Jarosfaw Jazyriski. Janusz Szczg5niak. Pawel Wladyslaw Kowalski. Maciej Horeczy. PROCADSA. pozostaliakcjonariusze Zazad Sp6lki 15,680/" 15,300/o 11,O10/o 5,29o/o 13,09o/o 39,630/. Jaroslaw Jazyfiski - prezes ZarzEdu. Janusz SzczgSniak - Wiceprezes Zazqdu. Maciei Horeczy - Wiceprezes ZarzEdu Rada Nadzorcza Na roku sklad Rady Nadzorczej byt nastgpujqcy:. Andzej PzewoZnik,. Mariusz Jagodzinski,. Andrzej Chmietecki,

8 GFUPA KaP[arowA PROCAD. Hubert Kowalski,. Bozena Szczqsniak. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitalowej procad za 2012 rok zostalo zbadane pzez bieglego rewidenta Joanng Dejg nr ew. i 1456 wystepuiqcq w imieniu Doradca Auditors Sp. z o.o. wpisane na riste podmiot6w uprawnionych do-badania pod numerem 913. Sprawozdanie to uzyskalo opinie bez zastze2e6. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za zoiz rok zostalo zatwierdzone Uchwalq Zwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy procad sa z dnia roku. zgodnie z prawem sprawozdanie finansowe wtaz z wmaganymi zarqcznikami zostaro zlozone w Sqdzie Rejestrowym w dniu roku. Dane identyfikuiqce podmiot uprawniony do badania i bieglego rewidenta?.d3li9-" 9ryotidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od do r' crupy Kapitalowej procad zostaro izeprowadzone przez DoRADCA lll,l?j-"^ll,^.-31 :-"::9:ib? w Gdansku pzy ut. crunwatdzkiej 212, podmiot wpisany na llsrq uprawnronych do badania pod numerem g13. Badanie zostalo pzeprowad zone ptzez?'."gfjo rewidenta Joanng Dejg, wpisanq do rejestru bieglych rewident6w pod numerem Badanie zostalo przeprowadzone z w okresie od 12.0g.2014 do roku na podstawie umowy z dnia roku oraz Ucnwafy Rady Nadzorczq. O"i" roku. Podmiot uprawniony do badania oraz biegry rewident zachowari bezstronno56 i niezalezno5d wobec badanej jednostki w riiumieniu an. 56 ustawy o bieglych rewidentach i ich samoea.lzie,.'podmiotach,p."*nio,ry"n do badania sprawozda6 finansowych oraz o nadzorze publicznym. lnformacja o badaniu jednostkowych sprawozdafi finansowych Badan ie- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok jednostki dominuiacei!1oc1o sf ora1n3*pyj3gy.l iednostek zaleznyci: oes nrt 6;. ;;."".,;;il#:ffi;"j 5p. z o.o., AutoR KSI Sq..z _o.o. zostalo pzeprowadzone przez DORADCA Auditors Sp. z o.o. Sprawo?.rlania If3l"g!",.y.f"ty'opini" 0", i"rt..'"z.,i-. Opiii" o^,sprawozdaniu finansowym za rok 2013t. procad-sa zostara wydane w dniu roku_

9 GRUPA KaPrratowA PROCAO Dostgpno56 danych i oswiadczenie Zarz4du Nie wystqpilo ograniczenie badania. Jednostka dominujqca udostgpnila ZEdane ptzez bieglego rewidenta dane, informacje i wyjasnienia. przedfozono tak2e oswiadczenie o kompletnym ujgciu danych w ksiggach rachunkowych iwykazaniu wszelkich zobowiqzai warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, kt6re nastepily po dacie bilansu do dnia zfozenia oswiadczenia. w trakcie badania nie stwierdzono naruszen prawa wptywaiqcych na sprawozdanie finansowe. Prawidlowo56 i rzeternos6 dokumentacji konsoridacyjnej, kontrora wewnetrzna 1. Zasady rachunkowosci Grupy.Kapitalowej procad se zgodne z Migdzynarodowymi standardami sprawozdawczosci Finansowej i Miidzynarodowymi standardimi Rachunkowosci, a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach z ustawq o rachunkowosci. 2. Dokumentacja konsolidacyina,.spelnia wymagania stawiane ptzez ustawe o rachunkowosci z dnia 29 wzesnia 1g94 rok.r orai rozporz Edzenie Ministra Finans6w z dnia 12 grudnia 2OO1 roku w sprawie szczeg6lowych zasad spozqdz ania pz.ez jednostki inne niz banki i zakrady ubezpieczef jprawozdania finansowego i"jn6rr"r, powiqzanych. W szczeg6lnosci dokumentacja konsolidacy1na zawiera:. sprawozdania finansowe jednostek wchodzqcych w sklad Grupy Kapitalowej,. korekty iwylqczenia konsolidacyjne sprawozdan finansowych objgtych konsolidacjq,. opis polityki rachunkowosci stosowanej w Grupie Kapitafowej. w wyniku badania w jednostce dominuiqcej i w jednostkach zaleznych systemu kontrori wewnet'nei, nie stwierdzono niedociqgnig6 w dziaranru rego systemu. Kontrora wewnetzna funkcjonuje we wszystkich obszirach dziafatnosci,i1q"yjn ;dy* ;;;;; przedstawione w jednostkowych sprawozdaniacfr iin.n"o*y"n i sprawozdaniu skonsolidowanym. Wylqczenia i korekty konsolidacyjne Korekty konsoridacyjne zostaly dokonane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiezujqcymi pzepisami. W szczeg6lnosci:. salda rozrachunk6w pomigdzy.. spolkami wchodzqcymi w sklad Grupy Kapitalowej zostary uzgodnione oraz prawidlowo wylqczone w bilansie skonsotidowinvm. DORADCA Auditors Sp. z ;

10 GRUPA KaPrrArowa PROCAD. przychody i koszty dzialalno6ci, pozostale koszty i pzychody operacyjne oraz pzychody i koszty finansowe zostaly prawidlowo pomniejszone o transakcje zawarte pomiedzy jednostkami Grupy Kapitalowej, o prawidlowo dokonano eliminacji kapital6w spolek zaleznych i ceny nabycia akcji przez jednostke dominujece,. istotne zyski ztealizowane w transakcjach pomiedzy jednostkami powiezanymi i tkwiace w aktywach zostaly wyleczone.. wlasciwie ustalono kapitaty wlasne. Kapital wlasny Kapital podstawowy Grupy Kapitalowej na dzien t. w wysokosci 902 tys. zl stanowi kapital podstawowy jednostki dominujecej. Kapital wlasny wynosi na koniec 2013 roku tys. zl. Stan kapitatu udzialowc6w niesprawujecych kontroli wynosi na r tys. zl i zostal potwierdzony dokumentacjq konsolidacyjne. Spolka Dominujqca w okresie od 2 lutego 2009r. do O10t. prowadzila skup akcji wlasnych wykonujqc dyspozycje Uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Procad SA w sprawie skupu akcji wlasnych Sp6lki w celu umorzenia (uchwafa z dnia r. oraz uchwala z dnia r.). Na dzien O13r. Sp6lka posiadala '1.181.O24 akcje wlasne o lecznej wartosci tys. zl. Wynik finansowy R62nice pomiedzy wynikami finansowymi wynikajqcymi z jednostkowych sprawozdan finansowych, a wynikiem netto Grupy Kapitalowej sq nastepu,ece: Wyszczog6ln Wvnik netto za 2013 rok Procad SA 640,00 Wynik netto za 2013 rok Des Art Sp. z o.o. 288,00 Wynik netto za 2013 rok Cador Consulting Sp. z o.o. 75,00 wynik netto za 2013 rok AutoR KSI Sp. z o.o. 306,00 Razem wyniki sp6lki dominujqcej i sp6lek zale2nych 1 309,00 Korekty i wylqczenia konsolidacyjne 1,00 Zyski pzynalezne udzialowcom niesprawujqcym kontroli -138,00 Wynik netto Grupy Kapitalowej 1 't72,o0

11 GRUP^ KAPITAIoWA PROCAD Kompl tno56 i prawidlowosc sporzqdzenia pozostalych skonsolidowanego sprawozdania finansowego skladnik6w Dodatkowe informacje i objasnienia do skonsolidowanego sprawozdania zostaly spozqdzone kompletnie i prawidlowo. Pzedstawione do badania skonsolidowane sprawozdanie z przeplyw6w pienieznych oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale urlasnym wykazujq powiezanie ze skonsolidowanym sprawozdaniem z sytuacji finansowej, skonsolidowanym sprawozdaniem z calkowitych dochod6w oraz dokumentacjq konsolidacyjnq. Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitafowej jest kompletne, a pzedstawione w nim dane se zgodne ze zbadanym sprawozdaniem skonsolidowanym. Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej spelnia wymagania wynikaiqce z ustawy o rachunkowosci oraz rozpotzqdzenia Ministra Finans6w z roku w sprawie informacji bie2qcych i okresowych przekazywanych pzez emitent6w papier6w wartosciowych. DORADCA Auditors So. z o.o.

12 GRUPA K^PrrAtowA PROCAD ill. A MAJATKOWEJ I FINANSOWEJ GRUPY KAPITALOWEJ Anafiza obejmuje ostatnie dwa okresy sprawozdawcze. poni2el zaprezentowano podstawowe wielkosci ekonomiczne charakteryzuiqce dzialalnosd Grupy Kapitarowel w latach (w tys. zlotych) Sumy bilansowe v. Aktywa trwafe I % Rzeczowe aktywa trwale /" Nale2noSci dlugoterminowe /" Aktywa finansowe dlugoterminowe 4t % Aktywa obrotowe o/o Zapasy Nale2noSci kr6tkoterminowe h I Vo Nale2no^ci z tytulu dostaw i uslug ,4 Aktywa tinansowe kr6tkoterminowe r' % Kapitaf wtasny /. Zobowiezania i rezerwy na zobowiazania to Zobowiezania dlugolerminowe Vo ZobowiEzania krotkotermi nowe "/o Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug h Pzychody ze spzeda2y produkt6w, towarow i material6w $ /" Koszty spzedanych towar6w, produkt6w i uslug Eo Wynik brutto ze sprzeda2y /6

13 GRUPA KAPTTAToWA PROCAD Koszty spzedazy i og6lnego zatzaou I 671 I '139. Pozostale pzychody operacyjne % Pozostale koszty operacvjne % Wynik z dzlalalnogci operacyjnel Przychody fnansowe n% Koszty finansowe % Vrynik brutto 619 'r 66r 1 J,.2 168% Podatek dochodowv 182 ' 69 93% Wynik netto przypadajqcl udzialowcom niesprawujqcym kontroli Wynik netto przypadalecy akcjonarluazom Jednoatki dominujecej 138 1N 1 433% 424 't % lijynik netto 437 t /0 Calkowlty doch6d netto 4U t 3t $o/o DORADCA Auditore So. z o.o.

14 GBUPA KaPrrArowa PROCAo Poni2q zaprezentowano kluczowe wska2niki charakteryzujqce sytuacje finansowe i majqtkowe Grupy Kapitalowej w latach lfis*atnk SfX,aOb wvliczenis mi2 RentownoSC netto Rentown066 spzedazy RentownoSC netto majetku PtynnoSC biezaca Wysoka plynnosc Plynno6e gotowkowa ObrotowosC nale2nosci handlowych w dniach Wynik netto * 100 Ptzychody ze sptzedazy Wvnik na spzedazv * 100 Pzychody ze sprzedazy Wynik netto * 100 Aktywa ogolem Aktywa obrotowe Zobowiazania kr6tkolerminowe Aktvwa obrotowe - Zaoasv Zobow i azania kr6tkoterm i nowe Srodki oieniezne Zobowiazania kr6tkoterminowe Pzecietny stian naleznosci * 365 Pzvchodv ze sdzedazv 1,000/0 2,A10/o 1,21% 3,75% 2,O80/" 5,66"/, 2,23 2,O4 2,10 1,99 o,47 0,54 58 ObrotowoSC zobowiqzan handlowych w dniach Przecietnv stan zobowiazan t 365 Koszt sprzedanvch produkt6w i towar6w Obrotowosd zapas6w w dniach Struktura aktyw6w Slrukury tinansowania majqtku Pokrycie majqtku zobowiazaniami Trwalosd struktury linansowania Pzecietnv stan zadas6w * 365 KosA sdzedanvch orodukt6w i towar6w Aktywa trwale * 100 Aktywa obrotowe Kapitalv w{asne * 100 Aktvwa ooolem Kaoitah/ obce * 100 Aktywa oo6lem (Kaoitalv wlasne + Zob. i rezerwv dluoot.) *1OO Aktwa trwale /. 69"/" 72% 690/" 2Ao/. 310h 143% W 2013 roku nastapil wzrost przychod6w ze sprzeda2y Grupy Kapitalowej o 2 94g tys zl co stanowi wzrost o 7olo w por6wnaniu z 2012 rokiem. Koszty dzialalnosci operacyjnej w badanym okresie wzrosfy o 4,01o/o. Powyzsze znalazlo odzwierciedlenie w osiqgnigtym wyniku finansowym. Grupa Procad osiqgnela zysk netto za 2O13 r. w wysokosci tys zf wobec 497 tys zl osiegnietych w 2012 roku. W ostatnim okresie nastepil wzrost zysku o 2OOo/". Pozytywnie nalezy oceni6 fakt, Ze Grupa osiegnela dodatnie wyniki finansowe na wszystkich rodzajach dzialalnosci. Adekwatnie do wynik6w finansowych ksztaftowaly sie DORADCA Audltors So. z o.o.

15 GRUPA K^PrTArowA PROCAD wskainiki rentownosci. Pokazujq one ile zysku pzyniosla w poszczeg6lnych latach jedna zlot6wka sprzedazy lub jedna zlot6wka majetku Grupy Kapitalowej. W ostatnim okresie nastepil wzrost rentownosci netto majqtku (wzrost z poziomu 2,OBo/o w 2O12r. do poziomu 5,667o w 2013r.). Wska2nik rentownosci spzeda2y wzr6sl w ostatnim okresie z poziomu 1,21o/o do poziomu 3,75%. Poziom wska2nik6w finnosci w calym analizowanym okresie utrzymuje sie na podobnym poziomie. W 2013r. wskaznik finnoi;ci biezqcej wyni6sl 2,04 wobec 2,29 na koniec 2012 roku. Wysokosc tych wska2nik6w w calym analizowanym okresie ksztaltuje sie powyzej zalecanego poziomu. W teorii za poaqdane wysokosc wskaznika plynnosci bie2qcej uznaje sie jego wielkosc w granicach 1,5 do 2,0, zas wskaznika wysokiej plynnosci w granicach 1,O-1,2. Wska2nik ptynnosci got6wkowej wzr6sl w stosunku do 2013 roku. poziom wskaznika na koniec 2013 roku wskazuje, 2e Grupa Kapitalowa mogla z posiadanych Srodk6w pienie2nych splaci6 54% swoich zobowiazan kr6tkoterminowych. W analizowanym okresie wska2nik obrotowosci nale2no5ci utzymywal sig na zblizonym poziomie i na koniec 2013 roku wyni6sl 57 dni wobec 58 dni na koniec 2012r. Jednoczesnie nastqpilo wydlu2enie okresu regulowania zobowiqzafi o 1 dzien. Wskaznik obrotowosci zobowiqzai handlowych na koniec 2013r. wyni6sl 51 dni. Wska2nik obrotowo6ci zapas6w spadl o 3 dni i na koniec 2013 roku jego wysko6d wyniosla 5 dni. Wska2nik struktury aktyw6w w analizowanym okresie wzr6sl o 3o/o. Na koniec 2013r. wyni6sl w stosunku do 66% na koniec 2012r. powy2sze, bylo wynikiem procentowo wigkszego wzrostu w 2013 roku aktyw6w trwatych w por6wnaniu do wzrostu aktyw6w obrotowych. W stosunku do 2012 roku nastepila nieznaczna zmiana w strukturze finansowania majetku Sp6lki. Kapitaly wlasne na koniec 2013 roku finansowaly w 69% majetek sp6lki. W 2013 roku jest spelniona regula bilansowa m6wiqca, 2e majetek trwaly powinien by6 sfinansowany w calosci z kapital6w wlasnych powiekszonych o zobowiqzania dlugoterminowe, o czym informuje wska2nik trwalosci struktury finansowania. Naszym zdaniem w najblizszej pzyszlosci nie wystepujq zagro2enia kontynuacji dzialalnosci Grupy Kapitalowej Procad. //?"a' //r / /Joaina Deja / Kluczowy biegly rewident (nr ewid ) ZAI'i co"o"*, 12.o3.2o14

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o. Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) 63.11772, 6129111, tt (r)1q 6327191 c mail: audyt()r@-taud\,tor-krako\\,.pi q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE RAPORT Z BADANA SKONSOLDOWANEGO SPRA WOZDANA FNANSOWEGO GRUPY KAPTALOWEJ GRAAL Z SEDZB.t\ W WEJHEROWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2011 ROKU Raport niezale:inego bieglego rewidenta dla Akcjonadllszy

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

($ e covts. AI. Jerozolimskie 91. Ekokogeneracja S.A. 02-001 Warszawa. Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go. dla SYSTEM EWIDENT

($ e covts. AI. Jerozolimskie 91. Ekokogeneracja S.A. 02-001 Warszawa. Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go. dla SYSTEM EWIDENT ($ e covts SYSTEM EWIDENT Opinia z badania sprawo zdania fi nans owe go za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia2014 roku dla AI. Jerozolimskie 91 02-001 Warszawa WARSZAWA, TWTBCTBN 2OI 5 Opinia

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres:02-998 warszawa, ul. Starodawna 8

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12. o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Wysogotowo, Polska Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. ul

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA ZA OKRES OI) 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 L lnformacje o Emitencie Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo