WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

2

3 Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania szczególne dla pośredników handlowych 1 6. Weryfikacja uczciwego postępowania 2 7. Kontrola przestrzegania zasad compliance 3 8. Zobowiązanie do przestrzegania zasad compliance i konsekwencje w razie ich naruszania 4 9. Historia zmian 4

4 Wytyczne dotyczące stron trzecich Strona 1 1. Cele i zakres obowiązywania Poza zasadami objaśnionymi w Kodeksie postępowania koncernu Bilfinger, odnośne Wytyczne dotyczące stron trzecich zawierają konkretne instrukcje postępowania w zakresie ważnym dla unikania ryzyk z tytułu compliance we współpracy z określonymi partnerami handlowymi. Kodeks postępowania oraz Wytyczne dotyczące stron trzecich obowiązują Zarząd, kierownictwa jednostek, kadrę kierowniczą oraz wszystkich innych pracowników koncernu Bilfinger. 2. Współobowiązujące dokumenty Współobowiązującym dokumentem jest Kodeks postępowania. 3. Strony Trzecie Współpraca z określonymi partnerami handlowymi (dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami, pośrednikami handlowymi, partnerami w spółkach powoływanych w celu realizacji umowy, partnerami w spółkach typu joint venture oraz partnerami w konsorcjach, wspólnie określanymi poniżej jako strony trzecie ) może narazić koncern na poważne ryzyka związane z nieprzestrzeganiem zasad compliance. Poniżej ustalone zostały ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi (ustęp 4.), uregulowania szczególne dla pośredników handlowych (ustęp 5.) oraz wytyczne dotyczące weryfikacji uczciwego postępowania stron trzecich (ustęp 6.). Wytyczne uczciwej konkurencji zawierają jako uzupełnienie wymogi wynikające z prawa antymonopolowego. Ze względu na mniejsze ryzyka wynikające z nieprzestrzegania zasad compliance dla koncernu Bilfinger, wytyczne niniejsze nie obowiązują we współpracy z innymi partnerami handlowymi, takimi jak klienci lub urzędy. 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi Legalność Angażowanie stron trzecich musi być zgodne z odpowiednimi ustawami, z 10 zasadami inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wewnętrznymi wytycznymi koncernu, w szczególności z wytycznymi w zakresie zaopatrzenia. Reputacja Nielegalne działania stron trzecich mogą narazić na szwank dobre imię koncernu Bilfinger. Dlatego podczas wyboru partnerów handlowych należy wziąć pod uwagę także ich reputację oraz uczciwość. Obowiązki nadzorowania Zaangażowanie strony trzeciej, może spowodować dla koncernu Bilfinger obowiązek nadzorowania strony trzeciej, a jego niedopełnienie będzie powodować sankcje w stosunku do koncernu. Przykładowo, możemy zostać zobligowani do monitorowania pracowników podwykonawcy zatrudnionych na projektach koncernu. Nie wystarcza więc zapewnienie że nasze własne postępowanie jest zgodne z prawem, lecz, na ile jest to możliwe, musimy także zapewnić przestrzeganie prawa przez stronę trzecią. 5. Uregulowania szczególne dla pośredników handlowych Na przykładach z różnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą okazało się, że angażowanie pośredników handlowych jest szeroko stosowaną metodą wykorzystywaną do płacenia łapówek. Z tego powodu pośredników handlowych obowiązują poniższe uregulowania szczególne, które wy-

5 Wytyczne dotyczące stron trzecich Strona 2 biegają poza ogólne wytyczne (w szczególności wytyczne zaopatrzenia). Pojęcie pośrednika handlowego obejmuje przy tym wszystkich usługodawców, których działalność jest nastawiona na składanie zamówień na rzecz koncernu Bilfinger, bądź na dystrybucję produktów i usług koncernu lub których wynagrodzenie jest w znaczącym stopniu uzależnione od dokonania transakcji handlowej przez koncern Bilfinger niezależnie od ich określenia. Wszystkie umowy z pośrednikami handlowymi zgodne z powyższą wykładnią muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo spółki nadrzędnej koncernu cząstkowego i dopuszczone przez szefa właściwej komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer). Dopuszczenie może nastąpić dopiero po spełnieniu następujących warunków: Pośrednika handlowego poddano weryfikacji pod kątem uczciwego postępowania (patrz poniżej ustęp 6.). Umowa z pośrednikiem handlowym zawierana jest w formie pisemnej. Świadczenia umowne są w umowie jasno opisane i regularnie dokumentowane przez pośrednika handlowego (na przykład przez comiesięczne raporty z działalności). Pośrednik handlowy jest w stanie udowodnić, że posiada kompetencje oraz odpowiednią wiedzę fachową wymaganą dla zlecanych prac lub realizowanych świadczeń. Pośrednik handlowy nie pracuje ani pośrednio ani bezpośrednio na rzecz potencjalnego zleceniodawcy, ani nie znajduje się w sytuacji związanej z żadnym innym konfliktem interesów. Wynagrodzenie pośrednika handlowego jest stosowne do wykonanych przez niego świadczeń. Wypłata wynagrodzenia uzależnionego od osiągnięcia określonego celu na rzecz pośrednika handlowego następuje tylko wtedy, gdy działalność pośrednika handlowego rzeczywiście przyczyni się do złożenia zamówienia. Wypłata nastąpi dopiero po złożeniu zamówienia przez zleceniodawcę i wpływie płatności ze strony zleceniodawcy (w razie płatności ratalnych odpowiednio do udziału). Płatności na rzecz pośrednika handlowego dokonywane są przelewem na rachunek umiejscowiony w kraju siedziby pośrednika handlowego. Rachunek ten należy podać w umowie. Płatności gotówkowe i czekowe są niedopuszczalne. Umowa z pośrednikiem handlowym zabrania jego występowania w imieniu koncernu Bilfinger. Pośrednik handlowy zobowiązuje się w umowie do działania zgodnego z prawem i nieprzekazywania w związku ze swoją działalnością żadnych niedopuszczalnych przysporzeń majątkowych na rzecz osób trzecich ( klauzula antykorupcyjna ). Naruszenie tych obowiązków skutkuje (na tyle, na ile jest to możliwe) karą umowną, pociąga za sobą odszkodowanie i uprawnia koncern Bilfinger do bezterminowego wypowiedzenia umowy. Zakończenie działalności doradczej związanej z konkretnym projektem jest dokładnie ustalone (przykładowo wyraźne wyznaczenie terminu, brak widoków na otrzymanie zamówienia, konkurencja wygrała przetarg lub zleceniodawca przerwał realizację projektu). Umowy z pośrednikami handlowymi odbiegające od powyższych wytycznych mogą zostać zawarte dopiero po ich dopuszczeniu przez szefa pionu compliance (Chief Compliance Officer). 6. Weryfikacja uczciwego postępowania Przed zaangażowaniem strony trzeciej należy przeprowadzić weryfikację uczciwego postępowania przy wykorzystaniu udostępnionego w tym celu narzędzia informatycznego TPCheck (zwanego poniżej TPCheck ):

6 Wytyczne dotyczące stron trzecich Strona 3 u wszystkich partnerów w spółkach powoływanych w celu realizacji konkretnej umowy o dzieło, w konsorcjach i w spółkach typu joint venture, u wszystkich pośredników handlowych, u dostawców, usługodawców i podwykonawców, jeśli wartość zamówienia osiągnie limity zawarte w TPCheck (umowy ze stronami trzecimi będące poniżej limitu nie podlegają weryfikacji w TPCheck). Weryfikację uczciwego postępowania wykonuje pracownik koncernu Bilfinger odpowiedzialny za weryfikację, wyznaczony przez właściwe kierownictwo lub Zarząd Bilfinger SE. Pozytywna weryfikacja uczciwego postępowania strony trzeciej za wyjątkiem pośredników handlowych obowiązuje przez okres trzech lat. W tym okresie ponowna weryfikacja nie jest stosowana. W każdym innym wypadku pracownik odpowiedzialny za weryfikację przeprowadza weryfikację i dokumentuje ją w TPCheck. Zgodnie z postępowaniem przewidzianym w TPCheck procedura weryfikacji zostanie przedłożona przełożonemu pracownika odpowiedzialnego za weryfikację w celu podjęcia decyzji. Pośrednicy handlowi muszą zostać ponownie poddani weryfikacji przed każdym zawarciem umowy. W razie negatywnego wyniku weryfikacji, w wypadkach wątpliwych lub przy wystąpieniu określonych kryteriów zdefiniowanych w TPCheck pracownik odpowiedzialny za weryfikację skorzysta z pomocy szefa właściwej komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer), który weźmie udział w weryfikacji i wyrazi opinię w sprawie dopuszczenia strony trzeciej do zawierania transakcji handlowych z koncernem Bilfinger. Następnie procedura ta zostanie przedłożona niezwłocznie przełożonemu pracownika odpowiedzialnego za weryfikację w celu podjęcia decyzji. W razie różnych opinii przełożonego i szefa komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer) decyzję o dopuszczeniu podejmuje kierownictwo spółki nadrzędnej koncernu cząstkowego po konsultacji z szefem pionu compliance (Chief Compliance Officer). W razie aktualnie utrzymywanych kontaktów handlowych procedurę weryfikacji uczciwego postępowania należy powtarzać w takiej samej formie jak podczas pierwszego badania najpóźniej co trzy lata. Konkretne fakty wskazujące na naruszanie zasad compliance (na przykład w formie doniesień prasowych lub informacji rynkowych) u strony trzeciej należy zgłosić szefowi właściwej komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer), który zbada sprawę i w razie potrzeby natychmiast spowoduje tymczasowe zablokowanie dostępu strony trzeciej do nowych zamówień w TPCheck. 7. Kontrola przestrzegania zasad compliance W razie konkretnych podejrzeń o występowanie ryzyk wynikających z nieprzestrzegania zasad compliance, przykładowo: pracownik strony trzeciej żąda przysporzenia majątkowego dla siebie lub osoby trzeciej, strona trzecia żąda niedopuszczalnego, osobliwego lub nieprzejrzystego trybu płatności (na przykład płatności gotówkowej, przelewu na rachunek prywatny lub na rachunek umiejscowiony w zagranicznym raju podatkowym, stopniowych przelewów), strona trzecia dokonuje próby ukrycia lub sfałszowania szczegółów realizacji zamówienia lub transakcji, strona trzecia żąda zapłaty za usługi lub nakłady, które nie są jasno zdefiniowane lub nie mają jednoznacznego związku z przedmiotowym zamówieniem, podejrzenie konfliktu interesów u strony trzeciej.

7 Wytyczne dotyczące stron trzecich Strona 4 Sprawę tę należy przekazać szefowi właściwej komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer) do informacji w celu jej dalszego załatwiania. Zaangażowanie lub dalsze zatrudnianie strony trzeciej może nastąpić dopiero po kontroli przestrzegania zasad compliance i odpowiednim dopuszczeniu przez szefa komórki organizacyjnej compliance (Compliance Officer). 8. Zobowiązanie do przestrzegania zasad compliance i konsekwencje w razie ich naruszania Zobowiązanie do przestrzegania naszych wewnętrznych wytycznych, wynikających z kodeksu postępowania i odnośnych wytycznych koncernowych oraz związanych z nimi regulacji ustawowych oraz możliwe konsekwencje w razie ich naruszania, a także działania koncernu na rzecz szkoleń i kontroli, są objaśnione w punktach 1., 3. oraz 5. naszego Kodeksu postępowania. 9. Historia zmian r.

8 Intranet: Website: Phone worldwide: bilfinger ( )

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo