Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Barbara Maksimowska Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Barbara Maksimowska Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+"

Transkrypt

1 Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Barbara Maksimowska Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+

2 Informacje ogólne W formularzach finansowych naleŝy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są do poniesienia w ramach realizacji projektu. KaŜdy koszt musi być dokładnie opisany w Części C wniosku (Szczegółowy opis proponowanych działań), tak aby łatwo było powiązać proponowane koszty z konkretnymi działaniami.

3 Informacje ogólne śaden z beneficjentów, a takŝe Ŝadna z firm powiązanych z uczestnikami projektu w ramach grup, konsorcjów itp., nie mogą występować w roli podwykonawców projektu. Fakturowanie wewnętrzne nie jest dozwolone, chyba Ŝe moŝliwe będzie wykazanie, Ŝe takie transakcje odpowiadają najbardziej opłacalnej ofercie i wykluczają wszystkie elementy zysku, podatek VAT i koszty ogólne.

4 Koszty kwalifikowane BudŜet projektu moŝe zawierać wyłącznie koszty zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Art. 25 Postanowień Wspólnych dla LIFE+. Lista kosztów nie kwalifikujących się do współfinansowania w ramach LIFE+ zawarta została w Art. 26 Postanowień Wspólnych

5 Koszty kwalifikowane Koszty będą uznane za kwalifikowane kiedy: zostaną przewidziane w budŝecie projektu, są bezpośrednio związane i niezbędne dla realizacji projektu objętego umową, są rozsądne i odpowiadają zasadom dobrego zarządzania finansowego, w szczególności pod względem stosunku wartości do ceny oraz efektywności kosztowej, odpowiadają zasadom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych, zostaną rzeczywiście poniesione w ciągu trwania projektu, będą odnotowane w księgach lub dokumentach podatkowych beneficjenta koordynującego lub współbeneficjentów oraz będą moŝliwe do określenia i zweryfikowania.

6 Podatek VAT Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym wyłącznie w momencie, gdy beneficjent koordynujący lub dowolny z jego Współbeneficjentów nie jest w stanie odzyskać podatku VAT zapłaconego w ramach projektu (Art. 30 CP). NaleŜy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające.

7 WaŜne! Ilekroć w formularzach jest mowa o: Numerze Beneficjenta zawsze będzie to numer podany w formularzach A2 i A5, Skróconej nazwie Beneficjenta zawsze będzie to nazwa podana w formularzach A2 i A5. Numerze działania - zawsze będzie to numer podany w formularzu (lub formularzach) C1, Wypełniamy wyłącznie śółte pola.

8 Formularze finansowe Formularze finansowe są wspólne dla wszystkich komponentów. Na stronie tytułowej naleŝy wpisać akronim projektu, zgodnie z formularzem A1.

9 Formularz FA Podsumowuje strukturę finansową projektu, przedstawia podział budŝetu oraz zarys planu finansowego. Formularz wypełni się automatycznie, w oparciu o dane z innych formularzy. Nie naleŝy zmienić zawartości Ŝadnej z komórek z wyjątkiem OVERHEADS

10 Formularz FA OVERHEADS (KOSZTY OPERACYJNE) są określane jako ryczałt do 7% sumy kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, wyłączając koszty zakupu gruntów. W przypadku przekroczenia określonego progu, tło komórki stanie się czerwone.

11 Formularz FB Struktura kosztów realizacji działań. W stosunku do kaŝdego działania opisanego w formularzach technicznych C1 naleŝy przedstawić szczegółowy podział kosztów (numery i nazwy działań jak w formularzu C1).

12 Formularz FB Potraktowanie jako wstęp do oszacowania budŝetu projektu. Dokładne rozpisanie wszystkich działań, nawet z rozpisaniem na poszczególne czynności planowane w ramach danego działania oraz poszczególnych beneficjentów.

13 Formularz FB Formularz ten jest bardzo przydatny do łączenia wyników technicznych oraz kosztów. NaleŜy zwrócić uwagę na spójność przedstawionych tutaj kosztów, z kosztami zawartymi w formularzach F1 F7. Suma kaŝdej kategorii kosztów powinna być zgodna z sumą wyliczoną w formularzach F1 F7. W zaleŝności od liczby działań, tabelę moŝna rozszerzać o dodatkowe wiersze.

14 Formularz FC Struktura finansowania projektu Beneficjent koordynujący Współbeneficjenci (kaŝdy osobno) Współfinansujący np. NFOŚiGW

15 Formularz FC Całkowity koszt działań w euro suma kosztów (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) planowana do poniesienia przez poszczególnych Beneficjentów. Musi być zgodny z informacjami podanymi w formularzach A3 i A4

16 Formularz FC Wkład własny kaŝdego z Beneficjentów. Kwota ta nie moŝe obejmować finansowania uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych źródeł przeznaczonych konkretnie na projekt lub jego część. Musi być zgodna z informacjami podanymi w formularzach A3 i A4

17 Formularz FC Oczekiwany poziom współfinansowania ze strony UE - dla Beneficjenta koordynującego i Beneficjentów towarzyszących Zgodny z Art. 24 i 25.2 Common Provisions NaleŜy podać kwoty z uwzględnieniem Overheads dla kaŝdego z Beneficjentów

18 Formularz F1 Bezpośrednie koszty osobowe. Koszty wynagrodzeń pracowników public body mogą być finansowane jedynie w zakresie działań, które nie byłyby podjęte bez realizacji projektu LIFE+. Oddelegowanie w aktach osobowych/ umowie, Wkład własny musi przekroczyć o 2% koszt wynagrodzeń ww. pracowników.

19 Formularz F1 Rodzaj umowy NaleŜy wskazać kategorię prawną rodzaju umowy: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa zlecenie/ umowa o dzieło. NaleŜy takŝe zaznaczyć czy pracownik jest zatrudniany w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin.

20 Formularz F1 Kategoria/ Funkcja w projekcie NaleŜy określić, jaką rolę w realizacji projektu pełnił będzie dany pracownik. NaleŜy wskazać stopień lub stanowisko w sposób pozwalający Komisji ocenić strukturę personelu i podział zasobów kadrowych.

21 Formularz F1 Stawka dzienna dla kaŝdego członka personelu jest obliczana na podstawie pensji brutto wraz z obowiązkowymi świadczeniami społecznymi. Tworząc propozycję budŝetu, moŝna się oprzeć na średnich stawkach obowiązujących w kraju dla danego zawodu, stanowiska, rodzaju organizacji itp.

22 Formularz F1 Liczba osobodni potrzebnych dla realizacji projektu Liczba osobomiesięcy obliczana przez podzielenie całkowitej liczby osobodni przez liczbę dni roboczych w miesiącu, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku.

23 Formularz F1 NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe kwalifikowalność kosztów osobowych będzie określana na podstawie: Wypłacone wynagrodzenie brutto danego pracownika w roku/ liczba godzin roboczych w roku = stawka godzinowa Stawka godzinowa * rzeczywista liczba godzin przepracowanych w projekcie w danym roku

24 Formularz F2 Koszty podróŝy i utrzymania Formularz ten dotyczy wyłącznie kosztów podróŝy i utrzymania. Koszty związane z obecnością na konferencjach, np. opłaty konferencyjne, powinny być zakwalifikowane do kategorii Inne. Koszt uczestnictwa w konferencji moŝe być zwrócony tylko w przypadku, gdy projekt jest prezentowany na konferencji. Uczestnictwo w konferencjach jest ograniczone do osób, których obecność jest uzasadniona merytorycznie.

25 Formularz F2 Koszty podróŝy i utrzymania NaleŜy przewidzieć koszty podróŝy i utrzymania dla 2 osób uczestniczących w realizacji projektu w celu udziału w spotkaniu inauguracyjnym (tzw. Kick-off meeting) z przedstawicielami KE

26 Formularz F2 Koszty podróŝy i utrzymania Kierunek podróŝy (Z/Do) naleŝy określić państwo i miasto, jeśli są one juŝ znane. W przypadku cyklicznych przejazdów na obszar realizacji projektu, naleŝy wpisać Obszar realizacji projektu Poza teren Europy - naleŝy wpisać TAK w przypadku podróŝowania poza UE

27 Formularz F2 Koszty podróŝy i utrzymania Cel podróŝy NaleŜy precyzyjnie opisać cel podróŝy, w porządku pozwalającym na ocenę zasadności kosztów w kontekście planowanych celów projektu (przykłady: rozpowszechnianie informacji, zebranie specjalne w sprawie koordynacji projektu, wizyta na obszarze koordynacji projektu ). Koszty naleŝy pogrupować np. wszystkie spotkania koordynacyjne. Prosimy podać przewidywaną liczbę podróŝy oraz liczbę podróŝujących osób.

28 Formularz F2 Koszty podróŝy i utrzymania Koszty podróŝy - obliczane zgodnie z wewnętrznymi przepisami beneficjenta lub partnera. Beneficjenci powinni dąŝyć do wyboru jak najbardziej oszczędnych i przyjaznych środowisku metod komunikacji korzystanie z wideokonferencji powinno zostać kaŝdorazowo rozpatrzone jako rozwiązanie alternatywne dla odbycia podróŝy. Przyjęto, Ŝe koszty związane z uŝytkowaniem samochodów słuŝbowych (w przeciwieństwie do samochodów prywatnych) wynoszą 0,22 euro/km. Jeśli przewidywane jest tylko zuŝycie paliwa - koszty powinny być zawarte w tej części.

29 Formularz F2 Koszty podróŝy i utrzymania Koszty utrzymania obliczone zgodnie z wewnętrznymi przepisami beneficjenta lub partnera (diety lub bezpośredni zwrot z tytułu wyŝywienia, koszty hotelu, transport lokalny itp.) NaleŜy upewnić się, Ŝe koszty posiłków dla uczestników projektu związane z podróŝą/spotkaniem nie będą uwzględnione w sytuacji gdy jako diety zostały juŝ wliczone w budŝet.

30 Formularz F3 Wsparcie zewnętrzne Wsparcie zewnętrzne Pozycja ta dotyczy zarówno usług/prac wykonanych przez firmy podwykonawcze lub osoby prywatne, jak i wynajmu sprzętu lub infrastruktury Koszty tego rodzaju nie powinny przekroczyć 35% wartości ogólnego budŝetu projektu chyba, Ŝe ich podwyŝszenie zostanie uzasadnione we wniosku.

31 Formularz F3 Wsparcie zewnętrzne Przykłady: Audyt zewnętrzny wyłącznie Beneficjent koordynujący, Zlecenie wykonania planu rozpowszechniania informacji, Projektowanie materiałów informacyjnych, Usługi tłumaczeniowe, Publikacja wydawnictw, Strona internetowa przedsięwzięcia projekt i prowadzenie, Wykonanie tablic informacyjnych, Wynajem sali, Ekspertyza ornitologiczna.

32 Formularz F3 Wsparcie zewnętrzne Procedura - naleŝy określić przewidywaną procedurę zlecenia prac innym podmiotom, przykładowo: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis naleŝy w syntetyczny sposób opisać, czego dokładnie dotyczyć będą usługi wykonywane przez podwykonawców. Wynagrodzenie podwykonawców musi być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi znajdującymi się w Art. 8.4 Common Provisions.

33 Formularz F3 Wszelkie usługi wykonywane przez podwykonawców, lecz związane z wykonaniem prototypów powinny być wyszczególnione w części dotyczącej prototypów, a nie finansowania podwykonawców. Koszty związane z zakupem lub leasingiem (w przeciwieństwie do wynajmu) sprzętu lub infrastruktury, przewidziane w ramach umowy, powinny być zawarte w tych kategoriach, a nie w dziale dotyczącym finansowania podwykonawców. Koszty wykorzystywania prawa uŝytkowania gruntu (dzierŝawy), powinny być uwzględnione w dziale dotyczącym wsparcia zewnętrznego jedynie w przypadku, gdy dotyczą krótkoterminowego wykorzystywania powyŝszego prawa, które wygasa przed datą zakończenia projektu. DzierŜawy długoterminowe powinny być uwzględnione w formularzu dotyczącym zakupu gruntu F5.

34 Formularze F4 a-c Środki trwałe Kwalifikowalność kosztów zakupu Środków trwałych Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art Postanowień Wspólnych. Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych: Infrastruktura 25% kosztu rzeczywistego WyposaŜenie (urządzenia) 50% kosztu rzeczywistego

35 Formularze F4 a-c Środki trwałe Kwalifikowalność kosztów zakupu Środków trwałych WYJĄTKI Koszty wykonania prototypów są kosztami kwalifikowanymi w 100% tylko w przypadku projektów z komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska oraz komponentu I RóŜnorodność biologiczna (Art CP), W przypadku komponentu LIFE+ Przyroda wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uwaŝa się za kwalifikowane w całości (Art CP).

36 Formularz F4a Środki trwałe: Infrastruktura NaleŜy tutaj uwzględnić wszystkie koszty związane z infrastrukturą, nawet w przypadku, gdy praca jest wykonywana na mocy umowy o podwykonawstwo zawartej z podmiotem zewnętrznym. Inwestycje na infrastrukturę wielkoskalową nie kwalifikują się.

37 Formularz F4a Środki trwałe: Infrastruktura Procedura - naleŝy określić przewidywaną procedurę zlecenia prac innym podmiotom, przykładowo: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis naleŝy przedstawić jasny opis oraz podział elementów infrastruktury w zaleŝności od nakładów np.: wspierająca konstrukcja stalowa, podstawa instalacji, ogrodzenie. Wynagrodzenie podwykonawców musi być przyznawane zgodnie z Art. 8.4 Common Provisions.

38 Formularze F3 i 4a-c Podwykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Art. 8.4 Common Provisions: KaŜdy publiczny beneficjent koordynujący/ współbeneficjent musi udzielać zamówień na podwykonawstwo stosownie do obowiązujących zasad dotyczących zamówień publicznych, zgodnie ze wspólnotowymi dyrektywami dotyczącymi procedur zamówień publicznych. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej euro, kaŝdy prywatny beneficjent koordynujący / współbeneficjent zbiera konkurencyjne oferty od potencjalnych podwykonawców i udziela zamówienia oferentowi zapewniającemu najlepszy stosunek ceny do jakości; musi on przy tym przestrzegać zasad przejrzystości i równego traktowania potencjalnych podwykonawców oraz unikać sprzeczności interesów. Zasady dotyczące udzielania zamówień, o których mowa w poprzednich dwóch akapitach, obowiązują równieŝ w przypadku dóbr trwałych.

39 Formularz F4b Środki trwałe: WyposaŜenie Procedura - naleŝy określić przewidywaną procedurę zakupu np.: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis naleŝy w sposób zrozumiały opisać kaŝdą rzecz np.: laptop, oprogramowanie bazy danych, sprzęt pomiarowy, kosiarka.

40 Formularz F4c Środki trwałe: Prototypy Koszty wykonania prototypów są kwalifikowalne tylko w przypadku projektów: LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska oraz LIFE+ RóŜnorodność biologiczna Środki trwałe nabyte w ramach projektu mogą być ujmowane w tej kategorii kosztów jedynie wówczas, gdy są one istotne ze względu na innowacyjny lub demonstracyjny aspekt projektu.

41 Formularz F4c Środki trwałe: Prototypy Prototyp to infrastruktura i/ lub urządzenie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby realizacji projektu, i które nigdy nie było wprowadzone do obrotu handlowego i/ lub nie jest dostępne jako seryjny produkt. Prototyp musi odgrywać zasadniczą rolę w działaniach demonstracyjnych związanych z projektem. Wykazywane mogą być tylko komponenty zakupione i uŝywane tylko w czasie trwania projektu. Prototyp nie moŝe być uŝywany do celów komercyjnych w czasie trwania projektu i przez pięć lat po jego zakończeniu. Gdyby prototyp lub dowolna jego część miały być uŝyte do celów komercyjnych w ww. okresie, musi to zostać zgłoszone. Art CP

42 Formularz F4c Środki trwałe: Prototypy Procedura - naleŝy określić przewidywaną procedurę zakupu np.: przetarg publiczny, zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny. Opis naleŝy podać jasną definicje prototypu. Wszelkie prace związane z prototypem, nawet jeŝeli praca jest prowadzona w ramach umowy podwykonawstwa, powinny być zgłaszane w ramach tej kategorii.

43 Formularz F5 Zakup gruntu Koszty zakupu gruntu lub długoterminowej dzierŝawy są kosztami kwalifikowalnymi tylko w przypadku projektów LIFE+ Przyroda, pod warunkiem, Ŝe: Ceny zakupu oparte są o ceny rynkowe, Teren będzie przeznaczony na cele ochrony przyrody po zakończeniu projektu, Wpis w księdze wieczystej będzie zawierał gwarancję nieodwołalnego przeznaczenia na potrzeby ochrony przyrody, prywatne organizacje, zagwarantują, Ŝe w przypadku ich rozwiązania, prawo własności zostanie przeniesione na osobę prawną działająca w ochronie przyrody, W przypadku zamiaru zamiany gruntu musi to nastąpić przed zakończeniem projektu.

44 Formularz F5 Zakup gruntu Opis zakupu gruntu/ długoterminowej dzierŝawy/ jednorazowego zwrotu kosztów: naleŝy przedstawić jasny opis kaŝdej pozycji, np.: zakup kwaśnych łąk na terenie X, jednorazowa rekompensata za prawa uŝytkowania torfowisk na terenie Y itd. NaleŜy uŝyć róŝnych wierszy w tabeli do róŝnego rodzaju uŝytkowania gruntu/ rodzajów siedlisk/ terenów, jeŝeli ich ceny znacznie się róŝnią. Szacowany koszt przypadający na hektar: szacowany koszt z uwzględnieniem podatku oraz innych opłat, zaokrąglony do 1 euro. Wniosek musi zawierać pismo od właściwego organu lub notariusza potwierdzające, Ŝe cena za hektar nie przekracza średniej ceny za tego rodzaju grunt oraz lokalizację.

45 Formularz F6 Materiały eksploatacyjne Materiały uwzględnione w tej części formularza muszą być związane z zakupem, wytwarzaniem, naprawą lub uŝytkowaniem obiektów, które nie naleŝą do środków trwałych beneficjentów. Przykłady: Materiały do eksperymentów, Zapasy pokarmu dla zwierząt, Materiały informacyjne, Koszty związane z upowszechnianiem informacji o projekcie, Naprawa sprzętu zakupionego na potrzeby projektu lub w 100% uŝytkowanego na rzecz projektu.

46 Formularz F6 Materiały eksploatacyjne Jeśli projekt przewiduje działalność informacyjną, podczas której wykorzystywane będą na duŝą skalę: wysyłka, kopiowanie lub inne formy komunikacji, odpowiadające im koszty takŝe mogą zostać zadeklarowane w tym formularzu. JednakŜe ogólne produkty zaopatrzenia (w odróŝnieniu od kosztów bezpośrednich), takie jak koszty połączeń telefonicznych, komunikacji oraz fotokopiowanie itp., powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych (overheads) projektu.

47 Formularz F6 Materiały eksploatacyjne W tym formularzu naleŝy równieŝ zawrzeć wszelkie koszty z tytułu cateringu, powiązane z działaniami mającymi na celu rozpowszechnianie informacji, takie jak: prezentacja projektu, warsztaty lub konferencje. W przypadku gdy beneficjent w całości korzysta z usług podwykonawcy np. zlecając organizację konferencji, odpowiednie koszty powinny być umieszczone w formularzu Wsparcie zewnętrzne

48 Formularz F7 Pozostałe koszty Koszty bezpośrednie, których nie daje się zakwalifikować do Ŝadnej z poprzednich kategorii, naleŝy wpisywać w tym formularzu. Przykłady: Gwarancja bankowa, Koszty z tytułu opłat bankowych, Koszty z tytułu opłat konferencyjnych, Koszty ubezpieczenia.

49 Formularz F7 Pozostałe koszty W tym formularzu powinien być wykazany koszt gwarancji bankowej. W zaleŝności od kondycji finansowej beneficjenta koordynującego, ocenionej podczas fazy selekcji, na etapie rewizji KE moŝe zaŝądać gwarancji wydanej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Gwarancja ta będzie równa kwocie pierwszej płatności zaliczkowej i obejmie okres trwania projektu plus sześć miesięcy. W przypadku przedłuŝenia projektu jej waŝność zostanie przedłuŝona. W wyjątkowych przypadkach gwarancja ta moŝe zostać zastąpiona kilkoma wspólnymi gwarancjami osoby trzeciej.

50 Informacje końcowe Formularze finansowe F powinny być załączone do wniosku w postaci oddzielnego pliku.xls. Formularze finansowe naleŝy sformatować tak, aby po wydrukowaniu wszystkie kolumny tabel mieściły się na jednej stronie A4. W formularzach finansowych, gdy nie przewidują Państwo kosztów w danej kategorii (np. w formularzu F4c), prosimy o wpisywanie N/A lub równoznacznego określenia.

51 Krajowy Punkt Kontaktowy Departament Edukacji i Ochrony Przyrody Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+ NFOŚiGW tel. (22) / 396/ 543 fax. (22) Jezioro Wigry 51

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r.

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r. FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 10.07.2014 r. W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty,

Bardziej szczegółowo

Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE

Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE Informacje ogólne W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są do poniesienia

Bardziej szczegółowo

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE Informacje ogólne W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Koźbiał Wydz. Przyrodniczych Projektów UE Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Program priorytetowy

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania ze środków LIFE+ projektów słuŝących duŝym drapieŝnikom.

MoŜliwości finansowania ze środków LIFE+ projektów słuŝących duŝym drapieŝnikom. MoŜliwości finansowania ze środków LIFE+ projektów słuŝących duŝym drapieŝnikom. Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan prezentacji LIFE+

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne LIFE 2015

Zasady ogólne LIFE 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Zasady ogólne LIFE 2015 Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej LIFE WCZORAJ LIFE

Bardziej szczegółowo

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 JAK PRZYGOTOWAĆ BUDśET PROJEKTU Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym. Przedsiębiorco, aplikuj, nie czekaj! Warszawa, 11 październik 2012 Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W RAMACH

POMOC PUBLICZNA W RAMACH POMOC PUBLICZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI POMOC PUBLICZNA - DOKUMENTY Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1)

LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1) Załącznik nr 2 LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1) Program LIFE+ (Wspólnota Europejska) Projekt Nr: Tytuł projektu: Beneficjent koordynujący projekt: Audytor: Firma: 1 Osoby podlegające prawu publicznemu

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny ENERGIA KPK ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

BudŜet projektu RegPot

BudŜet projektu RegPot Dzień Informacyjny 7PR Potencjał Badawczy Warszawa, 5. października 2010 r. BudŜet projektu RegPot Ewa Kuśmierczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2103 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Komponent II. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

Komponent II. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska Komponent II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów; wkład w konsolidację

Bardziej szczegółowo

Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność Beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

URBACT II Szkolenie 28.01.2008 r.

URBACT II Szkolenie 28.01.2008 r. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Szkolenie 28.01.2008 r. URBACT II Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budŝet projektu zostały określone w Dokumencie technicznym URBACT

Bardziej szczegółowo

2. ASPEKTY TECHNICZNE

2. ASPEKTY TECHNICZNE 2. ASPEKTY TECHNICZNE Slide n 1 Program realizowany poprzez indywidualne decyzje o finansowaniu Rozporządzenie LIFE+ Umowa o udzieleniu dotacji Postanowienia Wspólne + Przepisy Szczególne Zaakceptowany

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji ADMINISTR Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Umowy ramowe o partnerstwie z organizacjami paneuropejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi działającymi w branŝy telewizyjnej,

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Całkowity budŝet projektu PEOPLE wynosi 3 856 320,00 EUR. Realizacja projektu przypada na lata 2008 2011. Alokacja

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Projekt

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny Termin naboru wniosków: 22 luty 2017-7 kwiecień 2017 Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Konkurs 1.4 Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność część sprawozdawcza 2 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ PIERWSZE KROKI Skąd pobrać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE

Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE CZEŚĆ F CZĘŚĆ FINANSOWA WNIOSKU UWAGA: Proszę odnieść się do Instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem Podtytuł prezentacji Sebastian Litwiniec 16-17 luty 2012, Łódź Dokumenty regulujące kwalifikację

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych mgr Ewa Matejko Podstawy prawne dokumentacji wydatków z funduszy strukturalnych Art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady 1083/2006 przekazuje kompetencje tworzenia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Kwalifikowalność wydatków zasady na nowy okres programowania (2007-2013) 2. Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013 STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 2 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe

Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe Projekty w ramach programu Inteligentna Energia Program dla Europy Aspekty finansowe Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Finansowanie projektów 2 Finansowanie oparte jest na zasadzie podziału kosztów!!!

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Op - Inne koszty operacyjne

Op - Inne koszty operacyjne Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R Op - Inne koszty operacyjne Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW 2010 CZĘŚĆ I

PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW 2010 CZĘŚĆ I PROGRAM UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW 2010 CZĘŚĆ I 1 4.F. Projekty wielostronne, sieci i działania towarzyszące, analizy i badania porównawcze Wnioski muszą zawierać szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne

Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 5 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę RPD PT na miejscu naleŝy kierować się zasadą unikania dublowania czynności weryfikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo