Sztuczki z rejestrem systemu Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuczki z rejestrem systemu Windows"

Transkrypt

1 Sztuczki z rejestrem systemu Windows Czym jest rejestr? Rejestr jest jedną z najważniejszych części systemu Windows. Jest to baza danych zawierająca informacje o zainstalowanych urządzeniach i programach, konfiguracji - ustawieniach systemu i większości programów. Windows w trakcie pracy cały czas odwołuje się do rejestru, prawie każde kliknięcie na pliku wymaga odwołania się do rejestru. Podobnie konfiguracja urzadzeń i programów jest zapisywana w rejestrze. Struktura rejestru nie jest jednakowa we wszystkich wersjach Windows. Do przeglądania i edycji służą specjalne narzędzia dostarczone do systemu (ich dokładne omówienie napiszę wkrótce). Zacznijmy od uruchomienia Edytora rejestru. Wchodzimy do menu Start i wybieramy polecenie Uruchom w polu wpisujemy regedit i wciskamy Enter. Rys.1. Edytor rejestru w systemie Windows Pokaże się okienko jak na rysunku 1. Łatwo zauważyć podobieństwo do Eksploratora Windows. W lewej (nr 1) części znajdują klucze - są odpowiednikami katalogów. Po prawej (nr 2) znajdują się wartości - odpowiedniki plików. Menu kontekstowe (nr 3), pokazywane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, umożliwia dodanie nowej wartości lub klucza. HKEY_CLASSES_ROOT przechowuje informacje o typach plików (rozszerzenia, ikony, polecenia menu kontekstowego i właściwości). Klucz ten zapewnia kompatybilność z programami dla wcześniejszych wersji Windows. Dane są pobierane z kluczy: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES - zawiera ustawienia domyślne dla wszystkich użytkowników, HKEY_CURRENT_USER\Software\CLASSES - zawiera ustawienia zalogowanego użytkownika. 1

2 HKEY_CURRENT_USER zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika. Dane są takie same jak w kluczu HKEY_USERS\SIDużytkownika. Zmiana danych w jednym kluczu pojawia się także w drugim. HKEY_LOCAL_MACHINE zawiera wszystkie informacje związane z komputerem - zainstalowany sprzęt i programy oraz parametry systemu. Dane dotyczą wszystkich użytkowników danego systemu. HKEY_USERS zawiera informacje o ustawieniach wszystkich użytkowników w kluczach odpowiadających ich numerom identyfikacyjnym (Security ID). Dodatkowo klucz HKEY_USERS\.DEFAULT przechowuje informacje domyślne. HKEY_CURRENT_CONFIG zawiera informacje o profilu sprzętowym. Dane pobierane są z HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware\Profiles (lub HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\ dla Windows 9x/Me). HKEY_DYN_DATA zazwyczaj ukryty klucz zawiera informacje o urządzeniach Plug&Play oraz dane dotyczące monitora wydajności. Nazw kluczy głównych nie można edytować. Jeżeli przed nazwą klucza znajduje się znak '+' to znaczy, że zawiera podklucze które możemy przeglądać klikając na ten znak. Jeżeli w kluczu znajdują się wartości (są odpowiednikami plików) to zostaną one wyświetlone po prawej stronie okna. Wartość składa się z nazwy, typu (niewidoczny w edytorze rejestru Windows 9x) i danych. Najczęściej wykorzystywane typy danych: TYP (Nazwa w edytorze rejestru) - OPIS REG_BINARY (Wartość binarna) Liczba binarna REG_DWORD (Wartość DWORD) Liczba czterobajtowa o wartości od 0 do FFFFFFFF szesnatkowo REG_SZ (Wartość ciągu) Łańcuch tekstowy W każdym kluczu znajduje się wartość (Domyślna) nie można zmienić jej nazwy ani jej usunąć ale można zmienić jej wartość. Uwagi wstępne. W tych poradach gdzie nazwa klucza zaczyna się od HKEY_LOCAL_MACHINE wprowadzone zmiany obowiązują u wszystkich użytkowników. Aby zmiany dotyczyły tylko aktualnego użytkownika należy je wprowadzać w kluczu code]hkey_current_user[/code] dla aktualnie zalogowanego lub HKEY_USERS\SIDużytkownika dla dowolnego. Pamiętajmy również, że przy wpisywaniu ścieżek dostępu w rejestrze zamiast znaku \ używamy \\. Np. C:\\Windows\\System32 Sztuczki Obsługa plików Ukrywanie rozszerzeń wybranych plików. Domyślnie, po instalacji, Windows nie wyświetla rozszerzeń plików. Aby je zobaczyć trzeba w Explorerze wejść do menu 'Widok>Opcje folderów' i w zakładce 'Widok' zaznaczyć odpowiednią opcje. Jednak nawet wtedy nie wszystkie rozszerzenia są widoczne (np. nie widać rozszerzeń plików skrótów). Aby ukryć rozszerzenie w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT rozwijamy klucz o nazwie rozszerzenia i tworzymy w nim nową wartość ciągu o nazwie 'NeverShowExt', nie trzeba wpisywać żadnych danych. Aby pokazać rozszerzenie usuwamy wartość o tej nazwie. Nowe typy plików w menu kotekstowym. Aby szybko stworzyć nowy dokument, folder lub skrót klikamy prawym przyciskiem w Explorerze i wybieramy polecenie 'Nowy'. Pokazuje się lista z opcjami Folder, Skrót oraz różnymi typami dokumentów. Jednak nie zawsze są tam typy nam potrzebne. W kluczu HKEY_CLASSES_ROOT wybieramy odpowiednie rozszerzenie, w wybranym kluczu tworzymy nowy klucz o nazwie 'ShellNew', w nim tworzymy wartość ciagu o nazwie 'NullFile' - jeżeli chcemy aby był tworzony pusty plik lub 'FileName' - aby był tworzony plik wg. szablonu którego ścieżkę wpiszemy w polu danych. Np. aby dodać do menu kontekstowego szablon pliku wsadowego którego ścieżka to 'C:\szablon.bat', tworzymy HKEY_CLASSES_ROOT \.bat\shellnew i dodajemy wartość ciągu o nazwie 'FileName' i w danych wpisujemy 'C:\\szablon.bat' 2

3 Podobnie, aby usunąć jakiś typ z menu 'Nowy' należy znaleźć jego rozszerzenie i usunąć klucz 'ShellNew'. Czasami danego typu pliku nie znajdziemy poprzez rozszerzenie, wtedy musimy go poszukać. Zabezpieczenia Zestaw porad pozwalający na zabezpieczenie przed zmianami w systemie. (Niektóre działają tylko w systemiachi Windows 9x). Jeżeli w kluczu nie ma wartości o podanej nazwie to tworzymy nową wartość DWORD i nadajemy 1 aby aktywować lub 0 aby wyłączyć funkcję. Ustawienia obowiązujące dla całego systemu: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network: AlphanumPwds wymusza używanie haseł alfanumerycznych MinPwdLen minimalna długość hasła w znakach. DisablePwdCaching wyłącza buforowanie haseł. NoFileSharing brak udostępniania plików. NoPrintSharing brak udostępniania drukarek. Ustawienia obowiązujące dla aktualnie zalogowanego użytkownika: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer: NoDeletePrinter wyłączenie możliwości usuwania drukarek przez użytkownika. NoAddPrinter zablokowanie możliwości instalacji drukarki przez użytkownika. NoSetFolders brak poleceń Panel sterowania i Drukarki w Menu Start > Ustawienia. NoRun usunięcie polecenia Uruchom... z menu Start. NoFind usunięcie polecenia Znajdź z menu Start. NoClose wyłączenie możliwości zamknięcia Windows (brak Zamknij... w menu Start ). NoFavoritesMenu usunięcie pozycji Ulubione z menu Start. NoSaveSettings system nie zachowa ustawień użytkownika po wylogowaniu lub zamknięciu. NoActiveDesktop całkowicie wyłącza opcję ActiveDesktop. NoActiveDesktopChanges zapobiega wprowadzaniu zmian do ustawień ActiveDesktop. NoDesktop brak pulpitu (OSTROŻNIE!). HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System: Aplet Ekran : DisableRegistryTools zablokowanie dostępu do Edytora Rejestru NoDispCPL całkowite wyłączenie dostępu do apletu Ekran w Panelu sterowania. NoDispBackgroundPage brak zakładki Tło. NoDispScrSavPage brak zakładki Wygaszacz ekranu. NoDispAppearancePage brak zakładki Wygląd. NoDispSettingsPage brak zakładki Ustawienia. Aplet System : NoDevMgrPage brak zakładki Menedżer urządzeń. NoConfigPage brak zakładki Profile sprzętowe. NoFileSysPage brak przycisku System plików... w zakładce Wydajność. NoVirtMemPage brak przycisku Pamięć wirtualna... w zakładce Wydajność. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network: 3

4 NoNetSetup wyłączenie dostępu do apletu Sieć w Panelu sterowania. NoNetSetupIDPage brak zakładki Identyfikacja apletu Sieć. NoFileSharingControl użytkownik nie może zmieniać ustawień dotyczących udostępniania plików. NoPrintSharingControl jak wyżej, tylko dotyczy udostępniania drukarek. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp: Disabled zapobiega uruchamianiu programów MS-DOS w oknie Tryb MS-DOS. NoRealMode zapobiega uruchamianiu programów MS-DOS w trybie pojedynczej aplikacji (po zamknięciu Windows i restarcie komputera). Wygląd systemu Usuwanie Skrót do. Podczas tworzenia skrótu (np. poprzez 'Wyślij do > Pulpit') system do nazwy pliku dodaje prefiks Skrót do. Aby go usunąć należy przejść do HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer i zmodyfikować wartość 'link'. Domyślnie jest tam wpis '1E ', zmieniamy go na ' '. Teraz w nazwie nowych skrótów nie zobaczymy Skrót do. Zmiana nazwy ikon systemowych. Za pomocą rejestru możemy zmenić nazwy i opisy pod ikonami: Mój komputer, Moje dokumenty, Kosz, Otoczenie sieciowe. Informacje zapisane są w kluczu: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\klasa, gdzie 'klasa' jest numerem klasy odpowiedniego komponentu (podane poniżej). Wartość domyślna zawiera nazwę komponentu (wyświetlana pod ikoną) a wartość InfoTip opis (wyświetlany po najechaniu kursorem). Numery klas ikon systemowych (razem z klamrami): {20D04FE0-3AEA-1069-A2D B30309D} - Mój komputer {450D8FBA-AD25-11D0-98A B1103} - Moje dokumenty {645FF B-9F08-00AA002F954E} - Kosz {208D2C60-3AEA-1069-A2D B30309D} - Sieć {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} - Panel sterowania {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} - Drukarki Usuwanie ikon systemowych z pulpitu. Jeżeli nie używamy ikon Kosz i Moje dokumenty możemy je usunąć. Z klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Deskt op\namespace usuwamy klucz z numerem odpowiedniej klasy (patrz sztuczka powyżej). Ukrywanie dysków. W bardzo prosty sposób możemy ukryć wybrane litery dysków z okna Mojego Komputera. W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explo rer tworzymy wartość typu DWORD o nazwie 'NoDrives'. W danych wpisujemy (w formie dziesiętnej) sumę potęg 2. Zerowa potęga odpowiada dyskowi A, pierwsza - B, druga - C itd. Np. aby ukryć dyski A i C sumujemy 20+22=1+4=5. Efekt będzie widoczny po restarcie. Dostęp do dysków będzie teraz dostępny tylko z lini poleceń lub przez menedżer plików np. Total Commander. Dysk zawierający system Windows (zazwyczaj C) będzie także widoczny w Eksploratorze Wersja Windowsa na Pulpicie. W prawym dolnym rogu pulpitu można umieścić numer wersji Windows. Przejdź do HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop. Teraz stwórz nową wartość ciągu, nazwij ją: PaintDesktopVersion i ustaw jej wartość na 1. Zmiany będą widoczne dopiero po restarcie. Inne Likwidacja starych wpisów w Dodaj/usuń programy. Czasami się zdarza, że zamiast odinstalować jakiś program/grę po prostu usuniemy. Takie rozwiązanie jest złe ze względu na to, że po usuniętym programie mogą pozostać pliki i wpisy w rejestrze. Często nazwa usuniętego programu wciąż jest na liście w Dodaj/usuń programy. Wpisy można usunąć w: HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. 4

5 Konto administratora na ekranie logowania Windows XP. Domyślnie konto administratora nie pokazuje się na ekranie logowania, aby to zmienić wchodzimy do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList tworzymy wartość DWORD o nazwie Administrator i nadajemy wartość 1. Ukrywanie kont Windows XP. Możemy ukryć konto na ekranie powitalnym oraz w panelu sterowania (będzie widoczne tylko w narzędziach administracyjnych): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList tworzymy wartość DWORD o nazwie takiej samej jak nazwa użytkownika i nadajemy wartość 0. Aby zalogować się na takie konto trzeba dwa razy wcisnąć Ctrl+Alt+Delete na ekranie powitalnym (Uwaga, wszyscy inni użytkownicy muszą być wylogowani). Automatyczne logowanie w Windows 2000/XP. Jeżeli korzystamy sami z komputera i nie trzeba nam kilku kont to po co przy każdym uruchamianiu oglądać ekran powitalny. System może nas zalogować automatycznie. Przechodzimy do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Tworzymy wartości ciągu: DefaultUserName - wpisujemy nazwę użytkownika DefaultPassword - wpisujemy hasło - jeżeli nie mamy hasła to pozostawiamy wartość pustą AutoAdminLogon - wpisujemy 1 5

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Rejestr systemu Windows

Rejestr systemu Windows Rejestr systemu Windows Wykonanie: Mateusz Bokowy Kamil Hudecki » Spis treści 1) Co to jest rejestr. 2) Czym zarządza rejestr. 3) Geneza rejestru. 4) Jak zbudowany jest rejestr. 5) Typy danych. 6) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Konta użytkowników. Narzędzia do zarządzania kontami:

Konta użytkowników. Narzędzia do zarządzania kontami: Konta użytkowników. Jednym z podstawowych składników systemu zabezpieczeń Windows XP są konta użytkowników. Rozsądne skonfigurowanie, a następnie zarządzanie profilami zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo