Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygn. PKM/PO/TP/4/2014 Zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będących własnością PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach oraz ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów w roku 2015 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska 150 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych Październik 2014

2 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok SPIS TREŚCI Część A. Informacje ogólne...3 Część B. Opis przedmiotu zamówienia...6 Część C. Wzór umowy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych Część D. Formularz ofertowy... 13

3 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Część A. INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o Ubezpieczającym 1. Ubezpieczający a) Ubezpieczający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach b) adres: Gliwice, ul. Chorzowska 150 c) telefon; faks: tel ; faks: d) konto bankowe: BNP PARIBAS Bank Polska SA nr e) NIP: f) REGON: g) symbol klasyfikacji działalności: PKD: Z h) podstawowy przedmiot działalności: transport pasażerski miejski - wykonywanie przewozów w zakresie publicznej komunikacji miejskiej i) KRS j) 2. Sposób wykorzystania autobusów a) W zakresie podstawowej działalności Spółka świadczy usługi na rzecz KZK GOP, b) Ponadto Spółka realizuje przewozy okolicznościowe dla ludności i podmiotów gospodarczych, c) Spółka na niewielką skalę prowadzi również najem autobusów. II. Przedmiot zamówienia i podstawy zawarcia umów ubezpieczenia 1. Przedmiotem zamówienia są: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): zdarzenia na terytorium RP. Suma ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 2. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od dnia r. do dnia r. 3. Podstawy zawarcia umów ubezpieczenia: a) Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( Dz.U Nr 124 poz z późn. zmianami). b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawiera Część B niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 5. W wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta z wybranym Ubezpieczycielem Umowa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW PKM sp. z o.o. w Gliwicach, zwana dalej UMOWĄ, zgodnie z wzorem w Części C niniejszej specyfikacji. UMOWA ta będzie regulowała warunki finansowe i szczegóły organizacyjne zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia. III. Tryb postępowania 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych 2. Ubezpieczający nie przewiduje zawierania umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IV. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość 1. Oferta musi zostać złożona w formie określonej w SIWZ, z zastosowaniem Formularzy Ofertowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Części D niniejszej SIWZ.

4 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Zgodnie ze wzorem Formularza Ubezpieczyciel podaje w ofercie wysokość składek ubezpieczeniowych dla poszczególnych kategorii pojazdów obowiązujących w czasie realizacji UMOWY. 3. Do wypełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego, zawierającego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Ubezpieczyciel zobowiązany jest dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia objętego niniejszym postępowaniem, c) pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisywania oferty (o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyżej); Uwaga: W przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 4. Ubezpieczający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Poprawki w ofercie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej (poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami). 6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Ubezpieczającego z dopiskiem: Oferta: Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC)i następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2015 r. V. Terminy / miejsce składania ofert 1. Miejsce składania ofert: siedziba Ubezpieczającego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska 150; Sekretariat Zarządu, w dniach roboczych w godz Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Zawarcie UMOWY oraz dostarczenie do Ubezpieczającego podpisanych przez Ubezpieczyciela 2 egzemplarzy powinno nastąpić w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela informacji o wyborze jego oferty. 4. Termin do którego Ubezpieczyciel będzie związany złożoną ofertą - 60 dni kalendarzowych od terminu składania ofert. VI. Sposób porozumiewania się Ubezpieczającego z Ubezpieczycielami 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z ubezpieczycielami Małgorzata Ustrzycka; tel , 2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska Telefony, faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia. 4. Ubezpieczający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim ubezpieczycielom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 5. Ubezpieczający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Ubezpieczający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Ubezpieczycieli, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. VII. Wadium Ubezpieczający nie wymaga wniesienia wadium.

5 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok VIII. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej Ubezpieczyciel przy przygotowaniu oferty powinien uwzględnić poniższy sposób obliczenia ceny. 1. Cenę ofertową (łączną składkę za roczny okres ubezpieczenia pojazdów ujętych w wykazach zawartych w niniejszej SIWZ) należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. 2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia w cenie ogółem z podatkiem VAT. 3. Składniki ceny podane przez Ubezpieczyciela nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 4. Ubezpieczyciel może podać tylko jedną cenę w zł z dokładnością do pełnych złotych. 5. Ubezpieczyciel ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Wyklucza się możliwość roszczeń Ubezpieczyciela związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. IX. Kryteria oceny ofert 1. Podstawę oceny ofert będzie stanowiła cena ofertowa (łączna składka za roczny okres ubezpieczenia pojazdów ujętych w wykazach zawartych w niniejszej SIWZ). 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zakończeniu postępowania, będzie miała najniższą cenę ofertową. X. Negocjacje dodatkowe Ubezpieczający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w każdym czasie dodatkowych negocjacji, również po złożeniu ofert przez Ubezpieczycieli. XI. Ogłoszenie wyników oraz zawarcie umowy 1. Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu postępowania przez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Ubezpieczającego w Gliwicach, zamieszczenie na stronie internetowej (www.pkm-gliwice.com.pl) i poprzez przesłane do wszystkich Ubezpieczycieli, którzy złożyli oferty. 2. O wyborze oferty Ubezpieczający powiadomi niezwłocznie wybranego Ubezpieczyciela. XII. Wzór umowy Wzór Umowy Generalnej (dalej: UMOWA) określony jest w Części C niniejszej SIWZ. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Ubezpieczającego warunki jej realizacji. Zastrzega się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela, gdy konieczność wprowadzenia takich zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego.

6 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Część B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Przedmiot ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 124, poz.1152 z późn. zmianami) 3. Wymagane sumy gwarancyjne: minimalne, wymagane przepisami Ustawy. 4. Ubezpieczenie OC zawarte pomiędzy stronami obejmuje swoim zakresem również szkody spowodowane przez pojazdy stanowiące własność PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieposiadające ważnych badań technicznych w czasie udokumentowanego kartą drogową dojazdu do stacji diagnostycznej w celu przeprowadzenia tych badań. Pojazdy te zaopatrzone są we wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz czasowe pozwolenie wydane przez organ administracji publicznej na podst. Art.74 ust.2 pkt.2c. ustawy prawo o ruchu drogowym. 5. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów udzielana będzie na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych na okresy 12 miesięcy, ze składką płatną w czterech ratach kwartalnych. 6. Pojazdy objęte ubezpieczeniem posiadają licencje wyłącznie na krajowy przewóz osób. 7. Zestawienie pojazdów posiadanych przez Ubezpieczającego lp kategoria pojazdów zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym początek okresu ubezpieczenia liczba pojazdów 1. autobusy autobusy autobusy autobusy wóz pogotowia technicznego (Ikarus) samochód specjalny-holownik samochody ciężarowe ładowność do 850 kg ładowność powyżej 850 kg i poniżej 2000 kg samochody osobowe pojemność silnika 1956 cm pojemność silnika 1997 cm ciągniki rolnicze pojazdy nie podlegające rejestracji a) Ubezpieczający zastrzega możliwość zmian liczebności w/w floty pojazdów ze względu na wycofanie z eksploatacji lub nabycie nowych pojazdów. Oferta Ubezpieczyciela musi pozostać wiążąca pomimo tych zmian b) Wysokości składek ustalone w niniejszej UMOWIE mają również zastosowanie do pojazdów nabytych przez Ubezpieczającego i zgłaszanych do ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej UMOWY.

7 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Wykaz pojazdów niekomunikacyjnych z podziałem na rok produkcji Lp. Pojazdy niekomunikacyjne Rok produkcji 1 pogotowie techniczne (Ikarus) samochód specjalny-holownik Fiat Ducato Renault Kangoo Citroen Berlingo Opel Insignia ciągnik rolniczy ładowarka Wykaz autobusów z podziałem na rok produkcji rocznik ilość autobusów RAZEM 184

8 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Szkodowość w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i NNW w okresie od roku 2011 OC Jm rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 (do sierpnia 2014) Szkody zlikwidowane szt Szkody zlikwidowane zł , , , ,35 Szkody w toku szt Rezerwy zł , , , ,93 NNW Jm rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 (do sierpnia 2014) Szkody zlikwidowane szt Szkody zlikwidowane zł , ,00 Szkody w toku szt Rezerwy zł II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 1. Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): zdarzenia na terytorium RP. 2. Zakres ubezpieczenia: śmierć i trwałe inwalidztwo. 3. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie. 4. Wymagana suma ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 5. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów udzielana będzie na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych na okresy 12 miesięcy, ze składką płatną w czterech ratach kwartalnych. 6. Liczba miejsc w autobusach Marka Typ ilość autobusów ilość miejsc siedzących z kierowcą ilość miejsc stojących łączna ilość miejsc w 1 autobusie suma miejsc we wszystkich autobusach Jelcz M-125M Dab B Dab B Dab B Volvo B10BLE Man Man Man 21LC Ikarus Dab B Dab B Solaris Solaris Solaris

9 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Man 23NG Solaris Solaris Solaris Volvo Solaris Solaris Mercedes 0530G Solaris Scania CN 6X2/ MAN Lion's City A Suma Liczba miejsc w innych pojazdach Inne pojazdy Ilość pojazdów Ilość miejsc w pojeździe Razem pogotowie techniczne samochód specjalny-holownik Fiat Ducato osobowe ciągnik rolniczy inne Ogółem miejsca w pojazdach (6) + (7) = Razem 34

10 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Część C. WZÓR UMOWY W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W dniu... r. w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach Gliwice, ul. Chorzowska 150 (NIP: ) zwana dalej UBEZPIECZAJĄCYM, reprezentowana przez:: i... zwana dalej UBEZPIECZYCIELEM, reprezentowana przez: zawarły Umowę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych (zwaną dalej UMOWĄ), o następującej treści: I. Przedmiot UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej UMOWY jest ustalenie warunków oraz zasad zawierania przez Ubezpieczającego ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonych pojazdów. 2. Ubezpieczenie zawarte pomiędzy stronami obejmuje swoim zakresem również szkody spowodowane przez pojazdy stanowiące własność PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieposiadające ważnych badań technicznych w czasie udokumentowanego kartą drogową dojazdu do stacji diagnostycznej w celu przeprowadzenia tych badań. Pojazdy te zaopatrzone są we wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz czasowe pozwolenie wydane przez organ administracji publicznej na podst. Art.74 ust.2 pkt.2c. ustawy prawo o ruchu drogowym. 3. Ubezpieczyciel będzie honorował wewnętrzne uprawnienia pracowników zaplecza technicznego Ubezpieczającego nie posiadających prawa jazdy kat. C lub D do kierowania autobusami i pojazdami gospodarczymi w ruchu wewnętrznym na terenie jego bazy, w którym uczestniczą także pojazdy zewnętrzne (osób trzecich). 4. Niniejsza UMOWA nie jest umową ubezpieczenia. 5. W ramach niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia, przedmiotem których będzie ubezpieczenie ryzyk, o których mowa w ust. 1. II. Postanowienia generalne 1. Zakres ubezpieczenia: a) OC - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U Nr 124 poz z późn. zmianami). b) NNW - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie tj.: Wymagane sumy a) OC - gwarancyjna: minimalna, wymagana przepisami Ustawy, b) NNW ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 3. Dokumenty ubezpieczenia

11 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok a) potwierdzeniem zawartych umów ubezpieczenia będą polisy podpisane przez UBEZPIECZYCIELA oraz przez UBEZPIECZAJĄCEGO oraz wystawione oddzielnie dla każdego pojazdu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. b) UBEZPIECZYCIEL dostarczy dokumenty ubezpieczeniowe do siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO nie później niż na 14 dni przed początkiem wynikającego z nich okresu ubezpieczenia. 4. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zapisów niniejszej umowy są: ze strony Ubezpieczającego: ze strony Ubezpieczyciela: III. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela 1. Ubezpieczycielowi przysługuje wynagrodzenie tylko za ochronę ubezpieczeniową faktycznie udzieloną w ramach niniejszej UMOWY, odpowiednio do liczby i rodzaju pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, z zastosowaniem składek ubezpieczeniowych określonych w niniejszej UMOWIE. 2. Składka za każdą z polis płatna jest przez UBEZPIECZAJĄCEGO w 4 ratach kwartalnych: - I rata płatna w terminie 15 dni od daty początku okresu ubezpieczenia - II rata płatna do końca 3. miesiąca okresu ubezpieczenia - III rata płatna do końca 6. miesiąca okresu ubezpieczenia - IV rata płatna do końca 9. miesiąca okresu ubezpieczenia. 3. Tabela stawek i składek lp 1 autobusy Ubezpieczenie OC kategoria pojazdów zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym 2 wóz pogotowia technicznego (Ikarus 280) 3 samochód specjalny-holownik 4 samochody ciężarowe ładowność do 850 kg 5 ładowność powyżej 850 kg i poniżej 2000 kg 6 samochody osobowe pojemność silnika 1956 cm3 7 pojemność silnika 1997 cm3 8 ciągniki rolnicze 9 pojazdy nie podlegające rejestracji Ubezpieczenie NNW 10 Suma ubezpieczenia / miejsce: zł; ilość miejsc: składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia za jedno miejsce 4. Wysokości składek ustalone w niniejszej UMOWIE mają również zastosowanie do pojazdów nabytych przez Ubezpieczającego i zgłaszanych do ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej UMOWY. IV. Informacja o odszkodowaniach 1. W terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ubezpieczenia oraz na 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu informację o wypłaconych w minionym okresie odszkodowaniach i utworzonych rezerwach na odszkodowania. V. Czas trwania umowy 1. Niniejsza UMOWA wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać w okresie od r. do r. 2. Z tytułu poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej UMOWY UBEZPIECZYCIEL udziela ochrony ubezpieczeniowej na okresy 12 miesięczne licząc od daty początku ochrony,

12 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej UMOWY nie wpływa na zobowiązania wynikające z poszczególnych zawartych umów ubezpieczenia. VI. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą UMOWĄ stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej UMOWY wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 3. Niniejsza UMOWA sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla UBEZPIECZYCIELA i 2 egz. dla UBEZPIECZAJĄCEGO. UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZYCIEL

13 Część D. FORMULARZ OFERTOWY Niniejszy formularz wypełnia ubezpieczyciel Pieczęć firmowa Ubezpieczyciela Oferta na ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2015 rok Zawartość oferty: Arkusz 1 Oferta cenowa Arkusz 2 Kalkulacja szczegółowa

14 ARKUSZ 1 OFERTA CENOWA Nazwa Ubezpieczyciela... Adres Ubezpieczyciela... Tel. / fax.... Bank i nr konta... NIP... Regon... Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą postępowania na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, my niżej podpisani 1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia konieczne do przygotowania oferty. 3. Składamy ofertę z ceną ofertową przedstawioną w poniższej tabeli rodzaje ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) warunki ubezpieczenia OC: określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i P BUK (Dz.U. 124, poz.1152 z późn. zmianami) ogólne warunki ubezpieczenia NNW:... cena ofertowa OC cena ofertowa NNW cena ofertowa (ogółem) [1] [2] [3]=[1]+[2] zł zł zł 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty - przez cały okres trwania UMOWY. 5. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, zobowiązujemy się do realizacji UMOWY na warunkach oferty. 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór UMOWY został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia UMOWY na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez UBEZPIECZAJĄCEGO. 7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zapytania: imię, nazwisko... stanowisko... nr tel. / fax , dnia r.... czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą

15 ARKUSZ 2 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA Ubezpieczenie OC lp kategoria pojazdów zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym składka roczna za 1 pojazd liczba pojazdów składka roczna (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 1. autobusy zł 184 zł 2. wóz pogotowia technicznego (Ikarus 280) zł 1 zł 3. samochód specjalny-holownik zł 1 zł samochody ciężarowe ładowność do 850 kg zł 1 zł ładowność powyżej 850 kg i poniżej 2000 kg zł 1 zł 6. samochody pojemność silnika 1956 cm3 zł 1 zł 7. osobowe pojemność silnika 1997 cm3 zł 1 zł 8. ciągniki rolnicze zł 1 zł 9. pojazdy nie podlegające rejestracji zł 1 zł 10. OC: cena ofertowa (suma wierszy 1. 9.) 192 zł Ubezpieczenie NNW Składka roczna za 1 miejsce Liczba miejsc składka roczna 11. NNW: cena ofertowa (łącznie wszystkie pojazdy) zł zł OGÓŁEM 12. CENA OFERTOWA OGÓŁEM (wiersz 10.+ wiersz11.) zł..., dnia r.... czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Bielsk

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207. 0ZNACZENIE POSTĘPOWANIA: MPGM 02/03/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dla zamówienia o wartości poniżej 207.000 Euro) na UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 28 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 15.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo