SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M.ST. WARSZAWY NA LATA ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M.ST. WARSZAWY NA LATA 2005-2013 ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI LOKALOWEJ WYDZIAŁ REWITALIZACJI NACZELNIK ANNA WERNIKOWSKA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M.ST. WARSZAWY NA LATA ZA ROK 2013 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KOORDYNATORAMI DS. REWITALIZACJI Z POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC: MONIKA KRZEMIENIEWSKA: ALEKSANDRA FILIPIAK : - DZIELNICA BEMOWO - DZIELNICA OCHOTA - DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC - DZIELNICA WESOŁA - DZIELNICA WOLA ALEKSANDRA PAWEŁKIEWICZ: MARCIN TELAKOWIEC: - DZIELNICA BIELANY - DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE - DZIELNICA MOKOTÓW - DZIELNICA TARGÓWEK - DZIELNICA WAWER - DZIELNICA WŁOCHY EWA GAJDA: - DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE - DZIELNICA REMBERTÓW - DZIELNICA URSUS Warszawa, 2014 r.

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU 4 1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym Czy zostały zrealizowane wszystkie zadania w danym okresie sprawozdawczym, w stosunku do zadań zaplanowanych na dany okres? Czy zaistniały problemy podczas realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem? III. OCENA SYSTEMU WDRAśANIA PROGRAMU IV. WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO REALIZACJI PROGRAMU V. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU VI. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym VII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU...33 PODSUMOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M.ST. WARSZAWY NA LATA (STAN NA KONIEC 2013 R.).34 2

3 Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Rodzaj sprawozdania: Półroczne Roczne Okres sprawozdawczy: Od Do I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Numer sprawozdania 2/ Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Wydział Rewitalizacji 3. Osoba odpowiedzialna za Marek Goluch, Zastępca Dyrektora realizację Programu 4. Osoba do kontaktu Aleksandra Pawełkiewicz, Podinspektor 5. Numer telefonu , Adres poczty elektronicznej 3

4 II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU 1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem a) z ramienia Biura Polityki Lokalowej kontynuacja działań w zakresie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata (w okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Monitorującego) przyjęcie zaktualizowanej wersji dokumentu Uchwałą Rady m.st. Warszawy LXIV/1785/2013 z dn r. przygotowanie projektu załoŝeń do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata przedstawienie projektu załoŝeń do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata na posiedzeniu Komitetu Monitorującego i przyjęcie projektu przez Komitet Monitorujący w dn r. przedstawienie projektu załoŝeń do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata na Zespole Koordynującym kontynuacja przygotowań słuŝących wydaniu kolejnego numeru Biuletynu Warszawskie spojrzenie na rewitalizację organizacja konferencji otwierającej proces przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Celem konferencji, w której uczestniczyli m.in. Pani Prezydent m.st. Warszawy oraz jej Zastępca, było przedstawienie przebiegu dotychczas prowadzonych działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata oraz przedstawienie kierunków działań zaplanowanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata zorganizowanie spotkań z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego dzielnic obligatoryjnie przystępujących do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata (Praga Południe, Praga Północ, Targówek) W trakcie 13 warsztatów, odbywających się w trakcie trzech miesięcy (od listopada do grudnia 2013) i w których uczestniczyło około 400 osób, zajmowano się poszczególnymi zagadnieniami tematycznymi takimi jak kultura, sztuka, turystyka, sport, przedsiębiorczość, edukacja i polityka społeczna. W trakcie tych spotkań zdiagnozowano ponad 350 problemów, które następnie pogrupowano w obszary interwencji oraz zdefiniowano róŝne propozycje projektów, które zostały przypisane do obszarów interwencji. Kolejnym etapem prowadzonych działań było dokonanie hierarchizacji wypracowanych projektów. b) z ramienia Biura Pomocy i Projektów Społecznych Lokalne Systemy Wsparcia to zintegrowany projekt, którego koncepcja opiera się na doświadczeniach wskazujących, Ŝe poziom edukacyjny dzieci i młodzieŝy jest mocno uwarunkowany sytuacją rodzinną oraz środowiskiem społecznym. Określono cztery wskaźniki, dzięki którym będzie moŝliwa weryfikacja osiąganych rezultatów: 1. Podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieŝy 4

5 2. Podniesienie poziomu frekwencji szkolnej wśród dzieci i młodzieŝy 3. Reintegracja z grupą rówieśniczą 4. Zwiększenie kompetencji społecznych. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez szerokie i zintegrowane działania środowiskowe wielu instytucji i organizacji działających wokół szkoły i na terenie mikroobszaru. Dlatego teŝ celami szczegółowymi projektu są: - zdiagnozowanie sieci instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieŝy, ich potrzeb oraz moŝliwości na rzecz zintegrowania działań - wsparcie działań o charakterze rozwojowym, które stanowią istotne luki w tworzeniu zintegrowanego systemu - skoordynowanie działań instytucji publicznych i niepublicznych działających wokół szkoły. W ramach realizacji projektu Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieŝy w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego Systemu Wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka utworzonych zostało pięć konsorcjów organizacji pozarządowych realizujących działania społeczne skierowane do uczniów następujących szkół podstawowych i gimnazjów: 1) BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (obszar działania konsorcjum obejmuje Starą Pragę: al. Solidarności tory kolejowe od strony Targówka Fabrycznego ul. Kijowska - ul. WybrzeŜe Szczecińskie, liczba uczniów - 650): - Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostocka 10/18; - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354, ul. Otwocka 3; - Gimnazjum nr 32, ul. Otwocka 3; - Gimnazjum nr 31, ul. Sierakowskiego 9 2) Tu Praga WAW PL (obszar działania konsorcjum obejmuje Nową Pragę: al. Solidarności ul. Szwedzka ul. Jagiellońska, liczba uczniów - 570) - Szkoła Podstawowa nr 127, ul. Kowieńska 12/20; - Gimnazjum nr 30, ul. Szanajcy 17/19 3) Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe (obszar działania konsorcjum obejmuje ul. Grochowska ul. Wiatraczna ul. Chrzanowskiego, liczba uczniów - 300): - Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa, ul. M. Paca 44; 4) Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym (obszar działania konsorcjum obejmuje ul. Radzymińska ul. Trocka ul. Borzykowska ul. Św. Wincentego, liczba uczniów 150): - Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gościeradowska 18/20; - Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40; - Gimnazjum nr 141, ul. Trocka 4; - Gimnazjum nr 142, ul. Księcia Olgierda 35/41; 5) My Targówek (obszar działania konsorcjum obejmuje ul. Radzymińska ul. Naczelnikowska ul. Zabraniecka ul. Rzeczna ul. Klementowicką ul. Księcia Ziemowita ul. Kraśnicka, liczba uczniów - 100) - Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I 17. 5

6 W zajęciach tych bierze udział prawie dzieci i młodzieŝy z 12 szkół, a realizowane działania obejmują następujące sfery: - edukacyjną, m. in. warsztaty profilaktyczne dla kadry, korepetycje indywidualne, warsztaty dla zdolnych uczniów, kurs językowy, mikrostypendia, tutoring młodych, zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu lekcji, działania rozwijające zainteresowania, warsztaty dla gimnazjalistów, projekty pedagogiczne; - terapeutyczną, m. in. socjoterapia, warsztaty i konsultacje psychologiczne, poradnictwo, terapia indywidualna, logopedia, reedukacja, integracja sensoryczna, działania coacha dziecka i rodziny, pomoc uzupełniająca psychologiczna lub pedagogiczna, warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje społeczne dzieci i młodzieŝy, w tym równieŝ o charakterze socjoterapii; - sportowa, m. in. zajęcia sportowe, capoeira, warsztaty taneczne, Ultimata Frisbee, Football Freestyle; - kulturalną, m. in. środowiskowe grupy animacyjne projekty młodzieŝowe, asystent międzykulturowy, szkolne dni kulturalne, zajęcia artystyczne, muzyczne, plastyczne, wystawy fotografii, kino plenerowe, warsztaty filmowe, zajęcia Język sztuki zbliŝa, Teatr to więcej niŝ teatr, czyli wychowanie przez edukację teatralną, weekendowe spotkania z kulturą, rekreacją i turystyką. WaŜnym elementem w projektach są inicjatywy integracyjne dla mieszkańców, takie jak pikniki sąsiedzkie, czy festyn dla społeczności lokalnej. Szkoła jest tu elementem systemu, odgrywa kluczową rolę, to wokół niej odbywają się róŝnego rodzaju oddziaływania, które albo naleŝy wesprzeć (np. działania opiekuńcze), albo rozwijać te brakujące (np. streetworking). Nowym rozwiązaniem jest kontraktowanie rezultatów, co oznacza, Ŝe Urząd m.st. Warszawy finansuje poszczególne działania, ale konsorcja organizacji pozarządowych rozliczane są za osiągane rezultaty podniesienie wyników nauczania i podniesienie frekwencji. Organizacje mają swobodę w proponowaniu katalogu działań dotyczy to ich formy, intensywności, zakresu, czasu trwania, itp. W konsorcjach zrzeszone są następujące organizacje: - Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (BAZA) 1) Kościół Armia Zbawienia w RP 2) Stowarzyszenie Mierz Wysoko 3) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 4) Stowarzyszenie Dla Rodzin 5) Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA 6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 7) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 8) Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ GPAS 9) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Tu Praga WAW PL 1) Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 3) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 5) Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ GPAS 6) Zespół Ognisk Wychowawczych Ognisko Praga 6

7 - Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 1) Fundacja Wspólna Droga United Way Polska 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 3) Stowarzyszenie Wspólne Podwórko 4) Fundacja Osiem śyczeń 5) Klub Sportowy Drukarz 6) Zespół Ognisk Wychowawczych Ognisko Grochów - Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym 1) Stowarzyszenie Dla Rodzin 2) Fundacja Cały Świat w Twojej Dłoni 3) Fundacja Alter Forma 4) Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 6) Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi - My Targówek 1) Stowarzyszenie Mierz Wysoko 2) Stowarzyszenie Praktyków Kultury 3) Fundacja na rzecz RóŜnorodności Społecznej 4) Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 5) Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego 6) Stowarzyszenie Dzieci Targówka 7) Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych Na Miejscu 8) Zespół Ognisk Wychowawczych - streetworking Na działania realizowane przez konsorcja w 2013 r. wydano sumę zł, na lata docelowo przedstawiono kwotę zł. Ze wstępnych raportów ewaluacyjnych realizowanych przez konsorcja LSW wynika, Ŝe efektywność działań jest widoczna przy załoŝeniu, Ŝe jedno dziecko uczestniczy w co najmniej 4 działaniach, jednak rzeczywiste rezultaty będą moŝliwe do określenia dopiero na koniec 2014 r. Rezultaty te są monitorowane w bezpłatnym systemie gromadzenia danych i ich analizy. c) z ramienia Dzielnic będących w Programie Bemowo W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowane były prace porządkowe polegające na bieŝącym utrzymaniu i pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej, sprzątanie terenu parkowego, opróŝnianie koszy oraz bieŝąca konserwacja fosy Bema i kładek na fosie. W ramach zadania retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - Remont Fosy Bema na Forcie Bema zakończono modernizację Fosy Bema. W/w inwestycja umoŝliwia utrzymanie maksymalnie dopuszczalnej rzędnej zwierciadła wody w fosie. Za zgodą Stołecznego Konserwatora Zabytków dokonano rozbiórek budynków zagraŝających bezpieczeństwu wraz z wycinką drzew i krzewów z terenu otoczenia Fortu Bema. W celu poprawy bezpieczeństwa uŝytkowników i zwiększenia atrakcyjności tego terenu w II półroczu zamontowano ogrodzenie siłowni plenerowej zlokalizowanej 7

8 w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci młodszych oraz dokonano doposaŝenia placu zabaw w nowoczesne urządzenia zabawowe (trampolina i koparki do piasku). Dla obszaru 2 ujętego w Mikroprogramie Dzielnicy Bemowo dla projektów; 1. Adaptacja budynku przy ul. Kartezjusza 2 na potrzeby Kliniki Neurologicznej Etap II - została przygotowana dokumentacja projektowa w celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach inicjatywy Jessica 2. Wsparcie klastra konstrukcji i technologii lotniczych General Aviation - projekt przewiduje utworzenie Mobilnego Laboratorium Badań w Locie MOBFLYLAB - realizacja zamówień na potrzeby prób bezzałogowych statków powietrznych, jak równieŝ transfer innowacyjnych technologii wykorzystywanych w produkcji nowych typów statków powietrznych (optymalizacja nowo projektowanych konstrukcji statków powietrznych). 3. Wsparcie Klastra Konstrukcji i Technologii Lotniczych General Aviation poprzez stworzenie tunelu aerodynamicznego - dedykowany do badań modelowych z zakresu lotnictwa ogólnego jak równieŝ dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania będzie równieŝ moŝliwość badania wpływu podmuchów na m.in. łopaty turbin wiatrowych, samochody osobowe, wyścigowe, szybkie pociągi i bezzałogowe statki powietrzne. W ramach tych dwóch projektów wykonano szereg prac przygotowawczych: - opracowano technologię budowy modeli statycznie i dynamicznie, - przeprowadzono badania własności lotnych samolotu klasy General Aviation, - w ramach współpracy z innymi firmami przygotowano wstępną koncepcję budowy tunelu aerodynamicznego. Bielany Oba dzielnicowe projekty zostały zrealizowane. Mokotów Po przygotowaniu przez Dzielnicę zatwierdzona została aktualizacja mikroprogramu rewitalizacji Mokotowa. Zasadnicze zmiany polegają na korekcie dat realizacji projektów oraz kwot przeznaczonych na projekty. Było to niezbędne w celu uaktualnienia niektórych danych szczegółowych. Kontynuowano realizację projektu Dom Kultury Kadr oraz pozostałych projektów związanych z renowacją terenów SłuŜewca oraz uzyskaniem ładu przestrzennego i estetyki obszaru rewitalizowanego. Rozpoczęto prace nad podsumowaniem mijającej perspektywy finansowej i planowaniem rewitalizacji w kolejnej perspektywie. Projekt rewitalizacyjny dzielnicy: Budowa Domu Kultury Kadr przy ul. Rzymowskiego 32 W dniu r. odbyły się negocjacje między przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i RWE Polska S.A. w sprawie uzgodnienia wartości odkupienia kolizji elementów sieci elektroenergetycznych z zamierzeniami inwestycyjnymi i przyłączenia ich do sieci RWE Stoen operator w rejonie ulicy Rzymowskiego. 8

9 W dniu r. Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy otrzymała projekt umowy. Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów wspólnie z Wydziałem Prawnym opracowywał uwagi formalne do w/w umowy. W marcu/kwietniu trwały uzgodnienia między Miastem Stołecznym Warszawa a RWE Stoen operator Sp. z o.o. w zakresie zapisów treści umowy. Umowa kolizyjna została podpisana dnia r. Po usunięciu przyczyn formalnych zaistniała moŝliwość kontynuacji robót. W związku z długotrwałą procedurą usuwania kolizji podpisano z wykonawcą aneks (w dniu r.) do umowy, wyznaczający termin zakończenia robót na r. W międzyczasie, dnia r, została zawarta dodatkowa umowa z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. na odpłatną eksploatację tymczasowej stacji transformatorowej i linii kablowych SN i r N przebudowanych w ramach usunięcia kolizji. Tym samym w październiku 2013 roku prace budowlane związane z usunięciem kolizji budowanego obiektu z istniejącą stacją transformatorową zostały zakończone. W grudniu 2013 roku wykonywano płytę fundamentową budynku (zbrojenie i betonowanie) oraz kanalizację podposadzkową odprowadzającą ścieki z garaŝu i pomieszczeń na poziomie -1, jak równieŝ wybudowano ściany garaŝu oraz częściowo strop garaŝu. Projekty towarzyszące dzielnicy Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenach leŝących na obszarze SłuŜewca Przemysłowego tj. wnętrz osiedlowych Rekultywacja trawników, usuwanie starych drzew, nasadzenia drzew i krzewów, zabezpieczenie trawników przed niszczeniem. Budowa placów zabaw w osiedlach na obszarze rewitalizowanym SłuŜewca W Centrum Bartłomieja przy ul. Bartłomieja 3 rozwinięto działalność skierowaną do mieszkańców. Prowadzone były otwarte dyŝury policji, prawnika i psychoterapeuty. Działał klub aktywności zawodowej, organizowano spotkania wspólnot mieszkaniowych. Kontynuowana była współpraca z organizacjami pozarządowymi pracującymi na SłuŜewcu. Dzielnica wspiera lub powierza do wykonania projekty zgłaszane przez organizacje. Kontakty te polegają nie tylko na udzielaniu dotacji, ale wyraŝają się teŝ w pomocy organizacyjnej i merytorycznej. Rozwinęła się działalność Partnerstwa dla SłuŜewca. Jest to porozumienie zawarte pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi, w celu realizacji praktycznych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Na regularnych spotkaniach omawiano inicjatywy działań angaŝujących mieszkańców. Ochota Projekty Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Rewitalizacja przestrzeni ulicy Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi - ul. Tarczyńska 1: uporządkowanie przewodów kominowych wraz z montaŝem nasad kominowych; - ul. Tarczyńska 3: remont klatki schodowej; 9

10 - ul. Tarczyńska 11: remont nawierzchni podwórka wewnętrznego; wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej; wykonanie instalacji alarmowej, przeciwpoŝarowej i antynapadowej w Centrum Samopomocy Mieszkańców SAMI SOBIE. Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - zieleńca przy Teatrze Ochoty Prace budowlano-montaŝowe są realizowane na powierzchni 1450 m 2 i w obiektach o kubaturze 7485,35 m 3. W segmencie a trwają prace wykończeniowe. W segmencie B zakończono prace stanu surowego zamkniętego i trwa montaŝ windy. W segmentach C i D zakończono prace konstrukcyjne i rozpoczęto prace związane z montaŝem fasady szklanej oraz podłoŝy posadzkowych zintegrowanych z centralnym ogrzewaniem. Rozpoczęto takŝe roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół teatru. Po rozwiązaniu umowy z generalnym wykonawcą r. na mocy Uchwały Nr LII/1522/2013 Rady m.st. Warszawy z r. ponownie wpisano przedmiotowe zadanie do zadań inwestycyjnych Dzielnicy Ochota. W kwietniu podpisano umowy na opracowanie dokumentacji uzupełniających związanych z technologią i akustyką Teatru Ochoty. Podpisano równieŝ umowy na wynajem ogrodzenia placu budowy, ochronę budynku przy ul. Reja 9 w ramach wynajętego ogrodzenia oraz na nadzory: autorski, inwestorski budowlany i inwestorski elektryczny. W maju 2013 r. wykonano kosztorysy inwestorskie, włączając do zakresu opracowania salę widowiskową oraz elementy z opracowanych dokumentacji uzupełniających. W czerwcu wystąpiono o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania (pozyskano je na mocy Uchwały Nr LIX/1660/2013 Rady m.st. Warszawy z dn. 20 czerwca 2013 r.). Od lipca do połowy sierpnia trwały czynności związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej związanej z wyłonieniem Wykonawcy, który będzie kontynuował prace budowlane - umowę podpisano r. We wrześniu podpisano aneksy z osobami pełniącymi nadzór autorski, inwestorski budowlany i inwestorski elektryczny, wykonano równieŝ renowację i montaŝ neonu Teatru Ochoty. W grudniu podpisano umowę na wykonanie obróbek blacharskich. Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu spowodowania oŝywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji w tym turystycznych Bez działań. Projekty beneficjentów zewnętrznych Stowarzyszenia Doskonalenia Umiejętności Wspieranie integracji i reintegracji zawodowej kobiet poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego w budynku Stowarzyszenia Doskonalenia Umiejętności ul. Krzyckiego 5/7 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych W pierwszym kwartale 2013 r. dokończone zostały prace rozpoczęte w końcowych miesiącach 2012 r.: remont pomieszczeń (malowanie) oraz poprawki dotyczące remontu dachu, gdyŝ zastosowana pierwotnie technologia okazała się niewystarczająca. W drugim kwartale 2013 r. prace nie były realizowane ze względu na uzgodnienia i akceptację nowego Harmonogramu rzeczowo finansowego, który został ostatecznie zaakceptowany przez MJWPU w sierpniu 2013 r. Podpisany został takŝe aneks o przedłuŝeniu okresu realizacji projektu do r. W drugim półroczu 10

11 2013 r. zakupiono wyposaŝenie sali komputerowej (9 komputerów, w tym 1 serwer wraz z oprogramowaniem i okablowaniem oraz montaŝem). Dokończono równieŝ remont toalety w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych. We wrześniu i październiku przeprowadzono remont ogrodzenia oraz dokończono remont elewacji od strony ul. Reja. Praga Południe Projekty dzielnicowe: Rewitalizacja kamienicy przy ul. Targowej 14 W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania związane z wykwaterowaniem mieszkańców kamienicy. Ponadto Zakład Gospodarowania Nieruchomościami złoŝył na Zespół Koordynujący m.st. Warszawa wniosek w sprawie remontu i przyszłego wykorzystania kamienicy. Środki niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia przekraczają moŝliwości finansowe ZGN-u. Projekty beneficjentów zewnętrznych: Modernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w skład Porozumienia Wspólnot Mieszkaniowych z Saskiej Kępy pod patronatem administracji AGADOM: Porozumienie Wspólnot wykonało prace remontowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: przy ul. Angorskiej 17-remont dachów, kominów z ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji zł; Berezyńska 15 budowa ogrodzenia i furtki oraz bramy, altanki śmietnikowej i dojścia do budynku zł.; Berezyńska 28 wymiana ogrodzenia, furtki i bramy 6200 zł; Lipska 4 wymiana drzwi wejściowych do budynku 4900 zł.; Peszteńska 3 wymiana podestów wejściowych 9 855,50 zł.; Walecznych 44A - odwodnienie podwórka, remont dojścia do budynku zł. Łącznie ,54 zł. Praga Północ Zgodnie z harmonogramem wskazanym w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/995/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XLIII/1348/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., uchwałą nr LII/1607/2009 z późniejszymi zmianami w okresie sprawozdawczym realizacja poszczególnych projektów przebiegała następująco: Projekty dzielnicowe: Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej; Prac nie kontynuowano z uwagi na niezakończone postępowanie w sprawie roszczeń do nieruchomości jak równieŝ z powodu nie opracowania przez Biuro projektów II etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej a w maju 2012 r. odstąpiło od umowy. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni: Etap I Remont budynków mieszkalnych: Markowska 12, 14 inwestycja została zakończona. Etap II Remont kapitalny budynków mieszkalnych: Markowska 16, Radzymińska 2, z odnową zieleni Radzymińska 2 - inwestycja zakończona w 2009 r. 11

12 Markowska 16 - Gwałtownie pogorszył się stan techniczny budynku, co stanowiło zagroŝenie bezpieczeństwa. Budynek został opróŝniony z mieszkańców i uŝytkowników. ZGN wykonał zabezpieczenia konstrukcji ścian budynku, zgodnie z decyzją PINB. Opracowano dwie wersje projektu koncepcyjnego modernizacji budynku dla funkcji mieszkalno usługowej i usługowo kulturalnej. Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych inwestycja nie jest realizowana. Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej: Etap I Modernizacja ulicy Białostockiej inwestycję zakończono w 2010 r. W dniu na konto m.st. Warszawy wpłynęła kwota zł, refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację zadania. Etap II został zakończony. Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie: - Etap I - Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej w pierwszej połowie roku zostały przekazane akta sprawy do Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Praga Północ, celem egzekucji od wykonawcy kar finansowych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy tj. dokumentacji praskiego domu kultury. Etap II Rewaloryzacja Parku Praskiego - nie podejmowano Ŝadnych prac z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budŝecie jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy. Utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi projekt obejmujący remont i renowację zespołu trzech zabytkowych kamienic praskich przy ul. Targowej 50/52. Budynek A: W okresie sprawozdawczym m. in. wykonywano prace związane z windami, piwnicami, klatkami schodowymi. Budynek B: Trwały prace m. in. przy montaŝu instalacji sanitarnych, teletechnicznych i elektrycznych, oraz przy izolacji dachu, konstrukcji klatki schodowej i posadzek piwnicy. Budynek C: Wykonano m.in. izolację tarasu, prowadzono takŝe prace tynkarskie, ślusarki okiennej oraz roboty instalacyjne Rewitalizacja zabytkowej części Pragi: renowacja zabytkowego drewnianego budynku Środkowa 9 z odnową zieleni Zrealizowano I etap zadania. Renowacja zabytkowego Pałacyku Konopackiego połoŝonego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 11/13 i jego adaptacja na placówkę muzealną; Nie podejmowano Ŝadnych prac z uwagi na brak środków finansowych w WPF i budŝecie Dzielnicy Praga Północ Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Kreatywności Targowa 56; W ramach prac trwających w okresie sprawozdawczym m. in. przeprowadzono przetarg, uzyskano decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na montaŝ tablicy informacyjnej o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzono prace projektowe, archeologiczne, wykonano koncepcję architektoniczną. 12

13 Projekty beneficjentów zewnętrznych: Przebudowa historycznego budynku na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci Dom Ojca Ignacego na Pradze Północ Uzupełniono brakujące oprawy elektryczne. Przygotowano budynek do odbioru przez Sanepid, StraŜ poŝarną i Nadzór budowlany w celu przywrócenia działalności świetlicy. Uzyskano pozwolenie na uŝytkowanie i działalność placówki. Trwały prace przy wyposaŝaniu pomieszczeń świetlicy, wykańczaniu i wyposaŝaniu pomieszczeń łazienek i części mieszkalnej. Kompleksowa modernizacja wielorodzinnej kamienicy Juliusza Nagórskiego przy ul. Targowej 15 w Warszawie; Brak sprawozdania. Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Targowej 39 w Dzielnicy Praga Północ z adaptacją strychów na cele społeczno-gospodarcze: Brak sprawozdania. Remont przedwojennej kamienicy przy ul. Bródnowskiej 1 w Dzielnicy Praga Północ z adaptacją pomieszczeń strychu na cele usługowe: Nie podejmowano Ŝadnych prac z uwagi na brak środków finansowych. Stalowa 2 bezpieczna, stylowa, społeczna; Z uwagi na brak środków nie były realizowane zadania w ramach projektu Rewitalizacja historycznego obszaru oraz funkcjonalne dostosowanie budynków na obszarze ograniczonym ulicami: Wojnicka, Kawęczyńska, Otwocka w Dzielnicy Praga Północ: Z uwagi na brak moŝliwości uzyskania dotacji prace projektowe zostały zawieszone. Renowacja dwóch zabytkowych budynków w kompleksie szpitalnym byłego Szpitala im. Michała Okońskiego w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12 wraz z urządzeniem podwórza: Nie wykonywano Ŝadnych prac związanych z realizacją projektu z powodu braku środków finansowych. Likwidacja barier i integracja mieszkańców: Bertolda Brechta 12 przyjazny adres Wspólnota Mieszkaniowa zrealizowała w roku bieŝącym remont balkonów, remont podrozdzielni C.O., doposaŝenie węzła cieplnego, instalacja automatycznych zaworów redukcyjnych w instalacji ciepłej wody i ocieplenie rur ciepłej wody w piwnicach, wykonanie audytu energetycznego budynku, montaŝ czujników ruchu przy oświetleniu klatek schodowych, montaŝ trzech nowych daszków nad wejściami do klatek schodowych, naprawa dylatacji między budynkami, ocieplenie części dachu. Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 30 w Warszawie wraz z utworzeniem centrum aktywizacji społecznej Wspólnota Brak sprawozdania. Rewitalizacja kamienicy przy ul. 11 Listopada 12 z nadbudową V kondygnacji i adaptacją piwnic na cele społeczno kulturalne: Brak sprawozdania. Rembertów Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej etap II, harmonogram prac: 13

14 1. 3 lipca 2013 r. ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane postępowanie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ oferta z najniŝszą ceną przewyŝszała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie projektu lipca 2013 r. ponowne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 3. 2 września 2013 r. - podpisanie umowy z firmą AG Complex Sp. z o.o września 2013 r. - rozpoczęcie prac 5. zakończenie prac grudzień 2013 r. Śródmieście Remont budynków przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono prac remontowych związanych z projektem. Adaptacja byłej kotłowni przy budynku Bednarska 9 na cele kulturalnoinformacyjne. Projekt nie był realizowany ze względu na brak środków w budŝecie Dzielnicy. Dla etapu polegającego na zabezpieczeniu piwnic (wzmocnienie i izolacja ścian, wymiana stropu) wykonano dokumentację projektową. Wprowadzenie do poddasza budynku przy ul. PróŜnej 12 działalności kulturalno-oświatowej, związanej z historią i kulturą narodowości mieszkających na terenie Warszawy (w tym społeczności Ŝydowskiej). Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Przystąpienie do projektu uzaleŝnione jest od pozyskania środków na ten cel. Projekty beneficjantów zewnętrznych: Rewitalizacja kamienicy Dom Gaya przy ul. Bednarskiej 28/30. W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone prace związane z projektem ze względu na brak finansowania. Udostępnienie obiektu zabytkowego, dziedzictwa kulturowego na cele kulturalno-edukacyjne - Pałac Staszica ul. Nowy Świat 72. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dotyczącą prac remontowych w pałacu Staszica. Skarbiec dziedzictwa kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (pierwszy etap). W okresie sprawozdawczym beneficjent prowadził prace konserwatorskie w katedrze oraz prace remontowe w Pałacu Dziekana. W roku 2013 wykonano prace przy likwidacji zawilgocenia krypt, konserwację i renowację ścian sklepień Archikatedry, konserwację obiektów zabytkowych, instalacje elektryczne, konserwację i restaurację elewacji kościoła, przegląd i konserwację organów. W Pałacu Dziekana wykonano izolacje i wzmocnienie fundamentów, ścian i stropów, instalacje teletechniczne i sanitarne, posadzki, schody zewnętrzne oraz tynki i okładziny ścian. Rozpoczęto prace przy stolarce i ślusarce drzwiowej i okiennej oraz zakupiono windę. Remont Synagogi NoŜyków przy ul. Twardej 6, organizacja dnia Otwartego w Gminie śydowskiej w Warszawie, stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Synagodze NoŜyków oraz przygotowanie nowego szlaku turystycznego obejmującego obiekty i miejsca związane z kulturą i historią warszawskich śydów. W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany w zakresie prac renowacyjnych zawartych w Mikroprogramie. 14

15 Targówek Projekty dzielnicowe: Projekty 2 i 3 z obszaru A Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa Wykonano projekt doposaŝenia budynku przy ul. Radzymińskiej 111a w instalację gazową wraz z budową przyłącza gazowego i projekt doposaŝenia w instalację c.o. i c.c.w. Dokonano docieplenia ścian zewnętrznych budynku, stropu strychu. DoposaŜono budynek w instalację c.o. i c.c.w. wraz z cyrkulacją oraz instalację gazową. Wykonano projekt doposaŝenia budynku przy ul. Radzymińskiej 111 w instalację c.o. i c.c.w. Dokonano docieplenia stropu strychu. DoposaŜono budynek w instalację c.o. i c.c.w. wraz z cyrkulacją, a takŝe zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na węzeł cieplny. Dokonano docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. św. Wincentego 64. Projekty beneficjentów zewnętrznych: Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców osiedli Targówek i Generalska poprzez rewitalizację spółdzielczych zasobów RSM PRAGA W związku z brakiem naboru wniosków na dofinansowanie nie prowadzono Ŝadnych działań. Kompleksowa renowacja wspólnych części wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poleska 6 Wspólnota Mieszkaniowa Poleska 6 kontynuuje realizację projektów zapisanych w planie LPR W roku 2013 wyremontowano część klatki schodowej. Kontynuacja przedsięwzięcia w roku Odnowa zasobów mieszkaniowych SM Bródno, celem podniesienia ich estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa Pozycje Programu realizowane są częściowo, w kolejności zaleŝnej od potrzeb, wyłącznie ze środków własnych, m.in. w następujących budynkach w Osiedlach Spółdzielni: Os. Kondratowicza ul. Turmoncka 12, 17, 19; Łojewska 7; Chodecka 10, 12, 14, 16, 18; Kondratowicza 29 A; Suwalska 26 A, 24, 28; Krasiczyńska 3; Os. Podgrodzie ul. Krasnobrodzka 4, 10, 17, 19A; ul. Malborska 4, 8; Os. Toruńska ul. Wysockiego 14, 18; Suwalska 6, 8; Kondratowicza 4, 4A, 4B, 4C, 13, 17; Ogińskiego 11; Wysockiego 14, 18; Wyszogrodzka 1, 3, 5, 7; Bazyliańska 5, 7; Nieszawska 5; Toruńska 52, 70A; Os. Wysockiego ul. Rembielińska 3, 5, 10, 14; Syrokomli 7/13, 15/19; Wyszogrodzka 12, 14, 16; Ogińskiego 3; Bolesławicka 22; śuromińska 11; Chodecka 8; Wysockiego 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja poprzez renowację budynku Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dzwonnicy oraz budynku plebanii przy ul. Księcia Ziemowita 39 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół W 2013 roku Parafia kontynuowała rozliczenie nakładów poniesionych w okresie Poniesiono dodatkowe nakłady na ogniwa fotowoltaiczne. 15

16 Projekty, imprezy, wydarzenia społeczne zrealizowane w 2013 roku na obszarach rewitalizowanych A i B objętych Mikroprogramem Rewitalizacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na lata W 2013 roku na obszarach kryzysowych objętych Mikroprogramem Rewitalizacji zostało zorganizowanych wiele imprez, m. in. turniej piłkarski, piknik naukowy dla przedszkoli, wykłady w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek; konferencje w ramach róŝnych kampanii; Spartakiada Sportowa Przedszkolaków; turniej siatkówki, turniej szachowy, turniej koszykówki, zawody zapaśnicze, gimnastyka dla seniorów; Otwarte Obiekty Sportowe; zajęcia nordic walking; zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieŝy, festyn z okazji Dnia Dziecka, zajęcia z jogi, festyn Dni Targówka. Ursus Działania w trakcie realizacji: Obszar I; Projekt I.: Przebudowa poprzemysłowych i słabo zagospodarowanych przestrzeni w celu nadania funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej robotniczemu osiedlu Niedźwiadek w Ursusie; Zadanie 2 Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuŝ ulicy Gierdziejewskiego pomiędzy ul. Siłaczki i ul. Warszawską z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe. Obszar II; Projekt II.: Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu nadania Staremu Ursusowi funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej Zadanie 1 Modernizacja podwórek naleŝących do m.st. Warszawy w Starym Ursusie Zadanie 3 Przebudowa terenu sportowego po byłym zespole szkół zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne Wawer - przeprowadzenie aktualizacji Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; - przekazanie beneficjentom zewnętrznym informacji w sprawie Mechanizmu Finansowego JESSICA i zmiany koncepcji wspierania projektów rewitalizacyjnych odejście od bezzwrotnych dotacji na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych; - bieŝące konsultacje z beneficjentami zewnętrznymi w zakresie zmian w projektach i wymagań związanych z aplikowaniem o środki europejskie; - bieŝące udzielanie informacji dot. rewitalizacji zainteresowanym podmiotom; - aktualizacja tablicy informacyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Wawer poświęconej w części kwestiom dotyczącym Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ; - przygotowanie kolejnej aktualizacji Mikroprogramu rewitalizacji mającej na celu usunięcie projektów nierealizowanych lub niewykazywanych w sprawozdaniach; - poinformowanie beneficjentów zewnętrznych o konieczności usunięcia projektów wpisanych do Mikroprogramu rewitalizacji, co do których nie są składane sprawozdania z ich realizacji; - przygotowanie sprawozdania z realizacji Mikroprogramu rewitalizacji za I poł r.; 16

17 - poinformowanie beneficjentów zewnętrznych o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Inicjatywy JESSICA. Projekty beneficjentów zewnętrznych Modernizacja dźwigów osobowych oraz rewitalizacja terenów publicznych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Marysin Wawerski z siedzibą przy ul. Begonii 9 (budynki: ul. Korkowa 135B, 137B, 139/145, Potockich 110, 112, 114, 116) W 2011 r. modernizacja nawierzchni ciągów pieszych ok m 2 ; w 2012 r. modernizacja 3 dźwigów osobowych, nawierzchni podwórek w całości, 2 placów zabaw, rekultywacja trawników 1000 m 2 i wykonanie nowych nasadzeń 200 mb (planowane wydatki w 2012 r zł) brak dalszych informacji; Przeciwdziałanie degradacji zasobów mieszkaniowych poprzez kompleksową odnowę i modernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Króla Maciusia 13 w Warszawie Projekt realizowany etapami od 2007 r.; w 2010 r. zakończony został III etap prac: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, modernizacja wejścia do budynku, wykonanie podjazdu dla wózków; realizacja IV ostatniego etapu przewidzianego do wykonania w r. wstrzymana z powodu braku środków (wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu: ,96 zł) brak dalszych informacji Modernizacja, remont, termomodernizacja istniejącej substancji mieszkaniowej oraz rewitalizacja infrastruktury terenów publicznych obejmująca granice nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszkowców 80 w Warszawie W ramach aktualizacji przesunięto okres realizacji projektu na lata (wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w 2012 r. łącznie to zł, w tym wydatki poniesione w I połowie bieŝącego roku to zł, a planowane do poniesienia do końca 2012 r. to zł) brak dalszych informacji. Termomodernizacja budynku, modernizacja dźwigów osobowych, rewitalizacja infrastruktury oraz terenów publicznych Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszkowców 80A W ramach aktualizacji przesunięto okres realizacji projektu na lata (wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w 2012 r. łącznie to zł, w tym wydatki poniesione w I połowie bieŝącego roku to zł, a planowane do poniesienia do końca 2012 r. to zł) brak dalszych informacji Rewitalizacja terenu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bursztynowej 2 W ramach pierwszej aktualizacji realizacja przesunięta w czasie na lata ; MSS planuje zrealizować projekt po uzyskaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2012 roku w dwóch etapach I etap w 2012, a II w 2013 r. brak dalszych informacji; Rewitalizacja obiektów i terenu TPD Helenów przy ul. Hafciarskiej 80/86 w celu przywrócenia utraconych i nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych 2012 r. rewitalizacja powojskowego budynku pawilonu angielskiego i adaptacja na potrzeby przedszkola specjalnego i modernizacja bazy do zajęć hipoterapii szczegóły tabela wskaźników, 2013 r. - rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum TPD Helenów przez modernizację i połączenie budynku dotychczasowego Kolegium z budynkiem szkół podstawowych na potrzeby szkoły przysposobienia do pracy, LO i sali sportowo - widowiskowej - kwoty w tabeli finansowej. 17

18 Wesoła Projekt dzielnicy towarzyszący: Modernizacja dróg i chodników obszaru rewitalizowanego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych W kwietniu 2013 roku zakończono budowę ulicy Pstrowskiego. Dodatkowo planowane są dalsze prace związane z regulacją gruntów w pasie drogowym. Włochy Zgodnie z zapisami Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy realizowane były następujące projekty: Projekty dzielnicowe - Obszar I: Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się pomiędzy ul. 1 Sierpnia, a torami kolejowymi od budynku oznaczonego nr 26 do budynków nr 42 i 44A; Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się przy ul. 17 Stycznia, Astronautów, Zarankiewicza; Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŝy z Dzielnicy Włochy; Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy 1-go Sierpnia pomiędzy Al. Krakowską wraz z Parkiem Marka Kotańskiego i trasą kolejową,,warszawa- Radom oraz zieleńca na wysokości ul. 1-go Sierpnia Obszar III: Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego Fort Włochy - etap I, Budowa przedszkola przy ul. RyŜowej projekt towarzyszący PowyŜsze projekty dzielnicowe, z wyjątkiem projektów Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŝy z Dzielnicy Włochy, Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego Fort Włochy - etap I oraz Budowa przedszkola przy ul. RyŜowej nie mają zapewnionego pełnego finansowania, dlatego teŝ finansowane są ze środków bieŝących, co skutkuje tym, Ŝe projekty te realizowane są w ograniczonym zakresie. Projekty beneficjentów zewnętrznych Obszar I: Odnowa budynków naleŝących do Wspólnot Mieszkaniowych z obszaru wschodniej części Dzielnicy projekt towarzyszący Obszar II: Modernizacja i remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mikołajskiej 6 Urząd Dzielnicy Włochy przeprowadził takŝe rozeznanie, co do moŝliwości wsparcia projektów rewitalizacyjnych z funduszy strukturalnych i we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy - przygotował i złoŝył wniosek na dofinansowanie projektu nr 1 z Obszaru III dot. działań rewitalizacyjnych na Forcie V Włochy- w ramach działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego -,,Turystyka (projekt z 1- szego miejsca listy rankingowej i został rekomendowany do dofinansowania przez 18

19 Zarząd Województwa Mazowieckiego). We współpracy z w/w. komórką rozpoczęto procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto na powstałym m.in. w ramach Mikroprogramu Rewitalizacji kompleksie sportowo-rekreacyjnym Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej odbyło się wiele imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz kulturowym, skierowanych do Mieszkańców z róŝnych grup wiekowych, w tym promujących współzawodnictwo sportowe wśród osób niepełnosprawnych. Mając na względzie zwiększenie wskaźnika poziomu aktywności gospodarczej na obszarach wyznaczonych przez w/w. Program oraz zapisy programu,,innowacyjna Warszawa Program wspierania przedsiębiorczości w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej ze wsparciem środków unijnych. Ponadto w ogólnodostępnym biuletynie dzielnicowym na bieŝąco publikowane są informacje odnośnie wsparcia w ramach funduszy europejskich dla prowadzących działalność gospodarczą. We współpracy z partnerem zewnętrznym agencją zatrudnienia /przygotowano projekt i uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 mln zł działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie finansowany w ramach EFS, skierowany do osób zwolnionych z przyczyn leŝących po stronie pracodawcy ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców Obszaru I/. Wobec konieczności kontynuacji działań zapoczątkowanych w Mikroprogramie dla Dzielnicy Włochy - Urząd Dzielnicy Włochy brał udział w pracach związanych z przygotowaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Wola Projekty beneficjentów zewnętrznych Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja poprzez renowację Kamienicy pod zegarem przy ulicy Chłodnej 20 w Warszawie, a takŝe stworzenie Centrum Edukacyjno-Informacyjnego Przystanek pod zegarem Wspólnota przeprowadziła badania diagnostyczno - radarowe GPR murów podziemnych; badania zawilgocenia, zasolenia i zagrzybienia na poziomie piwnic wraz z planem naprawy i technologii osuszania i odgrzybiania murów oraz sposobu wykonania niezbędnych izolacji; projekt wykonawczy wzmocnienia elementów konstrukcyjnych na poziomie piwnic wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim; projekt budowlany wymiany posadzek w dwóch przejściach bramnych wraz z wymianą warstw ponad nowo projektowaną płytą stropową; - prowadzono bieŝącą aktualizację strony internetowej, - prowadzono na bieŝącą działania informacyjno- promocyjne, - utrzymywano kontakt z beneficjentami zewnętrznymi. 19

20 2. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym a) z ramienia Biura Polityki Lokalowej Z uwagi na zakończenie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata brak planowanych działań. b) z ramienia Dzielnic będących w Lokalnym Programie Rewitalizacji Z uwagi na zakończenie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata brak planowanych działań. 20

21 3. Czy zostały zrealizowane wszystkie zadania w danym okresie sprawozdawczym, w stosunku do zadań zaplanowanych na dany okres? a) z ramienia Biura Polityki Lokalowej TAK b) z ramienia Dzielnic będących w Programie Praga Północ Projekty dzielnicowe: Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej: Ząbkowska 28 - Biuro projektów nie opracowało II etapu dokumentacji projektowokosztorysowej i przetargowej, tzn. projektów branŝowych i w maju 2012 r. odstąpiło od umowy. Nie zostało zakończone postępowanie w sprawie roszczeń do nieruchomości. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni: Markowska 16 - problemy z konstrukcją powodują, Ŝe remont budynku wymaga wysiedlenia mieszkańców, zgodnie z decyzją PINB. Mieszkańcy zostali wysiedleni, budynek zabezpieczono, nie podejmowano dalszych działań z uwagi na brak środków. Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie: Plac Weteranów - powstało opóźnienie w realizacji prac projektowych z uwagi na niedotrzymanie terminu przekazania przez jednostkę projektową ostatniej części dokumentacji wykonawczej projekt nierealizowany z uwagi na brak środków Utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi Zmiany terminów wiąŝą się z odkryciem piwnic XVIII wiecznych od strony ściany północnej modlitewni Ŝydowskiej, co spowodowało konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. Dokumentacja została wykonana przez PAS Projekt i przekazana do realizacji w październiku Roboty budowlane związane z wykonywaniem konstrukcji zewnętrznej oraz słupów konstrukcyjnych wewnątrz budynku rozpoczęto w następnym roku. Wystąpiło zagroŝenie zniszczeniem zabytkowych malowideł ściennych. SZRM zlecił wykonanie dodatkowego programu konserwatorskiego dotyczącego wzmocnienia strukturalnego cegły w modlitewni. Następnie Biuro SKZ przekazało Inwestorowi Decyzję nr 88K/13 z dnia r. nakazującą wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich zgodnie z zatwierdzoną ekspertyzą. Generalny Wykonawca przystąpił 7 listopada do robót w budynku B związanych ze wzmacnianiem ścian pod malowidłami modlitewni zgodnie z ww. decyzją BSKZ. Opóźnienie w wykonaniu przyłącza elektrycznego. RWE Stoen przekazało propozycję aneksu do umowy o przyłączenie. Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji przyłącza elektrycznego na 30 listopada 2013 r. Następnie RWE pismem z dnia r. poinformowało, Ŝe nie wykona przyłącza energetycznego w przewidzianym terminie ( r.). Prawdopodobny termin wykonania przyłącza to koniec I kwartału 2014 roku. Rewitalizacja zabytkowej części Pragi: renowacja zabytkowego drewnianego budynku Środkowa 9 z odnową zieleni 21

22 Powstały opóźnienia w realizacji projektu w związku z przedłuŝającymi się terminami uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji. W momencie wprowadzenia Wykonawcy na budowę okazało się, iŝ wykonana przez Miastoprojekt Bydgoszcz inwentaryzacja zieleni, nie zawiera wszystkich istotnych informacji potrzebnych do uzyskania decyzji na wycinkę i przesadzenie drzew. W związku z powyŝszym Miastoprojekt Bydgoszcz wykonał nową inwentaryzację. ZOW uzyskało decyzję na wycinkę i przesadzenie drzew. PowyŜsze opóźniło prowadzenie prac. Na opóźnienie wpłynęły równieŝ zamienne rozwiązania i zamienne rysunki. Nie wykonano przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa przyłącza gazowego w terminie tj. w 2012 r. ze względu na panujące warunki zimowe, które opóźniły prace związane z osuszaniem budynku. Nie podejmowano realizacji trzech projektów miejskich z uwagi na brak zabezpieczenia wystarczających środków finansowych w WPF. Projekty beneficjentów zewnętrznych: Przebudowa historycznego budynku na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci Dom Ojca Ignacego na Pradze Północ: Z powodu braku środków i moŝliwości pozyskania dotacji Zgromadzenie zalega z płatnościami. W ramach projektu pozostaje do wykonania utwardzenie dziedzińca jak równieŝ dokończenie wyposaŝenia kuchni. Rewitalizacja historycznego obszaru oraz funkcjonalne dostosowanie budynków na obszarze ograniczonym ulicami: Wojnicka, Kawęczyńska, Otwocka w Dzielnicy Praga Północ: Przyczyną braku realizacji projektu jest brak środków. W związku z brakiem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych w zakresie infrastruktury mieszkalnictwa Wspólnoty Mieszkaniowe ograniczyły zakres planowanych robót do niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych realizowanych ze środków własnych. Targówek Projekty dzielnicowe: Projekt 2 z obszaru A Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa Dot. budynków przy ul. Radzymińskiej 111 i ul. Radzymińskiej 111a Z powodu braku wiąŝącej decyzji Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRAGA w zakresie prowadzenia przyłącza sieci ciepłowniczej do budynków, ZGN nie moŝe zrealizować zadań w całości, do czasu otrzymania decyzji. W związku z tym jednostka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała zgodę na przesunięcie środków na wydatki niewygasające, aby w okresie I półrocza 2014 r. wybudować węzeł cieplny i przyłącza cieplne w budynkach, a takŝe dostarczyć ciepłą wodę i centralne ogrzewanie do lokali. Projekty beneficjentów zewnętrznych: Kompleksowa renowacja wspólnych części wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poleska 6 Częściowo wykonano remont klatki schodowej - przy lokalach i windach; pozostało jeszcze wykonanie remontu samej klatki schodowej oraz parteru włącznie z wymianą 22

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar ograniczony ulicami Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Wawelską, Grójecką, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi: Na obszarze zaproponowano trzy projekty dzielnicowe:

Bardziej szczegółowo

Wysokość wydatków na projekt w Mikroprogramie

Wysokość wydatków na projekt w Mikroprogramie ZAŁĄCZNIK NR - HARMONOGRAM WYDATKÓW NA PROJEKTY BENEFICJENTA ZEWNĘTRZNEGO - 0.0-0.06.009 005-0 okresie 5 6 7 8 9 0 DZIELNICA BEMOWO DZIELNICA BIELANY 855 000 55 80 06 6 0 000 ogółem z tego: 655 000 79

Bardziej szczegółowo

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Mapa kumulacji problemów społecznych Liczba rodzin w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, Liczba dzieci

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym okresem sprawozdawczym

Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym okresem sprawozdawczym Uwagi do tabeli finansowej: aktualnie w Lokalnym Programie Rewitalizacji znajduje się 57 projektów, których wartość, deklarowana w Mikroprogramach, wynosi ponad 545 mln zł*. 18 projektów jest zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym rokiem sprawozdawczym

Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym rokiem sprawozdawczym ZAŁĄCZNIK NR 2 HARMONOGRAM WYDATKÓW NA PROJEKTY BENEFICJENTA ZEWNĘTRZNEGO 01.01.-31.12.2012 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Lata realizacji Nazwa Zewnętrznego Źródła finansowania Wysokość

Bardziej szczegółowo

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował:

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował: Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 2013 w dniu 1 października 2010 roku W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr LX/660/10. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. Uchwała Nr LX/660/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 HARMONOGRAM WYDATKÓW NA PROJEKTY BENEFICJENTA ZEWNĘTRZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 HARMONOGRAM WYDATKÓW NA PROJEKTY BENEFICJENTA ZEWNĘTRZNEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 HARMONOGRAM WYDATKÓW NA PROJEKTY BENEFICJENTA ZEWNĘTRZNEGO 01.01-31.12.2010 Lp. Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Lata realizacji Nazwa Zewnętrznego Źródła finansowania Wysokość

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013. Warszawa 24.06.2014 r.

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013. Warszawa 24.06.2014 r. MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY 2005-2013 Warszawa 24.06.2014 r. OBSZAR KRYZYSOWY 749 ha- 33,5% powierzchni Dzielnicy Praga Południe. Dwa podobszary: I. Poprzemysłowy

Bardziej szczegółowo

Wydatki poniesione w poprzednim okresie sprawozdawczym DZIELNICA BEMOWO

Wydatki poniesione w poprzednim okresie sprawozdawczym DZIELNICA BEMOWO 2005- projektu - DZIELNICA BEMOWO w 31 298 000 75 310 410 16 735 698 3 197 429 288 1 969 712 44 012 410 44 012 410 ogółem z tego: 17 484 000 61 772 429 3 197 717 3 197 429 288 1 969 712 44 288 429 44 288

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komitetu Monitoruj

Protokół z posiedzenia Komitetu Monitoruj Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 2013 w dniu 10 listopada 2010 roku W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów

Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów S t r o n a 1 Załącznik nr 2 Lista projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spis tabel Tabela 1. Zestawienie zgłoszonych projektów miejsce i termin realizacji... 2 Tabela 2 Spójność i komplementarność

Bardziej szczegółowo

NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA Nowa polityka mieszkaniowa miasta opierająca się na kompleksowym podejściu łączącym sferę inwestycyjną z rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi. Działania oparto na trzech filarach:

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata

Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata Protokół z dnia 15 czerwca 2007 Z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 W spotkaniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

2. Przyjęcie porządku obrad Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata

2. Przyjęcie porządku obrad Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata PROTOKÓŁ z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 2013 w dniu 9 stycznia 2009 roku W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 193 ha, co stanowi 10% powierzchni Dzielnicy Liczba ludności zamieszkującej obszar wynosi 5 500 osób, co stanowi 25,5% ogółu populacji Dzielnicy Koszty planowanych

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH POD KĄTEM POTRZEB REWITALIZACJI W DZIELNICY TARGÓWEK 19 LISTOPADA 2013 R.

DIAGNOZA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH POD KĄTEM POTRZEB REWITALIZACJI W DZIELNICY TARGÓWEK 19 LISTOPADA 2013 R. DIAGNOZA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH POD KĄTEM POTRZEB REWITALIZACJI W DZIELNICY TARGÓWEK 19 LISTOPADA 2013 R. Punkt wyjścia Kontynuacja działań sprzed 2013 r. Obszar A dotychczasowe projekty Na obszarze A ujęte

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE

DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale przede wszystkim z ludzi i ich nadziei / Św. Augustyn / DZIAŁANIA SPOŁECZNE W PROCESIE REWITALIZACJI PRAGI PÓŁNOC W WARSZAWIE Mikroprogram Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony. Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak

Bardziej szczegółowo

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował:

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu Monitorującego zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia obejmował: Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 2013 w dniu 6 października 2010 roku W spotkaniu udział wzięli Członkowie Komitetu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Wleń, 12.08.2016r. ZP.7021.14.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Gmina Wleń, działająca

Bardziej szczegółowo

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA :

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA : Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013: - TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. City of Warsaw BIURO POLITYKI LOKALOWEJ

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. City of Warsaw BIURO POLITYKI LOKALOWEJ Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Ustawa o ochronie praw lokatorów ( ) obowiązki gminy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Seniorzy dla zabytków. Partycypacja osób starszych w działaniach na rzecz rewitalizacji zabytków

Seniorzy dla zabytków. Partycypacja osób starszych w działaniach na rzecz rewitalizacji zabytków Seniorzy dla zabytków. Partycypacja osób starszych w działaniach na rzecz rewitalizacji zabytków Masz pomysł na zaadaptowanie zaniedbanego skweru, podwórka czy starej kamienicy? Twój pomył także się liczy!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Projekty Dzielnicy Śródmieście

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Projekty Dzielnicy Śródmieście Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Projekty Dzielnicy Śródmieście Remont budowlano-konserwatorski kamienicy przy ul. Foksal 11 (tzw. kamienicy artystycznej). Remont dachu

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i zwiększenie zasobu lokalowego m.st. Warszawy jako element Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku*

Modernizacja i zwiększenie zasobu lokalowego m.st. Warszawy jako element Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku* Modernizacja i zwiększenie zasobu lokalowego m.st. Warszawy jako element Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku* Cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia kluczowe, dla których Biurem

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017: 1 549 346,40 1. os. Barbary roboty do realizacji przez administrację

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Warsztat tematyczny w ramach przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020 Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020 Projekty realizowane i zrealizowane przez m.st. Warszawa - współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy

Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy Wyniki i rekomendacje ewaluacji Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? 25 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005-2013 ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005-2013 ZA ROK 2012 URZĄD M. ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI LOKALOWEJ WYDZIAŁ REWITALIZACJI NACZELNIK ANNA WERNIKOWSKA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005-2013 ZA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM O NAS REALIZUJEMY ZADANIA W ZAKRESIE : administrowania komunalnym zasobem lokalowym zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, POSIADAMY

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Cel spotkania opiniowanie Mikroprogramu Dzielnicy Ochota, Rembertów i Praga Północ

Cel spotkania opiniowanie Mikroprogramu Dzielnicy Ochota, Rembertów i Praga Północ Protokół z dnia 23 listopada 2007 z posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 W spotkaniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r.

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. 21.02.2017 Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. ul. Radosna 35a,35b,35c Adaptacja zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a - realizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013. Warszawa 24.06.2014r.

Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013. Warszawa 24.06.2014r. Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013. Mokotów Obszar: 35,4 km2, jest to 5. co do wielkości zajmowanego obszaru Dzielnica Warszawy. Liczba ludności: ok. 219 tys. mieszkańców, co przekłada się na gęstość

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 2 PROJEKTY WSKAZANE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DZIAŁANIE 7.1. REWITALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 215-22 Legnica 15.11.216 rok I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o programie: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy W najbliŝszym miesiącu Projekt Krakowskie Przedmieście podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą w wysokości 17 mln zł Projekt Skwer Hoovera dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedmiot Raportu. Cel konsultacji społecznych

Wprowadzenie. Przedmiot Raportu. Cel konsultacji społecznych Gmina Miasto Łańcut Raport z konsultacji społecznych projektów dokumentów strategicznych pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś Jacek Kwiatkowski, Marcin Papuga Fundacja Małopolska Izba Samorządowa Wielka Wieś, 19 stycznia 2017 r. email:

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA Nadzór nad robotami budowlanymi

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA Nadzór nad robotami budowlanymi Znak sprawy: IR.271.23.2017 Urząd Miasta Zgierza Wydział Inwestycji i Rozwoju 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 716-28-54 (pieczęć wydziału zamawiającego) OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R.

STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA WG STANU NA DZIEŃ R. STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.03.2016R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 2. ul. Wieczorka 6 12/2015 34/2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWE ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH ZADAŃ REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH NA LATA

PLAN RZECZOWO FINANSOWE ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH ZADAŃ REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH NA LATA Oznaczenie budynku i numer pozycji RZECZOWO FINANSOWE ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH ZADAŃ REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH NA LATA 2016-2017 Nazwa zadania Bilans otwarcia 01-01-2016 Roczne naliczenia na fundusz

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /147/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 roku

Uchwała Nr XIII /147/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 roku Uchwała Nr XIII /147/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 roku W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Strategicznego Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Sopocie na lata 2005-2014

Bardziej szczegółowo

Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic. Wrocław 23 września 2010r.

Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic. Wrocław 23 września 2010r. Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic Wrocław 23 września 2010r. Wrocławskie programy rewitalizacyjne 1. Program 100 Kamienic realizowany przez Zarząd Zasobu Komunalnego 2. Program Pilotażowy

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r.

Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Os. Skarpa: wymiana ocieplenie ścian szczytowych budynków przy u. Sympatycznej 1 (szczyt południowy), Sympatyczna

Bardziej szczegółowo

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA 2.2.2. EDUKACJA I NAUKA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.% Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 1. Zakup sprzętu artystyczno - dydaktycznego. 2. Wyposażenie zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013.

Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. Informacja na temat stanu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg na lata 2007-2013. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dot. działań związanych z rewitalizacją obiektów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Trzeci Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo