Knurów, dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Knurów, dn. 17.10.2014 r."

Transkrypt

1 Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL Knurów, dn r.

2 Alokacja RPO WSL * 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln EUR (RPO) 124,7 mln EUR (OSI) ok ,6 mln EUR* *kwota zgodna z wersją 5.1 RPO WSL z 10 kwietnia 2014 r., zgodnie z Umową Partnerską podpisaną 23 maja 2014 r. całkowita alokacja na RPO WSL zwiększyła się o kwotę euro i obecnie wynosi euro

3 Alokacja w podziale na osie priorytetowe** Lp. Oś Priorytetowa % EUR I Nowoczesna gospodarka 6, II Cyfrowe Śląskie 4, III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 7, IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 21, V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 6, VI Transport 14, VII Regionalny rynek pracy 6, VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 6, IX Włączenie społeczne 7, X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 8, XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 4, XII Infrastruktura edukacyjna 2, XIII Pomoc techniczna 3, Suma 100% * * Zgodnie z Umową Partnerską podpisaną 23 maja 2014 r. całkowita alokacja na RPO WSL zwiększyła się o kwotę euro i obecnie wynosi euro. ** Podział na osie priorytetowe i wartość alokacji nadal podlega negocjacjom z Komisją Europejską.

4 Tryby wyboru projektów Projekty Kluczowe Konkursowy Projekty systemowe Tryby wyboru Pozakonkursowy Instrumenty Inżynierii Finansowej Negocjacyjny (ZIT/RIT) Obszar Strategicznej Interwencji OSI (Bytom,Radzionków)

5 Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych Działanie 2.1 E-usługi publiczne Cyfrowe zasoby publiczne Tryb wyboru projektów Konkurs, Projekty Kluczowe Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

6 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych Proponowane typy beneficjentów Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii: 1. JST, ich związki i stowarzyszenia; 2. Jednostki sektora finansów publicznych; Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; 5. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 6. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 7. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 8. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera;

7 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Działanie 4.1 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Tryb wyboru projektów Konkurs ZIT / RIT Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

8 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5. Szkoły wyższe; 6. Organizacje pozarządowe; 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 8. Towarzystwa budownictwa społecznego; 9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

9 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Działanie 4.3 Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Tryb wyboru projektów Konkurs ZIT/RIT OSI Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

10 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5. Szkoły wyższe; 6. Organizacje pozarządowe; 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; 8. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 9. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

11 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.4. Wysoko wydajna kogeneracja Działanie 4.4 Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych Tryb wyboru projektów Konkurs Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

12 Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 4.4. Wysoko wydajna kogeneracja Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5. Szkoły wyższe; 6. Organizacje pozarządowe; 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; 8. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 9. Przedsiębiorcy; 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

13 OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe Działanie 5.3 Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także zakup trwałego wyposażenia obiektów instytucji kultury Tryb wyboru projektów Konkurs OSI Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

14 OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Instytucje kultury; 4. Organizacje pozarządowe; Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 6. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem jest działalność w zakresie kultury; 7. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera; 8. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

15 Oś priorytetowa VI. TRANSPORT Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu Działanie 6.1 Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich Budowa i przebudowa dróg powiatowych Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Forma finansowania Dotacja bezzwrotna Tryb wyboru projektów Konkurs Projekty kluczowe

16 Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA I ZDROWOTNA Działanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Działanie 10.2 Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków na potrzeby utworzenia Centrów Usług Społecznych Tryb wyboru projektów Konkursy ZIT/RIT OSI Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

17 Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA Działanie Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 5. Organizacje pozarządowe; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej); 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 8. Instytucje kultury; 9. Porozumienia ww. podmiotów; 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

18 Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA Działanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Działanie 10.3 Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji Tryb wyboru projektów Konkurs, OSI, ZIT/RIT Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

19 Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA Działanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Proponowane typy beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 4. Organizacje pozarządowe; 5. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, (niewymienione powyżej); 6. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 7. Przedsiębiorcy; 8. Instytucje kultury; 9. Porozumienia ww. podmiotów; 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

20 Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA Działanie Rewitalizacja przestrzeni miejskich (JESSICA) Zagospodarowanie przestrzeni miejskich przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich Działanie 10.4 Przebudowa oraz remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich Proponowane typy beneficjentów Instrumenty finansowe wybór operatora Tryb wyboru projektów Konkurs Forma finansowania Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: Pożyczki lub środki równoważne

21 Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA Działanie 10.4 Rewitalizacja przestrzeni miejskich (JESSICA) 1. JST, ich związki i stowarzyszenia; Proponowane grupy docelowe 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 5. Organizacje pozarządowe; 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, (niewymienione powyżej); 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 8. Przedsiębiorcy; 9. Instytucje kultury; 10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

22 Dziękuję za uwagę Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 23 czerwca 2014 r.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 23 czerwca 2014 r. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: drugiej wersji projektów Szczegółowych Opisów Priorytetów RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA Marzec 2010 11 Spis treści Spis treści... 2 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO... 5 O PROGRAMIE:... 5 Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośd

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo