Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska"

Transkrypt

1 Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: kwiecień-czerwiec / W tym wydaniu polecamy: Podatki > > Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r. > > Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2015 r. > > Istotne zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r. Prawo > > Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prokury łącznej z członkiem zarządu > > Czy inwestor musi podwójnie płacić za te same roboty budowlane? Sprawozdawczość > > Zintegrowane raportowanie nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse Aktualności podatkowe Rödl & Partner info Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w zakresie podatku VAT. Możliwe jest m.in. odliczanie 50% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów wykorzystywanych do tzw.,,użytku mieszanego. Omówienie nowych regulacji w zakresie VAT znajdą Państwo w obszernym artykule, poświęconym tej tematyce. Od 1 lipca 2015 r. zmieniły się również zasady ustalania właściwości organów uprawionych do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. O właściwości danego organu nie decyduje jedynie miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy, ale również rodzaj podatku, którego dotyczy wniosek. Informacje na ten temat zawiera artykuł pt. Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2015 r.. W tym wydaniu prezentujemy również planowaną nowelizację ustaw o podatku dochodowym (ustawy o CIT i ustawy o PIT) w zakresie cen transferowych. Obowiązki podatników w zakresie dokumentowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi zostaną radykalnie zmodyfikowane. Wejście w życie nowelizacji planowane jest na 1 stycznia 2017 r. W związku z wagą problemu już teraz warto zapoznać się ze skutkami, jakie spowodują przewidywane regulacje. Polecamy Państwa uwadze artykuł poświęcony przełomowej uchwale Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) podjętej w składzie 7-osobowym, w której SN uznał za niedopuszczalny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. W artykule poświęconym temu tematowi omawiamy przyczyny podjęcia uchwały i jej praktyczne konsekwencje. W artykule pt. Czy inwestor musi podwójnie płacić za te same roboty budowlane? przedstawiamy problematykę solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót i podpowiadamy, w jaki sposób inwestor może zabezpieczyć w umowie swoje interesy. Zachęcamy także do zapoznania się z tematem raportów zintegrowanych, związanych z opublikowaną 15 listopada 2014 r. Dyrektywą 2014/95/UE, wprowadzającą zmiany do Dyrektywy 2013/34/UE, odnoszące się do ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki i grupy kapitałowe. W artykule pt. Zintegrowane raportowanie - nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse omawiamy konsekwencje wdrożenia Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Zapraszamy do lektury! dr hab. dr Marcin Jamroży

2 Podatki > > Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r. Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Z początkiem lipca weszły w życie istotne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (dalej jako,,ustawa o VAT ). Po pierwsze, tylko do 30 czerwca 2015 r., obowiązywał art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który odnosił się do kwestii możliwości odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów przy tzw.,,użytku mieszanym. Po drugie, w celu dostosowania ustawy o VAT do przepisów unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako,,ustawa o zmianie ustawy o VAT ). Wprowadzenie części zmian zawartych w powyższej ustawie zostało jednak odroczone w czasie i zaczną one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2016 r. Dotyczy to m.in. przepisów określających zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych tylko częściowo do celów działalności gospodarczej, czy zmiany w sposobie ustalania kwoty podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i innych, jak również likwidacji preferencyjnej 8% stawki na dostawy sprzętu przeciwpożarowego. Poniżej przybliżamy Państwu zakres zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r. Odliczanie VAT od paliwa przy użytku mieszanym Niewątpliwie najbardziej odczuwalną zmianą, jaka zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2015 r., jest możliwość odliczenia 50% podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, które są wykorzystywane do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oraz określonej ładowności. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów, prawo do odliczenia 50% podatku VAT dotyczy wyłącznie wydatków na paliwo zakupione od 1 lipca Faktura wystawiona do końca czerwca 2015, która wpłynęła dopiero w lipcu lub wystawiona została w lipcu i dokumentuje zakup paliwa dokonany przed 1 lipca - nie będzie uprawniać do odliczenia podatku VAT. Podatnicy, którzy zadeklarowali używanie samochodów wyłącznie dla celów służbowych, nadal mają prawo do pełnego odliczania podatku VAT z tytułu zakupu paliwa oraz innych wydatków samochodowych. Rozliczanie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności Nowelizacja wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o VAT dotyczy kwestii ulgi na złe długi, z której korzystają wierzyciele. W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. preferencja ta nie znajdowała zastosowania, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT, tj. powiązanie o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2015 r. istnienie powyższych powiązań nie stanowi przeszkody w skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi. Jednocześnie wprowadzono istotną zmianę dotyczącą dłużników znajdujących się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Poprzednio, zgodnie z regulacją art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, mieli oni obowiązek dokonać korekty faktur nieuregulowanych w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności. Nowelizacja - wprowadzając ust. 1b do powyższego artykułu - wyłączyła obowiązek korygowania odliczonego podatku VAT w przypadku dłużników będących w upadłości lub likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi. Ustawodawca umożliwił retroaktywne działanie korzystnych dla podatników przepisów, dlatego obie zmiany mogą mieć zastosowanie do wierzytelności powstałych przed datą 1 lipca 2015 r., których nieściągalność zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r., a tym samym których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub jeszcze wcześniej. Równocześnie od 1 lipca 2015 r. uległa zmianie treść art. 99 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT i podatnicy zwolnieni z obowiązku regularnego składania deklaracji VAT, w przypadku wystąpienia obowiązku korekty podatku odliczonego są zobowiązani do złożenia z tego tytułu deklaracji. W stanie prawym do 30 czerwca 2015 r. nie mieli takiego obowiązku. Odpowiedzialność solidarna przy sprzedaży towarów wrażliwych Istotna zmiana nastąpiła również w katalogu towarów wrażliwych, czyli takich, których dostawa może wyłączać możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT zgodnie z art. 99 ust. 3a-3c ustawy o VAT oraz w przypadku których nabywcy mogą solidarnie odpowiadać z dostawcami za zaległości podatkowe, na podstawie art. 105a -105c ustawy o VAT. 2

3 Podatki CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Zwolnienie Katalog towarów z opodatkowania wrażliwych zawiera dywidendy załącznik nr 13 do ustawy o VAT. Dotychczas liczył on 12 grup towarów, Z a dniem od 1 lipca 1 stycznia r. liczba r. zmienia ich wzrosła się brzmienie do 21. art. Nowo 22 ust. dodane ustawy towary o CIT, to dotyczącego m.in. srebro zwolnienia i platyna z w opodatkowania postaci surowca do- 4 chodów lub półproduktu, (przychodów) a także z dywidend aparaty oraz fotograficzne innych przychodów cyfrowe z i kamery tytułu udziału cyfrowe. w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem objęte zostały dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału Zmiana w spółce wysokości komandytowo-akcyjnej,,kaucji gwarancyjnej z siedzibą w Polsce. Zwolnienie nie dotyczy natomiast dochodów uzyskiwanych z Podmiot, tytułu udziału na rzecz w takiej którego spółce dokonano przez komplementariuszy. dostawy towarów wrażliwych, może odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą Ponadto za zaległości zwolnienie podatkowe przewidziane w części podatku w art. 22 proporcjonalnie ust. 4 ustawy o przypadającej CIT ma zastosowanie na dostawę wyłącznie dokonaną dywidend na rzecz i tego innych podatnika. Może z tytułu jednak udziału jej uniknąć, w zyskach jeżeli osób kupi prawnych towar wrażliwy wypłaco- przychodónych od podmiotów przez spółkę umieszczonych komandytowo-akcyjną na dzień dostawy z siedzibą w specjalnym zysku rejestrze wypracowanego Ministra Finansów od dnia, prowadzonym w którym spółka w formie ta Polsce, z stała elektronicznej się podatnikiem oraz publikowanym CIT. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów. Sprzedawca, aby znaleźć się Przykład na powyższej 4: liście, musi złożyć kaucję gwarancyjną w Rok odpowiedniej obrotowy Alfa wysokości. spółka z ograniczoną Zgodnie z obowiązującymi odpowiedzialnością S.K.A. przepisami pokrywa bez się względu z rokiem na kalendarzowym. rodzaj dostarcza- dotychczas nego Spółka towaru staje kaucja się podatnikiem nie mogła CIT być z niższa dniem niż stycznia tys.zł i nie 2014 wyższa r. Akcjonariuszem niż 3 mln zł. Od spółki, 1 lipca posiadającym 2015 r. minimalna 10% akcji kaucja (nieprzerwanie dla podatników przez w okres przypadku 2 lat) jest dostawy spółka Beta paliwa, GmbH oleju opałowego z siedzibą w oraz Niemczech. oleju smarowego Spółka ta nie wzrosła korzysta do ze 1 zwolnienia z opodatkowania wynosi 10 mln podatkiem zł. W przypadku dochodowym pozostałych od ca- mln zł, a maksymalna produktów łości swoich z załącznika dochodów. nr 13 do ustawy o VAT w mocy pozostają dotychczasowe regulacje. Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający Jeżeli do wypłaty podatnik Beta dostarczający GmbH nie będzie paliwa, objęty oleje zwolnieniem opałowe na lub smarowe, mocy art. dokonał 22 ust. 4 ustawy wpłaty o kaucji CIT. Dopiero przed zysk datą wypracowany 1 lipca 2015 r. w w wysokości 2014 r. i wypłacony odpowiadającej Beta GmbH poprzednio będzie objęty obowiązującynieniem przepisom, (przy założeniu to do końca spełnienia września warunków, 2015 o r. których ma czas zwol- na mowa jej uzupełnienie. w art. 22 ust. Odpowiedzialność 4 oraz przedstawieniu solidarna certyfikatu wobec nabywców rezydencji). towarów Zysk komplementariusza od tych podmiotów nie będzie jest wyłączona objęty w zwolnieniem okresie od 1 spod lipca opodatkowania do 30 września u 2015 źródła. r., mimo braku kaucji w stosownej wysokości. W przypadku niedokonania uzupełnienia kaucji, sprzedawca zostanie automatycznie Jeżeli wykreślony spółka z komandytowo-akcyjna rejestru Ministra Finansów przed dniem z końcem 1 stycznia września 2015 r. posiadała r. niewypłacone zyski z lat poprzedzających 2014 ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w Ponadto którym od stała kaucji się podatnikiem złożonych w CIT, formie wypłaty depozytu dywidendy pieniężnego zarówno przychodu przed, z tytułu jak udziału i po 1 w lipca zyskach 2015 osób r. są prawnych, nalicza- lub innego na ne potrzeby odsetki w zwolnienia wysokości z 30% art. 22 stopy ust. depozytowej 4 ustawy o CIT ustalanej uznaje się, zgodnie że w z pierwszej przepisami kolejności o NBP. wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem Towary CIT. objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia Z początkiem Przykład 5: lipca zobligowane do rozliczania podatku VAT W za stanie pomocą faktycznym mechanizmu jak powyżej odwrotnego zysk obciążenia wypracowany są jedynie przez podmioty spółkę w zarejestrowane 2013 r. zostaje jako zatrzymany czynni podatnicy w spółce, co VAT. Zatem oznacza, dostawa że wspólnicy towarów nie dokonywana otrzymują w na 2014 rzecz r. wypłat podmiotów z zysku zarejestrowanych rok Zysk jako ten podatnicy wypłacony VAT zostaje zwolnieni w roku oraz podatników niezarejestrowanych jest dokumentowana zwykłymi fakturami VAT z podatkiem naliczonym według odpowiedniej Akcjonariusz stawki. nie może Natomiast skorzystać dostawa ze zwolnienia na rzecz dywidendy podatników z opodatkowania VAT jest nadal u źródła, dokumentowana ponieważ pochodzi faktura- czynnycmi ona bez z danych zysku wypracowanego dotyczących stawki w 2013 i kwoty r. Komplementariusz nie odwrotne zapłaci podatku, obciążenie. ponieważ zysk opodatkował podatku oraz z adnotacją już w 2013 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. do załącznika nr 11 do ustawy o VAT, który liczył dotychczas 41 grup towarów, wobec których Podatek stosuje u źródłasię mechanizm odwrotnego obciążenia, dodano 13 nowych pozycji: Na spółki komandytowo-akcyjne nie rozciągnięto natomiast zwolnienia > > Arkusze z podatku żeberkowe u źródła, ze stali przewidzianego niestopowej; w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi implementację dyrektywy > Rady > Złoto 2003/49/WE nieobrobione z dnia plastycznie 3 czerwca lub 2003 w r. postaci w sprawie półproduktu systemu lub opodatkowania w postaci proszku stosowanego wyłącznie do odse- złoto wspólnego tek oraz o należności próbie 325 licencyjnych tysięcznych między lub większej, powiązanymi z wyłączeniem spółkami różnych złota Państw inwestycyjnego Członkowskich w rozumieniu (Dz.U. L 157 art. z , ustawy str. 49 o ze VAT, zm.), z która zastrzeżeniem zgodnie z poz. art. 22b; 3 lit. a znajduje zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do dyrektywy. > > Złoto Przyznanie inwestycyjne zwolnienia w rozumieniu określonego art. 121 w ustawy art. 21 o VAT; ust. 3 ustawy o CIT podmiotom innym, niż wymienione w załączniku > > Metale do ww. nieszlachetne dyrektywy (tu: platerowane spółce komandytowo-akcyjnej) będzie tale nieszlachetne, możliwe dopiero srebro po uprzednim lub złoto, platerowane dokonaniu zmia- pla- srebrem oraz meny tego tyną, załącznika. nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, 6: platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż Przykład Akcjonariuszem do stanu półproduktu; Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest spółka Beta GmbH z siedzibą w > > Niemczech, Aluminium która nieobrobione posiada w plastycznie; kapitale S.K.A. (nieprzerwanie przez okres 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił S.K.A. > > Ołów pożyczki, nieobrobiony od której plastycznie; S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem > > Cynk nieobrobiony dochodowym plastycznie; od całości swoich dochodów. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) > > Cyna pobierze nieobrobiona podatek plastycznie; u źródła. > > Nikiel nieobrobiony plastycznie; Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulują również m.in. > > takie Biżuteria kwestie i jej części podatkowe, oraz pozostałe jak: wnoszenie wyroby aportu jubilerskie do S.K.A., i likwidacja ich części S.K.A. ze złota i wystąpienie i srebra lub wspólnika, platerowane wycena metalem składników szlachetnym majątkowych, wyłącznie przekształcenia części biżuterii i łączenia i części podatkowa z udziałem pozostałych S.K.A., cienka wyrobów kapitalizacja. jubilerskich Gdyby ze złota mieli o Państwo próbie pytania 325 w tym tysięcznych zakresie, chętnie lub większej, na nie tj. odpowiemy. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, informacji w tym udziela pokrywane lub platerowane metalem Dalszych szlachetnym; > > Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy; dr Marcin Jamroży Partner, > > Telefony doradca dla podatkowy, sieci komórkowych radca prawny lub dla innych sieci tel.: bezprzewodowych wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony; 3

4 Podatki > > Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem z wyłączeniem części i akcesoriów. W przypadku trzech ostatnich grup wymienionych towarów mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT ma zastosowanie, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku VAT, przekroczy kwotę 20 tys. zł. Jednolita gospodarczo transakcja może obejmować więcej niż jedną dostawę lub więcej niż jedną umowę. Będzie ona oceniania po uwzględnieniu wszelkich okoliczności występujących w danej sytuacji. Równocześnie obniżenie wartości dostawy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, poprzez obniżenie ceny lub danie nabywcy upustu, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów dokonanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym Z początkiem lipca w stosunku do krajowych transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wprowadzono nowy rodzaj informacji podsumowujących - informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Informacje te są składane przez podmioty dokonujące dostawy towarów lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca. Informacje są zgłaszane miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od tego, czy podatnicy dokonujący dostawy towarów lub usług zgłaszają miesięcznie deklarację VAT-7 lub kwartalnie deklarację VAT-7K / VAT-7D. Dalszych informacji udziela Dorota Białas Associate Partner, doradca podatkowy tel.: > > Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 lipca 2015 r. Anna Główka, Rödl & Partner Warszawa Na mocy przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2015 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r., w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego) do wydawania interpretacji indywidualnych upoważnieni byli Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i w Warszawie. Właściwość tych organów opierała się o kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Każdemu z tych organów przypisane były określone województwa i jeżeli wniosek o wydanie interpretacji pochodził od wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze województwa podległego Dyrektorowi danej Izby, to wydawał on interpretację indywidualną bez względu na rodzaj podatku, którego wniosek dotyczył. Co się zmieniło od 1 lipca 2015 r. W rozporządzeniu, które od 1 lipca 2015 r. zastąpiło rozporządzenie dotychczas obowiązujące, właściwymi do wydawania interpretacji indywidualnych nadal są Dyrektorzy ww. pięciu Izb. O właściwości danego organu nie decyduje jednak jedynie miejsce zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy, ale również rodzaj podatku, którego dotyczy wniosek. Nowe rozporządzenie przewiduje częściowe odejście od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Z dniem 1 lipca 2015 r. weszło również w życie nowe rozporządzenie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku. Wzór wniosku ORD-IN dostosowany został do zmian w zakresie właściwości upoważnionych organów. Odnośnie do opłaty za wniosek, można ją wnosić jedynie na rachunek bankowy organu. Czemu służą te zmiany Zmiany służą większej centralizacji wydawania interpretacji w zakresie poszczególnych podatków, co w konsekwencji ma spowodować podniesienie stopnia jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji. Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji, jest to pierwszy etap realizacji koncepcji centralizacji i specjalizacji rzeczowej Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Docelowym modelem jest system, w którym interpretacje w zakresie każdego rodzaju podatku wydawane są wyłącznie przez wyznaczone ośrodki KIP. Jednak to perspektywa kilku lat. 4

5 Podatki CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Do Zwolnienie którego z organu opodatkowania złożyć wniosek dywidendy według nowych przepisów Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia się brzmienie art. 22 ust. Ponieważ 4 ustawy o najwięcej CIT, dotyczącego wniosków zwolnienia o interpretację z opodatkowania dotyczy podatkchodów VAT (przychodów) i podatków z dywidend dochodowych, oraz innych postanowiono, przychodów że do- od z tytułu 1 lipca udziału 2015 w r. zyskach w zakresie osób prawnych. VAT i PIT Zwolnieniem właściwi są Dyrektorzjęte zostały Izb dochody Skarbowych uzyskiwane w Bydgoszczy, przez akcjonariuszy Katowicach, z Łodzi, tytułu ob- Poznaniu udziału w i spółce w Warszawie, komandytowo-akcyjnej a w zakresie CIT z siedzibą Dyrektorzy w Polsce. Izb Skarbowych Zwolnienie nie w Bydgoszczy, dotyczy natomiast Katowicach, dochodów Poznaniu uzyskiwanych i w Warszawie z tytułu (bez udziału Łodzi). w takiej W spółce zakresie przez tych komplementariuszy. podatków każdemu z organów przypisano określone województwa. Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy W o CIT zakresie ma zastosowanie natomiast wyłącznie tzw. podatków do dywidend i niszowych innych przychodów podatek z tytułu udziału akcyzowy, w zyskach podatek osób od prawnych spadków wypłaco- i daro- (m.in. wizn, nych przez podatek spółkę od komandytowo-akcyjną czynności cywilnoprawnych z siedzibą czy w Polsce, podatek z zysku od gier) wypracowanego właściwi są jedynie od dnia, Dyrektor w którym Izby Skarbowej spółka ta w stała Warszawie się podatnikiem (w sprawie CIT. wniosków pochodzących od wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę Przykład w województwie 4: mazowieckim lub poza terytorium Polski) Rok obrotowy i Dyrektor Alfa Izby spółka Skarbowej z ograniczoną w Katowicach odpowiedzialnością S.K.A. składanych pokrywa przez się wnioskodawców z rokiem kalendarzowym. z miejscem (w sprawie wniosków zamieszkania Spółka staje / siedzibą się podatnikiem na pozostałym CIT z obszarze dniem 1 kraju). stycznia 2014 r. Akcjonariuszem spółki, posiadającym 10% akcji Nowe (nieprzerwanie zasady mają przez zastosowanie okres 2 lat) jest wyłącznie spółka do Beta wniosków GmbH złożonych z siedzibą po w dniu Niemczech. 30 czerwca Spółka 2015 ta nie r. korzysta W zakresie ze zwolnienia złożonych z opodatkowania do tego podatkiem dnia aktualna dochodowym pozostaje od ca- zasa- wnioskódałości że swoich organ dochodów. właściwy w chwili złożenia wniosku pozostaje właściwy do wydania interpretacji, pomimo zmiany w Zysk międzyczasie wypracowany podstaw przez właściwości. S.K.A. w 2013 r. i przypadający do wypłaty Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na W mocy przypadku art. 22 ust. składania 4 ustawy wniosku o CIT. Dopiero o wydanie zysk wypracowany interpretacji indywidualnej w 2014 r. i wypłacony zalecamy Beta upewnienie GmbH będzie się, który objęty organ zwolnieniem do (przy rozpoznania założeniu spełnienia wniosku, warunków, biorąc pod o uwagę których ro- jest właściwy dzaj mowa podatku, w art. którego 22 ust. 4 wniosek oraz przedstawieniu dotyczy oraz certyfikatu miejsce zamieszkania rezydencji). / siedzibę Zysk komplementariusza wnioskodawcy. W nie tym będzie zakresie objęty służymy zwolnieniem Państwu pomocą. spod opodatkowania u źródła. Dalszych informacji udziela Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty Anna Główka przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem Radca prawny CIT. tel.: Przykład 5: W stanie faktycznym jak powyżej zysk wypracowany przez spółkę w 2013 r. zostaje zatrzymany w spółce, co oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku > > Istotne zmiany w cenach Akcjonariusz nie może skorzystać ze zwolnienia dywidendy z opodatkowania u źródła, ponieważ pochodzi transferowych od 1 stycznia 2017 r. ona z zysku wypracowanego w 2013 r. Komplementariusz nie zapłaci podatku, ponieważ zysk opodatkował Magdalena już w 2013 Tuszyńska, r. Rödl & Partner Warszawa Dnia 15 czerwca 2015 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło Podatek zmodyfikowany u źródła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku Na spółki dochodowym komandytowo-akcyjne od osób prawnych nie rozciągnięto oraz niektórych natomiast innych zwolnienia ustaw. z podatku Pierwotny u źródła, projekt przewidzianego (z dnia 27 kwietnia w art ust. r.) został 3 ustawy zmieniony o CIT. Przepis po uwzględnieniu ten stanowi implementację części uwag zgłoszonycwy Rady w procesie 2003/49/WE konsultacji z dnia społecznych. 3 czerwca 2003 Głównym r. w sprawie celem dyrekty- proponowanych wspólnego systemu zmian opodatkowania jest implementacja stosowanego do krajowego do odsetek oraz należności prawnego licencyjnych regulacji unijnych między powiązanymi w zakresie spółka- wspól- porządku nego mi różnych systemu Państw opodatkowania Członkowskich (Dz.U. mającego L 157 zastosowanie z , w str. przypadku 49 ze zm.), która spółek zgodnie powiązanych z art. 3 lit. oraz a znajduje wprowadzenie zastosowanie wyłącznie dla krajów do spółek UE wymogów wymienionych związanych w załączniku z dokumentacją dyrektywy. transakcji Przyznanie pomiędzy zwolnienia podmiotami określonego powiązanymi. w art. 21 ust. wspólnych Proponowane 3 ustawy o CIT zmiany podmiotom mają innym, również niż charakter wymienione dostosowawczłączniku do ww. rekomendacji dyrektywy OECD (tu: spółce dotyczących komandytowo-akcyj- Cen Transfe- w zarowychnej) będzie przyjętych możliwe we dopiero wrześniu po uprzednim 2014 r. i dokonaniu realizują uwagi zmiany tego załącznika. i wnioski wskazane w Informacji Prezesa Najwyż- końcowe szej Izby Kontroli z 20 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli nadzoru Przykład organów 6: podatkowych i organów kontroli skarbowej Akcjonariuszem nad prawidłowością Alfa spółka rozliczeń z ograniczoną z budżetem odpowiedzialnością z udziałem S.K.A. jest kapitału spółka zagranicznego. Beta GmbH z siedzibą państwa podmiotów w Niemczech, która posiada w kapitale S.K.A. (nieprzerwanie przedstawiamy przez okres 2 lat) najważniejsze 25% akcji. Akcjonariusz proponowane udzielił zmia- Poniżej ny S.K.A. z zakresu pożyczki, cen transferowych. od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania Zmiana podatkiem definicji dochodowym podmiotów powiązanych całości swoich kapitałowo dochodów. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik Obecnie (S.K.A.) podmioty pobierze podatek są powiązane u źródła. w rozumieniu przepisów o cenach transferowych m.in. wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio Przepisy udział obowiązujące w wysokości od 1 stycznia co najmniej 20145%. r. regulują Planowane również jest podwyższenie m.in. takie kwestie progu podatkowe, powiązań kapitałowych jak: wnoszenie z obecnie aportu obowiązującego S.K.A., likwidacja 5%-owego S.K.A. i do wystąpienie 25%. wspólnika, wycena po- do datkowa składników majątkowych, przekształcenia i łączenia Nowe z udziałem zasady S.K.A., sporządzania cienka kapitalizacja. dokumentacji Gdyby mieli cen transferowych pytania w tym zakresie, chętnie na nie Państwo odpowiemy. Udokumentowaniu Dalszych informacji będą udziela podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym: > > transakcje z podmiotami powiązanymi oraz > > inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające dr Marcin istotny Jamroży wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Partner, doradca podatkowy, radca prawny tel.: Za takie transakcje lub inne zdarzenia będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro. 53

6 Podatki Proponuje się uzależnienie obowiązku dokumentacyjnego: > > od wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych; > > od przekroczenia progów wartości transakcji / zdarzeń jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów. W przypadku podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość: > > 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro; > > 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro; > > 100 mln euro za transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznawane będą transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tys. euro. Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolnione zostaną podmioty, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln euro. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit przychodów lub kosztów ustalany będzie dla spółki. Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną będą mogli wyznaczyć wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji oraz innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych. Wyznaczenie wspólnika nie będzie jednak zwalniało pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zażądać od podatnika sporządzenia dokumenta- cji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza ww. progów, w przypadku gdy z okoliczności sprawy wynikać będzie prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji tych transakcji lub zdarzeń. Termin na przedłożenie takiej dokumentacji będzie wynosił 30 dni od dnia doręczenia żądania organu. Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji za dany rok podatkowy spowoduje konieczność jej sporządzenia również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość osiągniętych w roku, za który podatnik sporządził dokumentację, przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Podatnicy rozpoczynający działalność i dokonujący w danym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), będą zobowiązani sporządzać dokumentację od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody albo koszty przekroczyły równowartość 2 mln euro. Za podatników rozpoczynających działalność nie będą uważani podatnicy utworzeni: > > w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo > > w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo > > przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro. Projekt ustawy przewiduje koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, która będzie składała się z: > > dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) mającej na celu przedstawienie przez krajowy podmiot powiązany szczegółowych informacji dotyczących transakcji lub innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, zachodzących pomiędzy nim a innymi podmiotami w grupie, obejmującej: > > wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub zdarzeń, > > dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub zdarzeń, > > identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących tych transakcji lub zdarzeń, > > opis przebiegu tych transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powią- 6

7 Podatki CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Zwolnienie zane, z angażowanych opodatkowania przez dywidendy nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych 1 stycznia ryzyk, 2014 r. zmienia się brzmienie art. 22 ust. Z dniem 4 ustawy o CIT, dotyczącego zwolnienia z opodatkowania dochodów > > opis (przychodów) metody i sposobu z dywidend kalkulacji oraz innych dochodów przychodów (straty) z tytułu podatnika udziału w wraz zyskach z uzasadnieniem osób prawnych. ich Zwolnieniem wyboru, w tym objęte zostały algorytm dochody kalkulacji uzyskiwane rozliczeń przez dotyczących akcjonariuszy tych transakcji w lub spółce zdarzeń komandytowo-akcyjnej wraz ze sposobem z wyliczenia siedzibą w wartości Polsce. z tytułu udziału Zwolnienie rozliczeń nie dotyczy wpływających natomiast dochód dochodów (stratę) uzyskiwanych podatnika; z tytułu udziału w takiej spółce przez komplementariuszy. > > dokumentacji grupowej (master file) w której przedstawiane zwolnienie będą informacje przewidziane na poziomie w art. grupy, 22 ust. obejmujące 4 ustawy Ponadto o CIT w szczególności: ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych > > przez wskazanie spółkę komandytowo-akcyjną podmiotu powiązanego, z siedzibą który sporządził w Polsce, z zysku informacje wypracowanego o grupie podmiotów dnia, w powiązanych, którym spółka wraz ta stała się z podaniem podatnikiem daty CIT. składania przez niego rocznego zeznania podatkowego, Przykład 4: Rok > > obrotowy strukturę organizacyjną Alfa spółka z ograniczoną grupy podmiotów odpowiedzialnościnych, S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. powiąza- Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia 2014 > > opis r. Akcjonariuszem zasad wyznaczenia spółki, cen posiadającym transakcyjnych 10% (polityka akcji (nieprzerwanie cen transakcyjnych przez okres prowadzona 2 lat) jest przez spółka grupę), Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia > > opis z opodatkowania działalności prowadzonej podatkiem przez dochodowym grupę, od całości swoich dochodów. > > opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych wypracowany w działalności przez S.K.A. przez w 2013 grupę r. i istotnych przypadający warto- Zysk do wypłaty ści niematerialnych, Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany w > > 2014 opis r. sytuacji i wypłacony finansowej Beta pomiędzy GmbH będzie podmiotami objęty zwolnieniecymi (przy grupę, założeniu zawierający spełnienia w szczególności warunków, sporządzone o których tworzą- mowa sprawozdanie w art. 22 ust. skonsolidowane 4 oraz przedstawieniu podmiotów certyfikatu powiązanych tworzących Zysk komplementariusza grupę, nie będzie objęty rezydencji). zwolnieniem spod opodatkowania u źródła. > > opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku Jeżeli spółka dochodowego komandytowo-akcyjna z administracjami przed podatkowymi dniem 1 stycznia innych 2014 r. państw, posiadała w niewypłacone szczególności zyski jednostronnych z lat poprzedzających uprzednich ten dzień porozumień i spółka ta cenowych; dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub innego > > raportowania przychodu z według tytułu udziału krajów w zyskach (country-by-country osób prawnych, reporting) potrzeby zwolnienia raport CbC z art. zawierać 22 ust. 4 będzie ustawy sprawozdanie o CIT uznaje na się, o że wysokości w pierwszej dochodów kolejności i zapłaconego wypłacany podatku jest zysk oraz osiągniętscach przed prowadzenia dniem, w działalności którym spółka jednostek ta stała zależnych się podat- oraz miejnikiem zakładów CIT. zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym. Przykład 5: Podatnicy W stanie o przychodach faktycznym jak lub powyżej kosztach zysk od 2 wypracowany mln euro do 10 przez mln euro spółkę będą w 2013 zobowiązani r. zostaje jedynie zatrzymany do sporządzania w spółce, co local file. oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro będą dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy porównywalności (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Podatnicy Akcjonariusz o przychodach nie może lub skorzystać kosztach ze powyżej zwolnienia 20 mln dywidendy dodatkowo z opodatkowania zobowiązani u do źródła, przedstawienia ponieważ master pochodzi file. euro będą ona z zysku wypracowanego w 2013 r. Komplementariusz nie o przychodach zapłaci podatku, skonsolidowanych ponieważ zysk powyżej opodatkował 750 mln Podatnicy euro już będą w 2013 zobowiązani r. do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting). Podatek Termin na u sporządzenie źródła dokumentacji podatkowej Na Przewiduje spółki komandytowo-akcyjne się wprowadzenie wymogu nie rozciągnięto sporządzenia natomiast dokumentacji w z terminie podatku nie u źródła, później, przewidzianego niż do dnia w złożenia art. 21 ust. ze- zwolnienia 3 znania ustawy podatkowego o CIT. Przepis za ten dany stanowi rok implementację podatkowy. dyrektywy zarządu Rady podmiotu 2003/49/WE krajowego z dnia będzie 3 czerwca zobowiązany 2003 r. w do sprawie podpi- Członek wspólnego sania i dołączenia systemu do zeznania opodatkowania podatkowego stosowanego oświadczenia do odsetek sporządzeniu oraz należności w sposób licencyjnych kompletny między i w ustawowym powiązanymi terminie. spółka- o jej mi różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 157 z , str. Dokumentacja 49 ze zm.), podatkowa która zgodnie dotycząca z art. 3 kontynuowanych lit. a znajduje zastosowanie lejnym wyłącznie roku podatkowym do spółek transakcji wymienionych lub zdarzeń w załączniku mających do w kodyrektywy. istotny wpływ Przyznanie wysokość zwolnienia dochodu określonego (straty) podatnika, w art. 21 będzie ust. 3 musiała ustawy być o poddawana CIT podmiotom okresowemu innym, niż przeglądowi wymienione i aktualizacji, nie do rzadziej ww. dyrektywy niż raz na (tu: rok spółce podatkowy komandytowo-akcyj- przed dniem w załączniknej) upływu będzie terminu możliwe określonego dopiero po dla uprzednim złożenia zeznania dokonaniu podatkowego tego za załącznika. kolejne zmiany lata. Analiza Przykład porównywalności 6: (benchmarking study) będzie musiała Akcjonariuszem być aktualizowana Alfa nie spółka rzadziej, z ograniczoną niż co 3 lata, odpowiedzialnością warunków S.K.A. ekonomicznych jest spółka Beta w stopniu GmbH znacznie z siedzibą wpły- chyba że zmiana wającym w Niemczech, na analizę która uzasadniać posiada będzie w kapitale dokonanie S.K.A. przeglądu (nieprzerwanie zaistnienia przez okres tej zmiany. 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił w roku S.K.A. pożyczki, od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz dalszym ciągu nie korzysta podatnik ze będzie zwolnienia zobowiązany z opodatkowania do przedło- W żenia podatkiem kompletnej dochodowym dokumentacji od całości w ciągu swoich 7 dni dochodów. od wezwania przez Z tytułu organ wypłaty podatkowy. odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) pobierze podatek u źródła. Projekt ustawy przekazany został do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, a prognozowane zmiany mają wejść Przepisy w życie z obowiązujące dniem 1 stycznia od 1 stycznia 2017 r. Jednakże 2014 r. regulują raport CbC również będzie sporządzany takie kwestie po raz podatkowe, pierwszy za jak: rok wnoszenie podatkowy aportu rozpoczy- do m.in. S.K.A., nający się likwidacja po dniu S.K.A. 31 grudnia i wystąpienie 2015 r., wspólnika, jeżeli skonsolidowane wycena podatkowa przychody składników podatnika w majątkowych, rozumieniu przepisów przekształcenia o rachunkowości udziałem przekroczą S.K.A., za ten cienka rok podatkowy kapitalizacja. równowartość Gdyby mieli Państwo 750 mln i łączenia z pytania euro. Dlatego w tym już zakresie, teraz warto chętnie zapoznać nie odpowiemy. się ze skutkami, jakie spowodują przewidywane regulacje. Dalszych informacji udziela Dalszych informacji udziela dr Marcin Jamroży Partner, Magdalena doradca Tuszyńska podatkowy, radca prawny tel.: Manager, +48 doradca podatkowy tel.:

8 Prawo > > Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prokury łącznej z członkiem zarządu Joanna Górniak, Rödl & Partner Poznań W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 34/14) w której stwierdził, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (tzw. prokura łączna niewłaściwa lub prokura łączna z członkiem zarządu ). Uchwała ma niebagatelne znaczenie, gdyż w orzecznictwie sądów powszechnych utrzymywała się dotychczas wyraźna rozbieżność co do rozumienia przepisów o prokurze. Mając przy tym na względzie, że przeważająca część doktryny kwestionuje dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej (prokury łącznej z członkiem zarządu) i podnosi ważkie argumenty, świadczące o braku podstaw prawnych dla takiej prokury na tle przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych celowe stało się zajęcie w tej sprawie stanowiska przez powiększony skład Sądu Najwyższego. Brak podstaw prawnych dla prokury łącznej niewłaściwej na tle przepisów Kodeksu cywilnego Prokura jest na tle regulacji zawartej w art Kodeksu cywilnego specjalnym rodzajem pełnomocnictwa. Wykładnia literalna tych przepisów wskazuje, że ustawodawca ustanowił trzy rodzaje prokury: prokurę singularną (której przedsiębiorca udziela innej osobie lub osobom, jeżeli udzielono takiej prokury kilku osobom, każda z nich co do zasady jest umocowana do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a więc jest to prokura wykonywana jednoosobowo), prokurę łączną (w takim przypadku do skutecznego składania oświadczeń woli za przedsiębiorcę konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez wszystkie osoby, którym udzielono prokury łącznej), prokurę oddziałową (ograniczoną do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa). Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują natomiast prokury łącznej z członkiem zarządu. Sąd Najwyższy analizował, czy na podstawie obowiązujących ww. przepisów można ustanowić prokurenta oraz uzależnić skuteczność dokonywanych przez niego czynności w imieniu spółki od tego, aby dokonywał ich łącznie z członkiem zarządu. Stwierdził, że w takiej sytuacji nie wystąpi przypadek prokury łącznej, gdyż wykładnia przepisów dotyczących prokury nie pozostawia wątpliwości, że prokury łącznej można udzielić kilku osobom łącznie. Wobec tego każda z nich jest prokurentem tyle tylko, że do skuteczności czynności prawnej, której dokonują w imieniu spółki, wymagane jest oświadczenie woli każdej z nich. W dalszej kolejności Sąd Najwyższy stwierdził, że brak jest podstaw prawnych, które uzasadniałyby stanowisko, że do ważności czynności dokonywanych przez prokurenta nie wystarcza tylko oświadczenie samego prokurenta, lecz wymagane jest także jeszcze inne oświadczenie woli - członka zarządu. Dlatego nie można uzależniać skuteczności czynności dokonywanych przez prokurenta w imieniu spółki od oświadczenia woli członka zarządu spółki. Według Sądu Najwyższego uznać w konsekwencji należy, że prokury łącznej można udzielić kilku osobom, co oznacza, że do skutecznego reprezentowania przez nie spółki będzie wymagane złożenie oświadczenia woli przez każdą z nich (każda z tych osób jest prokurentem). Okoliczność, że w art Kodeksu cywilnego nie wspomina się, iż przedsiębiorca udziela prokury prokurentowi, nie upoważnia do przyjęcia, że drugą osobą w prokurze łącznej może być inna osoba niż prokurent. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby drugą osobą w prokurze łącznej mogła być osoba, która nie jest prokurentem, wymagałoby to wyraźnego postanowienia ustawy. Ponadto możliwość kształtowania zasad reprezentacji spółki przez ustanawianie innego rodzaju prokury niż ten, który przewidziany jest w ustawie, na podstawie oświadczenia woli zarządu, wykracza wyraźnie poza zasady reprezentowania spółki mające swoje źródło w art. 38 Kodeksu cywilnego. Już z tego względu dopuszczenie takiego sposobu kreowania prokury łącznej pozbawione jest podstawy prawnej. Za niedopuszczalnością ustanawiania prokury łącznej niewłaściwej przemawia więc nie tylko wykładnia przepisów o prokurze, ale także określone w art. 38 Kodeksu cywilnego zasady kształtowania reprezentacji osoby prawnej. Możliwość analogicznego stosowania art. 205 i 373 Kodeksu spółek handlowych Sąd Najwyższy rozważał również dopuszczenie ustanowienia prokury niewłaściwej w drodze analogicznego stosowania art. 205 i 373 Kodeksu spółek handlowych, odnoszących się do zasad reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej i stwierdził, że dotychczasowe jego wnioski wskazują na brak podstaw do stosowania w tym przypadku analogii. Zasady ustanowione w tych przepisach (jeżeli umowa / statut spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem) nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy opowiedział się za potrzebą ustawowego uregulowania prokury łącznej niewłaściwej. Z różnych względów może bowiem okazać się, iż w spółce brak czasowo drugiego prokurenta i wtedy jego oświadczenie woli mogłoby zastąpić oświadczenie woli członka zarządu. 8

9 Prawo CIT Wydanie: Wydanie: kwiecień-czerwiec styczeń / luty Zwolnienie Wnioski z opodatkowania dywidendy Z Mając dniem powyższe 1 stycznia na 2014 względzie r. zmienia należy się brzmienie uznać, że art. nie 22 jest ust. 4 dopuszczalny ustawy o CIT, dotyczącego wpis rejestru zwolnienia przedsiębiorców z opodatkowania w Krajowym Rejestrze (przychodów) Sądowym z dywidend jednego oraz prokurenta innych przychodów z zastrze- dochodów z żeniem, tytułu udziału że może w zyskach on działać osób tylko prawnych. łącznie Zwolnieniem z członkiem objęte zarządu zostały i dochody że zgodnie uzyskiwane ze stanowiskiem przez akcjonariuszy Sądu Najwyższego w - wpisy spółce w komandytowo-akcyjnej Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą prokury w Polsce. z tytułu udziału Zwolnienie jednoosobowej nie dotyczy określanej natomiast jako prokura dochodów łączna uzyskiwanych z członkiem tytułu zarządu, udziału w powinny takiej spółce zostać przez wykreślone. z komplementariuszy. Ponadto Przyjęta zwolnienie przez Sąd przewidziane Najwyższy w wykładnia art. 22 ust. przepisów 4 ustawy o o CIT prokurze ma zastosowanie i reprezentacji wyłącznie spółki do kapitałowej dywidend i nie innych ma jednak zastosowania z tytułu udziału do w oceny zyskach skutków osób prawnych czynności wypłaco- praw- przychodónycnych przez dokonanych spółkę komandytowo-akcyjną przez ustanowionych z siedzibą niezgodnie w Polsce, z z zysku nią prokurentów wypracowanego z uwagi od na dnia, to, że w - którym jak wskazał spółka Sąd ta stała Najwyższy się podatnikiem - istniała długoletnia, CIT. tolerowana przez wiele sądów rejestrowych praktyka uznawania tzw. prokur łącznych Przykład niewłaściwych. 4: Przyjęta w uchwale wykładnia obowiązuje Rok obrotowy tylko Alfa pro spółka futuro z ograniczoną tj. od chwili odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. jej podjęcia. Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia Dalszych 2014 r. informacji Akcjonariuszem udziela spółki, posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający do wypłaty Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na Joanna mocy Górniak art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany Radca w 2014 prawny r. i wypłacony Beta GmbH będzie objęty zwolnieniem +48 (przy założeniu spełnienia warunków, o których tel.: mowa w art. 22 ust. 4 oraz przedstawieniu certyfikatu rezydencji). Zysk komplementariusza nie będzie objęty zwolnieniem spod opodatkowania u źródła. > > Czy inwestor musi podwójnie płacić Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia za te same roboty budowlane? 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, Agnieszka w którym stała Kosińska, się podatnikiem Rödl & Partner CIT, wypłaty Wrocławdywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Zgodnie na potrzeby z przepisami zwolnienia Kodeksu z art. 22 cywilnego ust. 4 ustawy zawarcie o CIT umowy uznaje o się, roboty że w budowlane pierwszej może kolejności wiązać wypłacany się z powstaniem jest zysk po osiągnięty inwestora przed dniem, i wykonawcy w którym solidarnej spółka odpowiedzialności ta stała się podat- za stronie zapłatę nikiem wynagrodzenia CIT. na rzecz podwykonawcy tych robót. Obecnie Przykład obowiązujące 5: przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące robót W budowlanych stanie faktycznym przewidują jak szeroki powyżej zakres zysk odpowiedzialności wypracowany inwestora, przez spółkę stawiając w 2013 go tym r. zostaje samym zatrzymany w niekorzystnym w spółce, położeniu. co W oznacza, świetle tych że przepisów wspólnicy inwestor nie otrzymują i wykonawca w 2014 ponoszą r. wypłat wobec z zysku podwykonawców za rok solidarną Zysk ten odpowiedzialność wypłacony zostaje za w zapłatę roku wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót budowlanych. Odpowiedzialność Akcjonariusz nie może solidarna skorzystać znaczenie ze zwolnienia i przesłanki dywidendy z opodatkowania u źródła, ponieważ pochodzi Odpowiedzialność ona z zysku wypracowanego solidarna polega w na 2013 tym, r. Komplementariusz w razie nie nieotrzymania zapłaci podatku, należnego ponieważ wynagrodzenia zysk opodatkował za wyko- że podwykonawcanane już roboty, w 2013 może r. wybrać od kogo będzie dochodzić zapłaty wynagrodzenia. Może skierować swoje żądania zarówno do wykonawcy (swojego kontrahenta) jak i do inwestora, a także u źródła do obu tych podmiotów jednocześnie. Nawet Podatek jeżeli inwestor już raz dokonał zapłaty za roboty budowlane na Na rzecz spółki wykonawcy, komandytowo-akcyjne okoliczność ta nie będzie rozciągnięto go zwalniała natomiast od zwolnienia odpowiedzialności z podatku za zapłatę u źródła, wobec przewidzianego podwykonawcy. w art. W 21 konsekwencji ustawy inwestor o CIT. Przepis może zostać ten stanowi zmuszony implementację do zapłaty dyrekty- wyna- ust. 3 wy grodzenia Rady 2003/49/WE za roboty budowlane z dnia 3 czerwca dwukrotnie: 2003 r. raz w generalnemu wykonawcy systemu i opodatkowania drugi raz jego podwykonawcy. stosowanego do odse- sprawie wspólnego tek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami Co różnych więcej, Państw zasada Członkowskich solidarnej odpowiedzialności (Dz.U. L 157 z , inwestora str. rozciąga 49 ze się zm.), również która zgodnie na dalszych z art. podwykonawców. 3 lit. a znajduje zastosowanie oni bowiem wyłącznie żądać do zapłaty spółek zarówno wymienionych od inwestora, w załączniku wykonawcy, do Mogą dyrektywy. jak i podwykonawcy, Przyznanie który zwolnienia podzlecił określonego im wykonanie w robót art. 21 (swojego ustawy bezpośredniego o CIT podmiotom kontrahenta). innym, niż wymienione w za- ust. 3 łączniku do ww. dyrektywy (tu: spółce komandytowo-akcyjnej) Niemniej będzie odpowiedzialność możliwe dopiero solidarna po uprzednim inwestora dokonaniu powstanie zmianpiero tego wówczas, załącznika. gdy zostaną spełnione łącznie określone do- ustawowo przesłanki. Po pierwsze, w umowie o roboty budowlane Przykład zawartej 6: między generalnym wykonawcą a inwestorem Akcjonariuszem musi być ustalony Alfa spółka zakres z ograniczoną robót, które odpowiedzialnością wykonywać S.K.A. za jest pomocą spółka podwykonawców. Beta GmbH z Po siedzibą drugie, wykonawca może przed w Niemczech, zawarciem która umowy posiada z podwykonawcą w kapitale S.K.A. wykonawca (nieprzerwanie przez przedstawić okres 2 inwestorowi lat) 25% akcji. umowę Akcjonariusz z podwykonawcą udzielił ma obowiązek lub S.K.A. jej projekt pożyczki, i dołączyć od której dokumentację S.K.A. uiszcza dotyczącą odsetki. wykonania Akcjonariusz określonych nie korzysta w tej umowie ze zwolnienia lub projekcie. z opodatkowania Następnie w ter- robót minie podatkiem 14 dni od dochodowym przedłożenia od wyżej całości wskazanych swoich dochodów. dokumentów inwestor Z tytułu ma wypłaty prawo odsetek wyrazić spółce zgodę Beta na zawarcie GmbH, płatnik umowy z podwykonawcą (S.K.A.) pobierze lub podatek zgłosić u źródła. sprzeciw. W przypadku gdy inwestor w tym terminie nie złoży żadnego oświadczenia - uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy. Zgoda inwestora Przepisy może być obowiązujące zatem wyrażona od 1 wprost stycznia albo 2014 w sposób r. regulują dorozumiany. również m.in. takie kwestie podatkowe, jak: wnoszenie aportu do S.K.A., Regres likwidacja wobec wykonawcy S.K.A. i wystąpienie oraz podwykonawców wspólnika, wycena podatkowa składników majątkowych, przekształcenia i łączenia z Brak udziałem jest również S.K.A., w cienka obowiązujących kapitalizacja. przepisach Gdyby mieli przychylnych Państwo pytania dla inwestora w tym zakresie, regulacji chętnie dotyczących na nie odpowiemy. sposobów rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcą w sytuacji, gdy inwestor Dalszych był zmuszony informacji do spełnienia udzielaświadczenia na rzecz podwykonawcy, a tym samym dwukrotnej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane. Niestety ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny możliwości dochodzenia roszczeń regresowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz ich zakresu. W literaturze poglądy nie są jednolite. Przyjmuje się, iż zgodnie z ogólnymi regulacjami Kodeksu cywilnego inwestor może żądać od wykonawcy zwrotu jedynie połowy dr zapłaconego Marcin Jamroży na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia. Partner, Natomiast, doradca gdy zapłaci podatkowy, on wynagrodzenie radca prawnyna rzecz dalszego tel.: podwykonawcy, będzie 28 mógł 00 dochodzić roszczeń regresowych 93

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Charakterystyka zagrożeń dla sektora nauki z tytułu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834) Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 834) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2013. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2013 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA FORMULARZA CIT-8 Z ZAŁĄCZNIKAMI PRZEZ PRYZMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODATNIKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Tax & Fiscal Alert. Informacje Księgowe

Tax & Fiscal Alert. Informacje Księgowe Tax & Fiscal Alert August 2013 Informacje Księgowe Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych jednostek Nowa Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo