Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia WAD Kraków, r. Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 tys. euro 1. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są ubezpieczenia komunikacyjne dla floty pojazdów mechanicznych stanowiących własność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, podlegających rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym. Przedmiot zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie pojazdów od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, zwane dalej Auto Casco. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane dalej NNW. Ubezpieczenia w zakresie Assistance. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie podstawowym dla pojazdów mechanicznych należących do Zamawiającego w okresie trwania umowy. Szczegółowy wykaz pojazdów mechanicznych objętych przedmiotem zamówienia, wraz z niezbędnymi danymi tych pojazdów przedstawiono w formularzu cenowym. ZAKRES UBEZPIECZENIA: OC - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) i Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 205, poz z późn zm.).wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC. Składka z tytułu ubezpieczenia OC będzie płatna w ratach. AC- Ubezpieczenie Auto Casco pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, bez udziału własnego i nieredukcyjną sumą ubezpieczenia z rozszerzeniem o kradzież, zabór i rabunek pojazdu.

2 Wariant ubezpieczenia warsztatowy. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla 24 samochodów służbowych oraz 1 przyczepy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie w zakresie: 1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), 2) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów (NNW), 3) ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń autocasco (AC) w wariancie: nieredukcyjną sumą ubezpieczenia i zniesionym udziałem własnym, rozszerzonym o ryzyko kradzieży pojazdu (KR) wraz z możliwością ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego (WD), oraz Assistance. Wymagany okres ubezpieczenia: 12 miesięcy ( płatne w czterech ratach) 1. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn.zm.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wyrażą zgodę na: zawarcie poszczególnych polis zgodnie z terminami określonymi w formularzu cenowym Składający oferty muszą dołączyć : Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń (kserokopia opatrzona pieczęcią za zgodność z oryginałem i podpis ). 1. III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY: Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze propozycje obniżek np. w trakcie otwierania ofert nie będą przyjmowane do wiadomości. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Ubezpieczyciel, który zaoferuje najniższą cenę za ubezpieczenie komunikacyjne: Sposób wyliczenia : najniższa cena wśród ofert x 100 cena badanej oferty

3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ul. Kołowa 3, Kraków NIP W sprawie ubezpieczeń można kontaktować się pod numerami telefonów: 12/ ; 12/ V.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, PODPISANIE UMOWY Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie; Kraków, ul. Kołowa 3, pokój 222 (sekretariat) w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem Oferta ubezpieczeniowa do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. WIORiN sala narad godz UWAGA Do oferty muszą zostać dołączone ogólne warunki ubezpieczenia obejmujące wymagane zakresy ubezpieczenia. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców na stronie internetowej Inspektoratu, sekcja Ogłoszenia. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo oraz zawierać Oświadczenie o którym mowa w dziale II pkt 3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania o wynikach wyboru ubezpieczyciela. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Kraków, 7 listopada 2012 Załączniki do niniejszej oferty: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 2. Wzór umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych 3. Formularz cenowy Załącznik nr 1 do oferty..

4 Pieczątka firmowa wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Uczestnicząc w charakterze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy iż zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej... (Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) Załącznik nr 2 do oferty UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: Zwanym dalej Ubezpieczającym a z siedzibą w.. reprezentowanym przez:

5 .. Zwanym dalej Ubezpieczycielem Na podstawie rozeznania cenowego, zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759). Postanowienia ogólne 1 1. Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem, określa zasady zawierania i realizacji umów ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących Floty samochodowej Ubezpieczającego. 2. Przez pojęcie Floty Samochodowej Ubezpieczającego rozumie się pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej, będące w posiadaniu Ubezpieczającego, tj. pojazdy stanowiące jego własność lub będące w jego posiadaniu w dniu zawarcia niniejszej Umowy i zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów ( załącznik nr 1) 3. Wykaz pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Pojazdy dołączone do floty w okresie obowiązywania niniejszej umowy tj. pojazdy nowonabywane przez Ubezpieczającego, a także stanowiące jego własność lub używane przez Ubezpieczającego na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych, nie ujęte w chwili zawarcia umowy w załączniku nr 1mogą zostać przyjęte do ubezpieczenia na warunkach niniejszej umowy po uzyskaniu akceptacji Ubezpieczyciela. 5. Wykazy pojazdów zgłoszonych dodatkowo i przyjętych do ubezpieczenia będą stanowiły aneksy do załącznika nr 1. Zakres ubezpieczenia 2 1. Na mocy niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Ubezpieczającego w zakresie: a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) b) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami RP (ZK) c) dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych(nw) d) dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC) oraz ubezpieczenie assistance (ASS) 2. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy zastosowanie mają: w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. nr 124, poz. 1152) z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy Generalnej, w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach należących do systemu

6 Zielonej Karty w zakresie ubezpieczenia auto-casco ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco w zakresie ubezpieczenia Asisstance wariant standard w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 1. Dobrowolne ubezpieczenie auto-casco Zakres ubezpieczenia-warunki szczególne a) Sumę ubezpieczenia pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi - w przypadku pojazdu fabrycznie nowego- wartość ustalona na podstawie faktury zakupu pojazdu, wraz z jego wyposażeniem - w przypadku pojazdów używanych- wartość rzeczywista samochodu po uwzględnieniu stanu faktycznego danego pojazdu i wszystkich znanych czynników cenotwórczych, mających zastosowanie do ocenianego pojazdu wraz z jego wyposażeniem, 3 b) W odniesieniu do pojazdów, przy zakupie których Ubezpieczający mógł odliczyć podatek VAT, suma ubezpieczenia odpowiada wartości rzeczywistej pojazdu pomniejszonej o podatek VAT c) Ubezpieczenie zawiera się w zakresie pełnym, ze zniesieniem udziału własnego w szkodach, wykupieniem potrącenia amortyzacji części wymiennych oraz zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia d) W przypadku ustalenia odszkodowania przy szkodzie częściowej obowiązuje wariant warsztatowy Okres ubezpieczenia 4 1. Dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu aktualnej umowy ubezpieczenia lub od dnia określonego przez Ubezpieczającego i trwa 12 miesięcy. 2. Dla pojazdów nowo nabywanych okres ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu zakupu pojazdu, nie później niż w dniu rejestracji i trwa 12 miesięcy. Forma zawarcia ubezpieczenia 5 1. Umowy ubezpieczenia w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC będą potwierdzone indywidualnymi polisami, wystawionymi dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu o którym mowa w 1 lub polisami zbiorczymi na dany okres ubezpieczenia z wykazem pojazdów przyjętych do ubezpieczenia i jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionym na każdy pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy zbiorczej Na każdy pojazd wystawiony zostanie certyfikat potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia auto casco będą potwierdzone indywidualnymi polisami lub polisami zbiorczymi na dany okres wraz z wykazem pojazdów przyjętych do ubezpieczenia.

7 Płatność składki 6 1. Składka za ubezpieczenia z 12 miesięcznym okresem ubezpieczenia płatna jest jednorazowo lub w ratach w terminach ustalonych na polisie jednak nie później niż do 14-go dnia od daty wystawienia polisy. 2. Składka płatna jest na rachunek bankowy uwidoczniony na każdej polisie. 3. Zwrot składki naliczany będzie w systemie pro rata za okres niewykorzystany ( składka roczna za dany pojazd/365x ilość niewykorzystanych dni) bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. Zasady zgłaszania i obsługi szkód komunikacyjnych Wszelkie sprawy związane ze zgłoszeniem i likwidacją szkód oraz ich obsługą realizowane są przez przedstawicielstwa/ oddziały/ centra likwidacji szkód Ubezpieczyciela właściwe dla miejsca zdarzenia w Polsce lub właściwe dla miejsca siedziby uprawnionego użytkownika pojazdu. 9 Postanowienia końcowe Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygały właściwe sądy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Ubezpieczyciela jeden dla Ubezpieczającego Do umowy dołączona załącznik nr 1 ( wykaz Folty samochodów posiadanych przez WIORIN) Ubezpieczający Ubezpieczyciela za Załącznik nr 1 do umowy: Lp. Nr rejestracyjny pojazdu Marka pojazdu rok produkcji KR Opel Astra KR 957 AG Toyota Corolla 2002

8 3 KR 663 LH Suzuki Grand Vitara KR 602 MW Lanos KR Lanos KR 695 GC Fiat Punto KR 6236 U Fiat Punto KR 181 NN Lanos KR 048GE Fiat Punto KR 454 NS Fiat Panda Van KR 098 SY Polonez Kombi KR 381 AX Fiat Panda KR 036 AX Fiat Panda KR 744 PJ Seicento KNO 1612 Lanos KR 820SW Polonez Kombi KR 331 TU Polonez Kombi KR 024 GC Fiat Punto KR 062 PK Seicento KR 6903 Y Seicento KR 834 GC Fiat Punto KR 5452 V Suzuki Jimny KR 339 PJ Lanos KT Matiz KR 5325P Przyczepa Wiola 2006 Załączniki: 1. Załącznik Liczba odwiedzin: 77 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Administrator Podmiotu Administrator Podmiotu Czas wytworzenia: :29:26 Czas publikacji: :29:26 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo