Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych"

Transkrypt

1 Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony. Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wy świetlany, k onieczne może by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go. Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych Kraków, 4-6 czerwca 2014r.

2 Plan Prezentacji I. Od Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji (LUPR) do Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). II. III. IV. Rewitalizacja co konkretnie.. Przygotowanie projektu założeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Spotkania dotyczące programu rewitalizacji i zgłoszone w problemy w obszarze interwencji. V. Harmonogram prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

3 I. Od Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji (LUPR) do Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Styczeń 2005 rok Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji (LUPR) Dwa obszary wsparcia obejmujące łącznie 5 dzielnic. Pierwszy obszar dotyczył rewitalizacji obszarów miejskich Pragi Północ, Pragi Południe, Śródmieścia i Woli, drugi zaś obszaru powojskowego na terenie Bemowa. LUPR był wdrażany i zarządzany na poziomie miasta, czyli na poziomie ponad dzielnicowym został przygotowany zarówno program jak i projekty. W Lokalnym Uproszczonym Programie Rewitalizacji zaplanowano do realizacji w latach projektów Miasta 5 projektów partnerów zewnętrznych

4 Doświadczenia wynikające z realizacji LUPR oraz pierwszego roku jego funkcjonowania pozwoliły na podjęcie działań mających na celu wypracowanie jednolitego systemu zarządzania procesem rewitalizacji w mieście stołecznym Warszawa. Powstał LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M.ST.WARSZAWY NA LATA LPR to program, który zawierał część strategiczną, czyli określającą wszystkie warunki polityki rewitalizacyjnej w mieście. Był narzędziem zarządzania procesem rewitalizacyjnym. W odniesieniu do poprzedniego w mniejszym stopniu wypełniał funkcję bezpośredniego programowania. Funkcja ta była zdecentralizowana i ulokowana głównie na poziomie lokalnym, dzielnicowym zawarta w, DZIELNICOWYCH MIKROPROGRAMACH (Koordynatorzy opracowali o 15 mikroprogramów) Dzielnicowe Mikroprogramy Rewitalizacji, poszczególne dzielnice zdiagnozowały i przedstawiły obszary kryzysowe. Zawarły propozycje działań, które były realizowane na tych obszarach, w celu zmiany ich sytuacji przestrzennej i społeczno gospodarczej.

5 Misja Programu Koordynacja wybranych polityk miasta stołecznego Warszawy na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie dzielnic w prowadzeniu działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze. MISJA WSKAZUJE NA NADRZĘDNY CEL Odnowa i ożywienie wybranych, obecnie kryzysowych, obszarów m.st. Warszawy Nadrzędny cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację czterech celów strategicznych. Są to: 1. Ożywienie społeczno gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiębiorczości. 2. Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego 3. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli 4. Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

6 Komitet Monitorujący Sukcesem programu jest powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy w drodze Zarządzenia Komitet Monitorujący. W jego skład wchodzą wskazani przez Prezydenta m.st. Warszawy pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz osoby wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych, takich jak: Przedstawiciel NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, Przedstawiciel Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Przedstawiciel Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich, Przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich, Przedstawiciel Stowarzyszenia Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący dokumentu, Lokalny Program Rewitalizacji wraz z załącznikami, które stanowią Dzielnicowe Mikroprogramy Rewitalizacji przedstawiony został Radzie m.st. Warszawy.

7 Maj 2008 rok Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) Jest dokumentem, który zastąpił LUPR a jednocześnie stanowił kontynuację działań w nim zapisanych. Obszary kryzysowe ujęte w programie obejmowały zasięgiem 15 dzielnic. Obszary te stanowią 11,7% całej powierzchni Warszawy. Liczba ludności zamieszkującej obszary kryzysowe stanowi 31,3% mieszkańców miasta. W Lokalnym Programie Rewitalizacji zaplanowano do realizacji w latach projektów Miasta 79 projekty partnerów zewnętrznych

8 Partnerzy Programu Rewitalizacji Dzięki otwartemu charakterowi Programu możliwe było włączanie jako partnerów podmioty zewnętrzne, których projekty przyczyniały się do realizacji głównych celów rewitalizacji m.st. Warszawy. Grupę beneficjentów zewnętrznych w przeważającej ilości (prawie 80%) stanowią wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, choć są wśród nich także stowarzyszenia czy parafie. Szczegółowy udział procentowy przedstawia poniższy wykres

9 II REWITALIZACJA CO KONKRETNIE. Prowadzone w mieście działania rewitalizacyjne sklasyfikować można według czterech sfer działania: dziedzictwo kulturowe, renowacja zabytków, turystyka infrastruktura społeczna, sportowa porządkowanie przestrzeni miejskiej tkanka mieszkaniowa Do każdej z powyższych sfer przedstawimy przykładowe projekty jakie realizowane są lub będą na obszarach kryzysowych w mieście stołecznym Warszawa.

10 Dziedzictwo kulturowe, renowacja zabytków, turystyka Przykład kompleksowego działania, dla obszaru powojskowego, ujmujący zmianę przeznaczenia. Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne. Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Fortu Bema Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej

11 Dziedzictwo kulturowe, renowacja zabytków, turystyka Przykład kompleksowego działania, dla obszaru powojskowego, Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno sportowego Fort Włochy

12 Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację budynku Kościoła, dzwonnicy oraz budynku plebanii, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (Beneficjent: Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego), Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic Kraków, 4-6 czerwca 2014 r.

13 Infrastruktura społeczna Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku. Projekt realizowany w dzielnicy Rembertów.

14 Infrastruktura społeczna Przykład dla działań łączących kulturę, edukację i bezpieczeństwo. Adaptacja parteru w budynku przy ul.szegedyńskiej 13a na potrzeby ''Mediateka'' - Biblioteki multimedialnej oraz pomieszczenia dla Oddziału Straży Miejskiej

15 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Infrastruktura społeczna Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic Kraków, 4-6 czerwca 2014 r.

16 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Infrastruktura sportowa Przykład modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej wraz z przebudową najbliższej infrastruktury drogowej. Kompleks sportowo rekreacyjny Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16

17 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej zieleńca przy Teatrze Ochoty

18 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Tkanka mieszkaniowa Rewitalizacja przestrzeni ul. Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi.

19 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Tkanka mieszkaniowa Kamienica przy ul. Jakubowskiej 18 po remoncie Restauracja terenów zieleni osiedla TOR ograniczoego ulicami: Kobielską, Podskarbińską i Stanisławowską. kamienica Skaryszewska 2 po remoncie Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic Kraków, 4-6 czerwca 2014 r.

20 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Tkanka mieszkaniowa Rekultywacja obiektów po i przyfabrycznych na Osiedlu Kamionek Kamienica przy ul. Lubelskiej 30/32 przed i po modernizacji Punkt Caritasu w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32

21 Porządkowanie przestrzeni miejskiej Tkanka mieszkaniowa Rewitalizacja przestrzeni ulicy Chłodnej Rewitalizacja jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic Kraków, 4-6 czerwca 2014 r.

22 W trakcie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, w latach osiągnięto następującą ilość wskaźników produktu: Długość zbudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych 57 km Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie 32 szt. w tym o znaczeniu historycznym 16 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów małej architektury 8 szt. (pomniki, sadzawki, ogródki jordanowskie, place zabaw, itd.) Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów miejskich 72 ha Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych 0 Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów powojskowych 42 ha Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zieleni 164 ha Liczba lokali zaadaptowanych na cele gospodarcze Liczba lokali zaadaptowanych na cele kulturalne i/lub turystyczne Liczba lokali zaadaptowanych na cele społeczne Projekty społeczne zorganizowane na obszarze rewitalizowanym Wydarzenia turystyczne i kulturalne na obszarze rewitalizowanym Zainstalowane punkty systemu monitoringu bezpieczeństwa 5 szt. 3 szt. 12 szt. 26 szt. 909 szt. 37 szt.

23 W Programie uczestniczyło 15 dzielnic. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowano 59 projektów. Miasto na działania rewitalizacyjne przeznaczyło w blisko 377 mln zł. Zrealizowano 21 projektów (10 z nich zostało rozpoczęte w ramach LUPR kolejne są w trakcie realizacji.) Na projekty już realizowane wydano łącznie mln zł 38 projektów jest w trakcie realizacji Na projekty w trakcie realizacji wydano łącznie mln zł a kolejne 128 mln zostanie wydane na ich dokończenie. Uzyskano również dofinansowanie unijne na projekty w wysokości 62 mln zł.

24 III Przygotowanie projektu założeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Działania poprzedzające W od maja do października 2012 roku: została przeprowadzona ewaluacja Programu, z której sporządzony został raport - Ewaluacja postępów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata (stan na rok 2010). wykonana została Ekspertyza Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy dla potrzeb Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata odbyły się 3 debaty, dotyczące przyszłości rewitalizacji w Warszawie 15 czerwca z udziałem przedstawicieli naukowych, 22 czerwca z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, - 29 czerwca z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych, tj. urbanistów, architektów, planistów. Dodatkowo na prośbę uczestników w/w debat zorganizowano 4 debatę wszystkich środowisk, zainteresowanych problematyką rewitalizacji w Warszawie.

25 Na podstawie stanowisk płynących z: obrad Komitetu Monitorującego, przeprowadzonych debat, analizy dokumentów strategicznych, ekspertyzy przestrzennej, ewaluacji programu rewitalizacji, dotychczasowych wieloletnich doświadczeń z zakresu rewitalizacji w Warszawie opracowano Założenia do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w których ujęto: - GRANICE OBSZARU. - GŁÓWNE WNIOSKI DO NOWEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. - WSPÓLNE STANOWISKO W SPRAWIE: zarządzania programem misji programu finansowania

26 GRANICE OBSZARU Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy wskazuje na obszary rozwojowe miasta, wyróżniając w Warszawie trzy strefy funkcjonalne, tj. strefę śródmieścia funkcjonalnego, strefę miejską i strefę przedmieść. W strefie śródmieścia funkcjonalnego lokują się obszary zdegradowane (kryzysowe) Pragi Północ, Pragi Południe, Śródmieścia, Woli i Ochoty. W strefie miejskiej obszary Targówka, Mokotowa, Bielan, Ursusa, Bemowa i Włoch. W strefie przedmieść znajdują się natomiast obszary Wawra, Rembertowa i Wesołej. Dokumenty strategiczne Studium oraz Strategia Rozwoju nie do końca precyzują jakie znaczenie dla rozwoju Warszawy mają poszczególne obszary. W LPR również nie wszystkie ze zidentyfikowanych obszarów kryzysowych są w takim samym stopniu zdegradowane i istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. Nakładając Lokalny Program Rewitalizacji na Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy można zauważyć, iż dla zrównoważenia rozwoju Miasta większego znaczenia nabierają kryzysowe obszary w strefie funkcjonalnego śródmieścia i strefie miejskiej prawobrzeżnej Warszawy

27 GŁÓWNE WNIOSKI DO NOWEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. Zintegrowany Program Rewitalizacji Jest dokumentem, który zastąpi LPR a jednocześnie będzie stanowił kontynuację działań w nim zapisanych Obszar wsparcia obejmujące łącznie 3 dzielnice. Pierwszy obszar dotyczył rewitalizacji obszarów miejskich Pragi Północ, Pragi Południe, drugi zaś obszar poprzemysłowy na terenie Targówka. Zakłada się ze ZPR będzie wdrażany i zarządzany na poziomie miasta, czyli na poziomie ponad dzielnicowym

28 IV Spotkania dotyczące Programu Rewitalizacji 25 września 2013r spotkanie otwierające dla mieszkańców trzech dzielnic Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka - październik grudzień 2013 r. na przestrzeni trzech miesięcy w ramach prac związanych przygotowywaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w dzielnicach Praga Południe, Praga Północ i Targówek odbyło się trzynaście intensywnych warsztatowych spotkań tematycznych, organizowanych we współpracy z Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego tych trzech dzielnic. - grudzień 2013 r. debata na temat rozwiązań komunikacyjnych na terenie planowanym do objęcia przez Zintegrowany Program Rewitalizacji oraz pokaz filmu w reżyserii Andreasa Dalsgaarda "Ludzki wymiar". - luty 2014 r. spotkanie podsumowujące trzynaście przeprowadzonych warsztatów W spotkaniach uczestniczyło ok. 400 osób. Podczas spotkań mieszkańcy zgłosili ponad 350 problemów. -

29

30

31 Zgłoszone problemy zostały pogrupowane w obszary interwencji: - Porządkowanie przestrzeni - Tworzenie infrastruktury - Wspieranie rozwoju społecznego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Działania z zakresu aktywizacji zawodowej - Wspieranie rodziny - Poprawa bezpieczeństwa publicznego - Wspieranie rozwoju gospodarczego

32 Zdefiniowano różne propozycje projektów, które zostały przypisane do obszarów interwencji (63 projekty): 14 - Projektów, które mogą być realizowane w 3 Dzielnicach 9 - Projektów, które mogą być realizowane w 2 Dzielnicach 40 - Projektów, które zgłoszone zostały jako indywidualne dla Dzielnicy: - Praga Południe Praga Północ Targówek: Fabryczny - 12, Mieszkaniowy 8

33 V Harmonogram prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Kwiecień/Maj Spotkania z mieszkańcami prowadzone przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe,posiedzenie Komitetu Monitorującego w celu zaprezentowania dotychczasowych prac Programem Czerwiec czerwca konferencja Dylematy rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi, podsumowująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata oraz prezentująca projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata III-IV KWARTAŁ2014 roku Prezentacja projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Konsultacje zgodnie z wytycznymi urzędu Przedłożenie Radzie m.st. Warszawy projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata

34

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania Rolą niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie funkcjonujących już w praktyce rozwiązań

Bardziej szczegółowo