Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, Ostrów Wielkopolski tel. (62) , (62) fax (62) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku Część II - prognostyczna Ostrów Wielkopolski Lipiec 2012 r.

2 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zadań samorządu powiatu należy opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Niniejszy raport stanowi II część Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (część prognostyczną) i zawiera analizę bezrobocia wśród absolwentów 1 szkół ponadgimnazjalnych. Analiza oparta została na podstawie danych z aplikacji Monitoring Zawodów stworzonej na potrzeby monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie Syriusz. Do aplikacji zostały zaimportowane dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie szkół ponadgimnazjalnych. Nie brano pod uwagę danych otrzymanych z GUS o studentach i absolwentach szkół wyższych, ponieważ na terenie powiatu nie funkcjonuje żadna wyższa uczelnia. Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2011 roku według reprezentowanych przez nich zawodów oraz przewidywanej liczbie absolwentów w roku 2012, kierunki kształcenia oraz liczba absolwentów uzyskujących kwalifikacje w poszczególnych zawodach są czynnikami w znacznym stopniu wpływającymi na charakter rynku pracy, ponieważ struktura kształcenia wpływa na zachowanie lub zachwianie równowagi między podażą i popytem na pracę. Duży napływ absolwentów w poszczególnych zawodach może przyczynić się do znacznego wzrostu bezrobocia, ponadto brak doświadczenia zawodowego może powodować długotrwałe bezrobocie. 1 Absolwent osoba bezrobotna w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie nauki w szkole 2

3 STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI W POWIECIE OSTROWSKIM W ROKU 2011 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie według stanu na koniec grudnia 2011 roku wynosiła 6536 osób. Udział osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 582 osób (co stanowiło 8,9% ogółu bezrobotnych), w tym 367 kobiet (tj. 63,1% omawianej grupy). Poniższa tabela przedstawia stan bezrobotnych absolwentów z podziałem na wykształcenie wg stanu na koniec grudnia 2011 roku. Tabela nr 1. Bezrobotni absolwenci z podziałem na wykształcenie Powiat ostrowski Liczba bezrobotnych absolwentów wyższe policealne i średnie zawodowe Podział na wykształcenie średnie ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem Żródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski Należy jednak zaznaczyć, iż liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, wygenerowana na podstawie danych PUP Ostrów Wielkopolski odzwierciedla dane aktualne na dzień roku, a nie przedstawia faktycznej liczby rejestrujących się absolwentów w ciągu kolejnych miesięcy od momentu ukończenia szkoły do końca 2011 roku. Strukturę zawodową rejestrujących się w 2011 roku absolwentów przedstawia tabela nr 2. Do analizy wzięto pod uwagę zawody, w których liczba rejestrujących się absolwentów wyniosła co najmniej 10 osób. 3

4 Tabela nr 2. Napływ absolwentów w 2011 roku wg zawodów Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci - razem Bezrobotni absolwenci - kobiety 1 "000000" Bez zawodu "514101" Fryzjer "522301" Sprzedawca "512002" Kucharz małej gastronomii "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "235107" Pedagog "514105" Technik usług fryzjerskich "713101" Malarz - tapeciarz "228301" Fizjoterapeuta "331403" Technik ekonomista "751201" Cukiernik "264302" Filolog - filologia obcojęzyczna "722204" Ślusarz "422402" Technik hotelarstwa "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych "752205" Stolarz "242222" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "514207" Technik usług kosmetycznych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych 11 0 Żródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski Badając liczbę napływających absolwentów w 2011 roku, która ogółem wynosiła 1330 osób, można zauważyć, iż wśród rejestrujących się absolwentów ponad 36% stanowili absolwenci bez określonego zawodu. Należą do nich zarówno osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące, profilowane jak również osoby, które nie uzyskały dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zatem do ewidencji bezrobotnych napływały osoby, które okazywały się dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego bez dyplomu o kwalifikacjach zawodowych. Analizując strukturę zawodową zarejestrowanych absolwentów, którzy posiadali zawód najczęściej napływali do PUP fryzjerzy, sprzedawcy, kucharze małej gastronomii, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, mechanicy pojazdów samochodowych oraz pedagodzy. Poniższy wykres przedstawia natomiast stan zarejestrowanych absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie na dzień 31 grudnia 2011 roku (wzięto pod uwagę zawody, w których liczba rejestrujących się absolwentów wyniosła co najmniej 9 osób). 4

5 Wykres nr 1 Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie stan w końcu Bez za w odu Sprzedawca Cukiernik Mech a n ik poja zdów sa m och odow y ch Technik budownictwa Technik usług fryzjerskich Monter instalacji i urzą dzeń sanitarny ch Fry zjer Kucharz m ałej gastronom ii Ma la r z - ta pecia r z Fizjoterapeuta Tech n ik ekon om ista Technik usług kosmetycznych Żródło: Tabela T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie ostrowski. Stan w końcu 2011 roku 5

6 ABSOLWENCI POWIATU OSTROWSKIEGO Analiza otrzymanych danych o uczniach i absolwentach szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego wykazuje, że w roku 2011 szkoły te opuściło 2687 abiturientów. Wśród nich, zdecydowaną większość (43,5%) stanowiła młodzież, która kształciła się w liceach ogólnokształcących. Najmniejszym zaś udziałem (19,9%) w badanej strukturze charakteryzowała się młodzież z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wśród wszystkich badanych absolwentów 984 osoby (36,6%) to młodzież, która ukończyła szkoły policealne i średnie zawodowe. Wykres nr 2 Struktura absolwentów 2011 roku wg wykształcenia Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Żródło : dane PUP Ostrów Wielkopolski Szczegółowe informacje dotyczące struktury zawodowej absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów przedstawiono w poniższej tabeli. 6

7 Kod zawodu Tabela nr 3. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie ostrowskim Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2011 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "331403" Technik ekonomista "351203" Technik informatyk "311204" Technik budownictwa "514207" Technik usług kosmetycznych "422402" Technik hotelarstwa "311410" Technik mechatronik "311408" Technik elektronik "311504" Technik mechanik "514105" Technik usług fryzjerskich "314207" Technik rolnik Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie "532990" zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "333107" Technik logistyk "311209" Technik urządzeń sanitarnych "325601" Ratownik medyczny "512001" Kucharz "532102" Opiekun medyczny "314202" Technik architektury krajobrazu "311104" Technik geodeta "325101" Asystentka stomatologiczna "311303" Technik elektryk "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia "331402" Technik agrobiznesu "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych "325402" Technik masażysta "321301" Technik farmaceutyczny "513101" Kelner "311513" Technik pojazdów samochodowych "343602" Muzyk "325907" Terapeuta zajęciowy "431103" Technik rachunkowości "311206" Technik drogownictwa "311924" Technik technologii odzieży "311922" Technik technologii drewna "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy "334306" Technik administracji "522305" Technik handlowiec "325903" Instruktor terapii uzależnień "323003" Biomasażysta "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Bez zawodu Wykształcenie zasadnicze zawodowe "514101" Fryzjer "723103" Mechanik pojazdów samochodowych

8 "512002" Kucharz małej gastronomii "522301" Sprzedawca "713101" Malarz - tapeciarz "752205" Stolarz "751201" Cukiernik "742114" Monter mechatronik Technolog robót wykończeniowych w "712904" budownictwie "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych "722204" Ślusarz "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych "711202" Murarz "753402" Tapicer "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych "741103" Elektryk "722307" Operator obrabiarek skrawających "812105" Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej "721306" Blacharz samochodowy "751204" Piekarz "713201" Lakiernik "751105" Rzeźnik - wędliniarz "343101" Fotograf "753105" Krawiec "712101" Dekarz "613003" Rolnik "711501" Cieśla "731305" Złotnik - jubiler Żródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski Wśród absolwentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu ostrowskiego dominowali absolwenci: - bez zawodu 1169 osób - technik ekonomista 86 osób - fryzjer 72 osoby - mechanik pojazdów samochodowych 70 osób - technik informatyk 69 osób - technik budownictwa 66 osób - technik usług kosmetycznych 60 osób - kucharz małej gastronomii 57 osób - technik hotelarstwa 53 osoby - sprzedawca 50 osób. 8

9 Prognozuje się, że w 2012 roku ogólna liczba absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu ostrowskiego będzie wyższa niż w roku 2011 o 341 osób, przy czym spadek o 34 osoby nastąpi wśród absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast wzrośnie liczba absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym odpowiednio o 262 i 113 osób. Sytuację tę przedstawiono graficznie poniżej. Wykres nr 3 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego w latach Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Żródło : dane PUP Ostrów Wielkopolski Największy wzrost absolwentów w stosunku do 2011 roku zauważalny będzie w zawodach opiekun medyczny o 66 osób, technik bezpieczeństwa i higieny pracy o 58 osób, technik administracji o 51 osób oraz technik pojazdów samochodowych o 46 osób. Tytuł opiekuna medycznego uzyska najwięcej, bo aż 91 osób (66 osób więcej niż w 2011 roku) spośród osób kończących szkoły średnie w 2012 roku. Ponadto, w 2012 roku 76 osób uzyska tytuł technika informatyka (o 7 osób więcej niż w 2011 roku), 72 osób ukończy szkołę średnią w zawodzie technik usług kosmetycznych. Przewiduje się, że w 2012 roku w szkołach policealnych i średnich zawodowych nie będzie absolwentów w takich zawodach jak: pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani, kelner, technik technologii odzieży, technik drogownictwa oraz technik technologii drewna. Prognozuje się natomiast, że wśród osób kończących szkoły policealne i średnie zawodowe w 2012 roku pojawią się absolwenci nowych zawodów tj. instruktor terapii uzależnień, biomasażysta oraz technik inżynierii środowiska i melioracji. 9

10 Zasadnicze szkoły zawodowe ukończy w 2012 roku 73 kucharzy małej gastronomii (o 16 osób więcej niż w 2011 roku), 62 osoby uzyskają zawód fryzjera (10 osób mniej niż w 2011 roku), 57 mechaników pojazdów samochodowych (spadek o 13 osób), 49 stolarzy (wzrost o 20 osób). Po uzyskaniu zawodu sprzedawcy na rynek pracy trafi 33 absolwentów (o 17 osób mniej niż przed rokiem). W 2012 roku nie przewiduje się absolwentów w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, krawiec oraz dekarz. Szczegółowa struktura zawodowa absolwentów wg typów szkół i zawodów została przedstawiona w tabeli nr 4. Tabela nr 4. Absolwenci wg szkół i zawodów w roku 2011 oraz przewidywani w roku 2012 Lp Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 Szkoły policealne 1 Szkoła Kosmetyczna "Akademie Prenier" "514207" Technik usług kosmetycznych Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak" w Ostrowie " "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak" w Ostrowie " "334306" Technik administracji Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak" w Ostrowie " "351203" Technik informatyk Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak" w Ostrowie " "514207" Technik usług kosmetycznych Policealna Szkoła Zawodowa Żak" w Ostrowie "323003" Biomasażysta Policealna Szkoła Zawodowa Żak" w Ostrowie "325903" Instruktor terapii uzależnień Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów "334306" Technik administracji POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W OSTROWIE "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIELKOPOLSKIM 11 Studium Zdrowia i Urody "514207" Technik usług kosmetycznych Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych "325101" Asystentka stomatologiczna Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych "532102" Opiekun medyczny Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży "321301" Technik farmaceutyczny Szkoła Informatyki i Internetu "351203" Technik informatyk Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przygodzicach "314207" Technik rolnik Medyczne Studium Zawodowe dzienne "321301" Technik farmaceutyczny Medyczne Studium Zawodowe dzienne "325402" Technik masażysta Medyczne Studium Zawodowe dzienne "325601" Ratownik medyczny Medyczne Studium Zawodowe dzienne "325907" Terapeuta zajęciowy Medyczne Studium Zawodowe dzienne "514207" Technik usług kosmetycznych Medyczne Studium Zawodowe dzienne "532102" Opiekun medyczny Medyczne Studium Zawodowe zaoczne "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej 32 0 niesklasyfikowani 24 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 "431103" Technik rachunkowości Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 28 Technikum Nr 1 "311408" Technik elektronik Technikum Nr 1 "311410" Technik mechatronik Technikum Nr 1 "351203" Technik informatyk

11 31 Szkoła Muzyczna I stopnia "343602" Muzyk Technikum Nr 2 "311924" Technik technologii odzieży Technikum Nr 2 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum Nr 2 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych Technikum Nr 2 "422402" Technik hotelarstwa Technikum Nr 2 "512001" Kucharz Technikum Nr 2 "513101" Kelner Technikum Nr 2 "514105" Technik usług fryzjerskich Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 "311922" Technik technologii drewna Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 "512001" Kucharz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 "514105" Technik usług fryzjerskich Technikum w Przygodzicach "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji Technikum w Przygodzicach "314207" Technik rolnik Technikum w Przygodzicach "331402" Technik agrobiznesu Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Technik rolnik Przygodzicach "314207" 46 Technikum Nr 4 w Ostrowie "311303" Technik elektryk Technikum Nr 4 w Ostrowie "311504" Technik mechanik Technikum Nr 4 w Ostrowie "311513" Technik pojazdów samochodowych 0 31 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w 49 Ostrowie "311303" Technik elektryk 0 9 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w 50 Ostrowie "311410" Technik mechatronik 7 19 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w 51 Ostrowie "311513" Technik pojazdów samochodowych Technikum Nr 5 "331403" Technik ekonomista Technikum Nr 5 "333107" Technik logistyk Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 5 "522305" Technik handlowiec Technikum Nr 3 "311104" Technik geodeta Technikum Nr 3 "311204" Technik budownictwa Technikum Nr 3 "311206" Technik drogownictwa Technikum Nr 3 "311209" Technik urządzeń sanitarnych Technikum Nr 3 "314202" Technik architektury krajobrazu Licea ogólnokształcące 62 I Liceum Profilowane w Ostrowie Wlkp. "000000" Bez zawodu II Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu IV Liceum Profilowane w Ostrowie "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie "000000" Bez zawodu 0 8 "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej "000000" Bez zawodu II Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak " w Ostrowie " Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak" w Ostrowie " "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu 0 20 "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek "000000" Bez zawodu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2 "000000" Bez zawodu I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "000000" Bez zawodu III Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Liceum Uzupełniające Nr 3 w Ostrowie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrowie "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu

12 79 Liceum Uzupełniające w Przygodzicach "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące w Przygodzicach "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie "000000" Bez zawodu Zasadnicze szkoły zawodowe 88 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "512002" Kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "514101" Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "522301" Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "711202" Murarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "713101" Malarz - tapeciarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "721306" Blacharz samochodowy Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "722204" Ślusarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "723103" Mechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "741103" Elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "751105" Rzeźnik - wędliniarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "751201" Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "752205" Stolarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "753402" Tapicer Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 "742114" Monter mechatronik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "343101" Fotograf Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "512002" Kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "514101" Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "713201" Lakiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "751105" Rzeźnik - wędliniarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "751201" Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "751204" Piekarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "753105" Krawiec Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna "751201" Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przygodzicach "613003" Rolnik Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przygodzicach "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie "721306" Blacharz samochodowy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie "722204" Ślusarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie "722307" Operator obrabiarek skrawających Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie "723103" Mechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie "741103" Elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Ostrowie Operator maszyn i urządzeń do obróbki "812105" plastycznej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 "522301" Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "711202" Murarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "711501" Cieśla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "712101" Dekarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "713101" Malarz - tapeciarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "752205" Stolarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "753402" Tapicer 10 8 Żródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski 12

13 Na poziomie szkół policealnych w powiecie ostrowskim najliczniej przewidywani są absolwenci w zawodach: - Opiekun medyczny z Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych 64 absolwentów, - Technik administracji z Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu Żak w Ostrowie 36 absolwentów, - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu Żak w Ostrowie oraz z Niepublicznej Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów po 29 absolwentów. Natomiast na poziomie szkół średnich technicznych (technika i licea zawodowe) w powiecie ostrowskim najliczniej przewidywani są absolwenci w zawodach: - Technik elektronik z Technikum nr 1 69 absolwentów, - Technik informatyk z Technikum nr 1 66 absolwentów, - Technik budownictwa z Technikum nr 3 61 absolwentów, - Technik ekonomista z Technikum nr 5 59 absolwentów, - Technik mechatronik z Technikum nr 1 51 absolwentów. Największa liczba absolwentów liceów ogólnokształcących przewidywana jest w: - III liceum Ogólnokształcącym 238 osób, - II Liceum Ogólnokształcącym 194 osoby, - I Liceum Ogólnokształcącym 171 osób, - IV Liceum Ogólnokształcące 159 osób. Na poziomie zasadniczych szkół zawodowych najliczniej przewidywani są absolwenci w następujących profesjach: - Kucharz małej gastronomii 73 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, - Fryzjer 62 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, - Mechanik pojazdów samochodowych 57 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 - Sprzedawca 33 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, - Stolarz 30 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie. Na liście 31 zawodów deficytowych za rok 2011 wg wskaźnika deficytu na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu z uwzględnieniem średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy nie ma zawodów wyżej wymienionych. Przez zawód deficytowy rozumiemy zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczna osób poszukujących pracy w zawodach. Zatem istnieją przesłanki, że część absolwentów w zawodach wyżej wymienionych znajdzie się w ewidencji osób bezrobotnych w 2012 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie zawody, w których absolwenci najliczniej opuszczą szkoły powiatu ostrowskiego zauważyć można, iż do zawodów o wysokim wskaźniku nadwyżki w roku 2011 należą: technik elektronik, technik budownictwa, technik mechatronik, kucharz małej gastronomii oraz mechanik pojazdów samochodowych. 13

14 PODSUMOWANIE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazuje głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego i nie oddaje w pełni rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na lokalnym rynku pracy. Jest źródłem informacji i podstawą do planowania kierunków szkoleń bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i pracy doradców zawodowych w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w danym regionie. Analiza sytuacji absolwentów szkół powiatu ostrowskiego pozwala na stwierdzenie, że największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące, mniejszym szkoły policealne i średnie zawodowe, natomiast najmniejszym szkoły zasadnicze zawodowe. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż w 2011 roku szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego ukończyło 2687 absolwentów, z których na koniec tego okresu w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie pozostawały 254 osoby. Zakłada się, że w 2012 roku liczba absolwentów kończących szkoły ponadgimnazjalne wzrośnie i w 2012 roku wyniesie 3028 absolwentów. Absolwenci, którzy już weszli na rynek pracy, mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie rozwoju zawodowego. Osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanej ścieżki zawodowej kariery mogą skorzystać z usług doradców zawodowych. Urząd umożliwia także bezrobotnej młodzieży nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w formach aktywizacji zawodowej przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najbardziej popularną na rynku pracy formą aktywizacji młodych ludzi są staże i tą formą objętych jest najwięcej absolwentów. Ponadto absolwenci mogą być aktywizowani poprzez udzielanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, szkolenia, które pozwalają zdobyć kwalifikacje dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, bądź udział w zajęciach Klubu Pracy, gdzie można poznać techniki aktywnego poszukiwania pracy. Sporządził: Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Andrzejak 14

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II Mińsk Mazowiecki 2008r. 1 Celem badania sondażowego w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Referat ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY (CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA) Przedruk

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2009 Powiatowy Urząd Pracy Referat ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY (CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA) Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo