Regulamin. I. Użyte terminy i definicje. Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. I. Użyte terminy i definicje. Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2012."

Transkrypt

1 Regulamin Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca I. Użyte terminy i definicje Finansowo.pl - serwis internetowy, którego właścicielem jest Priva.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w Serwisie Finansowo.pl. Nowy Użytkownik - Użytkownik Serwisu Finansowo.pl, którego konto zostało po rejestracji ograniczone ze względów bezpieczeństwa. Użytkownik mbank - Użytkownik Serwisu Finansowo.pl, posiadający rachunek osobisty w mbanku przypisany do jego Konta w Finansowo.pl. Znajomy - Użytkownik który zaakceptował zaproszenie do bazy kontaktów innego użytkownika. Konto - miejsce w Serwisie Finansowo.pl, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu, którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczanymi w Serwisie Finansowo.pl. Konta Powiązane - Konta Użytkowników o identycznych lub skrajnie zbliżonych podstawowych danych osobowych (adres, IP komputera etc.) Profil - miejsce w Serwisie Finansowo.pl, dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu, gdzie publikowane są informacje o Użytkowniku, jego wizerunek oraz Komentarze dotyczące dokonanych przez niego transakcji. Administratorzy - przedstawiciele właściciela Serwisu Finansowo.pl, zarządzający Serwisem w jego imieniu. Komentarz - opinia na temat przebiegu transakcji wystawiana Użytkownikowi przez drugą stronę. Pożyczkobiorca - Użytkownik wystawiający Aukcję. Pożyczkodawca - Użytkownik składający Ofertę w odpowiedzi na Aukcję. Pożyczka - umowa cywilnoprawna pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, zawarta przy wykorzystaniu Serwisu Finansowo.pl, na warunkach uzgodnionych między stronami. Aukcja - proces polegający na zgłoszeniu chęci zawarcia umowy Pożyczki na określonych warunkach. Oferta - odpowiedź na Aukcję, zawierająca proponowane warunki umowy Pożyczki. Rachunek rozliczeniowy - wirtualny rachunek służący do opłacania usług w Serwisie Finansowo.pl. Windykacja sądowa - dochodzenie roszczeń należnych Pożyczkodawcy z tytułu niezrealizowania zawartej na uzgodnionych warunkach przez Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę umowy Pożyczki, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych, określonych w Ogólnych Warunkach

2 Umowy Fnord. Fnord - podmiot zewnętrzny, prowadzący w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy windykację sądową, celem doprowadzenia do spłaty zobowiązań przez Pożyczkobiorcę. CEDR stworzona i administrowana przez DCGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (DCG) prywatna baza danych, która zawiera informacje o podmiotach posiadających zaległości w terminowym regulowaniu swoich wymagalnych należności wobec kontrahentów oraz klientów kontrahentów współpracujących z DCG. PayU - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN, kapitał wpłacony PLN. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Finansowo.pl oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników. 2. Korzystając z Serwisu Finansowo.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu Finansowo.pl. III. Rejestracja 1. Korzystanie z Serwisu Finansowo.pl wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://www.finansowo.pl/ rejestracja/. 2. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz posiadająca konto bankowe, adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy. 4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika. 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Finansowo.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 6. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych w Profilu Użytkownika (zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami).

3 7. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Serwisu o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Użytkownika. IV. CEDR 1. Akceptacja postanowień regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika zgody na zamieszczenie jego danych osobowych w bazie CEDR oraz na weryfikację w bazie informacji dotyczących jego zadłużenia. Administratorem bazy CEDR, w tym administratorem danych osobowych Użytkownika wyrażającego zgodę, jest DCGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-626), Al. Niepodległości 69. DCGroup Sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w celu ich udostępnienia wyłącznie współpracującym z DCGroup Sp. z o.o. podmiotom z sektora administrowania portalami typu social lending, sektora pożyczkowego, kredytowego oraz świadczącym inne usługi o charakterze finansowym. 2. Zgoda o której mowa w ust. 1 dotyczy następujących danych: numer PESEL data urodzenia kwota zadłużenia data powstania zaległości dane Kontrahenta u którego powstało zadłużenie data dodania do bazy CEDR 3. Dane o których mowa w ust. 2 zostaną przekazane do bazy CEDR w każdym przypadku, gdy opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie należności z tytułu zawartej przez niego umowy pożyczki wyniesie 10 dni. 4. Wykreślenie z bazy CEDR danych Pożyczkobiorcy o którym mowa w ust. 3 nastąpi w przypadku powiadomienia Priva.pl Sp. z o.o. o spłacie zadłużenia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spłatę pożyczki. V. Weryfikacja 1. Użytkownik musi dokonać weryfikacji swojego konta tzn. potwierdzić swoje dane osobowe oraz podany numer rachunku bankowego poprzez wykonanie przelewu na konto Finansowo.pl o wartości wyszczególnionej w tabeli opłat. 2. Kwota przelewu weryfikacyjnego jest bezzwrotna. 3. Weryfikacja w CEDR polega na skierowaniu przez Priva.pl Sp. z o.o. zapytania do DCG, celem uzyskania informacji o wpisie Użytkownika w CEDR na podstawie podanego przy rejestracji numeru PESEL. 4. Użytkownicy z kontami założonymi przed wprowadzeniem weryfikacji w CEDR, będą poproszeni o uzupełnienie numeru PESEL przed wystawieniem nowej Aukcji. 5. Obecność Użytkownika w bazie CEDR powoduje blokadę Konta (w przypadku nowych Użytkowników) lub zablokowanie możliwości wystawiania Aukcji (w przypadku istniejących Użytkowników). 6. Użytkownik musi wykonać i udostępnić zdjęcie (nie skan) ważnego dowodu

4 tożsamości (dowód osobisty lub karta pobytu) w celu weryfikacji danych przez obsługę Serwisu Finansowo.pl. VI. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu Finansowo.pl, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Administratorów. 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety. 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Serwisie treści, które: są sprzeczne z obowiązującym prawem, naruszają prawa osób trzecich, naruszają prawa autorskie, są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołują do aktów przemocy, obrażają Użytkowników lub inne osoby, promują inne strony internetowe, promują programy partnerskie firm trzecich, zawierają treści o charakterze pornograficznym, zawierają treści o charakterze reklamowym, stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie. 4. Użytkownik ma prawo wstawić w profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek. 5. Zabronione jest umieszczanie zdjęć z osobami trzecimi, rysunków oraz wszelkich innych grafik, nie przedstawiających aktualnego wizerunku Użytkownika lub uniemożliwiających jego identyfikację na podstawie zdjęcia. 6. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie. 7. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie systemu aukcyjnego - w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między Kontami Powiązanymi. 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu. VII. Konto 1. Użytkownik może w Serwisie Finansowo.pl posiadać co najwyżej jedno Konto. 2. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. 3. Konta nieużytkowane, na które Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, i z pośrednictwem których nie dokonano żadnych transakcji, mogą zostać przez Administratorów usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5 4. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem. 5. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli: Użytkownik otrzymał negatywny Komentarz, Wystawione przez Użytkownika Aukcje nie zostały zakończone, Użytkownik nie spłacił jeszcze Pożyczki zaciągniętej z pośrednictwem Serwisu, Użytkownik złożył zaakceptowaną Ofertę w trwającej Aukcji innego Użytkownika, Konto zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu, Prawo zakazuje usuwania danych osobowych Użytkownika. 6. W wypadku naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu, jego Konto może zostać przez Administratorów tymczasowo zablokowane. Jeżeli naruszenie ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w przeszłości był już upominany za łamanie postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte. 7. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte nie będzie miał możliwości założenia nowego Konta z tymi samymi danymi. 8. Zmiana danych Konta jest możliwa jedynie, gdy wszystkie operacje na koncie są zamknięte. 9. Zmiana numeru telefonu odbywa się jedynie za pomocą kodu wysyłanego na dotychczas zweryfikowany numer telefonu. 10. Zmiana nazwy użytkownika nie jest możliwa. VIII. Aukcja 1. Aukcję wystawia Pożyczkobiorca. 2. Pożyczki mogą być udzielane na okres: 7 dni, 15 dni, 30 dni, 2 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub roku. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przygotować zgodny ze stanem faktycznym opis Aukcji. Pożyczkobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w opisie Aukcji. 4. Każda Aukcja może zostać zweryfikowana przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem. 5. Pożyczkodawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami na jakich Pożyczkobiorca wystawił Aukcję. 6. Pożyczkodawca może udzielić jednemu Pożyczkobiorcy Pożyczki w wysokości od 50 do 500 PLN. 7. Pożyczkobiorca zbiera Oferty od jednego lub od większej liczby Pożyczkodawców. 8. Oferta zaakceptowana przez Pożyczkobiorcę staje się dla Pożyczkodawcy prawnie wiążąca z momentem sfinalizowania Aukcji. 9. Aukcja może być sfinalizowana przez Pożyczkobiorcę w dowolnym momencie

6 przed jej zakończeniem, niezależnie od stopnia zebrania kwoty Pożyczki. 10.Po zakończeniu czasu trwania Aukcji, finalizacja będzie możliwa przez 5 dni. Po 5 dniach oferty zostaną automatycznie wycofane. 11.W celu finalizacji Aukcji, Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę wyszczególnioną w tabeli opłat przy pomocy Rachunku rozliczeniowego. 12.Aukcja może być wycofana przez Pożyczkobiorcę w dowolnym momencie pod warunkiem, że nie została przez niego sfinalizowana. 13.Pożyczkodawca zobowiązany jest do przekazania środków określonych w Ofercie na konto Pożyczkobiorcy w terminie 48 godzin od finalizacji Aukcji. 14.Brak przelewu pożyczki w ciągu 5 dni od finalizacji Aukcji jest podstawą do wystąpienia przez Pożyczkobiorcę o anulowanie Pożyczki. IX. Korzystanie z Rachunku rozliczeniowego 1. Walutą Rachunku jest waluta polska (PLN). 2. Rachunek rozliczeniowy ma za zadanie ułatwić opłacanie usług (np. finalizacja Pożyczki) w Serwisie Finansowo.pl, zgodnie ztabelą opłat. 3. Zwiększenie salda Rachunku rozliczeniowego następuje: poprzez płatność elektroniczną dokonaną przez Użytkownika za pośrednictwem systemu PayU (zasilenie) poprzez otrzymanie premii lub zwrotu opłaty od Serwisu Finansowo.pl 4. Zasilenie Rachunku rozliczeniowego przy pomocy PayU Użytkownik może zasilić Rachunek wszystkimi metodami oferowanymi przez PayU z wyłączeniem kart płatniczych. PayU Spółka Akcyjna zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Reklamacje związane z płatnościami należy zgłaszać do rozpatrzenia Administratorowi Serwisu Finansowo.pl. Reklamacje z przyczyn nie leżących po stronie Serwisu Finansowo.pl będą przez Serwis przekazywane do PayU. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 45 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji przez PayU. 5. Premię można otrzymać za: weryfikację konta (premia jednorazowa) spłacenie pożyczek (premia powtarzalna) inne czynności (zdefiniowane przez Serwis Finansowo.pl w poźniejszym czasie) 6. Debet na Rachunku rozliczeniowym Dozwolone jest osiągnięcie debetu w wysokości 5 PLN. Debet na Rachunku rozliczeniowym uniemożliwia opłacanie nowych usług do momentu zasilenia i osiągnięcia salda co najmniej 0 PLN.

7 X. Limity Pożyczek 1. W zależności od grupy, na konta Użytkowników Finansowo.pl nałożone są następujące ograniczenia. Rodzaj ograniczenia Nowy użytkownik Użytkownik dowolnego banku Użytkownik mbanku Dzienny limit nowych aukcji Liczba aktywnych aukcji Maksymalna kwota pojedynczej aukcji Maksymalna suma aktywnych aukcji Maksymalna suma pożyczek do spłacenia Maksymalna suma zaległych pożyczek Status "Nowy użytkownik" nadawany jest każdemu Użytkownikowi w chwili wystawienia pierwszej Aukcji i obowiązuje do momentu spłacenia co najmniej trzech Pożyczek o łącznej wartości 1000 PLN. 3. Nie jest dozwolone zakładanie kolejnych Kont w celu zwiększenia limitu Pożyczek. XI. Spłata Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę w terminie określonym w warunkach Aukcji. 2. Spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje na konto przypisane przez Pożyczkodawcę do jego profilu na Finansowo.pl. 3. Po spłacie Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca jest zobowiązany do zaznaczenia tego faktu w zakładce Inwestycje w panelu zarządzania Kontem. 4. W przypadku braku oznaczenia spłaty przez Pożyczkodawcę przez dłuższy czas, Pożyczkobiorca może zwrócić się do Serwisu Finansowo.pl o wykonanie tej czynności, przedstawiając potwierdzenie wykonania przelewu na konto Pożyczkodawcy. 5. Administrator Serwisu Finansowo.pl może oznaczyć spłatę Pożyczki na podstawie potwierdzenia przelewu, tylko i wyłącznie, gdy została ona dokonana w terminie określonym w umowie Pożyczki. Spłaty dokonane z opóźnieniem, mogą zostać oznaczone jedynie przez Pożyczkodawcę. 6. Brak spłaty Pożyczki uprawnia Pożyczkodawcę do zawarcia z Fnord za pośrednictwem Priva.pl Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług windykacyjnych. 7. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż brak spłaty Pożyczki może spowodować podjęcie działań windykacyjnych wobec niego przez Fnord.

8 XII. Komentarze 1. Użytkownik może wystawić drugiej stronie transakcji Komentarz. Wystawienie komentarza nie jest obowiązkowe. 2. Komentarz może być pozytywny, neutralny lub negatywny. 3. Komentarz powinien odzwierciedlać przebieg kontaktów z drugą stroną transakcji, po sfinalizowaniu Aukcji. 4. Otrzymane i wystawione Komentarze widoczne są w profilu użytkownika. 5. Zmiana treści lub typu istniejącego komentarza nie jest możliwa. 6. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwrócenie się do Serwisu o usunięcie Komentarza, którego treść jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji. XIII. Odpowiedzialność Finansowo.pl 1. Finansowo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu. 2. Finansowo.pl nie jest stroną w zawieranych umowach i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień. 3. Finansowo.pl nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w Serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi na Finansowo.pl. 4. Użytkownik zobowiązany jest do podejmowania działań w serwisie osobiście. Do podejmowania działań w serwisie w imieniu użytkownika przez inną osobę fizyczną lub prawną niezbędna jest pisemna zgoda właściciela Serwisu. XIV. Polityka ochrony prywatności 1. Priva.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 2. Priva.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem danych statystycznych nie pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. 3. Priva.pl sp. z o.o. udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa. 4. Priva.pl sp. z o.o., po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Regulaminu Windykacji, przekaże dane osobowe umożliwiające identyfikację Pożyczkobiorcy, który nie wywiązał się z obowiązku spłaty swojego zobowiązania, do Fnord, która będzie przetwarzać dane osobowe Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Ogólnych Warunkach Umowy. 5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. 6. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych drugiej

9 stronie transakcji, w celu skutecznej realizacji postanowień umownych. 7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez Finansowo.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Finansowo.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów Serwisu Finansowo.pl. 9. Baza Użytkowników Serwisu Finansowo.pl zarejestrowana jest u Generalnego Inspektora Danych Osobowych - numer zgłoszenia R /06. XV. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania Finansowo.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia. 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem Finansowo.pl, a Użytkownikiem. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. 5. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r.

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo