Ubezpieczenie biżuterii. Polisa Lloyd s. Nr FAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie biżuterii. Polisa Lloyd s. Nr FAJ"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie biżuterii Polisa Lloyd s Nr FAJ Wystawiona w Piastowie, dnia z upoważnienia Lloyd s nr B0799KI018490f SJC Jewellery Policy Page 1 of 10

2 Spis treści Wstęp i ogólna informacja... 3 Prawo i jurysdykcja... Definicje... Klauzula ubezpieczeniowa... Podstawa rozliczenia szkody... 4 Wyłączenia... Warunki... 6 W razie zaistnienia szkody... 8 Procedura reklamacji... 9 Część szczegółowa SJC Jewellery Policy Page 2 of 10

3 Wstęp i ogólna informacja Niniejsze ubezpieczenie zostało stworzone specjalnie dla Państwa biżuterii. Zrozumiały język i przejrzysty układ tekstu mają pomóc Państwu zrozumieć na czym polega ochrona ubezpieczeniowa i jakie są Państwa obowiązki. Zapewniamy Państwu ochronę ubezpieczeniową w zamian za zapłaconą przez Państwa składkę. Polisa jest umową cywilnoprawną, dlatego należy się starannie zapoznać z jej treścią, włącznie z częścią szczegółową i wszelkimi dodatkowymi klauzulami. W razie stwierdzenia błędów lub zapisów, które nie odpowiadają Państwa potrzebom ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z naszym agentem. Powinni Państwo upewnić się, że wszystkie sformułowania zawarte w polisie są trafne i że nie ukryli Państwo ani nie zinterpretowali błędnie żadnych faktów mających wpływ na ubezpieczenie. Powinni Państwo przechowywać w formie pisemnej (łącznie z kopiami pism) wszelkie informacje przekazywane swojemu brokerowi ubezpieczeniowemu lub nam w związku z niniejszą umową ubezpieczenia. Żadna zmiana ani modyfikacja polisy nie będzie skuteczna, jeżeli nie zostanie potwierdzona na piśmie przez naszego agenta. Zawierając niniejszą umowę ubezpieczenia i ustalając jej warunki, polegaliśmy na informacjach przekazanych przez Państwa naszemu agentowi. Przypominamy, że mają Państwo obowiązek niezwłocznie powiadomić naszego agenta o wszelkich faktach i zmianach, które mogą mieć wpływ na oszacowanie przez nas ryzyka i przyjęcie warunków niniejszej umowy. Nieprzekazanie przez Państwa informacji lub nieujawnienie wszystkich istotnych faktów może skutkować częściową lub całkowitą nieważnością polisy. Oczekujemy, że sumy ubezpieczenia będą odpowiadać pełnej wartości ubezpieczonych przedmiotów. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie prosimy rozmawiać z naszym agentem. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia poprawek do warunków polisy oraz wysokości składki. Część szczegółowa polisy Część szczegółowa polisy stanowi integralną część umowy ubezpieczenia i określa szczegóły dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, numer polisy, Państwa dane, przedmiot, sumę i okres ubezpieczenia. Dodatkowe klauzule Zmiana warunków, wyłączeń lub szczegółów polisy może być dokonana jedynie w formie pisemnego uzupełnienia polisy dokonanego przez naszego agenta. Prawo i jurysdykcja Prawo i jurysdykcja stosowane do polisy Strony mogą swobodnie ustalać prawo jakiego państwa będzie miało zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, właściwym będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwymi sądami sądy polskie. Językiem niniejszej umowy jest język polski. SJC Jewellery Policy Page 3 of 10

4 Ochrona danych osobowych Wszelkie informacje dostarczone nam przez Państwa będą przetwarzane przez nas zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej i likwidacji ewentualnych szkód, co może wymagać udostępnienia tych informacji osobom trzecim. Definicje Do niniejszej polisy odnoszą się następujące definicje. Każde ze zdefiniowanych słów będzie miało to samo znaczenie, ile razy będzie użyte w treści polisy i jej części szczegółowej: Akt terroryzmu oznacza akt popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, łącznie z zamiarem wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd i/lub zastraszenie społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, obejmujący między innymi, ale nie wyłącznie użycie siły lub przemocy i/lub groźbę ich użycia, przez jakiejkolwiek osoby lub grup(y) osób, zarówno działające samodzielnie, bądź w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją(ami) lub rządem(ami), Suma ubezpieczenia oznacza sumę określoną w części szczegółowej polisy Dom oznacza prywatne mieszkanie określone w części szczegółowej polisy Przedmiot(y) ubezpieczony(e) oznacza jakąkolwiek cześć biżuterii określoną w części szczegółowej polisy Biżuteria oznacza przedmioty stworzone przede wszystkim do noszenia na sobie w celach estetycznych bądź ceremonialnych, w tym pierścionki, kamienie szlachetne, naszyjniki, zegarki, bransolety, łańcuszki, kolczyki, spinki, broszki, spinki do kołnierzyka, piercingi i łańcuszki na łydkę Okres ubezpieczenia oznacza okres ochrony ubezpieczeniowej określony w części szczegółowej polisy Fizyczna utrata oznacza fizyczną utratę lub kradzież ubezpieczonego przedmiotu Fizyczne uszkodzenie oznacza fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Polisa oznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, obejmujący wszelkie informacje dostarczone nam we wniosku, lub wniesione w formie zatwierdzonych pisemnie zmian, łącznie z częścią szczegółową i wszelkimi załącznikami stanowiącymi część tego dokumentu My, nasz, Ubezpieczyciel EC3V 0BG oznacza Catlin Underwriting Agencies Limited, 20 Gracechurch Street, London, Państwo, Państwa, Ubezpieczony oznacza osobę(y) określoną(e) w części szczegółowej polisy Klauzula ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel ubezpiecza przedmioty opisane w części szczegółowej polisy od ryzyka fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia do wysokości sumy ubezpieczenia w dowolnym miejscu na świecie w okresie ubezpieczenia zgodnie z warunkami i wyłączeniami określonymi poniżej. Podstawa rozliczenia szkody W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonej biżuterii, Ubezpieczyciel pokryje koszty jej naprawy lub, wg własnej opcji, jej zamiany na nową biżuterię o ekwiwalentnej wartości. W przypadku utraty lub kradzieży ubezpieczonej biżuterii, Ubezpieczyciel zamieni lub, według własnej opcji, zapłaci za zamianę ubezpieczonej biżuterii na nową o ekwiwalentnej wartości. Ubezpieczyciel nie zapłaci więcej niż wynosi suma ubezpieczenia określona w części szczegółowej polisy. Jeżeli w ramach likwidacji szkody uszkodzonego lub utraconego przedmiotu, który stanowił część pary Ubezpieczyciel zapłaci pełną sumę ubezpieczenia pary, to przejmie na własność ten uszkodzony przedmiot i pozostałą część pary. SJC Jewellery Policy Page 4 of 10

5 Wyłączenia Ubezpieczyciel nie zapłaci za: 1 rutynową naprawę, serwis, przegląd, konserwację, czyszczenie, przeróbkę lub restaurowanie; 2 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie spowodowane przez, lub wynikające z naturalnego starzenia się, zużycia, stopniowego psucia się, wady wewnętrznej lub ukrytej, rdzy lub utlenienia, działania moli lub robactwa; 3 utratę na skutek kradzieży lub rabunku, które nie zostały zgłoszone policji w ciągu 24 godzin od ich wykrycia; 4 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu zaistniałe w innej sytuacji niż gdy ten przedmiot: jest noszony przez Państwa na sobie, lub jest przemieszczany pod Państwa osobistym bezpośrednim nadzorem i kontrolą, lub znajduje się w zamkniętym sejfie; Jeżeli przebywają Państwo w hotelu, ubezpieczone przedmioty muszą być przechowywane w głównym sejfie hotelowym; 5 jakiekolwiek koszty pokryte przez gwarancję lub rękojmię producenta; 6 ubytek wartości ubezpieczonego przedmiotu powstały w następstwie naprawy; 7 niewyjaśnione zniknięcie jakiegokolwiek ubezpieczonego przedmiotu; 8 roszczenia, fizyczne uszkodzenie, koszty i wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze skażenia biologicznego lub chemicznego spowodowanego przez akt terroryzmu, w tym zatrucie, pozbawienie lub ograniczenie wartości użytkowej przedmiotu poprzez działanie czynników biologicznych lub chemicznych; 9 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z reakcji jądrowej, promieniowania lub skażenia jądrowego; 10 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie będące następstwem wojny, inwazji zbrojnej, działań wrogów zewnętrznych, działań wojennych (z wypowiedzeniem wojny lub bez), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, zamachu stanu; 11 fizyczną utratę, fizyczne uszkodzenie lub wierzytelność spowodowane przez lub wynikające z konfiskaty, odebrania, uszkodzenia lub zniszczenia przez, lub z polecenia władz rządowych lub innej władzy publicznej; 12 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie spowodowane przez lub wynikające z działań przestępczych lub celowych działań ze strony Państwa lub osób działających w Państwa imieniu. SJC Jewellery Policy Page 5 of 10

6 Warunki Cesja Nie mogą Państwo przenieść praw wynikających z niniejszej polisy na jakąkolwiek inną osobę bez naszej pisemnej zgody. Anulowanie ( czas do namysłu ) Jeżeli są Państwo osobą fizyczną mają Państwo prawo anulować niniejszą umowę ubezpieczenia poprzez pisemne powiadomienie naszego agenta w ciągu 14 dni od: dnia otrzymania niniejszej umowy ubezpieczenia; lub początku okresu ubezpieczenia przy czym obowiązuje późniejsza z tych dat. W takim przypadku otrzymają Państwo pełny zwrot zapłaconej składki. Anulowanie (po upływie czasu do namysłu ) Mogą Państwo anulować tę polisę w dowolnym czasie przez pisemne powiadomienie naszego agenta. Zwrócimy Państwu część składki odpowiadającą niewykorzystanemu okresowi ubezpieczenia, pod warunkiem że nie została zgłoszona szkoda. Ubezpieczyciel ma prawo anulować tę polisę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia przez powiadomienie Państwa listem poleconym na ostatni znany nam adres podany w części szczegółowej polisy. Zwrócimy Państwu część składki odpowiadającą niewykorzystanemu okresowi ubezpieczenia, pod warunkiem że w bieżącym okresie ubezpieczenia nie została zgłoszona szkoda. Dbałość i konserwacja Mają Państwo obowiązek dołożyć starań w celu ochrony ubezpieczonych przedmiotów i utrzymania ich dobrym stanie. Zatajenie lub dostarczenie nieprawdziwej informacji Ubezpieczyciel nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej jeżeli Państwo lub osoby działające w Państwa imieniu dostarczą nam informacje fałszywe lub nieścisłe przed lub po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia. Działanie takie może być traktowane jako oszustwo czyli przestępstwo. W takim przypadku możemy anulować Państwa polisę i odmówić załatwienia zgłoszonych szkód, a także wystąpić przeciw Państwu na drogę prawną lub powiadomić policję. Nieuczciwe roszczenia Jeżeli Państwo lub osoby działające w Państwa imieniu zgłoszą nam szkodę podając fałszywe, oszukańcze lub nieścisłe informacje, działanie takie może być traktowane jako oszustwo czyli przestępstwo. W takim przypadku możemy odmówić załatwienia zgłoszonej szkody lub jej części, a także zawiadomić o sprawie policję. Wspólne ubezpieczenie Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę możliwego odszkodowania. Jeżeli jest więcej niż jedna osoba ubezpieczona, łączne odszkodowanie nie przekroczy sumy, jaką wypłacilibyśmy jednej osobie ubezpieczonej. SJC Jewellery Policy Page 6 of 10

7 Odzyskane przedmioty Jeżeli odzyskamy jakiekolwiek ubezpieczone przedmioty po ich utracie i wypłaceniu odszkodowania, powiadomimy Państwa o tym listownie pod adresem podanym w części szczegółowej polisy i zaproponujemy Państwu odkupienie ich od nas w ciągu 60 dni za cenę stanowiącą: wysokość wypłaconego odszkodowania powiększoną o odsetki; lub realną wartość rynkową przedmiotów w momencie ich odzyskania; (niższa z tych sum). Jeżeli Państwo odzyskają utracone przedmioty po otrzymaniu odszkodowania, mają Państwo obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym naszego agenta. Konserwacja Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie kamieni szlachetnych ani naprawę ich oprawy w przypadku ubezpieczonych przedmiotów o jednostkowej wartości powyżej zł, jeżeli przedmioty te nie były badane raz na dwa lata na Państwa koszt przez jubilera rzeczoznawcę, znajdującego się na liście Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich i nie uzyskano pisemnego zaświadczenia o tym, że oprawa jest w dobrym stanie i nie wymaga reperacji. Przeniesienie prawa własności W razie wypłaty odszkodowania w ramach tej polisy Ubezpieczyciel przejmuje prawo do odzyskania utraconych przedmiotów w granicach wypłaconej sumy odszkodowania. Wszelkie Państwa prawa do utraconych przedmiotów przechodzą na nas do wysokości dokonanej przez nas wypłaty. Państwa obowiązkiem jest zagwarantować nam te prawa, w żaden sposób ich nie ograniczać po załatwieniu szkody oraz przekazywać nam wszelkie informacje i służyć pomocą niezbędną do odzyskania utraconych przedmiotów. Wycena Dla każdego przedmiotu o wartości powyżej zł należy nam dostarczyć dowód zakupu lub protokół wyceny rzeczoznawcy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich nie starszy niż 3 lata w ciągu 21 dni od: początku okresu ubezpieczenia określonego w części szczegółowej polisy, lub daty dodania tego przedmiotu do polisy, lub daty nowej wyceny tego przedmiotu. Żadne szkody nie będą rozpatrywane zanim nie zostaną nam dostarczone odpowiednie wyceny lub dowody zakupu. Państwo ponoszą pełną odpowiedzialność za uzasadnienie wartości ubezpieczonych przedmiotów i wykazanie ich własności. SJC Jewellery Policy Page 7 of 10

8 W razie zaistnienia szkody W razie szkody lub możliwej szkody w ramach tej polisy należy podjąć następujące kroki: 1 Poinformować policję w ciągu 24 godzin od stwierdzenia, że ubezpieczony przedmiot został: utracony, skradziony, lub uszkodzony w następstwie aktu złośliwości, wandalizmu, przemocy, zamieszek lub niepokojów społecznych. 2 Powiadomić niezwłocznie naszego agenta pod numerem telefonu Dostarczyć nam w ciągu 30 dni od fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia przedmiotów: pełną informację (na Państwa koszt) o szczegółowych dowodach, jakie mogą być w tej sprawie wymagane, i dowody wyceny wszystkich ubezpieczonych przedmiotów, których szkoda dotyczy. Jako dowody wyceny mogą służyć oryginalne pokwitowanie zakupu lub protokół wyceny sporządzony przez uprawnionego jubilera Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub dwa kosztorysy naprawy sporządzone niezależnie przez dwóch uprawnionych jubilerów. Nie mogą Państwo zlecać naprawy ani rekonstrukcji uszkodzonych przedmiotów bez naszej pisemnej zgody. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia szkody i wymaganych przez nas szczegółowych dowodów, powiadomimy Państwa listownie lub pocztą elektroniczną czy Państwa szkoda została uznana. W przypadku uznania szkody poinformujemy Państwa o wybranym przez nas sposobie rozliczenia szkody poprzez: naprawę przedmiotu ze wskazaniem wykonawcy naprawy, lub zastąpienie utraconego/uszkodzonego przedmiotu nowym, lub wypłatę sumy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty sumy ubezpieczenia zrealizujemy przelew bankowy bezpośrednio na Państwa konto bankowe zgodnie z otrzymaną od Państwa informacją. Nie mamy prawa wypłacić odszkodowania jakiejkolwiek osobie nie wymienionej w części szczegółowej polisy. Po załatwieniu szkody, jeżeli zapłaciliśmy Państwu sumę ubezpieczenia za ubezpieczony przedmiot, przedmiot ten automatycznie staje się naszą własnością. Fizyczne przekazanie przedmiotów nam lub naszemu agentowi będzie wymagało naszej pisemnej zgody. Po otrzymaniu odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia nie mają Państwa prawa dochodzić odszkodowania za ten sam przedmiot. Jeżeli ubezpieczony przedmiot zostanie zastąpiony nowym, powinni nas Państwo zawiadomić o tym, aby wnieść odpowiednie poprawki do części szczegółowej polisy. Jeżeli nie dopełnią Państwo któregokolwiek z powyższych obowiązków, niniejsza polisa może stracić ważność. Inne ubezpieczenie Jeżeli w ramach tej polisy zaistnieje szkoda, a te same przedmioty będą objęte innym ubezpieczeniem od fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia, wypłacimy jedynie ewentualną nadwyżkę sumy ubezpieczenia w naszej polisie ponad sumę ubezpieczenia, którą mogliby Państwo uzyskać z innego ubezpieczenia gdyby nasza polisa nie doszła do skutku. SJC Jewellery Policy Page 8 of 10

9 Procedura Reklamacji Naszym celem jest zapewnienie, aby wszystkie aspekty Państwa Ubezpieczenia były załatwiane szybko, skutecznie i rzetelnie. Staramy się zapewnić Państwu najwyższy standard usług. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów w związku z tym ubezpieczeniem lub załatwieniem szkody, powinni Państwo, w pierwszej kolejności, skontaktować się z MGZ Gama sp. z o.o., ul Reja 8, Piastów. W przypadku, gdy nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy, mogą Państwo wystąpić pisemnie do: Dyrektora Biura Lloyd s w Polsce: Pan Witold Janusz Lloyd s Country Manager, Poland Warszawskie Centrum Finansowe ul Emilii Plater Warszawa, Tel: , Reklamacje, które nie zostaną załatwione przez Biuro Lloyd s w Warszawie mogą zostać zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce Dalsze szczegóły postępowania zostaną przekazane na odpowiednim etapie procesu reklamacji. SJC Jewellery Policy Page 9 of 10

10 Część Szczegółowa Polisy Ubezpieczenia Biżuterii 1Numer Polisy: 2 Data Wniosku, który został przyjęty jako podstawa ubezpieczenia 3 Nazwa/Imię i Nazwisko Ubezpieczonego: 3a Ubezpieczone Pomieszczenia (pełna lista z pełnym adresem): 3b Szczegóły systemów zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem w Pomieszczeniach Ubezpieczonych: 4 Początek okresu ochrony: 4a Koniec okresu ochrony: 5 Ubezpieczona biżuteria Suma Ubezpieczenia Całkowita Suma Ubezpieczenia 6 Ubezpieczone Mienie: 7 Składka: PLN płatna na rachunek MGZ Gama sp. z o.o. nr przed początkiem okresu ubezpieczenia. 8 Udział Własny: 9 Zakres Ubezpieczenia Tylko wewnątrz Pomieszczeń Ubezpieczonych (Patrz pkt. 3a) Podpisano w imieniu Catlin Underwriting Agencies Ltd w Warszawie Data: Podpisano w imieniu Ubezpieczonego: Data: SJC Jewellery Policy Page 10 of 10

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Instrumentów Muzycznych Polisa Lloyd s Nr FAM.

Ubezpieczenie Instrumentów Muzycznych Polisa Lloyd s Nr FAM. Ubezpieczenie Instrumentów Muzycznych Polisa Lloyd s Nr FAM. Wystawiona w Piastowie, dnia z upoważnienia Lloyd s nr B0799KI018490e Miło nam, że wybrali Państwo ubezpieczenie Lloyd s. Niniejsza Polisa została

Bardziej szczegółowo

Polisa Ubezpieczenia Zakładu Jubilerskiego

Polisa Ubezpieczenia Zakładu Jubilerskiego Polisa Ubezpieczenia Zakładu Jubilerskiego Nr.. Piastów dnia. Miło nam, że wybrali Państwo usługi Towarzystwa Ubezpieczeń Catlin Underwriting Agencies Ltd. Niniejsza polisa nabierze ważności i zacznie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wystawy Dzieł Sztuki Polisa Lloyd s. Nr FAE. str. 1 z 10

Ubezpieczenie Wystawy Dzieł Sztuki Polisa Lloyd s. Nr FAE. str. 1 z 10 Ubezpieczenie Wystawy Dzieł Sztuki Polisa Lloyd s Nr FAE str. 1 z 10 Wystawiona w Piastowie, dnia z upoważnienia Lloyd s nr B0799KI018490e Miło nam, że wybrali Państwo ubezpieczenie Lloyd s. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder') Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr. 1. z siedzibą w, 2. z siedzibą w, 3. z siedzibą w.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr. 1. z siedzibą w, 2. z siedzibą w, 3. z siedzibą w. KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie zadania inwestycyjnego EC1 Zachód (Zadanie 2), realizowanego w ramach Projektu pn. Rewitalizacja EC-1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oferta nr LHQ0757287/1

Oferta nr LHQ0757287/1 Oferta nr LHQ0757287/1 Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe 1. Ubezpieczyciel Lloyd's (Syndykat 2468) 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W zaufaniu do oświadczeń złożonych we Wniosku oraz w zamian za zapłatę składki określonej w pozycji 7 Ubezpieczyciel udziela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY GENERALNEJ

WZÓR UMOWY GENERALNEJ WZÓR UMOWY GENERALNEJ Niniejsza umowa została zawarta dnia., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Polisa Ubezpieczenia Lloyd s Prywatnych Klientów Sztuki

Polisa Ubezpieczenia Lloyd s Prywatnych Klientów Sztuki Polisa Ubezpieczenia Lloyd s Prywatnych Klientów Sztuki Nr FAP Wystawiona w Piastowie, dnia z upoważnienia Lloyd s nr B0799KI018490e Miło nam, że wybrali Państwo ubezpieczenie Lloyd s. Niniejsza polisa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 WZÓR UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 zawarta w Toruniu, w dniu.. 2008 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, reprezentowanym przez: 1) -..

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu

PYTANIE 12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest wartość tego sprzętu 5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia

Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ - wzór umowy WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. podstawa prawna art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl Spis treści Definicje..................................................................... 3 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1)

LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1) LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1) Polisa Ubezpieczenie na życie Nr [numer polisy] W zaufaniu do oświadczeń ubezpieczającego i uzyskanych od niego informacji oraz w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zakładu jubilerskiego

Wniosek o ubezpieczenie zakładu jubilerskiego Wniosek o ubezpieczenie zakładu jubilerskiego Prosimy wypełnić oddzielny Wniosek dla każdej lokalizacji Prosimy o pełną odpowiedź na KAŻDE z pytań. Jeśli odpowiedzią jest nie dotyczy prosimy wpisać ND.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/3) SKOROWIDZ. Numer jednostki redakcyjnej wzorca umownego

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/3) SKOROWIDZ. Numer jednostki redakcyjnej wzorca umownego WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/3) SKOROWIDZ Wykaz postanowień umownych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rodzaj informacji Numer

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Załącznik nr 1 do Umowy generalnej ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta indywidualnego OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo