I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do siwz Znak sprawy: ZP-PNK/D/2013/9/87 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oprogramowania sieciowego do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych oraz przeprowadzenie szkolenia i warsztatów przy użyciu posiadanego w Instytucie oprogramowania STATISTICA z zakresu wybranych zastosowań statystyki w opracowaniu wyników badań naukowych I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych 1. Wymagania użytkowe oprogramowania: a) wersja sieciowa dla 3 i 4 jednoczesnych użytkowników (2 egzemplarze oprogramowania - dwie niezależne ne instalacje w dwu lokalizacjach), bez ograniczenia w czasie, z aktywnym przez 2 lata programem serwisowym obejmującym: uaktualnienia do nowych wersji w czasie obowiązywania programu serwisowego, świadczenie pomocy technicznej w czasie obowiązywania programu serwisowego (pomoc techniczna powinna być świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie w godzinach pracy Zamawiającego). b) wersja sieciowa ma umożliwiać korzystanie z oprogramowania o niżej wymienionej funkcjonalności, z możliwością instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów połączonych w lokalnej sieci z ograniczeniem liczby jednoczesnych użytkowników do 3 (pierwsza lokalizacja) i do 4 (druga lokalizacja) (każda lokalizacja - jeden serwer i stacje robocze pracujące pod systemem MS Windows). 2. Wymagana funkcjonalność oprogramowania: Oprogramowanie powinno udostępniać w jednym środowisku użytkownika następujące funkcje analityczne: 1) Statystyki podstawowe i tabele 2) Dopasowanie rozkładów 3) Regresja wieloraka 4) Analiza wariancji (ANOVA) 5) Statystyki nieparametryczne 6) Ogólne modele liniowe

2 7) Uogólnione modele liniowe i nieliniowe 8) Ogólne modele regresji 9) Modele cząstkowych najmniejszych kwadratów 10) Komponenty wariancyjne 11) Analiza przeżycia 12) Estymacja nieliniowa 13) Linearyzowana regresja nieliniowa 14) Analiza log-liniowa liniowa tabel liczności 15) Szeregi czasowe i prognozowanie 16) Modelowanie równań ń strukturalnych 17) Analiza skupień 18) Analiza czynnikowa 19) Składowe główne i klasyfikacja 20) Algorytm NIPALS dla analizy składowych głównych i metody cząstkowych najmniejszych kwadratów 21) Analiza kanoniczna 22) Analiza rzetelności i pozycji 23) Drzewa klasyfikacyjne 24) Analiza korespondencji 25) Skalowanie wielowymiarowe 26) Analiza dyskryminacyjna 27) Ogólne modele analizy dyskryminacyjnej 28) Analiza mocy testów. 3. Środowisko pracy z programem i korzystanie z zewnętrznych danych: a) Dane powinny być ć składowane w arkuszu danych umożliwiającym interakcyjne wprowadzanie i przekształcanie danych (sortowanie, transformacje zmiennych, ułóż w stertę/rozrzuć po zmiennych) oraz import i eksport danych (m.in. z plików Excel i plików tekstowych). Oprogramowanie musi mieć możliwość łączenia z bazami danych przez OLE DB. b) Wczytywanie i zapis danych w formacie Excel (w wersji 2003.xls, i w wersji 2007 xlsx), tekstowym, html. c) Wczytywanie i zapis plików danych w formatach: STATISTICA, SPSS, SAS, JMP, Minitab d) Oprogramowanie musi zawierać wbudowany, zgodny ze standardami język programowania Visual Basic, który umożliwia dostęp programowy do funkcji programu, programowanie własnych procedur analitycznych (w tym węzłów analizy wykorzystywanych w przestrzeni roboczej data mining) oraz automatyzację prac. e) Dostęp do aplikacji poprzez interfejs COM.

3 f) Oprogramowanie musi działać na stanowisku komputerowym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP/Vista/7 i ich odpowiednikach serwerowych. 4. Zarządzanie wynikami: a) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia raportów z analizy, z możliwością zapisania w formacie PDF. b) Przesyłanie wyników (tabel, wykresów) do dokumentów edytora tekstowego (np. MsWord). c) Raport otrzymywany przy pomocy oprogramowania powinien przypominać dokument edytora tekstu, a poszczególne obiekty (np. wykresy, arkusze, arkusz czy wykres MS Excel) umieszczane są ą w nim kolejno, jeden za drugim. Wszystkie raporty muszą być zapisywane nie tylko we własnym formacie oprogramowania, ale także w postaci plików RTF, HTML. d) Oprogramowanie powinno pozwalać na zapis wszystkich dokumentów (arkuszy danych i wyników, raporty) w postaci plików HTML, gotowych do opublikowania w Internecie lub Intranecie. e) Możliwość aktualizacji wykresów utworzonych po ich wstawieniu do dokumentu edytora tekstowego (tzn. wykresy mogą być wstawiane jako obiekty OLE). II. Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów przy użyciu posiadanego w Instytucie oprogramowania STATISTICA z zakresu wybranych zastosowań statystyki w opracowaniu wyników badań naukowych 1. Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń (szkolenie podstawowe 1 grupa i warsztaty - 1grupa) z programu STATISTICA dla pracowników Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (2 x 15 osób): a) Szkolenie dla grupy 1: Wybrane zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań naukowych, b) Warsztaty dla grupy 2: Zastosowania analizy wariancji i analizy regresji, zgodnie z programami zawartymi w załączniku Szkolenia odbędą się w następujących terminach: a) Szkolenie dla grupy 1: Wybrane zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań naukowych : 5-6 listopada 2013 r. b) Warsztaty dla grupy 2: Zastosowania analizy wariancji i analizy regresji : 7-8 listopada 2013 r. w salach szkoleniowych przygotowanych przez Zamawiającego. 3. Szkolenie dla jednej grupy powinno trwać 2 dni po 8 godzin lekcyjnych plus 2 przerwy 30 minutowe i jedna 10 minutowa. 4. Wykonawca dostarcza przed rozpoczęciem szkolenia oprogramowanie owanie STATISTICA w celu zainstalowania go na komputerach na czas trwania szkolenia. 5. Program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: a) Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych: (1) Rola analizy danych

4 w procesie badawczym, (2) Etapy analizy danych, (3) Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych. b) Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA : podstawowe informacje o programie, tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych, przykład typowej analizy danych w programie STATISTICA. c) Wybrane operacje zarządzania danymi: import przykładowego zbioru danych z programu Excel, sprawdzanie poprawności danych. d) Elementy opisowej analizy danych: badanie empirycznego rozkładu zmiennej, charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej, analiza porównawcza (przekrojowa). e) Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego: zasady estymacji punktowej i przedziałowej, statystyczne podejście do weryfikacji hipotez badawczych podstawowe pojęcia, kryteria wyboru testów istotności różnic, przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych. f) Wprowadzenie do planowania i analizy doświadczeń: podstawowe pojęcia planowania doświadczeń, opracowywanie wyników doświadczeń jednoczynnikowych, logiczne i statystyczne podstawy analizy wariancji, nieparametryczne alternatywy jednoczynnikowej analizy wariancji (test Kruskala-Wallisa, test ANOVA rang Friedmana), opracowywanie wyników doświadczeń wieloczynnikowych (pojęcie i istota interakcji, porównania zaplanowane). 6. Program warsztatów z zakresu planowania doświadczeń i analizy wariancji oraz analizy regresji obejmuje: a) 2-dniowe warsztaty stanowiące kontynuację wcześniejszego szkolenie powinny być prowadzone na podstawie przesłanych przed warsztatami danych, sugestii i przebiegu warsztatów, rozmów z uczestnikami i wyników ankiet. Warsztaty między innymi dotyczyć powinny następujących zagadnień: 1) Pogłębienie tematyki planowania doświadczeń i analizy wariancji. 2) Problematyka modelowania związków pomiędzy zmiennymi - zagadnienie, sygnalizowane w trakcie kursów. 7. Zamawiający zapewnia a Wykonawcy prowadzącemu szkolenie: a) pracownię wyposażoną w projektor komputerowy oraz tablicę ę do pisania lub flipchart. b) komputery z zainstalowanym oprogramowaniem STATISTICA TICA (w razie potrzeby Zamawiający otrzyma oprogramowanie STATISTICA do zainstalowania na odpowiedniej liczbie stanowisk, na czas i potrzeby szkoleń). 8. Wykonawca przygotuje, na podstawie list obecności ci podpisanych przez uczestników w czasie poszczególnych szkoleń, świadectwa ukończenia szkoleń. Podpisana przez uczestników danego szkolenia lista obecności ci zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż 7 dni po zakończeniu szkolenia, którego dotyczy. III. Oświadczenie. 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego wskazanej w umowie, oprogramowania sieciowego do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych oraz przeprowadzić szkolenia i warsztaty przy użyciu posiadanego w

5 Instytucie oprogramowania STATISTICA z zakresu wybranych zastosowań statystyki w opracowaniu wyników badań naukowych. Dostarczone Oprogramowanie musi być gotowe do poprawnej bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w niniejszym załączniku. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy oprogramowania, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów, oprogramowania w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 2. Oświadczenie: Oświadczam, że e oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry technicznoeksploatacyjne. Nie spełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty. Na potwierdzenie spełnienia podanych warunków załączam oryginalne katalogi producenta. 3. Na potwierdzenie, że e oferowane produkty spełniają parametry i wymagania określone w powyższej specyfikacji załączam (zaznaczyć odpowiednio): foldery/broszury producenta, informacje o produkcie ze strony internetowej producenta, kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta, instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta, nie są wymagane, oferta zgodna z numerami katalogowymi/producentem wymienionym w przez Zamawiającego w specyfikacji. (data, nazwa i podpis Wykonawcy)

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności:

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności: ZAŁĄCZNIK NR 6 Opis równoważności: oprogramowanie specjalistyczne Poz. 1 Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/003-II/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/21/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa nagrywarki zewnętrznej i oprogramowania przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania ratingów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak BFG-DIA-231-40/2012 Opis wymagań funkcjonalnych dla systemu analitycznego SWO Część I. Wymagania funkcjonalne dotyczące systemu dedykowanego do wyliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p14/104/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo