Regulamin Akcji Sprzedaż Pakietowa - Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Regulamin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Sprzedaż Pakietowa - Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Regulamin"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Sprzedaż Pakietowa - Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Regulamin 1. Organizatorem akcji Sprzedaż Pakietowa Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste zwanego dalej Akcją oraz gwarantem stawek Super Premium jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy zł wpłacony w całości, NIP , REGON , zwana dalej Organizatorem. 2. Akcja zostaje ogłoszona w dniu i trwa do dnia włącznie. Rozstrzygnięcie Akcji informacja o spełnieniu warunków dotyczących Stawek Premium (lub Super Premium) nastąpi do dnia o czym Wydawca zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez wskazany przy rejestracji do Systemu Partnerskiego Agora Performance. Kampanie Reklamowe rozliczane będą na bieżąco zgodnie z Regulaminem Systemu Partnerskiego Agora Performance. 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji określa prawa i obowiązki jego uczestników. 4. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: 5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie należy nadawać znaczenie określone poniżej: a. System Partnerski Agora Performance organizowany przez Agorę system partnerski w postaci sieci afiliacyjnej Agora Performance, umożliwiający Wydawcom pozyskiwanie przychodów z tytułu odpłatnego udostępnienia Agorze powierzchni na Witrynie Partnerskiej Wydawcy, na potrzeby wykonywania przez Agorę usług reklamowych; b. Kampania Reklamowa (Kampania) przeprowadzana na nośnikach reklamowych Wydawcy emisja Form Reklamowych; c. Wydawca pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkała lub mająca siedzibę w Polsce lub innym kraju członkowskim UE oświadczająca, że jest uprawniona do zarządzania (dysponowania) Witryną Partnerską lub bazą mailingową, w tym jest uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie zamieszczania reklam w obrębie Witryny Partnerskiej lub w formie wiadomości kierowanych do kont zawartych w bazie mailingowej, która to osoba zawarła z Agorą umowę dotyczącą uczestnictwa w Systemie Partnerskim Agora Performance; d. Witryna Partnerska wyodrębniony serwis internetowy, będący zbiorem powiązanych ze sobą stron internetowych, zarządzany przez Wydawcę i prowadzony pod wyodrębnionym adresem w domenie internetowej; e. Forma Reklamowa - forma reklamy internetowej promująca Kampanie Reklamowe; f. Stawka Podstawowa jest to stawka opublikowana w Systemie Partnerskim Agora Performance dla danej Kampanii Reklamowej; g. Stawka Premium jest to stawka wyższa od Podstawowej, ogłoszona w tabeli w Załączniku nr 1 do Regulaminu; h. Stawka Super Premium - stawka wyższa, co najmniej o 5% od Stawki Premium danej Kampanii Reklamowej, wynegocjowana na drodze porozumienia Organizatora z Wydawcą w celu rozliczenia Kampanii Reklamowych objętych Akcją; i. Status Wysłany - status zdarzenia oznaczający fakt odnotowania przez System Partnerski wysłania wniosku poprzez formularz odpowiedni dla danej Kampanii Reklamowej; j. Status Rozliczony - status zdarzenia oznaczający fakt odnotowania przez System Partnerski rozliczenia unikatowego zdarzenia; 1

2 k. Wielka Trójka pakiet obowiązkowych kampanii wchodzących w skład Indywidualnego Pakietu Zarabiaj konta osobiste, lista Kampanii Reklamowych Wielkiej Trójki ogłoszona w Załączniku nr 1 do Regulaminu; l. Pakiet Pozostałe - lista Kampanii Reklamowych ogłoszona w Załączniku nr 1 do Regulaminu będąca w Systemie Partnerskim Agora Performance, z którego co najmniej 2 Kampanie Reklamowe powinny wejść w skład Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste; m. Indywidualny Pakiet Zarabiaj Konta osobiste pakiet Kampanii Reklamowych wybrany przez Wydawcę, w skład którego wchodzą Kampanie Wielkiej Trójki oraz co najmniej 2 Kampanie z Pakietu Pozostałe. 2. Uczestnictwo w Akcji 1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie Wydawcy zarejestrowani w Systemie Partnerskim Agora Performance. 2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 3. Zasady udziału w Akcji 1. Wydawca ma możliwość zbudowania Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste, składającego się z: a. programów Wielka Trójka (3 Kampanie Reklamowe wyszczególnione w Załączniku nr 1) oraz b. co najmniej 2 Kampanie Reklamowe z Pakietu Pozostałe wymienione w Załączniku nr 1 2. Po spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu Wydawca ma możliwość otrzymania wyższych stawek (Premium lub Super Premium) za wygenerowanie zdarzeń w wymaganej ilości oraz z wymaganym statusem w poszczególnych Kampaniach Reklamowych. 3. Akcja polega na promowaniu Kampanii Reklamowych z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste z wykorzystaniem Formy Reklamowej, przy zachowaniu zasad określonych w dalszej części Regulaminu oraz zasad promocji Kampanii Reklamowej określonych w opisie poszczególnych Kampanii w Systemie Partnerskim Agora Performance założonych przez Klientów za pośrednictwem danej Witryny Partnerskiej, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym, w szczególności Aby wziąć udział w Akcji, Wydawca musi zamieścić do dnia na swojej Witrynie Partnerskiej Formy Reklamowe dotyczące Kampanii Reklamowych, które zostały wybrane z Załącznika nr 1 do Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste. 5. W przypadku podłączenia Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste zbudowanego przez Wydawcę zgodnie z ust. 1 powyżej Wydawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora, wysyłając na adres: 6. Wydawca może otrzymać stawki Premium (lub Super Premium) po łącznym spełnieniu warunków: a. opublikowanie na Witrynach Partnerskich należących do Wydawcy Form Reklamowych dotyczących promowanych Kampanii z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste. b. wygenerowanie min. 5 zdarzeń dla każdej Kampanii Reklamowej z Wielkiej Trójki, co do których nastąpi odnotowanie w Systemie Partnerskim Agora Performance statusu Wysłany bądź Rozliczony; c. wygenerowanie min. 1 zdarzenia, dla każdej z wybranych Kampanii Reklamowych z Pakietu Pozostałe, co do których nastąpi odnotowanie w Systemie Partnerskim Agora Performance statusu Wysłany bądź Rozliczony; 2

3 Wydawcy, którzy posiadać będą już Stawkę Premium, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie mogą otrzymać Stawkę Super Premium. Stawki Premium (lub Super Premium) dotyczyć będą rozliczeń każdej z Kampanii Reklamowej z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste. 7. Organizator zastrzega, iż zdarzenia ze Statusem Wysłanym bądź Statusem Rozliczony wygenerowane po dla Kampanii z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste nie będą brane pod uwagę przy rozliczaniu Kampanii. 8. Organizator ma prawo do zmiany Stawek Podstawowych jak również do zmiany modelu rozliczeń w sytuacjach od niego niezależnych. 9. Organizator ma prawo dodawać nowe Kampanie do Pakietu Pozostałe. Wydawca ma prawo zmienić promowane przez siebie Kampanie Reklamowe. Dokonując zmiany wydawca nie traci prawa do ustalonej wcześniej z organizatorem Stawki Premium (lub Super Premium) wynikającej z wygenerowanych zdarzeń dla Kampanii Reklamowej z promowania, której zrezygnował. 4. Przedmiot Akcji 1. Każdy z Wydawców, który spełni łącznie warunki wymienione w 2, 3 Regulaminu, za pośrednictwem którego Witryny Partnerskiej wygenerowane zostały zdarzenia ze Statusem Wysłanym bądź Statusem Rozliczony (z uwzględnieniem wymaganej ilości minimalnej) dla Kampanii Reklamowych z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste nabędzie prawo do wynagrodzenia w tych Kampaniach według Stawek Premium (lub Super Premium). 2. Jeżeli Wydawca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w 2, 3 Regulaminu Konkursu, nie nabywa prawa do Stawek Premium (lub Super Premium) w żadnej z Kampanii z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste. 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia bądź zawieszenia Kampanii Reklamowych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w trakcie trwania Akcji, Wydawcy przysługuje nadal prawo do Stawek Premium (lub Super Premium) dla Kampanii z Indywidualnego Pakietu Zarabiaj Konta osobiste. 4. Wszyscy Wydawcy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem ingerencję w mechanizm Akcji lub wystąpiła próba takich działań, mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w Akcji. 5. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe udostępnione przez Wydawców, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu przez Organizatora. 2. Dane osobowe Wydawców, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Wydawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 6. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać za pośrednictwem pocztą elektroniczną na adres 3

4 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w czasie rejestracji Wydawcy do Systemu Partnerskiego Agora Performance lub na inny adres wskazany przez Wydawcę. 4

5 Załącznik nr 1 Sprzedaż Pakietowa Indywidualny Pakiet Zarabiaj - Konta osobiste Wykaz Kampanii Reklamowych objętych Akcją oraz Stawka Podstawowa Nazwa Kampanii Stawka Podstawowa Wielka Trójka Stawka Premium BOŚ Bank - EKOkonto bez Kosztów CPL 30 zł CPS 60 zł CPL 33,50 zł CPS 63 zł Millennium Konto 360 z premią 360 zł CPS 100 zł CPS 103 zł Bank SMART - Smart Konto PL/EU CPS 75 zł CPS 80 zł Stawka Super Premium Pakiet Pozostały Getin Bank - konto Getin Up Tanie Zakupy CPL - 25 zł CPL 26,50 zł Bank Zachodni WBK - Konto Godne Polecenia CPS - 85 zł CPS 88,50 zł mbank - ekonto mobilne z 2% cashback CPS - 79 zł CPS 82 zł Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste CPS 100 zł CPS 105 zł Bank SMART - Smart Biznes Konto CPS 100 zł CPS 102 zł Citi Bank Handlowy - Konto Citi Priority CPS 70 zł CPS 75 zł Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Promocja Wakacyjna CPS 100 zł CPS 104 zł 5

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance 1 Postanowienia wstępne 1. System Partnerski Agora Performance został zorganizowany przez Agorę S.A. w celu promowania usług finansowych oraz innych produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (17 23 października 2011r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO M&P 1. Niniejszy Program Partnerski opracowany przez M&P służy promowaniu usług świadczonych przez M&P, w tym wydarzeń, imprez i szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo