Ubezpieczenie biżuterii. Polisa Lloyd s. Nr FAJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie biżuterii. Polisa Lloyd s. Nr FAJ"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie biżuterii Polisa Lloyd s Nr FAJ Wystawiona w Piastowie, dnia z upoważnienia Lloyd s nr B0799KI018490f SJC Jewellery Policy Page 1 of 10

2 Spis treści Wstęp i ogólna informacja... 3 Prawo i jurysdykcja... Definicje... Klauzula ubezpieczeniowa... Podstawa rozliczenia szkody... 4 Wyłączenia... Warunki... 6 W razie zaistnienia szkody... 8 Procedura reklamacji... 9 Część szczegółowa SJC Jewellery Policy Page 2 of 10

3 Wstęp i ogólna informacja Niniejsze ubezpieczenie zostało stworzone specjalnie dla Państwa biżuterii. Zrozumiały język i przejrzysty układ tekstu mają pomóc Państwu zrozumieć na czym polega ochrona ubezpieczeniowa i jakie są Państwa obowiązki. Zapewniamy Państwu ochronę ubezpieczeniową w zamian za zapłaconą przez Państwa składkę. Polisa jest umową cywilnoprawną, dlatego należy się starannie zapoznać z jej treścią, włącznie z częścią szczegółową i wszelkimi dodatkowymi klauzulami. W razie stwierdzenia błędów lub zapisów, które nie odpowiadają Państwa potrzebom ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z naszym agentem. Powinni Państwo upewnić się, że wszystkie sformułowania zawarte w polisie są trafne i że nie ukryli Państwo ani nie zinterpretowali błędnie żadnych faktów mających wpływ na ubezpieczenie. Powinni Państwo przechowywać w formie pisemnej (łącznie z kopiami pism) wszelkie informacje przekazywane swojemu brokerowi ubezpieczeniowemu lub nam w związku z niniejszą umową ubezpieczenia. Żadna zmiana ani modyfikacja polisy nie będzie skuteczna, jeżeli nie zostanie potwierdzona na piśmie przez naszego agenta. Zawierając niniejszą umowę ubezpieczenia i ustalając jej warunki, polegaliśmy na informacjach przekazanych przez Państwa naszemu agentowi. Przypominamy, że mają Państwo obowiązek niezwłocznie powiadomić naszego agenta o wszelkich faktach i zmianach, które mogą mieć wpływ na oszacowanie przez nas ryzyka i przyjęcie warunków niniejszej umowy. Nieprzekazanie przez Państwa informacji lub nieujawnienie wszystkich istotnych faktów może skutkować częściową lub całkowitą nieważnością polisy. Oczekujemy, że sumy ubezpieczenia będą odpowiadać pełnej wartości ubezpieczonych przedmiotów. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie prosimy rozmawiać z naszym agentem. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia poprawek do warunków polisy oraz wysokości składki. Część szczegółowa polisy Część szczegółowa polisy stanowi integralną część umowy ubezpieczenia i określa szczegóły dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, numer polisy, Państwa dane, przedmiot, sumę i okres ubezpieczenia. Dodatkowe klauzule Zmiana warunków, wyłączeń lub szczegółów polisy może być dokonana jedynie w formie pisemnego uzupełnienia polisy dokonanego przez naszego agenta. Prawo i jurysdykcja Prawo i jurysdykcja stosowane do polisy Strony mogą swobodnie ustalać prawo jakiego państwa będzie miało zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, właściwym będzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwymi sądami sądy polskie. Językiem niniejszej umowy jest język polski. SJC Jewellery Policy Page 3 of 10

4 Ochrona danych osobowych Wszelkie informacje dostarczone nam przez Państwa będą przetwarzane przez nas zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej i likwidacji ewentualnych szkód, co może wymagać udostępnienia tych informacji osobom trzecim. Definicje Do niniejszej polisy odnoszą się następujące definicje. Każde ze zdefiniowanych słów będzie miało to samo znaczenie, ile razy będzie użyte w treści polisy i jej części szczegółowej: Akt terroryzmu oznacza akt popełniony z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych, łącznie z zamiarem wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd i/lub zastraszenie społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, obejmujący między innymi, ale nie wyłącznie użycie siły lub przemocy i/lub groźbę ich użycia, przez jakiejkolwiek osoby lub grup(y) osób, zarówno działające samodzielnie, bądź w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją(ami) lub rządem(ami), Suma ubezpieczenia oznacza sumę określoną w części szczegółowej polisy Dom oznacza prywatne mieszkanie określone w części szczegółowej polisy Przedmiot(y) ubezpieczony(e) oznacza jakąkolwiek cześć biżuterii określoną w części szczegółowej polisy Biżuteria oznacza przedmioty stworzone przede wszystkim do noszenia na sobie w celach estetycznych bądź ceremonialnych, w tym pierścionki, kamienie szlachetne, naszyjniki, zegarki, bransolety, łańcuszki, kolczyki, spinki, broszki, spinki do kołnierzyka, piercingi i łańcuszki na łydkę Okres ubezpieczenia oznacza okres ochrony ubezpieczeniowej określony w części szczegółowej polisy Fizyczna utrata oznacza fizyczną utratę lub kradzież ubezpieczonego przedmiotu Fizyczne uszkodzenie oznacza fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Polisa oznacza dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, obejmujący wszelkie informacje dostarczone nam we wniosku, lub wniesione w formie zatwierdzonych pisemnie zmian, łącznie z częścią szczegółową i wszelkimi załącznikami stanowiącymi część tego dokumentu My, nasz, Ubezpieczyciel EC3V 0BG oznacza Catlin Underwriting Agencies Limited, 20 Gracechurch Street, London, Państwo, Państwa, Ubezpieczony oznacza osobę(y) określoną(e) w części szczegółowej polisy Klauzula ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel ubezpiecza przedmioty opisane w części szczegółowej polisy od ryzyka fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia do wysokości sumy ubezpieczenia w dowolnym miejscu na świecie w okresie ubezpieczenia zgodnie z warunkami i wyłączeniami określonymi poniżej. Podstawa rozliczenia szkody W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonej biżuterii, Ubezpieczyciel pokryje koszty jej naprawy lub, wg własnej opcji, jej zamiany na nową biżuterię o ekwiwalentnej wartości. W przypadku utraty lub kradzieży ubezpieczonej biżuterii, Ubezpieczyciel zamieni lub, według własnej opcji, zapłaci za zamianę ubezpieczonej biżuterii na nową o ekwiwalentnej wartości. Ubezpieczyciel nie zapłaci więcej niż wynosi suma ubezpieczenia określona w części szczegółowej polisy. Jeżeli w ramach likwidacji szkody uszkodzonego lub utraconego przedmiotu, który stanowił część pary Ubezpieczyciel zapłaci pełną sumę ubezpieczenia pary, to przejmie na własność ten uszkodzony przedmiot i pozostałą część pary. SJC Jewellery Policy Page 4 of 10

5 Wyłączenia Ubezpieczyciel nie zapłaci za: 1 rutynową naprawę, serwis, przegląd, konserwację, czyszczenie, przeróbkę lub restaurowanie; 2 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie spowodowane przez, lub wynikające z naturalnego starzenia się, zużycia, stopniowego psucia się, wady wewnętrznej lub ukrytej, rdzy lub utlenienia, działania moli lub robactwa; 3 utratę na skutek kradzieży lub rabunku, które nie zostały zgłoszone policji w ciągu 24 godzin od ich wykrycia; 4 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie ubezpieczonego przedmiotu zaistniałe w innej sytuacji niż gdy ten przedmiot: jest noszony przez Państwa na sobie, lub jest przemieszczany pod Państwa osobistym bezpośrednim nadzorem i kontrolą, lub znajduje się w zamkniętym sejfie; Jeżeli przebywają Państwo w hotelu, ubezpieczone przedmioty muszą być przechowywane w głównym sejfie hotelowym; 5 jakiekolwiek koszty pokryte przez gwarancję lub rękojmię producenta; 6 ubytek wartości ubezpieczonego przedmiotu powstały w następstwie naprawy; 7 niewyjaśnione zniknięcie jakiegokolwiek ubezpieczonego przedmiotu; 8 roszczenia, fizyczne uszkodzenie, koszty i wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze skażenia biologicznego lub chemicznego spowodowanego przez akt terroryzmu, w tym zatrucie, pozbawienie lub ograniczenie wartości użytkowej przedmiotu poprzez działanie czynników biologicznych lub chemicznych; 9 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z reakcji jądrowej, promieniowania lub skażenia jądrowego; 10 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie będące następstwem wojny, inwazji zbrojnej, działań wrogów zewnętrznych, działań wojennych (z wypowiedzeniem wojny lub bez), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, zamachu stanu; 11 fizyczną utratę, fizyczne uszkodzenie lub wierzytelność spowodowane przez lub wynikające z konfiskaty, odebrania, uszkodzenia lub zniszczenia przez, lub z polecenia władz rządowych lub innej władzy publicznej; 12 fizyczną utratę lub fizyczne uszkodzenie spowodowane przez lub wynikające z działań przestępczych lub celowych działań ze strony Państwa lub osób działających w Państwa imieniu. SJC Jewellery Policy Page 5 of 10

6 Warunki Cesja Nie mogą Państwo przenieść praw wynikających z niniejszej polisy na jakąkolwiek inną osobę bez naszej pisemnej zgody. Anulowanie ( czas do namysłu ) Jeżeli są Państwo osobą fizyczną mają Państwo prawo anulować niniejszą umowę ubezpieczenia poprzez pisemne powiadomienie naszego agenta w ciągu 14 dni od: dnia otrzymania niniejszej umowy ubezpieczenia; lub początku okresu ubezpieczenia przy czym obowiązuje późniejsza z tych dat. W takim przypadku otrzymają Państwo pełny zwrot zapłaconej składki. Anulowanie (po upływie czasu do namysłu ) Mogą Państwo anulować tę polisę w dowolnym czasie przez pisemne powiadomienie naszego agenta. Zwrócimy Państwu część składki odpowiadającą niewykorzystanemu okresowi ubezpieczenia, pod warunkiem że nie została zgłoszona szkoda. Ubezpieczyciel ma prawo anulować tę polisę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia przez powiadomienie Państwa listem poleconym na ostatni znany nam adres podany w części szczegółowej polisy. Zwrócimy Państwu część składki odpowiadającą niewykorzystanemu okresowi ubezpieczenia, pod warunkiem że w bieżącym okresie ubezpieczenia nie została zgłoszona szkoda. Dbałość i konserwacja Mają Państwo obowiązek dołożyć starań w celu ochrony ubezpieczonych przedmiotów i utrzymania ich dobrym stanie. Zatajenie lub dostarczenie nieprawdziwej informacji Ubezpieczyciel nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej jeżeli Państwo lub osoby działające w Państwa imieniu dostarczą nam informacje fałszywe lub nieścisłe przed lub po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia. Działanie takie może być traktowane jako oszustwo czyli przestępstwo. W takim przypadku możemy anulować Państwa polisę i odmówić załatwienia zgłoszonych szkód, a także wystąpić przeciw Państwu na drogę prawną lub powiadomić policję. Nieuczciwe roszczenia Jeżeli Państwo lub osoby działające w Państwa imieniu zgłoszą nam szkodę podając fałszywe, oszukańcze lub nieścisłe informacje, działanie takie może być traktowane jako oszustwo czyli przestępstwo. W takim przypadku możemy odmówić załatwienia zgłoszonej szkody lub jej części, a także zawiadomić o sprawie policję. Wspólne ubezpieczenie Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę możliwego odszkodowania. Jeżeli jest więcej niż jedna osoba ubezpieczona, łączne odszkodowanie nie przekroczy sumy, jaką wypłacilibyśmy jednej osobie ubezpieczonej. SJC Jewellery Policy Page 6 of 10

7 Odzyskane przedmioty Jeżeli odzyskamy jakiekolwiek ubezpieczone przedmioty po ich utracie i wypłaceniu odszkodowania, powiadomimy Państwa o tym listownie pod adresem podanym w części szczegółowej polisy i zaproponujemy Państwu odkupienie ich od nas w ciągu 60 dni za cenę stanowiącą: wysokość wypłaconego odszkodowania powiększoną o odsetki; lub realną wartość rynkową przedmiotów w momencie ich odzyskania; (niższa z tych sum). Jeżeli Państwo odzyskają utracone przedmioty po otrzymaniu odszkodowania, mają Państwo obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym naszego agenta. Konserwacja Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie kamieni szlachetnych ani naprawę ich oprawy w przypadku ubezpieczonych przedmiotów o jednostkowej wartości powyżej zł, jeżeli przedmioty te nie były badane raz na dwa lata na Państwa koszt przez jubilera rzeczoznawcę, znajdującego się na liście Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich i nie uzyskano pisemnego zaświadczenia o tym, że oprawa jest w dobrym stanie i nie wymaga reperacji. Przeniesienie prawa własności W razie wypłaty odszkodowania w ramach tej polisy Ubezpieczyciel przejmuje prawo do odzyskania utraconych przedmiotów w granicach wypłaconej sumy odszkodowania. Wszelkie Państwa prawa do utraconych przedmiotów przechodzą na nas do wysokości dokonanej przez nas wypłaty. Państwa obowiązkiem jest zagwarantować nam te prawa, w żaden sposób ich nie ograniczać po załatwieniu szkody oraz przekazywać nam wszelkie informacje i służyć pomocą niezbędną do odzyskania utraconych przedmiotów. Wycena Dla każdego przedmiotu o wartości powyżej zł należy nam dostarczyć dowód zakupu lub protokół wyceny rzeczoznawcy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich nie starszy niż 3 lata w ciągu 21 dni od: początku okresu ubezpieczenia określonego w części szczegółowej polisy, lub daty dodania tego przedmiotu do polisy, lub daty nowej wyceny tego przedmiotu. Żadne szkody nie będą rozpatrywane zanim nie zostaną nam dostarczone odpowiednie wyceny lub dowody zakupu. Państwo ponoszą pełną odpowiedzialność za uzasadnienie wartości ubezpieczonych przedmiotów i wykazanie ich własności. SJC Jewellery Policy Page 7 of 10

8 W razie zaistnienia szkody W razie szkody lub możliwej szkody w ramach tej polisy należy podjąć następujące kroki: 1 Poinformować policję w ciągu 24 godzin od stwierdzenia, że ubezpieczony przedmiot został: utracony, skradziony, lub uszkodzony w następstwie aktu złośliwości, wandalizmu, przemocy, zamieszek lub niepokojów społecznych. 2 Powiadomić niezwłocznie naszego agenta pod numerem telefonu Dostarczyć nam w ciągu 30 dni od fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia przedmiotów: pełną informację (na Państwa koszt) o szczegółowych dowodach, jakie mogą być w tej sprawie wymagane, i dowody wyceny wszystkich ubezpieczonych przedmiotów, których szkoda dotyczy. Jako dowody wyceny mogą służyć oryginalne pokwitowanie zakupu lub protokół wyceny sporządzony przez uprawnionego jubilera Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub dwa kosztorysy naprawy sporządzone niezależnie przez dwóch uprawnionych jubilerów. Nie mogą Państwo zlecać naprawy ani rekonstrukcji uszkodzonych przedmiotów bez naszej pisemnej zgody. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia szkody i wymaganych przez nas szczegółowych dowodów, powiadomimy Państwa listownie lub pocztą elektroniczną czy Państwa szkoda została uznana. W przypadku uznania szkody poinformujemy Państwa o wybranym przez nas sposobie rozliczenia szkody poprzez: naprawę przedmiotu ze wskazaniem wykonawcy naprawy, lub zastąpienie utraconego/uszkodzonego przedmiotu nowym, lub wypłatę sumy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty sumy ubezpieczenia zrealizujemy przelew bankowy bezpośrednio na Państwa konto bankowe zgodnie z otrzymaną od Państwa informacją. Nie mamy prawa wypłacić odszkodowania jakiejkolwiek osobie nie wymienionej w części szczegółowej polisy. Po załatwieniu szkody, jeżeli zapłaciliśmy Państwu sumę ubezpieczenia za ubezpieczony przedmiot, przedmiot ten automatycznie staje się naszą własnością. Fizyczne przekazanie przedmiotów nam lub naszemu agentowi będzie wymagało naszej pisemnej zgody. Po otrzymaniu odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia nie mają Państwa prawa dochodzić odszkodowania za ten sam przedmiot. Jeżeli ubezpieczony przedmiot zostanie zastąpiony nowym, powinni nas Państwo zawiadomić o tym, aby wnieść odpowiednie poprawki do części szczegółowej polisy. Jeżeli nie dopełnią Państwo któregokolwiek z powyższych obowiązków, niniejsza polisa może stracić ważność. Inne ubezpieczenie Jeżeli w ramach tej polisy zaistnieje szkoda, a te same przedmioty będą objęte innym ubezpieczeniem od fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia, wypłacimy jedynie ewentualną nadwyżkę sumy ubezpieczenia w naszej polisie ponad sumę ubezpieczenia, którą mogliby Państwo uzyskać z innego ubezpieczenia gdyby nasza polisa nie doszła do skutku. SJC Jewellery Policy Page 8 of 10

9 Procedura Reklamacji Naszym celem jest zapewnienie, aby wszystkie aspekty Państwa Ubezpieczenia były załatwiane szybko, skutecznie i rzetelnie. Staramy się zapewnić Państwu najwyższy standard usług. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów w związku z tym ubezpieczeniem lub załatwieniem szkody, powinni Państwo, w pierwszej kolejności, skontaktować się z MGZ Gama sp. z o.o., ul Reja 8, Piastów. W przypadku, gdy nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia sprawy, mogą Państwo wystąpić pisemnie do: Dyrektora Biura Lloyd s w Polsce: Pan Witold Janusz Lloyd s Country Manager, Poland Warszawskie Centrum Finansowe ul Emilii Plater Warszawa, Tel: , Reklamacje, które nie zostaną załatwione przez Biuro Lloyd s w Warszawie mogą zostać zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce Dalsze szczegóły postępowania zostaną przekazane na odpowiednim etapie procesu reklamacji. SJC Jewellery Policy Page 9 of 10

10 Część Szczegółowa Polisy Ubezpieczenia Biżuterii 1Numer Polisy: 2 Data Wniosku, który został przyjęty jako podstawa ubezpieczenia 3 Nazwa/Imię i Nazwisko Ubezpieczonego: 3a Ubezpieczone Pomieszczenia (pełna lista z pełnym adresem): 3b Szczegóły systemów zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem w Pomieszczeniach Ubezpieczonych: 4 Początek okresu ochrony: 4a Koniec okresu ochrony: 5 Ubezpieczona biżuteria Suma Ubezpieczenia Całkowita Suma Ubezpieczenia 6 Ubezpieczone Mienie: 7 Składka: PLN płatna na rachunek MGZ Gama sp. z o.o. nr przed początkiem okresu ubezpieczenia. 8 Udział Własny: 9 Zakres Ubezpieczenia Tylko wewnątrz Pomieszczeń Ubezpieczonych (Patrz pkt. 3a) Podpisano w imieniu Catlin Underwriting Agencies Ltd w Warszawie Data: Podpisano w imieniu Ubezpieczonego: Data: SJC Jewellery Policy Page 10 of 10

Zakres ubezpieczenia 5. 1. W zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia, dokonanego w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia 5. 1. W zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia, dokonanego w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM emoto zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program MOTO Postanowienia ogólne 12) udział własny 1. 1. 13) umowa ubezpieczenia

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program MOTO Postanowienia ogólne 12) udział własny 1. 1. 13) umowa ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM MOTO Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 II. PRZEDMIOT, MIEJSCE I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program emoto Postanowienia ogólne 1 1. 13) udział własny

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program emoto Postanowienia ogólne 1 1. 13) udział własny Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM emoto zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder') Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 4 III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 6 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A. Załącznik E do Aneksu nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Kart Banku DnB NORD Polska S.A z dnia 12.08.2009 r. zmieniający Załącznik nr 16 do ww. Umowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych KLAUZULE WSPÓLNE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY kod: I-KWSZ-12/14 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rabunku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4.

13) środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej. 4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK UTRATY LUB USZKODZENIA Przyjęte Uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo