Rejestr systemu WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr systemu WINDOWS"

Transkrypt

1 Rejestr systemu WINDOWS REJESTR - zadaniem rejestracyjnej bazy danych (tzw. Rejestru Windows) jest przechowywanie i umoŝliwienie modyfikacji wszelkich danych o konfiguracji systemu oraz informacji wykorzystywanej przez aplikacje i programy obsługi urządzeń. Rejestr posiada strukturę hierarchiczną z tzw. kluczami głównymi, podkluczami i wartościami (z nazwą i danymi). Klucze główne zawierają podklucze, które z kolei mogą zawierać wartości i kolejne podklucze (równieŝ z wartościami). Wartości są identyfikowane przez nazwę (unikalną w ramach danego podklucza), typ danych i jej zawartości ("wartość wartości"). Nazwa (np. AlternateShell) Typ danych (np. REG_SZ) Wartość (np. cmd.exe ) W Windows istnieje 6 kluczy głównych: HKEY_LOCAL_MACHINE (w skrócie HKLM) - przechowuje dane o konfiguracji systemowej i sprzętowej, połączeniach sieciowych i informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu; HKEY_CURRENT_CONFIG (w skrócie HKCC) - zawiera dane o aktualnej konfiguracji sprzętowej komputera; HKEY_USERS (w skrócie HKU) - posiada informacje o profilach i ustawieniach środowiska kaŝdego uŝytkownika komputera, zmienne środowiskowe oraz dane o konfiguracji oprogramowania; HKEY_CURRENT_USER (w skrócie HKCU) - zawiera dane o aktualnie zalogowanym uŝytkowniku (jego profil systemowy i sprzętowy), pobierając je z klucza HKU; HKEY_CLASSES_ROOT (w skrócie HKCR) - kojarzy rozszerzenia nazw plików z typami programów do ich otwierania, obsługuje technikę OLE(ang. Object Linking and Embedding - pozwala przenosić fragmenty dokumentów wykonane w róŝnych programach), ActiveX (gotowe komponenty rozszerzające funkcjonalność strony WWW, oferowane przede wszystkim dla uŝytkowników przeglądarki MS Internet Explorer) i DragAndDrop (Przenoszenie i Upuszczanie elementów); HKEY_DYN_DATA (w skrócie HKDD) - zawiera dane odtwarzane przy uruchamianiu systemu, dotyczące jego wydajności, choć nie są one przechowywane na dysku, a jedynie tworzone jako wirtualne podklucze, inaczej dynamiczne podklucze np. HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware (nie moŝna ich edytować bezpośrednio). 5 najczęściej uŝywanych typów danych Rejestru do których mamy dostęp z edytora rejestru systemowego: REG_SZ (wartość ciągu)(łańcuch znakowy o stałej długości), głównie do zapisu nazw, ścieŝek do plików, numerów wersji, itp.; REG_BINARY (wartość binarna);

2 REG_DWORD (wartość DWORD - podwójne słowo 2x16-bit = 32bitowa wartość, czyli liczba 2 32 ), najczęściej zapisana w postaci heksadecymalnej, a nie dziesiętnej lub dwójkowej; REG_MULTI_SZ (wartość wielociągu - blok łańcuchów znakowych); REG_EXPAND_SZ (wartość ciągu rozwijanego - rozszerzony łańcuch znakowy) do zapisu zmiennych środowiskowych; Większość danych Rejestru jest zapisywana na dysku w katalogu systemowym %SystemRoot%\System32\Config w kilku plikach tzw. HIVE (Default, Sam, Security, Software i System; pliki Sid i Hardware nie są tam przechowywane). W celach bezpieczeństwa moŝna skopiować te pliki (ręcznie lub przy uŝyciu specjalnych programów i urządzeń), choć ze względu na ich duŝy rozmiar naleŝałoby je spakować. Do modyfikacji zawartości rejestru słuŝą dwa programy systemowe RegEdit i Regedt32 oraz tzw. edytor załoŝeń systemowych POLEDIT (standardowo dostępny tylko w systemie Windows95/98 i NT/2000 Server). RegEdit najłatwiej uruchomić z menu przycisku Start - Uruchom poprzez podanie jego nazwy. Wygląd okna programu i jego obsługa jest podobna jak w Eksploratorze Windows, z kluczami i podkluczami w panelu lewym, a z wartościami wskazanego klucza w prawym (z kolumną nazw i danych). UmoŜliwia on łatwe wyszukiwanie kluczy, danych i wartości, ich kopiowanie i modyfikację poprzez wprowadzanie nowych kluczy, danych i wartości. Nie umoŝliwia on cofania wprowadzonych zmian i nie wykorzystuje w pełni zabezpieczeń NTFS systemu Windows NT (brakuje funkcji nadawania uprawnień uŝytkownikom korzystającym z edytora). RegEdt32 ma znacznie większe moŝliwości w stosunku do RegEdit'a. Wprawdzie wyszukuje tylko klucze, ale wspiera funkcje bezpieczeństwa NT i umoŝliwia wyświetlanie kluczy głównych w osobnych oknach. Posiada więcej opcji wyświetlania i obsługuje więcej typów danych. Z wyglądu przypomina MenedŜera plików z systemu Windows 3.1. Domyślnie posiada ustawioną opcję o zapisie zmian przy wyjściu z programu. Posiada równieŝ moŝliwość ustawienia przeglądania danych w trybie tylko do odczytu oraz edycję zdalną innego komputera w sieci..

3 Ćwiczenia w modyfikowaniu zawartości rejestrów Wstępnie proszę stworzyć sobie folder REJESTR w którym proszę eksportować przed modyfikacjami kaŝdą gałąź rejestru, na zakończenie zajęć ćwiczeniowych proszę zaimportować stare wartości kluczy. Uwaga!!! Zapis zmian i modyfikacji dokonanych w Rejestrze przy uŝyciu programu RegEdit lub RegEdt32 następuje po zamknięciu programu, a wprowadzone zmiany najczęściej ujawniają się dopiero po przelogowaniu się lub restarcie systemu 1. Usunięcie elementów z listy okna Start Uruchom HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU Na początku eksportujemy całą gałąź klucza RunMRU do pliku. Wpisując komendy programów z menu Start/Uruchom tworzona jest w rejestrze ich pomocnicza lista, którą moŝemy rozwinąć jeśli nie pamiętamy dokładnie wpisywanego wcześniej polecenie, usuwając Klucz RunMru wraz z jego podkluczami usuniemy to listę. Oczywiście jeśli ponownie będziemy uruchamiać programy z menu Start/Uruchom taka lista będzie na nowo tworzona w rejestrze. 2. Ukrywanie ikon dysków w Windows Explorer HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Na początku eksportujemy całą gałąź klucza Explorer do pliku. Następnie naleŝy dodać wartość NoDrives typu DWORD (najlepiej w układzie binarnym opcja modyfikuj binarne dane, gdzie ustawienie wartości 1 odpowiada ukryciu litery napędu zgodnie z tabelą, np. dla ukrycia stacji A i D naleŝy wpisać 1001 czyli w systemie dziesiętnym 9) Z X Y D C B A System dziesiętny a binarny (ściągawka):

4 Zablokowanie przycisku "Zamknij system" w oknie logowania HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Na początku eksportujemy całą gałąź klucza Winlogon do pliku. Wpisanie danej równej 1 w wartości ShutdownWithoutLogon (ew. jej utworzenie Edycja-Dodaj wartość typu REG_SZ) 5. Zablokowanie przycisku "Zmień hasło" w oknie zabezpieczeń systemu (CTRL+ALT+DEL) HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Na początku eksportujemy całą gałąź klucza Policies do pliku.wpisanie danej równej 1 w wartości DisableChangePassword. Jeśli podklucz System nie znajduje się w w gałęzi Policies proszę stworzyć w nim taki klucz, a następnie wewnątrz niego zdefiniować wartość typu DWORD o nazwie DisableChangePassword. 6. Zablokowanie przycisku "Zablokuj stację" w oknie zabezpieczeń systemu HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Na początku eksportujemy całą gałąź klucza Policies do pliku. Wpisanie danej równej 1 w wartości DisableLockWorkstation. Jeśli podklucz System nie znajduje się w w gałęzi Policies proszę stworzyć w nim taki klucz, a następnie wewnątrz niego zdefiniować wartość typu DWORD o nazwie DisableLockWorkstation. 7. Zablokowanie przycisku "Wyloguj się" w oknie zabezpieczeń systemu HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

5 Na początku eksportujemy całą gałąź klucza Policies do pliku. Wpisanie danej równej 1 w wartości NoLogoff. Jeśli podklucz System nie znajduje się w w gałęzi Policies proszę stworzyć w nim taki klucz, a następnie wewnątrz niego zdefiniować wartość typu DWORD o nazwie NoLogoff. 8. Zmiana kolorów tekstu i tła w wierszu poleceń systemu DOS HKCU\Software\Microsoft\CommandProcessor Wpisanie w wartości DefaultColor danej z zakresu 00 do FF (np. F0 zmienia kolor tła na biały, a tekstu na czarny, 14 zmienia kolor tła na niebieski, a tekstu na czerwony) Proszę protestować ustawienie róŝnych kolorów. NaleŜy pamiętać, aby dwie wartości nie były takie same, gdyŝ napisy zleją się z tłem ekranu. Aby sprawdzić ćwiczenie uruchamiamy konsolę CMD. 9. Zablokowanie zmiany ustawień ekranu (tła, wygaszacza, itp.) HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Utworzenie nowej wartości NoDispCPL (typu DWORD) z daną 1 (dana 0 znosi blokadę). W menu kontekstowym nie będziemy mieć dostępu do opcji związanych z właściwościami ekranu 10. Ukrycie opcji w menu Start (np. "Uruchom" lub "Znajdź") HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Wpisanie danej równej 1 w poniŝsze wartości typu DWORD (ewentualnie ich utworzenie) blokuje dostęp do róŝnych ustawień (dana = 0 znosi blokadę): a) NoFind - wyłącza opcję "Znajdź" w menu Start; b) NoRun - wyłącza opcję "Uruchom" w menu Start; c) NoClose - wyłącza opcję "Zamknij" w menu Start (wartość Reg_Binary); d) NoSetTaskbar - wyłącza opcję "Ustawienia\Pasek zadań i menu Start"; e) NoRecentDocsMenu - wyłącza opcję "Dokumenty" w menu Start (wartość binarna REG_BIN, odblokowanie daną ); f) NoTrayContexMenu - wyłącza menu podręczne przycisku Start;

6 g) NoViewContexMenu - wyłącza menu na pulpicie lub w Eksporatorze; h) NoDesktop - ukrywa ikony na pulpicie i uniemoŝliwia ich tworzenie; i) NoNetConnectDisconnect - blokuje mapowanie i odłączanie dysków; j) NoSaveSetting - wyłącza zapis stanu pulpitu systemu Windows; k) NoNetHood - wyłącza ikonę "Moje miejsca sieciowe" (wartość Reg_bin); l) NoActiveDesktop - blokuje dostęp do Aktywnego Pulpitu Windows PowyŜsze ograniczenia dotyczą tylko aktualnie zalogowanego uŝytkownika. Dla innych naleŝałoby zmieniać odpowiednie profile (klucze podrzędne) w kluczu głównym HKEY_USERS (HKU). 11. Usunięcie wybranych pozycji z listy menu podręcznego "Nowy" HKCR\.ROZSZERZENIE\ShellNew Skasowanie kluczy z rozszerzeniami nazw plików, które moŝna tworzyć przy uŝyciu opcji menu podręcznego. W miejscu rozszerzenie odnajdujemy rozszerzenie, które chcemy usunąć np. w przypadku plików Excela odnajdujemy klucz.xls, a w nim podklucz ShellNew, a następnie usuwamy w nim wartość FileName. W ten sposób pozbywamy się moŝliwości tworzenia niechcianych nowych plików. UWAGA!!! Na samym początku proszę wyeksportować cały rejestr po wcześniejszym stworzeniu katalogu, będzie to nasza kopia pozwalająca odtworzyć wcześniej zmodyfikowane klucze. Dodatkowo przy modyfikacji kaŝdej wartości w kluczy proszę równieŝ wyeksportować wcześniej całą gałąź modyfikowanego klucza.

Sztuczki z rejestrem systemu Windows

Sztuczki z rejestrem systemu Windows Sztuczki z rejestrem systemu Windows Czym jest rejestr? Rejestr jest jedną z najważniejszych części systemu Windows. Jest to baza danych zawierająca informacje o zainstalowanych urządzeniach i programach,

Bardziej szczegółowo

Rejestr systemu Windows

Rejestr systemu Windows Rejestr systemu Windows Wykonanie: Mateusz Bokowy Kamil Hudecki » Spis treści 1) Co to jest rejestr. 2) Czym zarządza rejestr. 3) Geneza rejestru. 4) Jak zbudowany jest rejestr. 5) Typy danych. 6) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Win Me To również pliki User.dat i System.dat a oprócz nich część rejestru zawarta jest dodatkowo w pliku Classes.dat

Win Me To również pliki User.dat i System.dat a oprócz nich część rejestru zawarta jest dodatkowo w pliku Classes.dat I. Rejestr Systemowy Windows Co to jest Rejestr Rejestr to centralna baza danych, przeznaczona do przechowywania informacji o konfiguracji systemu operacyjnego. Zawiera informacje o ustawieniach systemu,

Bardziej szczegółowo

3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99)

3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99) 1 Bezpieczeństwo systemów komputerowych i aplikacje użytkowe 3.1. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochrona danych (Jacek Jędryczkowski s.69-99) Punkt przywracania systemu Instalacja nowego oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Zasady grupowe. Zasady grupowe. file://c:\users\kg.kg\documents\laboratoria\materiały\win2k3gp\rozdział 22 - Re...

Zasady grupowe. Zasady grupowe. file://c:\users\kg.kg\documents\laboratoria\materiały\win2k3gp\rozdział 22 - Re... Strona 1 z 41 ROZDZIAŁ 22 Zasady grupowe Zasady grupowe stanowią jedną z ważniejszych technologii Zarządzania adaptacją i konfiguracją, oferowanych w systemie operacyjnym Microsoft Windows 2000. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1. Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu...5 1.2.1-Uruchamiaj jako:

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Str. 1 Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi zadaniami administracyjnymi systemu Windows 2000: zarządzanie kontami użytkowników i grup, ochrona plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Spis treści: Informacje o programie... str. 2 Konfiguracja... str. 3 Ustawienia ogólne... str. 5 Okno aplikacji... str. 5 Skróty klawiaturowe... str. 6 Rejestrator zdarzeń... str. 7 Wygaszacz ekranu...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo