LOTNICZY SKANING LASEROWY PODSTAWY. Urszula Marmol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOTNICZY SKANING LASEROWY PODSTAWY. Urszula Marmol"

Transkrypt

1 LOTNICZY SKANING LASEROWY PODSTAWY Urszula Marmol

2 PLAN PREZENTACJI Numeryczny Model Terenu podstawy LIDAR Zasada działania Budowa systemu laserowego Podstawowe parametry skaningu Komercyjny rynek systemów laserowych Zalety i wady Wydajność i koszty Dokładność Zastosowania Podstawowe produkty skaningu laserowego

3 Opracowanie: prof. Tokarczyk

4 Opracowanie: prof. Tokarczyk

5 Opracowanie: prof. Tokarczyk

6 Opracowanie: prof. Tokarczyk

7 Źródła danych do NMT Bezpośrednie pomiary terenowe Pomiar na mapach topograficznych drogą digitalizacji lub skanowania i wektoryzacji warstwic Pomiar fotogrametryczny Lotniczy skaning laserowy Interferometria radarowa Opracowanie: prof. Tokarczyk

8 Opracowanie: prof. Tokarczyk

9 Opracowanie: prof. Tokarczyk

10 Opracowanie: prof. Tokarczyk

11 Lotniczy skaning laserowy LIDAR Light Detection and Ranging

12 ZASADA DZIAŁANIA Wiązka laserowa poprzez układ skanujący kierowana jest w płaszczyźnie poprzecznej do trajektorii lotu. Pomiar kierunku i odległości. W celu określenia połoŝenia i orientacji platformy wykorzystywany jest system pozycyjny i nawigacyjny oparty na GPS i INS. Połączenie danych pozyskanych z dalmierza laserowego oraz GPS i INS pozwala na wygenerowanie trójwymiarowej, gęstej chmury punktów o znanych współrzędnych terenowych X,Y,Z.

13 GPS + INS Stacja referencyjna GPS Pomiar kierunku i odległości

14 DANE SKANINGU LOTNICZEGO Section of City of Pavia, Italy Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol CGR,Parma

15 BUDOWA SYSTEMU LASEROWEGO Segment lotniczy (pokładowy) system pomiaru odległości: - dalmierz laserowy - odbiornik system pozycyjny GPS system nawigacyjny INS kamera fotogrametryczna (video) system planowania i zarządzania lotem Segment naziemny naziemna, referencyjna stacja GPS stacja robocza do obróbki i przetwarzania danych laserowych

16 DALMIERZ LASEROWY Laser to nazwa utworzona od angielskiego określenia Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Jak się okazuje laser nie tylko wzmacnia światło, ale w większości przypadków działa jako specjalne źródło emitując światło.

17 Właściwości światła lasera: bardzo wysoki stopień monochromatyczności, uzyskać moŝna szerokość linii v rzędu dziesięciu herców duŝe skupienie światła, ograniczone w zasadzie jedynie przez efekty dyfrakcyjne na oknie wyjściowym lasera duŝa moc promieniowania, które przy działaniu impulsowym moŝe dochodzić do W moŝliwość generacji ultrakrótkich impulsów świetlnych (do s)

18 ELEMENTY LASERA Elementy lasera: ośrodek czynny, który moŝe być ciałem stałym, cieczą lub gazem (1) układ optyczny - z obu końców laser jest zamknięty przez zwierciadła, z których najczęściej jedno jest częściowo przepuszczalne (3,4) układ pompujący - aby laser mógł działać potrzebne jest dostarczanie energii z zewnątrz (2) Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol

19 OŚRODEK CZYNNY Emisja wymuszona: Jak wiadomo foton wyemitowany w wyniku emisji wymuszonej posiada taką samą polaryzację i częstotliwość jak foton wywołujący emisję. Aby akcja laserowa mogła zajść foton wzbudzający musi mieć odpowiednią energię, równą energii wzbudzenia ośrodka. Wiadomo równieŝ Ŝe atomy w stanie podstawowym pochłaniają fotony wzbudzające. Zatem by laser mógł działać proces emisji wymuszonej musi przewaŝać nad procesem pochłaniania fotonów. Inwersja obsadzeń poziomów energetycznych: Dzieje się tak tylko wtedy, gdy w ośrodku znajduje się więcej atomów w stanie wzbudzonym niŝ atomów w stanie podstawowym O najwaŝniejszych parametrach lasera decyduje ośrodek czynny. To dzięki niemu określona jest długość fali, jej moc, sposób pompowania oraz moŝliwe zastosowanie lasera

20 UKŁAD POMPUJĄCY Zadaniem układu pompującego jest przeniesienie jak największej ilości elektronów w substancji czynnej do stanu wzbudzonego. Układ ten musi być wydajny na tyle by doszło w ośrodku czynnym do inwersji obsadzeń. Pompowanie, czyli dostarczanie energii do lasera, odbywać się moŝe na wiele róŝnych sposobów, w zaleŝności od znajdującej się w laserze substancji czynnej. Do najbardziej znanych naleŝą: - pompowanie poprzez błysk lampy błyskowej (flesza), - pompowanie przez błysk innego lasera, - pompowanie przez przepływ prądu (wyładowanie) w gazie, - pompowanie reakcją chemiczną, - pompowanie poprzez zderzenia atomów,

21 UKŁAD OPTYCZNY Ośrodek czynny traktowany jest jako generator fali elektromagnetycznej. Układ optyczny natomiast pełni rolę sprzęŝenia zwrotnego, czyli oddziaływania sygnału wyjściowego na sygnał wejściowy, dla wybranych częstotliwości, dzięki czemu światło generowane przez laser posiada jedną częstotliwość. Układ optyczny składa się zazwyczaj z dwóch zwierciadeł, z których przynajmniej jedno jest częściowo przepuszczalne. Dokładnie wykonane i odpowiednio ustawione zwierciadła stanowią rezonator dla wybranej częstotliwości i określonego kierunku ruchu. Dzięki temu tylko te fotony, dla których układ optyczny jest rezonatorem przebiegają wielokrotnie przez ośrodek czynny, powodując emisję kolejnych fotonów spójnych z nimi. Pozostałe fotony natomiast zanikają.

22 W zaleŝności od ośrodka czynnego lasery dzielimy: Lasery gazowe (He Ne helowo - neonowy, Ar argonowy (jonowy), na dwutlenku węgla, na tlenku węgla. Lasery na ciele stałym (rubinowy, neodymowy na szkle,- neodymowy na YAG-u (granat itrowo aluminiowy - Nd : YAG) - erbowy na YAG-u, tulowy na YAG-u,holmowy na YAG u, tytanowy na szafirze. Lasery na cieczy - barwnikowe ośrodkiem czynnym są barwniki rozpuszczone w nieaktywnym ośrodku przeźroczystym Lasery półprzewodnikowe złączowe na materiale objętościowym, na studniach kwantowych, na kropkach kwantowych - bezzłączowe kwantowy laser kaskadowy

23 LOTNICZY DALMIERZ LASEROWY lasery półprzewodnikowe lub lasery na ciele stałym (neodymowy na YAG-u Nd:YAG) najczęściej występuje neodymowy Nd:YAG (ang. Yttrium Aluminum Garnet) granat itrowo aluminiowy najczęściej działa w zakresie bliskiej podczerwieni (1064 nm) lasery batymetryczne w zakresie widzialnym (523 nm zielony) inne: 810 nm (ScaLARS), 900 nm (FLI-MAP), 1540 nm (TopoSys) rodzaje: laser impulsowy lub ciągły (CW ang. continuous wave) główne cechy: duŝa koherencja wiązki, duŝa moc Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol

24 LASER IMPULSOWY Szerokość impulsu: t p = 10 ns ( 3 m) Moc: P peak = W Energia impulsu: E = P peak t p = 20 µj Moc średnia: (dla F=10kHz) P av = E F = 0. 2W [Brenner 2006]

25 LASER CIĄGŁY Y (CW) [Brenner 2006] Charakterystyka (ScaLARS): dwie częstotliwości: f high = 10 MHz, f low = 1 MHz λ short = 30 m, λ long = 300 m moc średnia: P av = 0.26 W

26 LASER IMPULSOWY CHARAKTERYSTYKA Czas przebiegu pojedynczego impulsu: Przykład: 2R t travel = c R = 1000m t travel = 6.7µs Maksymalna częstotliwość impulsu: f 1 max = = ttravel 2 c R Przykład: R = 1000m f max = 150kHz

27 MECHANIZMY SKANUJĄCE

28 Mechanizm lustra wahadłowego: Promienie rozrzucane są za pomocą poruszającego się wokół własnej osi symetrii lustra. Stopień wychylenia decyduje tutaj o kącie odbicia wiązki. Taki sposób skanowania jest elastyczny pod względem zmiany kąta i prędkości skanowania, ale takŝe niehomogeniczny, jeśli chodzi o rozrzut wiązki lasera wzdłuŝ linii skanowania. W momencie gdy osiągane jest maksymalne wychylenie lustra, prędkość obrotu spada, co skutkuje większą gęstością punktów pomierzonych.

29 Mechanizm wieloboku rotacyjnego: Promienie rozrzucane są za pomocą poruszającego się wokół własnej osi symetrii lustra w kształcie wieloboku, które wykonuje ruch jednostajny, bez zmiany kierunku, co eliminuje efekt niejednorodnego rozmieszczenia punktów.

30 Mechanizm wykorzystujący światłowody: Promienie rozrzucane są za pomocą poruszającego się wokół własnej osi lustra, które kieruje je do falowodu zbudowanego ze światłowodów ułoŝonych w kształcie koła. Na końcu kanału prowadzącego światło lasera - falowodu, światłowody znajdują się w tej samej płaszczyźnie, a sposób ich ułoŝenia zapewnia moŝliwość realizacji odpowiednich kątów padania wiązki.

31 SYSTEM POZYCJONOWANIA TRAJEKTORII LOTU OPARTY NA GPS Trajektoria lotu samolotu wyznaczana jest poprzez system GPS, z wykorzystaniem pomiaru róŝnicowego dgps Polega ona na uŝyciu naziemnej stacji zwanej referencyjną ustawioną nad punktem o znanych współrzędnych. Stacja ta wylicza wektor błędu będący róŝnicą między współrzędnymi znanymi a wyliczonymi. Informacje te są następnie przesyłane do odbiornika GPS znajdującego się na pokładzie lecącego samolotu, który dokonuje korekcji swojego połoŝenia. W rezultacie połoŝenie skanera laserowego znajdującego się na pokładzie, moŝe zostać wyznaczona z dokładnością nie gorszą niŝ 10 cm.

32 INERCYJNY SYSTEM NAWIGACYJNY System INS wyznacza pozycję, prędkość, orientację oraz prędkości kątowe platformy skanującej (samolotu, helikoptera) mierząc liniowe i kątowe przyspieszenia wzdłuŝ trzech osi platformy, która jest w ruchu. System składa się z układu bardzo czułych giroskopów i akcelerometrów, które określają aktualny stan w jakim znajduje się system. Giroskopy określają kąty nachylenia platformy, natomiast akcelerometry wyznaczają jej prędkości w kaŝdym z kierunków. Integrując działanie tych urządzeń system INS jest w stanie wyznaczyć trajektorie samolotu z błędem poniŝej 2 cm oraz kąty nachylenia urządzenia skanującego.

33 INTEGRACJA GPS I INS Systemy GPS i INS charakteryzują się róŝną i komplementarną propagacją błędów co daje zalety obu systemów: stabilność pomiaru GPS oraz precyzję INS. INS dostarcza danych chwilowych, które zostają skorygowane na podstawie informacji pozyskanych z GPS eliminując skumulowane błędy co w rezultacie zapewniają utrzymanie dokładności wyznaczenia trajektorii lotu na poziomie 2 cm.

34 KAMERA FOTOGRAMETRYCZNA LUB/I VIDEO Ze skanerem laserowym moŝe współpracować kamera video i/lub kamera fotogrametryczna. Dla synchronizacji danych, kaŝde zdjęcie i kaŝda klatka zapisu video ma zarejestrowany numer i dokładny czas wykonania. Obrazy video są przydatne do interpretacji pokrycia terenu, natomiast zdjęcia lotnicze są wykorzystywane w procesie klasyfikacji danych pomiarowych i generowania ortofotomap.

35 SEGMENT NAZIEMNY - naziemna referencyjna stacja GPS - stacja robocza do obróbki i przetwarzania danych Stację roboczą stanowi platforma komputerowa o duŝej mocy obliczeniowej, koniecznej ze względu na rozmiar opracowywanych zbiorów danych. Integruje ona wszystkie uzyskane w wyniku pomiaru informacje: dane laserowe, taśmy wideo lub zdjęcia fotogrametryczne dane GPS z odbiornika ruchomego dane referencyjne GPS ze stacji naziemnej

36 PODSTAWOWE PARAMETRY SKANINGU Kąt skanowania θ (FOV- Field of View) typowe wartości (max. 75 ) Stosowane małe kąty dla wyeliminowania efektu cienia θ h Szerokość pasa skanowania SW = θ 2h tg( ) 2

37 CZĘSTOTLIWO STOTLIWOŚĆ DANYCH Częstotliwość impulsu F Typowe wartości F= khz Częstotliwość skanowania - f sc Parametr określający ilość linii skanujących uzyskanych w ciągu 1s. Typowe wartości f sc = 600 Hz Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol

38 CZĘSTOTLIWO STOTLIWOŚĆ IMPULSU LASERA 300 częstotliwość [khz] rok Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol

39 Liczba punktów w linii skanowania: Liczba punktów w linii skanowania jest wprost proporcjonalna do częstotliwości wysyłania impulsu laserowego i odwrotnie proporcjonalna do liczby skanowanych linii w ciągu 1 sekundy. N = F f sc

40 Średni odstęp między liniami skanowania wzdłuŝ kierunku lotu dx along Dla skanów w postaci zygzaka jest to odległość mierzona między punktami zarejestrowanymi w skrajnych wychyleniach wiązki laserowej (przypadek a) lub między punktami pomierzonymi przy tym samym wychyleniu wiązki (przypadek b) v średnia prędkość lotu [Baltsavias E.P., 1999]

41 Średni odstęp między punktami w linii skanowania dx across JeŜeli załoŝymy jednakową odległość między kolejnymi punktami w linii skanowania oraz płaski teren to powyŝszy parametr określa następująca zaleŝność: Wymagana ilość szeregów - n W najmniejsza wymiar prostokątnej powierzchni objętej pomiarem q pokrycie poprzeczne (w %)

42 Gęstość punktów na jednostkę powierzchni d Określa średnia ilość punktów na jednostkę powierzchni (m2). MoŜe się ona wahać w zaleŝności od ukształtowania powierzchni terenu oraz od pokrycia terenu (rejestracja wielokrotnych odbić). T S czas netto pomiaru jednego szeregu (nie obejmujący nawrotów platformy)

43 ROZBIEśNO NOŚĆ WIĄZKI LASERA IFOV = λ D λ - długość fali D szczelina lasera Przykład: λ = 1064 nm; D = 10 cm IFOV = mrad Typowe wartości: γ = mrad

44 ŚREDNICA PLAMKI LASERA A A A = D + 2h tg( γ / 2) 2h tg( γ / 2) h γ Przykład: h = 750 m; γ = 1mrad A=0.75 m

45 BILANS MOCY Moc odebrana: P r A r 2 = M ρ 2 2π R P t Przykład: gdzie: A r - powierzchnia szczeliny M przepuszczalność atmosfery R odległość ρ współczynnik odbicia P t moc wysłana

46 REJESTRACJA KILKU ODBIĆ POJEDYNCZEGO IMPULSU Współczynnik przenikania, czyli stosunek liczby punktów w odbitych od powierzchni terenu, do liczby wszystkich punktów pomierzonych w terenie zalesionym, zmienia się w zaleŝno ności od pory roku. W lecie, z powodu gęstego g listowia, współczynnik przenikania wynosi około 25% dla lasu liściastego i 30 % dla lasu iglastego. W okresie zimowym współczynnik penetracji wzrasta do 70%. Pierwszy impuls = Roślinność Ostatni impuls = Powierzchnia ziemi Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol

47 INTENSYWNOŚĆ ODBICIA IMPULSU Skaner laserowy oprócz moŝliwości pomiaru współrzędnych X, Y, Z punktów terenowych posiada równieŝ zdolność do rejestracji wartości energii, która została odbita od danej powierzchni. Obraz intensywności moŝe być porównywalny ze zdjęciem lotniczym (przy odpowiedniej gęstości punktów)

48 Intensywność odbicia: I r = P ρ A P moc impulsu ρ współczynnik odbicia powierzchni oświetlonej przez impuls A wielkość powierzchni

49 Detekcja niemoŝliwa gdy powierzchnia jest: czarna wysoce absorbująca promieniowanie przezroczysta wysoce transmitująca lustrzana wysoce odbijająca

50 [Brenner 2006]

51 KOMERCYJNY RYNEK SYSTEMÓW W LASEROWYCH ALTM firmy Optech Incorporation (Kanada) ALS firmy Leica Geosystems GIS & Mapping (USA) TopEye firmy TopEye AB (Szwecja) ALTMS firmy TerraPoint (USA) FALCON firmy TopoSys (Niemcy) FLI-MAP firmy Fugro-Inpark LiteMapper firmy IGI mbh (Niemcy) GeoMapper 3D firmy Laseroptronix (Szwecja) LMS firmy Reigl (Niemcy) 14 Proprietari 8 Azimuth 24 Optech 6 TopEye

52 ALTM GEMINI 167 Optech Inc. - Kanada FALCON III Toposys Niemcy khz 30 to m < 0.20 m < m Up to nine per pulse 12 bit dynamic range 165 Hz to 415 Hz 28 O Swing mode

53 ZALETY NiezaleŜność od warunków oświetleniowych Dalmierz laserowy jest systemem aktywnym co czyni go całkowicie niezaleŝnym od warunków oświetleniowych. Znaczna niezaleŝność od warunków pogodowych Rejestracja tą techniką jest moŝliwa przy prawie kaŝdej pogodzie, tylko silny deszcz i mgła, tzn. warunki ograniczające penetrację promienia laserowego, stanowią przeszkodę. Oznacza to, Ŝe w naszych warunkach klimatycznych prawie połowa dni w roku to dni lotne. Stanowi to bardzo istotną przewagę nad zdjęciami lotniczymi. Bardzo wysoka dokładność wysokościowa danych pomiarowych Dotychczasowe doświadczenia pokazują, Ŝe błąd wysokościowy danych (w rozumieniu błędu średniego) mieści się w granicach: mz = m. Krótki czas uzyskania produktu końcowego i relatywnie niski koszt

54 KORZYŚCI TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYMI METODAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI znaczna niezaleŝność od warunków pogodowych moŝliwość pomiaru zarówno w dzień jak i w nocy niewielka ilość punktów kontrolnych wysoka gęstość danych pomiar dla terenów z pokrywą roślinną

55 WADY Pochłanianie impulsów lasera przez wodę, asfalt i smołę. Pochłanianie impulsów lasera przez gęste chmury i mgłę. DuŜa objętość zbiorów danych.

56 WADY TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYMI METODAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI są konieczne powierzchnie kontrolne (jedna na szereg) pomiar pojedynczych punktów wysokościowych, brak informacji o strukturach topograficznych terenu umoŝliwia generowanie NMPT, a nie NMT są konieczne dodatkowe materiały (np. ortofotomapy) komputery o duŝej mocy obliczeniowej kosztowna obróbka danych

57 WYDAJNOŚĆ I KOSZTY Technika przydatna dla duŝych obszarów Obszary zwarte powyŝej 5 km 2 Obszary korytarzowe powyŝej 15 km Filtracja danych - automatyczna w 90% Koszt obróbki 60-80% całości kosztów Ceny: Aparatura mln USD Budowa NMT USD/km 2 Wydajność: Do 100 km 2 /godzina lotu Czasochłonna edycja danych

58 DOKŁADNO ADNOŚĆ Dokładność instrumentu laserowego: 2 5 cm Dokładność GPS (przy załoŝeniu właściwych stacji naziemnych i poprawnym rozmieszczeniem satelitów) : 5 7 cm Ostateczna dokładność wysokościowa danych jest uzaleŝniona od wielu czynników (m.in. wysokości lotu). Dla większości systemów nie spada ona poniŝej: ± 15 cm W lotu < 1000 m Ostateczna dokładność sytuacyjna: 1/10000 W lotu

59 ZASTOSOWANIA SKANINGU LOTNICZEGO

60 PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU DRÓG, TORÓW KOLEJOWYCH, RUROCIĄGÓW

61 REJESTRACJA LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA wyznaczenie kolidujących z przewodami koron drzew Przedmiot: Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego Urszula Marmol

62 GENEROWANIE TRÓJWYMIAROWYCH MODELI MIAST Określanie lokalizacji anten telekomunikacyjnych, planowanie przestrzenne, rozprzestrzenianie się hałasu i zanieczyszczeń

63 POMIAR WYBRZEśA Określenie zmian i abrazji Amt f.ländl. Räume,Husum

64 POMIAR MAS ZIEMNYCH W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH I WYSYPISKACH ŚMIECI Kopalnia odkrywkowa Janschwalde, Niemcy

65 POZYSKIWANIE PARAMETRÓW W ROŚLINNO LINNOŚCI wysokość drzew, średnica korony, gęstość zalesienia, oszacowanie biomasy, określenie granic lasu

66 SZYBKA REJESTRACJA I OCENA ZNISZCZEŃ PO KATAKLIZMACH lipiec wrzesień 2001

67 POMIARY HYDROGRAFICZNE

68 POMIAR POWIERZCHNI ZAŚNIEśONYCH I POKRYTYCH LODEM (monitorowanie lodowców) U góry: Dwa NMPT, uzyskane z danych pozyskanych: we wrześniu 2001r. oraz w maju 2002r., podczas misji skaningu laserowego nad lodowcem Engabreen; U dołu: Wizualizacja róŝnicy wysokości tych dwóch NMPT

69 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Planowanie lotu Pozyskanie danych Przetwarzanie danych

70 PODSTAWOWE PRODUKTY SKANINGU LASEROWEGO Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) ang. DSM Digital Surface Model Numeryczny Model Terenu (NMT) ang. DTM Digital Terrain Model

71 PRZETWARZANIE DANYCH FILTRACJA Pomiar laserowy dostarcza informacji w postaci trójwymiarowej chmury punktów zarówno o powierzchni topograficznej jak równieŝ o pokryciu badanego terenu (budynki, roślinność) czyli NMPT. Istotnym problemem jest proces wyodrębnienia punktów naleŝących do powierzchni topograficznej czyli NMT. NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU FILTRACJA NUMERYCZNY MODEL TERENU

72 Wysoka częstotliwość skanowania, pozwala na określenie połoŝenia budynków i ich wizualizację. MODELOWANIE

73 PODSUMOWANIE I PRZEWIDYWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Rozwój technologii lidarowej w najbliŝszych latach przewidywany jest w pięciu głównych kierunkach: - zwiększenie gęstości danych (zwiększenie częstotliwości impulsu lasera) - rozwój oprogramowania do przetwarzania danych - zwiększanie zakresu rejestrowanej fali - laserowe pomiary wodne i podwodne - rozwój platform satelitarnych

74 KONIEC

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel.

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. +48 501 317 651 PLAN PREZENTACJI Krótki zarys technologii skaningu laserowego

Bardziej szczegółowo

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Budowa i zasada działania lasera Laser (Light Amplification by Stimulated

Bardziej szczegółowo

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów Lasery Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów Lasery Laser - nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Ruda Śląska. Szczegółowość trójwymiarowych modeli. Źródła danych do tworzenia modeli 3D. Model 3D miasta Ruda Śląska.

Urząd Miasta Ruda Śląska. Szczegółowość trójwymiarowych modeli. Źródła danych do tworzenia modeli 3D. Model 3D miasta Ruda Śląska. Modele 3D jako nowe produkty w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Wisła Malinka 2008 Modele 3D miast plan prezentacji Modele trójwymiarowe informacje

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ogólne cechy ośrodków laserowych Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)

Bardziej szczegółowo

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów Lasery Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów Lasery Laser - nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez

Bardziej szczegółowo

Właściwości światła laserowego

Właściwości światła laserowego Właściwości światła laserowego Cechy charakterystyczne światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Piotr Marzec, Celina Pasternak Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa

Piotr Marzec, Celina Pasternak Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa Piotr Marzec, Celina Pasternak Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 39-47 2010 Acta Scientifica AcaDemiae Ostroyiensis 39 Piotr

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

LASER RUBINOWY mgr.inż Antoni Boglewski

LASER RUBINOWY mgr.inż Antoni Boglewski LASER RUBINOWY mgr.inż Antoni Boglewski Tytuł mojego referatu nawiązuje do realizacji przez Nikolę Teslę pomysłu lasera za jaki uważa się laser rubinowy. Mając na uwadze, że większość pomysłów, jak i realizacji

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp LASER Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation Składa się z: 1. ośrodka czynnego. układu pompującego 3.Rezonator optyczny - wnęka rezonansowa Generatory: liniowe

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do optyki (zjawisko załamania światła, dyfrakcji, interferencji, polaryzacji, laser) (ćw. 9, 10)

Wprowadzenie do optyki (zjawisko załamania światła, dyfrakcji, interferencji, polaryzacji, laser) (ćw. 9, 10) Wprowadzenie do optyki (zjawisko załamania światła, dyfrakcji, interferencji, polaryzacji, laser) (ćw. 9, 10) 1. Dyfrakcja Dyfrakcja, czyli ugięcie, to zjawisko polegające na zaburzeniu prostoliniowego

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. PWN S.A, Warszawa, 656 677. Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N., 2007. Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK TEK Lasery na ciele stałym lasery, których ośrodek czynny jest: -kryształem i ciałem amorficznym (również proszkiem), - dielektrykiem i półprzewodnikiem. 2 Podział

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

LASERY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Wykonał: Tomasz Kurc

LASERY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Wykonał: Tomasz Kurc LASERY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Wykonał: Tomasz Kurc 1 CO TO JEST LASER LASER - (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Działanie - generuje silnie skoncentrowaną wiązkę światła: Spójną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Źródło: http://pclab.pl/art37726.html Dane podstawowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/piper_pa-31_navajo)

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody Metody Optyczne w Technice Wykład 5 Lasery i światłowody Laser Laser to urządzenie, które wzmacnia lub zwiększa natężenie światła tworząc silnie ukierunkowaną wiązkę o dużym natężeniu która zwykle ma bardzo

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 2006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Absorpcja promieniowania w ośrodku Promieniowanie elektromagnetyczne przy przejściu przez ośrodek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia lotniczego

Temat ćwiczenia: Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia lotniczego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej pojedynczego zdjęcia lotniczego

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

Wzbudzony stan energetyczny atomu

Wzbudzony stan energetyczny atomu LASERY Wzbudzony stan energetyczny atomu Z III postulatu Bohra kj E k E h j Emisja spontaniczna Atom absorbuje tylko określone kwanty energii przechodząc ze stanu podstawowego do wzbudzonego. Zaabsorbowana

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki TELEDETEKCJA POMIARY RADAROWE Główną różnicą między systemami teledetekcyjnymi opartymi na świetle widzialnym i w zakresie mikrofalowym jest możliwość przenikania sygnału radarowego przez parę wodną, mgłę,

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych

Wykorzystanie skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych 354 13. Systemy informacji przestrzennej Przykład 1 Wykorzystanie skanowania laserowego w badaniach przyrodniczych Zespół badawczy: dr inŝ. Piotr WęŜyk, dr inŝ. Marta Szostak, mgr inŝ. Piotr Tompalski

Bardziej szczegółowo

LASERY SĄ WSZĘDZIE...

LASERY SĄ WSZĘDZIE... LASERY wprowadzenie LASERY SĄ WSZĘDZIE... TROCHĘ HISTORII 1917 Einstein postuluje obecność procesów emisji wymuszonej (i kilka innych rzeczy ) 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 TROCHĘ

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA W tym przypadku lasery pozwalają na prowadzenie kontroli stanu sanitarnego Powietrza, Zbiorników wodnych, Powierzchni i pokrycia terenu. Stosowane rodzaje laserów

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej 1 Pozyskiwanie danych Typy bezzałogowców wykorzystywanych do oblotów Samoloty bezzałogowe: Duże obiekty powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę. Optyka stosowana Załamanie światła. Soczewki 1. Współczynnik załamania światła dla wody wynosi n 1 = 1,33, a dla szkła n 2 = 1,5. Ile wynosi graniczny kąt padania dla promienia świetlnego przechodzącego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Mapy analogowe Zdjęcia lotnicze Obrazy satelitarne Odwzorowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator)

w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator) Rodzaj przestrajania Lasery przestrajalne dyskretne wybór linii widmowej wyższe harmoniczne w obszarze linii szerokie szerokie pasmo Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 7 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2 Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska Wykład 2 SAR Geometria zobrazowania (azimuth direction) https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/seasat Geometria zobrazowania

Bardziej szczegółowo

Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza

Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Temat 2 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Rzut środkowy Rzut środkowy czworościanu ABCD na płaszczyznę rzutów Pi O środek rzutów Pi rzutnia,

Bardziej szczegółowo

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż. Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER CHARATERYSTYA WIĄZI GENEROWANEJ PRZEZ LASER ształt wiązki lasera i jej widmo są rezultatem interferencji promieniowania we wnęce rezonansowej. W wyniku tego procesu powstają charakterystyczne rozkłady

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

VI. Elementy techniki, lasery

VI. Elementy techniki, lasery Światłowody VI. Elementy techniki, lasery BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet a) Sprzęgacze czołowe 1. Sprzęgacze światłowodowe (czołowe, boczne, stałe, rozłączalne) Złącza,

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Własności światła laserowego

Własności światła laserowego Własności światła laserowego Cechy światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy oraz spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność kątową awkącie

Bardziej szczegółowo

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki zbliŝeniowe (krańcowe), detekcja obecności Wyłączniki krańcowe mechaniczne Dane techniczne Napięcia znamionowe 8-250VAC/VDC Prądy ciągłe do 10A śywotność mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ METEOROLOGICZNYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ METEOROLOGICZNYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ WSPÓŁCZESNYCH RADARÓW METEOROLOGICZNYCH Wybrane fragmenty referatu wygłoszonego na obronie pracy dyplomowej na ww. temat w czerwcu 2005 Dyplomant - ppor. Marcin Dochniak

Bardziej szczegółowo

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki

Bardziej szczegółowo

RADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski

RADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski RADIOMETR MIKROFALOWY RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 RADIOMETR MIKROFALOWY Wprowadzenie Wszystkie ciała o temperaturze

Bardziej szczegółowo

Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów. Instytut Badawczy Leśnictwa Nadleśnictwo

Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów. Instytut Badawczy Leśnictwa Nadleśnictwo Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów Instytut Badawczy Leśnictwa Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Nadleśnictwo Świeradów Radomir Bałazy Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Poziomy zbierania

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji ZAKŁAD TELEDETEKCJI ZAKŁAD TELEDETEKCJI Rozwój w pięciu niezależnych kierunkach Analiza danych Algorytmika wielospektralna, analiza zdjęć lotniczych, walidacja zdjęć lotniczych. Teledetekcja Zdalne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

Lotnicze skanowanie laserowe

Lotnicze skanowanie laserowe Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Lotnicze skanowanie laserowe Dział Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting szkolenia@progea.pl Zasada działania lotniczego skanowania laserowego (1) Akronim: LiDAR

Bardziej szczegółowo

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego.

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego. adanie kartometryczności zdjęcia lotniczego stęp by skorzystać z pomiarów na zdjęciach naleŝy, zdawać sobie sprawę z ich kartometryczności. Jak wiadomo, zdjęcie wykonane kamerą fotogrametryczną jest rzutem

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK

Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Zarządzanie przestrzenią miejską - wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Lasery Inne oblicze optyki

Lasery Inne oblicze optyki Lasery Inne oblicze optyki dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści 1. Zasada działania lasera 2 1.1. Wstęp...................................................

Bardziej szczegółowo

Technika laserowa, ośrodek czynny. Moc (bezpieczeństwo) Sposób pracy (ciągłe, impulsowe) Długość fali Ośrodek czynny Zastosowania

Technika laserowa, ośrodek czynny. Moc (bezpieczeństwo) Sposób pracy (ciągłe, impulsowe) Długość fali Ośrodek czynny Zastosowania Kryteria podziału laserów Moc (bezpieczeństwo) Sposób pracy (ciągłe, impulsowe) Długość fali Ośrodek czynny Zastosowania Podział laserów ze względu na ośrodek czynny Lasery na ciele stałym Lasery gazowe

Bardziej szczegółowo

Laser z podwojeniem częstotliwości

Laser z podwojeniem częstotliwości Ćwiczenie 87 Laser z podwojeniem częstotliwości Cel ćwiczenia Badanie właściwości zielonego lasera wykorzystującego metodę pompowania optycznego i podwojenie częstotliwości przy użyciu kryształu optycznie

Bardziej szczegółowo

Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM. Wojciech Stolarski

Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM. Wojciech Stolarski Kompletne rozwiązania Trimble dla BIM Wojciech Stolarski Plan prezentacji Naziemny skaning laserowy Bezzałogowa fotogrametria lotnicza Skaning laserowy Pozyskiwanie informacji o kształcie obiektu technologią

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii Barbara Kierlik Gr. 39Z Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję Laser to

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY

PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY PREZENTACJA PROGRAMU FM-PROFIL ZAPRASZAMY SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej 87 80-557 Gdańsk FM-Profil informacje ogólne Producent: SAG GmbH CeGIT Wallenhorst (Niemcy). Dystrybucja: SAG ELBUD

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD

Bardziej szczegółowo

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK

Bazy danych georeferencyjnych w ISOK. Piotr Woźniak GUGiK Bazy danych georeferencyjnych w ISOK Piotr Woźniak GUGiK Agenda rola GUGiK w ISOK zadania GUGiK w ISOK LIDAR - wartość dodana Rola GUGiK w ISOK OCENA DZIAŁANIE DECYZJA MĄDROŚĆ WIEDZA INFORMACJA DANE Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne półprzewodników

Własności optyczne półprzewodników Własności optyczne półprzewodników Andrzej Wysmołek Wykład przygotowany w oparciu o wykłady prowadzone na Wydziale Fizyki UW przez prof. Mariana Grynberga oraz prof. Romana Stępniewskiego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO Światło może być rozumiane jako: Strumień fotonów o energii E Fala elektromagnetyczna. = hν i pędzie p h = = hν c Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

Laserowe przyrządy pomiarowe w wygodny sposób zrewolucjonizowały budowanie, prace renowacyjne i konserwacyjne

Laserowe przyrządy pomiarowe w wygodny sposób zrewolucjonizowały budowanie, prace renowacyjne i konserwacyjne Wszystko o laserze Laserowe przyrządy pomiarowe w wygodny sposób zrewolucjonizowały budowanie, prace renowacyjne i konserwacyjne Stało się tak z trzech powodów: 1. Laserowe przyrządy pomiarowe działają

Bardziej szczegółowo