Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..."

Transkrypt

1 Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... /Projekt/ w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Oświęcimskiego na lata Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się do realizacji Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Oświęcimskiego na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Załącznik do uchwały Nr../.../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA LATA

3 PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną realizacji Programu Aktywności Lokalnej jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 13 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy lub rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. POJĘCIA I DEFINICJE 1. Program Aktywności Lokalnej, zwany dalej PAL to działania na rzecz aktywizacji społecznej, rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej, współpraca i koordynacja działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej realizowane w partnerstwie lokalnym. 2. Działania o charakterze środowiskowym to inicjatywy obejmujące działania przeznaczone dla społeczności lokalnej o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym. 3. Środowiskowa praca socjalna w ramach programu aktywności lokalnej jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 4. Aktywna integracja: zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

4 WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności, jest on zgodny z podstawowymi zasadami życia społecznego, a w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne kierowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar powiatu. Może to być środowisko grupy społecznej np. niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych. Program Aktywności Lokalnej dla powiatu oświęcimskiego wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. Dokument ten stanowi uzupełnienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu oświęcimskiego Przyjęte w Programie koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w ogólnopolskich dokumentach strategicznych. DIAGNOZA: Liczba mieszkańców powiatu to: osoby z czego osób to kobiety, a osób to mężczyźni (dane z GUS z dnia r.). Według danych własnych za rok 2011 liczba wszystkich klientów PCPR wyniosła 3344 osoby w tym: 2100 osoby orzekane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 1244 osoby objęte świadczeniami i wsparciem PCPR, z czego 753 to osoby niepełnosprawne, a 491 to pozostali klienci. Do najczęściej występujących problemów społecznych dotykających klientów PCPR należą: 1) niepełnosprawność, 2) niewydolność opiekuńczo wychowawcza, 3) niskie kompetencje społeczne i zawodowe oraz ograniczone zaangażowanie w rozwiązywanie własnych problemów wśród młodzieży powyżej 15 roku życia, przebywającej w zastępczych formach opieki. Diagnoza sytuacji lokalnej przeprowadzona w 2012 roku w ramach konsultacji, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu wykazała, iż osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z grup osób niepełnosprawnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi (rodziny wieloproblemowe) borykają się ze zjawiskiem dezaprobaty społeczności lokalnej.

5 CELE PROGRAMU: Wzrost aktywności społeczno zawodowej mieszkańców powiatu oświęcimskiego. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Poprawa właściwych relacji rodzinnych klientów PCPR. 2. Zwiększenie kompetencji społecznych klientów PCPR. 3. Zwiększenie kompetencji zawodowych klientów PCPR. 4. Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. ADRESACI PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ: Program Aktywności Lokalnej Zainwestuj w siebie skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego w tym: Osób niepełnosprawnych, Osób i/lub rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo wychowawczych, Młodzieży powyżej 15 roku życia, w tym znajdującej się w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo wychowawczych lub/i osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze. Organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu Powiatu zajmujących się problematyką pomocy społecznej. W projekcie wezmą udział osoby, które są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej w tym pracy socjalnej. Zostaną oni objęci działaniami aktywnej integracji w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. REKRUTACJA BENEFICJENTÓW Zasady rekrutacji określać będzie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie, który stanowi Załącznik do Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Oświęcimskiego na lata PLANOWANE DZIAŁANIA I METODY REALIZACJI: AKTYWNA INTEGRACJA : W ramach projektu realizowany będzie Program Aktywności Lokalnej. W ramach PAL zostaną zastosowane łącznie co najmniej 4 instrumenty aktywnej integracji zgodnie z zapisami Zasad realizacji projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjenci Ostateczni, zwani dalej BO objęci zostaną wsparciem na podstawie umowy

6 udziału w projekcie z wykorzystaniem minimum 1 instrumentu na uczestnika. Wsparcie dla BO dobierane będzie indywidualnie na podstawie diagnozy potrzeb i predyspozycji poprzez opracowanie indywidualnego planu działania. W ramach dostępnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu w formach indywidualnych i/lub grupowych będą: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, realizowane będzie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba uwzględnienia powyższego instrumentu, turnusy rehabilitacyjne i/lub koszty zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych możliwe będzie finansowanie w części nie opłacanej ze środków PFRON dla osób wymagających tego typu wsparcia, trening psychoedukacyjny skoncentrowany na pogłębieniu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzica, trening kompetencji społecznych pt. Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami, trening kompetencji społecznych pt. Umiejętność komunikowania: nawiązywanie kontaktów, jasne i precyzyjne formułowanie komunikatów, trening kompetencji społecznych pt. Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości, trening kompetencji społecznych pt. Umiejętności podejmowania decyzji: decyzyjność poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji, trening kompetencji społecznych pt. Umiejętność poszukiwania pracy, kursy zawodowe po konsultacji z PUP: w ramach przygotowania BO do udziału na rynku pracy, uruchomimy szkolenia praktyczne i teoretyczne zgodne z potrzebami rynku pracy i lokalnej społeczności doradca zawodowy określi indywidualne predyspozycje zawodowe oraz rekomenduje szkolenia zawodowe. Finansowanie kursów zawodowych możliwe będzie po konsultacji z PUP, po badaniach lekarskich adekwatnych do wybranej ścieżki zawodowej, wsparcie indywidualne i/lub grupowe realizowane przez specjalistów: psycholog i/lub pedagog i/lub specjalista pracy z rodziną i/lub terapeuta uzależnień i/lub doradcy zawodowego i/lub prawnika i/lub asystenta osoby niepełnosprawnej i/lub rehabilitanta w formach stacjonarnych i/lub wyjazdowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji BO. Praca specjalistów będzie prowadzona w środowisku i/lub w siedzibie beneficjenta w zależności od uwarunkowań BO. Forma oraz intensywność wsparcia zależeć będzie od potrzeb oraz predyspozycji BO i zostanie określona na poziomie kontraktacji BO na podstawie opracowanego planu pomocy.

7 PRACA SOCJALNA: Zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, w tym jednego na stanowisku doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy socjalni realizować będą działania związane z rekrutacją BO, opracowaniem i aktualizacją Indywidualnych Planów Pomocy, świadczeniem pracy socjalnej na rzecz BO. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM: EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Wsparciem zostaną objęte dzieci i młodzież z terenu powiatu z rodzin problemowych w formie: - praca wychowawcza w kierunku zmiany zachowań niepożądanych, wraz z elementami treningu przeciwdziałania agresji, - pomoc w radzeniu sobie z problemami osobistymi, - zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (wycieczki, wyjazdy, zajęcia sportowe itp.). Usługa zewnętrzna - umowa cywilnoprawna. Ilość wydarzeń w poszczególnych latach realizacji: ; ; EDUKACJA SPOŁECZNA I OBYWATELSKA Spotkania ekspertów ze społecznością lokalną, zgodnie z harmonogramem projektu, tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników spotkań m.in. z zakresu: Komunikacja interpersonalna w rodzinie Struktura rodziny i realizacje wewnątrz rodzinne Psychologia rozwoju dziecka, Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna, Rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych Rola rodziny w powrocie do zdrowia, Ilość wydarzeń w poszczególnych latach realizacji: ; ; DZIAŁANIA INTEGRACYJNE Organizowanie działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym skierowane do społeczności lokalnej. Ilość wydarzeń w poszczególnych latach realizacji: ; ;

8 PRZEWIDYWANE REZULTATY: Zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich klientów PCPR. Poprawa właściwych relacji w rodzinie klientów PCPR. Zwiększenie samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej klientów PCPR. Zwiększenie świadomości własnych predyspozycji społecznych i zawodowych klientów PCPR. Zwiększenie umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów klientów PCPR. Zwiększenie aktywności społeczno zawodowej klientów PCPR. Realizacja programu pozwoli na podejmowanie działań związanych z aktywną integracją społeczno zawodową klientów pomocy społecznej. Poprawi także współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej. HARMONOGRAM REALIZACJI: Działania w ramach Program Aktywności Lokalnej realizowane będą w sposób ciągły w okresie od marca 2013 do czerwca BUDŻET PROGRAMU: W roku 2013: ,00 zł. Aktywna Integracja Praca socjalna Działania środowiskowe ,70 zł ,30 zł ,00 zł. W roku 2014: ,35 zł Aktywna integracja Praca socjalna Działania środowiskowe ,35 zł ,00 zł ,00 zł. W roku 2015: ,25 zł. Aktywna Integracja Praca socjalna Działania środowiskowe ,40 zł ,85 zł ,00 zł.

9 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Środki na realizację Programu w okresie zostały zaplanowane w ramach projektu systemowego Zainwestuj w siebie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie Za realizację poszczególnych części składowych Programu Aktywności Lokalnej odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

10 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Oświęcimskiego na lata REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Zainwestuj w siebie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji BO, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych. 2. Projekt systemowy Zainwestuj w siebie realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 3. Biuro projektu systemowego znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4, Oświęcim, tel. (033) , 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) Beneficjencie należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. b) Beneficjencie Ostatecznym należy przez to rozumieć uczestnika projektu. c) Projekt systemowy należy przez to rozumieć projekt pt. Zainwestuj w siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. d) EFS należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny. e) UE należy przez to rozumieć Unia Europejska. f) Instrumenty aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej) należy przez to rozumieć formy wsparcia o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy, do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. g) PAL - należy przez to rozumieć Program Aktywności Lokalnej. h) Umowę udziału w Programie Aktywności Lokalnej należy przez to rozumieć umowę między klientem PCPR a dyrektorem PCPR, w której klient zobowiązują się do podjęcia określonych zadań pozwalających zwiększyć aktywność klienta w rozwiązywanie własnych problemów.

12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Informacje o projekcie 1. Projekt Zainwestuj w siebie realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 roku. 2. Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i są mieszkańcami powiatu oświęcimskiego. 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Oświęcimskim, w imieniu którego występuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 4. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno zawodowej mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego. 5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 6. Do projektu zostanie wybrana grupa 73 osób na rok w latach , natomiast w roku osoby, z którymi zostaną podpisane umowy uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej. Ponadto w ramach działań środowiskowych (PAL) wsparciem zostaną objęte osoby w ramach konkretnego środowiska lokalnego, zidentyfikowane na podstawie opracowanych map problemów społecznych. 3. Beneficjenci ostateczni 1. Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz spełniająca następujące warunki: a) będąca mieszkańcem powiatu oświęcimskiego, b) będąca klientem PCPR, c) będąca w wieku aktywności zawodowej, d) zagrożona wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

13 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Rekrutacja uczestników do projektu 1. Rekrutacja jest prowadzona przez Pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2. Nadzór nad prowadzoną rekrutacja prowadzi zespół zarządzający projektem w składzie: Dyrektor PCPR w Oświęcimiu, koordynator projektu. 3. Nabór do projektu będzie prowadzony na podstawie analizy dokumentów będących w posiadaniu PCPR oraz rekomendacji pracowników socjalnych zgodnie z zasadami realizacji projektów systemowych. 4. Kandydaci do projektu zobowiązani są do wypełnienia: a) ankiety rekrutacyjnej, b) karty danych osobowych, c) zgody na przetwarzanie danych osobowych, d) oświadczenia beneficjenta. 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w 3 niniejszego regulaminu. 6. Rekrutacja kończy się podpisaniem przez osoby zakwalifikowane (Beneficjentów Ostatecznych) następujących dokumentów: a) deklaracji udziału w projekcie, b) umowy uczestnictwa w PAL wraz z Indywidualnym Planem Pomocy, c) zgody na przetwarzanie wizerunku, d) oświadczenia uczestnika o nie uczestnictwie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS, e) analizy sytuacji problemów osób deklarujących chęć udziału w projekcie /wywiad środowiskowy/.

14 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje: 1. Trening Kompetencji Społecznych Program będzie składał się z sześciu następujących po sobie modułów tj. a) radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami, b) umiejętność komunikacji, c) wzmacnianie własnej wartości i sprawstwa, d) asertywność i budowanie poczucia własnej wartości, e) umiejętność podejmowania decyzji, f) aktywne poszukiwanie pracy. 2. Trening psychoedukacyjny skoncentrowany na pogłębieniu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzica. 3. Poradnictwo indywidualne- konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień, doradcą zawodowym. 4. Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej. 5. Rehabilitacje osób niepełnosprawnych. 6. Kursy zawodowe. 7. Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. 8. W przypadku działań środowiskowych prowadzonych w ramach PAL realizowane będą działania integracyjne, edukacja dzieci i młodzieży oraz edukacja społeczna i obywatelska.

15 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest: a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia zaplanowanych w umowie udziału w Programie Aktywności Lokalnej, b) utrzymywać stały kontakt z PCPR Oświęcim, c) udzielać wszelkich informacji ustnych lub pisemnych dotyczących realizacji projektu, d) wypełniać ankiety związane z monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia, e) udzielić wszelkich informacji będących podstawą do tworzenia bazy: Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) o Beneficjentach Ostatecznych, f) udzielać wszelkich informacji ustnych lub pisemnych dotyczących realizacji projektu, wypełniać ankiety związane z monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia, g) niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w zaplanowanych formach wsparcia oraz o rezygnacji z udziału w projekcie, h) współdziałać z pracownikiem socjalnym w zakresie realizacji umowy udziału w PAL. Niedotrzymywanie uzgodnień zawartych umowie udziału może być powodem zakończenia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. W takim przypadku pracownik socjalny dokona niezwłocznie oceny realizacji działań ustalonych w umowie udziału w PAL i wystąpi do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników. Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały zatwierdzającej realizację Programu Aktywności Lokalnej dla powiatu oświęcimskiego na lata i obowiązuje przez czas trwania programu.

16 U z a s a d n i e n i e W związku z przystąpieniem przez powiat oświęcimski do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie konieczne jest przyjęcie nowego Programu Aktywności Lokalnej dla powiatu oświęcimskiego, który jest niezbędnym dokumentem do realizacji projektu systemowego. Umowa z Instytucją Wdrażającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie przewiduje 2,5 letni okres realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wyjść z cienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA i REKRUTACJI PROJEKTU NOWE UMIEJĘTNOŚCI NOWE MOŻLIWOŚCI realizowanym w latach 2012-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 1 Informacje ogólne o projekcie Projekt NOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKT SYSTEMOWY MOPR WŁOCLAWEK 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji oraz warunki udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA 2015 ROK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA 2015 ROK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA 2015 ROK Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej 09.01.2015 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lepszy start wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych PCPR w Jarocinie

Lepszy start wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych PCPR w Jarocinie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2013 r. Lepszy start wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych PCPR w Jarocinie I. Informacje ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/ 283/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 19 grudnia 2013 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. Włoszczowa 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20.

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20. Regulamin uczestnictwa w projekcie Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/344/13 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowanego w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE

DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Piąta edycja projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr I do zarządzenia Nr 5/ 2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin rekrutacji uczestników projektu MY SAMODZIELNI realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK

NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK Informacja o przedłuŝeniu terminu rekrutacji osób chętnych do udziału w projekcie Aktywna Integracji Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana. na terenie Gminy Mszana

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie: Podaj rękę systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Nr 20/2016 z dnia 30.12. 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM Objaśnienie terminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie systemowym realizowanym przez. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie systemowym realizowanym przez. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie pod nazwą :,,Nowe umiejętności-nowa jakość życia w 2014 roku Sochaczew, dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka 1 Definicje 1. Projekt Projekt systemowy pn. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego" realizowanego przez Bonifraterską Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy! Projekt: Mamy pomysł dla mamy! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich w partnerstwie z Powiatem Myśliborskim/Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/POKL/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 2 stycznia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/POKL/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 2 stycznia 2012r. ZARZĄDZENIE Nr 2/POKL/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/425/14 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/425/14 RADY GMINY POSTOMINO. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/425/14 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012 Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach "Pomagając innym pomagamy sobie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM.06.01.02-22-0006/16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu Staże w Myszkowie. Nr KSI POKL.07.02.01-24-010/14

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA Załącznik do: Uchwały Nr XLIII/ 227 /2010 Rady Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 26 maja 2010r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA 2010-2013 SĘPÓLNO KR., MAJ 2010 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo