Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna Zielona Góra, lipiec 2014 r. 1

2 Spis treści WSTĘP... 3 I. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I BEZROBOTNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM Studenci i absolwenci szkół wyższych Bezrobotni z wyższym wykształceniem do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według zawodów... 8 II. ABSOLWENCI I BEZROBOTNI PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku PODSUMOWANIE SPIS TABEL

3 WSTĘP Problemy związane z sytuacją na rynku pracy absolwentów należą dziś do najbardziej istotnych. Spowodowane jest to brakiem wolnych miejsc pracy dla osób bez doświadczenia zawodowego. Młodzież nie jest kategorią jednolitą i statyczną, lecz kategorią zróżnicowaną i dynamiczną, podlegającą ciągłym przeobrażeniom. Jednym z kryteriów zróżnicowania tej grupy ludzi jest wykształcenie i zawód, co jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na czas i skuteczność podejmowania aktywności zawodowej. To właśnie wykształcenie jest głównym atrybutem współczesnej cywilizacji. Uzyskanie zatrudnienia zależy, w dużej mierze, od posiadanego wykształcenia, dodatkowych umiejętności, a także stażu pracy. Niniejsze opracowanie stanowi drugą część prognostyczną, prowadzonego cyklicznie przez Powiatowy Urząd Pracy Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego oraz szkolenia osób bezrobotnych. Podstawą opracowania raportu są informacje dotyczące: studentów i absolwentów szkół wyższych otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego, absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych według zawodów - pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji Narodowej, osób bezrobotnych do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły (sprawozdanie MPiPS-01 załącznik nr 1). Opracowanie niniejsze jest dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (zakładka: Informacje), gdzie opublikowane są także analizy z lat poprzednich. 3

4 I. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I BEZROBOTNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM 1.1. Studenci i absolwenci szkół wyższych Miasto Zielona Góra jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich województwa lubuskiego. Działają tu: Uniwersytet Zielonogórski, Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego. Z kolei na terenie powiatu zielonogórskiego ziemskiego działa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. W roku akademickim 2012/2013 w szkołach wyższych zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego kształciło się łącznie osób. Większość studentów uczęszczała na studia stacjonarne (dzienne) osób (69,4 %; rok wcześniej 68,3 %). W systemie niestacjonarnym studiowały ogółem osoby (30,6 %; rok wcześniej 31,7 %). Większą część studiujących stanowiły kobiety, a ich udział w populacji studentów wynosił 56,8 % (7.969 osób). Największą grupę stanowili studenci studiów pierwszego stopnia, a mianowicie osób, co stanowiło 68,2 % ogółu studentów. Ponadto część osób podwyższała swoje kwalifikacje na studiach drugiego stopnia osób (26,5 %). Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego pozostawało 31 osób (0,3 %). Najwięcej studentów kształciło się na Uniwersytecie Zielonogórskim osób, w tym kobiet. Strukturę studentów w roku akademickim według rodzaju studiów i uczelni zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Studenci szkół wyższych w roku akademickim (stan na roku) Na studiach W tym Stacjonarnych Niestacjonarnych Lp. Wyszczególnienie Ogółem kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety 1. Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze Razem

5 Analizując populację absolwentów w roku akademickim 2012/2013 można zauważyć, że większość z nich ukończyła studia stacjonarne osoby (61,4 %, rok wcześniej było to 58 %). Studia niestacjonarne ukończyły osoby (38,6 %). Wśród absolwentów przewagę stanowiły kobiety, a ich udział w ogólnej liczbie absolwentów wynosił 66,1 % (2.880 osób). Strukturę absolwentów (łącznie z cudzoziemcami) według uczelni oraz według podziału na studia stacjonarne i niestacjonarne, przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Absolwenci szkół wyższych według szkół (łącznie z cudzoziemcami) rok akademicki 2012/2013 Na studiach W tym Stacjonarnych Niestacjonarnych Lp. Wyszczególnienie Ogółem kobiety Razem Kobiety Razem kobiety 1. Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze Razem Osoby kończące uczelnie mieszczące się na terenie Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego w roku akademickim 2012/2013 to przede wszystkim absolwenci studiów zawodowych (pierwszego stopnia) osoby, tj. 62,9 % ogółu absolwentów, z czego z tytułem licencjata osób, a z tytułem inżyniera 644 osoby. Studia drugiego stopnia ukończyło osób, czyli 37 % ogółu absolwentów, zaś studia magisterskie jednolite w trybie stacjonarnym ukończyły 2 osoby. poniższa tabela. Strukturę absolwentów w roku akademickim 2012/2013 według rodzaju studiów przedstawia Tabela 3 Absolwenci szkół wyższych według szkół w roku akademickim 2012/2013 Studia Wyszczególnienie Razem Stacjonarne Niestacjonarne Studia ogółem Studia pierwszego stopnia razem, z tego: z tytułem inżyniera z tytułem licencjata Studia magisterskie jednolite Studia drugiego stopnia

6 Strukturę absolwentów szkół wyższych zlokalizowanych w powiecie zielonogórskim grodzkim i ziemskim według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013 (łącznie z cudzoziemcami) przedstawia poniższa tabela. Tabela 4 Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013 Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym kobiety razem w tym kobiety razem w tym kobiety LUBUSKIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Podgrupa pedagogiczna Podgrupa humanistyczna Podgrupa artystyczna Podgrupa społeczna Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa biologiczna Podgrupa dziennikarstwa i informacji Podgrupa fizyczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa medyczna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa architektury i budownictwa Podgrupa ochrony środowiska Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa Podgrupa usług dla ludności LUBUSKA WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE Podgrupa medyczna

7 Podgrupa usług dla ludności ZACHODNIA WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Podgrupa społeczna Razem: Podgrupa architektury i budownictwa Podgrupa artystyczna Podgrupa biologiczna Podgrupa dziennikarstwa i informacji Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa fizyczna Podgrupa humanistyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa medyczna Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa Podgrupa ochrony środowiska Podgrupa pedagogiczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa Podgrupa społeczna Podgrupa usług dla ludności W podgrupie biologicznej mieszczą się takie kierunki jak: biologia, ochrona środowiska, w podgrupie fizycznej: astronomia, fizyka, w podgrupie społecznej: ekonomia, politologia, socjologia, natomiast w podgrupie usług dla ludności: kosmetologia, turystyka i rekreacja. Najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach: pedagogicznych (1.123 osoby, w tym 936 kobiet), ekonomicznych i administracyjnych (575 osób, w tym 442 kobiety), społecznych (465 osób, w tym 314 kobiet) oraz ochrony i bezpieczeństwa (372 osoby, w tym 205 kobiet). Zdecydowanie mniej absolwentów ukończyło kierunki ścisłe - matematyczne i statystyczne (33 osoby, w tym 25 kobiet), fizyczne (9 osób, w tym 4 kobiety), dziennikarstwa i informacji (28 osób, w tym 27 kobiet) oraz kierunki rolnicze, leśne i rybactwa (44 osoby, w tym 32 kobiety). 7

8 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim największy wzrost liczby absolwentów odnotowano w podgrupie ochrona i bezpieczeństwo, na kierunku bezpieczeństwo narodowe (wzrost o 158 osób), spadła natomiast liczba osób kończących kierunki z podgrupy humanistycznej (o 146 osób) oraz kierunki społeczne (o 99 osób) Bezrobotni z wyższym wykształceniem do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według zawodów Na koniec grudnia 2013 r. spośród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowili ogółem 494 osoby, z tego w powiecie grodzkim 222 osoby, w powiecie ziemskim 272 osoby. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 10,3 % ogółu bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (142 osoby ogółem). Rok wcześniej odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wśród ogółu bezrobotnych absolwentów był nieznacznie wyższy i wynosił 11,3 %. Strukturę bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w powiecie zielonogórskim grodzkim i ziemskim według stanu na koniec roku przedstawiają poniższe tabele. Tabela 5 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku) Bezrobotni Liczba Z tego w okresie do 12 Z tego bezrobotnych % (kol. Wyszczególnienie z wykształceniem mies. od dnia z wykształceniem ogółem na 3:2) wyższym ukończenia nauki wyższym dzień ogółem Powiat grodzki , ,0 Powiat ziemski , ,6 Razem , ,3 Źródło: załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 Tabela 6 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku) Bezrobotni Liczba Z tego % w okresie do 12 Z tego bezrobotnych Wyszczególnienie z wykształceniem (kol. mies. od dnia z wykształceniem ogółem na wyższym 3:2) ukończenia nauki wyższym dzień ogółem Powiat grodzki , ,4 Powiat ziemski , ,9 Razem , ,3 Źródło: załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 % (kol. 6:3) % (kol. 6:3) 8

9 Wśród bezrobotnych absolwentów legitymujących się wyższym wykształceniem, najwięcej rejestracji w 2013 r. odnotowano w zawodach: a) na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego /242190/ pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 29 nowych rejestracji i 7 osób bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku, /242217/ specjalista administracji publicznej 17 nowych rejestracji i 4 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2013 roku, /242222/ specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 14 nowych rejestracji i 4 osoby na koniec grudnia 2013 roku, /263304/ politolog 12 nowych rejestracji i 5 osób na koniec grudnia 2013 roku, /214390/ pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 12 nowych rejestracji i 2 osoby na koniec grudnia 2013 roku. b) na terenie powiatu zielonogórskiego ziemskiego /242217/ specjalista administracji publicznej 13 nowych rejestracji i 2 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2013 roku, /263102/ ekonomista 11 nowych rejestracji i 4 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2013 roku, /242222/ specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 10 nowych rejestracji i 2 osoby bezrobotne na koniec 2013 roku. /213105/ biolog 7 nowych rejestracji i 3 osoby bezrobotne na koniec 2013 roku, /242190/ pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 5 nowych rejestracji i 3 osoby bezrobotne na koniec 2013 roku. Wśród osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły, występują grupy zawodów, w których nie odnotowano zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku Są to m.in.: a) w powiecie zielonogórskim grodzkim: Logistyk, Inżynier budowy mostów, Inżynier górnik górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych, Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, Architekt krajobrazu, Położna, Farmaceuta farmacja apteczna, Specjalista zdrowia publicznego, Logopeda neurologopedia, Psychoterapeuta, Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne, Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu, Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog), Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog), Specjalista ds. doskonalenia organizacji, Specjalista ds. 9

10 pozyskiwania funduszy, Specjalista zarządzania kryzysowego, Specjalista ds. rekrutacji pracowników, Opiekun marki (brand manager), Specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych, Administrator sieci informatycznej, Analityk informacji i raportów medialnych, Psycholog, Psycholog kliniczny, Redaktor wydawniczy, Tłumacz języka niemieckiego, Tłumacz tekstów, Pozostali artyści plastycy. b) w powiecie zielonogórskim ziemskim: Fizyk, Inżynier leśnictwa, Inżynier rolnictwa, Inżynier inżynierii środowiska melioracje, Inżynier technologii żywności, Inżynier automatyki i robotyki, Logopeda, Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne, Nauczyciel matematyki, Nauczyciel plastyki, Nauczyciel religii, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, Specjalista ds. logistyki, Doradca personalny, Specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Specjalista ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, Administrator sieci informatycznej, Bibliotekoznawca, Specjalista pracy socjalnej, Edytor materiałów źródłowych, Artysta malarz. 10

11 II. ABSOLWENCI I BEZROBOTNI PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU 2.1. Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Według stanu na dzień 30 września 2013 r. 1 w ramach systemu kształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży i dorosłych w szkołach zawodowych zlokalizowanych w powiecie grodzkim kształciło się ogółem uczniów (w tym dziewcząt), z tego: 745 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w tym 242 dziewczęta, uczniów techników, w tym dziewczęta, uczniów szkół policealnych (ponadgimnazjalnych), w tym dziewcząt, 258 uczniów sześcioletnich szkół muzycznych I i II stopnia, w tym 170 dziewcząt, 101 uczniów czteroletniej szkoły muzycznej I stopnia, w tym 63 dziewczęta, 118 uczniów sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w tym 94 dziewczęta, 101 uczniów czteroletniego liceum plastycznego, w tym 86 dziewcząt. Natomiast w szkołach zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego kształciło się ogółem 673 uczniów (w tym 281 kobiet), z tego: 255 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w tym 83 dziewczęta, 418 uczniów techników, w tym 198 dziewcząt. Łącznie, na koniec września 2013 roku w obu powiatach kształciło się uczniów, z czego 56,2 % stanowiły dziewczęta. Analizując strukturę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zauważyć można, że największy udział w ogólnej liczbie osób kończących tego typu szkoły mają osoby bez zawodu. Są to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych. Wśród absolwentów szkół zawodowych w powiecie grodzkim największy udział odnotowano w zawodach: technik administracji, technik logistyk, technik budownictwa, technik usług kosmetycznych, mechanik pojazdów samochodowych, zaś w powiecie ziemskim technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, fryzjer. 1 Dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej 11

12 Zestawienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zielonogórskiego grodzkiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 7 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat grodzki Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Szkoły policealne "334306" Technik administracji* 147 "333107" Technik logistyk* 138 "514207" Technik usług kosmetycznych* 137 "532102" Opiekun medyczny* 79 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 58 "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 58 "323003" Biomasażysta 47 "321301" Technik farmaceutyczny* 46 "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* 41 "325402" Technik masażysta* 39 "514105" Technik usług fryzjerskich* 38 "343104" Fototechnik* 35 "431103" Technik rachunkowości* 33 "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* 32 "311918" Technik poligraf* 32 "343203" Florysta* 32 "325102" Higienistka stomatologiczna* 30 "325905" Opiekunka dziecięca* 26 "325101" Asystentka stomatologiczna* 25 "351203" Technik informatyk* 24 "325601" Ratownik medyczny* 23 "321402" Technik dentystyczny* 22 "341204" Opiekunka środowiskowa* 14 Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie "532990" indziej niesklasyfikowani 14 "322001" Dietetyk* 12 "324002" Technik weterynarii* 11 "333906" Technik organizacji reklamy* 10 "325907" Terapeuta zajęciowy* 9 "311204" Technik budownictwa* 4 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) "333107" Technik logistyk* 100 "311204" Technik budownictwa* 90 12

13 "351203" Technik informatyk* 77 "331403" Technik ekonomista* 68 "514105" Technik usług fryzjerskich* 59 "422103" Technik obsługi turystycznej* 46 "422402" Technik hotelarstwa* 44 "311410" Technik mechatronik* 37 "325511" Technik ochrony środowiska* 37 "311104" Technik geodeta* 30 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 29 "314202" Technik architektury krajobrazu* 28 "343204" Plastyk* 28 "522305" Technik handlowiec* 22 "333108" Technik spedytor* 21 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 18 "512001" Kucharz* 18 "311601" Technik papiernictwa* 15 "311408" Technik elektronik* 14 "311504" Technik mechanik* 13 "343602" Muzyk* 11 "311303" Technik elektryk* 6 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 2 Licea ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu 1933 Zasadnicze szkoły zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 56 "512002" Kucharz małej gastronomii* 43 "514101" Fryzjer* 39 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 30 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 16 "522301" Sprzedawca* 12 "751201" Cukiernik* 11 "713201" Lakiernik* 9 "711202" Murarz* 8 "713101" Malarz - tapeciarz* 6 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 4 "752205" Stolarz* 3 "711203" Zdun* 2 "611303" Ogrodnik* 1 "712101" Dekarz* 1 13

14 "721306" Blacharz samochodowy* 1 "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 1 "741103" Elektryk* 1 "751204" Piekarz* 1 Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów 2 Zestawienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zielonogórskiego ziemskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 8 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat ziemski Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) "333107" Technik logistyk* 27 "351203" Technik informatyk* 23 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 22 "311410" Technik mechatronik* 20 "422402" Technik hotelarstwa* 19 "331403" Technik ekonomista* 12 Licea ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu 183 Zasadnicze szkoły zawodowe "514101" Fryzjer* 20 "512002" Kucharz małej gastronomii* 16 "741103" Elektryk* 14 "522301" Sprzedawca* 12 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 12 "721306" Blacharz samochodowy* 5 "512001" Kucharz* 4 "711202" Murarz* 4 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 4 "713101" Malarz - tapeciarz* 3 "752205" Stolarz* 3 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 2 "722204" Ślusarz* 2 "343101" Fotograf* 1 "712101" Dekarz* 1 "713201" Lakiernik* 1 "751201" Cukiernik* 1 Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów 14

15 2.2. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem 799 absolwentów (w tym 483 kobiety) z powiatu grodzkiego. Napływ tej populacji stanowił 9,9 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety (60,5 %). Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, większość stanowiły osoby posiadające zawód 613 osób (76,7 % napływu absolwentów). Pozostałą część stanowią osoby bez zawodu 186 osób, tj. 23,3 % napływu. W populacji osób posiadających zawód rejestrujących się w 2013 roku, największy napływ odnotowano w zawodach: sprzedawca 55 osób, mechanik pojazdów samochodowych 19 osób i technik ekonomista 12 osób. Strukturę napływu bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prezentuje poniższa tabela. Tabela 9 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra w 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci - razem Bezrobotni absolwenci-kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 19 0 "331403" Technik ekonomista* 12 5 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 12 9 "514101" Fryzjer* "524902" Doradca klienta 10 9 "512002" Kucharz małej gastronomii* 8 3 "512001" Kucharz* 7 4 "311204" Technik budownictwa* 6 1 "351203" Technik informatyk* 6 0 "513202" Barman 6 5 "311408" Technik elektronik* 5 0 "333107" Technik logistyk* 5 0 "325402" Technik masażysta* Dane dostępne są na stronie Głównym zadaniem aplikacji jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Informacje do programu są pozyskiwane głównie ze sprawozdań MPIPS

16 "332203" Przedstawiciel handlowy 4 1 "441203" Listonosz 4 0 "522305" Technik handlowiec* 4 3 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 4 0 "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 4 2 "311206" Technik drogownictwa* 3 1 "321301" Technik farmaceutyczny* 3 2 "331301" Księgowy 3 3 "334306" Technik administracji* 3 3 "343101" Fotograf* 3 2 "343204" Plastyk* 3 3 "343901" Animator kultury* 3 2 "513101" Kelner* 3 2 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 3 0 "742190" Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 3 1 "751201" Cukiernik* 3 2 "752205" Stolarz* 3 0 "311104" Technik geodeta* 2 0 "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji* 2 2 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 2 0 "333108" Technik spedytor* 2 0 "334390" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 2 2 "341205" Pracownik socjalny 2 2 "343302" Pracownik galerii / muzeum 2 2 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 2 0 "351290" Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego 2 0 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "422103" Technik obsługi turystycznej* 2 2 "422402" Technik hotelarstwa* 2 0 "514202" Kosmetyczka 2 2 "514207" Technik usług kosmetycznych* 2 2 "523002" Kasjer handlowy 2 2 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 2 0 "741201" Elektromechanik* 2 0 "911206" Salowa 2 0 "311504" Technik mechanik* 1 0 "311922" Technik technologii drewna* 1 1 "311990" Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

17 "313190" Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych 1 0 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 1 1 "325101" Asystentka stomatologiczna* 1 1 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 1 1 "325905" Opiekunka dziecięca* 1 1 "332490" Pozostali pośrednicy handlowi 1 1 "334101" Kierownik biura 1 1 "341206" Pracownik zarządzania kryzysowego 1 0 "341290" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1 1 "342305" Instruktor rekreacji ruchowej 1 0 "342390" Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 1 0 "343201" Dekorator sklepów 1 0 "412001" Sekretarka 1 1 "413201" Operator wprowadzania danych 1 0 "421302" Pracownik lombardu 1 1 "422602" Recepcjonista 1 1 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 1 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 1 0 "441201" Ekspedient pocztowy 1 1 "441401" Archiwista dokumentów elektronicznych 1 1 "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1 1 "514204" Pedikiurzystka 1 1 "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej 1 0 "522390" Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 1 1 "524990" Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1 1 "532102" Opiekun medyczny* 1 1 "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1 0 "711202" Murarz* 1 0 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 0 "712703" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1 0 "713102" Malarz budowlany 1 1 "713201" Lakiernik* 1 0 "713203" Lakiernik samochodowy 1 0 "721290" Pozostali spawacze i pokrewni 1 0 "721306" Blacharz samochodowy* 1 0 "722204" Ślusarz* 1 0 "722314" Tokarz w metalu 1 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych

18 "723390" "731102" Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych* "731809" Tkacz 1 1 "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 1 0 "753105" Krawiec* 1 1 "753602" Obuwnik* 1 1 "821206" Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych 1 1 "821990" Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 1 1 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 0 "911207" Sprzątaczka biurowa 1 1 "941201" Pomoc kuchenna 1 1 "962190" Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi 1 1 Źródło: tabela T-II/P-2 Aplikacja Monitoring Zawodów Poniższa tabela przedstawia absolwentów zamieszkałych w powiecie grodzkim zarejestrowanych na koniec roku 2013 roku w wybranych zawodach. Tabela 10 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra (stan w końcu 2013 roku) Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 5 0 "331403" Technik ekonomista* 4 1 "513202" Barman 4 3 "333107" Technik logistyk* 3 0 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3 2 "512001" Kucharz* 3 1 "512002" Kucharz małej gastronomii* 3 2 "514101" Fryzjer* 3 3 "311206" Technik drogownictwa* 2 1 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "522305" Technik handlowiec* 2 2 "524902" Doradca klienta 2 2 "311204" Technik budownictwa* 1 0 "311408" Technik elektronik* 1 0 "311504" Technik mechanik* 1 0 "311922" Technik technologii drewna* 1 1 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego*

19 "325101" Asystentka stomatologiczna* 1 1 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 1 1 "331301" Księgowy 1 1 "332203" Przedstawiciel handlowy 1 0 "333108" Technik spedytor* 1 0 "333906" Technik organizacji reklamy* 1 1 "341202" Opiekun osoby starszej* 1 1 "341205" Pracownik socjalny 1 1 "341290" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1 1 "342305" Instruktor rekreacji ruchowej 1 0 "351203" Technik informatyk* 1 0 "421302" Pracownik lombardu 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "441201" Ekspedient pocztowy 1 1 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1 0 "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1 0 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 1 1 "713102" Malarz budowlany 1 1 "722314" Tokarz w metalu 1 0 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 1 0 "742190" Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 1 1 "751201" Cukiernik* 1 1 "753602" Obuwnik* 1 1 "815901" Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin 1 1 "911206" Salowa 1 0 "941201" Pomoc kuchenna 1 1 "962190" Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi 1 1 Źródło: Tabela T-II/P-1 Aplikacja Monitoring Zawodów Analizując powyższe dane można zauważyć, iż największy udział wśród absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze stanowiły osoby bez zawodu, a więc osoby kończące licea ogólnokształcące oraz licea profilowane. W dalszej kolejności, w powiecie grodzkim, bez pracy pozostawali: sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych oraz technicy ekonomiści. W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem 802 absolwentów (w tym 513 kobiet) z powiatu ziemskiego. Napływ tej populacji stanowił 10,6 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety (60,0 % napływu absolwentów). 19

20 Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, większość stanowiły osoby posiadające zawód 466 osób (58,1 % napływu). Pozostałą część stanowiły osoby bez zawodu - 336, tj. 41,9 % napływu. W populacji absolwentów posiadających zawód, rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w 2013 r., najliczniejszą grupę stanowili sprzedawcy 38 osób, fryzjerzy 33 osoby, kucharze małej gastronomii 17 osób. tabela. Strukturę napływu bezrobotnych absolwentów w powiecie zielonogórskim prezentuje poniższa Tabela 11 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie zielonogórskim w 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "514101" Fryzjer* "512002" Kucharz małej gastronomii* 17 5 "331403" Technik ekonomista* "333107" Technik logistyk* 13 5 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 12 0 "422402" Technik hotelarstwa* "512001" Kucharz* 8 7 "522305" Technik handlowiec* 8 8 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 8 0 "514207" Technik usług kosmetycznych* 7 7 "751201" Cukiernik* 7 5 "351203" Technik informatyk* 6 0 "311204" Technik budownictwa* 5 3 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 5 5 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 5 5 "524902" Doradca klienta 5 3 "711202" Murarz* 5 0 "311104" Technik geodeta* 4 1 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 4 0 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 4 2 "334306" Technik administracji* 4 4 "741103" Elektryk* 4 0 "751204" Piekarz* 4 2 "314202" Technik architektury krajobrazu*

21 "321301" Technik farmaceutyczny* 3 3 "333108" Technik spedytor* 3 1 "432103" Magazynier 3 1 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 3 3 "721306" Blacharz samochodowy* 3 0 "752205" Stolarz* 3 0 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 3 0 "941201" Pomoc kuchenna 3 3 "311408" Technik elektronik* 2 0 "321402" Technik dentystyczny* 2 2 "332203" Przedstawiciel handlowy 2 1 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "441203" Listonosz 2 1 "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 2 2 "514105" Technik usług fryzjerskich* 2 2 "515303" Robotnik gospodarczy 2 1 "713203" Lakiernik samochodowy 2 0 "723303" Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 2 0 "751104" Rozbieracz - wykrawacz 2 2 "753303" Szwaczka 2 2 "834105" Operator maszyn leśnych* 2 0 "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 2 2 "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 2 2 "311206" Technik drogownictwa* 1 0 "311303" Technik elektryk* 1 0 "311410" Technik mechatronik* 1 0 "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 1 0 "311922" Technik technologii drewna* 1 0 "311924" Technik technologii odzieży* 1 1 "312301" Mistrz produkcji w budownictwie drogowym 1 0 "314203" Technik hodowca koni* 1 1 "314403" Technik technologii żywności* 1 1 "324002" Technik weterynarii* 1 0 "325401" Technik fizjoterapii 1 0 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325511" Technik ochrony środowiska* 1 0 "325590" Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 1 0 "332490" Pozostali pośrednicy handlowi 1 1 "333105" Spedytor 1 0 "333906" Technik organizacji reklamy* 1 1 "341202" Opiekun osoby starszej*

22 "343101" Fotograf* 1 1 "352110" Montażysta obrazu 1 0 "421106" Kontroler rozliczeń pieniężnych 1 1 "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 1 1 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 1 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 1 0 "441101" Pomocnik biblioteczny 1 1 "441201" Ekspedient pocztowy 1 1 "513202" Barman 1 1 "514290" Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 1 1 "522390" Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 1 1 "524404" Telemarketer 1 1 "541306" Portier 1 1 "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1 0 "541906" Ratownik wodny zawodowy 1 0 "613003" Rolnik* 1 1 "712101" Dekarz* 1 0 "712204" Posadzkarz* 1 0 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 1 0 "713201" Lakiernik* 1 0 "722204" Ślusarz* 1 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych 1 0 "731890" Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 1 1 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 1 0 "742108" Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego 1 0 "742114" Monter mechatronik* 1 0 "742203" Monter sieci telekomunikacyjnych 1 1 "753105" Krawiec* 1 1 "753605" Obuwnik przemysłowy 1 1 Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej "818990" niesklasyfikowani 1 0 "821205" Monter osprzętu elektrotechnicznego 1 0 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 0 "933304" Robotnik magazynowy 1 0 "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 1 1 "962902" Dozorca 1 0 źródło: Tabela-II/P-2 Aplikacja Monitoring Zawodów 22

23 Natomiast na koniec roku 2013 w ewidencji urzędu pozostawali absolwenci z terenu powiatu ziemskiego, którzy reprezentowali następujące zawody (wybrane kategorie): Tabela 12 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie zielonogórskim (stan w końcu 2013 roku) Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci-razem Bezrobotni absolwenci-kobiety "000000" Bez zawodu "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* "422402" Technik hotelarstwa* 7 7 "512002" Kucharz małej gastronomii* 5 4 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 5 0 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 5 0 "311204" Technik budownictwa* 4 3 "331403" Technik ekonomista* 4 4 "751201" Cukiernik* 4 4 "512001" Kucharz* 3 3 "522305" Technik handlowiec* 3 3 "741103" Elektryk* 3 0 "314202" Technik architektury krajobrazu* 2 2 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 2 1 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 2 2 "351203" Technik informatyk* 2 0 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 2 2 "514207" Technik usług kosmetycznych* 2 2 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 2 2 "751204" Piekarz* 2 2 "753105" Krawiec* 2 2 "311104" Technik geodeta* 1 0 "311209" Technik urządzeń sanitarnych* 1 1 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 1 0 "314203" Technik hodowca koni* 1 1 "321402" Technik dentystyczny* 1 1 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325590" Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 1 0 "325907" Terapeuta zajęciowy* 1 0 "333107" Technik logistyk* 1 1 "333108" Technik spedytor* 1 0 "334306" Technik administracji*

24 "341202" Opiekun osoby starszej* 1 1 "343101" Fotograf* 1 1 "352110" Montażysta obrazu 1 0 "411004" Technik prac biurowych* 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "432103" Magazynier 1 0 "524404" Telemarketer 1 1 "524902" Doradca klienta 1 1 "541306" Portier 1 1 "541906" Ratownik wodny zawodowy 1 0 "711202" Murarz* 1 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 1 0 "713203" Lakiernik samochodowy 1 0 "721306" Blacharz samochodowy* 1 0 "722314" Tokarz w metalu 1 1 "731890" Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 1 1 "742203" Monter sieci telekomunikacyjnych 1 1 "752205" Stolarz* 1 0 "834105" Operator maszyn leśnych* 1 0 "941201" Pomoc kuchenna 1 1 Źródło: Tabela T-II/P-1 Aplikacja Monitoring Zawodów Jak można zauważyć, najwięcej absolwentów rejestruje się i pozostaje w ewidencji w grupie osób bez zawodu. Są to w przeważającej ilości osoby kończące licea ogólnokształcące, licea profilowane lub osoby nie posiadające dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych. W dalszej kolejności są to fryzjerzy, sprzedawcy, technicy hotelarstwa, kucharze małej gastronomii Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014 Na podstawie dostępnych danych przewiduje się, iż w 2014 roku szkoły ponadgimnazjalne ukończy ogółem absolwentów, z tego: a) w powiecie grodzkim osoby (w tym osób bez zawodu), b) w powiecie ziemskim 345 osób (w tym 162 osoby bez zawodu). Tabela nr 13 zawiera prognozowaną liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych zawodach w powiecie grodzkim w 2014 roku. 24

25 Tabela 13 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) - powiat grodzki Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 Przewidywani absolwenci w roku 2014 Wzrost/spadek (różnica 2014:2013) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "532102" Opiekun medyczny* "514207" Technik usług kosmetycznych* "334306" Technik administracji* "333107" Technik logistyk* "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* "351203" Technik informatyk* "343203" Florysta* "325402" Technik masażysta* "311204" Technik budownictwa* "311410" Technik mechatronik* "331403" Technik ekonomista* "514105" Technik usług fryzjerskich* "000000" Inny zawód lub brak zawodu "341204" Opiekunka środowiskowa* "422402" Technik hotelarstwa* "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* "431103" Technik rachunkowości* "321301" Technik farmaceutyczny* "333906" Technik organizacji reklamy* "422103" Technik obsługi turystycznej* "311104" Technik geodeta* "325102" Higienistka stomatologiczna* "325601" Ratownik medyczny* "311513" Technik pojazdów samochodowych* "314202" Technik architektury krajobrazu* "325511" Technik ochrony środowiska* "342301" Instruktor fitness "324002" Technik weterynarii* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "311206" Technik drogownictwa* "311702" Technik górnictwa otworowego* "512001" Kucharz* "333108" Technik spedytor*

26 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "228907" Specjalista terapii uzależnień "321402" Technik dentystyczny* "311601" Technik papiernictwa* "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* "323003" Biomasażysta "343602" Muzyk* "343204" Plastyk* "522305" Technik handlowiec* "322001" Dietetyk* "325101" Asystentka stomatologiczna* "311408" Technik elektronik* "441403" Technik archiwista* "311303" Technik elektryk* "343202" Dekorator wnętrz "325905" Opiekunka dziecięca* "514203" Manikiurzystka "216601" Grafik komputerowy DTP "311504" Technik mechanik* "311913" Technik gazownictwa "311918" Technik poligraf* "311930" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej "321103" Technik elektroradiolog* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "325903" Instruktor terapii uzależnień "325907" Terapeuta zajęciowy* "333106" Technik eksploatacji portów i terminali* "343104" Fototechnik* Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu Wykształcenie zasadnicze zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "514101" Fryzjer* "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "752205" Stolarz* "751204" Piekarz*

27 "711202" Murarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "712101" Dekarz* "741103" Elektryk* "751201" Cukiernik* "611303" Ogrodnik* "711301" Kamieniarz* "721306" Blacharz samochodowy* "722307" Operator obrabiarek skrawających* "732201" Drukarz* "753402" Tapicer* "000000" Inny zawód lub brak zawodu "343101" Fotograf* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "522301" Sprzedawca* "711203" Zdun* "711501" Cieśla* "713101" Malarz - tapeciarz* "713201" Lakiernik* "721301" Blacharz* "722204" Ślusarz* "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów W świetle powyższych danych zauważyć można, iż w 2014 roku w powiecie grodzkim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: opiekun medyczny (241 osób), technik usług kosmetycznych (185 osób), technik administracji (180 osób), technik logistyk (170 osób), technik usług pocztowych i finansowych (145 osób), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (115 osób). Na rynek pracy wejdą ponadto przedstawiciele takich zawodów jak: instruktor fitness (27 osób), technik drogownictwa (23 osoby) czy też specjalista terapii uzależnień (20 osób). W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się w niektórych zawodach uznanych w 2013 roku jako nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów), między innymi takich jak sprzedawca, kucharz małej gastronomii, technik mechanik oraz lakiernik. 27

28 Poniższa tabela zawiera prognozowaną liczbę absolwentów w roku 2014 w poszczególnych zawodach w powiecie ziemskim. Tabela 14 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) powiat ziemski Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 Przewidywani absolwenci w roku 2014 Wzrost/spadek (różnica 2014:2013) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "422402" Technik hotelarstwa* "333107" Technik logistyk* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "311410" Technik mechatronik* "351203" Technik informatyk* "331403" Technik ekonomista* "000000" Inny zawód lub brak zawodu "311307" Technik energetyk "422103" Technik obsługi turystycznej* Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu Wykształcenie zasadnicze zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "741103" Elektryk* "514101" Fryzjer* "711202" Murarz* "512001" Kucharz* "751201" Cukiernik* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "721306" Blacharz samochodowy* "752205" Stolarz* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "741201" Elektromechanik* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "512002" Kucharz małej gastronomii* "522301" Sprzedawca* "713101" Malarz - tapeciarz* "722204" Ślusarz* "343101" Fotograf* "712101" Dekarz* "713201" Lakiernik*

29 "000000" Inny zawód lub brak zawodu "711501" Cieśla* "742102" Monter - elektronik* "751204" Piekarz* Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów W świetle powyższych danych zauważyć można, iż w 2014 roku w powiecie ziemskim najwięcej absolwentów zakończy edukację w takich zawodach jak: technik hotelarstwa (25 osób), technik logistyk (20 osób), mechanik pojazdów samochodowych (18 osób) oraz elektryk (14 osób). Są to zawody nadwyżkowe czyli takie, na które w 2013 roku występowało mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie 3. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów w niektórych zawodach uznanych w 2013 roku za nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów) to jest między innymi takich jak kucharz małej gastronomii, sprzedawca czy też fryzjer. 3 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2013 roku ; 29

30 PODSUMOWANIE W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem absolwentów (powiat grodzki 799 osób, powiat ziemski 802 osoby). Napływ tej populacji stanowił w powiecie grodzkim 9,9 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych i 10,6 % w powiecie ziemskim. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety. Wśród bezrobotnych absolwentów napływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w 2013 roku większość stanowiły osoby posiadające określony zawód. W populacji tej spośród osób legitymujących się wykształceniem wyższym: najliczniejszą grupę stanowili głównie pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści administracji publicznej, specjaliści do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. W przypadku osób posiadających niższy poziom wykształcenia odnotowano największy napływ w zawodach: a) w powiecie grodzkim: technik ekonomista, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, b) w powiecie ziemskim: technik hotelarstwa, fryzjer, sprzedawca. W 2014 roku edukację na poziomie ponadgimnazjalnym zakończy ogółem osób. Wykształcenie na poziomie średnim ogólnokształcącym uzyska w powiecie grodzkim uczniów, tj. o 36 osób mniej niż w 2013 roku, zaś w powiecie ziemskim 162 osoby tj. o 74 osoby mniej w odniesieniu do roku ubiegłego. Niewątpliwie część tych osób rozpocznie dalszy etap kształcenia bądź też podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Niemniej jednak spodziewać się należy, jak co roku, nasilenia rejestracji absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze szczególnie w drugim półroczu 2014 roku. W 2014 roku w powiecie grodzkim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik logistyk, technik usług pocztowych i finansowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Na rynek pracy wejdą ponadto przedstawiciele takich zawodów jak: instruktor fitness, technik drogownictwa oraz specjalista terapii uzależnień. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się w niektórych zawodach uznanych w 2013 roku w powiecie grodzkim za nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP 30

31 monitoringu zawodów), między innymi w takich jak sprzedawca, kucharz małej gastronomii, technik mechanik oraz lakiernik. W 2014 roku w powiecie ziemskim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk. Są to zawody nadwyżkowe czyli takie, na które w 2013 roku występowało mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów w niektórych zawodach nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim, to jest między innymi w takich profesjach jak kucharz małej gastronomii, sprzedawca czy też fryzjer. Na koniec należy podkreślić, iż dane zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie wąski wycinek informacji o lokalnym rynku pracy. Dane te mogą skutkować opracowaniem trafnych prognoz w zakresie zmian zachodzących na rynku pracy, a tym samym zapotrzebowania na siłę roboczą w określonych grupach zawodowych, dopiero w powiązaniu z badaniami prowadzonymi przez pozostałe instytucje analizujące zmiany na tym rynku (urząd statystyczny, Lubuskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, Kuratorium Oświaty, zrzeszenia pracodawców, instytucje szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy i inne instytucje rynku pracy). 31

32 SPIS TABEL Tabela 1 Studenci szkół wyższych w roku akademickim (stan na roku)... 4 Tabela 2 Absolwenci szkół wyższych według szkół (łącznie z cudzoziemcami) rok akademicki 2012/ Tabela 3 Absolwenci szkół wyższych według szkół w roku akademickim 2012/ Tabela 4 Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2012/ Tabela 5 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku)... 8 Tabela 6 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku)... 8 Tabela 7 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat grodzki Tabela 8 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat ziemski Tabela 9 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra w 2013 roku Tabela 10 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra (stan w końcu 2013 roku) Tabela 11 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie zielonogórskim w 2013 roku Tabela 12 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie zielonogórskim (stan w końcu 2013 roku) Tabela 13 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) - powiat grodzki Tabela 14 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) powiat ziemski

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2006 roku TARNÓW 2007 r. 3 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WSTĘP w Mieście Tarnowie w 2006 ROKU Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo