ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku ORAZ DANE PORÓWNYWALNE

2 I. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Zarząd Global Cosmed S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, prezentowane półroczne sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Global Cosmed S.A., oraz że sprawozdanie z działalności Global Cosmed S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Global Cosmed S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Prezes Zarządu Ewa Lucyna Wójcikowska Członek Zarządu Aleksandra Gawrońska Radom, 28 sierpnia 2013 roku Zarząd Global Cosmed S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu prezentowanego półrocznego sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełniali warunki bezstronności i niezależności, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Ewa Lucyna Wójcikowska Członek Zarządu Aleksandra Gawrońska Radom, 28 sierpnia 2013 roku

3 SPIS TREŚCI Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku zawiera: Strona Śródroczne wybrane dane finansowe 3 Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów 4 Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 5-6 Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 7 Śródrocze sprawozdanie z przepływów pieniężnych 8 Śródroczne informacje dodatkowe: 1 Dodatkowe noty i objaśnienia Zasady rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości Szacunki Zarządu 26 5 Inne informacje objaśniające Zarządzanie ryzykiem finansowym Instrumenty finansowe Przychody i koszty Segmenty operacyjne Podatek dochodowy Zysk przypadający na jedną akcję Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe, akcje i udziały w jednostkach powiązanych, środki pieniężne Należności, inne aktywa, aktywa przeznaczone do sprzedaży Zapasy Kapitały Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Rezerwy Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania, przychody przyszłych okresów Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Transakcje z jednostkami powiązanymi Pozycje warunkowe i zabezpieczenia na majątku Zdarzenia po dniu bilansowym 64 2

4 WYBRANE DANE FINANSOWE Global Cosmed S.A., ul. Wielkopolska 3, Radom, Śródroczne sprawozdanie finansowe za okres rok w tysiącach PLN/EUR Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów Wyszczególnienie I półrocze 2013 I półrocze 2012 PLN EUR PLN EUR Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedanych wyrobów (26 546) (6 300) (28 386) (6 719) Koszty sprzedanych towarów i materiałów (37 594) (8 921) (22 383) (5 298) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Całkowite dochody ogółem Średnia ważona akcji zwykłych Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,47 0,34 1,59 0,39 Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,11 0,03 0,12 0,03 Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2012 PLN EUR PLN EUR Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem AKTYWA RAZEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Wybrane dane finansowe za I półrocze 2013 roku i I półrocze 2012 roku zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień roku i wynoszący 4,3292, na dzień ,0882, II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogloszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku: , , , , , ,2613 Średnia arytmetyczna średnich kursów na wyniosła: 4, , , , , , ,3292 Średnia arytmetyczna średnich kursów na wyniosła 4,2140

5 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NOTA NR a. Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 8.1, Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży Zmiana stanu produktów 8.2 (500) 669 Koszt wytworzenia produktów (świadczeń) na własne potrzeby 8.2 jednostki Amortyzacja 8.2 (644) (530) Zużycie surowców i materiałów 8.2 (23 085) (24 099) Usługi obce 8.2 (5 012) (3 621) Koszty świadczeń pracowniczych 8.3 (3 321) (3 246) Podatki i opłaty 8.2 (63) (82) Pozostałe koszty rodzajowe 8.2 (1 535) (1 025) Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8.2 (37 594) (22 383) Pozostałe koszty operacyjne 8.7 (690) (476) Razem koszty (71 944) (55 462) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej b. Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 ZYSK (STRATA) NETTO II. Całkowite dochody netto za rok obrotowy a. Efektywna część wyniku z instrumentów zabezpieczających w b. ramach podatek zabezpieczenia dochodowy dotyczący przepływów innych pieniężnych całkowitych dochodów - (411) II. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwodniona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję (w zł na jedną akcję): Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 0,11 0,12 Rozwodniony 0,11 0,12 Z działalności kontynuowanej: Zwykły 0,11 0,12 Rozwodniony 0,11 0,12 Radom, 28 sierpnia 2013 roku Ewa Lucyna Wójcikowska Prezes Zarządu Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu Osoba sporządzająca śródroczne sprawozdanie finansowe - Aleksandra Gawrońska 4

6 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA NR AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Akcje i udziały w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 10 prawnych 0 Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Radom, 28 sierpnia 2013 roku Ewa Lucyna Wójcikowska Prezes Zarządu Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu Osoba sporządzająca śródroczne sprawozdanie finansowe - Aleksandra Gawrońska 5

7 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA NR PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy 18.2, Kapitały rezerwowe 18.2, Zyski zatrzymane z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Radom, 28 sierpnia 2013 roku Ewa Lucyna Wójcikowska Prezes Zarządu Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu Osoba sporządzająca śródroczne sprawozdanie finansowe - Aleksandra Gawrońska 6

8 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WłASNYM Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2013 roku Całkowite dochody ogółem Emisja akcji 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/rezerwowy (5 817) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Wycena forward 0 Fundusz z aktualizacji wyceny transakcji walutowych forward 0 Stan na 30 czerwca 2013 roku Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 roku (2 390) Całkowite dochody ogółem Emisja akcji (4 600) 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/rezerwowy (5 028) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Wycena forward Fundusz z aktualizacji wyceny transakcji walutowych forward Stan na 31 grudnia 2012 roku Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 roku (2 390) Całkowite dochody ogółem Emisja akcji (4 600) 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/rezerwowy (5 028) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Wycena forward Fundusz z aktualizacji wyceny transakcji walutowych forward Stan na 30 czerwca 2012 roku (636) Radom, 28 sierpnia 2013 roku Ewa Lucyna Wójcikowska Prezes Zarządu Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu Osoba sporządzająca śródroczne sprawozdanie finansowe - Aleksandra Gawrońska 7

9 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej tys PLN tys PLN Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zysk/Strata z tyt. różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (8) Zmiana stanu należności (8 411) Zmiana stanu zapasów 369 (2 495) Zmiana stanu zobowiązań (11 180) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (27) (19) Zmiana stanu rezerw - - Utrata wartości aktywów finansowych Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (263) (252) Inne korekty - (344) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 834) (1 256) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (480) (117) Spłata pożyczki 0 Sprzedaż aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych Udzielenie pożyczek Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (472) 940 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu emisji obligacji Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (123) Spłata pożyczek/kredytów (121) - Dywidendy wypłacone Odsetki zapłacone (457) (369) Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (115) (34) Wykup dłużnych papierów wartościowych Inne wydatki Środki pieniężne netto z działalności finansowej (433) Przepływy pieniężne netto razem (274) (749) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (274) (749) Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu (9 868) (9 382) Środki pieniężne na koniec okresu, w tym (10 142) (10 131) O ograniczonej możliwości dysponowania 1 60 Radom, 28 sierpnia 2013 roku Ewa Lucyna Wójcikowska Aleksandra Gawrońska Prezes Zarządu Członek Zarządu Osoba sporządzająca śródroczne sprawozdanie finansowe - Aleksandra Gawrońska 8

10 1. Dodatkowe noty i objaśnienia do śródrocznego sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne o Spółce GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej 3 powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Global Cosmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne w Radomiu w spółkę akcyjną pod firmą Global Cosmed Spółka Akcyjna Fabryka Kosmetyków. Wpis do Rejestru Handlowego Dział B Nr 737 został dokonany w dniu 1 września 1997r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 3 października 2001 roku pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada następujący numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON Zgodnie z umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Informacja o sprawozdaniu łącznym Spółka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe Czas trwania Spółki Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony. Spółka prowadzi działalność od 1990 roku Informacje na temat zatwierdzenia sprawozdania Niniejsze sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Global Cosmed S.A. do publikacji w dniu 28 sierpnia 2013 roku 1.5 Skład organów Spółki Na dzień roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - Prezes Zarządu, Pani Aleksandra Gawrońska - Członek Zarządu W okresie nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - Prezes Zarządu, Pani Aleksandra Gawrońska - Członek Zarządu W roku 2012 nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawiał się następująco: Pan Arthur Rafael Mielimonka Pan Andreas Mielimonka Pani Magdalena Anita Świerk Pan Tomasz Wasilewski Pan Marian Sułek W okresie roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawiał się następująco: Pan Arthur Rafael Mielimonka Pan Andreas Mielimonka Pani Magdalena Anita Świerk Pan Tomasz Wasilewski Pan Marian Sułek W roku 2012 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Spółka posiada także następujące osoby reprezentujące jako prokurentów i pełnomocników: Pani Urszula Matracka - prokura łączna od dnia roku Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu na dzień publikacji śródrocznego sprawozdania finansowego: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawo wym (%) Blackwire Ventures Ltd % Pozostali % Razem % W dniu 10 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji serii D oferowanych do objęcia w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii D doszła do skutku. W ramach Oferty Publicznej złożono i należycie opłacono zapisy na akcji serii D, w tym w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na akcji serii D, w ramach transzy Otwartej na akcji serii D oraz w ramach zapisów dodatkowych akcji serii D. 9

11 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Uchwały 763/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku postanowił wprowadzić z dniem 10 lipca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Global Cosmed S.A. o wartości nominalnej 1 PLN. Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych Global Cosmed S.A. nastąpiło 10 lipca 2013 roku. W dniu 18 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Karjowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przesiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. Wysokość kapitału po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi ,00 PLN. Struktura akcjonariatu na dzień roku: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawo wym (%) Blackwire Ventures Ltd Pozostali Razem W czerwcu 2013 roku Spółka została poinformowana o sprzedaży w dniu roku przez Blackwire Ventures Ltd sztuk akcji Global Cosmed S.A. Nabywcami akcji są osoby fizyczne i podmioty prawne. W dniu 3 kwietnia 2013 roku odbyło się walne zgromadzenie Global Cosmed spółka akcyjna, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała numer 1 - zatwierdzająca sprawozdanie zarządu z działalności spólki za 2012 rok. 2. Uchwała numer 2 - zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za 2012 rok. 3. Uchwała numer 3 - zatwierdzająca sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2012 rok. 4. Uchwala numer 4 - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Lucynie Wójcikowskiej. 5. Uchwala numer 5 - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Gawrońskiej. 6. Uchwała numer 6 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andreasowi Mielimonka. 7. Uchwała numer 7 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka. 8. Uchwała numer 8 - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Anicie Świerk. 9. Uchwała numer 9 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Włodzimierzowi Sułek. 10. Uchwała numer 10 - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu. 11. Uchwała numer 11 - w sprawie podziału zysku za 2012 rok. 12. Uchwała numer 12 - w sprawie uchylenia uchwały numer 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Global Cosmed S.A. z 14 stycznia 2013 roku o zmianie statutu spółki. W związku z brzmieniem art Kodeksu spółek handlowych oraz wobec nieprzeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, co skutkuje upływem terminu na zgłoszenie statutu do sądu rejestrowego walne zgromadzenie uchyliło uchwałę numer 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 14 stycznia 2013 w sprawie zmiany statutu spółki. 13. Uchwała numer 13 - w sprawie zmiany statutu spółki. W związku z podjęciem przez walne zgromadzenie 12 marca 2012 roku uchwały numer 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D, zwyczajne walne zgromadzenie wprowadziło zmiany do statutu spółki. W dniu 14 stycznia 2013 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed spółka akcyjna, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała numer 1 - o uchyleniu uchwały numer 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Walne Zgromadzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. uchyliło Uchwałę z dnia 27 kwietnia 2012 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w celu zminimalizowania ryzyka odmowy przez sąd rejestrowy rejestracji zmiany statutu Spółki. 2. Uchwała numer 2 - w sprawie podwyższenia kapitału spólki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podwyższa się kapitał w drodze ofery publicznej o kwote nie niższą niż złotych oraz nie wyższą niż złotych. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela. Akcje nowej emisji serii D zostana objęte za wkłady pieniężne. 3. Uchwała numer 3 - o powołaniu Rady Nadorczej na kolejną kadencję ze skutkiem na dzień następujący po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok W styczniu 2013 roku Zarząd Global Cosmed S.A. zdecydował o przesunięciu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Zgodnie z nowym harmonogramem odbędzie się ona w połowie czerwca 2013 roku. W dniu 10 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji serii D oferowanych do objęcia w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii D doszła do skutku. W ramach Oferty Publicznej złożono i należycie opłacono zapisy na akcji serii D, w tym w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na akcji serii D, w ramch transzy Otwartej na akcji serii D oraz w ramach zapisów dodatkowych akcji serii D. Struktura akcjonariatu na dzień roku: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawo wym (%) Blackwire Ventures Ltd Razem

12 W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2012 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki: W dniu 27 kwietnia 2012 roku podjęta została Uchwała numer 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników Global Cosmed S.A. w Radomiu o pdwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel, w drodze emisji akcji serii F oraz o zmianie statutu Spółki. Na podstawie wymienionej uchwały podwyższony został kapitał akcyjny Spółki do kwoty PLN to jest o kwotę akcji serii F. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Wszystkie akcje przypadły jedynemu akcjonariuszowi Spółki tj Spółce Blackwire Ventures Limited. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 18 maja 2012 roku. W dniu 18 września 2012 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny Spółki Jednostki powiązane Dr Andreas Mielimonka Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Global Pollena S.A. Brand Property Sp. z o.o.,dawniej: Global Service Sp. z o.o., z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki Global Cosmed GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Global Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Global Medica Sp. z o.o Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o. Global Pollena Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Nagiriance, Ukraina Global Kosmed Sp. z o.o. z siedzibą w Nagiriance, Ukraina ( zmiana siedziby) Global Cosmed International GmbH Hamburg, dawniej: Global Pollena GmbH Hamburg SOFIN BRAND PROPERTY Sp. z o.o Sp.k.(dawniej: LABKOM Sp. z o.o. ) APART BRAND PROPERTY Sp. z o.o Sp.k.(dawniej: APART NATURAL Sp. z o.o. ) BOBINI BRAND PROPERTY Sp. z o.o Sp.k.(dawniej: BOBINI Sp. z o.o. ) KRET Sp. z o.o. - utworzona z dniem roku Blackwire Ventures Ltd, Limassol, Cypr Na dzień i roku poprzez osobę właściciela Spółka Global Cosmed S.A. była powiązana z wszystkimi w/w spółkami. Na dzień roku oraz na dzień roku Spółka Global Cosmed S.A. nie posiadała podmiotów zależnych. Dominującym akcjonariuszem Spółki na dzień roku (98% akcji) oraz jedynym na dzień roku jest spółka Blackwire Ventures Ltd. Właścicielem Spółki Blackwire Ventures Ltd jest dr Andreas Mielimonka. Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Andreas Mielimonka pełni jednocześnie następujące funkcje: Global Cosmed Group Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Global Medica Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Global Pollena S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, BRAND PROPERTY Sp. z o.o.- Prezes Zarządu, Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Global Cosmed International GmbH - członek Zarządu KRET Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Arthur Rafael Mielimonka pełni obecnie następujące funkcje: Global Pollena S.A. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej, Global Cosmed International GmbH - Członek Zarządu, Global Cosmed GmbH - Członek Zarządu. Członek Rady Nadzorczej - Magdalena Świerk pełni jednocześnie następujące funkcje: jest zatrudniona w Global Cosmed Group Sp z o.o. Sp k. na stanowisku dyrektora ds. handlu i marketingu, Global Cosmed Group Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, Global Pollena S.A. - Sekretarz Rady Nadzorczej, BRAND PROPERTY S.p z o.o - Członek Zarządu, Global Medica Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, Global Cosmed International GmbH - Prokurent. SCHEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH SPÓŁEK GRUPY GLOBAL stan na dzień roku 11

13 1.8. Wspólne przedsięwzięcia Spółki (joint-ventures) Spółka nie uczestniczyła w okresie roku, w roku 2012 oraz nie uczestniczy aktualnie we wspólnych przedsięwzięciach Informacje o połączeniu, podziale, sprzedaży części przedsiębiorstwa W okresie roku oraz w roku 2012 nie dokonywano połączenia, podziału oraz sprzedaży części przedsiębiorstwa Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych oraz inflacja Okres zakończony Okres zakończony Okres zakończony Kurs wymiany złotego do dolara Kurs wymiany złotego do euro Kurs wymiany złotego do CHF 3,3175 3,3885 3,0996 4,3292 4,2613 4,0882 3,5078 3,5477 3, Okres sprawozdawczy Okresem sprawozdawczym przyjętym w Spółce jest rok kalendarzowy. 12

14 2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2.1 Oświadczenie o rzetelności sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Global Cosmed Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy prezentowane śródroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. 2.2 Założenie kontynuacji działalności Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych. Śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady memoriału Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej. 2.3 Podstawa sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Śródroczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres: roku roku oraz dane porównywalne: dla pozycji całkowitych dochodów- okres r r, dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej rok zakończony r. Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i były obowiązujące na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.. Prezentowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymogom MSSF przyjętym przez Unię Europejską a także przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową na dzień roku i roku oraz wynik jej działalności i przepływy pieniężne za okres zakończony roku i roku. Jest także zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego na są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedni objęty jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody. Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat przyjmuje się wariant porównawczy. Zysk lub strata jest łączną kwotą wynikającą z odjęcia kosztów od przychodów, z wyłączeniem składników innych całkowitych dochodów. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentuje się metodą pośrednią Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013 Od ostatniej publikacji stosowane zasady rachunkowości nie były zmieniane, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 r. Zmiany do MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy silna hiperinflacja i usuniecie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 13

15 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - prezentacja składników innych całkowitych dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy - Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Interpretacja KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Zmiany ww. nie miały wpływu na sytuacje finansową ani na wyniki Spółki. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (2012) zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub po tej dacie), Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Zmiana zasad rachunkowości Spółka od dnia 1 stycznia 2011 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Zmiany prezentacji w śródrocznym sprawozdaniu finansowym: Zmiany prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółka nie dokonywała zmian prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w przedstawianych okresach sprawozdawczych. Zmiany w prezentacji pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółka nie dokonywała zmiany prezentacji w pozycji przepływów pieniężnych w przedstawianych okresach sprawozdawczych Przyjęte zasady rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 14

16 Na dzień przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka zastosowała wycenę budynków i budowli w wartości godziwej i stosuje tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na dzień przejścia, zgodnie z paragrafem 16 MSSF 1. Amortyzację od tak ustalonych wartości ujmuje się w wyniku finansowym okresu. Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość księgową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska z tego tytułu korzyści ekonomiczne, a koszt tego środka trwałego można wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe nakłady, a także wydatki na naprawę i konserwację, są odnoszone w wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych, jak również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w sprawozdaniu finansowym po koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia obejmuje opłaty oraz, dla odpowiednich aktywów, koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółki. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Spółki. Amortyzację środków trwałych, w tym komponentów nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową, przez szacowane okresy ich użytkowania. Weryfikacji wartości końcowych i okresów użytkowania środków trwałych oraz stosownych korekt dokonuje się co najmniej na koniec każdego roku finansowego. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników środków trwałych są następujące: Budynki i budowle: od 10 do 40 lat Maszyny i urządzenia: od 5 do 20 lat Środki transportu: od 5 do 7 lat Pozostałe środki trwałe: od 4 do 20 lat Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzuje się przez okres trwania umowy najmu, nie dłużej jednak niż przez okres ich użytkowania. Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w wyniku z działalności operacyjnej. Środki trwałe wyceniane są według kosztu pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości inwestycyjne Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które Spółka jako właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów i/lub są utrzymywane ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne początkowo ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po ujęciu początkowym nieruchomości te wycenia się w wartości godziwej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w wyniku finansowym okresu w którym powstały. Nieruchomości inwestycyjne usuwane są w momencie ich zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści wynikających z ich zbycia. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania nieruchomości inwestycyjnej stanowią różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową i ujmowane są w wyniku finansowym okresu w którym dokonano takiej operacji. 3.2 Wartości niematerialne Wartości niematerialne obejmują możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki. Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy składniki wartości niematerialnych wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są po spełnieniu następujących warunków: - z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, - istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży, - składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, - znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, - zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży, - istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 15

17 Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. Do pozycji wartości niematerialnych Spółka zalicza także wydatki poniesione na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu. Stosowana metoda amortyzacji odzwierciedla sposób konsumowania korzyści ekonomicznych ze składnika wartości niematerialnych przez Spółkę, przy czym, przy braku możliwości wiarygodnego określenia innego sposobu konsumowania tych korzyści stosuje się metodę liniową. Przyjętą metodę amortyzacji stosuje się w sposób ciągły w kolejnych okresach chyba, że nastąpiła zmiana oczekiwanego sposobu konsumowania korzyści ekonomicznych. Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania. Szacunki okresu i metody amortyzacji weryfikowane są na koniec roku obrotowego. Jeśli prognozowany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco od poprzednich szacunków, dokonuje się zmiany okresu amortyzacji. W przypadku znaczącej zmiany oczekiwanego sposobu rozłożenia w czasie korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów, stosuje się inną metodę amortyzacji, aby odzwierciedlić tę zmianę. Powyższe operacje Spółka ujmuje jako zmiany szacunków księgowych i odnosi w rachunek zysków i strat w okresie, w którym ma miejsce zmiana szacunków. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące: Nabyte prawa wieczystego użytkowania: 40 lat Licencje na oprogramowanie: od 2 lat do 5 lat Znaki towarowe: 5 lat Prawa majątkowe: 3 lata Okres użytkowania prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego odpłatnie od podmiotu innego niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest równy okresowi 40 lat od dnia nabycia tego prawa. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Wartości niematerialne poddawane są także testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości. Skutki utraty wartości, wartości niematerialnych jak również ich amortyzacji odnoszone są w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji wartości niematerialnych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w wyniku finansowym okresu. Akcje i udziały w jednostkach powiązanych 3.3 Akcje i udziały w jednostkach powiązanych ujmowane są w cenie nabycia. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę wartości dokonuje się odpisów aktualizujących. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 3.4 Aktywa trwałe do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Ponadto, składnik aktywów musi być aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej. Dodatkowo, należy oczekiwać, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia klasyfikacji. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej spośród dwóch wartości: wartości księgowej netto i wartości godziwej pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. Jeśli wartość godziwa jest niższa od wartości księgowej netto, różnicę ujmuje się jako odpis aktualizujący w rachunku zysków i strat. Ewentualne odwrócenie tej różnicy ujmuje się w wyniku finansowym okresu, do wysokości wcześniej utworzonego odpisu. Aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia mogą być m.in. środki trwałe, środki trwałe w budowie, nieruchomości, wartości niematerialne. W sprawozdaniu finansowym aktywa przeznaczone do sprzedaży prezentowane są w osobnej pozycji aktywów obrotowych i nie podlegają amortyzacji. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 3.5 Na dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki alokowane są do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup ośrodków generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. 16

18 Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów wykazywany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako odwrócenie wcześniejszego przeszacowania). Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika aktywów jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie w wyniku finansowym okresu, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu w takim przypadku, odwrócenie straty z tytułu utraty wartości traktuje się jak zwiększenie z aktualizacji wyceny. Aktywa finansowe 3.6 Klasyfikacja aktywów finansowych zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia, a następnie poddaje się ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy. Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - pożyczki i należności. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów. Aktywa finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji w odniesieniu do wszystkich aktywów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez wynik finansowy. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są rozpoznawane po wartości godziwej, a koszty transakcji ujmowane są w wyniku finansowym okresu. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, jeżeli prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z inwestycji wygasły lub zostały przeniesione i Spółka przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści z tytułu ich własności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Pożyczki i należności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, łącznie z przychodami odsetkowymi i z tytułu dywidend, wykazuje się w okresie, w którym powstały. Zmiany wartości godziwej pieniężnych oraz niepieniężnych papierów wartościowych zaliczonych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach. W razie sprzedaży papierów wartościowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży lub w przypadku utraty przez nie wartości, łączne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartości godziwej ujęte w pozostałych całkowitych dochodach wykazuje się w wyniku finansowym okresu jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. Odsetki z papierów wartościowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, naliczone metodą efektywnej stopy procentowej, ujmuje się w wyniku finansowym okresu w przychodach inwestycyjnych, netto. Dywidendy z tytułu dostępnych do sprzedaży instrumentów kapitałowych ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach w momencie nabycia przez Spółkę prawa do otrzymania płatności. Wartości godziwe notowanych inwestycji określa się na podstawie bieżących cen kupna. Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe (a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), Spółka ustala wartość godziwą przy pomocy innych technik wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno zawartych transakcji, przeprowadzonych na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które są zasadniczo takie same, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz modele wyceny opcji dostosowane do konkretnej sytuacji Spółki. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone są wykazywane jako aktywa trwałe. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli: - został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości, - stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków - jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - instrumenty pochodne nie wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń, których wartość wyceny jest dodatnia, - inwestycje w notowane akcje i instrumenty dłużne przeznaczone do zbycia, - jednostki funduszy inwestycyjnych, - inne pozycje. 17

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2013 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe..... 4 I. Dane jednostki... 5 II. Czas trwania Jednostki... 5

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN S.A. Spis treści Strona Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa AB S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012-13 obejmujące okres od 01-07-2012 do 30-06-2013.

Grupa Kapitałowa AB S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012-13 obejmujące okres od 01-07-2012 do 30-06-2013. Grupa Kapitałowa AB S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012-13 obejmujące okres od 01-07-2012 do 30-06-2013. SPIS TREŚCI Strona SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2013 rok -Kraków, 20 marca 2014 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przekazujemy Państwu to

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za 2012 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za 2012 rok SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 5 3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 7 5. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE REDWOOD HOLDING S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE REDWOOD HOLDING S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE REDWOOD HOLDING S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Michał Nowacki

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. za rok 2014 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 09 marca 2015r. SPIS TREŚCI 1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo