REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PLANET B2B OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PLANET B2B OGÓLNE WARUNKI UMOWY"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PLANET B2B OGÓLNE WARUNKI UMOWY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie: B2B Online B2B Online sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , posiadająca NIP: oraz nr REGON: PLANET B2B prowadzona przez B2B Online wielobranżowa, zamknięta platforma sprzedaży i zakupów hurtowych dla firm. Towar produkty wystawione przez sprzedającego (producent, dostawca, hurtownia) zgodnie z Regulaminem. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu, dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto i tym samym uzyskał dostęp do platformy PLANET B2B na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca użytkownik wystawiający do sprzedaży swoją ofertę produktów. Kupujący - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towaru lub kupujący towar. Transakcja handlowa czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym zakooczona umową sprzedaży. Konto zbiór danych Użytkownika wraz z informacjami o jego działaniach na platformie; konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone indywidulanym hasłem. Rejestracja proces zakładania konta. Regulamin niniejszy regulamin PLANET B2B. Umowa niniejsze ogólne warunki umowy. 2 Przedmiot umowy 1. B2B Online sp. z o. o. (zwana dalej B2B Online) udostępnia internetową platformę sprzedaży i zakupów hurtowych b2b PLANET B2B. 2. B2B Online nie jest uczestnikiem handlu prowadzonego na platformie PLANET B2B między sprzedawcami a kupującymi. B2B Online nie jest stroną transakcji sprzedaży. B2B Online udostępnia jedynie platformę oraz narzędzia do realizacji sprzedaży i zakupów hurtowych.

2 3. Dostęp i użytkowanie zamkniętej platformy internetowej PLANET B2B uwarunkowane jest rejestracją na platformie PLANET B2B oraz zawarciem umowy z B2B Online. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną lub na życzenie Użytkownika również w formie pisemnej. 4. Umowa przedłużana jest automatycznie na kolejny miesiąc, w przypadku Sprzedawcy po terminowym regulowaniu opłat z tytułu abonamentu. 5. Na życzenie Sprzedającego B2B Online przewiduje możliwość zawarcia umowy na dłuższy okres ustalany on będzie indywidulanie. 6. Oświadczenia woli i dokonane transakcje na platformie PLANET B2B składane i realizowane są bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy konkretnymi kontrahentami użytkownikami platformy PLANET B2B. KORZYSTANIE Z PLANET B2B 3 Warunki korzystania z PLANET B2B 1. Z platformy PLANET B2B mogą korzystać wyłącznie firmy - sprzedający i kupujący, mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego. 2. B2B Online wymaga od użytkowników potwierdzenia spełnienia powyższego warunku podczas rejestracji na platformie PLANET B2B poprzez podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nr REGON. 3. Warunkiem korzystania z platformy jest rejestracja oraz akceptacja zgłoszenia przez B2B Online. 4. Jeśli potencjalny użytkownik nie spełnia warunku określonego w pkt 1 2, B2B Online ma prawo wykluczyć takiego użytkownika i odrzucić formularz rejestracyjny. 5. Wraz z rejestracją użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne warunki umowy/regulaminu, jak i ewentualne zmiany Ogólnych warunków umowy/regulaminu, o których zostanie powiadomiony. 4 Warunki rozliczenia za korzystanie z platformy PLANET B2B 1. Korzystanie z platformy przez kupujących jest bezpłatne. Sprzedawcy, by wystawić swoją ofertę na platformie PLANET B2B zobowiązani są do uiszczania miesięcznego abonamentu, którego wysokość uzależniona jest od liczby produktów w ofercie. Opłata za abonament ustalana jest na podstawie cennika dostępnego na stronie internetowej platformy (Strefa Użytkownika), obowiązującego w dniu zamówienia abonamentu. 2. Sprzedawca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 3. Sprzedawca zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłaty abonamentowej na numer konta bankowego podanego w dokumencie księgowym dostarczonym przez B2B Online. 4. Po upłynięciu opłaconego okresu rozliczeniowego usługa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny taki sam okres rozliczeniowy i wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 5 Rejestracja, dostęp, identyfikacja użytkownika i hasło 1. Użytkownik może się zarejestrować na platformie PLANET B2B wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny. Wraz z rejestracją potencjalny użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu

3 oraz Ogólne warunki umowy. Rejestracja użytkownika i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje poprzez przyjęcie i akceptację wysłanego zgłoszenia przez B2B Online. Stosowne powiadomienia B2B Online wysyła użytkownikowi na adres mailowy wskazany podczas rejestracji. 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania B2B Online o zmianie danych podanych podczas rejestracji. Użytkownik powinien w szczególności dbać o to, aby B2B Online dysponowało jego aktualnym i ważnym adresem . 6 Import ofert (katalogów produktów) 1. Użytkownik PLANET B2B może skorzystać z możliwości zaimportowania (pobrania) ofert wybranych dostawców (katalog produktów: opisy i zdjęcia produktów) do swojego systemu zakupowego. 2. B2B Online udostępni Użytkownikowi katalogi produktów poprzez wygenerowany pliku XML lub poprzez stronę www. 3. B2B Online zapewnia stałą aktualizację danych zawartych w katalogach produktów wybranych sprzedawców oraz bieżące wsparcie techniczne. 4. B2B Online za aktualizację udostępnionych ofert pobierać będzie stałą opłatę rozliczaną w ramach miesięcznego abonamentu. Wysokość miesięcznego abonamentu ustalana będzie indywidulanie. 5. B2B Online nie odpowiada za treść opublikowanych ofert dostawców. B2B Online nie posiada praw autorskich do opublikowanych na platformie opisów i zdjęć produktów. Prawa autorskie należą wyłącznie do sprzedawców zarejestrowanych na platformie PLANET B2B. 6. Sprzedawca w każdej chwili może zastrzec udostępnianie swoich danych, za co B2B Online nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 7. Sprzedawca w każdej chwili może uzależnić zgodę na pobranie swojego katalogu produktów od uiszczenia odpowiedniej opłaty. Warunki współpracy uzgadnianie będą bezpośrednio między zainteresowanymi stronami (sprzedawcom a zainteresowanych użytkownikiem). Warunki współpracy strony ustalają bez udziału B2B Online. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 7 Obowiązki Sprzedającego 1. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie dane, w szczególności dotyczące oferowanych przez niego towarów/usług są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Sprzedawca występuje na platformie pod własną nazwą i dba o to, aby dane dotyczące jego adresu, firmy oraz sposobu nawiązania kontaktu były zawsze aktualne. 2. Sprzedawca zapewnia, że jest uprawniony do dysponowania oferowanym na platformie towarem. 3. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z platformy PLANET B2B zgodnie z ogólnymi warunkami użytkowania ( 3) dla sprzedawców PLANET B2B oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami i ogólnymi standardami użytkowania internetu. Niedopuszczalne jest w szczególności: a. naruszanie praw osób trzecich, w szczególności prawa własności, praw autorskich, prawa do nazwiska/nazwy oraz praw do znaków towarowych,

4 b. oferowanie towarów, które nie mogą być publicznie sprzedawane lub oferowane, lub których posiadanie narusza obowiązujące prawo. 4. Jeżeli z powodu treści zamieszczonych przez użytkownika osoba trzecia wystąpi przeciwko B2B Online o zaniechanie, usunięcie, udzielenie informacji, zwrot wydatków lub odszkodowanie, wówczas użytkownik jest zobowiązany pokryć wydatki, które poniosło B2B Online, łącznie z kosztami dochodzenia praw. 5. Sprzedawca upoważnia B2B Online do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Sprzedawcy oraz jego adresu w celach niezbędnych dla działalności platformy. 8 Obowiązki Kupującego 1. Kupujący oświadcza, ze wszelkie dane podane w procesie rejestracji są zgodne z prawdą i nie wprowadzają w błąd. Kupujący występuje na platformie pod własną nazwą i dba o to, aby dane dotyczące jego firmy, adresu były zawsze aktualne. 2. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do podawania prawdziwych danych przy każdej dokonywanej transakcji oraz identyfikacji, a także zabezpieczania ich przed dostępem osób trzecich wybranym przez siebie hasłem. 3. Sprzedawca upoważnia B2B Online do korzystania z zamieszczonych danych osobowych Sprzedawcy oraz jego adresu w celach niezbędnych dla działalności platformy. 4. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach platformy PLANET B2B powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. 9 Warunki transakcji handlowych 1. B2B Online oferuje platformę, na której Sprzedawca może publikować swoją ofertę handlową, produkty oraz informacje dotyczące towaru (opisy, zdjęcia, dostępność, ceny hurtowe). Kupujący może przeglądać oferty wybranych dostawców, nawiązywać z nimi współpracę, przygotowywać oferty kupna, składać zamówienia. 2. PLANET B2B oferuje sprzedawcom możliwość wystawienia swojej oferty w trzech wariantach. Sprzedawca ma prawo wyboru dogodnej dla siebie opcji. a. pełna publikacja oferty handlowej (opis produktu, zdjęcie, podstawowe parametry, dostępność, cena hurtowa), b. publikacja oferty bez podania cen hurtowych; wymagana autoryzacja odbiorców cena wyświetlana odbiorcy po uprzedniej autoryzacji przez dostawcę, c. oferta w całości niewidoczna dla kupujących (poza nazwą dostawcy); wymagana autoryzacja odbiorców pełna oferta wyświetlana odbiorcy po uprzedniej autoryzacji przez dostawcę. 3. Sprzedawca może wyrazić zgodę na udostępnienie przez B2B Online opublikowanej oferty na platformie PLANET B2B zarejestrowanym na platformie odbiorcom sklepom internetowym celem podłączenia oferty wybranego sprzedawcy do oferty swojego e-sklepu. 4. B2B Online ma prawo do wykluczania sprzedawców z handlu na platformie PLANET B2B bez podania przyczyn poprzez dezaktywację konta. Odnosi się to w szczególności do sytuacji, gdy sprzedawca naruszy swoje obowiązki lub ogólne warunki umów, będzie się opóźniał z płatnością za abonament lub gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa platformy PLANET B2B oraz jej użytkowników.

5 5. Oferta sprzedawcy opublikowana na platformie PLANET B2B nie stanowi wiążącej oferty handlowej. Kupujący zainteresowani ofertą mogą nawiązać kontakt z wybranym sprzedawcą i wynegocjować indywidulane warunki sprzedaży/zakupu. 6. Transakcję uważa się za dokonaną, gdy obie strony - sprzedawca i kupujący zaakceptowali warunki sprzedaży i wyraziły obupulną zgodę na zawarcie transakcji. 10 Oświadczenia woli 1. Wszelkie oświadczenia woli, składane na platformie hurtowej PLANET B2B przez użytkownika, przekazywane innemu użytkownikowi lub też przez niego przyjmowane, oraz wszelkie działania handlowe mające doniosłość prawną są działaniami podejmowanymi wyłącznie przez samego użytkownika. B2B Online nie działa ani w imieniu własnym ani jako przedstawiciel osoby trzeciej. 2. B2B Online nie odpowiada za dokonanie czynności rozporządzających w celu spełnienia świadczenia w ramach danej transakcji. 11 Przetwarzanie, przechowywanie i transmisja danych 1. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na platformie PLANET B2B użytkownicy wyrażają zgodę na: a. przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i handlowych, opublikowanych ofert i wewnątrzsystemowej korespondencji , jeżeli zostały zebrane dla celów handlowych platformy, a archiwizacja konieczna jest dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa, b. logowanie do panelu przez obsługę techniczną (dane transakcji handlowych), c. publikowanie opinii o sprzedawcy na podstawie ocen kupujących (system komentarzy i ocen) d. bezpowrotne usunięcie danych w przypadku zamknięcia konta; 2. B2B Online jest w szczególności upoważnione do korzystania z danych opublikowanych na platformie PLANET B2B w przypadku: a. rozliczeń za abonament i wysyłania informacji reklamowych dotyczących platformy podczas trwania umowy, b. udostępniania opublikowanej oferty (produkty, zdjęcia, opisy) osobom trzecim kupującym na platformie sklepom internetowym, jeśli sprzedawca wyraził na to zgodę; 3. Sprzedawca wyraża zgodę na powyższe poprzez akceptację niniejszych szczególnych warunków umowy oraz Regulaminu korzystania z platformy PLANET B2B. 12 Wyłączenie gwarancji 1. B2B Online nie odpowiada za zawierane pomiędzy poszczególnymi użytkownikami porozumienia, udostępniane informacje, dokonane transakcje. 2. Jakakolwiek odpowiedzialność B2B Online za towary i usługi dostarczone kupującemu przez sprzedawcę jest wyłączona. W szczególności B2B Online nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz oświadczeń przekazanych przez kupującego lub

6 sprzedawcę, za jakość i zdatność do użytku towarów i usług, które mają zostać dostarczone oraz za ich przydatność do realizacji celu określonego przez kupującego, za ewentualne naruszania praw osób trzecich przez dostarczone towary i usługi oraz za wiarygodność i wypłacalność użytkowników. 13 Wyłączenie odpowiedzialności 1. B2B Online nie odpowiada za to, że platforma PLANET B2B przejściowo, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, nie będzie dostępna dla użytkowników. 2. B2B Online nie odpowiada za treść publikowanych ofert oraz za transakcje lub szkody powstałe w trakcie dostarczenia zakupionego towaru. 3. B2B Online nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu, jak i w szczególności w związku z technicznymi usterkami w internecie. W szczególności B2B Online nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku braku dostępu do Internetu lub wskutek bezusterkowego działania Internetu, wskutek stosowania oprogramowania lub sprzętu przy korzystaniu ze strony internetowej PLANET B2B, jak i błędnego lub wadliwego wykonywania umownych świadczeń z powodu problemów technicznych z oprogramowaniem i sprzętem lub internetem. 4. B2B Online nie odpowiada za szkody powstałe z nieprawidłowości ofert zamieszczanych przez kupującego na stronie internetowej PLANET B2B oraz stosownych odpowiedzi sprzedawców. 14 Postanowienia końcowe 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z B2B Online (dotyczącą określonego konta) z miesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy dostępnego na stronie internetowej platformy. Oświadczenie musi być podpisane i dostarczone B2B Online drogą pocztową lub wysłane faksem. 2. B2B Online może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, poszanowania dobrych obyczajów lub naruszenia praw osób trzecich. 3. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu, właściwy dla siedziby B2B Online. 4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty umowy. 5. Zapis prawnie nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu.

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Artykuł 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Skanuj.to Skanuj.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, woj. wielkopolskie,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo