INTEGRACJA RÓDEŁ WIEDZY W MODELOWANIU ZADA WPL NA POTRZEBY SYSTEMÓW KLASY DSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA RÓDEŁ WIEDZY W MODELOWANIU ZADA WPL NA POTRZEBY SYSTEMÓW KLASY DSS"

Transkrypt

1 INTEGRACJA RÓDEŁ WIEDZY W MODELOWANIU ZADA WPL NA POTRZEBY SYSTEMÓW KLASY DSS JAROSŁAW BECKER Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Streszczene W trakce budowy systemu nformatycznego klasy DSS (ang. Decson Support Systems), u podstaw którego le y wykorzystane model WPL (Welokryteralnego Programowana Lnowego), powstał problem waldacj wprowadzanych parametrów zadana decyzyjnego. Przy czym, ne chodz tylko o kontrolowane zakresu dopuszczalnych warto c lczbowych, ale du o szersz nterpretacj ródłowych warto c wprowadzanych danych. Przyj to zało ena, e parametry te mog pochodz z grupowych ocen lngwstycznych (lub meszanych), by defragmentowane na mnejsze składnk ocenane ł czne (poprzez preferencje tych składnków) oraz transponowane na po dane postace wyj ca (np. posta bnarn ). Słowa kluczowe: 1. Wprowadzene wspomagane decyzj welokryteralnych, waldacja parametrów model WPL, systemy wspomagana decyzj (SWD) Artykuł jest sprawozdanem z kolejnego etapu prac naukowych [1, 2] nad budow systemu nformatycznego klasy DSS, którego celem jest rozw zywane zło onych problemów decyzyjnych. W trakce budowy systemu, u którego podstaw le y wykorzystane model WPL, powstał problem waldacj wprowadzanych parametrów zadana. Proces ten polega ne tylko na kontrolowanu zakresu dopuszczalnych parametrów numerycznych, ale na du o szerszej nterpretacj ródłowych warto c wprowadzanych danych. Przyj to zało ena, e parametry te mog pochodz z grupowych ocen lngwstycznych (lub meszanych), by defragmentowane na mnejsze składnk ocenane ł czne (poprzez preferencje tych składnków), a tak e transponowane na po dane postace wyj ca, np. 0 lub 1. Przykładem takego problemu jest weloetapowa procedura rozpatrywana wnosków unjnych (przyznawana dotacj) z udzałem welu grup ekspertów, recenzentów o ró nych kompetencjach. Jest to charakterystyczna kategora problemów, w których pozyskwane danych do nterpretacj welokryteralnej mo e cechowa rozproszene terytoralne. Celem artykułu jest opracowane procedury waldacyjnej parametrów na potrzeby rzeczywstego systemu nformatycznego klasy DSS, w której zostan rozpatrzone problemy dopuszczalno c warto c wej ca w uj cu ró nych ródeł ch pochodzena nterpretacj. Tez przedstawonych wynków projektowych jest zweryfkowane mo lwo c u yca opracowanej procedury w systeme nformatycznym tym samym zw kszene zakresu stosowalno c opracowywanego systemu decyzyjnego dla praktyk. 2. Ogólna posta systemu nformatycznego klasy DSS Koncepcj rozpatrywanego systemu DSS oparto na opse problemu w konwencj nterpretacyjnej stosownego zadana WPL. Chodz tu o programowane celowe (ang. Goal Programmng) o specyfcznym (dagonalnym blokowym) układze macerzy parametrów, gdze ka demu

2 50 Integracja ródeł wedzy w modelowanu zada WPL na potrzeby systemów klasy DSS z bloków odpowada jeden wnosek lub oferta przetargowa.[1] Blok traktowane oddzelne tworz samodzelne zadana WPL, a rozpatrywane ł czne pozwalaj na wybór bloku najlepszego (równe w sense PARETO). W uj cu bazodanowym blok odpowada rekordow (o zmennych długo cach), a całe zadane formalne spełna warunek relacyjnej bazy danych ze wszystkm jej atrybutam.[2] Rysunek 1. Ogólna archtektura systemu nformatycznego DSS ródło: Opracowane własne na podstawe [4]. W archtekturze systemu DSS domnuj dwa pozomy przetwarzana danych. Perwszy reprezentowany jest przez opcje admnstrowana systemem, zborem szablonów zada decyzyjnych oraz baz kompetencj, natomast drug pozom zawera funkcje zarz dzana konkretnym zadanem decyzyjnym. Struktury funkcjonalne dla tych rozw za przedstawa rys. 1, pogrubon czconk zaznaczono najwa nejsze funkcje. W cz c admnstratora wyró nono opcje menu: START > Punktem startowym jest opcja: Nowa lsta obektów, w której powołuje s nowe zadane decyzyjne wybera jego posta perwotn (startow ). Jest ona poberana z archwum szablonów decyzyjnych mo e by dalej modyfkowana oraz uzupełnana przez operatora systemu. W przypadku kontynuacj pracy w wcze nej zdefnowanym zadanu nale y wybra opcj : Otwórz lst zada.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 27, ORGANIZACJA > Admnstracja serwera jest zło onym podsystemem zarz dzana: baz kartotek osobowych, uprawne kompetencj eksperckch, baz szablonów model matematycznych powstał na ch podstawe baz zada decyzyjnych oraz słownkem kodów. W ka dej sekcj dost pne s funkcje mportowana, eksportowana, usuwana oraz automatycznego wyszukwana okre lonych zasobów we wskazanych lokalzacjach dyskowych lub secowych. W cz c obsług nformatycznej zada decyzyjnych (Aplkacje DSS) wyró nono opcje w menu: ZGŁOSZENIA > Formularze zgłosze słu do wprowadzana danych dotycz cych warantów decyzyjnych (wnosków). Dla okre lonych parametrów funkcja ta wykorzystuje zaprojektowane szablony waldacj. OPTYMALIZACJA > Do dyspozycj u ytkownka opracowano klka procedur optymalzacyjnych, adresowanych dla ró nych zastosowa praktycznych. Aukcje odwrotne WPL to zautomatyzowany podsystem słu cy do rozw zywana zada adaptacyjnych (np. teracyjny proces lcytacj weloparametrycznej). Badana symulacyjne WPL mog by pomocne w poszukwanu strateg kompromsu (np. optymalzacja WPL w planowanu). Rankng zgłosze AHP to dodatkowa opcja, alternatywna dla rozw za WPL. Wynk uzyskane za pomoc metody AHP (ang. Analytc Herarchy Process) s warto cam lczbowym, które okre laj herarch warantów (wnosków) według zborczej, welokryteralnej jako cowej oceny decydentów. PROJEKTOWANIE > W tym mejscu zgrupowano opcje dedykowane dla operatora systemu, który po rednczy wspomaga decydentów, dysponentów rodków fnansowych w projektowanu szablonu zadana decyzyjnego. W opcj Generatora model DSS wywołuje s edytor szablonów zada decyzyjnych. Jego celem jest wspomagane procesu projektowana bloku oferty (wnosku) lub propozycj planstycznej, które w jednorodnej postac matematycznej b d lokowane w zadanu głównym. Szablon bloku testowego to opcja, w której okre la s warunk ogólne dla zadana, jako cało c, gdy bor udzał w nm wszystke blok (wnosk). Elementy nastawalne to: parametry ograncze wspólnych, warto c kryterów do os gn ca, preferencje dla kryterów cz stkowych (warto c wag) ch kerunek optymalzacj (relacja mn\max). Poza tym mo lwe jest wprowadzene danych testuj cych dla jednego bloku (warantu) oraz jego weryfkacja, optymalzacja cz stkowa zapsu modelowego akceptuj ca umeszczene bloku w całym zadanu. Waldacja parametrów to funkcja projektowana szablonów waldacj parametrów, które w schemace zadana decyzyjnego okre lono w postac symbolcznej. Problem dotyczy dopuszczalno c warto c wej ca w uj cu ró nych ródeł ch pochodzena nterpretacj. 3. Integracja ródeł wedzy w procese waldacj pozyskwana danych W nformatyce waldacja (ang. valdaton) odnoszona jest przede wszystkm do danych. Polega ona na sprawdzanu poprawno c wprowadzanych danych do systemu (baz danych) najcz cej poprzez ró nego rodzaju formularze. W zarz dzanu poj ce waldacj posada szerszy zakres, dotyczy procesów rodków ch kontrol. W tym kontek ce waldacja rozumana jest jako deklaracja zgodno c, czyl potwerdzene przez dostarczene dowodu obektywnego, e zostały spełnone wymagana odno ne konkretnego u yca lub zastosowana. Według norm z ser ISO 9000

4 52 Integracja ródeł wedzy w modelowanu zada WPL na potrzeby systemów klasy DSS waldacja obok weryfkacj doskonalena systemu zarz dzana jest jednym z głównych obszarów wymaga tych norm. Istotn cz c waldacj jest opracowane procedury post powana, zapewnaj cej dany pozom nepewno c wszystkch znanych mo lwych do skorygowana czynnków wpływaj cych na ostateczny wynk badana [3]. ródło: Opracowane własne. Rysunek 2. Funkcje szablonu waldacj w procese projektowana na potrzeby wprowadzana danych Przygotowane systemu DSS do obsług rzeczywstych problemów decyzyjnych rozpoczyna s od zdefnowana modelu cz stkowego (rys. 2, A. Zmenne B. Blok zadana), według którego b d formułowane wszystke wprowadzane do zadana blok opsuj ce waranty decyzyjne (np. wnosk przetargowe). W realzacj systemu nformatycznego podej ce to wymusło wprowadzene specjalnej opcj dla SZABLONU. Jest to podsystem oparty tylko na przyj tym modelu cz stkowym, który umo lwa jego weryfkacj wykryce wszystkch potencjalnych zagro e dla przyszłego dzałana całego systemu DSS. Dalej, uzupełna s powstały szablon o parametry nastawalne, szczególne: globalne dysponowane zasoby (C. Blanse wspólne) oraz preferencje

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 27, celów cz stkowych zadana (D. Krytera). Szablon stanow podstaw do wprowadzena danych testuj cych oraz rzeczywstych, zgłaszanych we wnoskach. Funkcje opracowanego modułu SZA- BLON (rys. 3) to przede wszystkm: weryfkacja zastosowana modelu cz stkowego do w kszych zada decyzyjnych; zadane WPL jest welokrotno c zmennych modelu cz stkowego przemno on przez np. lczb wnosków (model cz stkowy mo e posada maksymalne 99 zmennych by opsany 99 ogranczenam oraz zbl on lo c kryterów oceny), co przy klkuset wnoskach tworzy zadane o wyj tkowo du ych wymarach; przygotowane parametrów wzorcowych dla zada rzeczywstych; przyj to zało ene, e w do małej skal nast puje ndywdualzacja danych wej ca wobec wszystkch nezb dnych parametrów; zmenamy tylko to co trzeba zmen, korzystaj c przy tym z podpowedz zawartych w SZABLONIE; okre lane dopuszczalnych przedzałów waldacyjnych dla wszystkch parametrów, które wprowadza u ytkownk, co mnmalzuje ryzyko powstana sprzeczno c w du ych zadanach decyzyjnych. Wa n funkcj, w sense orygnalno c systemu, jest mo lwo przygotowana: (1) danych ródłowych w postac lngwstycznej o daleko d cej weryfkacj tre c preparowanych t drog ocen (dobór profl nterpretuj cych koncepty lngwstyczne), (2) podkryterów daj cych uszczegółowane problemu, (3) kompetencj ekspertów, (4) grupowe oceny (5) zastosowane w faze ko cowej tzw. programatora systemowego do szacowana warto c parametrów (np. bnarnych: 0, 1). ródło: [4]. Rysunek 3. Okno projektowana szablonu waldacj w systeme DSS Zakres waldacj warto c parametrów modelu, które musz me c s w dopuszczalnych przedzałach, został znaczne poszerzony. Kontrol podlega tak e proces ntegracj ródeł wedzy, wyra anych ró ne za pomoc lczb okre le lngwstycznych, do wymaganego przez parametr formatu lczbowego. Przygotowane szablonu do waldacj procesu pozyskwana danych w systeme DSS podzelono na 5 faz.

6 54 Integracja ródeł wedzy w modelowanu zada WPL na potrzeby systemów klasy DSS Faza 1. Waldacja parametrów. Faza ta sprowadza s do okre lena zakresu warto c parametru przypsana mu proflu konceptów lngwstycznych lub lczbowych (rys. 4). Projektowane rozpoczyna s od wskazana na l ce parametru oznaczonego symbolem: b, bb, c, cc lub d z odpowednm ndeksem porz dkowym (np. cc1, d1, d2, d3, dd1; rys. 3). Dla uproszczena nech p oznacza wybrany parametr. W nast pnym kroku okre la s dla nego przedzał warto c dopuszczalnych, czyl górn p max doln p mn jego granc. Poszukwane przedzału warto c parametru, dla których układ zadana ne jest sprzeczny, przy pozostałych jego czynnkach nezmenonych, mo na wykona w systeme DSS za pomoc funkcj symulatora rozw za decyzyjnych. W ostatnm kroku tej fazy dla okre lonego przedzału warto c wybera s (lub buduje nowy) profl dowolnej skal ocen. W systeme dost pne s skale proste (c głe oraz skokowe z dowoln kafeter opsow lub lczbow ), które mo na dzedzczy dostosowywa do własnych potrzeb. Dla skal z kafeter mo lwa jest zmana stopna gradacj ocen oraz budowa nowego słownka konceptów lngwstycznych (np. wysok, redn, nsk, ne wem). 1 Rysunek 4. Okre lene zakresu warto c parametru przypsane mu proflu konceptów lngwstycznych lub lczbowych (faza 1) Faza 2. Preferencje waldacj (rys. 5). Decydent (dysponent rodków, zarz d) okre la dla parametru p zbór podkryterów k ( = 1, 2,, n ), którym nadaje odpowedne warto c rang wa no c r (RNG oznaczene w systeme DSS). Przyj to zało ene, e elementy r jedno- 1 Na kolejnym etape rozwoju systemu przewduje s opracowane funkcj umo lwaj cych dentyfkacj zaps percepcyjnych model kwantyfkatorów lngwstycznych stosowanych w ramach ocen ndywdualnych grupowych. Znajomo funkcj ukształtowanych w wadomo c ekspertów, które wyra aj stope przynale no c lub prawdopodobe stwo zalczena pewnych warto c lczbowych do danego zboru konceptów lngwstycznych, pozwol spersonalzowa proces ocen grupowych. W ocene danego parametru eksperc b d mogl posługwa s u rednonym dla danej grupy lub własnym modelem kwantyfkatorów lngwstycznych. Nast pne, poprzez deklasyfkacj b dze mo na przekształc ndywdualne opne lngwstyczne do formatu lczbowego podda je agregacj.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 27, kolumnowej macerzy rang R wyra aj odsetek warto c parametru głównego p ch suma równa jest jedno c: n R := ( r ), n 1 r = 1. (1) Brak podzału na podkrytera powoduje przej ce do fazy 3 poddane parametru bezpo rednej ocene (r = 1, = n = 1). = 1 n ( r r = 1 Κ : = ( k ) ) n 1 n 1 = 1 Rysunek 5. Okre lene preferencj parametru głównego lub podkryterów (faza 2) Rysunek 6. Dobór zespołu eksperckego lub grupy respondentów do oceny parametrów (faza 3) Faza 3. Zespół ekspertów. Etap ten obejmuje dobór zespołu eksperckego lub grupy respondentów do oceny parametrów /lub podkryterów (rys. 6). Oznaczmy przez OC j (j = 1, 2,, m ) osob ocenaj c, gdze m oznacza lczb osób zakwalfkowanych do zaopnowana parametrów p ka dego z n warantów decyzyjnych W t, t = 1, 2,,n (np. zgłoszonych w forme wnosków). Na wst pe fazy 3 nale y ustal charakter opn. Czy opna ma by grupowa (m > 1)? Ma wyra a pogl d ogółu (np. pracownków, rady zakładowej, przypadkowej grupy

8 56 Integracja ródeł wedzy w modelowanu zada WPL na potrzeby systemów klasy DSS respondentów), czy te osób kompetentnych, ekspertów? Na przykład w systeme rekrutacj przy wyborze pracownka na specjalstyczne stanowsko zawodowe, kluczowe parametry charakteryzuj ce pretendentów poddajemy ocene eksperta lub grupy ekspertów. Natomast wybór kadry kerownczej mo emy dodatkowo podda opn pracownczej. W systeme DSS zało ono, e ka demu parametrow p mo na przyporz dkowa ndywdualny zespół osób ocenaj cych. Uzupełnenem, dla poprawno c grupowego wyznaczana parametrów zadana, jest ko cowa ocena kompetencj ekspertów (opcja b dze dost pna w ADMINISTRATORZE systemu). Faza 4. Szablon danych. Faza ta obejmuje wprowadzene danych testuj cych do weryfkacj arkusza oceny grupowej (rys. 7). Z uwag na zło ono procesu ntegracj ródeł wedzy wyra onych: w postac opn, ocen, oszacowa lub wynków głosowa, przez okre lon grup osób (np. ekspertów, zarz d, grup podwładnych), w dowolnej forme, lczbowej lub lngwstycznej, projektowany szablon waldacj wymaga wszechstronnego sprawdzena. Kontrol podlega przyj ta formuła konwersj agregacj ocen cz stkowych. Nech τ oznacza lczb kwantyfkatorów lngwstycznych a (α) (α = 1, 2,, τ), które tworz zdefnowan w faze 1 kafeter skal prostej (np. a (1) : mały, a (2) : redn, a (3) : du y). Uproszczona technka skalowana polega na podzelenu zakresu ocenanego parametru (p mn, p max) na τ-1 równych odcnków. Przyporz dkowane a (α) p (α) otrzymamy oblczaj c ( α ) ( pmax pmn )( α 1) p = pmax +, dla τ > 1. (2) τ 1 Je l parametr p podzelono na n podkryterów k ( = 1, 2,, n ), które poddano grupowej ocene, przez m osób OC j (j = 1, 2,, m ), to wówczas uzyskamy macerz ocen jednostkowych ( α ) ( α ) Α : = ( a p ), j, j n m. (3) Dla ka dego podkryterum k, wersza w macerzy A, oblczamy redn arytmetyczn ocen cz stkowych, tworzymy macerz kolumnow Ρ : = ( ) n 1 p. (4) Nast pne, mno c wektor rednch ocen grupowych P przez wektor rang decydentów R, uzyskujemy wektor warto c podkryterów K: Κ : = ( ) n 1 k, K = P R. (5) W wynku zsumowana jednostkowych warto c wektora K otrzymamy syntetyczn warto grupowego oszacowana parametru p : n k = 1 p = (6) W systeme DSS przewdzano mo lwo kontrolowana zgodno c preferencj podkryterów nadanych przez decydentów (wyra onych za pomoc wektora rang: R) z redn preferencj

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 27, grupow. W tym celu przekształca s jednostkowe warto c wektora P na welko c wyra aj ce odsetek sumy rednch ocen, tworz c dodatkowy wektor W: W : = ( w ) n 1, gdze p w =. (7) n p Decydent porównuje własne pogl dy r z opnam grupy w. Du a rozbe no pogl dów mo e by czym naturalnym w przypadku konfrontacj preferencj, potrzeb (decyzj) dyrekcj z opn pracownków zakładu. W nnych okolczno cach ró nca mo e wynka z nekompetencj samych ocenaj cych, np. z jednej strony neprawdłowo dobranej grupy ekspertów z drugej, mo e stanow asumpt do rewzj własnych pogl dów. = 1 Rysunek 7. Test arkusza oceny grupowej (faza 4) Faza 5. Reguły programatora. Zastosowane programatora systemowego (rys. 8) sprowadza s do budowa funkcj zaweraj cej warunk logczne dowolne dzałana arytmetyczne, które przekształcaj warto parametru p do postac wyj cowej p ( α ) = f ( p, p, p, r, p, p, k, w ), (8) wyj. max mn, j wymaganej w zadanu WPL (np. posta bnarna). Programator systemowy jest wyposa ony w montor kontroluj cy poprawno programowana cz stkowych wyra e arytmetycznych zło onych z nch warunków logcznych. p = f ( p, p, p, r, p, p, k, w ) ( α ) wyj. max mn, j p wyj Rysunek 8. Programator systemowy budowa reguły do konwersj (syntezy) ocen cz stkowych do wymaganej postac lczbowej (faza 5)

10 58 Integracja ródeł wedzy w modelowanu zada WPL na potrzeby systemów klasy DSS Mo na uogóln, e za pomoc SZABLONU przeprowadza s waldacj wszystkch nastawalnych parametrów, które w projekce zadana decyzyjnego wyst puj w postac symbolcznej. Przykład zastosowana szablonu waldacj parametru d3 w opcj wprowadzana danych do systemu DSS zaprezentowano na rys. 9. Rysunek 9. Integracja ródeł wedzy w opcj wprowadzana danych do systemu DSS ródło: Opracowane własne na podstawe prototypu systemu DSS [12]. Jednym z cekawszych problemów, który nale ałoby rozw za jest opracowane algorytmu oceny kompetencj bor cych udzał w głosowanach waldacyjnych ekspertów (recenzentów). W zw zku z tym nasuwaj s nast puj ce pytana. Komu zaproponowa udzał w przyszłych głosowanach oraz co mo na oprze na pewnej wedzy a pror? W trakce głosowana mog zastne przypadk netrafnych ocen, które wybegaj poza przyj te normy (jak okre l te normy?). Czy netrafno jest przypadkem czy prawdłowo c dla bor cego udzał w ocene? Na przykład, je el we wszystkch głosowanach ekspert mów ne wem to mamy pewno, e ne we. Albo, je el wszystke przypadk ocena jako wysoke to mamy uzasadnone podejrzena, e kłame. Uzupełnenem procesu waldacyjnego, jest zało ona w systeme mo lwo gromadzena opn tekstowej (słownej), która jest przypsana do okre lonego parametru z dentyfkacj osób uczestncz cych w ocene grupowym wyborze. 4. Uwag ko cowe W uzasadnenu przyj tej koncepcj systemu nformatycznego DSS nasuwa s pytane. Dlaczego za podstaw wybrano kategor zada WPL z klasyk bada operacyjnych, a ne zadana ze szkoły ameryka skej [5, 6, 7] (np. metoda AHP) czy francuskej [8, 9, 10] (np. metody Electre)? Przyczyn jest klka, manowce:

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 27, zadana WPL najpełnej opsuj sytuacj decyzyjn (ka d z ofert) przez defnowane welu zmennych decyzyjnych, ograncze blansów zasobów oraz welu cz stkowych funkcj celu, wnosk (oferty) bor ce udzał w post powanu kwalfkacyjnym mog samostne dostosowywa s do warunków (np. zało onych przedzałów dofnansowana) bez ngerencj prowadz cych przetarg, globalnym kryterum celu jest funkcja u yteczno c, której ł czna warto os ga ekstremum na zborze rozw za dopuszczalnych, co umo lwa uzyskane rozw zana najlepszego z mo lwych. Opsane podej ce daje mo lwo rozw zana problemów tzw. jednorazowych, gdze ne mo emy posłu y s odwołanam do nnych znanych ju przykładów. Problemem natomast jest welkowymarowo zada decyzyjnych. Proponowany system nformatyczny umo lwa budow cz stkowych model (wnosków ofertowych), ł czene ch w jeden mega model (klkadzes t tys. zmennych decyzyjnych) rozpatrywane problemów automatycznego wyboru dla ró ne opsanych sytuacj decyzyjnych. Bblografa [1] Becker J., Archtektura nformatycznego systemu generowana welokryteralnych rozw za decyzyjnych: (cz. 1) Koncepcja budowy modelu WPL oparta na nestandardowych zadanach decyzyjnych, Sera IBS PAN: Badana Systemowe, Tom 64, Wyd. Instytut Bada Systemowych PAN & Polske Towarzystwo Bada Operacyjnych Systemowych, Warszawa [2] Becker J., Budz sk R., Archtektura nformatycznego systemu generowana welokryteralnych rozw za decyzyjnych: (cz. 2) Organzacja struktur nformacyjnych funkcjonowane systemu nformatycznego, Sera: Badana Systemowe, Tom 62, Wyd. Instytut Bada Systemowych PAN & Polske Towarzystwo Bada Operacyjnych Systemowych, Warszawa [3] Zalewsk R.I., Zarz dzane jako c w produkcj ywno c, Wydawnctwo Akadem Ekonomcznej w Poznanu, Pozna [4] Prototyp systemu DSS (wersja 2.0), Budz sk R., Becker J., Szczecn, [5] Saaty T.L., How to make a decson, The analytc herarchy process, European Journal of Operatonal Research 48, [6] Saaty T.L., Fundamentals of Decson Makng and Prorty Theory wth the analytc herarchy process, Pttsburgh, PA RWS Publcatons, [7] Saaty T.L., The analytc herarchy process: Plannng, Prorty Settng, Resource Allocaton, Pttsburgh, PA RWS Publcatons, [8] Roy B., Welokryteralne wspomagane decyzj, WNT, Warszawa, [9] Roy B., The outrankng approach and the foundatons of Electre methods, Theory and decson 31, [10] Słow sk R., Rousseau V., Inferrng an ELECTRE TRI Model from Assgnment Examples, Journal of Global Optmzaton, Kluwer, 1998.

12 60 Integracja ródeł wedzy w modelowanu zada WPL na potrzeby systemów klasy DSS INTEGRATION OF KNOWLEDGE SOURCES ABOUT MODELING MULTI-CRITERIA LINEAR PROGRAMMING TASKS FOR THE NEEDS OF DSS SYSTEMS Summary Durng desgnng the decson support system, whose bass nclude applcaton of mult-objectve lnear programmng, there appeared a problem connected wth the valdaton of entered parameters of the decson task. It s not only about controllng the range of acceptable numercal values but also about much more wde nterpretaton of source value of entered data. There was assumed that these parameters may come from lngustc group evaluatons (or mxed evaluatons), they can be defragmented nto smaller peces and evaluated n total (wth the use of preferences of these elements) and transposed nto desred output forms (e.g. a bnary form). Keywords: support for multple crtera decsons, valdaton of parameters n MLP models, Decson Support System (DSS) Zakład Systemów Informatycznych Zarz dzana, Katedra In yner Systemów Informacyjnych, Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne, ul. ołnerska 49, Szczecn, emal:

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr nż. Agneszka Bołtuć, pokój 304, e-mal: aboltuc@.uwb.edu.pl Lczba godzn forma zajęć: 15 godzn wykładu oraz 15 godzn laboratorum 15 godzn projektu Konsultacje: ponedzałk 9:30-11:00,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE BQR FMECA/FMEA Przed rozpoczęcem aalzy ależy przeprowadzć dekompozycję systemu a podsystemy elemety. W efekce dekompozycj uzyskuje sę klka pozomów: pozom systemu, pozomy podsystemów oraz pozom elemetów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Radosław Wiktorski Kluczowe informacje o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych Przepisy prawa dotyczące

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

PAKIET MathCad - Część III

PAKIET MathCad - Część III Opracowanie: Anna Kluźniak / Jadwiga Matla Ćw3.mcd 1/12 Katedra Informatyki Stosowanej - Studium Podstaw Informatyki PAKIET MathCad - Część III RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ 1. Równania z jedną niewiadomą MathCad

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P039/16 dotyczący: Przebudowa dróg na terenie stacji energetycznej RPZ Słodowiec w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 1. Warszawa, dn. 24.02.2016 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EMISJI GAZÓW

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EMISJI GAZÓW ZASTOSOWANIE PROGRAOWANIA DYNAICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EISJI GAZÓW ANDRZEJ KAŁUSZKO Instytut Bada Systemowych Streszczene W pracy opsano zadane efektywnego przydzału ogranczonych rodków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Data utworzenia 2015-10-12 Numer aktu 21 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej

na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Warszawa, dnia 16.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę licencji na oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zaawansowanej analizy statystycznej Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

ASD - ćwiczenia III. Dowodzenie poprawności programów iteracyjnych. Nieformalnie o poprawności programów:

ASD - ćwiczenia III. Dowodzenie poprawności programów iteracyjnych. Nieformalnie o poprawności programów: ASD - ćwiczenia III Dowodzenie poprawności programów iteracyjnych Nieformalnie o poprawności programów: poprawność częściowa jeżeli program zakończy działanie dla danych wejściowych spełniających założony

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ulimiu. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256 2004r. poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r.

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. w sprawie : Ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo