WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regulamin powoływania i funkcjonowania ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Eksperci powoływani są do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , zwanego dalej RPO WP Przez eksperta rozumie się osobę nie będącą pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego a także jednostek podległych samorządowi województwa, dokonującą oceny projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ekspertem może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: a) posiada wykształcenie: wyższe techniczne (magisterskie lub inżynierskie) lub wyższe wraz z uprawnieniami budowlanymi lub w przypadku dziedziny Zachowanie i ochrona bioróżnorodności wyższe z zakresu jednej z następujących dyscyplin naukowych: biologia, ekologia, drzewnictwo, leśnictwo, kształtowanie środowiska lub inżynieria środowiska - dla ekspertów ds. oceny wykonalności technicznej i technologicznej oraz oceny jakościowej projektów, wyższe dla ekspertów ds. oceny analizy finansowej i ekonomicznej projektów oraz oceny jakościowej projektów, b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe: z zakresu budownictwa i/lub infrastruktury technicznej lub innego zakresu (w przypadku I osi RPO WP) z dziedzin objętych RPO WP dla ekspertów ds. oceny wykonalności technicznej i technologicznej oraz oceny jakościowej projektów, z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla ekspertów ds. oceny analizy finansowej i ekonomicznej oraz oceny jakościowej projektów; c) posiada wiedzę w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (dla ekspertów ds. oceny wykonalności technicznej i technologicznej oraz oceny jakościowej projektów), d) posiada wiedzę w zakresie budownictwa i/lub infrastruktury technicznej lub w innym zakresie (w przypadku osi I RPO WP) z dziedzin objętych

2 wsparciem w ramach RPO WP (dla ekspertów ds. oceny analizy finansowej i ekonomicznej oraz oceny jakościowej projektów), e) korzysta z pełni praw publicznych; f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; g) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, h) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów., i) pełniła wcześniej funkcję eksperta z listy MRR, którego IZ RPO WP rekomendowała / wskazała do powołania i spełnia warunki wymienione w pkt. a) - h), a jednocześnie wyraziła pisemną zgodę na pełnienie funkcji eksperta w ramach RPO WP, j) pełniła wcześniej funkcję asesora i spełnia warunki wymienione w pkt. a) - h), a jednocześnie wyraziła pisemną zgodę na pełnienie funkcji eksperta w ramach RPO WP. 3. Postępowanie w sprawie wpisu na listę ekspertów prowadzone jest przez Komisję Kwalifikacyjną Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje decyzje o naborze ekspertów i zamieszcza ogłoszenia w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę ekspertów na stronie internetowej oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym. 2. Ogłoszenia publikowane są w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Ogłoszenie zawiera: 1) zaproszenie do złożenia wniosku o wpis na listę ekspertów, zwanego dalej wnioskiem, wraz z określeniem warunków o których mowa w 2 niniejszego regulaminu, 2) informacje na temat miejsca składania wniosku, 3) informacje na temat terminu i sposobu składania wniosku. 4. Wniosek obejmuje: 1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, stanowiący załącznik nr 2a/2b do niniejszego Regulaminu, 2) oświadczenie zainteresowanego o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 3) oświadczenie osoby zainteresowanej, dotyczące spełnienia warunków, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 4) dwa egzemplarze zgody eksperta na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

3 5. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 2 niniejszego regulaminu. 6. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej kandydat przedstawia do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w 2 niniejszego regulaminu. 4 Postępowanie zmierzające do wpisu na listę ekspertów składa się z następujących etapów: 1) Ocena formalna, 2) Ocena merytoryczna, 3) Rozstrzygnięcie podejmowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zespole właściwym ds. wsparcia procesu wdrażania projektów w danej dziedzinie i obejmuje sprawdzenie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata oraz złożonych oświadczeń. 2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji kandydat jest jednokrotnie wzywany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Wezwanie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata. 3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ogłoszeniu lub niezawierające dokumentów potwierdzających spełnienie warunków po upływie terminu uzupełnień, lub oświadczeń, o których mowa w 3 ust. 4 nie podlegają dalszej ocenie. 4. Wnioski złożone przez kandydatów wraz z dołączonymi kopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi Komisję Kwalifikacyjną powołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego celem: a) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na ekspertów, b) przedstawienia opinii w sprawie wpisu kandydatów na listę ekspertów. 2. Tryb pracy Komisji Kwalifikacyjnej określa Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej do oceny kandydatów na ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Komisja Kwalifikacyjna przedkłada Zarządowi Województwa Podkarpackiego wnioski o wpis na listę ekspertów w terminie do 14 dni kalendarzowych po posiedzeniu komisji, licząc od daty ostatniego jej posiedzenia w danym naborze.

4 4. Decyzja o wpisaniu na listę ekspertów podejmowana jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały. 5. Urząd Marszałkowski w terminie 7 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 informuje eksperta o podjętej uchwale. 6. Wpis na listę ekspertów zawiera następujące dane: a) imię i nazwisko eksperta, b) dziedzinę, w ramach której ekspert został powołany, c) datę wpisu eksperta na listę, d) okres na jaki ekspert został powołany, 7. Ekspert zostaje powołany na okres wskazany w uchwale, o której mowa w ust.4 z możliwością przedłużenia tego okresu, nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia okresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Bazę ekspertów może tworzyć i prowadzić Instytucja Zarządzająca RPO WP. 9. Baza ekspertów zamieszczana jest na stronie internetowej oraz przekazywana Ministrowi Rozwoju Regionalnego, który na tej podstawie tworzy i prowadzi centralną bazę ekspertów. 10. Baza ekspertów oraz centralna baza ekspertów zawierają następujące dane: a) imię i nazwisko eksperta, b) dziedzinę, w ramach której został powołany, c) adres poczty elektronicznej eksperta. 11. Wpis do bazy ekspertów oraz centralnej bazy ekspertów następuje po podpisaniu przez eksperta oświadczenia, o którym mowa w 3 ust. 4 pkt. 4 niniejszego regulaminu. 12. Brak zgody eksperta na zamieszczenie jego danych osobowych w bazie ekspertów oraz centralnej bazie ekspertów nie wyklucza z pełnienia funkcji eksperta Ekspert dokonuje oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów złożonych w ramach RPO WP w obrębie dziedziny, w ramach której został wpisany na listę ekspertów lub z dziedzin pokrewnych. 2. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wykonaną ocenę. 3. Ocena odbywa się w ramach prac Komisji Konkursowej. 4. Organizację i tryb pracy Komisji Konkursowej, a także zasady wynagradzania ekspertów określają odrębne regulacje. 1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje eksperta w przypadku, gdy: 1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w 2, 2) złożył wniosek o odwołanie. 8

5 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego może odwołać eksperta w przypadku: 1) gdy ekspert nie brał udziału w posiedzeniu Komisji Konkursowej, do której został powołany i nie usprawiedliwił przyczyn tej nieobecności, 2) powtarzającego się dokonywania ocen niskiej jakości potwierdzonej znaczną liczbą protestów rozpatrywanych na korzyść stron je wnoszących. 9 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonuje skreślenia z listy ekspertów w przypadku: 1) odwołania eksperta, 2) upływu okresu, na który został powołany, 3) śmierci eksperta. 10 Skreślenie z listy ekspertów skutkuje wykreśleniem eksperta z bazy ekspertów. 11 Ekspert zostaje niezwłocznie powiadomiony o skreśleniu z listy ekspertów oraz z bazy ekspertów wraz z podaniem przyczyny oraz daty skreślenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w 9 pkt W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 9 możliwe jest uzupełnienie listy ekspertów, które następuje w drodze ogłoszenia naboru uzupełniającego. 13 Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

6 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania i funkcjonowania ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Zakres dziedzin w ramach których powoływani są eksperci I II Eksperci ds. oceny wykonalności technicznej i technologicznej oraz oceny jakościowej projektów powoływani z następujących dziedzin: 1) Przedsiębiorczość (wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw dotacyjne i pozadotacyjne, innowacyjności, itp) 2) Instytucje otoczenia biznesu, 3) Infrastruktura badawczo-rozwojowa, 4) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 5) Promocja gospodarcza, 6) Infrastruktura komunikacyjna (drogi, transport, lotniska, kolej) 7) Energia elektryczna, 8) Gazownictwo, 9) Energia odnawialna i ochrona powietrza, 10) Inwestycje wodno-kanalizacyjne, 11) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 12) Zagospodarowanie odpadów i rekultywacja zamkniętych składowisk, 13) Zabezpieczenia przed zagrożeniami, 14) Zachowanie i ochrona bioróżnorodności, 15) Edukacja, 16) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 17) Sport, 18) Turystyka, 19) Kultura, 20) Rewitalizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, 21) Inne obszary interwencji (nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych dziedzin). Eksperci ds. oceny finansowej i ekonomicznej oraz jakościowej projektów

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO Rozdział I Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo