Równość szans na rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Równość szans na rynku pracy"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 16 październik 2013 Równość szans na rynku pracy Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Stereotypy do szuflady Liczą się kompetencje! Problemy i szanse kobiet na rynku pracy Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Natalia Kamińska Adam Laskowski Anna Potoka Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, październik 2013 W swoich rękach trzymają Państwo październikowy Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl. W tym wydaniu naszego magazynu postanowiliśmy przyjrzeć się tematyce płci w pracy i biznesie. Pracując nad materiałami do tego numeru, zastanawialiśmy się, czy wdrożenie Programu Unijnego Kapitał Ludzki przyniosło efekty, jeśli chodzi o równość szans kobiet i mężczyzn w województwie zachodniopomorskim? Czy może Unia Europejska rozdmuchała problem płci? Przeznaczyła ogromną liczbą funduszy strukturalnych na realizację idei gender mainstreaming, zamiast na dużo ważniejsze sprawy? Postanowiliśmy to sprawdzić. W 2005 roku (wg WUP) kobiety stanowiły 51,6% ogólnej liczby ludności. Choć więcej kobiet niż mężczyzn zdobywało wyższe wykształcenie, to panie były większością wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Te, które pracowały, zarabiały mniej w porównaniu z mężczyznami. Poza tym systematycznie rosła liczba kobiet jako ofiar przemocy domowej. Z pomocy opieki społecznej również korzystało więcej pań, bo głównie ich dotyczyło zjawisko ubóstwa. Fakty te potwierdzały istnienie potężnego bo nie tylko lokalnego czy narodowego problemu, a mianowicie dyskryminacji na tle płci. Unia Europejska postanowiła przeciwdziałać wykluczeniu i ograniczeniu dostępu połowy populacji na świecie do wielu istotnych sfer życia, a także walczyć z barierami uniemożliwiającymi wdrażanie zasady równych szans dla każdej płci, w tym m.in. z różnicami w płacach, małą dostępnością elastycznych modeli pracy, niskim udziałem mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, niskim udziałem kobiet w działalności publicznej i w organach decyzyjnych czy stereotypami dotyczącymi płci we wszystkich obszarach. Nie wiemy, czy zmniejszyły się problemy kobiet w naszym województwie. Zaszły jednak pewne zmiany. Potwierdza to raport Przedsiębiorcy na Pomorzu Zachodnim. Fakty, liczby, przykłady (PKPP Lewiatan, grudzień 2012). Obecnie w województwie zachodniopomorskim 30,8 tys. kobiet kieruje przedsiębiorstwami, w tym jednoosobowymi. Oznacza to, że kobiet przedsiębiorczych jest o 4 razy więcej niż pielęgniarek (wg GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r. ok. 7400) i 2 razy więcej niż nauczycielek (wg GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 ok. 16 tys.), a więc w zawodach jeszcze do niedawna stereotypowo określanych jako kobiece. Poza tym, firmy zarządzane przez kobiety chętniej niż męskie przyjmują nowych pracowników, są bardziej zorientowane na wzrost sprzedaży i zysku, a także planowanie sporych inwestycji w innowacje, nowe technologie i wprowadzanie na rynek nowych produktów. Wskaźniki przeżywalności dla firm założonych przez kobiety i mężczyzn są podobne. Ponadto, jak czytamy w raporcie, przynajmniej jedna kobieta zasiada w trzech zachodniopomorskich spółkach giełdowych i ich radach nadzorczych. Kończąc tym optymistycznym akcentem, jak co miesiąc zapraszamy Państwa do lektury naszego magazynu, dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie: Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu Spis treści W numerze: 3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 4 Stereotypy do szuflady 5 Liczą się kompetencje! 6 Problemy i szanse kobiet na rynku pracy 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn w pracy i biznesie 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 16 październik 2013

3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Na wszystkich etapach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażana jest horyzontalna zasada równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, która ukierunkowana jest na wyrównywanie szans odbiorców wsparcia na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Konieczność wdrażania i stosowania zasady równości szans wynika z prawa wspólnotowego i krajowego. Art. 2 i 3 Traktatu Amsterdamskiego definiuje zasadę równości kobiet i mężczyzn jako jedną z zasad horyzontalnych polityk Unii Europejskiej. Zobowiązanie państw członkowskich do eliminowania wszelkich nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami wyraża się także w programach realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych (rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego). Dla rozstrzygnięcia równości na rynku pracy należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest płeć biologiczna i płeć kulturowa. Płeć biologiczna (sex) odnosi się do biologicznych różnic między mężczyznami a kobietami, które są uniwersalne i naturalnie niezmienne (narządy rozrodcze, cechy płciowe, funkcje reprodukcyjne, gospodarka hormonalna). Płeć kulturowa (gender) odnosi się do cech nadawanych kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi kształtowanych przez społeczeństwo. Płeć kulturowa definiuje to, co jest dozwolone, oczekiwane i docenianie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w danej sytuacji. W związku z istnieniem płci kulturowej przez cały okres tworzenia się cywilizacji, społeczeństw i kultur, tworzyły się pewne cechy typowe dla danej płci, pewne uprzedzenia, a co za tym idzie mnóstwo stereotypów i nierówności. Równość szans w kontekście równości płci należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, a przedstawiciele obu płci mają równy dostęp do wszelkich zasobów, z których korzystają w życiu (środków finansowych, zatrudnienia, szans rozwoju zawodowego i osobistego). Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń (m.in. wśród pracodawców). Zasada równości szans na rynku przejawia się między innymi poprzez: brak jakiejkolwiek dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników należy dbać, by pracownicy byli zatrudniani na tych samych zasadach bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy stopień niepełnosprawności, jedynym wyznacznikiem zatrudnienia powinno być wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje danych osób; równy dostęp do wszystkich świadczeń dla wszystkich pracowników (należy dbać by każdy pracownik miał zagwarantowany równy dostęp doświadczeń pracowniczych i socjalnych); elastyczne formy zatrudnienia flexicurity elastyczność daje możliwość zatrudnienia każdego na różnych warunkach i w różnych miejscach z wykorzystaniem oszczędności dla pracodawcy a korzyści dla pracownika; elastyczny czas pracy podział pracy na zadania podział pracy na zadania daje możliwość kreowania swojej pracy i wykazywania zalet i możliwości pracowników. Bezpieczeństwo + elastyczność = elastyczne formy zatrudnienia = FLEXICURITY Elastyczność oznacza możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia do szybkich zmian na rynku. Bezpieczeństwo rozumiane jest tutaj jako model poczucia bezpieczeństwa dla pracowników poprzez tworzenie warunków dla stabilności zatrudnienia, choć w różnych miejscach i ze zmiennym wykorzystywaniem kwalifikacji i kompetencji. Przykłady elastycznych form zatrudnienia to: kontraktowanie pracy, zatrudnienie tymczasowe, terminowa umowa o pracę, telepraca, praca w domu, dzielenie pracy, zmienny czas pracy pracowników zatrudnionych na stałe, praktyka absolwencka, praca nakładcza (chałupnictwo), staż, wolontariat. Korzyści płynące z elastycznych form zatrudnienia to: dla pracodawcy: niższe koszty pracy, szersze pole manewru jeśli chodzi o budowanie zespołu, maksymalna koncentracja na działalności wynikającej z profilu firmy, możliwość uzyskania odliczeń od dochodu przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, mobilizacja konkretnego pracownika o mniej typowych porach, w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, to lepsze przystosowanie do zmian na rynku, efektywne docieranie do klientów, utrzymanie wartościowych pracowników w czasie konieczności opieki nad osobami zależnymi. dla pracownika: dodatkowe źródło utrzymania, które nie byłoby możliwe z różnych powodów w ramach pracy stałej, szansa dla prowadzących gospodarstwa domowe, osób starszych, absolwentów, niepełnosprawnych, oddalonych od miejsca pracy o znaczny dystans, możliwość łączenia ze sobą różnych form pracy, szukając zleceń w różnych miejscach, możliwość opieki na osobami zależnymi, podniesienie kwalifikacji i zwiększenie opcji zarobienia większych pieniędzy, optymalny rozwój indywidualnych zdolności dzięki możliwości wyboru miejsca i rodzaju pracy, komfortowe warunki pracy (np. w zaciszu domowym), przy jednoczesnym przełamaniu bariery kontaktów ze światem zewnętrznym. Szkolenia dla pracodawców i pracowników w zakresie równości szans organizowane są przez Instytucje Pośredniczące PO KL oraz przez podmioty prywatne. Ponadto wydano wiele publikacji i informatorów w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, które bezpłatnie są do pobrania ze strony www. efs.gov.pl. Anna Potoka 3

4 Stereotypy do szuflady Między innymi o tym, jakie stereotypy dotykają kobiety w Polsce i jak pod tym względem wygląda woj. zachodniopomorskie, rozmawialiśmy z Katarzyną Nakielską-Pawluk właścicielką firmy, socjolożką i autorką jednego z rozdziałów w drugim wydaniu bestsellera Grzeczne dziewczynki nie awansują. Katarzyna Nakielska-Pawluk, właścicielka NPK Nauka- Praca-Kariera (www.naukapracakariera.pl), socjolożka, trenerka, rekruterka i certyfikowana konsultantka psychometrycznych testów Facet5, Extended DISC i MCA, członkini Polish ROWE Movement. Stereotypy zawsze silnie oddziaływały na traktowanie płci w pracy i w biznesie. Które z nich funkcjonują obecnie? Wciąż często widać niespodziewanie nagłe i przyspieszone kariery mężczyzn, niejednokrotnie ustępujących kobietom pod względem kompetencji, czyli ruchome schody oraz przyspawane od wieków do swoich stanowisk kobiety, których przy awansie w ogóle nie bierze się pod uwagę, bo przecież Basia jest niezastąpiona tam gdzie jest i nie przebije się przez szklany sufit. Do tego dochodzi lepka podłoga, czyli gros stanowisk najniżej płatnych, w 90% zajmowanych przez kobiety. Aby się przekonać o sile tego stereotypu, wystarczy wejść do pierwszego lepszego hipermarketu i policzyć, ilu za kasami jest mężczyzn, a ile kobiet. To w skali ogólnej. A jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim? Stereotypowe postrzeganie płci występuje w tych typach organizacji, których cechą wspólną jest patriarchalny sposób zarządzania i organizacji pracy. Ich przykłady znaleźć można zarówno wśród firm prywatnych, jak i spółek skarbu państwa, a także urzędów i innych instytucji publicznych. W składzie Zarządu Miasta Szczecin nie ma ani jednej kobiety. Zarządzanie dziedzinami, nawet tradycyjnie i stereotypowo postrzeganymi jako kobiece, jak np. miejska oświata, kultura czy polityka społeczna, także znalazło się w męskich rękach. Zalążkiem dobrych praktyk w przyszłości jest to, że w 5-osobowym gronie Zarządu Województwa znalazła się jedna pani. W firmach zagranicznych bywa różnie. Wzorem równego traktowania płci są firmy z kapitałem skandynawskim, gdzie jak zresztą w całej Skandynawii gender mainstreaming jest standardem, nawet w przypadku dyskontów. Dlaczego należy przeciwdziałać stereotypizacji płciowej w miejscu pracy? Postrzeganie pracowników przez pryzmat stereotypów płciowych w ostatecznym bilansie mści się na samej organizacji, ponieważ pozbawia ją możliwości korzystania z wielu talentów i potencjałów. Jakie dobre praktyki, jeśli chodzi o równe traktowanie płci, można wprowadzać w miejscu pracy? Prostym zabiegiem, który pokazuję m.in. na szkoleniach, jest odwracanie ról. Warto uczyć pracowników, aby kiedy czują, że zaczynają ulegać stereotypom zadawali sobie pytania: a gdyby było odwrotnie? Gdybym znalazł/-a się na miejscu takiej osoby, to potraktował(a) bym ją/go tak samo? Jeśli odpowiedź będzie twierdząca to oznacza, że płeć nie była dla nich żadną zmienną. Istnieją też popularne w Stanach i coraz śmielej wchodzące na nasz rynek narzędzia pozwalające na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego bez ujawniania danych dotyczących płci kandydatów. Dopiero po dokonaniu wstępnego wyboru otrzymujemy informacje, czy naszymi potencjalnymi przyszłymi pracownikami będą kobiety, czy mężczyźni. Inną możliwością jest wprowadzenie popularnego w Stanach, a raczkującego w Polsce systemu pracy o nazwie Results Only Work Environment, czyli Środowiska Pracy Zorientowanego na Rezultat (w skr. ROWE). Umożliwia on np. kobietom, które zajmują się wychowaniem dzieci, a także mężczyznom, nie tylko młodym ojcom, efektywną pracę nastawioną na wyniki, w dogodnych dla nich godzinach czy miejscu. Jest pani autorką rozdziału w II wydaniu bestselleru Grzeczne dziewczynki nie awansują. Czy tytuł książki odzwierciedla rzeczywistość? Strategia grzecznej i miłej dziewczynki jest efektem wychowania zapewniania córki, że jak będzie dzielić się zabawkami, wszystkim ustępować, nie dyskutować, nie przechwalać się, nie odzywać niepytana, będzie skromna, miła i grzeczna, to ktoś ją w końcu doceni. Dorosłe grzeczne dziewczynki nadal w to wierzą. W pewnym momencie tak się staje awansują np. do średniego managementu, na stanowiska związane z zarządzaniem operacyjnym. Potem zaczyna się szklany sufit. Dostają dwa razy więcej obowiązków i 10% wyższą pensję. Więc pracują jeszcze ciężej, nie zawsze zdając sobie sprawę, że w istocie oliwią te ruchome schody, którymi wjedzie na sam szczyt kolega zza biurka. Do końca swojej kariery pozostają na jednym stanowisku lub jednej kategorii stanowisk. O tym wszystkim pisze Lois P. Frankel w książce Grzeczne dziewczynki nie awansują. 101 błędów popełnianych przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę. Polecam tę pozycję, bo pozwala odpowiedzieć na pytania: gdzie obecnie jestem na drodze swojej kariery, dokąd zmierzam, co chcę osiągnąć, czy to co robię i jak się zachowuję przybliża mnie czy oddala od tego celu, czy utknęłam na lepkiej podłodze, czy wpłynęłam na jakąś mieliznę. Jak reagować na seksistowskie kawały w miejscu pracy? Wyjściem z sytuacji jest powiedzenie wprost: Słuchaj, nie bawią mnie takie pseudożarty, więc się od nich powstrzymaj, dobrze?. (Bardzo ważne, żeby dodać na końcu słowo dobrze albo zapytać Czy możemy to ustalić? ). Prowokator musi się wówczas odnieść do tak sformułowanego żądania. W 80% powie dobrze, ok. Ewentualnie, żeby podrasować swoje ego, doda: nie wiedziałem, że jesteś taka obrażalska, ale tego już nie komentujemy. Dziękuję za rozmowę. Anna Duda 4 NR 16 październik 2013

5 Liczą się kompetencje! Sukces w karierze zawodowej zależy od wielu czynników. Niestety, w Polsce wciąż panuje rynek pracodawcy, a konkurencja w wyścigu o wymarzone miejsce zatrudnienia jest zaostrzona. Obecnie przełożeni oczekują od przyszłych kandydatów nie tylko wyższego wykształcenia, specjalistycznych kwalifikacji i odpowiedniego stażu pracy, lecz również szerokiego wachlarza kompetencji. Na początku warto wyjaśnić czym właściwie są kompetencje. W literaturze istnieje wiele definicji, zaś współcześnie kompetencje określane są jako ogół cech i właściwości ucieleśnionych w ludziach. Zaliczają się do nich: wiedza, umiejętności, zdolności, postawy, zdrowie oraz doświadczenie. Z kolei kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych w danej specjalności. Ich potwierdzeniem są posiadane dyplomy, certyfikaty czy zaświadczenia. Jak wynika z III edycji badania Bilansu Kapitału Ludzkiego pomimo rosnącej puli bezrobotnych, w 2012 roku ponad 3/4 pracodawców doświadcza trudności w znalezieniu kandydatów. Przyczyna takiej sytuacji tkwi w braku określonych kompetencji oraz nieposiadaniu wymaganego doświadczenia zawodowego. Ponadto co trzecia osoba zatrudniająca skarżyła się na brak kompetencji samoorganizacyjnych, takich jak: przedsiębiorczość, samodzielność, odporność na stres czy motywacja do pracy. Dodatkowo, zdaniem 14% pracodawców, osoby aplikujące o zatrudnienie nie są wyposażone we właściwe kompetencje interpersonalne związane z umiejętnościami komunikacyjnymi i pracą zespołową. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Polacy wciąż wykazują niewielkie chęci do korzystania z dostępnej oferty szkoleniowej. Aż 64% Polaków nie podnosiło swoich kompetencji w ubiegłym roku w jakikolwiek sposób. W grupie pracujących 28% nigdy nie brało udziału w kursach i szkoleniach, wśród bezrobotnych 44%, zaś wśród nieaktywnych zawodowo współczynnik ten wynosił 52%. (70%) i małe (80%). Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że przedsiębiorstwa z ostatniego sektora zatrudniają zazwyczaj pracowników, których kompetencje są dostosowane do wymogów ich stanowisk, a zakres ich obowiązków charakteryzuje się brakiem nowych wyzwań rozwojowych. W związku z tym, przedsiębiorcy nie odczuwają potrzeby podnoszenia kwalifikacji swoich podwładnych. Natomiast, gdyby pracodawcy mieli możliwość podniesienia poziomu umiejętności pracowników, to przede wszystkim skupiliby się na umiejętnościach zawodowych związanych z danym stanowiskiem (zdanie 56% pracodawców). Dla 24% zatrudniających jednym z najważniejszych jest rozwój wspomnianych wcześniej kompetencji samoorganizacyjnych, zaś 18% wskazało, że przydatne byłyby szkolenia z doskonalenia kompetencji interpersonalnych. W podziale na branże, wyniki badań wskazują, że najczęściej szkolą pracodawcy z sektora edukacji (95%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (95%) oraz usług specjalistycznych (84%). Pozostałe trzy sektory budownictwo i transport, przemysł i górnictwo oraz handel, zakwaterowanie i gastronomia lokują się odpowiednio na poziomie 66%, 64% oraz 59%. Inwestycja w przyszłość Pomimo, że uczestnictwo w szkoleniach wciąż kształtuje się na dość niskim poziomie, to jednak zauważalny jest wzrost świadomości Polaków z korzyści wynikających z samodoskonalenia się. Choć pod względem posiadanych kompetencji płeć w oczach pracodawców nie odgrywa większego znaczenia, to warto jednak podkreślić, że to kobiety szczególnie stawiające na rozwój w biznesie wskazywały na rozwijanie własnych kwalifikacji (71%), analizę własnych kompetencji (41%) i udział w ambitnych projektach (40%). Oprócz tego wśród czynników, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej, kobiety wymieniły trzy rodzaje zasobów. Po pierwsze siłę własnego charakteru (71%), po drugie- doświadczenie w miejscu pracy (69%) i po trzecie wykształcenie i umiejętności tak odpowiedziało 40% respondentek badania Menedżerka Sukcesu. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce. W ujęciu ogólnym, w ubiegłym roku głównym powodem wzięcia udziału w kursach i szkoleniach przez osoby pracujące była chęć podniesienia umiejętności potrzebnych w obecnej pracy (65%) lub wymóg pracodawcy (40%). W przypadku bezrobotnych przeważała chęć zdobycia nowej pracy (45%) lub rozwój własnych zainteresowań (34%). Warto także nadmienić, że ponad połowa osób nie opłacała uczestnictwa w kursach i szkoleniach z własnej kieszeni, lecz korzystała ze środków zewnętrznych: pracodawców, urzędów pracy lub innych instytucji (83%). Jedynie 7% Polaków w ostatnim roku przeznaczyło na cele szkoleniowe więcej niż 1000 zł. Najwięcej na szkolenia wydały osoby pracujące motywowane chęcią rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (średnio niemal 1000 zł). Jednak, jeżeli decydujemy się na opłacenie szkolenia z własnych środków finansowych, to musimy rozpatrywać wydaną kwotę przede wszystkim jako inwestycję w siebie i swoją przyszłość. To, czego się nauczymy i jakie zdobędziemy kompetencje i kwalifikacje warunkować będzie bowiem naszą atrakcyjność na rynku pracy. Natalia Kamińska Wiele zależy od pracodawcy Zwiększenie poziomu kompetencji pracowników leży także po stronie pracodawcy. Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki oraz racjonalne nim zarządzanie przynosi korzyści w postaci wzrostu produktywności i zwiększaniu przewagi konkurencyjnej. Jak pokazuje rzeczywistość w rozwój swoich kadr inwestują przede wszystkim duże i średnie firmy (95% i 93%), rzadziej przedsiębiorstwa mikro 5

6 Problemy i szanse kobiet na rynku pracy Płeć piękna, formalnie równoprawna, w rzeczywistości w pracy zawodowej boryka się z wieloma problemami. Przed przełomem 1989 roku kobiety były bardziej aktywne zawodowo, a ich pozycja na rynku pracy bardziej stabilna. Większe bezpieczeństwo i dostępność zatrudnienia tylko częściowo wynikały z przesłanek ideologicznych, był to również efekt dużego zapotrzebowania na pracę kobiet w kraju o niskowydajnej gospodarce. Sytuacja polskich kobiet na rynku pracy pogorszyła się znacznie po 1989 roku, gdy w kraju rozpoczęła się polityczna i ekonomiczna transformacja. W latach aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn spadła, ale teraz wszystko jest na dobrej drodze, by sytuacja na rynku pracy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn się poprawiła. Zmniejsza się ogólne bezrobocie wśród płci pięknej, a do innych pozytywnych trendów wypada zaliczyć ten, w ramach którego coraz więcej pań ma wyższe wykształcenie i zdobywa nowe kwalifikacje. Nie wszędzie jednak zmiany są tak pozytywne, w regionach o dużym bezrobociu, kobietom pozostaje do wyboru niewielka liczba w dodatku słabo płatnych zawodów. Mimo, iż obowiązujące w Polsce ustawodawstwo odpowiada standardom europejskim, kobiety nadal znajdują się na gorszych pozycjach niż mężczyźni. By sprostać coraz większym wymaganiom pracodawców i skuteczniej konkurować o pozycję zawodową, częściej niż mężczyźni uzupełniają wiedzę i podnoszą kwalifikacje. Zdaniem ekspertów niezmiernie ważna jest popularyzacja, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, wiedzy o antydyskryminacyjnych przepisach prawa pracy. Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących równouprawnienia jest dość trudne, brakuje szczegółowych rozwiązań, które ułatwiałyby dochodzenie roszczeń w przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania. Ponadto przepisy odnoszą się zasadniczo do sytuacji, kiedy stosunek pracy został już nawiązany, zatem ich zasięg jest znacznie ograniczony: brakuje regulacji prawnych, które obejmowałyby szeroko rozpowszechnione przypadki dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy. Kobieta, która nie została przyjęta do pracy ze względu na płeć, nie ma w praktyce możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Odwoływanie się do przepisów konstytucyjnych jest trudne z uwagi na brak praktyki w tym zakresie. Obronę przed dyskryminacją dodatkowo utrudnia fakt, że w Polsce ciężar dowodu spoczywa na osobie dochodzącej swych praw, a nie na pracodawcy, jak to ma miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej. Na portalach społecznościowych rekordy popularności bił filmik realizowanyw ramach PO KL. Na rozmowę kwalifikacyjną wchodzi mężczyzna, którego rekruterzy pytają czy zamierza zajść w ciążę. Mężczyzna w ciąży? Toż to jakiś absurd Film miał uzmysłowić pracodawcom oraz pracownikom bezzasadność takiego pytania. Wszyscy wiedzą, że przyszły pracodawca nie powinien pytać o plany związane z rodziną, nie tylko dlatego, że to nie jego sprawa, ale dlatego, że nie można podejmować decyzji o zatrudnieniu w oparciu o informacje czy ktoś planuje posiadanie dzieci. To bowiem sprawia, że kobiety są dyskryminowane na rynku pracy i mają zwyczajnie mniejsze szanse na wymarzone stanowisko. Kodeks pracy nie zawiera przepisu gwarantującego równą płacę za pracę o równej wartości, wystarczy jednak porównać przedstawione w raporcie Sedlak & Sedlak dane dotyczące średnich wynagrodzeń. I tak średnio w Warszawie mężczyźni zarabiają o 33% więcej niż kobiety. Proporcje te nie są takie same w innych miastach np. w Gdańsku różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet wynosi 25, a w Lublinie 20% (niestety na niekorzyść kobiet). Problemy kobiet na rynku pracy bardzo często mają swoje źródło w tradycyjnych poglądach na ich rolę w rodzinie i negatywnych stereotypach, związanych z ich pracą zawodową. Istnieje przekonanie, że kobiety nie muszą pracować zawodowo, gdyż posiadają alternatywne źródła utrzymania, nie muszą również wiele zarabiać. Tym alternatywnym źródłem zazwyczaj jest mąż, gdyż to do niego, według tradycji, należy obowiązek utrzymania domu. Wyzwaniem pozostaje zmiana stereotypów i wizerunku kobiet pracowników, oraz wzmocnienie przekonania u samych kobiet, że są dobrymi pracownikami i przełożonymi. Panie często mają niską samoocenę i mało wiary we własne umiejętności; wiele za to wątpliwości: czy sprawdzą się w pracy i czy sprostają wyzwaniom. Niewątpliwie przeszkodą w dostępie kobiet do rynku pracy jest postrzeganie w społeczeństwie pewnych zawodów jako typowo męskich. Rozwój nowych technologii i potęgujące się zapotrzebowanie na nowe usługi są szansą na tworzenie takich zawodów, które w świadomości społecznej nie będą profilowane według płci. Nie wszystkie kobiety, jak pokazują badania ogólnopolskie, chcą pracować, lecz zainteresowanym aktywnym uczestnictwem na rynku pracy należy to umożliwić. W opinii ekspertów niezbędna jest więc popularyzacja takich form zatrudnienia, jak: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca czy praca tymczasowa. Konieczne są ułatwienia w korzystaniu ze żłobków, przedszkoli i zajęć pozalekcyjnych, poprzez odpowiednie skorelowanie godzin ich funkcjonowania z czasem pracy rodziców; stworzenie systemu zachęt dla pracodawców zainteresowanych tworzeniem przedszkoli przyzakładowych. Duże możliwości wspierania kobiet otwierają się dzięki szkoleniom z EFS. Nowe zawody, szkolenia, doradztwo, kapitał zagraniczny, fundusze unijne oraz zmiana sposobu myślenia w polskim społeczeństwie sprawia, że kobiety mają coraz więcej szans na pokazanie swoich możliwości. Oczywiście nic nie dzieje się od razu i na efekty będzie trzeba poczekać, zwłaszcza, że w naszym kraju dopiero od transformacji ustrojowej możemy mówić o rzeczywistych, wolnorynkowych zasadach zatrudniania oraz tworzenia gospodarki podobnej do zachodniej. Anna Potoka 6 NR 16 październik 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn w pracy i biznesie Problematyka równości płciowej dotyczy wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa. Z tego względu wśród październikowych ofert szkoleniowo-doradczych znajdą Państwo kursy i warsztaty e-learningowe i zamknięte (organizowane na zlecenie firmy) poświęcone urlopom rodzicielskim, przeciwdziałaniu mobbingowi i rolom społecznym płci, a także informacje o doradcach, z których pomocy mogą Państwo skorzystać. Mobbing Opis szkolenie poświęcone jest jednemu z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy przeciwdziałaniu mobbingowi. Niestety, ustawodawca nie podpowiada, jak ten obowiązek realizować. Szkolenie zachęca do podejmowania tego typu działań z tego względu, że w świetle najnowszego orzecznictwa SN pracodawca, który wykaże w sądzie, że podjął realne kroki w celu przeciwdziałania mobbingowi, może uwolnić się od odpowiedzialności. Termin dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni od zakupu Cena 56 zł brutto Organizator Eduself,eduself.pl Kontakt tel , eduself.pl/szkolenia/kadry/mobbing Informacje dodatkowe: kurs mogą nabyć tylko osoby zalogowane w serwisie Eduself.pl Uprawnienia rodzicielskie w ujęciu kompleksowym Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami nabywania, dokumentowania i rozliczania uprawnień związanych z rodzicielstwem. Szkolenie podzielone zostało na kilka modułów tematycznych. Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie przedstawianych zagadnień. Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania uprawnień rodzicielskich (przysługujące świadczenia) oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA. Termin dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni od zakupu Cena 73 zł brutto (tylko szkolenie) Organizator Personnel Project, Kontakt tel , Informacje dodatkowe: cena kursu obejmuje możliwość zadawania pytań uzupełniających trenerowi i wydanie certyfikatu uczestnictwa Urlopy macierzyńskie i urlop rodzicielski od czerwca 2013 r. Opis Szkolenie przedstawia kompleksowo praktyczny aspekt urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich przysługujących rodzicom i opiekunom dzieci od 17 czerwca 2013 r. Termin dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni od zakupu Cena 73 zł brutto (tylko szkolenie) Organizator Personnel Project, Kontakt tel Informacje dodatkowe: w cenie szkolenia znajduje się dostęp do pre- i posttestów, indywidualne konsultacje z trenerem za pośrednictwem a, komplet druków związanych z rodzicielstwem do pobrania w formie elektronicznej i imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Doradca ds. aktywnej integracji Opis Doradca ds. aktywnej integracji udziela m.in.: wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL, informacyjno-doradczego z zakresu stosowania Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach POKL przez beneficjentów projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, doradczego przy wdrażaniu instrumentów aktywnej integracji w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym i merytorycznego przy wdrażaniu programów aktywności lokalnej. Termin kontakt z doradcą ds. aktywnej integracji od pon. do pt. w godz Miejsce ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin Organizator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kontakt Iwona Klimowicz, tel , doradca_ds_aktywnej_integracji.htm Przeciwdziałanie mobbingowi kurs e-learningowy Opis Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnik szkolenia nauczy się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem i odróżniać go od zachowań, które wbrew pozorom, mobbingiem nie są. Ponadto szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę dotyczącą sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i naukę jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu. Organizator SEKA.edu Sp. z o. o., Kontakt tel , 7

8 Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej Opis Uczestnicy/-czki szkolenia zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania i wdrażania programów pro-równościowych. Cena cena jednodniowego szkolenia zamkniętego w siedzibie zamawiającego na terenie województwa warmińskomazurskiego wynosi 2.850,00 zł brutto (190 zł/osoba); poza województwem warmińsko-mazurskim cena do uzgodnienia Miejsce siedziba zamawiającego Organizator Adept, Kontakt Ewa Trafalska, tel , Dodatkowe informacje: koszt szkolenia obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu i raport poszkoleniowy Rozwój zdolności przywódczych dla kobiet Opis Szkolenie doskonalące zdolności przywódcze przeznaczone są dla kobiet zajmujących ważne pozycje w swoich firmach. Nasza propozycja obejmuje szkolenia dotyczące szeroko pojętej komunikacji, w tym komunikacji płci i komunikacji interkulturowej, a także rozwoju kompetencji przywódczych dla kobiet/liderek w biznesie i organizacjach pozarządowych. Miejsce na życzenie zamawiającej firmy Cena 1550 zł netto Organizator interkultura cross-cultural training consulting, www. interkultura-consult.com Kontakt tel. +49 (331) Szkoła EuroLiderek (SEL) Opis Szkoła EuroLiderek to wyjątkowy projekt przeznaczony dla kobiet, które pełnią funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach, administracji i życiu publicznym. Jego głównym założeniem jest zbudowanie sieci kontaktów i relacji pomiędzy uczestniczkami wszystkich edycji, wykładowczyniami, wykładowcami oraz gośćmi specjalnymi. Termin brak danych Cena 4500 zł Miejsce ul. Księcia Warcisława I-go 20C/2, Szczecin Organizator Klub SEL,euroliderki.pl Kontakt tel , Informacje dodatkowe: Szkoła EuroLiderek adresowana jest do kobiet, które mają minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie w pełnieniu roli liderki (własna firma, menedżerka, polityczka, działaczka społeczna, inne) Prawo pracy dla menedżerów Opis Każdy menedżer zarządzający nawet małym zespołem podejmuje często decyzje, których podstawą jest prawo pracy. Dotyczą one wielu zagadnień, takich jak np. czas pracy, prawo do urlopów, zatrudnienie albo rozwiązanie umowy o pracę. Każda z tych decyzji ma swoje skutki finansowe dla firmy, jak i konsekwencje dla pracownika. Znajomość kluczowych kwestii z zakresu prawa pozwoli każdemu menedżerowi podejmować decyzje z jednej strony zgodne z prawem pracy, a z drugiej korzystne dla firmy i szanujące prawa pracownika. Jedną z nich jest przeciwdziałanie mobbingowi. Cena 390 zł Organizator BMSS Sp. z o.o., Kontakt tel , akademia-prawa-pracy Informacje dodatkowe: każde szkolenie wykorzystuje ćwiczenia, case study, testy i inne ciekawe formy dydaktyczne Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji Opis Szkolenie pokazuje możliwości wsparcia przedsiębiorstwa MSP w ramach funduszy unijnych. Ułatwi zaplanowanie projektu, przygotowanie do napisania wniosku i sprawną realizację oraz rozliczanie projektu, po uzyskaniu planowanych środków. Cena 300 zł brutto Miejsce do uzgodnienia Organizator Segna,www.segna.pl Kontakt Michał Maksymowicz, tel , pl, przeciwdzialanie_mobbingowi_i_dyskryminacji,sz, html#miejsce_szkolenia Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy (szkolenie zamknięte) Opis Uczestnicy/-czki szkolenia zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zostaną uwrażliwieni na kwestie płci społeczno-kulturowej w środowisku pracy, nauczą się dostrzegać przejawy nierówności, zdobędą podstawowe umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania programów pro-równościowych. Cena cena jednodniowego szkolenia zamkniętego w siedzibie zamawiającego na terenie województwa warmińsko mazurskiego wynosi 2.850,00 zł brutto (190 zł/osoba); poza województwem warmińsko-mazurskim cena do uzgodnienia Miejsce do uzgodnienia Organizator Adept, Kontakt Ewa Trafalska, tel , info.pl, Dodatkowe informacje: koszt szkolenia obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu i raport poszkoleniowy Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych (szkolenie zamknięte) Opis Uczestnicy/czki szkolenia zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy gender, zdobędą umiejętność zastosowania wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej w pracy zawodowej oraz nabędą specyficzną wrażliwość na potrzeby beneficjentek i beneficjentów udzielanej pomocy. Cena cena dwudniowego szkolenia zamkniętego w siedzibie zamawiającego na terenie województwa warmińskomazurskiego wynosi 4.650,00 zł brutto (310 zł/osoba); poza województwem warmińsko-mazurskim cena do uzgodnienia Miejsce do uzgodnienia Organizator Adept, Kontakt Ewa Trafalska, tel , info.pl, Dodatkowe informacje: koszt szkolenia obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu i raport poszkoleniowy 8 NR 16 październik 2013

9 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Języki obce Język niemiecki dla dorosłych Opis Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka niemieckiego osób dorosłych (pracujących oraz bezrobotnych) z terenów wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego. Kurs trwa 60 h, zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu TELC. Termin styczeń maj 2014 Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator GOS Polska Sp. z o.o. Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin, pokój 104., tel , Angielski w księgowości: przygotowanie do egzaminu ICFE Opis Zakres tematyczny kursu obejmuje: raporty finansowe, strategie finansowe firm, standardy rachunkowości, odzyskiwanie długów, oprogramowanie w księgowości, audyt, budżetowanie, podatki i wiele innych. Cena 480,00 zł netto Organizator Polkadr Grupa Konsultingowa Kontakt tel , fax: , php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=129 Kursy Financial English Opis Kurs adresowany jest do księgowych, analityków i doradców finansowych, pracowników banków, biur maklerskich i firm doradczych i prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B2-C1) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Program kursu obejmuje między innymi następujące bloki tematyczne: sprawozdawczość i dokumentacja finansowa, ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne, budżety i strategie finansowe, audyty i ocena ryzyka, fuzje i przejęcia, rachunkowość, bankowość. Na życzenie słuchaczy program może być poszerzony o przygotowanie do egzaminu Cambridge ESOL International Certificate in Financial English (ICFE) Cena 1745 zł Organizator Bell Szczecin Kontakt Bell Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, Szczecin, tel , fax , kursy-angielskiego/kursy-financial-english Marketing Marketing w mikro i małej firmie Opis Szkolenia z zakresu marketingu oferowane są w ramach projektu Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą. Projekt zakłada udział każdego z Uczestników w 64-godzinnym cyklu szkoleń, a następnie w 5-godzinnym indywidualnym doradztwie związanym z tymi szkoleniami. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi marketingu w MMP. Szkolenie dotyczyć będzie m.in.: marketing bez tajemnic, copywriting, relationship marketing czyli jak dbać o klienta, jak stworzyć proste formy reklamowe? m.in. warsztaty z przygotowania wizytówki, ulotki czy plakatu, projektowanie stron www, e-marketing w praktyce m.in. tworzenie mikroblogów, fan page a, emisja głosu w marketingu warsztaty, efektywne negocjacje w biznesie, tworzenie strategii marketingowej oraz kampanii reklamowej, budowanie relacji partnerskich, prawne aspekty marketingu, itp. Podczas kursu uczestnik będzie mógł skonsultować problemy i wątpliwości z zakresu marketingu z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in.: nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlanomontażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin I zjazd: , II zjazd: , III zjazd: , IV zjazd: Cena bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon Kontakt Biuro Projektu: ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel , 9

10 Działalność gospodarcza Młody przedsiębiorca Opis Projekt MŁODY PRZEDSIĘBIORCA skierowany jest do 45 osób fizycznych, w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych (27 osób) i/lub nieaktywnych zawodowo (18osób) (zg.z Ustawą z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w 100% na terenie powiatów goleniowskiego, polickiego i kołobrzeskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt obejmie wsparciem osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej informacji o projekcie i szkoleniach/doradztwie organizowanych w ramach projektu, a także dotacjach na działalność gospodarczą znajduje się na stronie internetowej projektu: Termin terminy rekrutacji: I: r.,II: r , III: r r. Cena bezpłatne szkolenia i doradztwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator GOS Polska Sp. z o.o. Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin, pokój 104., tel , Biznesplan Opis Szkolenie składa się z siedmiu modułów: Sporządzanie biznesplanu, Analiza firmy i produktu, Charakterystyka inwestycji, Analiza rynku i strategia marketingowa, Dostępne źródła finansowania, Plan finansowy i prognozy, Analiza efektywności inwestycji. Jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Prezentowane jest w nowoczesnej i lekkiej konwencji szkoleniowej tzw. edutainment, czyli uczyć bawiąc, bawić ucząc. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez , przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Termin dowolny Cena bezpłatne szkolenia i doradztwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontakt , Doradztwo biznesowe Opis Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz pomoc w opracowaniu biznesplanów, a także doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązań technologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej oraz finansowania działalności innowacyjnej. Cena do uzgodnienia Organizator Polska Fundacja Przedsiębiorczości Kontakt tel , tivb_szkolenia_i_doradztwo.htm Bezpłatne szkolenia dla firm i osób zatrudnionych komunikacja, koszty, podatki Opis Szkolenia dla mikro i małych firm z branży ICT, turystycznej, spożywczej i drzewno-meblarskiej). Szkolenie trwa 6 dni 3 zjazdy po dwa dni. Jeden zjazd w miesiącu. Tematyka zajęć to: budowanie relacji i komunikacja, optymalizacja kosztów, optymalizacja podatków. Termin na zgłoszenie Organizator Centrum Szkoleniowe Monika Gielar Kontakt tel lub Zawodowe Operator maszyn CNC z elementami rysunku technicznego Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Zawodowcy i przeznaczone jest dla pracowników mikro i małych firm z branży produkcji wyrobów z metali z woj. zachodniopomorskiego. Oferowane wsparcie: Kurs operatora maszyn CNC + rysunek techniczny, Teoria 40h, Zajęcia praktyczne 120h, Kurs czytania rysunku technicznego 24h. Dodatkowo: moduł ekologiczny 8h. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe zarówno dla części teoretycznej jak i praktycznej, ubrania robocze, całodzienne wyżywienie, opłacony egzamin. Kurs odbywa się w godzinach pracy pracownika. Termin nabór ciągły, kursy trwają do Cena bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator Róg Spółk ajawna Consulting & Business Training Kontakt Biuro Projektu Zawodowcy, ul. Kaszubska 57, pok. 309, Szczecin, tel./fax , tel. kom , com.pl Kurs krawiecki Opis Kurs jest indywidualny, na zakończenie uczestnik otrzymuje aż trzy dokumenty: międzynarodowy dwujęzyczny certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenie unijne w języku angielskim. Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do nauki zawodu. Do dyspozycji uczestnika kursu jest samodzielne stanowisko do szycia i wykroju z niezbędnymi narzędziami i przyborami. Program Kursu: Zajęcia teoretyczne: 1. Stanowisko pracy. 2. Narzędzia i przybory. 3. Maszyny. 4. Bezpieczeństwo. 5. Materiałoznawstwo. 6. Sylwetka i wymiary krawieckie. 7. Formy szablony odzieżowe. 8. Układy kroju. 9. Ściegi i szwy. Zajęcia praktyczne: 1. Szycie ręczne. 2. Szycie na maszynie. 3. Poprawki krawieckie. 4. Nauka szycia bluzki, spodni i spódnicy. 5. Stylizacja własnej garderoby. 6. Konstrukcje form odzieżowych. Cena do ustalenia Organizator Penelope akademia wizerunku Kontakt tel , penelope.edu.pl,http://www.penelope.edu.pl/pracowniakrawiecka.html 10 NR 16 październik 2013

11 Spawanie met. TIG 141 Opis Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień w zakresie spawania blach i rur z aluminium, spoinami pachwinowymi metoda TIG 141. Organizator Północna Izba Gospodarcza Kontakt tel , Tematyka unijna Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie Państwa problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych nam przez Państwa. Doradzamy na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu, przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kontakt tel.: , fax: , tel. kom: , wiadomosc/w/doradztwo-11/ Umiejętności osobiste Umiejętności kierownicze Opis Szkolenie składa się z sześciu modułów: Co to znaczy: być menedżerem?, Planowanie i organizacja, Motywacja, Delegowanie, Budowanie zespołu, Kierownik jako lider. Szkolenie jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Prezentowane jest w nowoczesnej i lekkiej konwencji szkoleniowej wykorzystującej tzw. edutainment, czyli uczyć bawiąc, bawić ucząc. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez , przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Termin dowolny Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontak , Blended learning Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: o uczeniu i uczeniu się, po co szkolimy, zaplanuj szkolenie, treści szkolenia, przygotuj treści szkolenia, przeprowadzanie szkolenia, uczenie społecznościowe. Szkolenie jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Prezentowane jest w nowoczesnej i lekkiej konwencji szkoleniowej wykorzystującej tzw. edutainment, czyli uczyć bawiąc, bawić ucząc. Termin dowolny Cena bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontakt , Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej. W jego ramach zostanie poruszona tematyka: podnoszenie jakości kadr, diagnoza potrzeb szkoleniowych, badania jakości usług w przedsiębiorstwie turystycznym, metod weryfikacji efektów pracy zespołu i diagnozy predyspozycji pracowniczych, budowania zespołu, roli lidera, delegowania zadań, zasad zatrudniania pracowników, pracy sezonowej w przedsiębiorstwie turystycznym. Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry zarządzająca mikro i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Termin r. Miejsce województwo zachodniopomorskie Organizator NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Skromna 5, Lublin Kontakt tel , Kinga Zielnicka, Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie sprzedażą Opis Szkolenie w zakresie zarządzania sprzedażą, dostępne zarówno w formie otwartej, jak i organizowane na zlecenia firmy, dotyczy w szczególności tematyki: nowoczesnych technik sprzedaży, technik sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, profesjonalnych prezentacji handlowych i sztuki negocjacji. Cena do uzgodnienia Organizator DELVE Centrum Szkolenia i Doradztwa Kontakt tel , lub 11

12 Zarządzanie zasobami ludzkimi Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP Opis Szkolenie składa się z 12 modułów: Podstawowe cechy stosunków pracy w małych firmach, Metody pozyskiwania pracowników, Efektywne systemy wynagradzania, Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników, Metody oceny pracowników i zarządzanie przez cele, Elementy prawa pracy, Zagadnienia równouprawnienia i unikania zjawisk patologicznych, Dyscyplina pracy i zwolnienia pracowników, Efektywna komunikacja, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie konfliktem, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o. Kontakt , Mediacje i negocjacje Opis Ramowy program: I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1.Planowanie i organizowanie pracy 2.Kierowanie pracą 3.Przywództwo i podejmowanie decyzji4.nadzorowanie przebiegu pracy 5.Budowanie lojalności, zaangażowania i odpowiedzialności II. Komunikacja interpersonalna (11 godz.) 1.Interakcja, komunikacja, przekonywanie, zjednywanie (nadawca -> przekaz -> kanał -> odbiorca) 2.Złote zasady poprawnego komunikowania się Kontakt telefoniczny 3.Specyfika kontaktu telefonicznego i przebieg rozmowy telefonicznej 4. Skargi i reklamacje 5.Głos i mowa jako środki komunikowania się 6.Stres i higiena psychiczna. Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena 420 zł Organizator Szczecińskie Centrum Edukacyjne Kontakt Szczecińskie Centrum Edukacyjne, ul. Mieszka I 61c, Szczecin, tel , www: GG: , organizacja-pracy-i-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi.html Psychologia kontaktu z pracownikiem poziom ekspercki Opis Szkolenie trwa 20 godzin i adresowane jest do osób, które chcą świadomie, dojrzale a przede wszystkim skutecznie zarządzać. Zakres treści koncentruje się na specjalistycznej wiedzy psychologicznej z obszaru komunikowania się z pracownikiem, właściwego motywowania, stawiania celów, jak i profesjonalnego udzielania informacji zwrotnych podwładnym. Metodologia pracy na szkoleniu opiera się na praktycznym wykorzystaniu prezentowanych treści. Cena 1100 zł Organizator In Futuro Psychologia Biznesu Kontakt Szkoła trenera Opis Program obejmuje zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności przekazywania wiedzy i pracy z ludźmi (wykładowcy, lektorzy, szkoleniowcy różnych branż i dziedzin; osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników). Kurs trwa 80 godzin szkoleniowych zajęć 4 sesje weekendowe Cena kursu obejmuje materiały, udział w zajęciach, certyfikat. Termin Cena 1750 zł Organizator Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Kontakt Biuro Konsultingu i Szkoleń, Barbara Głowacz, tel , , , i Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małej firmie Opis Celem szkoleń (8 dni 4 zjazdy po 8 godzin) będzie kształtowanie i doskonalenie kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka to m.in.: psychologia w zarządzaniu, zarządzanie karierą i rozwojem zawodowym pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, sztuka motywowania pracowników, proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, zarządzanie czasem w przedsiębiorstwie, prawo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, zachowania organizacyjne, itp. Podczas doradztwa (5 godzin) uczestnicy będą mogli skonsultować z wyspecjalizowanymi doradcami wszelkiego rodzaju problemy, wątpliwości z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowe bezpłatne formy wsparcia obejmują również: noclegi, catering, podręczniki, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin I zjazd: , II zjazd: , III zjazd: , IV zjazd: Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon Kontakt Biuro Projektu: ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel , Zdrowie i uroda Pierwsza pomoc w zakładzie pracy Opis Szkolenie obejmuje organizację systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy, stany chorobowe, ocenę stanu poszkodowanego, postępowanie z poszkodowanym w przypadku: zranień oparzeń termicznych krwotoków urazów głowy urazów kręgosłupa utraty przytomności zamknięcia dróg oddechowych przez ciało obce porażenia prądem zatrucia substancjami chemicznymi, podstawowe zabiegi reanimacyjne (resuscytacja RKO) zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie -ćwiczenia fantomie; posługiwanie sie podręcznymi środkami technicznymi ćwiczenia, podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, zagrożenia w ruchu drogowym i postępowanie w razie wypadku. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i ćwiczeń. 12 NR 16 październik 2013

13 Cena 180,00 zł netto Organizator Polkadr Grupa Konsultingowa Kontakt tel , fax: , php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=140 Finanse Zarządzanie finansami w mikro i małej firmie Opis Szkolenia z zakresu zarządzania finansami oferowane są w ramach projektu Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą. Każdy/a z uczestników/czek ma możliwość wyboru jednego modułu szkoleniowo-doradczego spośród trzech dostępnych w naszym projekcie: Zarządzanie finansami w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP), Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP), Marketing w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP). Projekt zakłada udział każdego z Uczestników w 64-godzinnym cyklu szkoleń, a następnie w 5-godzinnym indywidualnym doradztwie związanym z tymi szkoleniami. Szkolenie dotyczy kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu zarządzania finansami w MMP, m.in. podatki i księgowość w mikro i małej firmie, kadry i płace, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, alokacja wolnych środków finansowych, prawo zamówień publicznych dla małych jednostek, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz sprawy bankowe, prawo w zarządzaniu finansami. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania problemów z zakresu zarządzania finansami z wyspecjalizowanymi doradcami. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin I zjazd: , II zjazd: , III zjazd: , IV zjazd: Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon Kontakt Biuro Projektu: ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel , Informatyka Kurs MS Excel Opis Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze strukturą dokumentów Excela, przygotowaną do tworzenia wszelkiego typu cyklicznych zestawień obliczeniowych i prezentacyjnych, atrakcyjnych i przejrzystych raportów i analiz. Wykonają także kalkulacje w przykładowych listach, bazach danych, obliczających marżę, VAT, sprzedaż. Cena 105 zł podstawowy, 115 zł zaawansowany Organizator Pomorska Szkoła Informatyki Kontakt Pomorska Szkoła Informatyki, ul. Dąbrowskiego 38-40, Szczecin, budynek Ornament, sekretariat I piętro, pokój 103 tel , GG: , Programista aplikacji rozproszonych Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Certyfikowane kompetencje w przedsiębiorstwach branży ICT woj. zachodniopomorskiego. W ramach tej ścieżki szkoleniowej każdy z uczestników wybiera 1 szkolenie i odbywa konsultacje z zakresu coachingu. W ramach tej ścieżki realizowane są szkolenia: Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010 i Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio Miejsce Zachodniopomorskie Organizator Altkom Akademia Kontakt Altkom Akademia, Al. Wojska Polskiego 7, Szczecin, tel , pl/efs/projekty/i/zachodniopomorskie/certyfikowanekompetencje-w-przedsiebiorstwach-branzy-ict-wojzachodniopomorskiego Konsulting komputerowy Opis Zespół specjalistów pomaga przy optymalnym wyborze właściwej infrastruktury komputerowej tak, aby przyszłe rozwiązania spełniały zakładane wymogi funkcjonalne i mogły być w przyszłości sprawnie rozbudowywane. Firma profesjonalnie doradza w zakresie wyboru rozwiązań, od prostych systemów komputerowych do skomplikowanych, rozległych i rozproszonych sieci korporacyjnych. Cena do uzgodnienia Organizator Logic Net S.C. Kontakt tel , infolinia: , Techniczne Kosztorysowanie kurs obejmujący zakres tworzenia kosztorysów Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie. Projekt Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie jest skierowany do 250 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w branży budowlano montażowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie unikalnych umiejętności stosowania narzędzi informatycznych w 180 firmach poprzez udział ich pracowników w zaawansowanych szkoleniach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami ekologii w budownictwie oraz wybranej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Termin nabór ciągły, kursy trwają do , Koszalin lub inne miasto w woj. zachodniopomorskim Organizator Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Kontakt TEZAURUS Grupa Doradcza, ul. Energetyków 9, lok , Szczecin, tel , , , 13

14 BLOG PRACODAWCY Najnowsze dane informują o zauważalnym ożywieniu gospodarczym. Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie stopy bezrobocia, lecz także na zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Jak zwykle w BLOGU PRACODAWCY poruszamy tematy istotne dla zatrudniającego, w szczególności kwestie z zakresu kadr i finansów. Wrześniowe wydanie to m.in. wskazówki o sposobach rozliczania kosztów korzystania przez pracownika z prywatnego auta w celach służbowych, jak również o warunkach potrącenia wynagrodzenia. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest kontrolowanie czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa pracy. Okazuje się jednak, że PIP pomimo częstego monitorowania początkujących przedsiębiorców rzadko nakłada na nich jakiekolwiek kary. W zeszłym roku na ponad 800 kontroli nałożono zaledwie 32 mandaty. W 84 firmach stwierdzono niewielką skalę naruszeń i poprzestano na ustnych pouczeniach o sposobach organizowania pracy zgodnie z przepisami, zaś w 27 przedsiębiorstwach nie wykazano żadnych uchybień. Łącznie w skontrolowanych zakładach pracowało prawie 17 tys. osób (w tym 93 proc. ogółu zatrudnionych stanowili zatrudnieni na umowę o pracę). Prywatne auto w celach służbowych W jaki sposób rozliczyć koszty korzystania przez pracownika z prywatnego auta w celach służbowych? Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wyliczona kwota ryczałtu za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem jest ona przychodem ze stosunku pracy. Zgodnie jednak z art 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowych pracownika do wysokości określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowych na terenie kraju oraz poza granicami kraju. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy samochód wykorzystywany jest do jazd lokalnych. Zwiększa się liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazują, że w drugim kwartale 2013 r. liczba pracujących była większa o 1,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału. Wciąż jednak liczba ta jest niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2012 r. Rośnie za to zatrudnienie na czas nieokreślony w stosunku do 1. kwartału br. nastąpił wzrost o 67 tys., zaś do 2. Katarzyna Zabawa doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy. kwartału 2012 r. o 60 tys. Zwiększa się również zatrudnienie osób w wieku 45-59/64 (o 0,6 proc. r/r) oraz 60/65 i więcej (o 0,2 proc.). Niestety, ciągle maleje zatrudnienie w młodszych grupach wiekowych. Z kolei z najnowszych danych Ministerstwa Pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w sierpniu do 13%. W ciągu ostatniego półrocza liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 252 tys. osób. Największy spadek odnotowano w województwie łódzkim (o 1,9 tys. osób), dolnośląskim (o 1,2 tys. osób) oraz zachodniopomorskim i lubelskim (po 1 tys. osób). Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim 9,5%, najwyższa w warmińsko-mazurskim 20,2%. Nieprzerwanie od czterech miesięcy rośnie liczba wakatów. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 10 tys. czyli 16% więcej niż w lipcu tego roku i o 4,2 tys. więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Zgoda na potrącenie wynagrodzenia Zgodnie z art. 87 k.p. pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na potrącenie wynagrodzenia (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub na pokrycie innych należności czy kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. Jednak art. 91 k.p warunkuje należności, których potrącenie wymaga każdorazowo zgody pracownika. Zgoda na potrącenie może być udzielona zarówno przed, jak i po jego dokonaniu. Ważne, aby była ona wyrażona na piśmie, gdyż w przeciwnym razie może zostać ona uznana za nieważną. Ponadto, zgoda pracownika musi odnosić się do konkretnej, znanej pracownikowi należności, wynikającej ze świadomości istnienia i wielkości długu, oraz skonkretyzowanej kwoty, zatem nie może być blankietowa. Wysokość potrącenia powinna zostać przedstawiona procentowo bądź ze wskazaniem określonej kwoty. Bez względu na wysokość kwoty objętej zgodą pracownika potrącenie może być dokonane wyłącznie do tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Odpowiada ona wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnego do etatu), w razie potrąceń należności na rzecz pracodawcy albo 80 % tego wynagrodzenia przy potrącaniu innych należności. 14 NR 16 październik 2013

15 BLOG PRACOWNIKA W jakich sytuacjach pracodawca może przerwać nasz urlop i jakie konsekwencje wiążą się z tą decyzją? Czym może skutkować długotrwała absencja chorobowa albo nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy? Tego dowiecie się z październikowego bloga pracownika! Odwołanie z urlopu Każdy pracownik zgodnie art. 152 Kodeksu pracy ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W jakich sytuacjach jednak pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? W świetle art. 167 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy obecności danego pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. To pracodawca dokonuje oceny potrzeby przerwania urlopu i nie musi on podawać przyczyn podjęcia takiej decyzji. Natomiast, pracownik jest zobowiązany do wykonania polecenia przełożonego i powrotu do zakładu pracy, nawet gdy w jego przekonaniu przerwanie urlopu jest nieuzasadnione. Brak podporządkowania się do decyzji przełożonego może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę i rozstrzygnięciem sprawy w sądzie pracy, gdzie zatrudniający będzie musiał udowodnić, że obecność pracownika w zakładzie pracy była niezbędna, a okoliczności, które uzasadniają przerwanie urlopu nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przez pracownika korzystania z urlopu wypoczynkowego. Ponadto, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przerwaniem jego urlopu (np. opłaty za niewykorzystany pobyt w hotelu, opłaty za wycieczkę czy koszty przejazdu z miejsca wypoczynku do miejsca pracy). W celu uzyskania rekompensaty, pracownik powinien przełożyć zatrudniającemu dokumenty świadczące o poniesionych przez niego kosztach. Nieusprawiedliwiona nieobecność Jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika jest nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy, które stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia. Na podstawie art. 22 k.p., pracownik zobowiązany jest do wykonywania przez niego pracy, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W przypadku, gdy nie może się on pojawić na swoim stanowisku w dniu i godzinie ustalonych w obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, powinien niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność najpóźniej na następny dzień. Wypowiedzenie z powodu choroby Długotrwałe lub częste nieobecności mogą stanowić samoistną przyczynę wypowiedzenia również wtedy, gdy nie są zawinione przez pracownika i formalnie są usprawiedliwione (wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r.). Trwanie stosunku pracy, gdy podwładny nie ma możliwości wykonywania przyjętych obowiązków, jest sprzeczne z celem zatrudnienia i uniemożliwia pracodawcy osiągnąć celu zamierzonego w angażu. Długotrwała absencja destabilizuje działalność zakładu i naraża pracodawcę na dodatkowe koszty, spowodowane polecaniem nadgodzin innym pracownikom lub zatrudnianiem osób zastępujących. Poszukiwane talenty Jak wynika z raportu Trendy w HR 2013 przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, pracodawcy poszukują przede Anna Nowysz licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta. wszystkim pracowników utalentowanych i łatwo dostosowujących się do nowych środowisk. Raport Deloitte powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli 1,3 tysiąca firm w 59 krajach. Ponad 60 proc. osób na świecie (51 proc. w Polsce) wskazało na zwiększenie znaczenia utalentowanych pracowników. Polscy respondenci coraz częściej zauważają także rolę polityki kadrowej w zarządzaniu firmami. Ponad 60 proc. ankietowanych z naszego kraju uznało, że działy HR i nowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi są reorganizowane, by przyczynić się do szybszego rozwoju firm. Niechętni wobec zmian Badania CBOS wykazują, że Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy i aż ponad 80 proc. nie ma zamiaru zmieniać swojego miejsca zatrudnienia. Prawie 50 proc. respondentów jest także usatysfakcjonowanych z wysokości zarobków oraz przysługujących im świadczeń socjalnych. Co dziesiąty Polak chce zmienić pracę, ale odkłada tę decyzję w czasie, zaś 30 proc. Polaków decyduje się na zmianę pracy raz na 5 lat. Jedynie 6 proc. jest zdecydowanych na natychmiastową zmianę, jeżeli pojawi się propozycja z wyższym wynagrodzeniem. Jakich informacji może żądać pracodawca? Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych). Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy warunkuje dopuszczalność przetwarzania danych od wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 221 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może również żądać od pracownika podania: innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Jeżeli pracodawca nakłada na pracownika obowiązek udzielenia informacji (danych osobowych), które nie zostały wymienione w art i 2 kodeksu pracy lub w odrębnych przepisach (art Kodeksu pracy), to działanie takie jest niezgodne z prawem (art kodeksu pracy), zatem odmowa jego wykonania nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę w trybie art pkt 1 kodeksu pracy. 15

16 to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych Znajdź nas na Facebook u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim! wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin tel , fax PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, Szczecin tel , fax

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Realizacja projektów POWER DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia dla kobiet

Formy wsparcia dla kobiet Formy wsparcia dla kobiet Zapraszamy kobiety z terenu woj. mazowieckiego do udziału w bezpłatnych usługach szkoleniowodoradczych. Zapewniamy: całkowicie bezpłatny udział w szkoleniach / doradztwie / spotkaniach

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Przygotowywanie indywidualnych planów działania efektywne ścieżki aktywizacyjne z elementami diagnozy kompetencji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół.

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół. Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego jest instytucją otoczenia biznesu. Działamy na rzecz wspierania rozwoju społecznego. Obserwujemy zjawiska w tej sferze reagując na ich wydźwięk.

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej Efektywnie, Fachowo, Skutecznie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIE 7.1 PODDZIALANIE 7.1.3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA HR MANAGER

PROFESJONALNA HR MANAGER PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 PROFESJONALNA HR MANAGER Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP: 954 227

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia dla kobiet

Formy wsparcia dla kobiet Formy wsparcia dla kobiet Testowanie wśród kobiet modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego polegać będzie na całkowicie bezpłatnym udziale w różnych formach wsparcia opisanych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach PO KL

Zasada równości szans w projektach PO KL Zasada równości szans w projektach PO KL Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Słownik GENDER Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Pracownik CAZ, doradca klienta profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych w celu lepszego adresowania usług

Pracownik CAZ, doradca klienta profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych w celu lepszego adresowania usług Pracownik CAZ, doradca klienta profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie prowadzone w sposób praktyczny to największy atut szkolenia. W swoim programie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają wszelkich starań, by dowieść, że są tak samo kompetentnymi

Bardziej szczegółowo