USTAWA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ EUROPY I IZRAELA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ EUROPY I IZRAELA"

Transkrypt

1 USTAWA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ EUROPY I IZRAELA RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, Warszawa, Polska Tel: 48 (0) Fax: 48 (0)

2 1. OŚWIADCZENIE WSTEPNE Polityka RGIS Holdings LLC oraz jej spółek zależnych ("RGIS" lub "Spółka") jest prowadzenie działalności w skali globalnej etycznie i zgodnie z przepisami USA, Europy oraz obowiązującymi przepisami zagranicznymi. Dokument ten określa politykę RGIS przeciwko korupcji i przekupstwa ("Ustawa Polityki Antykorupcyjnej"). Zastosowanie sie do tej ustawy jest obowiązkowe. Zasady obowiazuja wszystkich czlonkow personelu kierowniczego Spolki, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli oraz wszystkich osób zatrudnianych (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz Spółki, w tym pracownikow Spolek powiazanych, zależnych, lub innych kontrolowanych przez Spolke, agencje pracy tymczasowej, pracownikow nie pracujacych, lecz dzialajacych w imieniu Spółki, osob zatrudnianych na podstawie umów, niezależnie od ich lokalizacji (łącznie "Firma Personel"). Spółka nie upoważni lub nie będzie tolerować żadnych praktyk biznesowych, które nie są zgodne z tą ustawą. 2. CEL Niniejsza Ustawa Polityki Antykorupcyjnej określa normy etyczne i praktyki postępowania, które należy przestrzegac w zwiazku z pewnymi transakcjami, takimi jak otrzymywanie korzyści finansowych lub innych, w tym pieniędzy, prezentów, posiłków, podróży, noclegów, rozrywek i tym podobnych, składek charytatywnych i politycznych. Transakcje te muszą być zgodne z przepisami o zwalczaniu przekupstwa z całego świata, w tym U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ") i UK Bribery Act (" BA "), które są właściwe dla spółki i wszystkich spółek personelu. Dla FCPA i BA i praw innych krajów, które podpisały OECD Convention Against Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions staje się przestępstwem wreczanie rzeczy wartościowych w celu zabezpieczenia niedozwolonej korzyści. Wedlug tych praw, w tym praw FCPA i BA, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą być oskarżone o przestępstwo, niezależnie czy przekupstwo lub korupcja miała miejsce w kraju lub w innej części świata. Podczas gdy U.S. "FCPA" odnosi się tylko do przekupstwa urzędników spoza USA, "BA" Wielkiej Brytanii jest szerszy i może również odnosić się do kontaktów z klientami i dostawcami (patrz poniżej). Poniżej również określone są przez nas szczegółowo przepisy Stanów Zjednoczonych "FCPA" i Wielkiej Brytanii "BA", ponieważ są one jednym z najsurowszych norm, jakie obowiązują w Europie i nie ma możliwości, aby ustalić odpowiednie przepisy prawne osobno dla każdego kraju. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju można to znaleźć w wykazie A na końcu tego dokumentu. 3. ZASTOSOWANIE Ustawa ta obejmuje wszystkie transakcje przeprowadzone przez Spółkę i pracowników Spólki na całym świecie. - 2

3 A. Oczekiwania od kierowników/ menedżerów firm: Jako kierownik firmy, należy: Upewnić się, że wszyscy nadzorowani przez Ciebie pracownicy rozumieją ich zobowiązania i procedury wynikające z tej ustawy, Stworzyc warunki, które umożliwia i zachęca pracowników do wnoszenia obaw; Nigdy nie wymagać - bezpośrednio lub pośrednio - osiągnięcia wyników gospodarczych za wszelką cenę od pracownikow Spólki, zwłaszcza kosztem etycznych zobowiązań wynikających z polityki antykorupcyjnej lub prawa; Analizować fakty, zależności, sytuacje, wnioski lub inne kwestie dotyczących istniejących lub przyszłych transakcji które wskazują na możliwe niezgodności z przepisami ("Red Flags") i które wywołują obawy związane z korupcją oraz zatrzymać i zgłosić naruszenie polityki antykorupcyjnej i prawa przez pracowników Spólki, która nadzorujesz Reagowac, w stosownych przypadkach, na pytania i wątpliwości związane z polityka antykorupcyjna, lub skierować pracowników do innej strony firmy, w tym naszego Biura Doradztwa wewnetrznego na Europe, pod numerem lub poczta elektroniczna na adres B. Sytuacje wiążące się z przekupstwem i korupcją Problemy Łapownictwa lub korupcji mogą dotyczyczyć wielu różnych sytuacji i działań, w tym na przykład: zapewnianie podróży, noclegów, posiłków, rozrywek lub tym podobnych korzyści krajowym lub zagranicznym urzędnikom lub stronom, z którymi Spółka prowadzi lub może prowadzić działalność gospodarczą; wręczanie prezentów, bezpośrednio lub pośrednio, krajowym lub zagranicznym urzędnikom lub stronom, z którymi Spółka prowadzi lub może prowadzić działalność gospodarczą; dokonywanie wpłat na rzecz krajowych lub zagranicznych urzędników, partii politycznych lub kandydatów politycznych; zapewnianie składek na cele charytatywne i programy społeczne; współpraca z organami rządu do uzyskania licencji, zezwoleń lub innych praw; szukanie i realizacja zamówień publicznych; zatrudnianie urzędników krajowych lub zagranicznych; ułatwieniach płatności, oraz angażowanie partnera joint venture, filii, dystrybutorów, agentów, doradców lub innych stron trzecich działających w imieniu Spółki do pomocy w powyższych działaniach. Jak pokazuje powyższa lista, kwestie etyki i korupcji obejmują wiele działań i sytuacji. W związku z tym, pracownicy Spółki muszą być uświadomieni i działać zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z FCPA, BA, praw pokrewnych, niniejszej Ustawy Polityki Antykorupcyjnej oraz wszelkich procedur walki z korupcją we wszystkich aspektach swojej pracy. - 3

4 Obowiązkiem jest zrozumieć, czy potencjalny sposób działania może mieć znacenie korupcyjne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym Biurem Doradztwa Wewnętrznego na Europę (Elise Cordier) pod numerem telefonu lub przez pocztę elektroniczną Jak zostanie wyjaśnione bardziej szczegółowo w dalszej części tej Ustawy, Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za działania osób trzecich, jeżeli są one zaangażowane w praktyki korupcyjne. W związku z tym pracownicy Spółki muszą przeprowadzać tzw. analizę due diligence (Należyta Staranność) wszystkich stron trzecich przed ich zaangażowaniem. Pracownicy Spółki nie muszą przyjąć/ zaangażwać osoby trzeciej, jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że osoba trzecia może próbować dokonać płatności do zagranicznego urzędników. Wszystkie strony trzecie zaangażowane przez Spółkę muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie polityki antykorupcyjnej. Pracownicy Spółki powinni być świadomi, że ryzyko korupcji lub przekupstwo jest większe w niektórych częściach świata. Podczas gdy Pracownicy powinni być nastawieni na poszukiwania czerwonych flag tam gdzie są zatrudnieni muszą być szczególnie świadomi ryzyka w krajach, gdzie korupcja jest wyjątkowo częsta. IV. FCPA A. Przepisy o zwalczaniu przekupstwa FCPA zakazuje oferowania lub dokonywania płatności, lub oferowania jakichkolwiek rzeczy wartościowych, bezpośrednio lub pośrednio, jakimkolwiek przedstawicielom spoza USA dla uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej, lub innej nienależnej korzyści. W momencie składania oferty, płatności lub prezent ma na celu: wpływ na pożądądane działanie; wywołanie aktu niezgodnego z prawem; spowodowanie, że osoba powstrzyma się od działania powodującego naruszenie prawa; zagwarantowanie korzyści, lub wpływ na decyzję rządu lub środek rządu. Jak wskazano, FCPA nie tylko zakazuje płatności w gotówce, ale rowniez zakazuje jakichkolwiek przelewów, zezwoleń lub obiecywania "czegokolwiek wartościowego." Wyrażenie to jest bardzo szeroko stosowane w FCPA i może obejmować: udziały w spółce, dywidendy, opcje, obietnice zatrudnienia, korzystne na warunkach pożyczki, ubezpieczenia, rzeczy majątkowe, takie jak pojazdy lub wyposażenia, nieruchomości w tym budynki lub tereny, datki charytatywne,podróże, noclegi, posiłki, lub rozrywki. Co ważne, zgodnie z ustawą, nie ma progu pieniężnego. W zależności od okoliczności płatności jakiejkolwiek kwoty można uznać za łapówki. Dla ułatwienia termin "płatności" obejmuje "wszystko co jest w cenie". Definicja przedstawiciela publicznego spoza USA jest także szeroka. Departament Sprawiedliwości podkreśla, że to pojecie stosowane przez FCPA, może obejmować, między innymi, - 4

5 pracownika agencji rządowej lub organu legislacyjnego; pracownika przedsiębiorstw państwowych lub kontrolowanych lub pracownika międzynarodowych publicznych organizacji, takich jak ONZ czy Banku Światowego. FCPA zakazuje również dawania łapówek na rzecz partii politycznych, urzędników i kandydatów na urząd polityczny. Mając to na uwadze, niniejsza Ustawa Polityki Antykorupcyjnej przyjmuje następującą definicję przedstawiciela publicznego spoza USA: (i) każdy oficer, agent lub pracownik rzadu, departamenu, agencji lub przedstawicielstwa spoza USA, w tym, w całości lub większości przedsiębiorstw-państwowych lub kontrolowanych; (ii) każdy oficer, agent lub pracownik jakiejkolwiek publicznej organizacji międzynarodowej, takiej jak ONZ czy Bank Światowy; (iii) każdą osobę działającą w charakterze urzędowym dla/lub w imieniu rzadu, departamentu, agencji, przedsiebiorstw lub publicznych organizacji międzynarodowych, nawet jeśli ta osoba nie jest zatrudniona bezpośrednio przez rząd lub publiczne organizacje międzynarodowe; (iv) kazda Partie polityczna spoza USA; (v) każdego urzędnika Partii politycznej spoza USA; (vi) każdy kandydat na biuro polityczne spos USA; (vii) dzieci, małżonka, lub inni bliscy krewni jednej z osób wymienionych powyżej, lub (viii) wszelkie inne osoby, jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba będzie lub może zaoferowac lub obietnicac jakiekolwiek płatności z naruszeniem odpowiednich przepisów antykorupcyjnych, ustawowych i wykonawczych, w tym FCPA. Obowiązkiem kazdego jest zrozumieć, czy te osoby, z którymi współdziałaja są przedstawicielami publicznymi spoza USA. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z naszym Biurem Doradztwa Wewnętrznego, Elise Cordier, pod numerem lub przez poczte elektroniczna . Podsumowujac, żaden z pracownikow Spółki nie może nic zaoferować przedstawicielowi publicznemu spoza USA w zamian za korzystne traktowanie. Pracownicy Spółki muszą zastosować się do niniejszej Ustawy Polityki Antykorupcyjnej przed oferowaniem lub świadczeniem innych korzyści dla przedstawiciela publicznego spoza USA. B. Osoby trzecie Spółka może być odpowiedzialna za płatności dokonane przez osoby trzecie (np. agentów, doradców, dystrybutorów lub podwykonawców) do przedstawicieli publicznych spoza USA. Pracownicy Spółki nie mogą świadczyć płatności dla amerykańskich urzędników publicznych pośrednio przez osoby trzecie. W związku z tym pracownicy Spółki muszą przeprowadzać tzw. analizę due diligence (Należyta Staranność) wszystkich stron trzecich przed ich zaangażowaniem. Pracownicy Spółki nie muszą przyjąć/ zaangażwać osoby trzeciej, jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że osoba trzecia może próbować dokonać płatności do zagranicznego urzędników. Wszystkie strony trzecie zaangażowane przez Spółkę muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie polityki antykorupcyjnej. C. Przepisy księgowe - 5

6 FCPA wymaga od spółek publicznych zarejestrowanych na Giełdzie Papierow Wartosciowych USA na przestrzeganie wszystkich zasad rachunkowości zgodnie z Securities and Exchange Commission (SEC). FCPA zabrania fałszowania ksiąg i dokumentów, które musza być utrzymywane przez spółki publiczne,tworzenia jakichkolwiek fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczen jak tez zaniechania istotnych faktów do księgowych lub biegłych rewidentów w związku z przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Podczas gdy spółka nie jest spółką akcyjną, obowiazkiem Spółki jest wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej księgowości w oparciu o rzetelne zasady rachunkowości. Wszystkie przewidziane płatności, zgodnie z niniejszą ustawą polityki antykorupcyjnej, oraz wszelkie procedury muszą być aktualne i prawidłowo ujęte w księgach Spółki i jej archiwach. Wszystkie prace muszą zawierać uzasadnione szczegóły tak, aby zapisy księgowe były odzwierciedleniem transakcji. Wszystkie transakcje finansowe muszą nastąpić tylko za zezwoleniem kierownictwa Spółki, oraz muszą byc rejestrowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, a także być okresowo kontrolowane, aby wykryć i skorygować ewentualne nieprawidłowości, błędy i pominięcia w rachunkowości. Spółka nie będzie tolerować fałszywych, wprowadzających w błąd, niedokładnych i wpisów w księgach Spółki i archiwach. Fałszowanie zapisow księgowych będzie przedmiotem poważnych postępowań dyscyplinarnych, które mogą doprowadzić do zwolnienia. D. Kary Osoby, które naruszają antykorupcyjne przepisy FCPA moga podlegać odpowiedzialności karnej. Naruszenia prawa podlegaja karze grzywny do dolarów USA za naruszenie, pozbawienie wolności na okres do pięciu lat za naruszenie, lub obie. Sankcje cywilne mogą byc również brane pod uwage. Za indywidualne naruszenia mogą grozic wysokie grzywny lub inne kary. V. UK BRIBERY ACT ("BA") A. Przepisy o zwalczaniu przekupstwa UK Bribery Act 2010 otrzymał sankcję królewską w dniu 8 kwietnia 2010 r. i prawdopodobnie wejdzie w życie pod koniec 2010 roku. BA zakazuje zarówno oferowania jak i przekazywania korzyści finansowych lub innych z zamiarem nakłonienia innej osoby do wykonywania określonych funkcji lub niewlasciwej działalności lub wynagrodzenie tej osoby w tym zakresie. BA zakazuje również otrzymywania korzyści finansowej lub innej korzyści w wyniku ktorej funkcje lub działania będę wykonane "niewłaściwie". Podobnie jak FCPA, BA nie tylko zakazuje płatności w gotówce, raczej zakazuje udzielania lub otrzymywania korzyści lub obiecywania takiej możliwości. W odniesieniu do FCPA przykłady tego, co może stanowić korzysc są podobne do tych wymienionych powyzej (patrz str. 3). Podobnie jak FCPA nie ma progu pieniężnego. Płatności jakiejkolwiek kwoty można uznać za łapówki w zależności od okoliczności. - 6

7 W pewnych okolicznościach nawet niektóre rodzaje prawidlowego prowadzenia działalności gospodarczej mogą być uznane za przekupstwo zgodnie z BA. Pracownicy powinni zatem być ostrożni w przypadku świadczenia lub przyjmowania jakiejkolwiek darowizny, premii czy propozycji rozrywki. Należy również rozwazyc, czy rozsądny obywatel uważa dar, napiwek czy rozrywke, o których mowa za niewłaściwe. W razie wątpliwości, czy prezent, napiwek lub szczególna forma rozrywki jest stosowna należy skontaktować się z naszym Biurem Doradztwa wewnetrznego na Europe, Elise Cordier, pod numerem lub przez poczte elektroniczna po porade. BA zakazuje również przekupstwa przedstawicieli publicznych spoza Wielkiej Brytanii. Zgodnie z BA przekupstwo takiego przedstawiciela ma miejsce wtedy, gdy jest oferowana lub otrzymywana pomoc finansowa lub inne korzyści, zamiarem wywarcia wpływu na przedstawiciela publicznego do uzyskania lub utrzymania działalności. B. Firmowe przestępstwo kryminalne Organizacje komercyjne mogą być również posądzone o przestępstwo na mocy BA, jeśli osoba związana z tą organizacją przekupuje inną w zamiar za uzyskanie lub utrzymanie przewagi firmy oraz firma ta nie może wykazać, że posiada odpowiednie procedury w celu uniknięcia płacenia łapówek. Organizacji handlowa poniesie odpowiedzialnośc na podstawie tego przepisu, za czyny nie tylko swoich pracowników, ale także przedstawicieli, spółek zależnych i zewnętrznych stron trzecich, jak i podwykonawców. Spółka może zostać posądzona w przypadku gdy łapówka jest oferowana stronie trzeciej w celu uzyskania korzyści dla organizacji. W takim przypadku, spółka może być winna popełnienia przestępstwa, nawet jeśli nikt w firmie wiedział o korupcji. C. Strony trzecie Tak jak w FCPA, Spółki może być odpowiedzialna za działania osób trzecich (np. agentów, doradców, dystrybutorów lub podwykonawców). D. Zakres geograficzny BA BA zakazuje aktów korupcji zarówno w Wielkiej Brytanii jak i innych krajach. Przestępstwo popełnione zostanie w Wielkiej Brytanii jesli wszystkie elementy przekupstwa / korupcji maja miejsce w Wielkiej Brytanii. Akty korupcji popełnione poza granicami Wielkiej Brytanii mogą również podlegac BA. Dodatkowo, firmowe przestepstwo kryminalne będzie miało zastosowanie do organizacji komercyjnych, których siedziby znajduja się w Wielkiej Brytanii (niezależnie od tego, czy łapówki są wypłacane w związku z ta działalnościa gospodarcza czy nie). E. Odpowiedzialność członków zarządu spółki - 7

8 Jeżeli Spółka popełnia przestępstwo zgodnie z niniejszą ustawą,oficerowie wyższego szczebla Spółki moga być osobiście odpowiedzialni na mocy prawa karnego, jeśli przestępstwo zostało dokonane za ich zgodą lub porozumieniem. F. Kary Osoby, które indywidualnie naruszają przepisy antykorupcyjne BA moga podlegać odpowiedzialności karnej. Naruszenia podlegaja nieograniczonej karze grzywny w odniesieniu do każdego naruszenia, pozbawienia wolności na okres do dziesięciu lat lub obu. Indywidualne naruszenia prawa mogą narazic Spolke na wysokie grzywny i inne kary. VI. ZGODNOŚĆ STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ A. Specjalista ds. Zgodnosci Jako pracownik RGIS, odpowiedzialny za prowadzenie spraw zwykłego zarządu oraz nadzór nad niniejsza ustawa polityki antykorupcyjnej, Nasze Biuro Doradztwa Wewnetrznego na Europe, powinnyobyć głównym punktem kontaktowym dla pracownikow Spolki który dotyczy zgodności. Prosimy o kontakt z jej gdyby masz pytania w odniesieniu do polityki antykorupcyjnej. B. Obowiązki personelu Pracownicy spółki powinni uważać na czerwone flagi i niezwłocznie zgłaszać wszelkie obawy dotyczące ewentualnych naruszeń niniejszej ustawy polityki antykorupcyjnej. Spółka traktuje wszelkie doniesienia o potencjalnych uchybieniach poważnie. Wszelkie sprawozdania będą niezwłocznie zbadane dla ustalenia, czy naruszenie polityki antykorupcyjnej lub prawa mialo miejsce, oraz podejmie zostana niezbędne działania zaradcze. Osoba poproszona o udział w dochodzeniu musi w pełni współpracować i odpowiadac na wszystkie pytania szczerze. Rzetelny raport pracownika lub udział w dochodzeniu nie mogą być podstawą do negatywnego działania na rzecz zatrudnienia. Ponadto personel firmy spełniać następujące obowiązki: brac udział w sesjach szkoleniowych w odniesieniu do niniejszej polityki antykorupcyjnej i stosowania FCPA i BA. podejmowac niezbędne kroki dla upewnienia się, że każda strona działająca w imieniu Spółki rozumie zasady i znaczenie niniejszej ustawy polityki antykorupcyjnej. utrzymanie aktualnych, dokładnych i kompletnych zapisow wszystkich wydatków z funduszy Spółki. znajomość i przestrzeganie polityki innych firm i agencji rządowych, z którymi spółka prowadzi działalność. - 8

9 ZALACZNIK A FRANCJA Przepisy Rozne francuskiego Kodeksu Karnego (cześc legislacyjna) w tym artykuly: , , 433-1, 433-2, do oraz NIEMCY Niemiecki Kodeks Karny sekcje 299, , Ustawa o Regulacji Przestepczosci, Ustawa o Zwalczaniu Przestepczosci u zagranicznych przedstawicieli publicznych w międzynarodowych transakcjac biznesowych (OECD Anti-Bribery Convention), Protokol z dnia 27 września 1996 r. oraz 370 niemieckiego Kodeksu Podatkowego. WLOCHY Ta dziedzine reguluje Dekret 231/2001, mocą ustawy 8 giugno 2001 r., nr 231. POLSKA Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz 708) Centralne Biuro Antykorupcyjne, ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz 553) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł do transakcji finansowych (Dz. U. Nr 116, poz 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz 641) Najwyższa Izba Kontroli ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz 1701) Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz 1661) HISZPANIA Zbrodne przeciwko administracji publicznej (art. nr z hiszpańskiego Kodeksu Karnego) Przekupstwa (nr ) Negocjacje i zabronione działania prowadzone przez urzędników administracji państwowej oraz nadużycia w ich funkcji, art nr ; Przestępstwa korupcjne międzynarodowego rynku handlu towarowego, artykuł nr 445. BELGIA Ustawa o zapobieganiu przekupstwa 1999, sekcje , s504bis i s504ter belgijskiego Kodeksu Karnego. IRLANDIA Zapobieganie Korupcji (poprawka) Act 2001 oraz Wymiar Sprawiedliwości (Ustawa o Nadużyciach i Przestępstwach Finansowych) 2001 roku. IZRAEL Główna ustawa regulujaca akty przestępstwa, przekupstwa i korupcji jest Prawo Represyjne Izraela z 1977 roku (w szczególności sekcje ), oraz Ustawa o zakazie Falszowania pieniędzy, Ponadto Prawa Spółki, 1999 oraz Ustawy o Papierach Wartościowych z 1968 r. wprowadzaja pewne ograniczenia, lub zawieraja niektóre przepisy, które mają na celu zapobieganie bezprawnym świadczeniom lub pomocy udzielonej kierownictwu lub członkom organów zarządzających Spółki. Również w sektorze publicznym można znalezc dodatkowe przepisy np. Prawie o administracji publicznej z 1979 r., który wymaga od urzędników przekazania jakichkolwiek otrzymanych darowizn dla państwa. WIELKA BRYTANIA BA 2010 Linki do przepisów wymienionych powyżej, można znaleźć na stronie internetowej: - 9

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań w ramach przeciwdziałania korupcji. Podręcznik szkoleniowy dla firm prowadzących interesy z firmą Abbott

Przegląd działań w ramach przeciwdziałania korupcji. Podręcznik szkoleniowy dla firm prowadzących interesy z firmą Abbott Przegląd działań w ramach przeciwdziałania korupcji Podręcznik szkoleniowy dla firm prowadzących interesy z firmą Abbott Cel Firma Abbott zobowiązana jest do prowadzenia działalności w sposób etyczny i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania

Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania Polityka Antykorupcyjna ADP Najczęściej zadawane pytania OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ W RELACJACH POMIĘDZY PRAWNIKIEM A KLIENTEM Niniejszy dokument zawiera pytania, które mogą pojawić się przy zaznajamianiu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PPG

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PPG Jako pracownik firmy PPG, jesteś zobowiązany/a przeczytać i przestrzegać globalnej polityki antykorupcyjnej PPG. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej polityki lub przestrzegania

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA antykorupcyjna

POLITYKA antykorupcyjna POLITYKA antykorupcyjna I. Wprowadzanie Affinia Group Inc., jej podmioty zależne i stowarzyszone, bezpośrednio i pośrednio, (dalej łącznie zwane "Affinia") w sposób zaangażowany dążą do dynamicznego i

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji

ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji ManpowerGroup Inc. Polityka przeciwdziałania korupcji Spis treści POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I. CEL...3 II. III. NINIEJSZA POLITYKA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW MANPOWERGROUP...3 NADZÓR I

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Maciej Jurczyga Członkowie zarządów oraz wspólnicy spółek ponoszą bardzo szeroką odpowiedzialność za działania przedsiębiorstwa w sferze prowadzenia

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA

Korporacyjny Dział Prawny Nazwa Polityki: Polityka zgodności CommScope, Inc. z przepisami antykorupcyjnymi i ustawą FCPA 1.0 Cel 1.1 Celem niniejszej Polityki Zgodności z Antykorupcją oraz Ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (zwaną w dalszej części Polityką ) jest objaśnienie wymogów i zakazów nakładanych przez

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania Audyt Piątka Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE Rzeczą niezbędną jest, aby pracownicy spółki Jones Lang LaSalle Incorporated (w tym również spółki LaSalle Investment Management oraz innych jej

Bardziej szczegółowo

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZWALCZANIA PRZEKUPSTWA I PRAKTYK KORUPCYJNYCH i SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji

Flint Group Polityka przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji Flint Group Polityka przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji I Wstęp Uczciwość jest jedną z zasad, którymi kieruje się Flint Group i jest bardzo ważne, aby nasze standardy i oczekiwania były znane wszystkim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wprowadzenie Zaufanie, którym klienci obdarzają Grupę GLS, jest jednym z jej największych atutów. Powinniśmy zatem robić wszystko, co w naszej mocy, aby je pielęgnować.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w chmurze

Ochrona danych osobowych w chmurze Ochrona danych osobowych w chmurze Jan Raszewski Dyr. Ds. rozwoju projektów 1. Agenda Co wolno, a czego nie wolno w chmurze? Dlaczego chronimy dane osobowe? Co wolno, co trzeba dlaczego? Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 Lwówek Śl, dnia pieczęć firmowa Wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim ul Budowlanych 1 WNIOSEK o zawarcie umowy przewidującej jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

A U D I T I N G & C O N S U L T I N G

A U D I T I N G & C O N S U L T I N G Audyt Ryzyka Zarządu RACHUNKOWOŚĆ ~ PODATKI ~ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE A U D I T I N G & C O N S U L T I N G Biuro Audytu ul. 2, 0-0 Warszawa, tel. (22) 826 32 78, 826 96 12, fax (22) 826 91 65 http:// www.wessly.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE

Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE Iwona Gawrycka Zarządzanie ryzykiem nadużyć popełnianych przez beneficjentów środków UE Materiały przygotowane na Konferencję IIA Polska Warszawa 18-19 czerwca 2015 r. Nadużycie finansowe a nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Firmy za rok 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Firmy za rok 2009 Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych "AUDIT-DOR" 85-087 BYDGOSZCZ, Gajowa 34 tel.: (052) 342-91-97 tel./ fax. 345-31-63

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Materiał dodatkowy do konsultacji eksperckiej nt. odpowiedzialności. karnej członków zarządu w stowarzyszeniu lub fundacji.

Materiał dodatkowy do konsultacji eksperckiej nt. odpowiedzialności. karnej członków zarządu w stowarzyszeniu lub fundacji. Materiał dodatkowy do konsultacji eksperckiej nt. odpowiedzialności karnej członków zarządu w stowarzyszeniu lub fundacji Grzegorz Małyniuk Ta praca objęta jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki I CEL Świadczenie uprzejmości biznesowych (prezenty, posiłki, podróż i rozrywka) i korzystanie z nich jest powszechną praktyką biznesową, mającą na celu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-13/2/11 Opole, dnia 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI. 13.08.2013 r. ESMA/2013/611

Wytyczne. Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI. 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Wytyczne Wytyczne w sprawie kluczowych koncepcji ZAFI 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Data: 13.08.2013 r. ESMA/2013/611 Spis treści I. Zakres 3 II. Definicje 3 III. Cel 4 IV. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

., dnia.. r ZARZADZENIE

., dnia.. r ZARZADZENIE ., dnia.. r ZARZADZENIE. W związku z zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Bardziej szczegółowo

Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie. podczas współpracy z firmą CH2M HILL October 2011

Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie. podczas współpracy z firmą CH2M HILL October 2011 Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL October 2011 Zasady oparte na treści Żółtej Książeczki (The Little Yellow Book) napisanej w 1978 r. przez

Bardziej szczegółowo

Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT. 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz

Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT. 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz Gminy mogą zaoszczędzić miliony złotych po wyroku dot. VAT 29 września 2015 Dorota Pokrop, Agnieszka Tałasiewicz Przełomowy wyrok 29 września 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow AIG SPECIALTYsolutions Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk Bring on tomorrow SPECIALTYsolutions to program przeznaczony dla klientów z nietypowych lub złożonych grup ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r.

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Przepisy antykorupcyjne obowiązujące na całym świecie

Przepisy antykorupcyjne obowiązujące na całym świecie Przepisy antykorupcyjne obowiązujące na całym świecie I. CEL Przepisy prawne większości krajów zabraniają oferowania i przyjmowania jakichkolwiek łapówek czy prowizji. Złamanie prawa powoduje, że karana

Bardziej szczegółowo

Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome. Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy

Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome. Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy Prosimy uważnie przeczytać Warunki Umowy Ważne Bank wyśle automatycznie wszystkie płatności do zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodeks Postępowania. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodeks Postępowania Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Wiadomość od Jeffa Edwardsa, Prezesa i Dyrektora Naczelnego Szanowni Członkowie Zespołu Cooper Standard! Z radością przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Zgodności z Zasadami Antykorupcyjnymi Pozycja Lidera Dzięki Uczciwości

Podręcznik Zgodności z Zasadami Antykorupcyjnymi Pozycja Lidera Dzięki Uczciwości Introduction Podręcznik Zgodności z Zasadami Antykorupcyjnymi Pozycja Lidera Dzięki Uczciwości 1 Introduction Globalny Program Zgodności Firmy Universal Globalny program zgodności firmy Universal pozwala

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LWÓWKU ŚLĄSKIM WNIOSEK

... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LWÓWKU ŚLĄSKIM WNIOSEK Lwówek Śląski, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LWÓWKU ŚLĄSKIM WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo