Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2012 roku część II - prognostyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2012 roku część II - prognostyczna"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2012 roku część II - prognostyczna Zielona Góra, lipiec 2013 r. 1

2 Spis treści WSTĘP... 3 I. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I BEZROBOTNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM Studenci i absolwenci szkół wyższych Bezrobotni z wyższym wykształceniem do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według zawodów... 8 II. ABSOLWENCI I BEZROBOTNI PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku PODSUMOWANIE SPIS TABEL

3 WSTĘP Problemy związane z sytuacją na rynku pracy absolwentów należą dziś do najbardziej istotnych. Spowodowane jest to brakiem wolnych miejsc pracy dla osób bez doświadczenia zawodowego. Młodzież nie jest kategorią jednolitą i statyczną, lecz kategorią zróżnicowaną i dynamiczną, podlegającą ciągłym przeobrażeniom. Jednym z kryteriów zróżnicowania tej grupy ludzi jest wykształcenie i zawód, co jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na czas i skuteczność podejmowania aktywności zawodowej. To właśnie wykształcenie jest głównym atrybutem współczesnej cywilizacji. Uzyskanie zatrudnienia zależy, w dużej mierze, od posiadanego wykształcenia, dodatkowych umiejętności, a także stażu pracy. Niniejsze opracowanie stanowi drugą część prognostyczną, prowadzonego cyklicznie przez Powiatowy Urząd Pracy Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego oraz szkolenia osób bezrobotnych. Podstawą opracowania raportu są informacje dotyczące: studentów i absolwentów szkół wyższych otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego, absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych według zawodów pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji Narodowej, osób bezrobotnych do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły (sprawozdanie MPiPS-01 załącznik nr 1). Opracowanie niniejsze jest dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (zakładka: Informacje), gdzie opublikowane są także analizy z lat poprzednich. 3

4 I. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I BEZROBOTNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM 1.1. Studenci i absolwenci szkół wyższych Miasto Zielona Góra jest jednym z ważnych ośrodków akademickich województwa lubuskiego. Działają tu: Uniwersytet Zielonogórski, Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego. Z kolei na terenie powiatu zielonogórskiego ziemskiego mieści się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. W roku akademickim 2011/2012 w szkołach wyższych zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego kształciło się łącznie osób. Większość studentów uczęszczała na studia stacjonarne (dzienne) osób (68,3 %; rok wcześniej 64,2 %). W systemie niestacjonarnym (studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) studiowało ogółem osób (31,7 %; rok wcześniej - 35,8 %). Większą część studiujących stanowiły kobiety, a ich udział w populacji studentów wynosił 57,3 % (8.835 osób). Największą grupę stanowili studenci studiów pierwszego stopnia i studiów magisterskich jednolitych łącznie było to osób, co stanowiło 69,8 % ogółu omawianej populacji. Ponadto część osób podwyższała swoje kwalifikacje na studiach magisterskich uzupełniających (drugiego stopnia) osób (26,1 %). Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego pozostawały 642 osoby (4,1%). Najwięcej studentów kształciło się na Uniwersytecie Zielonogórskim osób, w tym kobiet. Strukturę studentów w roku akademickim według rodzaju studiów i uczelni zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Studenci szkół wyższych w roku akademickim (stan na r.) Na studiach W tym Stacjonarnych Niestacjonarnych Lp. Wyszczególnienie Ogółem kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety 1. Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zachodnia Wyższa Szkoła Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze 4. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze Razem

5 Większość absolwentów naszych uczelni studiowała w systemie stacjonarnym osoby (58 %). Na studiach niestacjonarnych (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) osób (42 %). Wśród absolwentów przewagę stanowiły kobiety, a ich udział w populacji absolwentów wyniósł 65,2 % (3061 osób). Strukturę absolwentów (łącznie z cudzoziemcami) według uczelni oraz według podziału na studia stacjonarne i niestacjonarne, przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Absolwenci szkół wyższych według szkół (łącznie z cudzoziemcami) rok akademicki 2011/2012 Na studiach W tym Lp. Wyszczególnienie Ogółem Stacjonarnych Niestacjonarnych kobiety Razem Kobiety Razem kobiety 1. Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zachodnia Wyższa Szkoła Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze 4. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze Razem Osoby kończące uczelnie zlokalizowane na terenie m. Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego ziemskiego w roku akademickim 2011/2012 to przede wszystkim absolwenci studiów zawodowych (pierwszego stopnia) osób, tj. 63,2 % ogółu absolwentów, z czego z tytułem licencjata osób, a z tytułem inżyniera 626 osób. Zdecydowanie mniejsza, niż w poprzednim roku akademickim, ilość absolwentów uczyła się na studiach magisterskich jednolitych 57 osób, tj. 1,2 % ogółu absolwentów, zaś na studiach uzupełniających osób, czyli 35,6 % ogółu. Strukturę absolwentów w roku akademickim 2011/2012 według rodzaju studiów przedstawia poniższa tabela. 5

6 Tabela 3 Absolwenci szkół wyższych według szkół w roku akademickim 2011/2012 Studia Wyszczególnienie Razem Stacjonarne Niestacjonarne Studia ogółem Zawodowe z tytułem inżyniera z tytułem licencjata Magisterskie jednolite Magisterskie uzupełniające Strukturę absolwentów szkół wyższych zlokalizowanych w powiecie zielonogórskim grodzkim i ziemskim według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2011/2012 (łącznie z cudzoziemcami) przedstawia poniższa tabela. Tabela 4 Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2011/2012 Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym kobiety razem w tym kobiety razem w tym kobiety LUBUSKIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Podgrupa pedagogiczna Podgrupa humanistyczna Podgrupa artystyczna Podgrupa społeczna Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa biologiczna Podgrupa fizyczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa medyczna

7 Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa architektury i budownictwa Podgrupa ochrony środowiska Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa Podgrupa usług dla ludności LUBUSKA WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE Podgrupa medyczna Podgrupa usług dla ludności ZACHODNIA WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Podgrupa społeczna Razem: Podgrupa architektury i budownictwa Podgrupa artystyczna Podgrupa biologiczna Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa fizyczna Podgrupa humanistyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa medyczna Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa Podgrupa ochrony środowiska Podgrupa pedagogiczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa

8 Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa Podgrupa społeczna Podgrupa usług dla ludności W podgrupie biologicznej mieszczą się takie kierunki jak: biologia, ochrona środowiska, w podgrupie fizycznej: astronomia, fizyka, w podgrupie społecznej: ekonomia, politologia, socjologia, natomiast w podgrupie usług dla ludności: kosmetologia, turystyka i rekreacja. Najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach: pedagogicznych (1184 osoby, w tym 965 kobiet), ekonomiczno-administracyjnych (636 osób, w tym 506 kobiet), społecznych (564 osoby, w tym 403 kobiety) i humanistycznych (468 osób, w tym 345 kobiet). Zdecydowanie mniej absolwentów ukończyło kierunki ścisłe - matematyczne i statystyczne (32 osoby, w tym 22 kobiety), fizyczne (10 osób, w tym 3 kobiety) oraz kierunki rolnicze, leśne i rybactwa (42 osoby, w tym 30 kobiet). W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, znacznie wzrosła liczba absolwentów kierunków pedagogicznych (o 222 osoby) oraz ochrony i bezpieczeństwa (o 114 osób), spadła natomiast liczba osób kończących kierunki z podgrupy usług dla ludności (o 127 osób) oraz kierunki społeczne (o 95 osób) Bezrobotni z wyższym wykształceniem do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według zawodów Na koniec grudnia 2012 r. spośród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowili ogółem 425 osób, z tego w powiecie grodzkim 156 osób, w powiecie ziemskim 269 osób. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 11,3 % ogółu bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (150 osób ogółem). Rok wcześniej odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wśród ogółu bezrobotnych absolwentów był wyższy i wynosił 18,8 %. Strukturę bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w powiecie zielonogórskim grodzkim i ziemskim według stanu na koniec roku przedstawiają poniższe tabele. 8

9 Tabela 5 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na ) Bezrobotni Liczba Z tego w okresie do 12 Z tego bezrobotnych % (kol. Wyszczególnienie z wykształceniem mies. od dnia z wykształceniem ogółem na 3:2) wyższym ukończenia nauki wyższym dzień ogółem Powiat grodzki , ,2 Powiat ziemski , ,2 Razem , ,8 Źródło: załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 % (kol. 6:3) Tabela 6 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na ) Bezrobotni Liczba Z tego % w okresie do 12 Z tego bezrobotnych Wyszczególnienie z wykształceniem (kol. mies. od dnia z wykształceniem ogółem na wyższym 3:2) ukończenia nauki wyższym dzień ogółem Powiat grodzki , ,0 Powiat ziemski , ,6 Razem , ,3 Źródło: załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 % (kol. 6:3) Wśród bezrobotnych absolwentów legitymujących się wyższym wykształceniem, najwięcej rejestracji w 2012 r. odnotowano w zawodach: a) na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego /242217/ specjalista administracji publicznej 23 nowe rejestracje i 3 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2012 roku, /242190/ pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 27 nowych rejestracji i 5 osób bezrobotnych na koniec grudnia 2012 roku, /263102/ ekonomista 20 nowych rejestracji i 4 osoby na koniec grudnia 2012 roku, /242222/ specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 18 nowych rejestracji i 1 osoba na koniec grudnia 2012 roku, /263304/ politolog 16 nowych rejestracji i 2 osoby na koniec grudnia 2012 roku, /235107/ pedagog 12 nowych rejestracji i 2 osoby na koniec grudnia 2012 roku, 9

10 b) na terenie powiatu zielonogórskiego ziemskiego /242217/ specjalista administracji publicznej 13 nowych rejestracji i 1 osoba na koniec grudnia 2012 roku, /235107/ pedagog 12 nowych rejestracji i 3 osoby na koniec grudnia 2012 roku, /242190/ pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 8 nowych rejestracji i 1 osoba bezrobotna na koniec 2012 roku. /242222/ specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 8 nowych rejestracji i 1 osoba bezrobotna na koniec 2012 roku. Wśród osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły, występują grupy zawodów, w których nie odnotowano zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku Są to m.in.: specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych: astrofizyk, astronom, matematyk, architekt, architekt wnętrz, biochemik, chemik, fizyk, geograf, grafik komputerowy multimediów, inżynier automatyki i robotyki, inżynier budownictwa budowle i drogi wodne, budownictwo ogólne, inżynier budowy dróg, inżynier elektroenergetyk, inżynier elektryk, inżynier elektryk automatyk, inżynier gospodarki przestrzennej, inżynier górnik wiertnictwo, inżynier inżynierii materiałowej, inżynier inżynierii środowiska: gazowe urządzenia, instalacje i sieci; gospodarka wodna i hydrologia; systemy wodociągowe i kanalizacyjne; inżynier mechanik: maszyny i urządzenia do obróbki metali; maszyny i urządzenia przemysłowe; środki transportu; technologia mechaniczna; inżynier rolnictwa, inżynier technologii drewna, inżynier technologii żywności, inżynier telekomunikacji, inżynier utrzymania ruchu, inżynier zootechniki; specjaliści do spraw zdrowia: lekarz, lekarz dentysta, położna, ratownik medyczny specjalista, specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalista zdrowia publicznego, specjalista żywienia człowieka; specjaliści nauczania i wychowania: nauczyciel akademicki nauki humanistyczne, nauki matematyczne, instruktor tańca, lektor języka angielskiego, nauczyciel: specjalista terapii pedagogicznej; nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel: biologii, fizyki i astronomii, geografii, historii, informatyki / technologii informacyjnej, języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, muzyki, nauczania początkowego, plastyki, przedmiotów zawodowych technicznych, nauczyciel przedszkola, religii, techniki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego, pedagogii animacji 10

11 kulturalnej, pedagog medialny, pedagog szkolny, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, wykładowca na kursach (edukator, trener); specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzadzania: analityk pracy, audytor, doradca zawodowy, koordynator projektów unijnych, specjalista bankowości, specjalista do spraw badań społecznoekonomicznych, specjaliści do spraw: finansów, kadr, konsultingu, logistyki, marketingu i handlu, organizacji i rozwoju przemysłu, pozyskiwania funduszy, public relations, reklamy, sprzedaży, stosunków międzynarodowych, szkoleń, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, rachunkowości, zarzadzania kryzysowego; specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych: administrator sieci informatycznej, inżynier systemów i sieci komputerowych, programista aplikacji, specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, specjalista zastosowań informatyki, tester oprogramowania komputerowego, konsultant do spraw systemów teleinformatycznych. specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury: analityk informacji i raportów medialnych, aktor, artysta grafik, artysta malarz, dziennikarz, bibliotekoznawca, adwokat, asystent prawny, radca prawny, historyk, historyk sztuki, kulturoznawca, krytyk artystyczny, specjalista pracy socjalnej, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz konferencyjny ustny, redaktor programowy, redaktor wydawniczy, filolog filologia klasyczna). 11

12 II. ABSOLWENCI I BEZROBOTNI PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU 2.1. Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Według stanu na dzień 30 września 2012 r. 1 w ramach systemu kształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży i dorosłych w szkołach zawodowych zlokalizowanych w powiecie grodzkim kształciło się ogółem uczniów, z tego: 817 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w tym 257 dziewcząt, 3309 uczniów techników, w tym 1427 dziewcząt, 4240 uczniów szkół policealnych (ponadgimnazjalnych), w tym 3059 dziewcząt, 259 uczniów sześcioletnich szkół muzycznych I i II stopnia, w tym 174 dziewczęta, 111 uczniów czteroletniej szkoły muzycznej I stopnia, w tym 60 dziewcząt. 107 uczniów sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w tym 82 dziewczęta, 109 uczniów czteroletniego liceum plastycznego, w tym 88 dziewcząt. Z kolei w szkołach zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego kształciło się ogółem 766 uczniów, z tego: 295 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w tym 99 dziewcząt, 446 uczniów techników, w tym 218 dziewcząt, 25 uczniów liceów profilowanych, w tym 23 dziewczęta. Łącznie, na koniec września 2012 roku w obu powiatach kształciło się uczniów, z czego 56,5 % stanowiły dziewczęta. Największy udział w liczbie absolwentów kończących szkoły ponadgimnazjalne w 2012 roku stanowiły osoby bez zawodu. Są to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych. Wśród absolwentów szkół zawodowych w powiecie grodzkim największy udział odnotowano w zawodach: technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik logistyk, technik budownictwa, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, 1 Dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowego 12

13 zaś w powiecie ziemskim technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk i kucharz małej gastronomii. Zestawienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zielonogórskiego grodzkiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 7 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku wg typu szkoły i zawodu powiat grodzki Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Szkoły policealne "334306" Technik administracji* 194 "514207" Technik usług kosmetycznych* 149 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 108 "333107" Technik logistyk* 83 "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 78 "321301" Technik farmaceutyczny* 76 "000000" Bez zawodu 65 "311702" Technik górnictwa otworowego* 42 "325601" Ratownik medyczny* 38 "532102" Opiekun medyczny* 37 "325402" Technik masażysta* 36 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 28 "321402" Technik dentystyczny* 26 "325101" Asystentka stomatologiczna* 26 "514105" Technik usług fryzjerskich* 25 "431103" Technik rachunkowości* 24 "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 23 "321103" Technik elektroradiolog* 19 "351203" Technik informatyk* 18 "325907" Terapeuta zajęciowy* 9 "333906" Technik organizacji reklamy* 9 "422402" Technik hotelarstwa* 8 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 6 "325905" Opiekunka dziecięca* 6 "311204" Technik budownictwa* 4 "322001" Dietetyk* 0 "325102" Higienistka stomatologiczna* 0 "341204" Opiekunka środowiskowa* 0 "343203" Florysta* 0 13

14 "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* 0 "441403" Technik archiwista* 0 "512001" Kucharz* 0 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) "311204" Technik budownictwa* 95 "331403" Technik ekonomista* 92 "351203" Technik informatyk* 57 "422402" Technik hotelarstwa* 52 "514105" Technik usług fryzjerskich* 52 "333107" Technik logistyk* 48 "522305" Technik handlowiec* 46 "311410" Technik mechatronik* 42 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 34 "333108" Technik spedytor* 28 "311104" Technik geodeta* 27 "343204" Plastyk* 26 "311408" Technik elektronik* 26 "422103" Technik obsługi turystycznej* 25 "343602" Muzyk* 23 "325511" Technik ochrony środowiska* 22 "311303" Technik elektryk* 19 "311206" Technik drogownictwa* 18 "325511" Technik ochrony środowiska* 18 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 17 "512001" Kucharz* 15 "314403" Technik technologii żywności* 10 "311601" Technik papiernictwa* 9 "314202" Technik architektury krajobrazu* 0 "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* 0 "311913" Technik gazownictwa 0 "311702" Technik górnictwa otworowego* 0 "311504" Technik mechanik* 0 "333906" Technik organizacji reklamy* 0 "311930" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 0 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 0 Licea ogólnokształcące "000000" Bez zawodu 1273 Zasadnicze szkoły zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 71 "512002" Kucharz małej gastronomii* 45 "514101" Fryzjer* 33 14

15 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 28 "522301" Sprzedawca* 22 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 16 "721306" Blacharz samochodowy* 8 "343101" Fotograf* 6 "713201" Lakiernik* 6 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 4 "711202" Murarz* 4 "713101" Malarz - tapeciarz* 3 "752205" Stolarz* 3 "751201" Cukiernik* 2 "753402" Tapicer* 2 "742102" Monter - elektronik* 1 "751204" Piekarz* 1 "722204" Ślusarz* 1 "711501" Cieśla* 0 "712101" Dekarz* 0 "732201" Drukarz* 0 "741201" Elektromechanik* 0 "741103" Elektryk* 0 "711301" Kamieniarz* 0 "512001" Kucharz* 0 "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 0 "712902" Monter suchej zabudowy 0 "611303" Ogrodnik* 0 "722307" Operator obrabiarek skrawających* 0 "711203" Zdun* 0 Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów 2 Zestawienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zielonogórskiego ziemskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 8 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku wg typu szkoły i zawodu powiat ziemski Absolwenci, którzy Kod zawodu Nazwa zawodu ukończyli szkołę w roku 2012 Szkoły policealne "333107" Technik logistyk* 10 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 2 Dane dostępne są na stronie Głównym zadaniem aplikacji jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Informacje do programu są pozyskiwane głównie ze sprawozdań MPIPS

16 "333107" Technik logistyk* 28 "331403" Technik ekonomista* 27 "422402" Technik hotelarstwa* 22 "351203" Technik informatyk* 22 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 17 "311410" Technik mechatronik* 14 "311307" Technik energetyk 0 "422103" Technik obsługi turystycznej* 0 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 0 Licea ogólnokształcące "000000" Bez zawodu 147 Zasadnicze szkoły zawodowe "512002" Kucharz małej gastronomii* 31 "514101" Fryzjer* 18 "742114" Monter mechatronik* 13 "741103" Elektryk* 12 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 12 "522301" Sprzedawca* 11 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 5 "711202" Murarz* 4 "512001" Kucharz* 3 "722204" Ślusarz* 3 "721306" Blacharz samochodowy* 2 "751201" Cukiernik* 2 "713201" Lakiernik* 2 "713101" Malarz - tapeciarz* 2 "712101" Dekarz* 1 "741201" Elektromechanik* 1 "742102" Monter - elektronik* 1 "712204" Posadzkarz* 1 "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 1 "752205" Stolarz* 1 "711501" Cieśla* 0 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 0 "343101" Fotograf* 0 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0 "712902" Monter suchej zabudowy 0 "751204" Piekarz* 0 Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów 16

17 Powyższe dane o strukturze zawodowej absolwentów kończących edukację na terenie powiatu zielonogórskiego nie pokrywają się z zestawieniem zarejestrowanych absolwentów na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego w 2012 roku. Z różnych przyczyn nie wszyscy absolwenci, którzy zakończyli edukację w 2012 roku zarejestrowali się w urzędzie pracy. Część absolwentów najprawdopodobniej podjęła dalszą edukację na studiach wyższych, część podjęła zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się 614 absolwentów (w tym 383 kobiety) z powiatu grodzkiego. Napływ tej populacji stanowił 7,0 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety (62,4 %). Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, większość stanowiły osoby posiadające zawód 514 osób (83,7 % napływu absolwentów). Pozostałą część stanowią osoby bez zawodu 100 osób, tj. 16,3 % napływu. W populacji osób posiadających zawód, rejestrujących się w 2012 roku, największy napływ odnotowano w zawodach: sprzedawca 13 osób, mechanik pojazdów samochodowych 13 osób, technik hotelarstwa 12 osób i technik ekonomista 10 osób. Strukturę napływu bezrobotnych absolwentów prezentuje poniższa tabela. Tabela 9 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra w 2012 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba rejestrujących się absolwentów Razem Kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 13 0 "422402" Technik hotelarstwa* "331403" Technik ekonomista* 10 7 "512002" Kucharz małej gastronomii* 10 7 "514101" Fryzjer* 9 9 "311204" Technik budownictwa* 8 1 "332203" Przedstawiciel handlowy 6 0 "514207" Technik usług kosmetycznych* 6 6 "321402" Technik dentystyczny*

18 "512001" Kucharz* 5 2 "325402" Technik masażysta* 4 3 "325511" Technik ochrony środowiska* 4 3 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 4 0 "333108" Technik spedytor* 3 2 "334306" Technik administracji* 3 3 "343101" Fotograf* 3 1 "343204" Plastyk* 3 3 "351103" Technik teleinformatyk* 3 1 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3 3 "422602" Recepcjonista 3 2 "514202" Kosmetyczka 3 3 "522305" Technik handlowiec* 3 3 "523002" Kasjer handlowy 3 3 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 3 0 "311408" Technik elektronik* 2 0 "325601" Ratownik medyczny* 2 1 "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 2 2 "351203" Technik informatyk* 2 0 "422103" Technik obsługi turystycznej* 2 1 "431102" Fakturzystka 2 2 "532102" Opiekun medyczny* 2 2 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 2 0 "711202" Murarz* 2 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 2 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych 2 0 "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 2 0 "742114" Monter mechatronik* 2 0 "311104" Technik geodeta* 1 0 "311206" Technik drogownictwa* 1 0 "311209" Technik urządzeń sanitarnych* 1 0 "311504" Technik mechanik* 1 0 "311924" Technik technologii odzieży* 1 1 "314207" Technik rolnik* 1 1 "321301" Technik farmaceutyczny* 1 1 "322001" Dietetyk* 1 1 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 1 1 "331301" Księgowy 1 1 "333107" Technik logistyk* 1 0 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 1 1 "334390" "341206" Pracownik zarządzania kryzysowego 1 0 "343104" Fototechnik* 1 1 "343201" Dekorator sklepów 1 0 "343302" Pracownik galerii / muzeum

19 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 1 0 "411004" Technik prac biurowych* 1 1 "412001" Sekretarka 1 1 "432103" Magazynier 1 0 "513202" Barman 1 0 "514105" Technik usług fryzjerskich* 1 1 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 1 1 "524902" Doradca klienta 1 1 "541906" Ratownik wodny zawodowy 1 0 "713201" Lakiernik* 1 0 "721306" Blacharz samochodowy* 1 0 "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 1 0 "741201" Elektromechanik* 1 0 "742102" Monter - elektronik* 1 0 "751201" Cukiernik* 1 1 "752205" Stolarz* 1 0 "753105" Krawiec* 1 1 "753403" Tapicer meblowy 1 0 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 0 "911204" Pomoc laboratoryjna 1 1 "932906" Pomocnik ciastkarza 1 1 "932913" Sortowacz 1 1 Źródło: tabela T-II/P-2 Aplikacja Monitoring Zawodów Poniższa tabela przedstawia absolwentów zamieszkałych w powiecie grodzkim zarejestrowanych na koniec roku 2012 roku w wybranych zawodach. Tabela 10 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra (stan w końcu 2012 r.) Liczba zarejestrowanych Kod Nazwa zawodu absolwentów zawodu Razem Kobiety "000000" Bez zawodu "512002" Kucharz małej gastronomii* 6 5 "522301" Sprzedawca* 5 4 "325511" Technik ochrony środowiska* 3 2 "334306" Technik administracji* 3 3 "422402" Technik hotelarstwa* 3 2 "514101" Fryzjer* 3 3 "311204" Technik budownictwa* 2 1 "331403" Technik ekonomista* 2 2 "333108" Technik spedytor* 2 2 "343101" Fotograf* 2 1 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "512001" Kucharz*

20 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 2 0 "311408" Technik elektronik* 1 0 "311924" Technik technologii odzieży* 1 1 "322001" Dietetyk* 1 1 "325601" Ratownik medyczny* 1 1 "332203" Przedstawiciel handlowy 1 0 "334390" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura 1 1 zarządu "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* 1 1 "343201" Dekorator sklepów 1 0 "343204" Plastyk* 1 1 "343901" Animator kultury* 1 1 "351103" Technik teleinformatyk* 1 1 "351203" Technik informatyk* 1 0 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 0 "422602" Recepcjonista 1 0 "431102" Fakturzystka 1 1 "432103" Magazynier 1 0 "514105" Technik usług fryzjerskich* 1 1 "514202" Kosmetyczka 1 1 "514207" Technik usług kosmetycznych* 1 1 "522305" Technik handlowiec* 1 1 "523002" Kasjer handlowy 1 1 "524902" Doradca klienta 1 1 "532102" Opiekun medyczny* 1 1 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych 1 0 "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 1 0 "742102" Monter - elektronik* 1 0 "742114" Monter mechatronik* 1 0 "751201" Cukiernik* 1 1 "752205" Stolarz* 1 0 "753105" Krawiec* 1 1 "821306" Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych 1 0 "932906" Pomocnik ciastkarza 1 1 "932913" Sortowacz 1 1 Źródło: Tabela T-II/P-1 Aplikacja Monitoring Zawodów Analizując powyższe dane można zauważyć, iż największy udział wśród absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze stanowiły osoby bez zawodu, a więc osoby kończące licea ogólnokształcące oraz licea profilowane. W dalszej kolejności, w powiecie grodzkim, bez pracy pozostawali: kucharze małej gastronomii, sprzedawcy, technicy ochrony środowiska i technicy administracji. 20

21 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się 762 absolwentów (w tym 446 kobiet) z powiatu ziemskiego. Napływ tej populacji stanowił 9,7 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety (58,5 % napływu absolwentów). Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, większość stanowiły osoby posiadające zawód 464 osoby (61 % napływu). Pozostałą część stanowiły osoby bez zawodu - 298, tj. 39 % napływu. W populacji osób posiadających zawód, rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w 2012 r., najliczniejszą grupę stanowili sprzedawcy 29 osób, fryzjerzy 27 osób, mechanicy pojazdów samochodowych 20 osób. tabela. Strukturę napływu bezrobotnych absolwentów w powiecie zielonogórskim prezentuje poniższa Tabela 11 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie zielonogórskim w 2012 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "514101" Fryzjer* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 20 1 "512002" Kucharz małej gastronomii* 18 8 "331403" Technik ekonomista* 9 8 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 9 0 "351203" Technik informatyk* 8 0 "711202" Murarz* 8 0 "333107" Technik logistyk* 7 4 "422402" Technik hotelarstwa* 7 6 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 6 4 "723105" Mechanik samochodów osobowych 6 0 "741103" Elektryk* 6 2 "514207" Technik usług kosmetycznych* 5 5 "522305" Technik handlowiec* 5 5 "713203" Lakiernik samochodowy 5 0 "721306" Blacharz samochodowy* 5 0 "311104" Technik geodeta* 4 2 "311204" Technik budownictwa*

22 "311410" Technik mechatronik* 4 0 "325511" Technik ochrony środowiska* 4 4 "334306" Technik administracji* 4 4 "512001" Kucharz* 4 3 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 4 0 "311206" Technik drogownictwa* 3 0 "311303" Technik elektryk* 3 0 "321301" Technik farmaceutyczny* 3 3 "332203" Przedstawiciel handlowy 3 1 "333108" Technik spedytor* 3 1 "411004" Technik prac biurowych* 3 3 "441203" Listonosz 3 1 "513101" Kelner* 3 3 "514105" Technik usług fryzjerskich* 3 3 "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 3 2 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 3 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 3 0 "721301" Blacharz* 3 0 "722204" Ślusarz* 3 0 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 3 0 "751201" Cukiernik* 3 2 "752205" Stolarz* 3 0 "325402" Technik masażysta* 2 2 "332490" Pozostali pośrednicy handlowi 2 2 "432103" Magazynier 2 0 "523002" Kasjer handlowy 2 2 "713201" Lakiernik* 2 0 "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 2 0 Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń "742190" elektronicznych 2 0 "753303" Szwaczka 2 2 "311290" Pozostali technicy budownictwa 1 0 "311408" Technik elektronik* 1 0 "311504" Technik mechanik* 1 0 "311924" Technik technologii odzieży* 1 1 Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej "311990" niesklasyfikowani 1 0 "314202" Technik architektury krajobrazu* 1 1 "314203" Technik hodowca koni* 1 1 "321103" Technik elektroradiolog* 1 1 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 1 1 "325101" Asystentka stomatologiczna*

23 "325401" Technik fizjoterapii 1 1 "325905" Opiekunka dziecięca* 1 1 "325907" Terapeuta zajęciowy* 1 1 "331301" Księgowy 1 1 "333105" Spedytor 1 1 "341290" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1 1 "343101" Fotograf* 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "431202" Pracownik do spraw ubezpieczeń 1 1 "514208" Wizażystka / stylistka 1 1 "514290" Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 1 1 "524404" Telemarketer 1 0 "531190" Pozostali opiekunowie dziecięcy 1 1 "532902" Pomoc dentystyczna 1 1 "621002" Robotnik leśny 1 1 "634002" Zbieracz owoców, ziół i innych roślin 1 1 "711102" Monter konstrukcji budowlanych* 1 0 "711404" Zbrojarz 1 0 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni "712990" gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0 "731102" Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych* 1 0 "731809" Tkacz 1 1 "741201" Elektromechanik* 1 0 "751204" Piekarz* 1 0 "752190" Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 1 1 "752208" Stolarz meblowy 1 0 "753105" Krawiec* 1 1 "753402" Tapicer* 1 0 "753605" Obuwnik przemysłowy 1 1 "821103" Monter kotłów i armatury kotłowej 1 0 "821302" Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń 1 1 "821390" Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego 1 0 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 1 0 "911206" Salowa 1 1 "931205" Robotnik drogowy 1 0 "951002" Dystrybutor ulotek 1 1 źródło: Tabela-II/P-2 Aplikacja Monitoring Zawodów Natomiast na koniec roku 2012 w ewidencji urzędu pozostawali absolwenci z terenu powiatu ziemskiego, którzy reprezentowali następujące zawody (wybrane kategorie): 23

24 Tabela 12 Bezrobotni wg zawodów w powiecie zielonogórskim (stan w końcu 2012 roku) Kod zawodu Liczba rejestrujących się Nazwa zawodu absolwentów Razem Kobiety "000000" Bez zawodu "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* "512002" Kucharz małej gastronomii* 9 6 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 8 0 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 7 0 "422402" Technik hotelarstwa* 6 5 "512001" Kucharz* 4 3 "522305" Technik handlowiec* 4 4 "331403" Technik ekonomista* 3 2 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 3 0 "311204" Technik budownictwa* 2 1 "311206" Technik drogownictwa* 2 0 "332203" Przedstawiciel handlowy 2 1 "333107" Technik logistyk* 2 2 "333108" Technik spedytor* 2 1 "334306" Technik administracji* 2 2 "351203" Technik informatyk* 2 0 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "441203" Listonosz 2 1 "514207" Technik usług kosmetycznych* 2 2 "711202" Murarz* 2 0 "713203" Lakiernik samochodowy 2 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych 2 0 "741103" Elektryk* 2 1 "311290" Pozostali technicy budownictwa 1 0 "311303" Technik elektryk* 1 0 "311408" Technik elektronik* 1 0 "311410" Technik mechatronik* 1 0 "311924" Technik technologii odzieży* 1 1 "314203" Technik hodowca koni* 1 1 "325401" Technik fizjoterapii 1 1 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325511" Technik ochrony środowiska* 1 1 "325905" Opiekunka dziecięca* 1 1 "331301" Księgowy 1 1 "343101" Fotograf* 1 1 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 1 0 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "431101" Asystent do spraw księgowości

25 "431202" Pracownik do spraw ubezpieczeń 1 1 "513101" Kelner* 1 1 "514102" Fryzjer damski 1 1 "514105" Technik usług fryzjerskich* 1 1 "523002" Kasjer handlowy 1 1 "531190" Pozostali opiekunowie dziecięcy 1 1 "532902" Pomoc dentystyczna 1 1 "634002" Zbieracz owoców, ziół i innych roślin 1 1 "722204" Ślusarz* 1 0 "752208" Stolarz meblowy 1 0 "753107" Modystka 1 1 "753303" Szwaczka 1 1 "821103" Monter kotłów i armatury kotłowej 1 0 "821390" Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego 1 0 "911206" Salowa 1 1 Źródło: Tabela T-II/P-1 Aplikacja Monitoring Zawodów Jak można zauważyć, najwięcej absolwentów rejestruje się i pozostaje w ewidencji w grupie osób bez zawodu. Są to w przeważającej ilości osoby kończące licea ogólnokształcące, licea profilowane lub osoby nie posiadające dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych. W dalszej kolejności są to fryzjerzy, sprzedawcy, kucharze małej gastronomii oraz mechanicy pojazdów samochodowych Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2013 Na podstawie dostępnych danych przewiduje się, iż w 2013 roku szkoły ponadgimnazjalne ukończy ogółem 5018 absolwentów, z tego: a) w powiecie grodzkim 4548 osób (w tym 1837 osób bez zawodu), b) w powiecie ziemskim 470 osób (w tym 236 osób bez zawodu). Po raz kolejny najliczniejszą grupą absolwentów będą osoby kończące szkoły policealne i licea ogólnokształcące (ogółem 2073 osoby bez zawodu, tj. o 141 osób więcej niż w roku ubiegłym). Tabela nr 13 zawiera prognozowaną liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych zawodach w powiecie grodzkim w 2013 roku. 25

26 Tabela 13 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku (wg zawodów) - powiat grodzki Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 Wzrost/spadek (różnica 2013 do 2012; kol. 4-3) "000000" Bez zawodu "311104" Technik geodeta* "311204" Technik budownictwa* "311206" Technik drogownictwa* "311303" Technik elektryk* "311408" Technik elektronik* "311410" Technik mechatronik* "311504" Technik mechanik* "311513" Technik pojazdów samochodowych* "311601" Technik papiernictwa* "311702" Technik górnictwa otworowego* "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* "311913" Technik gazownictwa "311930" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej "314202" Technik architektury krajobrazu* "314403" Technik technologii żywności* "321103" Technik elektroradiolog* "321301" Technik farmaceutyczny* "321402" Technik dentystyczny* "322001" Dietetyk* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "325101" Asystentka stomatologiczna* "325102" Higienistka stomatologiczna* "325402" Technik masażysta* "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* "325511" Technik ochrony środowiska* "325601" Ratownik medyczny* "325905" Opiekunka dziecięca* "325907" Terapeuta zajęciowy* "331403" Technik ekonomista* "333107" Technik logistyk* "333108" Technik spedytor* "333906" Technik organizacji reklamy* "334306" Technik administracji* "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej*

27 "341204" Opiekunka środowiskowa* "343101" Fotograf* "343203" Florysta* "343204" Plastyk* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "343602" Muzyk* "351203" Technik informatyk* "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* "422103" Technik obsługi turystycznej* "422402" Technik hotelarstwa* "431103" Technik rachunkowości* "441403" Technik archiwista* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "514101" Fryzjer* "514105" Technik usług fryzjerskich* "514207" Technik usług kosmetycznych* "522301" Sprzedawca* "522305" Technik handlowiec* "532102" Opiekun medyczny* "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* "611303" Ogrodnik* "711202" Murarz* "711203" Zdun* "711301" Kamieniarz* "711501" Cieśla* "712101" Dekarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "712902" Monter suchej zabudowy "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* "713101" Malarz - tapeciarz* "713201" Lakiernik* "721306" Blacharz samochodowy* "722204" Ślusarz* "722307" Operator obrabiarek skrawających* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* "732201" Drukarz*

28 "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "742102" Monter - elektronik* "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* "752205" Stolarz* "753402" Tapicer* Razem Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów W świetle powyższych danych zauważyć można, iż w 2013 roku w powiecie grodzkim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: technik usług kosmetycznych (275 osób), technik logistyk (265 osób), technik administracji (190 osób), technik informatyk (124 osoby), technik usług fryzjerskich (98 osób), technik budownictwa (96 osób). Na rynek pracy wejdą ponadto przedstawiciele zawodów: technik usług pocztowych i finansowych (153 osoby), florysta (103 osoby), opiekunka środowiskowa (44 osoby), higienistka stomatologiczna (30 osób) technik architektury krajobrazu (28 osób) oraz reprezentanci takich zawodów jak technik mechanik (14 osób), dietetyk (12 osób) oraz ogrodnik, elektromechanik, zdun, cieśla, dekarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się m.in. w zawodach uznanych w 2012 roku jako nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów): technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik farmaceutyczny, technik drogownictwa, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca. Poniższa tabela zawiera prognozowaną liczbę absolwentów w roku 2013 w poszczególnych zawodach w powiecie ziemskim. Tabela 14 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku (wg zawodów) powiat ziemski Absolwenci, Wzrost/spadek którzy Przewidywani Kod (różnica 2013 Nazwa zawodu ukończyli absolwenci w zawodu do 2012; szkołę roku 2013 kol. 4-3) w roku "000000" Bez zawodu "311307" Technik energetyk

29 "311410" Technik mechatronik* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "331403" Technik ekonomista* "333107" Technik logistyk* "343101" Fotograf* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "351203" Technik informatyk* "422103" Technik obsługi turystycznej* "422402" Technik hotelarstwa* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "711501" Cieśla* "712101" Dekarz* "712204" Posadzkarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "712902" Monter suchej zabudowy "713101" Malarz - tapeciarz* "713201" Lakiernik* "721306" Blacharz samochodowy* "722204" Ślusarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "742102" Monter - elektronik* "742114" Monter mechatronik* "751105" Rzeźnik - wędliniarz* "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* "752205" Stolarz* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* Razem Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów W świetle powyższych danych zauważyć można, iż w 2013 roku w powiecie ziemskim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: technik informatyk (23 osoby), technik organizacji usług gastronomicznych (22 osoby), fryzjer (21 osób) oraz technik mechatronik (20 osób). 29

30 Są to w zdecydowanej większości zawody nadwyżkowe czyli takie, na które występowało mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) oraz jeden zawód uznany za deficytowy w 2012 roku, tj. monter instalacji i urządzeń sanitarnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się m.in. w zawodach uznanych w 2012 roku za nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów): technik ekonomista, kucharz małej gastronomii, monter mechatronik, technik hotelarstwa. 30

31 PODSUMOWANIE W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem 1376 absolwentów (powiat grodzki 614 osób, powiat ziemski 762 osoby). Napływ tej populacji stanowił w powiecie grodzkim 7,0 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych i 9,7 % w powiecie ziemskim. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety. Wśród bezrobotnych absolwentów napływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w 2012 roku większość stanowiły osoby posiadające określony zawód. W populacji tej spośród osób legitymujących się wykształceniem wyższym: najliczniejszą grupę (w obu powiatach) stanowiły specjalista administracji publicznej, ekonomista, pedagog, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji. W przypadku osób posiadających niższy poziom wykształcenia odnotowano największy napływ w zawodach: a) w powiecie grodzkim: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik ekonomista. b) w powiecie ziemskim: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych. W 2013 roku edukację na poziomie ponadgimnazjalnym zakończy ogółem 5018 osób. Mury liceów ogólnokształcących i profilowanych w powiecie grodzkim opuści 1837 uczniów, tj. o 77 osób więcej niż w 2012 roku, zaś w powiecie ziemskim 236 osób tj. o 64 osoby więcej w odniesieniu do roku ubiegłego. Niewątpliwie część tych osób podejmie kształcenie na studiach wyższych bądź zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Niemniej jednak spodziewać się należy, jak co roku, nasilenia rejestracji absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze szczególnie w drugim półroczu 2013 roku. W 2013 roku w powiecie grodzkim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik logistyk, technik administracji, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik budownictwa. Na rynek pracy wejdą ponadto przedstawiciele zawodów: technik usług pocztowych i finansowych, florysta, opiekunka środowiskowa, higienistka 31

32 stomatologiczna, technik architektury krajobrazu, technik mechanik, dietetyk, ogrodnik, elektromechanik, zdun, cieśla, dekarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się m.in. w zawodach uznanych w 2012 roku za nadwyżkowe, a więc: technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik farmaceutyczny, technik drogownictwa, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca. W 2013 roku w powiecie ziemskim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: technik informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, fryzjer oraz technik mechatronik.. W większości są to zawody nadwyżkowe czyli takie, na które występowało mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie oraz jeden zawód uznany za deficytowy w 2012 roku, tj. monter instalacji i urządzeń sanitarnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się m.in. w zawodach uznanych w 2012 roku za nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów) tj.: technik ekonomista, kucharz małej gastronomii, monter mechatronik, technik hotelarstwa. Na koniec należy podkreślić, iż dane zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie wąski wycinek informacji o lokalnym rynku pracy. Dane te mogą skutkować opracowaniem trafnych prognoz w zakresie zmian zachodzących na rynku pracy, a tym samym zapotrzebowania na siłę roboczą w określonych grupach zawodowych, dopiero w powiązaniu z badaniami prowadzonymi przez pozostałe instytucje analizujące zmiany na tym rynku (urząd statystyczny, Lubuskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, Kuratorium Oświaty, zrzeszenia pracodawców, instytucje szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy i inne instytucje rynku pracy). 32

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni i przyszłoroczni

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2010 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2010 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2010 roku. Raport roczny II/P/2010 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo