WYKORZYSTANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO DO BUDOWY NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DOLINY RZEKI WIDAWY 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO DO BUDOWY NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DOLINY RZEKI WIDAWY 5"

Transkrypt

1 Andrzej BORKOWSKI 1 Piotr GOŁUCH 2 Marian MOKWA 3 Przemysław TYMKÓW 4 WYKORZYSTANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO DO BUDOWY NUMERYCZNEGO MODELU TERENU DOLINY RZEKI WIDAWY 5 1. Wprowadzenie Numeryczne Modele Terenu (NMT) wykorzystywane s coraz czciej w procesie modelowania hydrodynamicznego, na przykład do okrelania hydraulicznych cech doliny rzeki [1] czy symulacji przepływu wód wielkich [2]. Dane do budowy tego typu modeli mog by pozyskiwane tradycyjnie metodami geodezyjnymi, fotogrametrycznymi (teledetekcyjnymi) bd na podstawie digitalizacji istniejcych map. Z drugiej strony, NMT budowane dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego obejmujce doliny rzek i ich bezporednie otoczenie powinny charakteryzowa si du dokładnoci oraz szczegółowoci odwzorowania ukształtowania terenu. Dotyczy to zwłaszcza takich elementów ukształtowania terenu jak skarpy i obwałowania. Inwentaryzacja tego typu elementów z niedostateczn szczegółowoci i dokładnoci geometryczn lub co gorsze ich pominicie w NMT prowadzi do zafałszowania wyników modelowania hydrodynamicznego, co w sytuacji zagroenia powodziowego moe mie katastrofalne skutki. Zbudowanie NMT posiadajcego wymienione cechy jest praktycznie niemoliwe z wykorzystaniem tradycyjnych metod pozyskiwania danych. Istniejce mapy nie posiadaj bowiem zarówno wymaganej szczegółowoci jak i powierzchniowej dokładnoci geometrycznej, zwłaszcza w zakresie treci wysokociowej. Dokładno okrelenia wysokoci w oparciu o zdjcia lotnicze jest równie na ogół niewystarczajca. Ponadto 1 Dr hab. in., Instytut Geodezji i Geoinformatyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2 Dr in., Instytut Geodezji i Geoinformatyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu 3 Dr hab. in. prof. nadzw., Instyt. Inynierii rodowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu 4 Mgr. in., Instytut Inynierii rodowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu 5 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk w latach jako projekt badawczy nr 4T12E

2 doliny rzek bd tereny zalewowe, to nierzadko obszary zalesione bd zakrzaczone. Wane elementy ukształtowania terenu, typu skarpy czy obwałowania s na takich obszarach niejako ukryte, pod koronami drzew, dla pasywnego sensora (wykorzystujcego naturalne wiatło odbite) jakim s zdjcia fotogrametryczne. Metody geodezyjne bezporedniego pomiaru terenowego (tachimetria) mog zagwarantowa zarówno wymagan dokładno jaki i szczegółowo, jednak w terenach zalesionych s równie trudne do zastosowania, a ponadto, ze wzgldy na wysokie koszty, ich wykorzystanie ogranicza si tylko do niewielkich obszarów. Przedstawione ograniczenia i problemy zwizane z pozyskiwaniem informacji dla NMT legły u podstaw rozwoju nowej technologii pozyskiwania danych technologii lotniczego skaningu laserowego. Technologia ta osignła w ostatnich latach zdolno operacyjn i zrewolucjonizowała proces pozyskiwania informacji o topograficznej powierzchni terenu, zwłaszcza na obszarach zalesionych i innych trudno dostpnych. Technologia ta, w przeciwiestwie do klasycznej fotogrametrii, wykorzystuje aktywny sensor w postaci promienia laserowego, za pomoc którego mierzona jest odległo od umieszczonego na pokładzie samolotu ródła lasera do powierzchni terenu, bd obiektu, od którego nastpuje odbicie promienia laserowego. Tak zwany współczynnik penetracji w terenach zalesionych waha si od 30% do 70%, zalenie od rodzaju lasu i zwartoci zadrzewienia. Oznacza to, e minimum 30% zarejestrowanych punktów stanowi odbicia lasera od powierzchni terenu; pozostałe s to odbicia od koron drzew. Biorc pod uwag fakt, e rozdzielczo tej technologii jest na poziomie jednego bd kilku punktów na metr kwadratowy powierzchni, uzyskujemy wystarczajco gst informacj punktow o ukształtowaniu terenu, nawet w terenach lenych. Ponadto odbicia od koron drzew, budynków itp. stanowi cenn informacj o pokryciu terenu i pozwalaj na stworzenie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT). Model taki jest bardzo przydatny do modelowania hydrodynamicznego, zawiera bowiem informacj o przestrzennym rozmieszczeniu rónych przeszkód majcych wpływ na rozprzestrzenianie si fali powodziowej. Lotniczy skaning laserowy został wykonany, po raz pierwszy w Polsce, dla 20 km ujciowego odcinka rzeki Widawy we współpracy z Instytutem Nawigacji Uniwersytetu w Stutgardzie za pomoc skonstruowanego tam prototypowego skanera ScaLars. Skaning został wykonany w celu zbudowania precyzyjnego NMT (NMPT) oraz wykonania modelowania hydrodynamicznego. W pracy przedstawiono wstpne wyniki oraz dowiadczenia zwizane z realizacj projektu. Sposób wykorzystania tych wyników do modelowania przedstawiono w pracy [3] Lotniczy Skaning Laserowy Lotniczy skaning laserowy jest zaawansowan technologi pozyskiwania danych integrujc w sobie trzy nowoczesne techniki pomiarowe: GPS (Global Positioning System), INS (Inertial Navigation System) i laserowy pomiar odległoci LRF (Laser Rangefinder). Współdziałanie tych technik przedstawiono szkicowo na rysunku 1. Umieszczone na pokładzie samolotu urzdzenie laserowe wysyła, pod rónymi ktami, na ogół prostopadle wzgldem kierunku lotu, impulsy w kierunku ziemi. Na podstawie czasu przebiegu i powrotu sygnału okrelana jest odległo do powierzchni ziemi bd obiektu od którego nastpiło odbicie sygnału. Połoenie samolotu w przestrzeni okrelane jest za pomoc systemu GPS w trybie rónicowym pomiaru (DGPS). Oznacza to, e antena i odbiornik GPS musz by umieszczone na pokładzie samolotu i na co najmniej jednym punkcie stałym na powierzchni ziemi. Orientacj samolotu w przestrzeni, wzgldem układu

3 zewntrznego, wyznacza system INS, poprzez pomiar trzech któw: podniesienia, przechyłu i obrotu samolotu. Cały system okrela zatem połoenie punktów w przestrzennym układzie biegunowym, w którym kt i odległo do punktów mierzone s za pomoc skanera laserowego. Za pomoc GPS wyznaczane jest, w interwałach jednosekundowych, połoenie pocztku układu biegunowego, a jego cigle zmieniajc si orientacje wyznacza INS. Rys. 1. Komponenty lotniczego skaningu laserowego (ródło:[4]) Tablica 1. Podstawowe parametry systemu ScaLars Moc lasera Długo fali rednica plamki na wyjciu Czstotliwoci pomiaru (CW) Zasig pomiaru Dokładno pomiaru (H=700m) Metoda odchylenia wizki Kt odchylenia wizki - w kierunku lotu - prostopadle do kierunku lotu 0,8 W 810 nm (bliska podczerwie) 5 cm 1 MHz, 10 MHz 750 m 0,12 m lustro nutacyjne (Palmer Scan) ± 7,6 o ± 13,6 o Po odpowiednim opracowaniu danych z tych trzech systemów otrzymuje si współrzdne punktów w układzie kartezjaskim WGS84. Znajomo współrzdnych punktu naziemnego, na którym ustawiona jest antena odbiornika GPS oraz znajomo wysokoci geoidy na obszarze opracowania pozwala wyznaczy współrzdne w obowizujcym na danym obszarze układzie współrzdnych i systemie wysokoci. W prezentowanym projekcie wykorzystano prototypowy skaner ScaLars II zbudowany w Instytucie Nawigacji Uniwersytetu w Stutgardzie [5]. Skaner ten wykorzystuje fal cigła (CW), a wizka odchylana jest za pomoc rotujcego lustra. Złoenie rotacji lustra i ruch samolotu daje rozkład punktów pomiarowych wzdłu przesuwajcej si po obszarze 173

4 skanowania elipsy. System rejestruje równie intensywno odbicia promienia. Podstawowe parametry skanera zestawiono w tabeli 1. Do rejestracji sygnału GPS i INS wykorzystano system Applanix. Rys. 2. Mapa obszaru opracowania z projektowanymi osiami nalotu 3. Projekt WIDAWA System ScaLars II, zamontowany na pokładzie samolotu AN-2, b d cego własno ci Aeroklubu Wrocław w Szymanowie, wykorzystano do wykonania lotniczego skaningu doliny rzeki Widawy. Do rejestracji sygnału GPS wykorzystano odbiorniki Trimble Obszar opracowania, obejmuj cy 20-kilometrowy uj ciowy odcinek rzeki Widawy, pokazano na rysunku 2. Szeroko obszaru opracowania wynosi około 2 km. Na rysunku 2 jest to obszar pokryty liniami równoległymi; s to projektowane linie nalotu. Nalot wykonano przy nast puj cych parametrach projektowych: pr dko lotu: 150 km/h, wysoko lotu: 550 m, szeroko pasa skanowania: 280 m, odst p pomi dzy osiami lotu: 190 m. Zarejestrowano rednio 2 do 3 punktów na m2, a odległo ci pomi dzy s siednimi punktami w poszczególnych skanach wynosz około 0,6 m. Taka rozdzielczo skanowania 174

5 jest wystarczajca do zarejestrowania odpowiedniej liczby punktów na wałach. W oparciu o informacje punktowe bd nastpnie modelowane obwałowania z wykorzystaniem metod zaproponowanych w pracach [6], [7]. W oparciu o informacj punktow {x,y,h} danych skaningu, modelowany bdzie, w szczególnoci, przebieg linii krawdziowych. Rys. 3. Numeryczny model pokrycia terenu doliny Widawy (fragment) Rys. 4. Numeryczny model terenu doliny Widawy (fragment) Po odpowiednim przetworzeniu danych pomiarowych i eliminacji błdnych odbi, otrzymano zbiór punktów zawierajcych punkty bdce obiciami od powierzchni ziemi oraz odbiciami od budynków czy rolinnoci. Na tej podstawie wyinterpolowano NMPT, którego fragment przedstawiono na rysunku

6 Stosujc odpowiednie algorytmy automatycznej filtracji, wyeliminowano nastpnie punkty nie bdce odbiciami od powierzchni terenu. Na podstawie punktów pozostałych stworzony został NMT, którego fragment przedstawiono na rysunku 4. Modele te wykorzystano nastpnie w procesie estymacji współczynników oporu przepływu wód. Rys. 5. Obraz intensywnoci odbicia Rys. 6. Przekrój pionowy punktów pomiarowych na obszarze zalesionym Oprócz informacji geometrycznej w postaci współrzdnych punktów, dane skaningu zawieraj równie informacj o intensywnoci odbicia promienia laserowego. Warto ta zaley od pokrycia terenu i moe by wykorzystana, jako jedna z cech, w procesie automatycznej klasyfikacji obszarów i estymacji współczynników oporu. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowy obraz intensywnoci odbicia. Na podstawie intensywnoci mona łatwo wyróni na przykład obszary zalesione, wskaza przebieg rzeki Widawy i wałów przeciwpowodziowych. W prawym górnym rogu widoczna jest rónorodna struktura upraw na gruntach ornych. Jasny pas w lewym dolnym rogu wyznacza przebieg Odry. Brak jest tutaj punktów pomiarowych, poniewa woda absorbuje promie laserowy (bliska podczerwie). Równie inne obiekty typu budynki, drogi, nasypy kolejowe widoczne s wyranie w obrazie intensywnoci. Na rysunku 6 pokazany typowy przekrój pionowy danych skaningu laserowego na terenach lenych. Na rysunku tym wida na dole lini odbi od powierzchni terenu oraz wyej lini odbi od koron drzew. Pomidzy tymi dwoma liniami widoczna jest wyrana przerwa, w której pojawiaj si tylko pojedyncze punkty. Na podstawie takiego profilu mona zatem okreli przecitna wysoko pierwszego poziomu gałzi ponad powierzchni ziemi. Informacja ta jest przydatna dla okrelenia współczynników oporu. Ponadto w profilu 176

7 pionowym widoczna jest równie zmiana zwartoci zadrzewienia. Zmian t mona oszacowa na podstawie liczby odbi lasera (liczby punktów) na poszczególnych poziomach. W literaturze przedmiotu mona równie znale prace, w których podejmowane s próby modelowania koron drzew na podstawie danych skaningu [8]. Na koniec trzeba jeszcze postawi pytanie o dokładno pozyskanych danych skaningu laserowego. Szczególnie wana jest dokładno okrelenia wysokoci. Dokładno t okrelono przez porównanie wysokoci punków charakterystycznych, na przykład armatury naziemnej urzdze podziemnych, z odpowiednimi punktami skaningu laserowego. Wysokoci punktów charakterystycznych podane s na mapach zasadniczych 1:500 z dokładnoci jednego centymetra. Mog by traktowane zatem jako bezbłdne. Obliczony na podstawie kilkudziesiciu punktów z rónych obszarów błd standardowy danych skaningu wyniósł ± 0,20 m. Jest to dokładno wystarczajca dla potrzeb modelowania hydrodynamicznego. 4. Podsumowanie Lotniczy skaning laserowy jest szybk i dokładn metod pozyskiwania szczegółowej informacji punktowej o skanowanej powierzchni. Metoda ta jest niemal niezastpiona w trudnodostpnych terenach zalesionych. W kontekcie modelowania hydrodynamicznego metoda ta jest szczególnie atrakcyjna poniewa: pozwala szybko i stosunkowo tanio (koszt porównywalny z metodami fotogrametrycznymi) zbudowa NMT o wysokiej dokładnoci i szczegółowoci, zarejestrowane dane zawieraj jednoczenie informacj o pokryciu terenu, wysoka rozdzielczo skaningu daje moliwo modelowania, w postaci wektorowej, linii krawdziowych obwałowa oraz skarp na podstawie informacji punktowej {x,y,h}, rejestrowana intensywno odbicia daje podstawy do automatycznej klasyfikacji obszarów dla potrzeb obliczenia współczynników szorstkoci terenu, informacja zawarta w przekrojach pionowych zbioru danych skaningu laserowego moe by przydatna w modelowaniu przepływu wód wielkich. Ze wzgldu na słabe właciwoci refleksyjne obszarów o bardzo duej wilgotnoci, pomiary skaningu laserowego dolin rzecznych najkorzystniej jest wykonywa w okresie niskich stanów wód. Zbiory danych skaningu zawieraj bardzo du liczb rekordów danych, rzdu Jest to liczba stanowica wci wyzwanie dla typowych komputerów. Literatura [1] GOŁUCH P., Wykorzystanie numerycznego modelu terenu i ortofotomapy do okrelania hydraulicznych cech doliny rzeki. Problemy Hydrotechniki Współczesne podstawy planowania i projektowania w inynierii i gospodarce wodnej. Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne. 2003, s [2] KAŁU A T., Numeryczna 2-d symulacja warunków przepływu wód wielkich na odcinku Wisły rodkowej w okolicy Puław. Problemy Hydrotechniki Współczesne podstawy planowania i projektowania w inynierii i gospodarce wodnej. Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne. 2003, s [3]. TYMKÓW P., MOKWA M, BORKOWSKI A, GOŁUCH P., Automatyczna estymacja wartoci współczynników oporów przepływu wód w dolinach rzek z wykorzystaniem danych skaningu laserowego oraz zdj lotniczych. Problemy Hydrotechniki (w tym zeszycie). 177

8 [4] KURCZYSKI Z., DTM inaczej. Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 1999, nr 2(45), s [5] WEHR A., LOHR U., Airborne laser scanning - an introduction and overview. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 54 (1999), pp [6] BORKOWSKI A., Modellierung von Oberflächen mit Diskontinuitäten. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, Heft Nr 575, München [7] BORKOWSKI A., KELLER W., Global and local method for tracking the intersection curve between two surfaces. Journal of Geodesy (2005)79 pp [8] GORTE B.G.H., PFEIFER N., Structuring laser-scanned trees using 3D mathematical morphology. IAPRS, vol 35, part B5, 2004, pp USE OF THE AIRBORNE LASER SCANNING FOR GENERATING DIGITAL TERRAIN MODEL OF THE WIDAWA RIVER VALLEY Summary Airborne laser scanning is a fast and precise method of collecting high-accuracy information about scanning surface. In the project, this method has been used for generation DTM and DSM for 20-km long Widawa river valley estuary section. The generated models will be used for the hydrodynamic modelling. Surveys were performed by using prototype scanner ScaLars supported with INS Applanix and GPS systems. Measurement density was about 2 to 3 points per square meter and elevation accuracy was received approximately ± 0.20 m. In the paper preliminary results and experiences connected with realization of project were presented. Additional products of scanning were also shown, as well as a way of using then for estimation of resistance parameters of high-water flow. 178

REJESTRACJA DOLINY RZEKI WIDAWY Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO

REJESTRACJA DOLINY RZEKI WIDAWY Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, 2006 ISBN 978-83-920594-5-X REJESTRACJA DOLINY RZEKI WIDAWY Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO REGISTRATION OF THE WIDAWA RIVER

Bardziej szczegółowo

THE ACCURACY OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA RECEIVED FROM THE SCALARS SYSTEM. Piotr Gołuch, Andrzej Borkowski, Grzegorz Jóźków

THE ACCURACY OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA RECEIVED FROM THE SCALARS SYSTEM. Piotr Gołuch, Andrzej Borkowski, Grzegorz Jóźków Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 OCENA DOKŁADNOŚCI DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO SYSTEMU SCALARS THE ACCURACY OF AIRBORNE LASER SCANNING

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA ESTYMACJA WARTOCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW PRZEPŁYWU WÓD W DOLINACH RZEK Z WYKORZYSTANIEM DANYCH SKANINGU LASEROWEGO ORAZ ZDJ LOTNICZYCH 5

AUTOMATYCZNA ESTYMACJA WARTOCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW PRZEPŁYWU WÓD W DOLINACH RZEK Z WYKORZYSTANIEM DANYCH SKANINGU LASEROWEGO ORAZ ZDJ LOTNICZYCH 5 Przemysław TYMKÓW Marian MOKWA 2 Andrzej BORKOWSKI 3 Piotr GOŁUCH 4 AUTOMATYCZNA ESTYMACJA WARTOCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW PRZEPŁYWU WÓD W DOLINACH RZEK Z WYKORZYSTANIEM DANYCH SKANINGU LASEROWEGO ORAZ ZDJ

Bardziej szczegółowo

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny

Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA WYNIKÓW MODELOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW GIS 3D1

WIZUALIZACJA WYNIKÓW MODELOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW GIS 3D1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 12 (4) 2013, 5-12 ISSN 1644 0668 (print) ISSN 2083 8662 (on-line) WIZUALIZACJA WYNIKÓW MODELOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW GIS 3D1 Edyta

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej 1 Pozyskiwanie danych Typy bezzałogowców wykorzystywanych do oblotów Samoloty bezzałogowe: Duże obiekty powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf

home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?id=fotocyfrowa&cache=cache&media=fotocyfrowa:true_orto.pdf Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. PWN S.A, Warszawa, 656 677. Zabrzeska-Gąsiorek B., Borowiec N., 2007. Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków

ISOK. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Zdzisław Kurczyński, Piotr Woźniak Kraków 12-14.05.2011 Agenda ISOK System zarządzania NMT ISOK Umowa o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-025/09-00

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR

Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR Elementy pionowej budowy drzewostanów odwzorowywane w danych LIDAR Krzysztof Będkowski, Joanna Adamczyk 2 oraz Kamil Onisk 2, Marcin Wiśniewski 2, Paweł Wysocki 2 Uniwersytet Łódzki 2 SGGW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Geoinformatyków. Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Sprawozdanie

Studenckie Koło Geoinformatyków. Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Sprawozdanie Studenckie Koło Geoinformatyków Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Sprawozdanie z obozu naukowego w Karłowie w Górach Stołowych w dniu 14 października 2014

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Aby załoy nowy projekt wybieramy klikamy na napisie, nastpnie wybieramy Opcje Nowy projekt. Podajemy nazw projektu i zatwierdzamy klawiszem OK.

Aby załoy nowy projekt wybieramy klikamy na napisie, nastpnie wybieramy Opcje Nowy projekt. Podajemy nazw projektu i zatwierdzamy klawiszem OK. Po uruchomieniu programu na ekranie pokazuje si logo programu. W przypadku wersji komercyjnej naley program zarejestrowa. Wybieramy z menu Plik Informacje i klikamy na zarejestruj. Jeeli nie posiadamy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO FILTRACJI DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO

ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO FILTRACJI DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 35 45 ISBN 978-83-61-576-10-5 ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO FILTRACJI DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO APPLICATION

Bardziej szczegółowo

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych

Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Zakopane 7/09/2009 Informacja o Środowisku integracja danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych Łukasz Sławik, Dyr. segmentu Ochrona Środowiska 1 zaproszenie na warsztaty W ramach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r.

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r. Karolina Żurek 17 czerwiec 2010r. Skanowanie laserowe to metoda pomiaru polegająca na przenoszeniu rzeczywistego kształtu trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej. Bezpośrednim produktem skanowania

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO I ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO KLASYFIKACJI POKRYCIA TERENU

WYKORZYSTANIE DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO I ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO KLASYFIKACJI POKRYCIA TERENU Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 WYKORZYSTANIE DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO I ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO KLASYFIKACJI POKRYCIA TERENU LAND COVER

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Dokładno Numerycznego Modelu Terenu (NMT), interpolowanego na

Streszczenie. Dokładno Numerycznego Modelu Terenu (NMT), interpolowanego na Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 7(2) 2008, 37-477 BADANIE DOKŁADNO CI NMT INTERPOLOWANEGO NA PODSTAWIE DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO SYSTEMU SCALARS * Piotr Gołuch, Andrzej Borkowski,

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Rezerwat Bagna Izbickie Wyniki lotniczego skanowania laserowego terenu (LIDAR) projekt Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu POIiŚ.05.01.00-00-037/08 LIDAR (Light Detection and Ranging)

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #7 Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ALBERT

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach.

Drony nad drogami. Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Drony nad drogami Przykłady zastosowania i ocena nowej techniki w pozyskiwaniu danych dotyczących dróg w zarządzie ZDW w Katowicach. ZDW w Katowicach Referat Geodezji

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE MODELE TERENU

NUMERYCZNE MODELE TERENU NUMERYCZNE MODELE TERENU GIS DAY 2007 Marek Ewertowski, Michał Rzeszewski Czym jest Numeryczny Model Terenu? Czym jest Numeryczny Model Terenu? A Digital Terrain Model is (DTM) simply a statistical representation

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie:

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie: František RIEGER**, Edward RZYSKI*** **Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Instytut Inynierii Procesowej, Praha, Republika Czeska ***Politechnika Łódzka, Katedra Aparatury Procesowej, Łód Moc mieszadła

Bardziej szczegółowo

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r. Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej wrzesień 2011 r. Pokrycie podłużne: ok. 80% Pokrycie poprzeczne: ok. 60-70% Ortomozaika Wymagania dla płatowca Łatwość obsługi przez max 2 osoby Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Raport. Wykonał: mgr Mikołaj Kirpluk. Warszawa, czerwiec Uwaga: niniejszy raport moe by kopiowany jedynie w całoci!

Raport. Wykonał: mgr Mikołaj Kirpluk. Warszawa, czerwiec Uwaga: niniejszy raport moe by kopiowany jedynie w całoci! Raport NTL-2007-15 Pomiary poziomu hałasu w rezerwacie Las Bielaski podczas Juwenalii na terenie Uniwersytetu im.kardynała Stefana Wyszyskiego przy w dniu 25.05.2007 r. Wykonał: mgr Mikołaj Kirpluk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER

BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER ANDRZEJ BANACHOWICZ, RYSZARD BOBER, ADAM WOLSKI **, PIOTR GRODZICKI, ZENON KOZŁOWSKI *** BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER

Bardziej szczegółowo

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne II tura Modułów obieralnych - studia niestacjonarne Przedmioty uruchomione Przedmiot do ponownego wyboru Geodezja i Kartografia Sem 7 zima 2017/2018 Moduły kierunkowe KR RŚ Fotogrametria i lotniczy skaning

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZASIĘGÓW KORON DRZEW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH

PORÓWNANIE ZASIĘGÓW KORON DRZEW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH KRZYSZTOF BĘDKOWSKI, KRZYSZTOF STEREŃCZAK PORÓWNANIE ZASIĘGÓW KORON DRZEW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE DANYCH SKANOWANIA LASEROWEGO I POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH COMPARISON OF CROWNS EXTENTS DERIVED FROM

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK

Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Możliwości wykorzystania danych z projektu ISOK Monika Badurska Eurosystem S.A. Marcin Matusiak Fugro Aerial Mapping B.V. Plan prezentacji Podsumowanie dotychczasowych prac w projekcie ISOK Realizacja

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ Wyniki pierwszej bloków modułów obieralnych na semestr letni w roku akademickim 2015/16 studia niestacjonarne WGGiIŚ str. 1 4 rok Geodezja i Kartografia - semestr 8 str. 2 2 rok Inżynieria Środowiska -

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

14th Czech Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Jarnołtówek, October 21-23, 2013

14th Czech Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Jarnołtówek, October 21-23, 2013 14th Czech Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Jarnołtówek, October 21-23, 2013 Zastosowanie zestawu optoelektronicznego do pomiarów przemieszczeń względnych bloków

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego

Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Marcin Myszkowski Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-03-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI WYSOKOŚCIOWEJ DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO SYSTEMU ISOK NA OBSZARZE DOLINY RZEKI WIDAWY 1

OCENA DOKŁADNOŚCI WYSOKOŚCIOWEJ DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO SYSTEMU ISOK NA OBSZARZE DOLINY RZEKI WIDAWY 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 13 (3-4) 2014, 27-38 ISSN 1644 0668 (print) ISSN 2083 8662 (on-line) OCENA DOKŁADNOŚCI WYSOKOŚCIOWEJ DANYCH LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO SYSTEMU ISOK NA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na chmurze punktów pochodzących z lotniczego skaningu laserowego

Podstawowe operacje na chmurze punktów pochodzących z lotniczego skaningu laserowego Podstawowe operacje na chmurze punktów pochodzących z lotniczego skaningu laserowego Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem odczytywania i interpretowania danych pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Trimble VX -kamera -opcja robotic -skanowanie Trimble GX -funkcja SureScan -pozostałe funkcje RealWorks >prezentacja -monitoring -obliczanie objtoci -ortofotoplany -rysunki 2D i modele -wizualizacja -Google

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REPREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH MODELOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO PRZEPŁYWÓW POWODZIOWYCH

SPOSOBY REPREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH MODELOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO PRZEPŁYWÓW POWODZIOWYCH SPOSOBY REPREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH W SYSTEMACH MODELOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO PRZEPŁYWÓW POWODZIOWYCH TYMKÓW P. 1, STODOLAK R. 2 1 Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 04.07.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA PRZERZUTU WÓD KANAŁEM ODRA-WIDAWA

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMIARU SKANEREM LASEROWYM ORGANIZATION OF MEASUREMENT WITH LASER SCANNER

ORGANIZACJA POMIARU SKANEREM LASEROWYM ORGANIZATION OF MEASUREMENT WITH LASER SCANNER KRZYSZTOF BOJAROWSKI, DARIUSZ GOŚCIEWSKI ORGANIZACJA POMIARU SKANEREM LASEROWYM ORGANIZATION OF MEASUREMENT WITH LASER SCANNER Streszczenie Technologia pomiaru z rejestracją dużej liczby punktów (np. skaning

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

ISOK na morzach i oceanach

ISOK na morzach i oceanach ISOK na morzach i oceanach Marcin Matusiak Project Manager Fugro Aerial Mapping B.V. m.matusiak@fugro.com ALB (Airborne LiDAR Bathymetry) Pomiary hydrograficzne / System Mapowania płytkiej wody System

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 08.12.2015 r. Dr inż. Piotr Kowalski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCIOWA LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO NA OBIEKCIE WZGÓRZE WAWELSKIE

ANALIZA DOKŁADNOŚCIOWA LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO NA OBIEKCIE WZGÓRZE WAWELSKIE Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 221 I. Borowiecki Akademia Rolnicza w Krakowie ANALIZA DOKŁADNOŚCIOWA LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO NA OBIEKCIE WZGÓRZE WAWELSKIE Borowiecki I.,

Bardziej szczegółowo

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel.

LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE. Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. LOTNICZY SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Andrzej Gola Dyr. Zarządzający EUROSYSTEM sp. Z o.o. a.gola@eurosystem.com.pl Tel. +48 501 317 651 PLAN PREZENTACJI Krótki zarys technologii skaningu laserowego

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystywanie metod geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie

Praktyczne wykorzystywanie metod geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie Praktyczne wykorzystywanie metod geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie Radomir Bałazy azy Nadleśnictwo Świeradów/GisPro Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Wykorzystane technologie a) Zdjęcia lotnicze b) Skaning

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA. 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji. piksel

FOTOGRAMETRIA. 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji. piksel Andrzej Wróbel FOTOGRAMETRIA 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji 1.1 Obrazy cyfrowe i sposób ich zapisu Zdjcie fotograficzne, obraz namalowany przez malarza,

Bardziej szczegółowo

DANE PERSONALNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E

DANE PERSONALNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko DR INś. MARTA SZOSTAK Adres Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków Telefon biurowy 012 662 50 76; E-mail rlszosta@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Zastosowania fotogrametrii Nazwa modułu w języku angielskim The Using of hotogrammetry

Bardziej szczegółowo

Piotr Marzec, Celina Pasternak Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa

Piotr Marzec, Celina Pasternak Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa Piotr Marzec, Celina Pasternak Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 34, 39-47 2010 Acta Scientifica AcaDemiae Ostroyiensis 39 Piotr

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna I Rok FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE METODY OCENY DOKŁADNOŚCI CYFROWYCH MODELI TERENU W ASPEKCIE IMPLEMENTACJI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY INSPIRE

ZAGADNIENIE METODY OCENY DOKŁADNOŚCI CYFROWYCH MODELI TERENU W ASPEKCIE IMPLEMENTACJI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY INSPIRE JERZY WYSOCKI ZAGADNIENIE METODY OCENY DOKŁADNOŚCI CYFROWYCH MODELI TERENU W ASPEKCIE IMPLEMENTACJI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY INSPIRE PROBLEM OF METHOD OF ESTIMATION OF ACCURACY OF THE DIGITAL TERRAIN MODELS

Bardziej szczegółowo

Budowa. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2009/10. Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej

Budowa. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2009/10. Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej Budowa źródło: TOPCON Machine control and Survey Solutions doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2009/10 Układ wykładu systemy do zarządzania procesem budowy

Bardziej szczegółowo