STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

2 posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, - - Wydział Ogrodniczy, - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, - Wydział Technologii Żywności. Dwa kierunki międzywydziałowe (wspólne): - Biotechnologia - Architektura Krajobrazu (50% WIŚiG 50% WO) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Kształcenie odbywa się na 18 kierunkach studiów i 38 specjalnościach. Studiuje około studentów

3 Działalność dydaktyczna Wydziału INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (od roku 1955/1956) Inżynieria ekologiczna Inżynieria wodna i sanitarna Infrastruktura obszarów wiejskich Gospodarka i inżynieria wodna GEODEZJA I KARTOGRAFIA (od roku 1960/1961) Geodezja rolna i wycena nieruchomości GOSPODARKA PRZESTRZENNA (od roku 2009/2010) Rozwój regionalny INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA (od roku 2012/2013) ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (od roku 2009/2010) Studia Międzywydziałowe

4 Kampus UR w Mydlnikach: 2 budynki 3 sale wykładowe 14 sal ćwiczeniowych 4 pracownie komputerowe 1 pracownia fotogrametryczna 1 laboratorium metrologiczne dziekanat geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej

5 Ćwiczenia z zastosowaniem sprzętu elektronicznego

6 Wydziałowe laboratorium metrologiczne

7 Ćwiczenia terenowe (w tle: słup stacji KRUR i sala ćwiczeniowa)

8 Liczba studentów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data Inżynieria Środowiska Geodezja i Kartografia Gospodarka Przestrzenna Stacj Niest Stacj Niest Stacj Niest Suma Stacj Niest Suma IŚ GiK GP Ogółem

9 Liczba studentów na studiach doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Rok studiów 2005/ / / / / / / /2013 I * 4 + 3* 5 7(1) + 2* 3(4) + 2* 14(1) 8 II * 4 + 3* 5(2) 6 3(4) + 2* 14(1) III * 4(1) + 3* 4 5 3(4) + 2* IV (1) + 2* 3(1) + 3* * Razem * * * 19(5) + 7* 16(5) + 5* 25(5) 30(5) + 3* (..)- niestacjonarne * - studia doktoranckie w ramach współpracy z AGH (geodezja)

10 Kształcenie Rodzaje studiów: Stacjonarne I i II stopnia Niestacjonarne I i II stopnia Doktoranckie Podyplomowe Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów (8)). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Geodezja i Kartografia. Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości. Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry (4)) Absolwenci otrzymują tytuł naukowy magistra inżyniera na kierunku Geodezja i Kartografia. Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości. (..)- niestacjonarne

11 Program kształcenia Program studiów obejmuje: przedmioty ogólne np. matematyka, fizyka, technologia informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne, przyrodnicze np. podstawy rolnictwa, nauka o Ziemi, gleboznawstwo i ochrona środowiska przyrodniczego, zawodowe np. geodezja, geodezja wyższa, elektroniczna technika pomiarowa, rachunek wyrównawczy, fotogrametria, kartografia, systemy informacji o terenie, wycena nieruchomości, planowanie przestrzenne, projektowanie terenów osiedlowych, prawo, geodezyjne urządzenie terenów rolnych, ćwiczenia terenowe i praktyki wakacyjne studenci realizują wyznaczone zadania, mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt pomiarowy, a także pracownie komputerowe. Liczba godzin studia I stopnia 2400 godzin studia II stopnia 900 godzin System ECTS. Punkty respektowane przez uczelnie zagraniczne umowa Erasmus - Niemcy, Hiszpania, Słowacja, umowa dwustronna Rosja, Ukraina

12 Nauczanie pod kątem Kartografii oraz Fotogrametrii i Teledetekcji Kilka informacji ogólnych: W zakresie tematycznym związanym z uprawnieniami w dziedzinie kartografii (redakcji map) oraz fotogrametrii i teledetekcji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji posiada bogatą ofertę programową, realizowaną przez grono wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych. Kadrę tą dodatkowo corocznie zasila grupa doktorantów, którzy w większości wywodzą się spośród wyróżniających się wcześniej studentów naszego Wydziału. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w sprzęt komputerowy i multimedialny.

13 Nauczanie pod kątem Kartografii oraz Fotogrametrii i Teledetekcji W cyklu nauczania przedmiotów: Wprowadzenie do geomatyki, Podstawy prawa, Przygotowanie do uprawnień zawodowych, Systemy Informacji Przestrzennej Student poznaje: przepisy o charakterze ogólnym ( np. ustawy: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo autorskie i prawa pokrewne) przepisy specjalne związane z realizacją prac kartograficznych (w szczególności przepisy wykonawcze do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Standardy i wytyczne techniczne, dotyczące wykonywania map topograficznych (cywilnych i wojskowych) oraz tematycznych SOZO i HYDRO

14 Nauczanie pod kątem Kartografii oraz Fotogrametrii i Teledetekcji W cyklu nauczania przedmiotów: Technologia informacyjna, Modelowanie 3D, Fotogrametria cyfrowa oraz Kartografia Student poznaje: zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii systemów informacji przestrzennej w tworzeniu produktów kartograficznych, matematyczne zasady odwzorowań kartograficznych, wiedzę z zakresu wizualizacji 2D i 3D, geoportali oraz innych geoproduktów. zasady wykonywania prac topograficznych, rodzaje topograficznych materiałów źródłowych i sposoby przystosowania ich do wykorzystania w wykonywaniu i aktualizacji baz danych topograficznych informacje z zakresu pozyskiwania i aktualizacji treści topograficznej ze zdjęć lotniczych i satelitarnych, skaningu laserowego i radarowego.

15 Nauczanie pod kątem Kartografii oraz Fotogrametrii i Teledetekcji Na przedmiotach: Systemy Informacji Przestrzennej, Geodezyjne Pomiary Szczegółowe, Kartografia, Mapa numeryczna Student poznaje: zagadnienia dotyczące projektowania, tworzenia i aktualizacji baz danych geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych topograficznych (W TYM Bazy danych topograficznych BDOT i VMap L2). metodykę generalizacji kartograficznej oraz sposoby opracowania i rysunku rzeźby terenu na podstawie numerycznych modeli terenu. modelowanie kartograficzne oraz metodykę wizualizacji kartograficznej, sposoby redakcji map i atlasów, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji urzędowych map topograficznych i tematycznych

16 W zakresie zagadnień związanych z redakcją map w procesie dydaktycznym szczególną uwagę zwraca się na: Racjonalny dobór treści opracowywanej mapy i odpowiednie wyrażenie stopnia szczegółowości, Zachowanie aktualności prezentowanej treści, Zapewnienie pełnej wierności i wiarygodności treści poprzez odpowiedni dobór materiałów kartograficznych, Zastosowanie takich sposobów prezentacji graficznej, kolorystyki i formy opracowania aby uzyskać optymalny efekt, Zgodność z normami i standardami.

17 W zakresie zagadnień związanych z fotogrametrią i teledetekcją w procesie dydaktycznym kładzie się nacisk na następujące kwestie: Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także opanowanie przez studentów różnych metod wykonywania map na podstawie materiałów fotogrametrycznych, Generowanie NMT i NMPT, Proces technologiczny opracowania ortofotomapy cyfrowej na fotogrametrycznej stacji cyfrowej, Opracowanie mapy 3D, Inwentaryzacja obiektów architektonicznych i modelowanie 3D, Skaning lotniczy i naziemny.

18 Urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do celów dydaktycznych Fotogrametria Stacja fotogrametryczna Delta 16 stanowisk Stacja fotogrametryczna Dephos 6 stanowisk Stacja fotogrametryczna Intergraph 1stanowisko Cyclone licencji TerraScan, TerraModeler, TerraPhoto - 10 licencji Skaner fotogrametryczny Pracownia fotogrametryczna Pracownie komputerowe (2x po 20 komputerów)

19 Urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do celów dydaktycznych Kartografia Quantum GIS, MicroStation (z nakładka Mapa Kontekstowa), MK 2011, Mikromapa, Auto CAD, Surfer, Geonet, Odbiorniki GPS (GIS), Pracownie komputerowe (2x po 20 komputerów).

20 Główne kierunki badawcze Kształtowanie struktury przestrzennej scalenia gruntów, podział i rozgraniczenia nieruchomości, regulacja stanów prawnych, prowadzenie i modernizacja katastru gruntów, ocena oddziaływania inwestycji na strukturę przestrzenną, planowanie przestrzenne, kształtowanie ochrony i waloryzacja środowiska rolniczego projektowanie urbanistyczne i ruralistyczne, wizualizacja w 3D.

21 Główne kierunki badawcze Zastosowanie nowoczesnych narzędzi fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykorzystanie fotogrametrycznych stacji cyfrowych do opracowań NMT i NMPT, analizy wykorzystania zdjęć lotniczych, danych LiDAR, InSAR, inwentaryzacja obiektów architektonicznych, badanie dokładności technologii skaningu laserowego, geometryzacja obiektów na podstawie zdjęć niemetrycznych oraz skaningu naziemnego, przetwarzanie danych ze skaningu laserowego wykorzystanie zobrazowań satelitarnych i lotniczych do określenia zmian krajobrazowych

22 Główne kierunki badawcze Technologie pomiarowe, przetwarzanie i udostępnianie danych zastosowanie technologii GNSS w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych, budowa sieci punktów GNSS, pomiary i opracowanie sieci hybrydowych, automatyzacja procesów pomiarowych, tworzenie aplikacji GIS, przetwarzanie danych pomiarowych, budowa baz danych pomiarowych, technologie wizualizacji danych 3D i 2D, analiza danych i tworzenie geoportali, analiza procesów geodynamicznych, zastosowanie analiz czasowych w geodezji.

23 Wyniki Ankiety w sprawie wyboru specjalności, w której Student (III rok) chciałby podjąć zatrudnienie 52 Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe 93 Geodezja inżynieryjno-przemysłowa 15 Geodezja rolnicza i leśna 8 Geodezja górnicza 10 Geodezja satelitarna 4 SIP 55 Wycena nieruchomości 4 Kartografia 16 Fotogrametria i teledetekcja 24 Kataster nieruchomości

24 Rozwój kierunku Geodezja i Kartografia Specjalizacja studentów poprzez utworzenie nowych specjalności: Geodezja Satelitarna i Inżynierska, Fotogrametria i Geoinformatyka, Rozwój dodatkowych umiejętności studentów (kierowanie projektami inżynierskimi, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, teorie negocjacyjne, podstawy prawa, interdyscyplinarne zagadnienia), Dostęp studentów do nowoczesnych technologii, udział w pracach naukowo badawczych, Wymiana międzynarodowa studentów i pracowników (Erasmus, umowy dwustronne), Wykłady prowadzone przez Visiting Profesorów, Ścisła współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego i administracją geodezyjną,

25 Dziękujemy za uwagę Ul. Balicka 253a Kraków

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com. 1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.pl 2 GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 11, KRS 0000060944,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH ZAWODOWA KONFERENCJA KARTOGRAFICZNA UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY VI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII KONFERENCJA ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Stanisław Cegielski Przewodniczący Komisji ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Bardziej szczegółowo

II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii

II. Wydział GeoinŜynierii Górnictwa i Geologii INFORMATORECTS WYDZIAŁGeoinżynieriiGórnictwaiGeologii StudiaStacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.andrzejwajda PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 JanuszM.Szafran

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie Słowa kluczowe: SIP, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Fotogrametria i teledetekcja WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Fotogrametria i teledetekcja 1. Pojęcie fotogrametrii. Zalety i ograniczenia fotogrametrii. 2. Produkty, zastosowanie i podział fotogrametrii 3. Fotogrametria

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo