S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 I T A K A Fundacja Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia adres pocztowy: Warszawa 30, skrytka pocztowa 110 internet: telefon zaufania: (0 22) faks: (0 22) S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI "ITAKA" za okres

2 I. INFORMACJE OGÓLNE: NAZWA ORGANIZACJI: ITAKA - Fundacja Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia adres do korespondencji: TELEFON: (022) FAX: (022) Warszawa 30, skr.poczt.110 MAIL: WEB SITE: DATA FORMALNEJ REJESTRACJI: r. NUMER KSIGI REJESTROWEJ: sygn.xvi Nr.Rej.F-150/99 nr 5655 NUMER REGON: CELE STATUTOWE FUNDACJI: * nieodpłatne informowanie społeczestwa o problemie zaginicia oraz prowadzenie aktywnej akcji prewencyjnej w rodowiskach zagroonych zaginiciem; * nieodpłatna pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby i w organizacji takich poszukiwa; * nieodpłatne publikowanie i kolportowanie zdj osób zaginionych, szczególnie dzieci; * słuenie nieodpłatn rad, informacj, porad prawn i psychicznym wsparciem dla rodzin osób zaginionych; * udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia rodzinom osób zaginionych, które wskutek zaginicia bliskiej osoby popadły w trudne warunki yciowe; * organizowanie akcji prewencyjnych w rodkach masowego przekazu dla rodowisk zagroonych zaginiciem (małe dzieci, młodzie, osoby starsze i chore); * współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granic, których cele s zgodne z celami statutowymi Fundacji.

3 II. OPIS DZIAŁALNOCI STATUTOWEJ Nasz działalno prowadzimy poprzez poradnictwo, szkolenia, aktywizacj grup dotknitych problemem zaginicia i współprac z wolontariatem. Cele te realizujemy za pomoc nastpujcych działa: Działania ogólnoorganizacyjne 1. Prowadzenie biura Fundacji; 2. Prowadzenie ewidencji osób zaginionych. Stworzenie formularza zgłoszenia zaginicia do Fundacji, który jest wysyłany do kadej rodziny, która chce zgłosi zaginicie Umieszczenie formularza na stronie internetowej Stałe prowadzenie komputerowej bazy danych osób zaginionych (kada rozmowa w sprawie zwizanej z danym zaginiciem jest zapisywana w komputerowej bazie danych osób zaginionych fundacji Itaka kady ma swoj tzw. histori) Stałe prowadzenie internetowej bazy osób zaginionych 3. Szkolenia pracowników i wolontariuszy Fundacji - 4 dniowe szkolenie ( ) z prowadzenia i uaktualniania bazy danych osób zaginionych utworzonej w maju 2000 oraz na temat dalszego rozwoju działalnoci Fundacji - dwa jednodniowe szkolenia w Warszawie z nowych form zgłaszania zagini i prowadzenia bazy danych, szkolenie nowych wolontariuszy i pracownika socjalnego Działania prewencyjne Organizowanie akcji informacyjnych dotyczcych problemu zaginicia i działalnoci Fundacji 3

4 propagujcych idee samopomocy społecznej w działaniach poszukiwawczych: - wydrukowanie 40 tys. ulotek, przeznaczonych dla osób zgłaszajcych zaginicie bliskiego człowieka, - rozesłanie ich do wszystkich jednostek Policji w Polsce - termin maj 2000, - prowadzenie kampanii w mediach na temat problemu zaginicia; - przygotowanie i wstpna realizacja projektu Nie uciekaj, którego celem jest zmniejszenie zagini młodziey w wieku lat. Realizacja celu projektu ma mie miejsce poprzez prowadzenie warsztatów w szkołach. Adresatami warsztatów s nie tylko dzieci, ale take rodzice i nauczyciele. Du zalet projektu jest to, e po przeprowadzonych warsztatach w danej szkole nauczyciele mog dalej sami, ju bez pomocy fundacji prowadzi rokroczne zajcia słuce zapobieganiu ucieczkom z domu nastolatków. Przeprowadzono ju pilotaowe warsztaty w szkołach gminy Ursynów. Program uzyskał bardzo dobr opini merytoryczn z centralnego orodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. - Przygotowanie do realizacji projektu Lecz depresj. Podstawowym celem tej ogólnopolskiej kampanii jest uwiadomienie, e depresja jest jedn z głównych przyczyn zagini i zapobieganie w zwizku z tym tego rodzaju zaginiciom. Pierwszym krokiem w tych działaniach prewencyjnych jest uwiadomienie społeczestwu, e depresja jest chorob, któr mona i trzeba leczy która mona wyleczy. Fundacja Itaka chce dotrze do chorych i do ich rodzin, ale równie do lekarzy rodzinnych, bo do nich najpierw a nie do psychiatry trafiaj chorzy. Jednym z zada akcji Lecz depresj jest przełamanie wstydu mówienia o chorobie psychicznej, o koniecznoci leczenia si u psychiatry: to aden wstyd i do psychiatry brzmi jedno z haseł akcji. Patronem kampanii jest prof. Stanisław Puyski krajowy konsultant w dziedzinie psychiatry, wybitny specjalista w leczeniu depresji. Współpracowa z Fundacj maj specjalici z Centrum Zdrowia Psychicznego. Realizacja całej akcji to przede wszystkim wielka kampania w mediach ogólnokrajowych oraz dyury przy telefonie Fundacji Itaka przez cały marzec od 17 do 21 psychiatrów i psychologów, których zdaniem bdzie nie leczenie 4

5 (bo nie da si leczy przez telefon) ale informowanie gdzie si zwróci, jakie s objawy depresji, wspieranie w podjciu działa zmierzajcych do leczenia. Kampania Lecz depresje była przygotowywana od wrzenia 2000 roku i trwa bdzie od 1 do 31 marca Poradnictwo - Słuenie nieodpłatn rad, informacj, porad prawn i psychicznym wsparciem dla rodzin osób zaginionych poprzez uruchomienie i funkcjonowanie od wrzenia 1999r "Telefonu Zaufania dla rodzin osób zaginionych". Przy telefonie dyuruj prawnik, 2 psychologów i pracownik socjalny. Telefon działa od poniedziałku do czwartku w godz Informowanie (telefoniczne lub listowne) o metodach poszukiwa, kontaktowanie lub poredniczenie w kontaktach z policj, placówkami konsularnymi RP, orodkami adopcyjnymi i pomoc w kontaktach z urzdami pastwowymi, samorzdowymi oraz sdami i prokuratur. - Słuenie wsparciem dla osób zaginionych poprzez uruchomienie "Linii ADNYCH PYTA ". Przy tym telefonie dyurowali wolontariusze w kad niedziel od godz Linia ta skierowana jest do osób zaginionych, które bez słowa odeszły z domu, a teraz chc do niego powróci lub da rodzinie znak ycia; - Informowanie o prawach przysługujcych rodzinom osób zaginionych. Aktywizacja grup dotknitych problemem zaginicia - Publikowanie zdj osób zaginionych, szczególnie dzieci w rodkach masowego przekazu; - Wykorzystanie Internetu do poszukiwania osób zaginionych. poprzez realizacje projektu Celem projektu jest wykorzystanie Internetu do: 5

6 prezentacji fotografii osób zaginionych (stale uaktualnianych); prezentacji fundacji i jej działa (np. telefon zaufania) na rzecz osób zaginionych; informowania o kampaniach i akcjach inicjowanych przez Fundacj Itaka, które maj na celu pomoc osobom zaginionym i ich rodzinom a take zapobieganie zaginiciom szczególnie dzieci i młodziey (wykorzystanie programu Power Point); współpracy z innymi partnerami społecznymi; upowszechnienia wiedzy nt. problemów zwizanych z zaginiciem oraz sposobów pomocy; uzyskania powszechnego dostpu do informacji, wiedzy i działa innych organizacji pozarzdowych w kraju i za granic, moliwoci współpracy z nimi; stworzenia szybkiej drogi wymiany informacji (np. szybkie przesyłanie zdj osób zaginionych); umieszczenia bazy danych osób zaginionych w Internecie. Dymy do tego by nasze strony budziły zainteresowanie, skupiały uwag, by odwiedzało je jak najwicej osób co pomoe nam w poszerzeniu krgu osób współpracujcych z nami, a przede wszystkim przyczyni si do zwikszenia liczby osób odnalezionych. Do chwili obecnej nasz stron internetow i baz danych osób zaginionych odwiedziło około osób. Kadego dnia w internecie publikujemy ok. 180 fotografii osób nieletnich, w tym około 30 nieletnich. - Organizowanie sieci grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych Celem programu jest zorganizowanie rodzin osób zaginionych do współdziałania i wzajemnej pomocy. Grupy wsparcia prowadzone s przez wolontariuszy psychologów. Spotkania grup wsparcia słu wymianie informacji i wzajemnych dowiadcze dotyczcych działa poszukiwawczych oraz znalezieniu (wykreowaniu) liderów sporód rodzin osób zaginionych do 6

7 tworzenia kolejnych grup wsparcia lub zastpienia pracy wolontariusza. Celem dalekosinym jest przekształcenie grup wsparcia w terenowe oddziały Fundacji. W 2000 r odbyło si 12 spotka grup wsparcia (jedno w miesicu). Ostatnie spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zaginionych odbyło si 9 grudnia 2000 r. w Warszawie. - Realizacja projektu Broszura Dziki dotacji Mazowieckiego Urzdu Wojewódzkiego w grudniu 2000 roku, wydalimy broszur (nakład 2000 egz.) ze zdjciami osób zaginionych poszukiwanych przez nasz Fundacj. W styczniu 2001 broszura została rozesłana do wszystkich noclegowni, schronisk, punktów opieki medycznej dla bezdomnych, jadłodajni, szpitali psychiatrycznych na terenie województwa mazowieckiego. Wiemy ju, e dziki tej publikacji odnalazło si pi osób (dwie z nich niestety nie yj). W tym roku zamierzamy wydrukowa nastpn broszur ( w dwóch edycjach) i rozesła j do wszystkich miejsc udzielajcych pomocy bezdomnym w całej Polsce. Wniosek o dotacj na ten cel złoylimy w Fundacji Wspólna Droga. Współpraca z wolontariatem Zatrudniamy wolontariuszy do realizacji wszystkich projektów Fundacji. Nastpuje nabór wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i szkolenie ich do realizacji zada Fundacji. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granic - Stała współpraca z Fundacj La Strada w konkretnych sprawach zagini - Nawizanie współpracy z Fundacj Dzieci Niczyje zajmujc si pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie i maltretowanym wspólny udział w projekcie Daphne 7

8 Programme Rozpoczcie udziału w projekcie Daphne Programme realizowanym przez organizacje belgijsk Child focus jako podmiot wiodcy. Fundacja Itaka została zaproszona do udziału w projekcie jako organizacja uczestniczca (czyli bez udziału we wsparciu finansowym, jedynie pokrycie kosztów podróy na spotkania ekspertów). Celem projektu jest stworzenie midzynarodowego informatora zawierajcego informacje na temat organizacji pozarzdowych, a take innych instytucji zajmujcych si problemem zaginicia i wykorzystywania seksualnego dzieci w danych krajach europejskich. Cel ma by zrealizowany poprzez rozesłanie odpowiednio ułoonych kwestionariuszy. Fundacja Itaka jest odpowiedzialna za koordynacj i przeprowadzenie tych działa na terenie Polski. Wyniki działalnoci Nasza fundacja pomaga rodzinom zaginionych osób z całej Polski, a take samym zaginionym, którzy si do nas zgłaszaj. Udzielamy ponad 50 porad telefonicznych tygodniowo. W ubiegłym roku udzielilimy odpowiedzi na 367 listów od rodzin osób zaginionych. Nasze odpowiedzi zawierały rady dotyczce problemów prawnych, socjalnych i psychologicznych naszych podopiecznych. Udzielilimy w cigu roku 208 porad prawnych. Nasi psychologowie s w stałym kontakcie z 36 rodzinami osób zaginionych, w tym take z rodzinami w ałobie. Nasz pracownik socjalny pomagał rozwizywa problemy socjalne 52 rodzin osób zaginionych. Skierowalimy 167 wniosków, prób o pomoc lub skarg i zaale do rónych instytucji i organizacji w sprawach naszych podopiecznych. W wyniku rónorodnych działa odnalezionych zostało w 2000 roku 169 osób. W bazie osób zaginionych (wewntrznej bazie fundacji Itaka) w roku 2000 zarejestrowano 398 osób, podczas gdy w styczniu 2001 a 61 nowych osób. Wzrost liczby podopiecznych fundacji Itaka (rodzin osób zaginionych)jest coraz szybszy.. Działalnoci gospodarczej nie prowadzono. 8

9 Osoby zatrudnione (wszystkie na umowy zlecenie) Od dnia 2 wrzenia 1999 roku Fundacja zatrudniała 4 pracowników do dyurów przy Telefonie Zaufania (2 psychologów, prawnika i pracownika socjalnego) oraz ksigow. Do obowizków pracowników, dyurujcych przy Telefonie Zaufania, naley prowadzenie dokumentacji, wynikajcej z dyuru oraz wykonywanie innych czynnoci, w tym doradztwo prawne, pomoc w załatwianiu problemów ycia codziennego, zwizanych z zaginiciem osoby, kierowanie do innych instytucji i organizacji wniosków o udzielenie pomocy, inicjowanie stara o zapewnienie opieki alimentacyjnej, współpraca z instytucjami opieki społecznej, z policj itp. oraz korespondencja z rodzinami osób zaginionych (telefoniczna i listowna). Zatrudnilimy równie dwie osoby do prowadzenia internetowej bazy danych oraz strony internetowej fundacji. UZYSKANE PRZYCHODY Dotacje celowe (w tym dotacje na rok 2001) ,00 Darowizny od osób prywatnych ,42 Odsetki bankowe 2 105,23 Pozostało z roku ubiegłego 5 830,06 Razem przychody ,71 Darowizny rzeczowe (programy komputerowe) ,52 WYDATKI Wynagrodzenia pracowników: na prace zlecone (3 osoby) ,00 na umowy o dzieło (8 umów) ,00 Szkolenie pracowników i wolontariuszy 627,95 Ksigowo 6 710,00 Remonty + usługi obce 1 478,07 Prowizje bankowe 817,60

10 Łczno i usługi internetowe 5 952,99 Czynsz 5488,54 Pozostałe (druk ulotek, amortyzacja, zuycie materiałów) ,02 Razem wydatki ,17 10

Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI ITAKA

Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI ITAKA I T A K A Fundacja Pomocy Ludziom Dotknitym Problemem Zaginicia adres pocztowy: 00-959 Warszawa 30, skrytka pocztowa 110 internet: www.itaka.org.pl telefon zaufania: (0 22) 654 70 70 faks: (0 22) 654 79

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) Anna Jurkiewicz koordynator projektu Dotyczy wniosku nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIERWSZEJ CZCI PROJEKTU:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIERWSZEJ CZCI PROJEKTU: Fundacja im. Stefana Batorego Program Internet ul. Sapieyska 10 Warszawa SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PIERWSZEJ CZCI PROJEKTU: WWW.ZAGINIENI.PL - WYKORZYSTANIE INTERNETU DO ZAPOBIEGANIA ZAGINICIOM WRÓD DZIECI,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ITAKA W ROKU 2006 1) ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Adres siedziby: ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA

Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Społeczna odpowiedzialno biznesu Banku BPH SA Raport za 2004 Spis treci Nasi interesariusze... 2 Klienci... 2 ZASADY CSR W PROCESIE KREDYTOWYM... 4 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIDZY... 4 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Rola Dyurnet.pl oraz innych podmiotów w usuwaniu nielegalnych treci z Internetu

Rola Dyurnet.pl oraz innych podmiotów w usuwaniu nielegalnych treci z Internetu Dudek Marek NASK NIFC Hotline Polska Rola Dyurnet.pl oraz innych podmiotów w usuwaniu nielegalnych treci z Internetu Zjawisko pedofilii i pornografii dziecicej w Internecie jest stosunkowo nowym i coraz

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

telefony pomocowe Warszawa, 2014 r.

telefony pomocowe Warszawa, 2014 r. Infolinie telefony pomocowe INFORMATOR Warszawa, 2014 r. BIULETYN RPO Materiały nr 84 Infolinie. Telefony pomocowe. Informator Opracowanie: Joanna Troszczyńska-Reyman Stanisław Ćwik Justyna Zarecka współpraca

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO

POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO za okres od 01 stycznia do 31grudnia 2007 (stosownie do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo