Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygn. PKM/PO/TP/4/2014 Zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będących własnością PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach oraz ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów w roku 2015 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska 150 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych Październik 2014

2 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok SPIS TREŚCI Część A. Informacje ogólne...3 Część B. Opis przedmiotu zamówienia...6 Część C. Wzór umowy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych Część D. Formularz ofertowy... 13

3 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Część A. INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o Ubezpieczającym 1. Ubezpieczający a) Ubezpieczający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach b) adres: Gliwice, ul. Chorzowska 150 c) telefon; faks: tel ; faks: d) konto bankowe: BNP PARIBAS Bank Polska SA nr e) NIP: f) REGON: g) symbol klasyfikacji działalności: PKD: Z h) podstawowy przedmiot działalności: transport pasażerski miejski - wykonywanie przewozów w zakresie publicznej komunikacji miejskiej i) KRS j) 2. Sposób wykorzystania autobusów a) W zakresie podstawowej działalności Spółka świadczy usługi na rzecz KZK GOP, b) Ponadto Spółka realizuje przewozy okolicznościowe dla ludności i podmiotów gospodarczych, c) Spółka na niewielką skalę prowadzi również najem autobusów. II. Przedmiot zamówienia i podstawy zawarcia umów ubezpieczenia 1. Przedmiotem zamówienia są: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): zdarzenia na terytorium RP. Suma ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 2. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od dnia r. do dnia r. 3. Podstawy zawarcia umów ubezpieczenia: a) Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( Dz.U Nr 124 poz z późn. zmianami). b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawiera Część B niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 5. W wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta z wybranym Ubezpieczycielem Umowa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW PKM sp. z o.o. w Gliwicach, zwana dalej UMOWĄ, zgodnie z wzorem w Części C niniejszej specyfikacji. UMOWA ta będzie regulowała warunki finansowe i szczegóły organizacyjne zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia. III. Tryb postępowania 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych 2. Ubezpieczający nie przewiduje zawierania umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IV. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość 1. Oferta musi zostać złożona w formie określonej w SIWZ, z zastosowaniem Formularzy Ofertowych zgodnie z wzorem zamieszczonym w Części D niniejszej SIWZ.

4 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Zgodnie ze wzorem Formularza Ubezpieczyciel podaje w ofercie wysokość składek ubezpieczeniowych dla poszczególnych kategorii pojazdów obowiązujących w czasie realizacji UMOWY. 3. Do wypełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego, zawierającego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Ubezpieczyciel zobowiązany jest dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia objętego niniejszym postępowaniem, c) pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisywania oferty (o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyżej); Uwaga: W przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 4. Ubezpieczający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Poprawki w ofercie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej (poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami). 6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Ubezpieczającego z dopiskiem: Oferta: Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC)i następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2015 r. V. Terminy / miejsce składania ofert 1. Miejsce składania ofert: siedziba Ubezpieczającego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska 150; Sekretariat Zarządu, w dniach roboczych w godz Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Zawarcie UMOWY oraz dostarczenie do Ubezpieczającego podpisanych przez Ubezpieczyciela 2 egzemplarzy powinno nastąpić w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela informacji o wyborze jego oferty. 4. Termin do którego Ubezpieczyciel będzie związany złożoną ofertą - 60 dni kalendarzowych od terminu składania ofert. VI. Sposób porozumiewania się Ubezpieczającego z Ubezpieczycielami 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z ubezpieczycielami Małgorzata Ustrzycka; tel , 2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, Gliwice, ul. Chorzowska Telefony, faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia. 4. Ubezpieczający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim ubezpieczycielom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 5. Ubezpieczający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Ubezpieczający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Ubezpieczycieli, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. VII. Wadium Ubezpieczający nie wymaga wniesienia wadium.

5 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok VIII. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej Ubezpieczyciel przy przygotowaniu oferty powinien uwzględnić poniższy sposób obliczenia ceny. 1. Cenę ofertową (łączną składkę za roczny okres ubezpieczenia pojazdów ujętych w wykazach zawartych w niniejszej SIWZ) należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. 2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia w cenie ogółem z podatkiem VAT. 3. Składniki ceny podane przez Ubezpieczyciela nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 4. Ubezpieczyciel może podać tylko jedną cenę w zł z dokładnością do pełnych złotych. 5. Ubezpieczyciel ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Wyklucza się możliwość roszczeń Ubezpieczyciela związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. IX. Kryteria oceny ofert 1. Podstawę oceny ofert będzie stanowiła cena ofertowa (łączna składka za roczny okres ubezpieczenia pojazdów ujętych w wykazach zawartych w niniejszej SIWZ). 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zakończeniu postępowania, będzie miała najniższą cenę ofertową. X. Negocjacje dodatkowe Ubezpieczający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w każdym czasie dodatkowych negocjacji, również po złożeniu ofert przez Ubezpieczycieli. XI. Ogłoszenie wyników oraz zawarcie umowy 1. Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu postępowania przez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby Ubezpieczającego w Gliwicach, zamieszczenie na stronie internetowej (www.pkm-gliwice.com.pl) i poprzez przesłane do wszystkich Ubezpieczycieli, którzy złożyli oferty. 2. O wyborze oferty Ubezpieczający powiadomi niezwłocznie wybranego Ubezpieczyciela. XII. Wzór umowy Wzór Umowy Generalnej (dalej: UMOWA) określony jest w Części C niniejszej SIWZ. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Ubezpieczającego warunki jej realizacji. Zastrzega się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela, gdy konieczność wprowadzenia takich zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego.

6 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Część B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Przedmiot ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 124, poz.1152 z późn. zmianami) 3. Wymagane sumy gwarancyjne: minimalne, wymagane przepisami Ustawy. 4. Ubezpieczenie OC zawarte pomiędzy stronami obejmuje swoim zakresem również szkody spowodowane przez pojazdy stanowiące własność PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieposiadające ważnych badań technicznych w czasie udokumentowanego kartą drogową dojazdu do stacji diagnostycznej w celu przeprowadzenia tych badań. Pojazdy te zaopatrzone są we wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz czasowe pozwolenie wydane przez organ administracji publicznej na podst. Art.74 ust.2 pkt.2c. ustawy prawo o ruchu drogowym. 5. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów udzielana będzie na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych na okresy 12 miesięcy, ze składką płatną w czterech ratach kwartalnych. 6. Pojazdy objęte ubezpieczeniem posiadają licencje wyłącznie na krajowy przewóz osób. 7. Zestawienie pojazdów posiadanych przez Ubezpieczającego lp kategoria pojazdów zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym początek okresu ubezpieczenia liczba pojazdów 1. autobusy autobusy autobusy autobusy wóz pogotowia technicznego (Ikarus) samochód specjalny-holownik samochody ciężarowe ładowność do 850 kg ładowność powyżej 850 kg i poniżej 2000 kg samochody osobowe pojemność silnika 1956 cm pojemność silnika 1997 cm ciągniki rolnicze pojazdy nie podlegające rejestracji a) Ubezpieczający zastrzega możliwość zmian liczebności w/w floty pojazdów ze względu na wycofanie z eksploatacji lub nabycie nowych pojazdów. Oferta Ubezpieczyciela musi pozostać wiążąca pomimo tych zmian b) Wysokości składek ustalone w niniejszej UMOWIE mają również zastosowanie do pojazdów nabytych przez Ubezpieczającego i zgłaszanych do ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej UMOWY.

7 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Wykaz pojazdów niekomunikacyjnych z podziałem na rok produkcji Lp. Pojazdy niekomunikacyjne Rok produkcji 1 pogotowie techniczne (Ikarus) samochód specjalny-holownik Fiat Ducato Renault Kangoo Citroen Berlingo Opel Insignia ciągnik rolniczy ładowarka Wykaz autobusów z podziałem na rok produkcji rocznik ilość autobusów RAZEM 184

8 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Szkodowość w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i NNW w okresie od roku 2011 OC Jm rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 (do sierpnia 2014) Szkody zlikwidowane szt Szkody zlikwidowane zł , , , ,35 Szkody w toku szt Rezerwy zł , , , ,93 NNW Jm rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 (do sierpnia 2014) Szkody zlikwidowane szt Szkody zlikwidowane zł , ,00 Szkody w toku szt Rezerwy zł II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 1. Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): zdarzenia na terytorium RP. 2. Zakres ubezpieczenia: śmierć i trwałe inwalidztwo. 3. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie. 4. Wymagana suma ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 5. Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów udzielana będzie na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych na okresy 12 miesięcy, ze składką płatną w czterech ratach kwartalnych. 6. Liczba miejsc w autobusach Marka Typ ilość autobusów ilość miejsc siedzących z kierowcą ilość miejsc stojących łączna ilość miejsc w 1 autobusie suma miejsc we wszystkich autobusach Jelcz M-125M Dab B Dab B Dab B Volvo B10BLE Man Man Man 21LC Ikarus Dab B Dab B Solaris Solaris Solaris

9 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Man 23NG Solaris Solaris Solaris Volvo Solaris Solaris Mercedes 0530G Solaris Scania CN 6X2/ MAN Lion's City A Suma Liczba miejsc w innych pojazdach Inne pojazdy Ilość pojazdów Ilość miejsc w pojeździe Razem pogotowie techniczne samochód specjalny-holownik Fiat Ducato osobowe ciągnik rolniczy inne Ogółem miejsca w pojazdach (6) + (7) = Razem 34

10 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Część C. WZÓR UMOWY W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W dniu... r. w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach Gliwice, ul. Chorzowska 150 (NIP: ) zwana dalej UBEZPIECZAJĄCYM, reprezentowana przez:: i... zwana dalej UBEZPIECZYCIELEM, reprezentowana przez: zawarły Umowę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych (zwaną dalej UMOWĄ), o następującej treści: I. Przedmiot UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej UMOWY jest ustalenie warunków oraz zasad zawierania przez Ubezpieczającego ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonych pojazdów. 2. Ubezpieczenie zawarte pomiędzy stronami obejmuje swoim zakresem również szkody spowodowane przez pojazdy stanowiące własność PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieposiadające ważnych badań technicznych w czasie udokumentowanego kartą drogową dojazdu do stacji diagnostycznej w celu przeprowadzenia tych badań. Pojazdy te zaopatrzone są we wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz czasowe pozwolenie wydane przez organ administracji publicznej na podst. Art.74 ust.2 pkt.2c. ustawy prawo o ruchu drogowym. 3. Ubezpieczyciel będzie honorował wewnętrzne uprawnienia pracowników zaplecza technicznego Ubezpieczającego nie posiadających prawa jazdy kat. C lub D do kierowania autobusami i pojazdami gospodarczymi w ruchu wewnętrznym na terenie jego bazy, w którym uczestniczą także pojazdy zewnętrzne (osób trzecich). 4. Niniejsza UMOWA nie jest umową ubezpieczenia. 5. W ramach niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia, przedmiotem których będzie ubezpieczenie ryzyk, o których mowa w ust. 1. II. Postanowienia generalne 1. Zakres ubezpieczenia: a) OC - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U Nr 124 poz z późn. zmianami). b) NNW - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie tj.: Wymagane sumy a) OC - gwarancyjna: minimalna, wymagana przepisami Ustawy, b) NNW ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 3. Dokumenty ubezpieczenia

11 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok a) potwierdzeniem zawartych umów ubezpieczenia będą polisy podpisane przez UBEZPIECZYCIELA oraz przez UBEZPIECZAJĄCEGO oraz wystawione oddzielnie dla każdego pojazdu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. b) UBEZPIECZYCIEL dostarczy dokumenty ubezpieczeniowe do siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO nie później niż na 14 dni przed początkiem wynikającego z nich okresu ubezpieczenia. 4. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zapisów niniejszej umowy są: ze strony Ubezpieczającego: ze strony Ubezpieczyciela: III. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela 1. Ubezpieczycielowi przysługuje wynagrodzenie tylko za ochronę ubezpieczeniową faktycznie udzieloną w ramach niniejszej UMOWY, odpowiednio do liczby i rodzaju pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, z zastosowaniem składek ubezpieczeniowych określonych w niniejszej UMOWIE. 2. Składka za każdą z polis płatna jest przez UBEZPIECZAJĄCEGO w 4 ratach kwartalnych: - I rata płatna w terminie 15 dni od daty początku okresu ubezpieczenia - II rata płatna do końca 3. miesiąca okresu ubezpieczenia - III rata płatna do końca 6. miesiąca okresu ubezpieczenia - IV rata płatna do końca 9. miesiąca okresu ubezpieczenia. 3. Tabela stawek i składek lp 1 autobusy Ubezpieczenie OC kategoria pojazdów zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym 2 wóz pogotowia technicznego (Ikarus 280) 3 samochód specjalny-holownik 4 samochody ciężarowe ładowność do 850 kg 5 ładowność powyżej 850 kg i poniżej 2000 kg 6 samochody osobowe pojemność silnika 1956 cm3 7 pojemność silnika 1997 cm3 8 ciągniki rolnicze 9 pojazdy nie podlegające rejestracji Ubezpieczenie NNW 10 Suma ubezpieczenia / miejsce: zł; ilość miejsc: składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia za jedno miejsce 4. Wysokości składek ustalone w niniejszej UMOWIE mają również zastosowanie do pojazdów nabytych przez Ubezpieczającego i zgłaszanych do ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej UMOWY. IV. Informacja o odszkodowaniach 1. W terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ubezpieczenia oraz na 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu informację o wypłaconych w minionym okresie odszkodowaniach i utworzonych rezerwach na odszkodowania. V. Czas trwania umowy 1. Niniejsza UMOWA wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać w okresie od r. do r. 2. Z tytułu poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej UMOWY UBEZPIECZYCIEL udziela ochrony ubezpieczeniowej na okresy 12 miesięczne licząc od daty początku ochrony,

12 PKM Gliwice Sp. z o.o. Ubezpieczenia komunikacyjne na rok Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej UMOWY nie wpływa na zobowiązania wynikające z poszczególnych zawartych umów ubezpieczenia. VI. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą UMOWĄ stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej UMOWY wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 3. Niniejsza UMOWA sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla UBEZPIECZYCIELA i 2 egz. dla UBEZPIECZAJĄCEGO. UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZYCIEL

13 Część D. FORMULARZ OFERTOWY Niniejszy formularz wypełnia ubezpieczyciel Pieczęć firmowa Ubezpieczyciela Oferta na ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na 2015 rok Zawartość oferty: Arkusz 1 Oferta cenowa Arkusz 2 Kalkulacja szczegółowa

14 ARKUSZ 1 OFERTA CENOWA Nazwa Ubezpieczyciela... Adres Ubezpieczyciela... Tel. / fax.... Bank i nr konta... NIP... Regon... Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą postępowania na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, my niżej podpisani 1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia konieczne do przygotowania oferty. 3. Składamy ofertę z ceną ofertową przedstawioną w poniższej tabeli rodzaje ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) warunki ubezpieczenia OC: określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i P BUK (Dz.U. 124, poz.1152 z późn. zmianami) ogólne warunki ubezpieczenia NNW:... cena ofertowa OC cena ofertowa NNW cena ofertowa (ogółem) [1] [2] [3]=[1]+[2] zł zł zł 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty - przez cały okres trwania UMOWY. 5. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, zobowiązujemy się do realizacji UMOWY na warunkach oferty. 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór UMOWY został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia UMOWY na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez UBEZPIECZAJĄCEGO. 7. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zapytania: imię, nazwisko... stanowisko... nr tel. / fax , dnia r.... czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą

15 ARKUSZ 2 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA Ubezpieczenie OC lp kategoria pojazdów zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym składka roczna za 1 pojazd liczba pojazdów składka roczna (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 1. autobusy zł 184 zł 2. wóz pogotowia technicznego (Ikarus 280) zł 1 zł 3. samochód specjalny-holownik zł 1 zł samochody ciężarowe ładowność do 850 kg zł 1 zł ładowność powyżej 850 kg i poniżej 2000 kg zł 1 zł 6. samochody pojemność silnika 1956 cm3 zł 1 zł 7. osobowe pojemność silnika 1997 cm3 zł 1 zł 8. ciągniki rolnicze zł 1 zł 9. pojazdy nie podlegające rejestracji zł 1 zł 10. OC: cena ofertowa (suma wierszy 1. 9.) 192 zł Ubezpieczenie NNW Składka roczna za 1 miejsce Liczba miejsc składka roczna 11. NNW: cena ofertowa (łącznie wszystkie pojazdy) zł zł OGÓŁEM 12. CENA OFERTOWA OGÓŁEM (wiersz 10.+ wiersz11.) zł..., dnia r.... czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Zielona Góra, 18.09.2008 r. ZDW-ZG-IV-3310-81/08 modyf.+ zmiana terminu MODYFIKACJA SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dotyczy przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/21/2013 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21b do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część II - Ubezpieczenie komunikacyjne Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I)

UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) Załącznik Nr 4 Zawarta w dniu... r. w Płońsku pomiędzy : Gminą Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON: 130377847 UMOWA (DLA ZADAŃ PAKIETU I) 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 84 / 2014 Gorlice r.

Nr sprawy 84 / 2014 Gorlice r. Nr sprawy 84 / 2014 Gorlice 20.11.2014 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital im. Zofii

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

1 Łomnica (szkoła) Niemcy Goerlitz (centrum) 2 Niemcy Goerlitz (centrum)

1 Łomnica (szkoła) Niemcy Goerlitz (centrum) 2 Niemcy Goerlitz (centrum) KG 271/ZO/P1/10/2012 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 [dot. ubezpieczenia ] Zamówienie poniżej Euro

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 [dot. ubezpieczenia ] Zamówienie poniżej Euro Łuków, 10.11.2016 r. Dotyczy Projektu Zawodowy staż bez granic (POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025409) realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) Wolbórz, dn. 02.01.2014 r. ZSRCKU/ 1 / 22 /2014 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa Strona 1 z 5 Wrocław, 01.12.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 162/24/11/2011/NO/Nysa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/23/2013 Zamawiający Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

2013. Usługi transportu osobowego autokarem z minimalną ilością 46 miejsc siedzących + kierowca : Tabela 1 L.p. Trasa Termin wyjazdu

2013. Usługi transportu osobowego autokarem z minimalną ilością 46 miejsc siedzących + kierowca : Tabela 1 L.p. Trasa Termin wyjazdu KG 271/ZO/P1/12/2012 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15

na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usługi ochrony mienia i monitoring obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 48/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 13.05.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia. UMOWA Nr...

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia. UMOWA Nr... Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Gminą Przemyśl, z siedzibą przy ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław, zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gospodarka Komunalna w Celestynowie Celestynów, dn. 19.03.2014 r. ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów tel/fax. /22/ 789-70-52 e-mail. www.gk.itsmedia.pl NIP 5321848943, REGON: 015610184 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wzór umowy GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy generalnej pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a Ubezpieczycielem reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przetargu dotyczący sprzedaży przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie samochodu osobowego marki Renault Clio III (nr rej. PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu

Bardziej szczegółowo

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016 Szlichtyngowa, dnia 03.07.2015 r. RZPiP.271.2.7.2015.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Zamawiający: GMINA SZLICHTYNGOWA ul. Rynek 1 67-407

Bardziej szczegółowo

marki Lublin 352417 NAZ 7635 CENA WYWOŁAWCZA wynosi 3 857 zł /słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych (w tym zw.

marki Lublin 352417 NAZ 7635 CENA WYWOŁAWCZA wynosi 3 857 zł /słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych (w tym zw. Ogłoszenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 77 ogłasza III pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodów służbowych Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

FORMULARZ OFERTY. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Załącznik nr 2 do SIWZ na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz floty pojazdów ZUOK Rudno WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21a do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODST. ART 130A PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.7135.2.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO II. III. IV. POWIAT RYCKI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na Usługę fryzjerską dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu,

Bardziej szczegółowo