EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

2 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4 BILANS 9 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 12 2

3 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz z późniejszymi zmianami) Zarząd EDENRED POLSKA SP. Z O.O. ("Spółka") przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,4 złotych, 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie ,1 złotych, 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. 3

4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego e) b) c) f) h) i) j) Wydatki 1. g) k) d) 1. Znaczące Podatek Udziały Środki Inwestycje Wartości Przychody Należności, Zapasy Różnice poniesione Dane pieniężne trwałe w dochodowy kursowe zasady niematerialne innych rozpoczęte i roszczenia identyfikujące koszty na rachunkowości jednostkach ulepszenie i i zobowiązania prawne Spółkę środków i papiery trwałych wartościowe (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja 1. 1 Nazwa Spółki EDENRED POLSKA Sp. z o.o., zwana dalej Spółką informacje zaniechanej [...] informacje jest informacje skonsolidowanym wobec o zdarzeniach 1. 2 Siedziba Spółki ul. Przemysłowa Warszawa 1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Data: 6 czerwca 2002 r. Numer rejestru: Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki Działalność usługowa związana z wyżywieniem Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Reklama Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi: Spółka została utworzona na czas nieokreślona. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 4

5 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego e) b) c) f) h) i) j) Wydatki 1. g) k) d) 2. Znaczące Podatek Udziały Środki Inwestycje Wartości Przychody Należności, Zapasy Różnice poniesione Znaczące pieniężne trwałe w dochodowy kursowe zasady niematerialne innych rozpoczęte i roszczenia koszty na zasady rachunkowości jednostkach ulepszenie i i rachunkowości zobowiązania prawne środków i papiery trwałych wartościowe (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: 2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi Przychody i koszty Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy Odsetki Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe Oprogramowanie Inne 50% 50% 10% Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 5

6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego e) b) c) f) h) i) j) Wydatki 1. g) k) d) 2. Znaczące Podatek Udziały Środki Inwestycje Wartości Przychody Należności, Zapasy Różnice 5 poniesione Środki pieniężne trwałe w dochodowy kursowe zasady niematerialne innych rozpoczęte i roszczenia koszty trwałe na rachunkowości jednostkach ulepszenie i i zobowiązania prawne środków i papiery trwałych wartościowe (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja e) f) h) i) j) Wydatki g) k) d) Podatek Udziały Środki Inwestycje Należności, Zapasy Różnice poniesione pieniężne trwałe w dochodowy kursowe innych rozpoczęte roszczenia jednostkach na ulepszenie i zobowiązania i papiery środków wartościowe trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu 30% 20% Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych Zapasy Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały wycenia się według ceny nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 6

7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego e) b) c) f) h) i) j) Wydatki 1. g) k) d) 2. Znaczące Podatek Udziały Środki Inwestycje Wartości Przychody Należności, Zapasy Różnice 7 poniesione Należności, pieniężne trwałe w dochodowy kursowe zasady niematerialne innych rozpoczęte i roszczenia koszty na rachunkowości jednostkach roszczenia ulepszenie i i zobowiązania prawne i środków i zobowiązania, papiery trwałych wartościowe inne (przebudowa, niż zaklasyfikowane rozbudowa, jako rekonstrukcja, aktywa adaptacja i zobowiązania finansowe Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy 2. 9 Rezerwy na zobowiązania Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 7

8 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego e) b) c) f) h) i) j) Wydatki 1. g) k) d) 2. Znaczące Podatek Udziały Środki Inwestycje Wartości Przychody Należności, Zapasy Różnice 10 poniesione Podatek pieniężne trwałe w dochodowy kursowe zasady niematerialne innych rozpoczęte i roszczenia koszty dochodowy na rachunkowości jednostkach ulepszenie i i zobowiązania prawne środków i papiery trwałych wartościowe (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 8

9 Bilans AKTYWA Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe inne Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

10 Bilans PASYWA Nota Kapitał własny Kapitał zakładowy Strata z lat ubiegłych ( ) ( ) Strata netto 6.2 ( ) ( ) ( ) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług Wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM

11 Rachunek zysków i strat Nota Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja ( ) ( ) Zużycie materiałów i energii ( ) ( ) Usługi obce ( ) ( ) Podatki i opłaty ( ) (256.6) Wynagrodzenia ( ) ( ) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ( ) ( ) Pozostałe koszty rodzajowe ( ) ( ) ( ) ( ) Strata ze sprzedaży ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (194.5) ( ) Inne koszty operacyjne ( ) ( ) ( ) ( ) Strata z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przychody finansowe Odsetki w tym od jednostek powiązanych Inne Koszty finansowe Inne ( ) ( ) ( ) ( ) Strata brutto ( ) ( ) Podatek dochodowy Strata netto ( ) ( ) 11

12 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Wartości niematerialne i prawne Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych Inne wartości niematerialne i prawne Razem Wartość brutto Umorzenie ( ) ( ) ( ) ( ) Wartość netto W roku obrotowym nie dokonano 12

13 Dodatkowe informacje i objaśnienia 2. W Rzeczowe roku obrotowym aktywa trwałe nie dokonano [dokonano] Zmiana stanu środków trwałych Wartość brutto Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem Zwiększenia Zmniejszenia ( ) - ( ) ( ) Umorzenie ( ) ( ) ( ) ( ) Zwiększenia ( ) ( ) ( ) ( ) Zmniejszenia ( ) ( ) ( ) ( ) Wartość netto

14 Dodatkowe informacje i objaśnienia 3. Zapasy Należności wykazane krótkoterminowew bilansie w netto, czyli pomniejszone o odpisy 3. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych i roszczenia wykazane w bilansie w netto tj. pomniejszone o O okresie spłaty: Do 12 miesięcy Stan należności brutto Stan należności netto Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek O okresie spłaty: Do 12 miesięcy Stan należności brutto Stan należności netto Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 4. Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Ubezpieczenia Prenumerata Usługi IT Koszty personalizacji kart Pozostałe

15 Dodatkowe informacje i objaśnienia 6. Kapitał własny i roszczenia wykazane w bilansie w netto tj. pomniejszone o rezerwy 6. 1 Struktura własności kapitału zakładowego Udziałowiec Ilość udziałów Wartość nominalna udziałów Udział % EDENRED S.A. CANDIA SECURITIES LIMITED EDENRED PARTICIPATIONS % 0.0% 0.0% 100.0% W lipcu 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty ,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, poprzez umorzenie udziałów o wartość nominalnej każdy. Środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostały przekazane na kapitał rezerwowy Spółki w celu pokrycia strat z lat ubiegłych. W lipcu 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5 000,00 zł do kwoty ,00 zł, poprzez utworzenie nowych, równych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę z zysków lat przyszłych. 7. Zarząd RezerwySpółki proponuje następujący podział zysku [pokrycia straty] za rok obrotowy: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Pozostałe Razem Zwiększenia Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie ,50 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego. 15

16 Dodatkowe informacje i objaśnienia 9. Inne rozliczenia i roszczenia międzyokresowe wykazane w bilansie w netto tj. pomniejszone o rezerwy Rozliczenia krótkoterminowe Usługi obce Struktura przychodów ze sprzedaży Struktura terytorialna Przychody ze sprzedaży produktów Kraj Eksport Przychody odsetkowe w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności Pożyczki udzielone i należności własne Odsetki zrealizowane do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności Pożyczki udzielone i należności własne Odsetki zrealizowane do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem

17 Dodatkowe informacje i objaśnienia 12. Podatek dochodowy i roszczenia od wykazane osób prawnych w bilansie w netto tj. pomniejszone o rezerwy Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych Zysk/(Strata) brutto Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania premie dla pracowników rezerwy na usługi rezerwy na materiały koszty reprezentacji zużycie materiałow marketinowych pozostałe Podstawa opodatkowania Podatek dochodowy ( ) ( ) Transakcje z jednostkami powiązanymi Saldo rozrachunków na dzień bilansowy Edenred S.A. Edenred Deutschland GmbH Należności Zobowiązania Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym Edenred S.A. Przychody finansowe Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym Edenred S.A. Edenred Deutschland GmbH Zakupy usług

18 Dodatkowe informacje i objaśnienia 14. Zatrudnienie i roszczenia wykazane w bilansie w netto tj. pomniejszone o rezerwy Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym wynosił 14 osób 15. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 16. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym. 17. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji W roku obrotowym nie występowały wspólne przedsięwzięcia. 18. Działalność zaniechana W 2011 r. Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności. 18

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo