Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok"

Transkrypt

1 Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 21r. Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/ 187 /5 z dnia 29 grudnia 25r. wprowadza się następujące zmiany: 1 1. Plan dochodów w wysokości ,- zmniejsza się do wysokości ,- / Zał. Nr 1 / 2. Plan wydatków w wysokości ,- zmniejsza się do wysokości ,- / Zał. Nr 2 / w tym: a) wydatki bieżące ,- b) wydatki majątkowe ,- 1. Uaktualnia się zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej Wykaz inwestycji realizowanej w roku budżetowym / Zał. Nr 3 / Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Brześć Kujawski na lata / Zał. Nr 4 /.

2 4 1.Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych / Zał. Nr 5 /. 5 W Uchwale Budżetowej 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się kwotę ,- do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe w tym: - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie środków EFRR na kwotę ,- - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie udziału budżetu państwa w realizacji inwestycji przy udziale EFRR na kwotę ,- - pożyczki i kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie środków ze SPO Rolnictwo na kwotę 45.,- - kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 4., Uaktualnia się zał. Nr 11 Uchwały Budżetowej Dochody własne jednostek budżetowych / Zał. Nr 6 / 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 8

3 Uzasadnienie: Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę ,- ze względu na: 1. W dz. 6 rozdz. 616 Drogi publiczne gminne dokonano zmian ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji Budowa drogi Kuczyna Miechowice a) zmniejszono dofinansowanie z EFRR o kwotę ,- b) zmniejszono udział budżetu państwa w realizacji inwestycji o kwotę ,- Łączna kwota zmniejszenia wynosi ,- 2. W dz. 751 rozdz.7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zmniejszono dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 1,- Ponadto dokonano przesunięć w ramach działów i między działami w celu urealnienia budżetu Urzędu Miejskiego.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII / 196 / 6 z dnia... Budżet... Klasyfikacja Treść Plan po Dz. Rozdz. Zwiększenie Zmniejszenie zmianach DOCHODY , ,- Transport i Łączność , ,- Drogi publiczne gminne , ,- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji EFRR, SPO Rolnictwo Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji Urzędy Naczelnych Organów Władz Państwowych , , , , ,- 1.8,- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,- 1.8,- Dotacja celowa na zadania zlecone 21 1,- 1.8,-

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 196 / 6 z dnia... Budżet... Klasyfikacja Treść Plan po Dz. Rozdz. Zwiększenie Zmniejszenie zmianach WYDATKI 23.68, , ,- Transport i Łączność , , ,- Drogi publiczne gminne , , ,- Zakup materiałów ,- 25.,- Zakup usług remontowych , ,- Zakup usług pozostałych ,- 5.,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. dofinans.efrr, SPO Rolnictwo Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - współfinansowanie , , , , , ,- Gospodarka mieszkaniowa 7 1.,- 1.,- 19.,- Gospodarka gruntami, nieruchomościami 75 1.,- 1.,- 19.,- Zakup usług pozostałych 43 1.,- 85.,- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 1.,- 1.,- Urzędy Naczelnych Organów Władz Państwowych 751 1,- 1.8,- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,- 1.8,- Wynagrodzenie bezosobowe 417 1,- 1.8,-

6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,- Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,-

7 Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXI/187/5 z dnia r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr. XXXII / 196 / 6 z dnia... DOCHODY zadania zlecone Kwota Dz. Rozdz. T r e ś ć 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87.3, Urzędy wojewódzkie 87.3,- 21 Dotacja celowa na zadania zlecone 87.3,- 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.8,- ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 7511 Urzędy naczelnych organów władzy 1.8,- państwowej 21 Dotacja celowa na zadania zlecone 1.8,- 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne ,- 21 Dotacja celowa na zadania zlecone , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.5,- 21 Dotacja celowa na zadania zlecone 17.5, Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na 197.9,- ubez.społ.i zdrow. 21 Dotacja celowa na zadania zlecone 197.9,- OGÓŁEM DOCHODY ,- Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych kwota 31.4,- - dz.75 rozdz

8 WYDATKI zadania zlecone Dz. Rozdz T r e ś ć Kwota. 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87.3, Urzędy wojewódzkie 87.3,- 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,- 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.8,- 411 Składka na ubezpieczenia społeczne ,- 412 Składka na fundusz pracy 1.569,- 421 Zakup materiałów 2.4,- 43 Zakup usług pozostałych 2.4,- 444 Odpis na zakł. fun. świadczeń socjalnych 1.56,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1.8,- WŁADZY PAŃSTWOWEJ 7511 Urzędy naczelnych organów władzy 1.8,- państwowej 417 Wynagrodzenie bezosobowe 1.8,- 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne ,- 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. 6,- 311 Świadczenia społeczne ,- 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,- 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.7,- 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.17,- 412 Składki na Fundusz Pracy 1.32,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9.5,- 43 Zakup usług pozostałych 8.58,-

9 444 Odpisy na ZFŚSocj. 1.54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.5,- 413 Składka na ubezpieczenie społeczne 17.5, Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubez.społ ,- 311 Świadczenia społeczne 197.9,- OGÓŁEM WYDATKI ,-

10 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/187/5 z dnia r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII / 196 / 6 z dnia... DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na pocz. roku Dochody W tym: Dotacje z budżetu... Wydatki W tym: Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku , , , , ,- - -

11

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo