Regulamin Usług Promocyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Usług Promocyjnych"

Transkrypt

1 Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel serwisu byway.pl, spółka działająca pod firmą Tripdrop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Serwis strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują spółce Tripdrop Sp. z o.o., w tym te udostępniane pod adresem byway.pl. Regulamin lub Regulamin Usług Promocyjnych regulamin określający zasady świadczenia Usług na rzecz Gestorów w ramach Serwisu. Regulamin Serwisu Regulamin Serwisu określający sposób jego funkcjonowania oraz zasady korzystania z Serwisu przez turystów oraz Użytkowników w zakresie takim jak turysta. Usługi wszelkie usługi o charakterze promocyjnym i reklamowym, świadczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Gestorów w oparciu o postanowienia Regulaminu, opis poszczególnych Usług oraz warunki ich świadczenia zawarte są w załączniku do Regulaminu oraz w odpowiednich zakładkach Konta Gestora, dotyczących poszczególnych Usług. Użytkownik osoba fizyczna, odpowiednio umocowana do reprezentowania Gestora w zakresie wszystkich czynności dokonywanych w Serwisie, która została wskazana w procesie zakładania lub zmiany Konta w Serwisie; każda inna osoba reprezentująca Gestora, korzystająca z Serwisu z użyciem Konta Gestora; w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie. Konto miejsce w Serwisie, w którym zarejestrowany i zalogowany Użytkownik, działający w imieniu Gestora, może wprowadzić, modyfikować lub usuwać dane, fotografie lub dodatkową prezentację Obiektu Turystycznego. Konto może dotyczyć więcej niż jednego Obiektu Turystycznego, jeżeli są one prowadzone przez tego samego Gestora. Login nadana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Gestora, której użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści

2 wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Gestora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. Obiekt Turystyczny obiekt świadczący usługi noclegowe, gastronomiczne lub obiekt o charakterze atrakcji turystycznej, taki jak np. hotel, hostel, restauracja, kawiarnia, pizzeria, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt wypoczynkowy lub inny, mogący być przedmiotem zainteresowania turysty. Gestor osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia Obiektu Turystycznego jako jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego i będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów, w imieniu którego odpowiednio umocowany Użytkownik dokonał rejestracji w Serwisie i który posiada aktywne Konto w Serwisie oraz którego dostęp do Usług nie został wyłączony lub ograniczony przez Usługodawcę na skutek naruszenia postanowień Regulaminu Usług Promocyjnych lub Regulaminu Serwisu. Ban blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Usługodawcy, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Usług, na skutek naruszenia postanowień Regulaminu. III. Zasady Ogólne 1. Z Usług mogą korzystać wyłącznie Gestorzy, którzy dokonali rejestracji w Serwisie i który posiadają aktywne Konto w Serwisie oraz których dostęp do Usług nie został wyłączony lub ograniczony przez Usługodawcę na skutek naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu. 2. Gestorzy korzystający z Usług, oraz Użytkownicy działający w ich imieniu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu. 3. Aktywując dostęp do Usług działający w imieniu Gestora Użytkownik potwierdza prawdziwość i rzetelność danych, podanych w procesie zakładania Konta, jak również potwierdza zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu. IV. Warunki Techniczne 1. Aktywacja dostępu do poszczególnych Usług oraz ich samodzielna modyfikacja może być dokonana elektronicznie, za pośrednictwem Konta Gestora. 2. Warunkiem możliwości dostępu do poszczególnych Usług oraz ich samodzielnej modyfikacji jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie oraz brak ograniczeń w zakresie korzystania z Usług nałożonych przez Usługodawcę na skutek naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu. 3. Warunkiem technicznym możliwości dostępu do poszczególnych Usług oraz ich samodzielnej modyfikacji elektronicznie, za pośrednictwem Konta Gestora jest: a. połączenie z siecią Internet oraz b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

3 V. Prawa i obowiązki stron 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z ich opisem. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a. czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, b. wysyłania na adresy elektroniczne Gestorów i Użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług, c. czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Gestora zasad Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, d. czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Gestora. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników i Gestorów. VI. Postępowanie reklamacyjne 1. Gestorzy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a. oznaczenie Gestora (imię i nazwisko/firma, adres, adres poczty elektronicznej), b. przedmiot reklamacji, c. okoliczności uzasadniające zasadność reklamacji. 4. Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych informacji nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: wpisując w temacie wiadomości: reklamacja oraz Login Gestora. 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Gestora. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Gestora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji. VII. Zawarcie i rozwiązanie umowy 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą:

4 a. zasilenia konta Gestora w Serwisie poprzez dokonanie przez Gestora wpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych w Serwisie form płatności oraz rozpoczęcia korzystania z Usługi lub b. dokonania przez Gestora zapłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych w Serwisie form płatności za jedną z usług oferowanych przez Serwis. 2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu: a. na skutek jej rozwiązania przez strony, b. z chwilą, gdy wszystkie środki z konta Gestora w Serwisie zostaną wykorzystane, lub upłynie termin umożliwiający ich wykorzystanie, a wykupione za nie Usługi zostaną wykonane, c. z chwilą upłynięcia terminu świadczenia usługi wykupionej przez Gestora, d. z chwilą usunięcia Konta i wyrejestrowania z Serwisu przez Gestora. 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy ich świadczenie na zasadach dotychczasowych nie będzie możliwe, w szczególności na skutek planowanego zawieszenia lub rezygnacji ze świadczenia w ramach Serwisu ze wszystkich lub wybranych Usług, lub istotnej modyfikacji Usługi lub zasad jej świadczenia. 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach: VIII. Płatności a. naruszenia przez Gestora lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, b. umieszczania przez Gestora lub Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, c. wykorzystywania przez Gestora Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, d. niemożliwości skutecznego świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie Gestora. 1. Płatność za Usługi może być dokonana w jeden z następujących sposobów: a. przelewem tradycyjnym, b. przelewem elektronicznym, c. kartą kredytową, d. płatnością SMS. 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. 3. Szczegóły techniczne dotyczące dokonywania płatności za pomocą każdego z wymienionych powyżej sposobów płatności zawarte są na ekranie informacyjnym ukazującym się po wybraniu usługi do zakupienia.

5 4. Dokonane przez Gestora płatności zasilają wirtualne konto Gestora w Serwisie, z którego środki mogą być swobodnie wykorzystane przez Gestora na korzystanie z poszczególnych Usług. 5. Kwota każdego zasilenia będzie mogła być wykorzystana na korzystanie z Usług. W przypadku zasilenia konta podczas zakupu konkretnej usługi środki w pierwszej kolejności przyznane są na sfinansowanie zakupionej usługi. 6. Datą zasilenia jest data uznania kwoty zasilenia na rachunku Usługodawcy. 7. O każdym zasileniu konta Gestora, oraz czasie i kwocie tego zasilenia, zostanie on powiadomiony poprzez wygenerowanie komunikatu systemowego w ramach Konta Gestora. IX. Odpowiedzialność 1. Usługodawca i Gestor obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania Usług z przyczyn leżących po stronie Gestora. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub Regulamin Serwisu. 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Gestorów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, Regulaminem Serwisu lub przepisami prawa, b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, c. nieprzestrzegania przez Gestorów warunków Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, d. treści przekazywane i publikowane w ramach Usług przez Użytkowników i Gestorów, za ich prawdziwość oraz rzetelność. 4. Usługodawca jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. X. Postanowienia końcowe 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

6 2. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Usług mogą być kierowane do Usługodawcy pod adres lub listownie, na adres: Tripdrop Sp. z o.o., ul. Wielka 21, Poznań. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. 5. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Gestora poprzez wygenerowanie komunikatu systemowego w ramach Konta Gestora jak również, w przypadku Gestorów, których adres poczty elektronicznej znajduje się w bazie danych Usługodawcy, poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną. 6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Gestor ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w terminie 7 dni od powiadomienia w sposób opisany w punkcie 5 powyżej. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Gestor zaakceptował zmieniony Regulamin. 7. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny. 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a ich zmiana, w szczególności zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie Usług, nie stanowi zmiany Regulaminu.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM I. Postanowienia ogólne Poznań, 28/03/2011 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testcv.com znajdującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Niniejszy dokument ( Regulamin ) zawiera warunki korzystania z serwisu muzycznego Tidal ( Serwis ) przez użytkownika ( Użytkownik ) oraz prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.financeads.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.financeads.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.financeads.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FINANCEADS.PL I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne

I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne I. Wstęp Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego muleplayer.com Pomoże to wykluczyć wszelkie nieporozumienia, pozwoli wprowadzić świetną atmosferę

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo