Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenie I. Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie I Potwierdzam wybranie 2 kompletów reprezentatywnych prawidłowych, najlepszych mammogramow wykonanych w (Nazwa świadczeniodawcy) na przestrzeni ostatnich miesięcy. 1 o dużej zawartości tkanki tłuszczowej, tj. co najmniej 70% tkanki tłuszczowej (nr identyfikacyjny badania), 1 z przewagą tkanki gruczołowej, tj. co najmniej 70% tkanki gruczołowej (nr identyfikacyjny badania). Dane radiologa: imię i nazwisko specjalizacja Pieczątka i podpis

2 Załącznik nr 2 Pełna nazwa świadczeniodawcy wraz z adresem Data Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Adres Oświadczenie II Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Zasadami audytu klinicznego zdjęć mammograficznych na 2015 r. Przesłanie zdjęć mammograficznych na audyt jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez reprezentowany przeze mnie podmiot procedur audytu klinicznego obowiązujących w 2015 r. Jestem świadoma/y, że w przypadku niezaliczenia audytu klinicznego mam możliwość złożenia do COK odwołania od negatywnego wyniku audytu w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania. Jest to warunek konieczny poddania mammogramow ponownej ocenie. Po uzyskaniu oceny w procedurze odwoławczej, która jest oceną ostateczną, prośba o komentarz do oceny może być zgłaszana do COK do 30 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny. Dyrektor Pieczątka i podpis

3 Załącznik nr 3a Świadczeniodawca-WOK Pieczątka jednostki przekazującej Protokół przekazania/odbioru podpisany dnia 2015 r. (Nazwa przekazującego) potwierdza przekazanie, a (Nazwa odbierającego) potwierdza odbiór 2 kompletów zdjęć mammograficznych (po 4 sztuki każdy), bez uszkodzeń mechanicznych, oznaczonych następującymi numerami identyfikacyjnymi badania: Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przekazał Odebrał Data Data Miejscowość Miejscowość 1

4 Załącznik nr 3b WOK/COK Pieczątka jednostki przekazującej Protokół przekazania/odbioru podpisany dnia 2015 r. (Nazwa przekazującego) potwierdza przekazanie, a (Nazwa odbierającego) potwierdza odbiór kompletów zdjęć mammograficznych (2 x po 4 sztuki), zaślepionych zgodnie z obowiązującymi zasadami (pkt 1.9. i I.IO.), bez uszkodzeń mechanicznych, pochodzących od świadczeniodawców oznaczonych następującymi numerami: Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przekazał Odebrał Data Data Miejscowość Miejscowość 1

5 Załącznik nr 4 Nr ID Ośrodka : Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda analogowa 1.Pozycjonowanie Piersi z przewagą tkanki gmczotowej Piersi 0 dużej zawartości tkanki tłuszczowej Projekcja skośna Pierś prawa Pierś lewa Pierś prawa Pierś lewa 1)Cały sutek widoczny na zdjęciu * 2)Mięsień piersiowy widoczny co najmniej do wysokości brodawki sutkowej * 3)Widoczny fałd podsutkowy * 4)Równomieme rozłożenie i uciśnięcie tkanki gruczołowej * 5)Zachowana symetria ułożenia * Projekcja kraniokaudalna 6)Cały sutek widoczny na zdjęciu * 7)Położenie brodawki sutkowej centralne lub lekko przyśrodkowe * 8)Równomieme rozłożenie i uciśnięcie tkanki gnjczołowej * 9)Brodawka wyrzutowana w co najmniej jednej projekcji 10)Zactiowana symetria ułożenia * 2. Ocena artefaktów Kurz Piersi z przewagą tkanki gnjczołowej Piersi 0 dużej zawartości tkanki tłuszczowej Linie papilarne Rysy Uszkodzenie ekranu wzmacniającego Wałki Widoczne linie kratki Zacieki/Plamki Blendy / kolimacja 3. Inne parametry oceny mammogramow 1) Ekspozycja * Piersi z przewagą tkanki gruczołowej Piersi 0 duże] zawartości tkanki tłuszczowej 2) Kontrast * 3) Ostrość * LEGENDA:* 1. Pozycjonowanie: O - 1 pkt 1) O pkt - fragment sutka niewidoczny na zdjęciu, 0,5 pkt - nieznaczny fragment sutka niewidoczny na zdjęciu {np. fragment skóry), 1 pkt - cały sutek widoczny na zdjęciu, 2) O pkt - nie spełnione są oba ważne kryteria: mięsień piersiowy nie sięga wysokości brodawki i nie jest uwidoczniona jego wystarczająca część, 0,5 pkt - jedno kryterium jest nie spełnione w nieznacznym zakresie np. wąski mięsieii piersiowy lub mięsień piersiowy nie sięga do wysokości brodawki (maksymalnie 5 mm), 1 pkt - mięsień piersiowy widoczny co najmniej do wysokości brodawki sutkowej, 3) O pkt - niewidoczny fałd podsutkowy, 0,5 pkt - fałd podsutkowy wąski lub fałd z nakładającą się tkanką, 1 pkt - widoczny fałd podsutkowy, 4) O pkt - obecność fałdów skórnycti/tkankowych w 2 okolicach sutka, 0,5 pkt - obecność fałdów skórnycti/tkankowych tylko w jednej okolicy, nieprze*ił*ssj4cych stożka gruczołowego.

6 1 pkt - równomierne rozłożenie i uciśnięcie tkanki gruczołowej, 5) O pkt - całkowita asymetria ułożenia, 0,5 pkt - ułożenie niesymetryczne w niewielkim zakresie (do 10 mm), 1 pkt - zactiowana symetria ułożenia, 6) O pkt - fragment sutka niewidoczny na zdjęciu, 0,5 pkt - nieznaczny fragment sutka niewidoczny na zdjęciu (np. fragment skóry), 1 pkt - cały sutek widoczny na zdjęciu, 7) O pkt - boczne położenie brodawki lub położenie przyśrodkowe więcej niż 15 mm, 0,5 pkt - przyśrodkowe położenie brodawki mm, 1 pkt - położenie brodawki sutkowej centralne lub lekko przyśrodkowe, 8) O pkt - obecność fałdów skórnycti/tkankow/ycli w 2 okolicacti sutka, 0,5 pkt - obecność fałdów skórnycti/tkankowycti tylko w jednej okolicy nieprzestaniającycli stożka gruczołowego, 1 pkt - równomierne rozłożenie i uciśnięcie tkanki gruczołowej, 9) O pkt - brodawka niewyrzutowana, 0,5 pkt - brodawka trafiona ortoradialnie, 1 pkt - brodawka wyrzutowana w co najmniej jednej projekcji, 10) O pkt - całkowita asymetria ułożenia, 0,5 pkt - ułożenie niesymetryczne w niewielkim zakresie (do 10 mm), 1 pkt - zachowana symetria ułożenia. 2. Ocena artefaktów: O - 3 pkt (dotyczy wszystkich parametrów) 0 pkt - duża ilość, uniemożliwia wiarygodną ocenę, 1 pkt - średnia ilość, wpływa na ocenę, 2 pkt - mała ilość, nie wpływa na ocenę, 3 pkt - brak artefaktów. 3. Inne parametry: 0-3 pkt (dotyczy wszystkich parametrów) 1) Ekspozycja - ocenie podlegają wamnki ekspozycji pozwalające na uwidocznienie struktur anatomicznych, tj. tkanka gmczotowa, tłuszczowa, włóknista, naczynia: 0 pkt - zła, 1 pkt - miema, 2 pkt - dobra, 3 pkt - bardzo dobra. 2) Kontrast - ocenie podlega kontrast pozwalający na odróżnienie struktur anatomicznych tj. elementy gruczołowe, włókniste, naczyniowe: 0 pkt - zły, 1 pkt - miemy, 2 pkt - dobry, 3 pkt - bardzo dobry. 3) Ostrość - ocenie podlega ostrość granic poszczególnych struktur anatomicznych, tj. zarys skóry, naczyń krwionośnych, tkanki włóknistej, rozetki skórne na tle mięśnia piersiowego: 0 pkt - zła, 1 pkt - miema, 2 pkt - dobra. 3 pkt - bardzo dobra. Osoby Oceniające : Osoba Oceniająca w przypadku braku zgodności między 2 audytorami: 3. Audyt 2014 strona 2 z 2

7 Załącznik nr 5 Nr ID Ośrodka : Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda cyfrowa Pozycjonowanie Piersi z przewagą tkanki gruczołowej Piersi o dużej zawartości tkanki tłuszczowej Projekcja skośna Pierś prawa Pierś lewa Pierś prawa Pierś lewa Cały sutek widoczny na zdjęciu * l\/lięsień piersiowy widoczny co najmniej do wysokości brodawki sutkowej * Widoczny fałd podsutkowy * Równomierne rozłożenie i uciśnięcie tkanki gruczołowej * Zactiowana symetria ułożenia * Projekcja kraniokaudalna Cały sutek widoczny na zdjęciu * Położenie brodawki sutkowej centralne lub lekko przyśrodkowe * Równomierne rozłożenie 1 uciśnięcie tkanki gruczołowej * Brodawka wyrzutowana w co najmniej jednej projekcji * Zachowana symetria ułożenia * 2. Ocena artefaktów Piersi z przewagą tkanki gruczołowej Piersi o dużej zawartości tkanki tłuszczowej Elementy znajdowane na zdjęciu mammograficznym, które nie mają związku ze strukturami anatomicznymi piersi i/lub występują na kliszy poza obrazem. Inne parametry oceny mammogramow Ekspozycja * Piersi z przewagą tkanki gruczołowej Piersi o dużej zawartości tkanki tłuszczowej Kontrast * Ostrość * LEGENDA:* 1. Pozycjonowanie: 0-1 pkt 1) O pkt - fragment sutka niewidoczny na zdjęciu, 0,5 pkt - nieznaczny fragment sutka niewidoczny na zdjęciu (np. fragment skóry), 1 pkt - cały sutek widoczny na zdjęciu, 2) O pkt - nie spełnione są oba ważne kryteria: mięsień piersiowy nie sięga wysokości brodawki i nie jest uwidoczniona jego wystarczająca część, 0,5 pkt - jedno kryterium jest nie spełnione w nieznacznym zakresie np. wąski mięsień piersiowy lub mięsień piersiowy nie sięga do wysokości brodawki (maksymalnie 5 mm), 1 pkt - mięsień piersiowy widoczny co najmniej do wysokości brodawki sutkowej, 3) O pkt - niewidoczny fałd podsutkowy. Audyt 2014 strona 122

8 0,5 pkt - fałd podsutkowy wąski lub fałd z nakładającą się tkanką, 1 pkt - widoczny fałd podsutkowy, 4) O pkt - obecność fałdów skórnych/tkankowych w 2 okolicach sutka, 0,5 pkt - obecność fałdów skórnych/tkankowych tylko w jednej okolicy, nieprzesłaniających stożka gruczołowego, 1 pkt - równomierne rozłożenie i uciśnięcie tl<anki gruczołowej, 5) O pkt - całkowita asymetria ułożenia, 0,5 pkt - ułożenie niesymetryczne w niewielkim zakresie (do 10 mm), 1 pkt - zachowana symetria ułożenia, 6) O pkt - fragment sutka niewidoczny na zdjęciu, 0,5 pkt - nieznaczny fragment sutka niewidoczny na zdjęciu (np. fragment skóry), 1 pkt - cały sutek widoczny na zdjęciu, 7) O pkt - boczne położenie brodawki lub położenie przyśrodkowe więcej niż 15 mm, 0,5 pkt - przyśrodkowe położenie brodawki mm, 1 pkt - położenie brodawki sutkowej centralne lub lekko przyśrodkowe, 8) O pkt - obecność fałdów skórnych/tkankowych w 2 okolicach sutka, 0,5 pkt - obecność fałdów skórnych/tkankowych tylko w jednej okolicy nieprzesłaniających stożka gruczołowego, 1 pkt - równomierne rozłożenie i uciśnięcie tkanki gruczołowej, 9) O pkt - brodawka niewyrzutowana, 0,5 pkt - brodawka trafiona ortoradialnie, 1 pkt - brodawka wyrzutowana w co najmniej jednej projekcji, 10) O pkt - całkowita asymetria ułożenia, 0,5 pkt - ułożenie niesymetryczne w niewielkim zakresie (do 10 mm), 1 pkt - zachowana symetria ułożenia. 2. Ocena artefaktów: O - 3 pkt (dotyczy wszystkich parametrów) 0 pkt - duża ilość, uniemożliwia wiarygodną ocenę, 1 pkt - średnia ilość, wpływa na ocenę, 2 pkt - mała ilość, nie wpływa na ocenę, 3 pkt - brak artefaktów. 3. Inne parametry: O - 3 pkt (dotyczy wszystkich parametrów) 1) Ekspozycja - ocenie podlegają warunki ekspozycji pozwalające na uwidocznienie struktur anatomicznych, tj. tkanka gruczołowa, tłuszczowa, włóknista, naczynia: 0 pkt - zła, 1 pkt-miema, 2 pkt - dobra, 3 pkt - bardzo dobra. 2) Kontrast - ocenie podlega kontrast pozwalający na odróżnienie struktur anatomicznych tj. elementy gruczołowe, włókniste, naczyniowe: 0 pkt - zły, 1 pkt - mierny, 2 pkt - dobry, 3 pkt - bardzo dobry. 3) Ostrość - ocenie podlega ostrość granic poszczególnych struktur anatomicznych, tj. zarys skóry, naczyń kra/ionośnych, tkanki włóknistej, rozetki skórne na tle mięśnia piersiowego: 0 pkt - zła, 1 pkt - mierna, 2 pkt - dobra, 3 pkt - bardzo dobra. Osoby Oceniające: Osoba Oceniająca w przypadku braku zgodności między 2 audytorami 3. Audyt 2014 strona

9 Załącznik nr 6 Nr ID Ośrodka : Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda analogowa Etykieta mammogramu Legenda: * 0-1 pkt: " 0-2 pkt; "* 0-3 pkt rn«ała etykieta identyfikacyjna *** Przeźroczysta etykieta identyfikacyjna *** Miepreeżroczysta etykieta identyfikacyjna * Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca: dane nie są ucięte " Dane na etykiecie imię i nazwisko * Numer identyfikacyjny (przynależny do danej pacjentki) * Dodatkowy numer identyfikacyjny (PESEL lub data urodzenia pacjentki) * Nazwa placówki * Data badania * Oznaczenie strony (L / P) * Rodzaj projekcji * Identyfikator technika * Oznaczenie kasety' Dodatkowe oznaczenie strony * Parametry ekspozycji Wysokie napięcie (kv) * Obciążenie prądowe - czasowe (mas) * Rodzaj anodyfiltru * Siła kompresji * Grubość piersi po kompresji * Kąt lampy dla projekcji skośnej * LEGENDA: Tnwała etykieta identyfikacyina: 3 pkt - pnjeżroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji, 2 pkt - papierowa etykieta z drukarki, z naniesionymi parametrami ekspozycji, 1 pkt - papierowa etykieta napisana ręcznie lub etykieta ze znacznika elektrycznego, 0 pkt - brak etykiety. Przezroczysta etykieta identyfikacyina: 3 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji, 2 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID bez parametrowi ekspozycji, 1 pkt - etykieta ze znacznika elektrycznego, 0 pkt - brak etykiety. Nieprzezroczysta etykieta identyfikacyina: 1 pkt-jest, 0 pkt - brak. Etykieta pasuje do wyznaczonego mieisca. dane nie sa ucięte: 2 pkt - wszystkie dane czytelne, 1 pkt - dane trudne do odczytania np. ciemne lub bardzo jasne, 0 pkt - istotne dane niewidoczne na etykiecie. Dane na etykiecie: 1 pkt-jest, 0 pkt - brak. Parametry ekspozycji: 1 pkt - jest, O pkt - brak. Osoba Oceniająca: Audyt 2014

10 Załącznik nr 7 Nr ID Ośrodka : Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda cyfrowa 3. Etykieta mammogramu Legenda: * 0-1 pkt Dane na etykiecie Imię i nazwisko * Numer identyfikacyjny (przynależny do danej pacjentki) * Dodatkowy numer identyfikacyjny (PESEL lub data urodzenia pacjentki) * Nazwa placówki * Data badania * Oznaczenie strony (L / P) * Rodzaj projekcji * Identyfikator tecłinika * Dodatkowe oznaczenie strony * Wysokie napięcie (kv) * Parametry ekspozycji Obciążenie prądowe - czasowe (mas) * Rodzaj anodyfiltru * Siła kompresji * Grubość piersi po kompresji * Kąt lampy dla projekcji skośnej * LEGENDA: Dane na etykiecie: 1 pkt-jest, O pkt - brak. Parametry ekspozycji: 1 pkt-jest, O pkt - brak. Osoba Oceniająca : Audyt 2014 strona 1

11 Załącznik nr 8 Miejscowość, dnia 2015 r. OŚWIADCZENIE o bezstronności Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: Wctiodzę w skład organów statutowych i pełnię fiankcje kierownicze u wymienionych niżej świadczeniodawców w zakresie opieki zdrowotnej i jestem przedstawicielem tego zakładu.* Jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym boczny do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze u świadczeniodawców w placówkach opieki zdrowotnej wymienionych niżej lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób.* Jestem związany z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u świadczeniodawców w placówkach opieki zdrowotnej wymienionych niżej lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.* Jestem pracownikiem placówek opieki zdrowotnej wymienionych niżej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilno - prawnej.* Pomiędzy mną a osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u świadczeniodawców lub przedstawicielem świadczeniodawców wymienionych niżej, zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności.* Wykaz świadczeniodawców, z którymi łączą mnie wyżej wymienione powiązania: Wykreślić jeśli nie dotyczy. 1

12 Równocześnie oświadczani, w odniesieniu do pozostałych świadczeniodawców biorących udział w audycie klinicznym zdjęć mammograficznych 2015 r., że: Nie wchodzę w skład organów statutowych i nie pełnię funkcji kierowniczej u świadczeniodawcy w zakresie opieki zdrowotnej, którego dotyczy audyt i nie jestem przedstawicielem tego zakładu. Nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym boczny do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze u świadczeniodawcy w placówce opieki zdrowotnej, której dotyczy audyt lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób. Nie jestem związany z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u świadczeniodawcy w placówce opieki zdrowotnej, której dotyczy audyt lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie jestem pracownikiem placówki opieki zdrowotnej, której dotyczy audyt, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilno - prawnej. Jestem również świadoma/y, że: (niezależnie od przyczyn wymienionych powyżej) biorąc udział w audycie mogę zostać z niego wyłączona/y, jeżeli pomiędzy mną a osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u świadczeniodawcy lub przedstawicielem świadczeniodawcy, zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności; wymienione wyżej powody wyłączenia z audytu, obowiązują także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Imię i nazwisko audytora/technika 2

Pozycjonowanie w mammografii

Pozycjonowanie w mammografii artykuł / article radiologia / radiology Pozycjonowanie w mammografii Positioning in mammography Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii idiagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Krosno Odrzańskie, 2014-02-11 CAK.I.070.15.14 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 Aara&Drukplast Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków Kraków, 22.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 Sopot, 01.07.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000189170, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo