Sprawozdanie z audytu rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z audytu rok 2014"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z audytu rok 2014 Elżbieta Łuczyńska Przewodnicząca Sekcji Chorób Piersi PLTR

2 Audyt kliniczny W 2014 roku każdy ośrodek wykonujący badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi już po raz szósty musiał poddać się centralnie przeprowadzonej ocenie zdjęć mammograficznych.

3 Zasady audytu klinicznego Audyt kliniczny mammograficzny realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii Instytutem w Warszawie, jako jedno z zadań Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, działającego w strukturach Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie

4 Zasady audytu klinicznego Umowa została zawarta w oparciu o zapisy m.in.: 1) programu zdrowotnego pt.: Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, finansowanego z części 46 Zdrowie, działu 851 Ochrona Zdrowia, rozdziału Programy polityki zdrowotnej, 2) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.).

5 Zasady audytu klinicznego Pozytywny wynik audytu klinicznego, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 1505), jest jednym z warunków realizacji świadczeń gwarantowanych dla świadczeniodawców wykonujących badania mammograficzne w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

6 Zasady audytu klinicznego Audyt obejmuje 100% świadczeniodawców uczestniczących w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi. Każdy świadczeniodawca dostarcza 2 komplety reprezentatywnych prawidłowych mammogramów najlepsze, w opinii osoby, która je wybiera. Mammogramy wykonane w danym ośrodku na przestrzeni ostatnich 14 miesięcy tj. od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

7 Zasady audytu klinicznego 1 komplet o dużej zawartości tkanki tłuszczowej ( tłuszczowe ) tj. co najmniej 75% tkanki tłuszczowej, 1 komplet - mieszane z przewagą tkanki gruczołowej tj. co najmniej % tkanki gruczołowej, każdy komplet składa się z 2 projekcji (skośnej i kraniokaudalnej) każdego sutka.

8 Zasady audytu klinicznego COK ustala termin, w jakim jest przeprowadzany audyt, a WOK niezwłocznie przekazuje tę informację na piśmie świadczeniodawcom. Pracownia przesyła do WOK, wraz z mammogramami: 1) dane radiologa odpowiedzialnego za wybranie odpowiednich kompletów oraz podpisane przez niego Oświadczenie I potwierdzające wybór najlepszych zdjęć - Załącznik nr 1 Oświadczenie I, 2) podpisane przez dyrektora placówki Oświadczenie II potwierdzające zapoznanie się z zasadami audytu obowiązującymi w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości odwołania się od negatywnego wyniku audytu i zgłaszania wątpliwości co do uzyskanej oceny Załącznik nr 2 Oświadczenie II.

9 Zasady audytu klinicznego Mammografia cyfrowa: 1) Świadczeniodawca zobowiązany jest do wysłania do WOK zestawu zdjęć zarchiwizowanych na płytach CD. 2) Dodatkowo świadczeniodawca zobowiązany jest do wysłania tych badań w formie wydrukowanych zdjęć mammograficznych w formacie rzeczywistym. 3) W pierwszej kolejności audytowi podlegać będą zdjęcia nagrane na płytach CD, w przypadku problemów technicznych z otwieraniem wysłanych płyt CD, audytowi podlegać będą wydrukowane zdjęcia. 4) W sytuacji, gdy zdjęcia widoczne na stacji okażą się, w ocenie audytorów, bardzo złej jakości, a zdjęcia wydrukowane będą wskazywały na dobrą jakość mammogramu oceniane będą mammogramy wydrukowane. 5. Zdjęcia przesłane do WOK po wyznaczonym przez COK terminie nie będą podlegały ocenie.

10 Zasady audytu klinicznego W ocenie mammogramów były brane pod uwagę następujące parametry: pozycjonowanie dla piersi gruczołowych, pozycjonowanie dla piersi tłuszczowych, poziom ekspozycji, kontrast, ostrość dla piersi gruczołowych, poziom ekspozycji, kontrast, ostrość dla piersi tłuszczowych, obecność artefaktów dla kompletów gruczołowych, obecność artefaktów dla kompletów tłuszczowych, etykietowanie zdjęć.

11 Zasady audytu klinicznego W ocenie mammogramów brane są pod uwagę następujące parametry: pozycjonowanie poziom zaliczenia > 60% obecność artefaktów: - poziom zaliczenia dla mammogramów analogowych > 85% - poziom zaliczenia dla mammogramów cyfrowych > 65% kontrast, ostrość, poziom ekspozycji: poziom zaliczenia > 60% etykieta identyfikacyjna: poziom zaliczenia > 60%. Każdy parametr zawiera odrębną punktację. Liczba punktów ważonych doliczanych do każdego zaliczonego parametru: - pozycjonowanie 6 pkt - artefakty 5 pkt - inne parametry 5 pkt - etykieta 3 pkt.

12 Zasady audytu klinicznego 1. Pozycjonowanie: 0 1 pkt Projekcja skośna: A. Objęcie sutka 0 pkt fragment sutka niewidoczny na zdjęciu, 0,5 pkt nieznaczny fragment sutka niewidoczny na zdjęciu (np. fragment skóry), 1 pkt - cały sutek widoczny na zdjęciu,. B. Mięsień piersiowy 0 pkt nie spełnione są oba ważne kryteria: mięsień piersiowy nie sięga wysokości brodawki i nie jest uwidoczniona jego wystarczająca część, 0,5 pkt jedno kryterium jest nie spełnione w nieznacznym zakresie np. wąski mięsień piersiowy lub mięsień piersiowy nie sięga do wysokości brodawki (maksymalnie 5 mm), 1 pkt - mięsień piersiowy widoczny co najmniej do wysokości brodawki sutkowej.

13 Zasady Audytu Klinicznego C. Fałd podsutkowy : 0 pkt niewidoczny fałd podsutkowy, 0,5 pkt fałd podsutkowy wąski lub fałd z nakładającą się tkanką, 1 pkt - widoczny fałd podsutkowy. D. Rozłożenie tkanki gruczołowej: 0 pkt - obecność fałdów skórnych/tkankowych w 2 okolicach sutka, 0,5 pkt - obecność fałdów skórnych/tkankowych tylko w jednej okolicy, nieprzesłaniających stożka gruczołowego, 1 pkt - równomierne rozłożenie i uciśnięcie tkanki gruczołowej.

14 Zasady audytu klinicznego E. Symetria ułożenia 0 pkt całkowita asymetria ułożenia, 0,5 pkt ułożenie niesymetryczne w niewielkim zakresie (do 10 mm), 1 pkt - zachowana symetria ułożenia. F. Ułożenie brodawki sutkowej 0 pkt boczne położenie brodawki lub położenie przyśrodkowe więcej niż 15 mm, 0,5 pkt przyśrodkowe położenie brodawki mm, 1 pkt - położenie brodawki sutkowej centralne lub lekko przyśrodkowe.

15 Zasady audytu klinicznego G. wyrzutowanie brodawki sutkowej 0 pkt brodawka niewyrzutowana, 0,5 pkt brodawka trafiona ortoradialnie, 1 pkt - brodawka wyrzutowana w co najmniej jednej projekcji, 2. Ocena artefaktów: 0 3 pkt (dotyczy wszystkich parametrów) 0 pkt duża ilość, uniemożliwia wiarygodną ocenę, 1 pkt średnia ilość, wpływa na ocenę, 2 pkt mała ilość, nie wpływa na ocenę, 3 pkt brak artefaktów.

16 Zasady audytu klinicznego 3. Inne parametry: 1 5 pkt -dotyczy wszystkich parametrów. A. Ekspozycja ocenie podlegają warunki ekspozycji pozwalające na uwidocznienie struktur anatomicznych, tj. tkanka gruczołowa, tłuszczowa, włóknista, naczynia: 1 pkt zła, 2 pkt mierna, 3 pkt odpowiednia, 4 pkt dobra, 5 pkt bardzo dobra.

17 Zasady audytu klinicznego B. Kontrast ocenie podlega kontrast pozwalający na odróżnienie struktur anatomicznych tj. elementy gruczołowe, włókniste, naczyniowe: 1 pkt zły, 2 pkt mierny, 3 pkt odpowiedni, 4 pkt dobry, 5 pkt bardzo dobry. C. Ostrość ocenie podlega ostrość granic poszczególnych struktur anatomicznych, tj. zarys skóry, naczyń krwionośnych, tkanki włóknistej, rozetki skórne na tle mięśnia piersiowego: 1 pkt zła, 2 pkt mierna, 3 pkt odpowiednia, 4 pkt dobra, 5 pkt bardzo dobra.

18 Zasady audytu klinicznego Maksymalna wartość punktowa wynosiła: 173 punkty dla ośrodków wykonujących mammografię analogową (w roku 2013 było maksymalnie 176 punktów), 122 punkty dla ośrodków wykonujących mammografię cyfrową.

19 Zasady audytu klinicznego Wartości procentowe określające kolejne poziomy dla poszczególnych cech Parametr oceny zaliczono nie zaliczono Pozycjonowanie > 60% 60% Artefakty analog > 85% 85% Artefakty cyfrowe > 65% 65% Inne parametry > 60% 60% Etykieta > 60% 60%

20 Zasady audytu klinicznego Po obliczeniu średniej wartości punktowej i procentowej dla każdego ocenianego parametru i dla każdego ośrodka dodawano punkty dodatkowe za każdy zaliczony parametr według następującego schematu: Zaliczone pozycjonowanie 6 punktów Zaliczone artefakty 5 punktów Zaliczone inne parametry (ekspozycja, kontrast i ostrość) 5 punktów Zaliczona etykieta 3 punkty Ostateczne zestawienie punktowe wszystkich analogowych ośrodków pogrupowano następująco: zaliczono audyt 70%, nie zaliczono audytu < 70%.

21 Zasady audytu klinicznego zmiany W porównaniu do roku 2013 w roku 2014: podniesiony został próg zaliczenia audytu o 5 pkt. procentowych, nie ma poziomu akceptowalnego i pożądanego zaliczenia audytu.

22 Sprawozdanie z audytu wyniki W 2014 roku oceniono 299 ośrodki mammograficzne w 16 województwach: 192 ośrodki nadesłały badania mammografii analogowej, 107 ośrodków badania cyfrowe.

23 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa Mammografia analogowa Rok Liczba ośrodków Zaliczono audyt Nie zaliczono audytu (94,4%) 12 (5,6%) (95,8%) 8 (4,2%)

24 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa W 2014 roku audyt kliniczny dla mammografii analogowej nie zaliczyło 8 (4,2%) ośrodków. Na poziomie poniżej 65% (wymagana wartość w 2013 na zaliczenie audytu) było jedynie 6 (2,8%) ośrodków. Porównując rok 2013 i 2014 możemy zauważyć, że w roku 2014 (inny poziom odcięcia): a. więcej ośrodków zaliczyło audyt wzrost o 1,5%, b. mniej ośrodków nie zaliczyło audytu spadek o 25%.

25 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa 100% Zaliczony audyt - metoda analogowa 90% 80% Liczba ośrodków 254 Liczba ośrodków 246 Liczba ośrodków 230 Liczba ośrodków 230 Liczba ośrodków % 60% 50% 40% Liczba ośrodków 288 Liczba ośrodków 284 zaliczyło 76% zaliczyło 95% zaliczyło 96% zaliczyło 99% zaliczyło 94% zaliczyło 96% 30% zaliczyło 61% 20% 10% 0%

26 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa Wyniki audytu w poszczególnych województwach. Wyszczególnienie Liczba ośrodków Zaliczyło audyt Rok Średnia liczba punktów Średni odsetek 2013 = 100% Polska ,8% 94,4% 101% 138,5 146,5 80,1% 81,8% dolnośląskie ,0% 100,0% 100% 139,2 162,6 80,5% 90,8% kujawsko-pomorskie ,0% 100,0% 100% 132,6 139,6 76,6% 78,0% lubelskie ,3% 100,0% 83% 136,0 157,6 78,6% 88,1% lubuskie ,0% 87,5% 69% 123,3 132,8 71,3% 74,2% łódzkie ,0% 100,0% 100% 149,4 151,9 86,4% 84,9% małopolskie ,3% 100,0% 92% 139,3 156,6 80,5% 87,5% mazowieckie ,0% 96,3% 104% 140,7 149,4 81,3% 83,5% opolskie ,9% 100,0% 89% 127,4 162,1 73,6% 90,6% podkarpackie ,0% 100,0% 100% 141,1 150,2 81,6% 83,9% podlaskie ,0% 100,0% 75% 127,0 135,2 73,4% 75,5% pomorskie ,0% 100,0% 100% 140,8 148,4 81,4% 82,9% śląskie ,4% 78,4% 123% 138,3 130,8 79,9% 73,1% świętokrzyskie ,0% 100,0% 100% 150,0 160,2 86,7% 89,5% warmińsko-mazurskie ,0% 100,0% 100% 140,5 144,1 81,2% 80,5% wielkopolskie ,0% 100,0% 100% 141,0 144,1 81,5% 80,5% zachodniopomorskie ,0% 75,0% 133% 140,7 137,6 81,3% 76,9%

27 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa W roku 2014 w 5 województwach ośrodki uzyskały wynik gorszy niż w 2013 r. a w 3 województwach lepszy niż w 2013 roku. Znaczący wzrost w roku 2014 w porównaniu do 2013 r. odsetka wśród ośrodków, które zaliczyło audyt zanotowano w województwie zachodniopomorskim (o 3%) w województwie śląskim (o 23%). Największy spadek odsetka wśród ośrodków, które zaliczyły audyt zanotowano w województwie lubuskim (spadek o 31%). Średnia wartość punktowa w roku 2014 dla Polski wyniosła 138,5. Dziesięć województw uzyskało wartości powyżej średniej krajowej. Najwyższą średnią uzyskały ośrodki z województwa świętokrzyskiego, a najmniejszą z województwa lubuskiego.

28 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa Liczba zaliczonych parametrów. W 2014 r. jedynie 36 (19%) ośrodków zaliczyło wszystkie oceniane parametry i jest to znaczący spadek w porównaniu do roku 2013 o 65%.

29 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa Zaliczone parametry w metodzie analogowej 100% 80% 60% 93% 86% 97% 97% 91% 95% 82% 80% 61% 86% 84% 65% 69% 71% 50% 91% 84% 61% 100% 40% 20% 0% POZ-GRU POZ-TŁU ART-GRU ART-TŁU INNE-GRU INNE-TŁU ETYKIETA

30 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa W porównaniu do roku 2013 jedynie pozycjonowanie zaliczono na lepszym poziomie w roku 2014 natomiast artefakty jak i inne parametry - ośrodki zaliczyły gorzej niż w roku poprzednim. W 2014 roku najniższą wartość (50%) zaliczenia uzyskano dla parametru inne-gruczołowe czyli, że najwięcej trudności sprawiło ośrodkom uzyskanie wymaganych standardów w zakresie ekspozycji, kontrastu i ostrości dla piersi gruczołowych (podobnie jak w latach ubiegłych). Wszystkie ośrodki w roku bieżącym i poprzednim zaliczyły parametr etykieta wszystkie potrzebne dane na etykiecie zdjęcia były zawarte w 100%.

31 % z zaliczonych Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa 40% 35% 35% 30% 25% 24% 26% 20% % 15% 15% 14% 16% % 9% 5% 5% 3% 3% 3% 0% ilość nie zaliczonych parametrów

32 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia analogowa W porównaniu do roku 2012 i 2013 w roku 2014 odsetek ośrodków które zaliczyły audyt, a nie zaliczyły przynajmniej jednego parametru wzrosła. W roku 2014 jest mniej ośrodków które zaliczyły audyt oraz wszystkie parametry.

33 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia cyfrowa Końcowe podsumowanie: mammografia cyfrowa Rok Liczba ośrodków Zaliczony audyt nie zaliczony audytu (94,4%) 5 (5,6%) (93,5%) 7 (6,5%)

34 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia cyfrowa W 2014 roku audyt kliniczny dla mammografii cyfrowej nie zaliczyło 7 (6,5%) ośrodków. Biorąc pod uwagę próg zaliczenia audytu z roku 2013 (65%) tyle samo jednostek nie zaliczyłoby audytu. Porównując rok 2013 i 2014 możemy zauważyć, że w roku 2014 (różny próg odcięcia): a. mniej ośrodków zaliczyło audyt spadek o 1% b. więcej ośrodków nie zaliczyło audytu wzrost o 16%.

35 Sprawozdanie z audytu wyniki

36 Sprawozdanie z audytu wyniki mammografia cyfrowa Wyniki audytu w poszczególnych województwach Wyszczególnienie Liczba ośrodków Zaliczyło audyt Rok Średnia liczba punktów Średni odsetek 2013 = 100% Polska ,5% 94,4% 99% 98,6 96,3 80,8% 88,9% dolnośląskie ,0% 100,0% 100% 99,7 108,5 81,7% 90,2% kujawsko-pomorskie ,0% 100,0% 100% 107,0 110,0 87,7% 79,8% lubelskie ,0% 90,9% 110% 100,4 97,4 82,3% 73,2% lubuskie ,0% 100,0% 50% 87,5 89,3 71,7% 79,1% łódzkie ,5% 100,0% 88% 95,3 96,6 78,1% 77,8% małopolskie ,9% 100,0% 91% 101,0 94,9 82,7% 77,8% mazowieckie ,0% 89,5% 112% 100,8 94,9 82,7% 73,8% opolskie ,0% 100,0% 100% 96,0 90,0 78,7% 71,0% podkarpackie ,0% 66,7% 120% 87,7 86,7 71,9% 78,9% podlaskie 1-0,0% 0% 79,0 64,8% pomorskie ,0% 100,0% 100% 100,1 96,2 82,1% 76,7% śląskie ,7% 90,0% 96% 98,0 93,6 80,3% 88,1% świętokrzyskie ,0% 100,0% 100% 108,5 107,5 88,9% 76,2% warmińsko-mazurskie ,0% 100,0% 100% 91,8 93,0 75,2% 82,4% wielkopolskie ,0% 100,0% 100% 99,2 100,6 81,3% 80,0% zachodniopomorskie ,0% 100,0% 100% 99,7 96,4 81,7% 79,0%

37 % z ogółem Sprawozdanie z audytu wyniki - mammografia cyfrowa Liczba zaliczonych parametrów mammografia cyfrowa 40% 37% 36% 35% 30% 26% 29% 31% 25% 20% 15% 10% 20% 11% % 0% 3% 2% 3% 1% 0% liczba zaliczonych zestawów

38 Sprawozdanie z audytu wyniki - mammografia cyfrowa W 2014 r. 39 (36%) ośrodków zaliczyło wszystkie oceniane parametry i jest to wynik na podobnym poziomie jak w roku 2013 (o 37%). W 2014 r. można zaobserwować poprawę pod względem liczby zaliczonych parametrów bo odsetek w 2014 jest większy dla 6 i 5 parametrów i znacząco mniejszy dla 4.

39 Sprawozdanie z audytu wyniki - mammografia cyfrowa Zaliczone parametry 100% 90% 96% 96% 93% 94% 89% 92% 99% 89% 100% 80% 60% 58% 62% 70% 65% 63% 76% 79% 64% 40% 43% 20% 0% POZ-GRU POZ-TŁU ART-GRU ART-TŁU INNE-GRU INNE-TŁU ETYKIETA

40 Sprawozdanie z audytu wyniki - mammografia cyfrowa W porównaniu do roku 2013 jedynie inne (ekspozycja, kontrast i ostrość) dla obydwu rodzajów piersi zaliczono na gorszym poziomie w roku W przypadku innych parametrów w bieżącym roku uzyskano wyniki lepsze niż w roku poprzednim. Wszystkie ośrodki w roku bieżącym i poprzednim zaliczyły parametr etykieta wszystkie potrzebne dane na etykiecie zdjęcia były zawarte w 100%.

41 % z zaliczonych Sprawozdanie z audytu wyniki - mammografia cyfrowa Ilość niezaliczonych parametrów 35% 32% 33% 30% 27% 28% 29% 25% 21% 20% % 10% 12% 7% % 0% 1% 1% 0% 0% ilość nie zaliczonych parametrów

42 Sprawozdanie z audytu wyniki - mammografia cyfrowa W porównaniu do roku 2012 i 2013 odsetek ośrodków które zaliczyły audyt, a nie zaliczyły jednego lub dwóch parametru wzrosła. Natomiast w roku 2014 nie zanotowano ośrodków które zaliczyły audytu w zakresie mammografii cyfrowej i nie zaliczyły 4 lub 3 parametrów.

43 Dziękuję za uwagę

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych

Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych Załącznik nr 1 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie I Potwierdzam wybranie 2 kompletów

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013. Opracowanie: Ewa Wesołowska POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI AUDYT KLINICZNY 2013 Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi spełniać określone warunki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie w mammografii

Pozycjonowanie w mammografii artykuł / article radiologia / radiology Pozycjonowanie w mammografii Positioning in mammography Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii idiagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ekspertyza pt. Ocena skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2012 roku

Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2012 roku Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel.: +48 22 559 13 44, fax. +48 22 559 13 13 www.osai.nil.org.pl, osai@hipokrates.org Lekarze w badaniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16

ROZDZIAŁ 6. Jakość usług. Artykuł 16 RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCI POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE WSKAŹNIKA TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK ORAZ W ZAKRESIE INFORMACJI O ILOŚCI I RODZAJACH ZGŁOSZONYCH REKLAMACJI ORAZ SPOSOBIE ICH ROZPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE od 1 STYCZNIA 2010 r. do 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. Spis treści: str. Wstęp... 3 I. Działania określone

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W POZNANIU LPO-410-23-00/2009 Nr ewid.: 05/2010/P/09/166/LPO Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Grudzień 2014 Spis treści 2 INFORMACJE O BADANIU 3 Faktury elektroniczne 79 GŁÓWNE WNIOSKI 9 Kompetencje informatyczne

Bardziej szczegółowo