OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'"

Transkrypt

1 OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).*** 2.! Poniższe* terminy* będą* mieć* następujące* znaczenie,* o* ile* kontekst* Formularza* Zamówienia* bądź* OWN* wyraźnie*nie*wskazuje*inaczej:*!! Wynajmujący* * Clipper* Sp.* z* o.* o.* z* siedzibą* w* Warszawie,* ul.* Muszkieterów* 31,* wpisana* do* rejestru* przedsiębiorców* prowadzonego* przez* Sąd* Rejonowy* dla* m.st.* Warszawy* XIII* Wydział* Gospodarczy*Krajowego*Rejestru*Sądowego*pod*numerem*KRS* ,*NIP*113]00]10]397;*!! Najemca' *podmiot,*którego*dane*zostały**wpisane*do*formularza*zamówienia,*który*wynajmuje* Kontener*od*Wynajmującego;*!! Kontener' *kontener*bądź*inny*obiekt*opisany*w*formularzu*zamówienia,*będący*przedmiotem* Umowy.*O*ile*OWN*lub*Formularz*Zamówienia*nie*określają*inaczej,*Kontener*obejmuje*również* dostarczone*przez*wynajmującego*wyposażenie*dodatkowe;*!! Wyposażenie' Dodatkowe* * dodatkowe* elementy* związane* z* * wynajmowanym* Kontenerem,* wymienione* w* Formularzu* Zamówienia* i* dostarczone* Najemcy* przez* Wynajmującego,* np.* urządzenie*klimatyzacyjne,*schody*itp.;*!! Formularz' Zamówienia* * formularz,* na* podstawie* którego* Najemca* zamawia* Kontener,* określający* w* szczególności:* typ/opis* Kontenera,* Okres* Najmu,* wysokość* czynszu* najmu,* lokalizację*posadowienia*kontenera*i*inne*dane*wynikające*z*niniejszych*own*bądź*dodatkowe* uzgodnienia* Stron.* W* przypadku* sprzeczności* pomiędzy* Formularzem* Zamówienia* a* OWN,* decydujące*będą*zapisy*formularza*zamówienia;*!! Umowa* * umowa* najmu,* zawarta* pomiędzy* Wynajmującym* a* Najemcą,* regulowana* postanowieniami* zawartymi* w* Formularzu* Zamówienia* oraz* w* niniejszych* OWN.* W* zakresie* nieuregulowanym*w*formularzu*zamówienia*oraz*own*stosuje*się*przepisy*kodeksu*cywilnego*i* inne*obowiązujące*przepisy*prawa;*!! Lokalizacja' * * miejsce* wskazane* przez* Najemcę,* w* którym* to* ma* być* posadowiony* i* używany* Kontener*będący*przedmiotem*Umowy;*!! Okres' Najmu* * wskazany* w* Formularzu* Zamówienia* okres,* przez* który* Najemca* będzie* uprawniony* do* używania* Kontenera,* pod* warunkiem* wywiązywania* się* z* obowiązków* przewidzianych*umową*oraz*terminowego*dokonywania*przewidzianych*w*umowie*płatności;*!! Wartość'Kontenera' *wartość*brutto*kontenera,*wskazana*w*formularzu*zamówienia.**** 3.! OWN* dostępne* są* w* formie* elektronicznej* (dokument* PDF)* na* stronie* formie* przed* zawarciem* umowy* w* taki* sposób,* iż* Najemca* może* OWN* przechowywać* i* odtwarzać* w* zwykłym*toku*czynności.*w*formularzu*zamówienia* Najemca* potwierdza,*iż*zapoznał*się*z*warunkami* wynikającymi*z*own*i*je*akceptuje.* * Strona 1 z 7

2 4.! W*przypadku*zmiany*OWN*przez*Wynajmującego*(opublikowania*nowej*wersji*OWN)*w*trakcie*trwania* Umowy* z* Najemcą,* taka* zmiana* nie* będzie* znajdowała* zastosowania* do* obowiązującej* Umowy* z* Najemcą.* Jeśli* intencją* Wynajmującego* będzie,* aby* zmienione* OWN* znajdowały* zastosowanie* do* obowiązującej* Umowy* (w* szczególności* do* Umów* o* charakterze* długoterminowym),* Wynajmujący* prześle*najemcy*nową*treść*own*na*piśmie*i*w*takiej*sytuacji*zastosowanie*znajdzie*art.*384 1 *kodeksu* cywilnego.** 2'' PRZEDMIOT'UMOWY;'POSADOWIENIE'KONTENERA'W'LOKALIZACJI' 1.! Na* mocy* Umowy* Wynajmujący* zobowiązuje* się* do* udostępnienia* Kontenera* na* rzecz* Najemcy* do* korzystania,* a* Najemca* zobowiązuje* się* do* terminowych* płatności* z* tytułu* * czynszu* najmu.* * Strony* są* również*zobowiązane*do**przestrzegania*pozostałych*zobowiązań*wynikających*z*niniejszych*own*bądź* Formularza*Zamówienia.*Wynajmujący*oświadcza,*iż*nie*jest*właścicielem*Kontenerów,*jednak*zapewnia,* że*posiada*odpowiednie*prawa*i*zgody*do*dysponowania*kontenerami*dla*celów*wynikających*z*umowy* od*swoich*partnerów*biznesowych,*na*podstawie*odpowiednich*umów.* 2.! Wynajmujący* zobowiązuje* się* do* dostarczenia* i* posadowienia* Kontenera* w* Lokalizacji* wskazanej* w* Formularzu* Zamówienia,* pod* warunkiem* wywiązania* się* przez* Najemcę* z* płatności* zgodnie* z* OWN* i* Formularzem* Zamówienia.* Ponadto* Najemca* zobowiązuje* się* do* przygotowania* podłoża* pod* posadowienie*przedmiotu*najmu*z*uwzględnieniem*poniższych*warunków:* a)! Kontener* należy* posadowić* w* co* najmniej* czterech* skrajnych* punktach* podporu* (wg* rzutu* przekroju),* b)! podłoga*kontenera*powinna*być*w*poziomie*aby*uzyskać*właściwy*spadek*dachu,* c)! Kontener* oraz* wyposażenie* dodatkowe* należy* umiejscowić* w* sposób* zabezpieczający* je* przed* uszkodzeniem,*zniszczeniem*lub*kradzieżą.* 3.! Najemca*gwarantuje,*że*posiada*odpowiednie*prawa*do*Lokalizacji*oraz,*iż*jest*ona*przystosowana*do** posadowienia* Kontenera,* w* tym* pod* względem* rodzaju* terenu* (montaż* Kontenera* wymaga* w* szczególności* równej,* pustej* powierzchni,* na* utwardzonym* terenie).* Najemca* zobowiązuje* się* także* zapewnić*możliwość*dojazdu*do*lokalizacji*samochodem*transportującym*kontener,*posiadającym*min.* 12*metrową*naczepę.** 4.! Najemca*będzie*zobowiązany*do*zapewnienia*wszelkich*zezwoleń,*decyzji,*odbiorów*i*innych*zgód*oraz* dopełnienia* pozostałych* formalności* wymaganych* zgodnie* z* prawem* do* instalacji* bądź* korzystania* z* Kontenera* w* Lokalizacji.* Najemca* przyjmuje* w* szczególności* do* wiadomości,* iż* przed* rozpoczęciem* użytkowania* Kontenera* może* być* konieczny* odbiór* przyłączy,* który* leży* po* stronie* Najemcy.* Wynajmujący*nie*ma*obowiązku*informowania*Najemcy*o*takich*wymaganiach.** 5.! Ewentualne*niezapewnienie*przez*Najemcę*warunków,*o*których*mowa*powyżej,*nie*zwalnia*Najemcy*z* obowiązku*zapłaty*na*rzecz*wynajmującego*należności*wynikających*z*umowy.* 6.! W*przypadku*nienależytego*przygotowania*powierzchni*przez*Najemcę,*Wynajmujący*może* *o*ile*będzie* to* możliwe* * przygotować* taką* powierzchnię* samodzielnie,* jednak* pobierze* od* Najemcy* opłatę* w* wysokości*50*pln*netto*za*roboczogodzinę*1*osoby*realizującej*takie*działania.* 7.! Posadowienie*Kontenera*zostanie*przeprowadzone*według*opisów/rysunków*Najemcy.*Wynajmujący*nie* ponosi*odpowiedzialności*za*nieprawidłowości*wynikające*z*niewłaściwej*dokumentacji*bądź*informacji* przekazanych*przez*najemcę.** * Strona 2 z 7

3 8.! Wynajmujący* dołoży* starań,* aby* transport* i* posadowienie* nastąpiły* w* dacie* wskazanej* w* Formularzu* Zamówienia,* jednakże* Wynajmujący* nie* ponosi* jakiejkolwiek* odpowiedzialności* w* przypadku* zwłoki* w* dostawie* i* instalacji* Kontenera.* Jeżeli* Wynajmujący* będzie* w* zwłoce* w* transporcie* i* posadowieniu* o* więcej* niż* 7* dni* w* porównaniu* do* terminu* wskazanego* w* Formularzu* Zamówienia,* Najemca* będzie* uprawniony*do*odstąpienia*od*umowy,*w*którym*to*przypadku*wynajmujący*zwróci*najemcy*wpłacone* przez* niego* środki.* Powyższa* odpowiedzialność* Wynajmującego* względem* Najemcy* wyczerpuje* możliwość*zgłaszania*jakichkolwiek*roszczeń.* 9.! Prawidłowość*dostawy*i*posadowienia*Kontenera*zostanie*potwierdzona*na*podpisanym*przez*Najemcę* protokole* odbioru.* Najemca* jest* zobowiązany* do* dokładnej* weryfikacji* stanu* Kontenera* oraz* prawidłowości*montażu*i*w*przypadku*jakichkolwiek*uszkodzeń*bądź*innych*nieprawidłowości*powinien* opisać* je* w* protokole* i* uzyskać* obok* podpis* przedstawiciela* Wynajmującego,* dokonującego* dostawy* bądź* posadowienia.* Brak* takich* zastrzeżeń* w* protokole* odbioru* oznacza* potwierdzenie* otrzymania* Kontenera*bez*jakichkolwiek*uszkodzeń*i*nieprawidłowość*jego*instalacji.* 10.! Kierowca* ani* monterzy* nie* są* (nie* muszą* być)* pracownikami* Wynajmującego* i* * nie* mają* prawa* do* zaciągania* w* jego* imieniu* jakichkolwiek* zobowiązań* bądź* składania* oświadczeń.* Ewentualne* ustne* przekazanie* kierowcy* bądź* monterowi* przez* Najemcę* jakichkolwiek* uwag* nie* ma* skutku* wobec* Wynajmującego.** 11.! Najemca* oświadcza,* iż* zapoznał* się* z* funkcjonalnością* i* specyfikacją* Kontenera* i* nie* zgłasza* w* tym* zakresie* uwag.* Wynajmujący* nie* ponosi* odpowiedzialności* za* przydatność* Kontenera,* w* tym* Wyposażenia*Dodatkowego,**dla*potrzeb*zamierzonych*przez*Najemcę.** 12.! Najemca* może* zamówić* Kontener* w* opcji* bez* transportu* i/lub* bez* montażu.* W* takiej* sytuacji* ryzyko* przypadkowej*utraty*lub*uszkodzenia*kontenera*przechodzi*na*najemcę*z*chwilą*podpisania*protokołu* odbioru* w* magazynie* dostawcy* bądź* odpowiednio,* po* wyładowaniu* Kontenera* w* Lokalizacji.* Ust.* 9* stosuje*się*w*takim*przypadku*odpowiednio.** 3' 'ODPOWIEDZIALNOŚĆ'ZA'KONTENER;'SPOSÓB'UŻYWANIA' 1.! Ryzyko* przypadkowej* utraty* lub* uszkodzenia* Kontenera* przechodzi* na* Najemcę* z* chwilą* podpisania* protokołu*odbioru*kontenera.** 2.! Najemca*ponosi*ryzyko*uszkodzenia*oraz*utraty*Kontenera*w*okresie*od*momentu*podpisania*protokołu* odbioru* do* momentu* podpisania* przez* Wynajmującego* protokołu* zwrotu* Kontenera.* W* powyższym* okresie*najemca*ponosi*odpowiedzialność*za*uszkodzenia*oraz*utratę*kontenera*niezależnie*od*przyczyn,* które* je* spowodowały,* w* tym* za* kradzież* lub* uszkodzenie* przez* osobę* trzecią,* uszkodzenie* lub* utratę* Kontenera*z*powodu*działania*siły*wyższej*(m.in.*powodzi,*uderzenia*pioruna,*pożaru*itp.)*i*wszelkie*inne* przyczyny.** 3.! W* przypadku* uszkodzenia* lub* utraty* Kontenera* Najemca* zobowiązuje* się* zgłosić* taki* fakt** Wynajmującemu*w*terminie*do*24*godzin*od*chwili*zdarzenia,*pod*poniżej*wskazany*numer*telefonu*i* adres*e]mail.* a)! ' ' ' Strona 3 z 7

4 4.! Wynajmujący*ma*prawo*obciążyć*Najemcę:*!! w*przypadku*uszkodzenia*kontenera*]*kosztem*naprawy*kontenera,*o*ile*naprawa*będzie*możliwa,* jak*również*ewentualnym*odszkodowaniem*z*tytułu*zmniejszenia*jego*wartości;* w* razie* utraty* bądź* uszkodzenia* Kontenera,* w* przypadku* którego* naprawa* jest* niemożliwa* bądź* niecelowa* *Wartością*Kontenera.** * Najemca*oświadcza,*iż*nie*będzie*kwestionować*powyższych*wartości.** 5.! Najemca*może*wybrać*opcję*Umowy*z*pakietem*ochrony*Kontenera.*Taka*okoliczność*jest*zaznaczana*w* Formularzu*Zamówienia,*wraz*ze*wskazaniem*wysokości*opłaty*miesięcznej*doliczanej*do*czynszu*najmu.* Zakres*ochrony*podany*jest*w*zał.*Nr*1*do*Umowy*Najmu*Kontenera.*W*przypadku,*jeśli*Wynajmujący*nie* uzyska* odszkodowania* od* ubezpieczyciela* z* jakichkolwiek* przyczyn* innych* niż* brak* opłacenia* składki,* Wynajmujący*zachowuje*wobec*Najemcy*uprawnienia*wynikające*z*ust.*4*powyżej.* 6.! Najemca*może*samodzielnie*ubezpieczyć*Kontener.** 7.! Najemca*jest*zobowiązany*korzystać*z*Kontenera*przy*dochowaniu*należytej*staranności,*dbając*o*jego* stan*techniczny*i*wizualny*zgodnie*z*jego*ogólną*funkcjonalnością*i*przeznaczeniem.* 8.! Najemca*jest*zobowiązany*do*utrzymania*Kontenera*w*czystości.** 9.! Najemca*ponosi*odpowiedzialność*za*pogorszenie*stanu*Kontenera*w*zakresie*przekraczającym*normalne* zużycie*oraz*za*wszelkie*przypadki*korzystania*z*kontenera*niezgodnie*z*ust.*7*i*8*powyżej.** 10.! Wynajmujący*nie*ponosi*odpowiedzialności*za*zabezpieczenie*Kontenera*oraz*za*jakiekolwiek*przypadki* utraty*bądź*uszkodzenia*mienia*znajdującego*się*w*kontenerze,*bez*względu*na*powód*takiej*utraty*czy* uszkodzenia.** 11.! Najemca*ponosi*odpowiedzialność*z*tytułu*wszelkich*ewentualnych*opłat,*podatków*i*innych*należności* związanych*z*posadowieniem*kontenera*w*lokalizacji*i*jego*używaniem.** 12.! Na* wszystkich* rzeczach* wniesionych* przez* Najemcę* do* Kontenera* przysługuje* Wynajmującemu* ustawowe*prawo*zastawu,*zgodnie*z*odpowiednimi*przepisami*prawa*w*tym*zakresie.** 13.! Najemcy*nie*wolno*usuwać*oznaczeń*umieszczonych*na*Kontenerze.** 14.! Najemca* nie* ma* prawa* do* jakiegokolwiek* dysponowania* Kontenerem* bądź* zaciągania* zobowiązań* dotyczących*kontenera,*w*tym*jego*zbywania,*zastawiania,*darowania,*wynajmowania*(podnajmowania),* użyczania*ani*udostępnienia*osobom*trzecim.*najemca*nie*ma*również*prawa*relokacji*kontenera*w*inne* miejsce*niż*lokalizacja*wskazana*w*formularzu*zamówienia,*jak*również*przenoszenia*w*inne*miejsce*w* granicach*lokalizacji.* 15.! W*przypadku*naruszeń* 3*pkt*14,*Najemca*zapłaci*Wynajmującemu*karę*umowną*w*wysokości*5*000,00* PLN*za*każdy*taki*przypadek.* 16.! Wynajmujący* ma* prawo* w* każdym* czasie* dokonać* kontroli* sposobu* korzystania* przez* Najemcę* z* Kontenera.*W*tym*celu*Najemca*zobowiązany**jest*do*zapewnienia*Wynajmującemu*możliwości*dostępu** do*lokalizacji*celem*dokonania*oględzin*na*miejscu.** 4'' CZYNSZ'NAJMU;'ROZLICZENIA' 1.! Z*tytułu*korzystania*z*Kontenera*Najemca*zobowiązuje*się*płacić*na*rzecz*Wynajmującego*czynsz,*którego* wysokość*jest*wskazana*w*formularzu*zamówienia.** Strona 4 z 7

5 2.! Realizacja*Umowy*przez*Wynajmującego*może*być*ponadto*uzależniona*od*wpłaty*przez*Najemcę*kaucji* na*zabezpieczenie*roszczeń*wynajmującego*wynikających*z*umowy.*wysokość*kaucji*zostanie*w*takiej* sytuacji*wskazana*w*formularzu*zamówienia.*kaucja*zostanie*zwrócona*najemcy*przez*wynajmującego* (bez* odsetek)* w* ciągu* 7* dni* po* dokonaniu* zwrotu* Kontenera,* po* ewentualnym* potrąceniu* z* kaucji* roszczeń*wynajmującego,*wynikających*z*umowy.* 3.! Wszelkie*płatności*wynikające*z*Umowy,*w*szczególności*czynsz*najmu,*będą*płatne*z*góry*na*podstawie* faktury* proforma.* Po* otrzymaniu* płatności,* Wynajmujący* będzie* wystawiał* Najemcy* faktury* zgodnie* z* odpowiednimi*przepisami*prawa*w*tym*zakresie.** 4.! Najemca* może* wyrazić* zgodę* na* otrzymywanie* faktur* drogą* elektroniczną,* poprzez* podpisanie* odpowiedniego*oświadczenia*na*formularzu*zamówienia.** 5.! O* ile* Formularz* Zamówienia* wyraźnie* nie* wskazuje* inaczej,* wszelkie* kwoty* w* nim* zawarte* będą* wskazane* w* wartościach* netto* i* zostanie* do* nich* doliczony* podatek* VAT* w* wysokości* wynikającej* z* przepisów*prawa.* 6.! Płatność* czynszu* za* pierwszy* okres* najmu* (oraz* innych* opłat* wskazanych* w* Formularzu* Zamówienia,* takich*jak*opłata*za*transport,*mycie*końcowe,*jak*również*płatność*kaucji)*powinna*nastąpić*w*terminie* wskazanym* w* Formularzu* Zamówienia.* Wynajmujący* będzie* uprawniony* do* wstrzymania* się* z* wykonaniem*jakichkolwiek*działań*związanych*z*realizacją*umowy*do*czasu*otrzymania*płatności.** 7.! Jeśli* kolejne* płatności* mają* nastąpić* po* dostawie* Kontenera* do* Lokalizacji,* a* Najemca* zalega* z* ich* regulowaniem,*wynajmujący*będzie*uprawniony*do*natychmiastowego*wstrzymania*realizacji*umowy*i* odbioru* Kontenera* z* Lokalizacji.* * W* takiej* sytuacji* Wynajmujący* będzie* uprawniony* do* obciążenia* Najemcy*karą*umowną*w*wysokości*dwukrotnej*wartości*czynszu*najmu.*Wynajmujący*może*ponownie* udostępnić*najemcy*kontener*(ale*nie*ma*takiego*obowiązku)*po*uzyskaniu*odpowiednich*płatności*oraz* pod*warunkiem*zapłaty*dodatkowej*opłaty*za*transport*i*montaż*kontenera,*w*wysokości*uzgodnionej* przez*strony.** 8.! W*sytuacji*wskazanej*w*ust.*7*powyżej*Wynajmujący*będzie*również*uprawniony*do*rozwiązania*Umowy* ze* skutkiem* natychmiastowym,* z* zachowaniem* odpowiednich* przepisów* prawa* w* tym* zakresie.* W* powyższym* przypadku* za* zakończenie* umowy* uważa* się* termin* odbioru* Kontenera* z* lokalizacji* potwierdzony*protokołem*zwrotu.* 9.! W*przypadku,*jeśli*sytuacja*ekonomiczna*Najemcy*ulegnie*pogorszeniu,*Wynajmujący*będzie*uprawniony* do* żądania* dodatkowych* zabezpieczeń* płatności* pod* rygorem* rozwiązania* Umowy* ze* skutkiem* natychmiastowym.** 10.! Najemca*nie*jest*uprawniony*do*wstrzymania*płatności*oraz**potrącania*jakichkolwiek*wierzytelności*z* czynszu*lub**innych*należności*w*rozliczeniu*z**wynajmującym,*chyba*że*wynajmujący*wyrazi*na*to*zgodę* na*piśmie.** 11.! Najemca*przyjmuje*do*wiadomości*i*akceptuje*powyższe*zasady,*które*wynikają*z*ryzyka*Wynajmującego,* związanego*z*udostępnieniem*najemcy*kontenera.** 12.! Jeśli* Formularz* Zamówienia* nie* wskazuje* inaczej,* stawka* czynszu* najmu* jest* należna* za* miesiąc.* Z* zastrzeżeniem*ust.*13*poniżej,*w*przypadku*niepełnych*miesięcy*obowiązywania*umowy,*czynsz*będzie* obliczany*proporcjonalnie.** 13.! Czynsz*za*jeden*miesiąc*stanowi*minimalne*wynagrodzenie*Wynajmującego,*podlegające*zapłacie*nawet* w*przypadku*krótszego*niż*miesiąc*okresu*najmu.** 14.! Płatności*wynikające*z*Umowy*będą*dokonywane*na*rachunek*Wynajmującego*wskazany*w*Formularzu* Zamówienia*bądź*inny*rachunek*wskazany*na*piśmie*przez*Wynajmującego.** 15.! Opóźnienie* w* płatności* ze* strony* Najemcy* uprawnia* Wynajmującego,* niezależnie* od* innych* roszczeń* wynikających*z*umowy*lub*przepisów*prawa,*do*naliczania*odsetek*od*zaległych*kwot*w**równowartości* czterokrotnej*wysokości*stopy*kredytu*lombardowego*narodowego*banku*polskiego.* Strona 5 z 7

6 16.! Jeżeli*jakiekolwiek*opłaty*zostały*wyrażone*w*Formularzu*Zamówienia*w*innej*walucie*niż*PLN,*mogą*one* być*fakturowane*oraz*płatne*w*pln,*według*średniego*kursu*takiej*waluty*opublikowanego*przez*nbp*w* dniu*wystawienia*faktury*bądź*w*dniu*dokonania*płatności.** 5'' ODPOWIEDZIALNOŚĆ' 1.! Z* zastrzeżeniem* ust.* 2* i* 3* poniżej* oraz* szczegółowych* postanowień* niniejszych* OWN,* każda* ze* Stron* zobowiązuje* się* do* pokrycia* szkód* poniesionych* przez* drugą* Stronę* na* skutek* niewykonania* lub* nienależytego*wykonania*umowy.* 2.! Wynajmujący* nie* ponosi* odpowiedzialności* wobec* Najemcy* za* szkody* mające* charakter* utraconych* korzyści* oraz* szkody* pośrednie,* jak* również* wszelkie* szkody* wynikające* ze* zobowiązań* (w* tym* kar* umownych)*podjętych*przez*najemcę*w*związku*z*umową*wobec*osób*trzecich.** 3.! Całkowita*odpowiedzialność*Wynajmującego*za*wszelkie*szkody*rzeczywiste*poniesione*przez*Najemcę*w* wyniku* niewykonania* lub* nienależytego* wykonania* Umowy* przez* Wynajmującego* jest* ograniczona* do* wysokości*jednomiesięcznego*czynszu*najmu.** 4.! Najemca* zwolni* Wynajmującego* od* odpowiedzialności* i* zobowiązuje* się* do* pokrycia* szkód* Wynajmującego* (w* tym* kosztów* obsługi* prawnej)* w* związku* z* wszelkimi* roszczeniami* zgłoszonymi* wobec* Wynajmującego,* a* związanymi* z* okolicznościami,* za* które* zgodnie* z* niniejszymi* OWN* odpowiedzialność*ponosi*najemca.* 5.! Najemca*dołoży*należytej*staranności,*aby*zgłosić*ewentualne*roszczenia*wobec*Wynajmującego*w*dniu** ich*powstania.** 6.! Zapłata* kar* umownych* nie* wyłącza* prawa* Wynajmującego* do* dochodzenia* odszkodowania* przewyższającego*wysokość*kary,*na*zasadach*ogólnych.* 6'' ZWROT'KONTENERA' 1.! Najemca*zobowiązuje*się*zgłosić*Wynajmującemu*gotowość*do* zwrotu*kontenera*z*min.*7* * dniowym* wyprzedzeniem*przed*planowanym*terminem*zakończenia*okresu*najmu*oraz*zwrócić*kontener*(wraz*z* Dodatkowym*Wyposażeniem)*najpóźniej*w*ostatnim*dniu*Okresu*Najmu.** 2.! O* ile* Strony* nie* postanowią* inaczej,* Wynajmujący* odbierze* Kontener* z* Lokalizacji.* Opłata* za* odbiór* Kontenera* w* wysokości* wskazanej* w* Formularzu* Zamówienia,* jest* płatna* z* góry,* przed* dostawą* Kontenera*(przed*rozpoczęciem*realizacji*Umowy).* 3.! Najemca* umożliwi* Wynajmującemu* odbiór* Kontenera,* w* tym* odpowiedni* dojazd* do* Lokalizacji* samochodem*transportującym*kontener,*posiadającym*min.*12*metrową*naczepę.* 4.! Najemca* będzie* zobowiązany* do* zwrotu* Kontenera* w* czystości* i* w* stanie* niepogorszonym,* przy* uwzględnieniu*zużycia*będącego*skutkiem*normalnego*użytkowania.** 5.! Najemca*zobowiązuje*się*zwrócić*Kontener*opróżniony*z*rzeczy*Najemcy*i*innych*osób.*Wynajmujący*nie* ponosi*odpowiedzialności*za*zwrot*ewentualnego*mienia*znajdującego*się*w*kontenerze.*wynajmujący* będzie*uprawniony*do*usunięcia*takiego*mienia*lub*jego*zniszczenia*na*koszt*najemcy.* 6.! Zwrot*Kontenera*zostaje*udokumentowany*podpisanym*przez*Strony*protokołem*zwrotu.** Strona 6 z 7

7 7.! W* przypadku* zwłoki* Najemcy* w* zwrocie* Kontenera,* w* tym* nie* wywiązania* się* z* obowiązków* wynikających*z*niniejszego*paragrafu*umowy,*wynajmujący*będzie*uprawniony*do*żądania*od*najemcy* zapłaty*kary*umownej*w*wysokości*trzykrotnej*stawki*czynszu*za*okres*zwłoki.** 8.! W*przypadku*zwrotu*Kontenera*przez*Najemcę*w*stanie*niezgodnym*z*niniejszą*Umową,*w*szczególności* brudnego,* uszkodzonego,* bez* elementów* Dodatkowego* Wyposażenia* itp.,* Wynajmujący* będzie* uprawniony*do*usunięcia*skutków*takich*naruszeń,*w*tym*wyczyszczenia*i*naprawy*kontenera*na*koszt* Najemcy.** 7'' OKRES'OBOWIĄZYWANIA'UMOWY' 1.! Okres*obowiązywania*Umowy*(Okres*Najmu)*wskazany*jest*w*Formularzu*Zamówienia.** 2.! W*przypadku*Umowy*zawartej*na*czas*nieoznaczany,*każda*ze*Stron*może*rozwiązać*Umowę*Najmu*w* formie* pisemnej* ]* o* ile* Strony* w* Umowie* Najmu* nie* postanowiły* inaczej* ]* z* zachowaniem* okresu* wypowiedzenia* wynoszącym* 14* dni* roboczych.* Termin* wypowiedzenia* rozpoczyna* się* w* tym* dniu* roboczym,*w*którym*stronie*doręczone*zostanie*w*formie*pisemnej*oświadczenie*o*rozwiązaniu*umowy* Najmu* za* wypowiedzeniem* przez* drugą* Stronę.* Pismo* awizowane* podwójnie* pod* adres* wskazany* w* Formularzu*Zamówienia*i*nieodebrane*przez*Najemcę*uważa*się*za*doręczone.* 3.! Z* zastrzeżeniem* szczegółowych* zapisów* niniejszych* OWN* oraz* przy* uwzględnieniu* przepisów* obowiązującego* prawa,* Wynajmujący* będzie* uprawniony* do* rozwiązania* Umowy* ze* skutkiem* natychmiastowym*w*przypadku*niewykonania*lub*nienależytego*wykonania*umowy*przez*najemcę.* 4.! W*przypadku*rozwiązania*Umowy*przed*upływem*Okresu*Najmu*z*przyczyn*leżących*po*stronie*Najemcy,* Wynajmujący* będzie* uprawniony* do* obciążenia* Najemcy* karą* umowną* w* wysokości* równowartości* jednego**czynszu*najmu.* 8' 'POSTANOWIENIA'KOŃCOWE' 1.! Strony*zobowiązują*się*do*zachowania*postanowień*Umowy*i*informacji*uzyskanych*w*wyniku*jej*realizacji*w* tajemnicy.*w*szczególności*dotyczy*to*warunków*finansowych*współpracy.* 2.! Informacje* poufne* nie* mogą* być* ujawnione* osobie* trzeciej,* chyba* że* wyrazi* na* to* zgodę* druga* Strona.* Klauzula* poufności* wiąże* Strony* w* okresie* obowiązywania* niniejszej* Umowy* i* w* ciągu* 3* lat* od* dnia* jej* wygaśnięcia.** 3.! Wszelkie*zmiany*do*niniejszych*OWN*bądź*do*Formularza*Zamówienia*muszą*być*dokonywane*na*piśmie* pod*rygorem*nieważności.** 4.! Spory* wynikające* z* Umowy,* których* Strony* nie* rozwiążą* polubownie,* będą* rozstrzygane* przez* sąd* właściwy*dla*m.st.*warszawy.* Strona 7 z 7

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez...

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez... 0,00.,dn.: r. UMOWA NAJMU nr Zawarta pomiędzy LERO Robert Grabowski prowadzącym działalność gospodarczą, z siedzibą: 87-600 Lipno, ul. Rapackiego 4, NIP: 893-123-53-76, tel. kom. 609 613 079, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 RB.271.3 załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/./2012 Zawarta w dniu. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu

Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu Załącznik nr 2b do SIWZ W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie. została zawarta umowa pomiędzy: Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy)

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy) Do zawarcia poniższej umowy będą Ci potrzebne: - kserokopia/skan dowodu osobistego lub wydruk/plik pdf z CEIDG (jeśli przedsiębiorca) - po 2 szt. WZÓR UMOWU NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO CAMLENDO.PL UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do ZO UMOWA zawarta w dniu..r. w....pomiędzy: Cellco Communications Sp. z o.o., ul.zamiejska 12, 70-832 Szczecin, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 zawarta w Zakopanem, dnia..2016 r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r. PROJEKT UMOWA Nr Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 10 04 2017r. Zawarta w dniu.. 2017 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Wzór umowy

Rozdział II Wzór umowy Rozdział II Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... r. w Warszawie w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą.

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą. Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr. zawarta dnia w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP /2017

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP /2017 W Warszawie, w dniu: WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP 362-92/2017 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadającym nr NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 -

U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - Wzór umowy komisowej Obowiązujący wzór dla części nr 4 U M O W A DZPZ/333/177 /2017 - zawarta w dniu.. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie do 30 tys euro pomiędzy firmą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) WZÓR zawarta w..., w dniu..., w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo