2.3 W ramach portalu wwg udostępnia platformę komunikacyjną dla użytkowników (np. do ładowania zdjęć, gier flash, do pisania blogów).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.3 W ramach portalu wwg udostępnia platformę komunikacyjną dla użytkowników (np. do ładowania zdjęć, gier flash, do pisania blogów)."

Transkrypt

1 1. Zakres stosowania wwg worldwidegames GmbH prowadzi portal gier online, stosując różne domeny najwyższego poziomu (playnik.com, play-nick.com, playnik.de i in.) oraz różne subdomeny i aliasy tych domen. Wszystkie strony internetowe służące do udostępnienia portalu gier i umieszczonych w nim gier (tzn. są zwane dalej zbiorczo wwg-strony internetowe. Wszystkie gry i usługi świadczone użytkownikom przez wwg podlegają następującemu regulaminowi. Regulamin użytkownika nie stanowi części niniejszej umowy, chyba że wwg wyrazi na to pisemną zgodę. Użytkownik portalu gier zawiera niniejszym umowę z wwg worldwidegames GmbH z siedzibą w Hamburgu, HRB , Richardstrasse 45, Hamburg, Faks: +49 (0) Regulamin jest dostępny na każdej wwg-stronie internetowej po kliknięciu linku Regulamin". Można go również pobrać, zapisać i wydrukować. 2. Przedmiot umowy 2.1 wwg umożliwia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom uczestniczenie w grach online udostępnionych na wwg-stronach internetowych. Ponadto, użytkownicy mogą korzystać z linków do gier online dostarczanych przez osoby trzecie. Gry dostarczane przez osoby trzecie podlegają odnośnym regulaminom. W tym przypadku drugą stroną umowy nie jest wwg, lecz osoba trzecia dostarczająca gry. 2.2 Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uczestniczyć w grach online i dodatkowych właściwościach świadczonych przez wwg. Po zarejestrowaniu użytkownika wwg udostępnia konto użytkownikowi, w związku z czym strony zawierają umowę upoważniającą użytkownika do udziału w grach online i korzystania z dodatkowych właściwości świadczonych na wwg-stronach internetowych. 2.3 W ramach portalu wwg udostępnia platformę komunikacyjną dla użytkowników (np. do ładowania zdjęć, gier flash, do pisania blogów). 2.4 Gry i usługi są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Niepełnoletni muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego Portal wwg jest udostępniany użytkownikom poprzez przeglądarkę. wwg nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie potrzebne użytkownikowi do wejścia na wwg-strony internetowe lub do korzystania z gier. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za instalację jakiegokolwiek oprogramowania. wwg nie dostarcza żadnego oprogramowania instalacyjnego i nie zapewnia wsparcia technicznego podczas instalacji takiego oprogramowania. 2.6 Użytkownik akceptuje, że wwg nie jest w stanie zapewnić dostępności przez 100% czasu. wwg dokonuje racjonalnych starań w celu utrzymania stałej dostępności wwg-stron internetowych oraz ich sprawnego działania. Trudności techniczne, na które wwg nie ma wpływu (np. odcięcie zasilania elektrycznego, wady sieci komunikacji), jak również prace konserwacyjne mogą zmniejszyć dostępność wwg-stron internetowych oraz spowodować czasowe awarie. 2.7 Użytkownicy nie są upoważnieni do konserwacji gier i/lub pewnych właściwości w momencie zawarcia umowy. wwg zastrzega sobie prawo do zaprzestania obsługi gier i/lub pewnych właściwości bez podania powodów i wedle własnego uznania. 2.8 Podstawowe uczestnictwo w grach jest darmowe dla zarejestrowanych użytkowników. Szczególne usługi i właściwości są świadczone przez wwg za opłatą. Ze szczegółami dotyczącymi opłat i właściwości oraz warunków świadczenia takich usług można się zapoznać na odpowiedniej stronie internetowej związanej z danymi usługami i właściwościami.

2 2.9 Użytkownik nie może rozporządzać, sprzedawać lub przekazywać własnego konta oraz usług, właściwości, danych dostępowych i wirtualnych towarów związanych z kontem. Jeżeli istnieją szczególne zasady dopuszczające przeniesienie usług i właściwości w ramach gry, wyżej wymienione ograniczenie nie dotyczy transakcji zawieranych w ramach gier. 3. Rejestracja, zawarcie umowy 3.1 wwg oferuje rejestrację w dwóch różnych wersjach: a) rejestrację na pojedynczą grę ( konto gry ) lub b) rejestrację konta w portalu ( konto portalowe ). Użytkownik może zarejestrować kilka kont gier do określonych gier, ale tylko jedno konto gry do poszczególnej gry oraz tylko jedno konto portalowe w portalu. Dokonując procesu rejestracji, użytkownik składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług (gier/właściwości) oferowanych na wwg-stronach internetowych. wwg przyjmuje tą ofertę wprost lub poprzez rozpoczęcie wykonania niniejszej umowy, tzn. umożliwienie udziału w grze 3.2 Użytkownik potwierdza, że informacje podane podczas rejestracji są prawdziwe i zupełne. Ponadto, dokonując procesu rejestracji, użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni lub - w przypadku, gdy użytkownik jest niepełnoletni - że uzyskał pozwolenie opiekuna prawnego. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić wwg o zmianie własnych danych. 3.3 Użytkownik może usunąć konto gry lub konto portalowe w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Wygaśnięcie umowy odbywa się zgodnie z punktem 10 niniejszego dokumentu. 4. Informacja o prawie do wypowiedzenia Druga strona może wypowiedzieć umowę w terminie 1 miesiąca bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. wysyłając list, faks lub ) lub w przypadku otrzymania towaru przed upływem powyższego terminu - zwracając otrzymany towar. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie otrzymania niniejszej informacji w formie pisemnej, nie wcześniej jednak niż przed zawarciem umowy oraz nie wcześniej niż przed wykonaniem przez wwg obowiązku przekazania informacji zgodnie z 312c ustęp 2, 312e ustęp 1 /1 BGB w związku z 1 ustęp 1, 2, 3 i 4 BGB-InfoV. Wystarczy wysłać wypowiedzenie lub towar przed upływem terminu. W przypadku dostawy towaru upływ terminu rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru (w przypadku wielokrotnych dostaw upływ terminu rozpoczyna się w momencie otrzymania pierwszej częściowej dostawy). Wypowiedzenie należy przesłać na poniższy adres: wwg worldwidegames GmbH, Richardstrasse 45, Hamburg, Skutki wypowiedzenia W przypadku wiążącego wypowiedzenia wzajemnie wyświadczone usługi oraz ewentualne pożytki, takie jak odsetki, podlegają zwrotowi na rzecz drugiej strony. Jeżeli zwrot towarów w całości lub częściowo bądź nawet w pogorszonym stanie jest niemożliwy, druga strona powinna wypłacić odszkodowanie. Nie dotyczy to pogorszenia spowodowanego ewentualnymi oględzinami towaru w sklepie. Pogorszenie spowodowane użytkowaniem towaru zgodnym z jego przeznaczeniem nie podlega odszkodowaniu. Zobowiązanie do zwrotu płatności powinno być wykonane w terminie 30 dni. W stosunku do użytkownika upływ powyższego terminu rozpoczyna się w momencie wysłania wypowiedzenia lub towaru, natomiast w stosunku do wwg upływ terminu rozpoczyna się w momencie otrzymania wypowiedzenia lub towaru. W przypadku świadczenia usług prawo do wypowiedzenia wygasa przed upływem terminu, jeżeli wwg rozpocznie świadczenie usługi za zgodą użytkownika przed upływem terminu wypowiedzenia. 5. Odpowiedzialność i obowiązki użytkowników

3 5.1 Biorąc udział w grach na wwg-stronach internetowych, użytkownik akceptuje instrukcje i zasady gier. 5.2 Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania wszelkich danych dostępowych do gier i usług przekazanych przez wwg (login, hasła itd.) w ścisłej poufności. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić wwg, jeżeli dowie się lub podejrzewa, że nieupoważniona osoba trzecia jest w posiadaniu danych dostępowych. wwg zaleca użytkownikowi powiadomienie drogą pisemną, np. przez . wwg może, lecz nie musi zawiesić możliwość korzystania z konta. W przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z gier lub usług wwg za pomocą danych dostępowych użytkownika z jego winy, użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłaty i szkody. 5.3 Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań, które mogą zagrozić funkcjonalności wwg-stron internetowych, ich infrastrukturze, uczestniczeniu w grach, lub które mogą przeciążyć możliwości techniczne. Nie wolno również blokować, nadpisywać, zmieniać lub kopiować żadnej treści wwg-stron internetowych ani też stosować mechanizmów, oprogramowania lub skryptów, które zapewniają użytkownikowi lepsze położenie w stosunku do pozostałych użytkowników. 6. Odpowiedzialność za treść/informacje przekazane przez użytkownika 6.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, dane lub informacje udostępnione przez niego innym użytkownikom w trakcie komunikacji lub poprzez ładowanie bądź wprowadzanie powyższych treści na wwg-strony internetowe ( treści udostępnione"). wwg nie uważa takich treści udostępnionych za własne treści i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 6.2 Użytkownik nie może udostępniać przez wwg-strony internetowe treści (takich jak zdjęcia, filmy, linki, nazwy, słowa) o charakterze politycznym, religijnym, obraźliwym, związanym z użyciem przemocy, seksistowskim, pornograficznym lub oszukańczym, w szczególności treści, osób lub opisów o charakterze rasistowskim lub związanych ze skrajną prawicą bądź skrajną lewicą. nie może używać zwrotów lub oznaczeń, nazw, zdjęć, filmów, utworów muzycznych, gier bądź innego materiału chronionego prawami osób trzecich. Użytkownikowi nie wolno (a) utrudniać korzystania z usług innym użytkownikom, w szczególności poprzez spamowanie lub spimming (ataki na komunikatory), (b) używać treści chronionych prawem (w szczególności treści chronionych zastrzeżonym znakiem towarowym, patentem (na wzór użytkowy/na wynalazek) lub prawem autorskim) lub oferować towarów bądź usług bez odpowiedniego upoważnienia, (c) popełniać czynów nieuczciwej konkurencji lub popierać takich czynów. 6.3 Przekazując informacje na wwg-stronach internetowych, użytkownik udziela wwg niewyłącznej, odwoływalnej i darmowej licencji do publicznego wykonywania, publicznego przedstawiania, kopiowania oraz publicznego udostępniania i rozpowszechniania takich informacji. Przekazując informacje, użytkownik uznaje i akceptuje, że informacje załadowane na wwg-stronach internetowych są powszechnie dostępne w internecie. wwg może usunąć wszelkie treści umyślnie przekazane przez użytkownika z naruszeniem zasad, o których mowa w punkcie 6.2. To samo dotyczy wszelkich treści lub działań, które logicznie mogłyby zostać uznane przez wwg za niestosowne lub które ograniczają funkcjonalność portalu. wwg zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkownika z platformy z powodu wielokrotnego naruszenia powyższych zasad pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń. 7. Warunki płatności 7.1 Płatności są należne z tytułu rejestracji lub korzystania z płatnych usług i właściwości. Płatności są pobierane z konta bankowego / konta karty debetowej / konta karty kredytowej wskazanego przez użytkownika, jeżeli nie wybrał on innej formy zapłaty (na przykład poprzez premium SMS). wwg może czasami zmienić opcje zapłaty wedle własnego uznania. W przypadku cofnięcia debetu i / lub opłat z tytułu cofnięcia debetu spowodowanego

4 błędem użytkownika bądź braku pokrycia na koncie bankowym użytkownika spowodowanego przez użytkownika, użytkownik ponosi ewentualne opłaty z tytułu cofnięcia. Jeżeli opłaty są regulowane przez karty debetowe lub kredytowe, w przypadku cofnięcia debetu wwg pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10,00 EUR za transakcję kartą debetową / kredytową oraz opłaty bankowe. Użytkownik może udowodnić, że nie spowodował żadnej szkody lub że spowodował mniejszą szkodę. 7.2 Użytkownik może dokonać potrącenia, tylko jeżeli jego roszczenie wobec wwg jest bezsporne lub potwierdzone prawomocnym orzeczeniem. 8. Odpowiedzialność 8.1 wwg nie ponosi odpowiedzialności za szkody, chyba że zostały one spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. wwg ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny. W przypadku zwykłego niedbalstwa wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności nie będzie stosowane, jeżeli zobowiązanie nie zostało wykonane i stanowi ono podstawę umowy, natomiast niewykonanie zobowiązania zagraża celowi umowy, a w normalnych okolicznościach klient mógłby uznać, że nie zostało ono spowodowane przez wwg. Wysokość szkód jest ograniczona do wysokości zwykłych szkód. 8.2 wwg ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie treści wwg-stron internetowych. wwg nie ponosi odpowiedzialności pośrednio lub bezpośrednio za strony internetowe powiązane z wwg-stronami internetowymi poprzez linki. Dostawcy wspomnianych stron ponoszą odpowiedzialność za ich treść. 9. Odszkodowanie Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wwg odszkodowania z tytułu wszelkich kosztów, w tym uzasadnionych kosztów zastępstwa procesowego, oraz roszczeń, w tym roszczeń z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem praw osób trzecich poprzez treści przekazane przez użytkownika na wwg-stronach internetowych. Nie dotyczy to sytuacji, w których użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenie lub w których wwg spowodowało szkody co najmniej wskutek rażącego niedbalstwa. 10. Wygaśnięcie umowy 10.1 Umowa między użytkownikiem i wwg obowiązuje na czas nieokreślony, chyba że inaczej ustalono w ofercie. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie w terminie dwutygodniowym, jeżeli nie ustalono żadnego ograniczenia czasu trwania umowy Użytkownik może wypowiedzieć umowę, wysyłając na adres podając własną nazwę użytkownika oraz zarejestrowany , albo w sposób określony na wwg-stronie internetowej pod hasłem mój playnik" Strony mogą z ważnych względów w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na korzystanie z gry lub usługi bądź właściwości Premium. 11. Ochrona danych 11.1 wwg zobowiązuje się do gromadzenia, przekazywania, przetwarzania lub korzystania z danych osobowych użytkownika jedynie w celu wykonania niniejszej umowy (w tym w celu rozliczenia), chyba że wwg będzie musiało ujawnić powyższe dane na mocy prawa lub użytkownik wyraźnie udzieli na to zgody. wwg może przekazywać

5 dane użytkownika związane z płatnościami dostawcom usług lub osobom trzecim, o ile jest to niezbędne do ustalenia wysokości opłat i rozliczenia. wwg może przekazywać dane związane z płatnościami osobie trzeciej zajmującej się rozliczeniami, o ile jest to niezbędne do powyższego celu wwg-strony internetowe wykorzystują tzw. ciasteczka", które identyfikują użytkownika podczas korzystania z wwg-stron internetowych. Po wylogowaniu ciasteczko traci ważność W celach reklamowych oraz w celu badania rynku, jak również projektowania wwg-stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkownika wwg może tworzyć profile użytkownika oparte na pseudonimach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu lub wykorzystywaniu własnych danych wwg jest podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z Bundesdatenschutzgesetz (ustawą federalną o ochronie danych osobowych) wwg może udostępnić osobom trzecim nazwę oraz adres użytkownika w przypadku naruszenia punktu Różne 12.1 Strony nie zawarły żadnych dodatkowych porozumień. Wszelkie zmiany, poprawki lub uchylenie treści umowy (w całości lub częściowo) wymagają zachowania formy pisemnej wwg może czasami wedle własnego uznania zmienić postanowienia niniejszego regulaminu bez podania powodu. Zmiany te są publikowane na wwg-stronach internetowych. Zmiany te zaczynają obowiązywać, jeżeli użytkownik nie wyrazi wobec nich sprzeciwu w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni od opublikowania zmian oraz udostępnienia powyższych informacji lub jeżeli użytkownik nadal korzysta z usług. wwg jest zobowiązane powiadomić użytkownika o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian oraz skutkach sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie do dokonania zmian. W przypadku zgłoszenia wiążącego sprzeciwu obydwie strony mogą wypowiedzieć umowę w terminie 1 miesiąca. Do momentu upłynięcia wskazanego terminu obowiązuje poprzednia wersja regulaminu wwg prowadzi komunikację z użytkownikiem poprzez . wwg może zwrócić się do użytkownika poprzez faks lub list Umowa podlega prawu niemieckiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszej umowie okaże się niewykonalne, nieważne lub niepełne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić wszelkie niewykonalne, nieważne lub niepełne postanowienia innymi postanowieniami, które najlepiej spełniają cele handlowe zamierzone przez strony.

Ogólne Warunki Korzystania

Ogólne Warunki Korzystania Ogólne Warunki Korzystania 1 Przedmiot warunków korzystania, zakres obowiązywania 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ("Warunki korzystania") ustalają zasady korzystania z dostarczonych przez Gameforge

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług.

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług. Regulamin świadczenia usług przez home.pl dla klientów Polkomtel Sp. z o.o. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: I. Definicje home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FIBERHOST. 1 Usługodawca

REGULAMIN SERWISU FIBERHOST. 1 Usługodawca 1 REGULAMIN SERWISU FIBERHOST 1 Usługodawca 1. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Robert Paszkowski, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIBER HOST, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL)

Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) Ogólne Warunki Członkostwa (TS-AMB_PL) 1 Przedmiot Umowy i zawarcie Umowy 1.1 Przedmiot Umowy Przedmiot Umowy Członkowskiej Trusted Shops (Umowa) został zdefiniowany w niniejszych Ogólnych Warunkach Członkostwa

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r.

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r. Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy Wersja z dn. 05.03.2014r. Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo