Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r.

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Bezrobocie wśród absolwentów w 2012 roku... 4 Bezrobotni absolwenci... 4 Bezrobotni absolwenci według zawodów i zgłoszone oferty pracy... 8 II. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mińskim w 2012 r Informacje ogólne... 9 Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych Absolwenci liceów ogólnokształcących Absolwenci szkoły wyższej III. Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mińskim w 2013 r Licea ogólnokształcące - prognoza 2013 r Zasadnicze szkoły zawodowe - prognoza 2013 r Szkoły średnie zawodowe prognoza 2013 r Szkoły policealne prognoza na 2013 r Wnioski Spis wykresów: Spis tabel: Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 2

3 Wstęp Prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych składa się z dwóch części diagnostycznej i prognostycznej. W części diagnostycznej przedstawiono ogólną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przeanalizowano popyt i podaż na pracę. Część prognostyczna zawiera natomiast analizę bezrobocia i strukturę zawodową wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Niniejszy raport stanowi drugą część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2012 roku. Zgromadzone dane na temat liczby absolwentów w 2012 roku oraz prognozy na 2013 rok pozwolą określić pożądane kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych, mogą również stanowić pomoc dla jednostek szkoleniowych i placówek oświatowych w ustalaniu kierunku, poziomu, struktury oraz treści kształcenia zawodowego. Część prognostyczna MZDiN opiera się głównie na wynikach badań sondażowych, które Główny Urząd Statystyczny przeprowadził w szkołach. Dane o uczniach i absolwentach zaczerpnięte zostały z bazy Systemu Informacji Oświatowej MEN. Powiatowy Urząd Pracy uzupełnił wyniki badań o liczbę bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na koniec 2012 roku. Należy wyjaśnić, że w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) nie stosuje się już określenia absolwent. Ustawa określa jedynie pojęcia: a) bezrobotnego do 25 roku życia, b) bezrobotnego, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończył 27 roku życia. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że określenie bezrobotny absolwent oznaczać będzie osobę, która w 2012 roku ukończyła szkołę ponadgimnazjalną i zarejestrowała się jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Opracowując niniejszy monitoring wykorzystano m.in. następujące źródła danych: system Syriusz STD (w szczególności Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności ), System Informacji Oświatowej (MEN), sprawozdanie o studiach wyższych S-10 (GUS) aplikację Monitoring zawodów ( Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 3

4 W części pierwszej opracowania przedstawiono podstawowe informacje o bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w PUP. W tej części uwzględniono również osoby, które ukończyły szkoły znajdujące się poza granicami powiatu. Natomiast część druga i trzecia niniejszego raportu dotyczą osób, które ukończyły lub ukończą (prognoza) naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu. I. Bezrobocie wśród absolwentów w 2012 roku Bezrobotni absolwenci Na koniec 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 383 bezrobotnych (w tym 187 kobiet) w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwentów). W grupie tej znalazły się 292 osoby (76,2%), które ukończyły szkoły zlokalizowane na terenie powiatu mińskiego. WYKRES 1. BEZROBOTNI W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI W LATACH Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W gminach największy odsetek absolwentów wśród ogółu bezrobotnych występował w Dobrem (15,0%), Jakubowie (13,1%) i Stanisławowie (12,4%). Dla powiatu odsetek absolwentów wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych wynosił na koniec 2012 roku 7,2%. W opisywanym roku (2012) najwięcej bezrobotnych absolwentów przybyło na terenie Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 4

5 miasta Mińsk Mazowiecki (+22 osoby) oraz w gminach Dobre (+15 osób) i Stanisławów (+11 osób). W Sulejówku liczba absolwentów w strukturze bezrobotnych nie zmieniła się. Niewielki spadek bezrobocia wśród absolwentów wystąpił w gminie Latowicz (mniej o 2 osoby). TABELA 1. BEZROBOTNI ABSOLWENCI WEDŁUG GMIN NA KONIEC 2011 I 2012 ROKU. Bezrobotni absolwenci Lp. Wyszczególnienie 2011 r r. % ogółu % ogółu Ogółem Kobiet bezrobotnych z Ogółem Kobiet bezrobotnych z danej gminy danej gminy 1. m. Mińsk Maz ,4% ,3% 2. Cegłów ,5% ,7% 3. Dębe Wielkie ,7% ,2% 4. Dobre ,5% ,0% 5. Halinów ,5% ,2% 6. Jakubów ,2% ,1% 7. Kałuszyn ,7% ,2% 8. Latowicz ,5% ,0% 9. gm. Mińsk Maz ,6% ,6% 10. Mrozy ,1% ,3% 11. Siennica ,1% ,4% 12. Stanisławów ,5% ,4% 13. Sulejówek ,3% ,1% Razem ,9% ,2% Na przestrzeni całego 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się ogółem 1024 absolwentów. W opisywanym roku pracę podjęło 271 absolwentów. Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowało się w tut. Urzędzie w miesiącach powakacyjnych tj. we wrześniu (167 osób), w październiku (127 osób) oraz w listopadzie (95 osób). Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 5

6 WYKRES 2. NAPŁYW DO BEZROBOCIA ORAZ PODJĘCIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW W 2012 R Napływ bezrobotnych absolwentów oraz podjęcia pracy w 2012 roku Napływ bezrobotnych absolwentów Podjęcia pracy W strukturze bezrobotnych absolwentów przeważały osoby, które pozostawały bez pracy od 1 do 3 miesięcy (44%). WYKRES 3. BEZROBOTNI ABSOLWENCI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC 2012 R. Bezrobotni absolwenci według czasu pozostawnia bez pracy w miesiącach % do 1 miesiąca 46 12% % % Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 6

7 Pod względem wykształcenia przeważały osoby po szkole policealnej i średniej zawodowej (34%). WYKRES 4. BEZROBOTNI ABSOLWENCI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC 2012 R. zasadnicze zawodowe 88 23% Bezrobotni absolwenci według wykształcenia gimnazjalne i poniżej 2 0% wyższe 80 21% średnie ogólnokształcące 84 22% policealne i średnie zawodowe % Zdecydowana większość bezrobotnych absolwentów to osoby bez doświadczenia zawodowego (61%). WYKRES 5. BEZROBOTNI ABSOLWENCI WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC 2012 R. Bezrobotni absolwenci według stażu pracy do 1 roku 65 17% bez stażu % 1-5 lat 63 17% lat 9 2% 30 lat i więcej 0 0% 5-10 lat 13 3% lat 1 0% Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 7

8 Bezrobotni absolwenci według zawodów i zgłoszone oferty pracy Na koniec 2012 roku największy odsetek wśród bezrobotnych absolwentów stanowiły osoby bez zawodu (160 osób 41,8%). Bezrobotnych poprzednio pracujących klasyfikuje się według zawodu wykonywanego przez nich w ostatnim miejscu pracy. Bezrobotnych dotychczas niepracujących klasyfikuje się według zawodu wyuczonego. Najwięcej niesubsydiowanych ofert pracy napłynęło dla sprzedawców (131), robotników gospodarczych (70), monterów izolacji budowlanych (46), ślusarzy (43), brukarzy (42) i rozbieraczy wykrawaczy (40). Oferty dla pracowników biurowych (techników prac biurowych i pozostałych pracowników obsługi biurowej) w zdecydowanej większości skierowane były do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) i realizowane były w ramach staży zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia. Analizując dane w tabeli 2 należy pamiętać, iż absolwenci stanowili tylko część bezrobotnych zarejestrowanych w konkretnym zawodzie. TABELA 2. ZESTAWIENIE DANYCH O BEZROBOTNYCH ABSOLWENTACH I OFERTACH PRACY WEDŁUG ZAWODÓW. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci w ewidencji PUP na koniec 2011r. Bezrobotni absolwenci w ewidencji PUP na koniec 2012r. Oferty pracy zgłoszone w 2012 roku Bez zawodu Sprzedawca Fryzjer Technik budownictwa Kucharz małej gastronomii Mechanik pojazdów 13 8 samochodowych Cukiernik Kelner Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technik drogownictwa Technik pojazdów samochodowych Technik ekonomista Kucharz Pakowacz Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 8

9 Plastyk Magazynier Stolarz Księgowy Technik informatyk Technik hotelarstwa Monter konstrukcji budowlanych Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Chemik Inżynier rolnictwa Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Inżynier gospodarki przestrzennej Specjalista do spraw finansów Technik masażysta Technik administracji Technik prac biurowych Inne Ogółem II. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mińskim w 2012 r. Informacje ogólne W 2012 roku największą ilość absolwentów wykształciły licea ogólnokształcące (948 osób). W szkołach policealnych i średnich zawodowych naukę ukończyły łącznie 554 osoby, a w zasadniczych szkołach zawodowych 272 osoby. W Mińsku Mazowieckim funkcjonuje Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki. W 2012 roku dyplom ukończenia ww. uczelni uzyskało 78 osób (33 osoby na kierunku pedagogika i 45 osób na kierunku socjologia). Prognozowana na rok 2013 liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wyniesie 1909 osób. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 9

10 WYKRES 6. ABSOLWENCI SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU. Absolwenci szkół zlokalizowanych na terenie powiatu w 2012 roku Szkoły wyższe 78 4% Zasadnicze szkoły zawodowe % Szkoły policealne 103 6% Szkoły średnie techniczne % Licea ogólnokształcące % WYKRES 7. ABSOLWENCI W POWIECIE MIŃSKIM WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W LATACH Absolwenci według wykształcenia Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Policealne i średnie zawodowe Wyższe Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 10

11 WYKRES 8. BEZROBOTNI ABSOLWENCI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W LATACH Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Policealne i średnie zawodowe Wyższe Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych Szkoły policealne i średnie zawodowe w 2012 roku ukończyły łącznie 554 osoby (tj. o 78 osób więcej niż w 2011 roku). Na koniec 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy znajdowało się 115 bezrobotnych absolwentów z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym. Wśród zarejestrowanych absolwentów najwięcej było: techników budownictwa (20 osób), techników ekonomistów (14 osób), techników informatyków (12 osób), techników hotelarstwa (10 osób), techników pojazdów samochodowych (10 osób) techników architektury krajobrazu (7 osób). Warto zwrócić uwagę, że na koniec 2011 roku w tutejszym Urzędzie zarejestrowanych było tylko 55 bezrobotnych absolwentów posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 11

12 TABELA 3. ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W 2012 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w 2012r. Bezrobotni absolwenci w ewidencji PUP na koniec 2012r. Kol.5 do Kol.4 (w %) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik administracji , Technik rachunkowości , Technik usług pocztowych i finansowych Technik farmaceutyczny , Technik masażysta , Technik usług kosmetycznych ,3 Ogółem ,6 TABELA 4. ABSOLWENCI SZKÓŁ ŚREDNICH ZAWODOWYCH WEDŁUG ZAWODÓW W 2012 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w 2012r. Bezrobotni absolwenci w ewidencji PUP na koniec 2012r. Kol.5 do Kol.4 (w %) Plastyk , Muzyk Technik architektury krajobrazu , Technik agrobiznesu , Technik hotelarstwa , Kucharz Technik budownictwa , Technik handlowiec Technik pojazdów samochodowych , Technik ekonomista , Technik logistyk Technik elektronik Technik mechanik , Technik informatyk , Technik teleinformatyk , Technik spedytor , Technik geodeta Technik drogownictwa , Kelner ,7 Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 12

13 Technik usług fryzjerskich Ogółem ,6 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych Na koniec 2012 roku w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 81 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. W ewidencji bezrobotnych znajdowało się m.in. trzynastu fryzjerów, dwunastu kucharzy małej gastronomii oraz dziesięciu monterów instalacji i urządzeń sanitarnych. TABELA 5. ABSOLWENCI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH W 2012 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w 2012r. Bezrobotni absolwenci w ewidencji PUP na koniec 2012r. Kol.5 do Kol.4 (w %) Kucharz małej gastronomii , Posadzkarz , Monter konstrukcji budowlanych , Monter instalacji i urządzeń sanitarnych , Cukiernik , Stolarz , Technolog robót wykończeniowych w ,0 budownictwie Fryzjer , Sprzedawca , Piekarz , Mechanik pojazdów samochodowych , Lakiernik Blacharz samochodowy , Operator obrabiarek skrawających Ślusarz Elektryk Elektromechanik pojazdów samochodowych , Elektromechanik , Mechanik maszyn i urządzeń drogowych ,0 Ogółem ,8 Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 13

14 Absolwenci liceów ogólnokształcących Absolwenci liceów ogólnokształcących stanowią najliczniejszą grupę wśród osób kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. W roku 2012 w liceach usytuowanych na terenie powiatu naukę ukończyło 948 osób (to o 50 osób mniej niż zakładano w prognozach na rok 2012). Prognoza na rok 2013 przewiduje wzrost liczby absolwentów liceów ogólnokształcących o 100 osób. TABELA 6. ABSOLWENCI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POWIECIE MIŃSKIM W 2012 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w 2012r. Bezrobotni absolwenci w ewidencji PUP na koniec 2012r. Kol.5 do Kol.4 (w %) Bez zawodu ,7 Ogółem ,7 Absolwenci szkoły wyższej Jak wynika z danych opublikowanych w Systemie Informacji Oświatowej MEN, w roku akademickim 2011/2012 Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim ukończyło 78 absolwentów (w tym 56 kobiet). Według stanu na dzień r. na studiach niestacjonarnych kształciło się ogółem 303 studentów na kierunkach: pedagogika (174 osoby), socjologia (101 osób), bezpieczeństwo wewnętrzne (28 osób). Na koniec 2012 roku w tut. Urzędzie zarejestrowane były 4 osoby będące absolwentami ww. uczelni (3 osoby z wykształceniem socjologicznym i 1 osoba z wykształceniem pedagogicznym). Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 14

15 III. Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Mińskim w 2013 r. Licea ogólnokształcące - prognoza na 2013 r. W roku 2013 ilość absolwentów liceów ogólnokształcących wzrośnie w porównaniu do 2012 roku o 100 osób. Zwiększenie liczby absolwentów zadeklarowały m.in. następujące szkoły z terenu powiatu: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim, Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, Liceum Profilowane w Sulejówku, Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Sulejówku, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Edukator, Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. TABELA 7. PROGNOZA DOTYCZĄCA LICZBY ABSOLWENTÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POWIECIE MIŃSKIM W 2013 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Prognozowana liczba absolwentów ze szkół powiatu mińskiego w 2013 roku Spadek (-) wzrost (+) liczby absolwentów w porównaniu do 2012 r Bez zawodu Ogółem Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 15

16 Zasadnicze szkoły zawodowe - prognoza na 2013 r. Przewiduje się, że w 2013 roku liczba absolwentów szkół zawodowych będzie minimalnie mniejsza (o 3 osoby) w porównaniu do ilości absolwentów z 2012 r. TABELA 8. PROGNOZA DOTYCZĄCA LICZBY ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W 2013 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Prognozowana liczba absolwentów ze szkół powiatu mińskiego w 2013 roku Spadek (-) wzrost (+) liczby absolwentów w porównaniu do 2012 r Kucharz małej gastronomii Posadzkarz Monter konstrukcji 0-10 budowlanych Monter instalacji i 20-3 urządzeń sanitarnych Cukiernik Stolarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Fryzjer Sprzedawca Piekarz Mechanik pojazdów samochodowych Lakiernik Blacharz samochodowy Operator obrabiarek 6 +6 skrawających Ślusarz Elektryk Elektromechanik 7 +4 pojazdów samochodowych Elektromechanik Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 8-2 Ogółem Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 16

17 Szkoły średnie zawodowe prognoza 2013 r. Prognozy wskazują, że w 2013 roku naukę w szkołach średnich zawodowych zakończy 435 osób (o 16 osób mniej, niż w 2012 roku). W porównaniu do 2012 roku najwięcej absolwentów przybędzie m.in. w następujących zawodach: technik logistyk (+28 osób), technik usług fryzjerskich (+25 osób), kucharz (+20 osób), technik geodeta (+14 osób). TABELA 9. PROGNOZA DOTYCZĄCA LICZBY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH ZAWODOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W 2013 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Prognozowana liczba absolwentów ze szkół powiatu mińskiego w 2013 roku Spadek (-) wzrost (+) liczby absolwentów w porównaniu do 2012 r Plastyk Muzyk Technik architektury krajobrazu 16 Bez zmian Technik agrobiznesu Technik hotelarstwa Kucharz Technik budownictwa Technik handlowiec Technik pojazdów samochodowych Technik ekonomista Technik logistyk Technik elektronik Technik mechanik Technik informatyk Technik teleinformatyk Technik spedytor Technik geodeta Technik drogownictwa Kelner Technik usług fryzjerskich Ogółem Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 17

18 Szkoły policealne prognoza na 2013 r. Z analizy danych przedstawionych w tabeli nr 10 wynika, że w 2013 roku wzrost liczby osób, które ukończą naukę w szkołach policealnych nastąpi w pięciu zawodach, w tym najwyższy w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych (o 35 osób). Ze spadkiem będziemy mieli do czynienia w dwóch zawodach: technik masażysta (o 11 osób) i technik usług kosmetycznych (o 9 osób). Liczba absolwentów szkół policealnych wzrośnie o 54 osoby. TABELA 10. PROGNOZA DOTYCZĄCA LICZBY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH W POWIECIE MIŃSKIM W 2013 R. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Prognozowana liczba absolwentów ze szkół powiatu mińskiego w 2013 roku Spadek (-) wzrost (+) liczby absolwentów w porównaniu do 2012 r Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik administracji Technik rachunkowości Technik usług pocztowych i finansowych Technik farmaceutyczny Technik masażysta Technik usług kosmetycznych 0-9 Ogółem Wnioski Liczba absolwentów (1852) szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego (1801) wzrosła o 51 osób. Wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu najliczniejszą grupę stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących osób, a w dalszej kolejności absolwenci szkół średnich technicznych (technika i szkoły policealne) 554 osoby i zasadniczych zawodowych 272 osoby. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 18

19 Prognozy na 2013 rok wskazują, że liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w stosunku do 2012 r. zwiększy się o co najmniej 57 osób. Przewiduje się, że w strukturze zawodowej absolwentów w 2013 roku przeważać będą: osoby bez wyuczonego zawodu (po liceach ogólnokształcących), mechanicy pojazdów samochodowych, kucharze małej gastronomii, technicy pojazdów samochodowych, technicy ekonomiści, technicy farmaceutyczni, technicy usług pocztowych i finansowych, technicy bezpieczeństwa i higieny pracy, technicy informatycy. Niektóre z zawodów posiadanych przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych znalazły się w grupie 30 zawodów nadwyżkowych. Były to m.in.: kucharz małej gastronomii, posadzkarz, cukiernik, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, technik administracji, kucharz, technik handlowiec. Na koniec grudnia 2012 roku bezrobotni do 25 roku życia stanowili 20,5% ogółu bezrobotnych (1093 osoby w tym 504 kobiety). W porównaniu do roku 2011 liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat wzrosła o 119 osób. Połowa młodych bezrobotnych nie posiadała żadnego doświadczenia zawodowego. Przeważały osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (27,2%) oraz policealnym i średnim zawodowym (25,1%). Wzrosło bezrobocie wśród absolwentów. Na koniec 2012 roku w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 383 bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki tj. o 74 osoby więcej niż w roku poprzednim. Podstawowym źródłem informacji odnośnie bezrobotnych i ofert pracy według zawodów i specjalności są dane gromadzone przez PUP w systemie Syriusz. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dane te zawierają tylko część informacji na temat lokalnego rynku pracy. Nie ma bowiem prawnego obowiązku zgłaszania każdej oferty pracy do PUP przez pracodawcę, jak również bezrobotny nie jest zobligowany do rejestracji w urzędzie pracy. Dyrektor Urzędu Grażyna Borowiec Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 19

20 Spis wykresów: Wykres 1. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach Wykres 2. Napływ do bezrobocia oraz podjęcia pracy przez bezrobotnych absolwentów w 2012 r Wykres 3. Bezrobotni absolwenci według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2012 r Wykres 4. Bezrobotni absolwenci według wykształcenia na koniec 2012 r Wykres 5. Bezrobotni absolwenci według stażu pracy na koniec 2012 r Wykres 6. Absolwenci szkół zlokalizowanych na terenie powiatu Wykres 7. Absolwenci w powiecie mińskim według wykształcenia w latach Wykres 8. Bezrobotni absolwenci według wykształcenia w latach Spis tabel: Tabela 1. Bezrobotni absolwenci według gmin na koniec 2011 i 2012 roku Tabela 2. Zestawienie danych o bezrobotnych absolwentach i ofertach pracy według zawodów Tabela 3. Absolwenci szkół policealnych według zawodów w 2012 r Tabela 4. Absolwenci szkół średnich zawodowych według zawodów w 2012 r Tabela 5. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w 2012 r Tabela 6. Absolwenci liceów ogólnokształcących w powiecie mińskim w 2012 r Tabela 7. Prognoza dotycząca liczby absolwentów liceów ogólnokształcących w powiecie mińskim w 2013 r Tabela 8. Prognoza dotycząca liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w powiecie mińskim w 2013 r Tabela 9. Prognoza dotycząca liczby absolwentów szkół średnich zawodowych w powiecie mińskim w 2013 r Tabela 10. Prognoza dotycząca liczby absolwentów szkół policealnych w powiecie mińskim w 2013 r Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok cz. II 20

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II Mińsk Mazowiecki 2008r. 1 Celem badania sondażowego w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2010 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2010 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2010 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Miosku Mazowieckim 2011-07-25 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo