Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (grodzkim i ziemskim) w 2013 roku część II - prognostyczna Zielona Góra, lipiec 2014 r. 1

2 Spis treści WSTĘP... 3 I. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I BEZROBOTNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM Studenci i absolwenci szkół wyższych Bezrobotni z wyższym wykształceniem do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według zawodów... 8 II. ABSOLWENCI I BEZROBOTNI PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku PODSUMOWANIE SPIS TABEL

3 WSTĘP Problemy związane z sytuacją na rynku pracy absolwentów należą dziś do najbardziej istotnych. Spowodowane jest to brakiem wolnych miejsc pracy dla osób bez doświadczenia zawodowego. Młodzież nie jest kategorią jednolitą i statyczną, lecz kategorią zróżnicowaną i dynamiczną, podlegającą ciągłym przeobrażeniom. Jednym z kryteriów zróżnicowania tej grupy ludzi jest wykształcenie i zawód, co jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na czas i skuteczność podejmowania aktywności zawodowej. To właśnie wykształcenie jest głównym atrybutem współczesnej cywilizacji. Uzyskanie zatrudnienia zależy, w dużej mierze, od posiadanego wykształcenia, dodatkowych umiejętności, a także stażu pracy. Niniejsze opracowanie stanowi drugą część prognostyczną, prowadzonego cyklicznie przez Powiatowy Urząd Pracy Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego oraz szkolenia osób bezrobotnych. Podstawą opracowania raportu są informacje dotyczące: studentów i absolwentów szkół wyższych otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego, absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych według zawodów - pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji Narodowej, osób bezrobotnych do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły (sprawozdanie MPiPS-01 załącznik nr 1). Opracowanie niniejsze jest dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (zakładka: Informacje), gdzie opublikowane są także analizy z lat poprzednich. 3

4 I. ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA I BEZROBOTNI Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM 1.1. Studenci i absolwenci szkół wyższych Miasto Zielona Góra jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich województwa lubuskiego. Działają tu: Uniwersytet Zielonogórski, Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego. Z kolei na terenie powiatu zielonogórskiego ziemskiego działa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. W roku akademickim 2012/2013 w szkołach wyższych zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego kształciło się łącznie osób. Większość studentów uczęszczała na studia stacjonarne (dzienne) osób (69,4 %; rok wcześniej 68,3 %). W systemie niestacjonarnym studiowały ogółem osoby (30,6 %; rok wcześniej 31,7 %). Większą część studiujących stanowiły kobiety, a ich udział w populacji studentów wynosił 56,8 % (7.969 osób). Największą grupę stanowili studenci studiów pierwszego stopnia, a mianowicie osób, co stanowiło 68,2 % ogółu studentów. Ponadto część osób podwyższała swoje kwalifikacje na studiach drugiego stopnia osób (26,5 %). Po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego pozostawało 31 osób (0,3 %). Najwięcej studentów kształciło się na Uniwersytecie Zielonogórskim osób, w tym kobiet. Strukturę studentów w roku akademickim według rodzaju studiów i uczelni zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Studenci szkół wyższych w roku akademickim (stan na roku) Na studiach W tym Stacjonarnych Niestacjonarnych Lp. Wyszczególnienie Ogółem kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety 1. Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze Razem

5 Analizując populację absolwentów w roku akademickim 2012/2013 można zauważyć, że większość z nich ukończyła studia stacjonarne osoby (61,4 %, rok wcześniej było to 58 %). Studia niestacjonarne ukończyły osoby (38,6 %). Wśród absolwentów przewagę stanowiły kobiety, a ich udział w ogólnej liczbie absolwentów wynosił 66,1 % (2.880 osób). Strukturę absolwentów (łącznie z cudzoziemcami) według uczelni oraz według podziału na studia stacjonarne i niestacjonarne, przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Absolwenci szkół wyższych według szkół (łącznie z cudzoziemcami) rok akademicki 2012/2013 Na studiach W tym Stacjonarnych Niestacjonarnych Lp. Wyszczególnienie Ogółem kobiety Razem Kobiety Razem kobiety 1. Uniwersytet Zielonogórski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze Razem Osoby kończące uczelnie mieszczące się na terenie Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego w roku akademickim 2012/2013 to przede wszystkim absolwenci studiów zawodowych (pierwszego stopnia) osoby, tj. 62,9 % ogółu absolwentów, z czego z tytułem licencjata osób, a z tytułem inżyniera 644 osoby. Studia drugiego stopnia ukończyło osób, czyli 37 % ogółu absolwentów, zaś studia magisterskie jednolite w trybie stacjonarnym ukończyły 2 osoby. poniższa tabela. Strukturę absolwentów w roku akademickim 2012/2013 według rodzaju studiów przedstawia Tabela 3 Absolwenci szkół wyższych według szkół w roku akademickim 2012/2013 Studia Wyszczególnienie Razem Stacjonarne Niestacjonarne Studia ogółem Studia pierwszego stopnia razem, z tego: z tytułem inżyniera z tytułem licencjata Studia magisterskie jednolite Studia drugiego stopnia

6 Strukturę absolwentów szkół wyższych zlokalizowanych w powiecie zielonogórskim grodzkim i ziemskim według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013 (łącznie z cudzoziemcami) przedstawia poniższa tabela. Tabela 4 Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2012/2013 Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym kobiety razem w tym kobiety razem w tym kobiety LUBUSKIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Podgrupa pedagogiczna Podgrupa humanistyczna Podgrupa artystyczna Podgrupa społeczna Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa biologiczna Podgrupa dziennikarstwa i informacji Podgrupa fizyczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa medyczna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa architektury i budownictwa Podgrupa ochrony środowiska Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa Podgrupa usług dla ludności LUBUSKA WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE Podgrupa medyczna

7 Podgrupa usług dla ludności ZACHODNIA WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Podgrupa społeczna Razem: Podgrupa architektury i budownictwa Podgrupa artystyczna Podgrupa biologiczna Podgrupa dziennikarstwa i informacji Podgrupa ekonomiczna i administracyjna Podgrupa fizyczna Podgrupa humanistyczna Podgrupa informatyczna Podgrupa inżynieryjno - techniczna Podgrupa matematyczna i statystyczna Podgrupa medyczna Podgrupa ochrony i bezpieczeństwa Podgrupa ochrony środowiska Podgrupa pedagogiczna Podgrupa produkcji i przetwórstwa Podgrupa rolnicza, leśna i rybactwa Podgrupa społeczna Podgrupa usług dla ludności W podgrupie biologicznej mieszczą się takie kierunki jak: biologia, ochrona środowiska, w podgrupie fizycznej: astronomia, fizyka, w podgrupie społecznej: ekonomia, politologia, socjologia, natomiast w podgrupie usług dla ludności: kosmetologia, turystyka i rekreacja. Najwięcej absolwentów ukończyło studia na kierunkach: pedagogicznych (1.123 osoby, w tym 936 kobiet), ekonomicznych i administracyjnych (575 osób, w tym 442 kobiety), społecznych (465 osób, w tym 314 kobiet) oraz ochrony i bezpieczeństwa (372 osoby, w tym 205 kobiet). Zdecydowanie mniej absolwentów ukończyło kierunki ścisłe - matematyczne i statystyczne (33 osoby, w tym 25 kobiet), fizyczne (9 osób, w tym 4 kobiety), dziennikarstwa i informacji (28 osób, w tym 27 kobiet) oraz kierunki rolnicze, leśne i rybactwa (44 osoby, w tym 32 kobiety). 7

8 W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim największy wzrost liczby absolwentów odnotowano w podgrupie ochrona i bezpieczeństwo, na kierunku bezpieczeństwo narodowe (wzrost o 158 osób), spadła natomiast liczba osób kończących kierunki z podgrupy humanistycznej (o 146 osób) oraz kierunki społeczne (o 99 osób) Bezrobotni z wyższym wykształceniem do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według zawodów Na koniec grudnia 2013 r. spośród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowili ogółem 494 osoby, z tego w powiecie grodzkim 222 osoby, w powiecie ziemskim 272 osoby. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 10,3 % ogółu bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (142 osoby ogółem). Rok wcześniej odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wśród ogółu bezrobotnych absolwentów był nieznacznie wyższy i wynosił 11,3 %. Strukturę bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w powiecie zielonogórskim grodzkim i ziemskim według stanu na koniec roku przedstawiają poniższe tabele. Tabela 5 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku) Bezrobotni Liczba Z tego w okresie do 12 Z tego bezrobotnych % (kol. Wyszczególnienie z wykształceniem mies. od dnia z wykształceniem ogółem na 3:2) wyższym ukończenia nauki wyższym dzień ogółem Powiat grodzki , ,0 Powiat ziemski , ,6 Razem , ,3 Źródło: załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 Tabela 6 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku) Bezrobotni Liczba Z tego % w okresie do 12 Z tego bezrobotnych Wyszczególnienie z wykształceniem (kol. mies. od dnia z wykształceniem ogółem na wyższym 3:2) ukończenia nauki wyższym dzień ogółem Powiat grodzki , ,4 Powiat ziemski , ,9 Razem , ,3 Źródło: załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 % (kol. 6:3) % (kol. 6:3) 8

9 Wśród bezrobotnych absolwentów legitymujących się wyższym wykształceniem, najwięcej rejestracji w 2013 r. odnotowano w zawodach: a) na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego /242190/ pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 29 nowych rejestracji i 7 osób bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku, /242217/ specjalista administracji publicznej 17 nowych rejestracji i 4 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2013 roku, /242222/ specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 14 nowych rejestracji i 4 osoby na koniec grudnia 2013 roku, /263304/ politolog 12 nowych rejestracji i 5 osób na koniec grudnia 2013 roku, /214390/ pozostali inżynierowie inżynierii środowiska 12 nowych rejestracji i 2 osoby na koniec grudnia 2013 roku. b) na terenie powiatu zielonogórskiego ziemskiego /242217/ specjalista administracji publicznej 13 nowych rejestracji i 2 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2013 roku, /263102/ ekonomista 11 nowych rejestracji i 4 osoby bezrobotne na koniec grudnia 2013 roku, /242222/ specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 10 nowych rejestracji i 2 osoby bezrobotne na koniec 2013 roku. /213105/ biolog 7 nowych rejestracji i 3 osoby bezrobotne na koniec 2013 roku, /242190/ pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 5 nowych rejestracji i 3 osoby bezrobotne na koniec 2013 roku. Wśród osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły, występują grupy zawodów, w których nie odnotowano zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku Są to m.in.: a) w powiecie zielonogórskim grodzkim: Logistyk, Inżynier budowy mostów, Inżynier górnik górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych, Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, Architekt krajobrazu, Położna, Farmaceuta farmacja apteczna, Specjalista zdrowia publicznego, Logopeda neurologopedia, Psychoterapeuta, Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne, Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu, Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog), Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog), Specjalista ds. doskonalenia organizacji, Specjalista ds. 9

10 pozyskiwania funduszy, Specjalista zarządzania kryzysowego, Specjalista ds. rekrutacji pracowników, Opiekun marki (brand manager), Specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych, Administrator sieci informatycznej, Analityk informacji i raportów medialnych, Psycholog, Psycholog kliniczny, Redaktor wydawniczy, Tłumacz języka niemieckiego, Tłumacz tekstów, Pozostali artyści plastycy. b) w powiecie zielonogórskim ziemskim: Fizyk, Inżynier leśnictwa, Inżynier rolnictwa, Inżynier inżynierii środowiska melioracje, Inżynier technologii żywności, Inżynier automatyki i robotyki, Logopeda, Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne, Nauczyciel matematyki, Nauczyciel plastyki, Nauczyciel religii, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, Specjalista ds. logistyki, Doradca personalny, Specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Specjalista ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, Administrator sieci informatycznej, Bibliotekoznawca, Specjalista pracy socjalnej, Edytor materiałów źródłowych, Artysta malarz. 10

11 II. ABSOLWENCI I BEZROBOTNI PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU 2.1. Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów Według stanu na dzień 30 września 2013 r. 1 w ramach systemu kształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży i dorosłych w szkołach zawodowych zlokalizowanych w powiecie grodzkim kształciło się ogółem uczniów (w tym dziewcząt), z tego: 745 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w tym 242 dziewczęta, uczniów techników, w tym dziewczęta, uczniów szkół policealnych (ponadgimnazjalnych), w tym dziewcząt, 258 uczniów sześcioletnich szkół muzycznych I i II stopnia, w tym 170 dziewcząt, 101 uczniów czteroletniej szkoły muzycznej I stopnia, w tym 63 dziewczęta, 118 uczniów sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w tym 94 dziewczęta, 101 uczniów czteroletniego liceum plastycznego, w tym 86 dziewcząt. Natomiast w szkołach zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego kształciło się ogółem 673 uczniów (w tym 281 kobiet), z tego: 255 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w tym 83 dziewczęta, 418 uczniów techników, w tym 198 dziewcząt. Łącznie, na koniec września 2013 roku w obu powiatach kształciło się uczniów, z czego 56,2 % stanowiły dziewczęta. Analizując strukturę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zauważyć można, że największy udział w ogólnej liczbie osób kończących tego typu szkoły mają osoby bez zawodu. Są to głównie absolwenci liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych. Wśród absolwentów szkół zawodowych w powiecie grodzkim największy udział odnotowano w zawodach: technik administracji, technik logistyk, technik budownictwa, technik usług kosmetycznych, mechanik pojazdów samochodowych, zaś w powiecie ziemskim technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji usług gastronomicznych, fryzjer. 1 Dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej 11

12 Zestawienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zielonogórskiego grodzkiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 7 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat grodzki Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Szkoły policealne "334306" Technik administracji* 147 "333107" Technik logistyk* 138 "514207" Technik usług kosmetycznych* 137 "532102" Opiekun medyczny* 79 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 58 "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 58 "323003" Biomasażysta 47 "321301" Technik farmaceutyczny* 46 "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* 41 "325402" Technik masażysta* 39 "514105" Technik usług fryzjerskich* 38 "343104" Fototechnik* 35 "431103" Technik rachunkowości* 33 "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* 32 "311918" Technik poligraf* 32 "343203" Florysta* 32 "325102" Higienistka stomatologiczna* 30 "325905" Opiekunka dziecięca* 26 "325101" Asystentka stomatologiczna* 25 "351203" Technik informatyk* 24 "325601" Ratownik medyczny* 23 "321402" Technik dentystyczny* 22 "341204" Opiekunka środowiskowa* 14 Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie "532990" indziej niesklasyfikowani 14 "322001" Dietetyk* 12 "324002" Technik weterynarii* 11 "333906" Technik organizacji reklamy* 10 "325907" Terapeuta zajęciowy* 9 "311204" Technik budownictwa* 4 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) "333107" Technik logistyk* 100 "311204" Technik budownictwa* 90 12

13 "351203" Technik informatyk* 77 "331403" Technik ekonomista* 68 "514105" Technik usług fryzjerskich* 59 "422103" Technik obsługi turystycznej* 46 "422402" Technik hotelarstwa* 44 "311410" Technik mechatronik* 37 "325511" Technik ochrony środowiska* 37 "311104" Technik geodeta* 30 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 29 "314202" Technik architektury krajobrazu* 28 "343204" Plastyk* 28 "522305" Technik handlowiec* 22 "333108" Technik spedytor* 21 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 18 "512001" Kucharz* 18 "311601" Technik papiernictwa* 15 "311408" Technik elektronik* 14 "311504" Technik mechanik* 13 "343602" Muzyk* 11 "311303" Technik elektryk* 6 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 2 Licea ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu 1933 Zasadnicze szkoły zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 56 "512002" Kucharz małej gastronomii* 43 "514101" Fryzjer* 39 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 30 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 16 "522301" Sprzedawca* 12 "751201" Cukiernik* 11 "713201" Lakiernik* 9 "711202" Murarz* 8 "713101" Malarz - tapeciarz* 6 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 4 "752205" Stolarz* 3 "711203" Zdun* 2 "611303" Ogrodnik* 1 "712101" Dekarz* 1 13

14 "721306" Blacharz samochodowy* 1 "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 1 "741103" Elektryk* 1 "751204" Piekarz* 1 Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów 2 Zestawienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zielonogórskiego ziemskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 8 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat ziemski Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) "333107" Technik logistyk* 27 "351203" Technik informatyk* 23 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 22 "311410" Technik mechatronik* 20 "422402" Technik hotelarstwa* 19 "331403" Technik ekonomista* 12 Licea ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu 183 Zasadnicze szkoły zawodowe "514101" Fryzjer* 20 "512002" Kucharz małej gastronomii* 16 "741103" Elektryk* 14 "522301" Sprzedawca* 12 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 12 "721306" Blacharz samochodowy* 5 "512001" Kucharz* 4 "711202" Murarz* 4 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 4 "713101" Malarz - tapeciarz* 3 "752205" Stolarz* 3 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 2 "722204" Ślusarz* 2 "343101" Fotograf* 1 "712101" Dekarz* 1 "713201" Lakiernik* 1 "751201" Cukiernik* 1 Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów 14

15 2.2. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych według zawodów W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem 799 absolwentów (w tym 483 kobiety) z powiatu grodzkiego. Napływ tej populacji stanowił 9,9 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety (60,5 %). Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, większość stanowiły osoby posiadające zawód 613 osób (76,7 % napływu absolwentów). Pozostałą część stanowią osoby bez zawodu 186 osób, tj. 23,3 % napływu. W populacji osób posiadających zawód rejestrujących się w 2013 roku, największy napływ odnotowano w zawodach: sprzedawca 55 osób, mechanik pojazdów samochodowych 19 osób i technik ekonomista 12 osób. Strukturę napływu bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prezentuje poniższa tabela. Tabela 9 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra w 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci - razem Bezrobotni absolwenci-kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 19 0 "331403" Technik ekonomista* 12 5 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 12 9 "514101" Fryzjer* "524902" Doradca klienta 10 9 "512002" Kucharz małej gastronomii* 8 3 "512001" Kucharz* 7 4 "311204" Technik budownictwa* 6 1 "351203" Technik informatyk* 6 0 "513202" Barman 6 5 "311408" Technik elektronik* 5 0 "333107" Technik logistyk* 5 0 "325402" Technik masażysta* Dane dostępne są na stronie Głównym zadaniem aplikacji jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Informacje do programu są pozyskiwane głównie ze sprawozdań MPIPS

16 "332203" Przedstawiciel handlowy 4 1 "441203" Listonosz 4 0 "522305" Technik handlowiec* 4 3 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 4 0 "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 4 2 "311206" Technik drogownictwa* 3 1 "321301" Technik farmaceutyczny* 3 2 "331301" Księgowy 3 3 "334306" Technik administracji* 3 3 "343101" Fotograf* 3 2 "343204" Plastyk* 3 3 "343901" Animator kultury* 3 2 "513101" Kelner* 3 2 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 3 0 "742190" Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 3 1 "751201" Cukiernik* 3 2 "752205" Stolarz* 3 0 "311104" Technik geodeta* 2 0 "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji* 2 2 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 2 0 "333108" Technik spedytor* 2 0 "334390" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 2 2 "341205" Pracownik socjalny 2 2 "343302" Pracownik galerii / muzeum 2 2 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 2 0 "351290" Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego 2 0 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "422103" Technik obsługi turystycznej* 2 2 "422402" Technik hotelarstwa* 2 0 "514202" Kosmetyczka 2 2 "514207" Technik usług kosmetycznych* 2 2 "523002" Kasjer handlowy 2 2 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 2 0 "741201" Elektromechanik* 2 0 "911206" Salowa 2 0 "311504" Technik mechanik* 1 0 "311922" Technik technologii drewna* 1 1 "311990" Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

17 "313190" Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych 1 0 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 1 1 "325101" Asystentka stomatologiczna* 1 1 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 1 1 "325905" Opiekunka dziecięca* 1 1 "332490" Pozostali pośrednicy handlowi 1 1 "334101" Kierownik biura 1 1 "341206" Pracownik zarządzania kryzysowego 1 0 "341290" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1 1 "342305" Instruktor rekreacji ruchowej 1 0 "342390" Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 1 0 "343201" Dekorator sklepów 1 0 "412001" Sekretarka 1 1 "413201" Operator wprowadzania danych 1 0 "421302" Pracownik lombardu 1 1 "422602" Recepcjonista 1 1 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 1 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 1 0 "441201" Ekspedient pocztowy 1 1 "441401" Archiwista dokumentów elektronicznych 1 1 "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1 1 "514204" Pedikiurzystka 1 1 "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej 1 0 "522390" Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 1 1 "524990" Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1 1 "532102" Opiekun medyczny* 1 1 "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1 0 "711202" Murarz* 1 0 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 0 "712703" Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1 0 "713102" Malarz budowlany 1 1 "713201" Lakiernik* 1 0 "713203" Lakiernik samochodowy 1 0 "721290" Pozostali spawacze i pokrewni 1 0 "721306" Blacharz samochodowy* 1 0 "722204" Ślusarz* 1 0 "722314" Tokarz w metalu 1 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych

18 "723390" "731102" Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych* "731809" Tkacz 1 1 "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych 1 0 "753105" Krawiec* 1 1 "753602" Obuwnik* 1 1 "821206" Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych 1 1 "821990" Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 1 1 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 0 "911207" Sprzątaczka biurowa 1 1 "941201" Pomoc kuchenna 1 1 "962190" Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi 1 1 Źródło: tabela T-II/P-2 Aplikacja Monitoring Zawodów Poniższa tabela przedstawia absolwentów zamieszkałych w powiecie grodzkim zarejestrowanych na koniec roku 2013 roku w wybranych zawodach. Tabela 10 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra (stan w końcu 2013 roku) Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 5 0 "331403" Technik ekonomista* 4 1 "513202" Barman 4 3 "333107" Technik logistyk* 3 0 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3 2 "512001" Kucharz* 3 1 "512002" Kucharz małej gastronomii* 3 2 "514101" Fryzjer* 3 3 "311206" Technik drogownictwa* 2 1 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "522305" Technik handlowiec* 2 2 "524902" Doradca klienta 2 2 "311204" Technik budownictwa* 1 0 "311408" Technik elektronik* 1 0 "311504" Technik mechanik* 1 0 "311922" Technik technologii drewna* 1 1 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego*

19 "325101" Asystentka stomatologiczna* 1 1 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 1 1 "331301" Księgowy 1 1 "332203" Przedstawiciel handlowy 1 0 "333108" Technik spedytor* 1 0 "333906" Technik organizacji reklamy* 1 1 "341202" Opiekun osoby starszej* 1 1 "341205" Pracownik socjalny 1 1 "341290" Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1 1 "342305" Instruktor rekreacji ruchowej 1 0 "351203" Technik informatyk* 1 0 "421302" Pracownik lombardu 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "441201" Ekspedient pocztowy 1 1 "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1 0 "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1 0 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 1 1 "713102" Malarz budowlany 1 1 "722314" Tokarz w metalu 1 0 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 1 0 "742190" Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 1 1 "751201" Cukiernik* 1 1 "753602" Obuwnik* 1 1 "815901" Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin 1 1 "911206" Salowa 1 0 "941201" Pomoc kuchenna 1 1 "962190" Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi 1 1 Źródło: Tabela T-II/P-1 Aplikacja Monitoring Zawodów Analizując powyższe dane można zauważyć, iż największy udział wśród absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze stanowiły osoby bez zawodu, a więc osoby kończące licea ogólnokształcące oraz licea profilowane. W dalszej kolejności, w powiecie grodzkim, bez pracy pozostawali: sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych oraz technicy ekonomiści. W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem 802 absolwentów (w tym 513 kobiet) z powiatu ziemskiego. Napływ tej populacji stanowił 10,6 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety (60,0 % napływu absolwentów). 19

20 Wśród osób bezrobotnych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, większość stanowiły osoby posiadające zawód 466 osób (58,1 % napływu). Pozostałą część stanowiły osoby bez zawodu - 336, tj. 41,9 % napływu. W populacji absolwentów posiadających zawód, rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w 2013 r., najliczniejszą grupę stanowili sprzedawcy 38 osób, fryzjerzy 33 osoby, kucharze małej gastronomii 17 osób. tabela. Strukturę napływu bezrobotnych absolwentów w powiecie zielonogórskim prezentuje poniższa Tabela 11 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie zielonogórskim w 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "514101" Fryzjer* "512002" Kucharz małej gastronomii* 17 5 "331403" Technik ekonomista* "333107" Technik logistyk* 13 5 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 12 0 "422402" Technik hotelarstwa* "512001" Kucharz* 8 7 "522305" Technik handlowiec* 8 8 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 8 0 "514207" Technik usług kosmetycznych* 7 7 "751201" Cukiernik* 7 5 "351203" Technik informatyk* 6 0 "311204" Technik budownictwa* 5 3 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 5 5 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 5 5 "524902" Doradca klienta 5 3 "711202" Murarz* 5 0 "311104" Technik geodeta* 4 1 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 4 0 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 4 2 "334306" Technik administracji* 4 4 "741103" Elektryk* 4 0 "751204" Piekarz* 4 2 "314202" Technik architektury krajobrazu*

21 "321301" Technik farmaceutyczny* 3 3 "333108" Technik spedytor* 3 1 "432103" Magazynier 3 1 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 3 3 "721306" Blacharz samochodowy* 3 0 "752205" Stolarz* 3 0 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 3 0 "941201" Pomoc kuchenna 3 3 "311408" Technik elektronik* 2 0 "321402" Technik dentystyczny* 2 2 "332203" Przedstawiciel handlowy 2 1 "411004" Technik prac biurowych* 2 2 "441203" Listonosz 2 1 "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 2 2 "514105" Technik usług fryzjerskich* 2 2 "515303" Robotnik gospodarczy 2 1 "713203" Lakiernik samochodowy 2 0 "723303" Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych 2 0 "751104" Rozbieracz - wykrawacz 2 2 "753303" Szwaczka 2 2 "834105" Operator maszyn leśnych* 2 0 "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 2 2 "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 2 2 "311206" Technik drogownictwa* 1 0 "311303" Technik elektryk* 1 0 "311410" Technik mechatronik* 1 0 "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* 1 0 "311922" Technik technologii drewna* 1 0 "311924" Technik technologii odzieży* 1 1 "312301" Mistrz produkcji w budownictwie drogowym 1 0 "314203" Technik hodowca koni* 1 1 "314403" Technik technologii żywności* 1 1 "324002" Technik weterynarii* 1 0 "325401" Technik fizjoterapii 1 0 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325511" Technik ochrony środowiska* 1 0 "325590" Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 1 0 "332490" Pozostali pośrednicy handlowi 1 1 "333105" Spedytor 1 0 "333906" Technik organizacji reklamy* 1 1 "341202" Opiekun osoby starszej*

22 "343101" Fotograf* 1 1 "352110" Montażysta obrazu 1 0 "421106" Kontroler rozliczeń pieniężnych 1 1 "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 1 1 "431101" Asystent do spraw księgowości 1 1 "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni 1 0 "441101" Pomocnik biblioteczny 1 1 "441201" Ekspedient pocztowy 1 1 "513202" Barman 1 1 "514290" Pozostałe kosmetyczki i pokrewni 1 1 "522390" Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 1 1 "524404" Telemarketer 1 1 "541306" Portier 1 1 "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 1 0 "541906" Ratownik wodny zawodowy 1 0 "613003" Rolnik* 1 1 "712101" Dekarz* 1 0 "712204" Posadzkarz* 1 0 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 1 0 "713201" Lakiernik* 1 0 "722204" Ślusarz* 1 0 "723105" Mechanik samochodów osobowych 1 0 "731890" Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 1 1 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 1 0 "742108" Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego 1 0 "742114" Monter mechatronik* 1 0 "742203" Monter sieci telekomunikacyjnych 1 1 "753105" Krawiec* 1 1 "753605" Obuwnik przemysłowy 1 1 Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej "818990" niesklasyfikowani 1 0 "821205" Monter osprzętu elektrotechnicznego 1 0 "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 0 "933304" Robotnik magazynowy 1 0 "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach 1 1 "962902" Dozorca 1 0 źródło: Tabela-II/P-2 Aplikacja Monitoring Zawodów 22

23 Natomiast na koniec roku 2013 w ewidencji urzędu pozostawali absolwenci z terenu powiatu ziemskiego, którzy reprezentowali następujące zawody (wybrane kategorie): Tabela 12 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie zielonogórskim (stan w końcu 2013 roku) Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci-razem Bezrobotni absolwenci-kobiety "000000" Bez zawodu "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* "422402" Technik hotelarstwa* 7 7 "512002" Kucharz małej gastronomii* 5 4 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 5 0 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 5 0 "311204" Technik budownictwa* 4 3 "331403" Technik ekonomista* 4 4 "751201" Cukiernik* 4 4 "512001" Kucharz* 3 3 "522305" Technik handlowiec* 3 3 "741103" Elektryk* 3 0 "314202" Technik architektury krajobrazu* 2 2 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 2 1 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 2 2 "351203" Technik informatyk* 2 0 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 2 2 "514207" Technik usług kosmetycznych* 2 2 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 2 2 "751204" Piekarz* 2 2 "753105" Krawiec* 2 2 "311104" Technik geodeta* 1 0 "311209" Technik urządzeń sanitarnych* 1 1 "311513" Technik pojazdów samochodowych* 1 0 "314203" Technik hodowca koni* 1 1 "321402" Technik dentystyczny* 1 1 "325402" Technik masażysta* 1 1 "325590" Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 1 0 "325907" Terapeuta zajęciowy* 1 0 "333107" Technik logistyk* 1 1 "333108" Technik spedytor* 1 0 "334306" Technik administracji*

24 "341202" Opiekun osoby starszej* 1 1 "343101" Fotograf* 1 1 "352110" Montażysta obrazu 1 0 "411004" Technik prac biurowych* 1 1 "422103" Technik obsługi turystycznej* 1 1 "432103" Magazynier 1 0 "524404" Telemarketer 1 1 "524902" Doradca klienta 1 1 "541306" Portier 1 1 "541906" Ratownik wodny zawodowy 1 0 "711202" Murarz* 1 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 1 0 "713203" Lakiernik samochodowy 1 0 "721306" Blacharz samochodowy* 1 0 "722314" Tokarz w metalu 1 1 "731890" Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 1 1 "742203" Monter sieci telekomunikacyjnych 1 1 "752205" Stolarz* 1 0 "834105" Operator maszyn leśnych* 1 0 "941201" Pomoc kuchenna 1 1 Źródło: Tabela T-II/P-1 Aplikacja Monitoring Zawodów Jak można zauważyć, najwięcej absolwentów rejestruje się i pozostaje w ewidencji w grupie osób bez zawodu. Są to w przeważającej ilości osoby kończące licea ogólnokształcące, licea profilowane lub osoby nie posiadające dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych. W dalszej kolejności są to fryzjerzy, sprzedawcy, technicy hotelarstwa, kucharze małej gastronomii Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014 Na podstawie dostępnych danych przewiduje się, iż w 2014 roku szkoły ponadgimnazjalne ukończy ogółem absolwentów, z tego: a) w powiecie grodzkim osoby (w tym osób bez zawodu), b) w powiecie ziemskim 345 osób (w tym 162 osoby bez zawodu). Tabela nr 13 zawiera prognozowaną liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych zawodach w powiecie grodzkim w 2014 roku. 24

25 Tabela 13 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) - powiat grodzki Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 Przewidywani absolwenci w roku 2014 Wzrost/spadek (różnica 2014:2013) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "532102" Opiekun medyczny* "514207" Technik usług kosmetycznych* "334306" Technik administracji* "333107" Technik logistyk* "421108" Technik usług pocztowych i finansowych* "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* "351203" Technik informatyk* "343203" Florysta* "325402" Technik masażysta* "311204" Technik budownictwa* "311410" Technik mechatronik* "331403" Technik ekonomista* "514105" Technik usług fryzjerskich* "000000" Inny zawód lub brak zawodu "341204" Opiekunka środowiskowa* "422402" Technik hotelarstwa* "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* "431103" Technik rachunkowości* "321301" Technik farmaceutyczny* "333906" Technik organizacji reklamy* "422103" Technik obsługi turystycznej* "311104" Technik geodeta* "325102" Higienistka stomatologiczna* "325601" Ratownik medyczny* "311513" Technik pojazdów samochodowych* "314202" Technik architektury krajobrazu* "325511" Technik ochrony środowiska* "342301" Instruktor fitness "324002" Technik weterynarii* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "311206" Technik drogownictwa* "311702" Technik górnictwa otworowego* "512001" Kucharz* "333108" Technik spedytor*

26 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "228907" Specjalista terapii uzależnień "321402" Technik dentystyczny* "311601" Technik papiernictwa* "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* "323003" Biomasażysta "343602" Muzyk* "343204" Plastyk* "522305" Technik handlowiec* "322001" Dietetyk* "325101" Asystentka stomatologiczna* "311408" Technik elektronik* "441403" Technik archiwista* "311303" Technik elektryk* "343202" Dekorator wnętrz "325905" Opiekunka dziecięca* "514203" Manikiurzystka "216601" Grafik komputerowy DTP "311504" Technik mechanik* "311913" Technik gazownictwa "311918" Technik poligraf* "311930" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej "321103" Technik elektroradiolog* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "325903" Instruktor terapii uzależnień "325907" Terapeuta zajęciowy* "333106" Technik eksploatacji portów i terminali* "343104" Fototechnik* Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu Wykształcenie zasadnicze zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "514101" Fryzjer* "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "752205" Stolarz* "751204" Piekarz*

27 "711202" Murarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "712101" Dekarz* "741103" Elektryk* "751201" Cukiernik* "611303" Ogrodnik* "711301" Kamieniarz* "721306" Blacharz samochodowy* "722307" Operator obrabiarek skrawających* "732201" Drukarz* "753402" Tapicer* "000000" Inny zawód lub brak zawodu "343101" Fotograf* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "522301" Sprzedawca* "711203" Zdun* "711501" Cieśla* "713101" Malarz - tapeciarz* "713201" Lakiernik* "721301" Blacharz* "722204" Ślusarz* "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń* Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów W świetle powyższych danych zauważyć można, iż w 2014 roku w powiecie grodzkim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: opiekun medyczny (241 osób), technik usług kosmetycznych (185 osób), technik administracji (180 osób), technik logistyk (170 osób), technik usług pocztowych i finansowych (145 osób), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (115 osób). Na rynek pracy wejdą ponadto przedstawiciele takich zawodów jak: instruktor fitness (27 osób), technik drogownictwa (23 osoby) czy też specjalista terapii uzależnień (20 osób). W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się w niektórych zawodach uznanych w 2013 roku jako nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów), między innymi takich jak sprzedawca, kucharz małej gastronomii, technik mechanik oraz lakiernik. 27

28 Poniższa tabela zawiera prognozowaną liczbę absolwentów w roku 2014 w poszczególnych zawodach w powiecie ziemskim. Tabela 14 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) powiat ziemski Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 Przewidywani absolwenci w roku 2014 Wzrost/spadek (różnica 2014:2013) Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "422402" Technik hotelarstwa* "333107" Technik logistyk* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "311410" Technik mechatronik* "351203" Technik informatyk* "331403" Technik ekonomista* "000000" Inny zawód lub brak zawodu "311307" Technik energetyk "422103" Technik obsługi turystycznej* Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Inny zawód lub brak zawodu Wykształcenie zasadnicze zawodowe "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "741103" Elektryk* "514101" Fryzjer* "711202" Murarz* "512001" Kucharz* "751201" Cukiernik* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "721306" Blacharz samochodowy* "752205" Stolarz* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "741201" Elektromechanik* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "512002" Kucharz małej gastronomii* "522301" Sprzedawca* "713101" Malarz - tapeciarz* "722204" Ślusarz* "343101" Fotograf* "712101" Dekarz* "713201" Lakiernik*

29 "000000" Inny zawód lub brak zawodu "711501" Cieśla* "742102" Monter - elektronik* "751204" Piekarz* Źródło: Tablica 4.1 Aplikacja Monitoring Zawodów W świetle powyższych danych zauważyć można, iż w 2014 roku w powiecie ziemskim najwięcej absolwentów zakończy edukację w takich zawodach jak: technik hotelarstwa (25 osób), technik logistyk (20 osób), mechanik pojazdów samochodowych (18 osób) oraz elektryk (14 osób). Są to zawody nadwyżkowe czyli takie, na które w 2013 roku występowało mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie 3. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów w niektórych zawodach uznanych w 2013 roku za nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP monitoringu zawodów) to jest między innymi takich jak kucharz małej gastronomii, sprzedawca czy też fryzjer. 3 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2013 roku ; 29

30 PODSUMOWANIE W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zarejestrowało się ogółem absolwentów (powiat grodzki 799 osób, powiat ziemski 802 osoby). Napływ tej populacji stanowił w powiecie grodzkim 9,9 % ogółu rejestrujących się bezrobotnych i 10,6 % w powiecie ziemskim. W grupie nowo zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów większość stanowiły kobiety. Wśród bezrobotnych absolwentów napływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w 2013 roku większość stanowiły osoby posiadające określony zawód. W populacji tej spośród osób legitymujących się wykształceniem wyższym: najliczniejszą grupę stanowili głównie pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści administracji publicznej, specjaliści do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. W przypadku osób posiadających niższy poziom wykształcenia odnotowano największy napływ w zawodach: a) w powiecie grodzkim: technik ekonomista, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, b) w powiecie ziemskim: technik hotelarstwa, fryzjer, sprzedawca. W 2014 roku edukację na poziomie ponadgimnazjalnym zakończy ogółem osób. Wykształcenie na poziomie średnim ogólnokształcącym uzyska w powiecie grodzkim uczniów, tj. o 36 osób mniej niż w 2013 roku, zaś w powiecie ziemskim 162 osoby tj. o 74 osoby mniej w odniesieniu do roku ubiegłego. Niewątpliwie część tych osób rozpocznie dalszy etap kształcenia bądź też podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Niemniej jednak spodziewać się należy, jak co roku, nasilenia rejestracji absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze szczególnie w drugim półroczu 2014 roku. W 2014 roku w powiecie grodzkim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik logistyk, technik usług pocztowych i finansowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Na rynek pracy wejdą ponadto przedstawiciele takich zawodów jak: instruktor fitness, technik drogownictwa oraz specjalista terapii uzależnień. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów kształcących się w niektórych zawodach uznanych w 2013 roku w powiecie grodzkim za nadwyżkowe (w świetle prowadzonego przez PUP 30

31 monitoringu zawodów), między innymi w takich jak sprzedawca, kucharz małej gastronomii, technik mechanik oraz lakiernik. W 2014 roku w powiecie ziemskim najwięcej absolwentów zakończy edukację m.in. w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk. Są to zawody nadwyżkowe czyli takie, na które w 2013 roku występowało mniejsze zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W porównaniu z rokiem ubiegłym mury szkół ponadgimnazjalnych opuści mniejsza ilość absolwentów w niektórych zawodach nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim, to jest między innymi w takich profesjach jak kucharz małej gastronomii, sprzedawca czy też fryzjer. Na koniec należy podkreślić, iż dane zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie wąski wycinek informacji o lokalnym rynku pracy. Dane te mogą skutkować opracowaniem trafnych prognoz w zakresie zmian zachodzących na rynku pracy, a tym samym zapotrzebowania na siłę roboczą w określonych grupach zawodowych, dopiero w powiązaniu z badaniami prowadzonymi przez pozostałe instytucje analizujące zmiany na tym rynku (urząd statystyczny, Lubuskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, Kuratorium Oświaty, zrzeszenia pracodawców, instytucje szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy i inne instytucje rynku pracy). 31

32 SPIS TABEL Tabela 1 Studenci szkół wyższych w roku akademickim (stan na roku)... 4 Tabela 2 Absolwenci szkół wyższych według szkół (łącznie z cudzoziemcami) rok akademicki 2012/ Tabela 3 Absolwenci szkół wyższych według szkół w roku akademickim 2012/ Tabela 4 Absolwenci szkół wyższych według podgrup kierunków studiów w roku akademickim 2012/ Tabela 5 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku)... 8 Tabela 6 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (stan na roku)... 8 Tabela 7 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat grodzki Tabela 8 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku wg typu szkoły i zawodu powiat ziemski Tabela 9 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra w 2013 roku Tabela 10 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie m. Zielona Góra (stan w końcu 2013 roku) Tabela 11 Napływ bezrobotnych absolwentów wg zawodów w powiecie zielonogórskim w 2013 roku Tabela 12 Bezrobotni absolwenci wg zawodów w powiecie zielonogórskim (stan w końcu 2013 roku) Tabela 13 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) - powiat grodzki Tabela 14 Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku (wg zawodów) powiat ziemski

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2012 roku część II - prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2012 roku część II - prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zielonogórskim (ziemskim i grodzkim) w 2012 roku część II - prognostyczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo